You are on page 1of 1

4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.

Nivellbsic

C1Cultura,participaciicivismedigital.Nivell
bsic
Mdul3Prctica2

Accsseguraunweb

Per tal d'assegurarnos que terceres persones no tindran accs a la informaci (a vegades sensible)
que estem enviant a travs de les pgines web, el propi navegador que estem fent servir ens ofereix
ajuda.Hihadoselementsenelsqualsenspodemfixar:

Ladreadelespaiwebcomenaperhttps.Aquestasfinalensgaranteixquelainformaciviatja
peruncanalsegur(lesdadespassaranperunprocsd'encriptaci,estaranprotegides)

Lapresnciad'unaiconaambformadecadenat.Ensgaranteixquelapginaestconstrudaper
unainstitucideterminada(inoestractad'unaimitaci).Sipassemelratolpersobreofemclicenla
icona,elnavegadorensinformadequiestverificantl'autenticitatdel'espaiweb.

Tots dos elements, diferents i complementries, ens ajuden a prevenir problemes i a millorar les
condicionesdeseguretatdelesnostresoperacions.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_2 1/1