You are on page 1of 5

EIPHNOAIKEIO A0HN!

lN

TO EIPHNOAIKEIO A0HNQN

ItJyKpoT~8rJK arr6 TrJV E1prJvo6iKrJ lcuavva KoJ\1J\Ka, Tr)V orroia


6p10 rJ n p6c:6poc; TOL) TpqJc:J\ol)c; LtJIJ ()otJJ\iotJ .6101 K~oc:cuc; TOlJ
E1prJV061KiotJ A8rJVQV, IJC: TrJV rrapotJaia Tfls lpaiJIJaTa KcuvoTavTivac;
Nc:ocpcuTioTOlJ

LlJV6piao 6rJIJOGia OTO aKpOaT~piO TOlJ OTis 26 lavotJapiOlJ


2017, y1a va 61Kaoc:1 TrJV rrapaKaTcu tJrr68c:orJ IJc:Ta~l):

r.,~ avaKontouaa~ : LTlJAiav~c; narra6oolcpOKrJ, TO yvoc;


lc:cupyiotJ Ma810lJAOIJaVCUAOKrJ, KaTOiKOlJ laJ\aToiotJ (o66c; Po60lJ ap.
20) , rJ orroia napaoT08rJK 610 TOLJ ITArJpC:~OGGIOlJ 61KrJYOPOlJ Tfls
/\c:c:uvi6a ITOIJOlJ.

Til~ Ka9 11~ 11 avaKonr1 : AvG,)vLJIJfls Tpanc:siK~c; Era1piac; IJC: TrJV


ITC:UVlJIJia TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS ANONYMH ETAIPEIA, rJ
anoia c:6pc:0c:l oTrJV A8~va (o66c; oec:uvoc; ap. 8 ) Kal Krrpoocurrc:iTal
v6~11Ja , rJ anoia napaoT68rJK 61a Tfls nJ\rJpc:~o0olac; 61KrJyopotJ TrJc;

AKpl()~c; navOlJOOITOGAOlJ.

H avaKOnTOlJOa IJC: TrJV an6 03-6-2015 avaKOn~ TrJs , TaKTIK~c;


61a61Kaoiac;, rrotJ KaTaT8rJK IJC: al)~ovTa ap181J6 K8. KaTa8. 4342/2015,
s~TrJO oaa avacppOVTOI 0' alJT~V .

ila TrJV npOKC:iiJC:VrJ OlJs~TrJOrJ Tfls avaKon~c; Ka l IJc:TO TrJV


KcpQVrJOrJ TrJs lJIT080fls arr6 TO OIK10 TIIVOKIO Kal KaTO TrJ 01p0
c:yypacp~c; TrJs o' atJTO TO .61KaOT~p10
A<I>OY MEAETHIE TH ~IKOrPA<I>IA

IKE<I>0HKE ,IYM<I>QNA ME TO NOMO

M Tr)V v61Kr) avaKOn~ Kal y1a TOtJc; f..oyotJc; notJ avacppOVTal o'

am~v nl61c0KTal an6 Tr]V avaK6nTol)oa tl aK0pc.uotl Ttlc; ~ ap18~6

5303/2015 61aTay~c; nf..r]pC.U~~c; Tr]c; E1PilV06iKtl A8r]vc0v Kal Tr]c; an6 8-5-

2015 n1Tay~c; npoc; nf..r]pC.U~~ KCHC.U81 aVTiypacpotJ ~ anoypacpotJ

a' KTA0TOD atJT~c; , f-J Tr]V onoia TIITOOOTal va KaTa~OAA1 OTr]V

Ka8' r]c;, TO noo6 TC.UV 14.333,92 tJpc0, nf.-ov TOKC.UV Kal ~66c.uv.

H avaKon~ aoK~8r]K VOf-JOTtJna Kl f-Jnp680f-Ja ( 632 nap. 1Kal

934nap. 1 6.a Knof.-~) , acpo0 tl npoo~af.-f.-6~Vtl 61aTay~ nf.-r]pC.Uf-J~c;


ni608r]K OTr]V avaKOnTOtJOa OTic; 14-5-2015( ~A.Tr]V tJn' ap18~. ~-

2383/14-5-2015 K80r] ni600r]c; TOlJ 61KaOTIKOD ni~Ar]T~ OTO

npc.uT061Kio A8r]vc0v Hf.-ia Kapaf-JOD~r], notJ npOOKOf-Ji~Tal) Kal tl E:v61Ktl

avaKon~ OTr]V Ka8~c; OTic; 4-6-2015(~A. Tr]V npOOKO~I~Of-JVr] ~ ap18~6

25248/2015 K80r] ni600r]c; TOlJ 61KaOTIKOlJ nlf-JAr]T~ OTO npc.uT061KiO

A8r)Vc0V lc.upyiotJ Kc.uoT6nOtJAOtJ) Ka l 6V fX1 aKOAOtJ8~01 ~TO Tr]V

n1Tay~ OAAtl np6~tl KTf..or]c;, ap~o6ic.uc; 6 cppna1 npoc; otJ~~TtlOtl

Vc0TIIOV TOlJ napOVTOc; ~IKaOTr]piOtJ (632 nap. 1 Kal 933 nap. 1 Kal 2

Knof.-~) Kal ea K61Ka08i ODf-Jcpc.uva ~ nc; 61aT0~1c; TC.UV ap8pc.uv 643

Kal 591 nap. 1 np.a Knof.-~(632 nap. 2 Kal 937 nap. 3 Knof.-~) . Eiva1 6

VOf-JI~tl OTtlPI~Of-JEVtl OTic; 61aTa~1c; Tc.uv 6p8pc.uv 632 nap. 1 , 633 nap. 1,

933 nap.1 Kal 176 Knot..~. npE:n1, no~E:vc.uc; va yiv1 TtJTIIKa 6KT~ Kal va

PtJVr]8o0v npa1Tpc.u 01 f.-6yo1 notJ avacpE:povTal o' atJT~v cue; npoc;

Tr]V VO~IK~ Kal OlJOiaOTIK~ TOtJc; ~aOI~OTr]Ta.

T6oo KaTa To nporox0ov vo~o8n1K6 Ka8oTc0c; (apep. 8 nap. 6

TOlJ V. 1083/1980 Kal Tr]V ~ ap18~6 289/1980 anocpaOr] Tr]c;

NO~Io~aTIKrJc; EmTpon~c;) 6oo Kal KaTa TO tJcp10TO~VO ( ap8po 12 v.

~ \1
()o <D UIV\0
o/..-:: .., . , 8 ';ztt)_ iotf-:~
Tl'lc; ~ apl ~0 ............... .. ... .... a n o'+'aa11c; LOU
El pi'")VOulKHOU
s: ' ASI'")VWV
' (TQKHKI'")c;
'
OLa b LKaai.ac;)

2601/98, op8po 30 Y. 2789/ 2000, op8po 390 V. 3259/ 2004) E:TIITpE:TIT<){;


E:iVOI 0 OVOTOKIGIJO<; K08lJOTE:pOlliJE:YG.)V TOKG.)V KOI 1-JOYOV. LE: KOIJiO
n c:piTITG.)Or) OE:V E:TIITpEnE:TOI OVOTOKIGIJO<; np01Jr)8E:IGJY , cpOpG.)V KOI
c:~66G.)v(Ecp/\aiJ 124/2007 Ap1J2009 .1190). i<:de{'avTit9htl o01JI3aarJ c:iva1
E:lJ8EG.)<; OVTi8E:Tr) CJTI<; napan OVG.) O I OT0~1 <; , OE: K08E: 6c: nc:pin TG.)Or)
E:AEYXE:TOI 1-JEOG.) TG.)V OIOTO~E:G.)V 174,1 78 KOI 179 AK.

Me: TOY 1)601-JO /\6yo Tr)<; OVOKOTirl<; fl OYOKOnTOlJOO ICJXlJPi~E:TOI


1-JE:Ta~l) 6/\/\G.)v 6T1 tl ocpc:1/\ri Tr)<; , 1-JE: l)oor) Tr)V anoia c:K668r)K tl
avaKOTITOIJE:Yr) 61aTayri n/\r)pG.)IJri<;, c:VGG.)IJOTGJV1 KOI xpc:G.Jac:l<; an6 Tfl
1-JE:TOKlJAIOr) Tr)<; E:IOcpopo<; TOlJ V. 128/1975, 0 1 onoic:<; IJOAICJTO
E:VCJG.)IJOTOlliJE:VE:<; 1-JE: Tr)Y KllpiO OcpE:IArl KE:cpa/\onOIOlJVTOV KOI
OVOTOKi~OVTOV napaYOIJG.)<;. Lll1JcpC,0VO 1-JE: 000 npOE:KTE8r)KOV , 0 /\6yo<;
OlJTO<; Tr)<; avaKonric; c:iva1 VOIJIIJO<;, oTr)pi~OIJE:YO<; CJTI<;
npoavacpE:pOIJE:YE:<; OIOT0~1<;, Ka8G.J<; KOI CJTI<; OIOT0~1<; TG.)V ap8pG.)Y 628
nap. 1a KOI 3 Kno/\~.

An6 TO E:TIIKOAOlliJE:YO KOI TipOCJKOIJI~OIJE:YO OTIO TOlJ<; 61a6IKOlJ<;


tyypacpa (1-JOPTlJpc:<; 6c:v c:~noaTr)Kav) KOI an6 6/\r) yc:vtK6 Tfl 6ta6tKaaia
ano6c:iXTr)KOV KOTO Tr)Y Kpiar) TOlJ ~tKOCJTr)piolJ TOlJTOlJ Ta aK6/\olJ8a: Me:
Tr')V an6 16-12-2011 KOI 1-JE: apt81JO 2068936746 OlliJI)OOfl 6avc:iOlJ TIOlJ
KOTOpTiCJ8r)KE: CJTr)Y A8riva 1-JE:TO~lJ TG.)V OIOOiKG.)V, r) K08rl<; napc:fxc: CJTr)Y
avaK6nTotJaa 66vc:1o ll4JOlJ<; 14.000,00 c:tJpG.J. npoc; c:~lJnflpETr)CJtl Ttl<;
OlliJI)OCJr)<; Tr)Prl8r)KE: 0 1-JE: apt81JO 00269110-4-3-9607812318
1\oyaptOOIJO<;. Mno Tr)Y c:ni600r) CJTr)Y OVOKOnTOlJCJO Tr)<; an6 17-10-
2014 KOTayyc:/\iac; Tr)<; G.)<; OVG.) GlJIJI)oac:G.)<; , 1\oyG.) Tfl<; l)nap~r)<;

/\r)E;tnp68c:CJIJG.)V ocpc:t/\G.Jv Kat Tr)<; yvG.)CJTonoir)Ofl<; o OlJTrlY TOlJ


ocpc:t/\61-JE:VOlJ noool), tl Ka8 r)<; KaT8c:ac: c:vG.Jmov TOlJ Etpr)vo6tKc:iOlJ
A8rjVG:W Tr)Y a n6 2-1-201 5 a iTr)CJrl Tr)<; , c:n i Tr)<; anoia<; E:K608r)KE: r)
npoal)a/\/\61-JE:Yr) 1-JE: ap181JO 5303/2015 OIOTOYrl TIAr)PG.)IJrl<; TOlJ
Etpr')vo6iKr) A8r)vG.Jv , avTiyp acpo c:~ anoypocpolJ Ttl<; anoia<; 1-JE: Tr)Y
KOTC08t OlJTrl<; an6 8-5-2015 c:mTayri npoc; n/\r)pG.)IJrl c:m668r)KE: CJTr')V
OVOKOTITOlJO"O O"Tic; 14-5-2015 ,TIITOO"O"O~Vr) 6n c.uc; KOTal)aAA1 OTr)V
Ka8r)c; ro noa6 rc.uv 14.333,92 upc0 nf.-ov TOKWV KOI ~66wv.
npOITEpC.U, a n 6 TO O"lJVOlJOO"~O Tr)c; KiVr)Or)c; TOlJ c.uc; avc.u f.-oyapiOO~OU
nou ~r)x8f1 an6 ra ~rrop1Ka 1)11)f.-ia Tr)c; Ka8 r)c; KOI Tr)c; rraparravc.u
a0~1)aar)c; napoxr)c; 6avio u(l)f.-. un' ap. 3.1 KOI 3.4 6pouc; Tr)c;
a 0~ 1)a ar) c;) rrou r8r)Ka v urr64Jr) rou avc.urpc.u E1pr)vo6iKr) , rrp o K0m1
6r1 n p1xna1 f1 ml)apuvar) Tr)c; marouxou ~ Tr)V 1acpopa rou v. 128/75
KOI OTI r) K08r)c; Kcp0AOTTOIOLJO" Tr]V OVC.UTpc.u 1Gcpopa Ka8 cpopa TTOU
XPEC.UV TOKouc; naar)c; cp0ac.uc; KOI OlJTO YIVOTOV 0 ~r)VIOia XPOVIKr)
OlJXVOTr)TO KOI OVOTOKis TO noaa Tr)c; , acpo0 OTO Ka8 cpopa
npOKUTITOV lJTTOAOITTO KcpaAOIO UTTOAOYis TOKouc; (KTOKI0~6c;)

TIp1EXOVTc; KOI noaa 10cpopac; TOlJ V. 128/1975, OTO YEO 6 TTpOKLJffiOV


Kaaror Kcpat-a1o urrot-6v1s vouc; r 6Kouc; npixovrc; KOI 1acpopa
(KTOKI0"~6c; KOI OVOTOKIO~Oc; Tr)c; 1Gcpopac;) .Q TTOpavo~oc; OlJTOc;
KTOKI0"~6c; KOI OVOTOKIO~Oc; TC0V noac0v Tr)c; 1Gcpopac; yiVTOI ~ Tr)V
VOC.U~arc.uar) Tr)c; O"TO TTITOKIO lJTIOAOYI O"~OU TC.UV rraar]c; cp00U)c; TOKWV
KOI npoKLJTIT1 u8c.uc; r6ao an6 ro avriypacpo f.-oyap1aa~o0 af-t-a KOI
arr6 roue; 6pouc; Tr)c; a0~1)acrr]c;. 'Era1 c.uc; rrpoc; ro noa6 Tflc; arraiTflO"r]c;
y1a ro onoio K668r]K fl rri61Kfl 61arayr) TTAr)pc.u~r)c; 6v rrpoKLJTTT1 ro
O"LJVOAO Tr]c; Ocp1Ar)c;, f.-6yc.u Tflc; OKUpOTflTOc; TC.UV O"U~TTp!AO~I)avo~vc.uv
OTO f.-oyap!OO"~O noac0v OTIO TOY OVOTOKIO"~O TWV noac0v Tr)c;
10cpopac; TOlJ avc.u v. 128/1975 KOI fl ni61Kr) OIOTayr) ivai aKlJPfl KOTa TO
~poe; nou m6iKaa OTflV Ka8 r)c; anairrpfl nou 6v yvvr)8flK nor ,

6r]f.-a6r) XPfl~OTIKa noaa y1a rov rrapavo~o avaroK!a~6 rc.uv noac0v Tr)c;
1acpopac; rou v . 128/75. Eno~vc.uc;, npn1 y1a ro f.-6yo aur6 va
OKUpc.u8i r) OVOKOTTTO~Vfl OIOTayr) TIAr)pC.U~r)c; , acpo0 fl OKUpOTflTO TC.UV
TTi ~pouc; noac0v Tiflpas1 TflV OTI001KTIKOTflTO ~ yypacpa TOU
aLJv6t-ou Tr)c; ana1rr)ac.uc; , Ka8c0c; aro nap a rravw avriypacpo Tr)c;
KiVr)O"r)c; TOU f.-oyapiOO"~c0V TIOlJ Tflpr)8r)K , TO OTIOiO TTpOOKO~iOTflK OTIO
TflV K08 ' r)c; , OV iVOI OlJVOToc; f.-6yc.u TOU i6ouc; Tr]c; yypacpr)c; , 0
6iaxc.up!a~6c; rwv TTi ~pouc; rroac0v.
--::~:>-,
--..;-.;:;\
.
2:t:l~ Izo( f--
3~ CDuhl\o HJ<; 1-lE apl9~-t6 .:......... ::7-... .....arro<t>aarJ<; mu ElprJvocSlKEi.ou A9rJvtiw (mKtlK~<;
., ':'.~ ;:t. laOLKaai.a<;)

JJ)j nptrm , aC>vrncilc;, va y iv16KTri ~ avaKorrri aro aOvoAO r~c; , va

-._3
~4...
OKLJpc:u8i ll OVOKOTITOIJVfl OIOTOY~ TIAflPC:UIJ~<; 1-JE: TflV KOTG)81
OVTiypacpou ; a n oypacpou a KTA0TOU O UT~<; an6 8-5-20 15 TIITOY~
npo<; TIA flPG)IJ~ KOI YO TIIfjAfl80UV CJE fjapo<; Tfl<; K08. fl.<; TO OIKOCJTIKO
~060 Tfl<; OVOKOTITOLJCJ0<;(1 76 Knof.-.6.).

IIA TOYI /\OIOYI AYTOYI

niKAZEI avni-Jc:uf.-ia TG)V 61a6iKG)V

l:.EXET AI TflV OVOKOTI~

AKYPONEI Tfl IJE ap181J6 5303/2015 6iaTay~ TIAflPG)iJ~<; TOLJ


E1pflvo6iKfl A8flvc0v 1-JE TflV KOTC:U81 avnypacpou E~ anoypacpou a
KTEAECJTOU OUT~<; an6 8-5-2015 TIITOYrl npo<; TIAflPC:UIJ~.

EniBA/\1\EI OE fjapo<; Tfl<; Ka8' r]<; fl OVOKOTI~ Tfl OIKOCJTIK~


6anOVfl, TflV anoia opi~1 0 OIOKOOIO (200)LJpGJ.

KPIGHKE, anocpaaion(K KOI Or)IJOOIU8flK a EKTOKTfl, OfliJOOIO


OlJV6piaCJfl CJTO OKpOOTrlPIO TOLJ CJTflV A8~va OTI<;~-~ Maiou 2017,
xG)pi<; TflV napouaia TG)V OIOOiKG)V KOI TG)V TIAflP~0UCJIG)V 01Kfly6pc:uv
TOLJ<;.

H EIPH

0/\1/\EKA

ITA 11N1NJAYAOY