ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 13, nr. 2, iunie 2017

Sursele majore ale informaţiei - publicaţiile şi cărţile
B i b l i ot e c a de informaţie a unor categorii largi
judeţeană din de membri ai societăţii.
Galaţi a avut Determinată de progresul tehnic
şansa unui ctitor şi social, presa, în toate formele sale
de talia lui Vasile de existenţă istorică, de la primele foi
Alexandrescu volante la marile cotidiane şi reviste
Urechia şi de de prim rang de astăzi, au contribuit
aceea tot ceea ce s-a întâmplat până ele însele la accelerarea acelui progres,
acum în existenţa sa, de la donaţia astfel încât au avut un rol extrem de
iniţială a marelui cărturar şi până important în evoluţia istoriei după
în prezent este profund impregnat marea invenţie a lui Gutenberg, de la
de spiritul lui generos, umanitar şi mijlocul secolului al XV-lea. Se poate
altruist. Totalitatea componentelor afirma fără nici o exagerare că, în
pe care le înregistrează în acest timp ce cărţile oferă o istorie continuă
Sumar moment Biblioteca „V.A. Urechia”
în tezaurul său se constituie într-un
a omenirii, sub aspectul evoluţiei sale
dar mai ales al spiritualităţii, presa,
Editorial
impresionant sistem de valori în care publicaţiile de toate categoriile şi de
• Sursele majore ale informației / 1
predominante sunt, desigur, sursele toate conţinuturilor au oferit şi oferă
Evenimente
• Conferința Națională a ANBPR -
primare de informare şi cunoaştere, un fel de istorie a clipei, a zilei sau a
BiblioPublica / 3 adică publicaţiile şi cărţile. Înainte de unei perioade determinate de timp,
• Ziua Bibliotecarului la Biblioteca a ne referi la excepţii, la cărţi rare, la în aşa măsură încât, dacă vrei să afli
Județeană „V.A. Urechia” / 4 incunabule, la piese unice sau greu ce se întâmpla într-o societate într-o
• „Pe aripi de poveste” a ajuns la de găsit nu numai în ţară, dar şi în anumită perioadă şi într-un anumit
Tg. Bujor / 5 Europa sau în lume, vom scoate loc, este suficient să consulţi ziarele,
Profesional în evidenţă importanţa colecţiilor revistele, magazinele şi calendarele-
• Participare gălățeană la International uzuale de publicaţii, pe de o parte, şi a almanah care se tipăreau atunci şi
Forum of Young Librarians / 6
• Blogurile de lectură / 7
cărţilor, în înţelesul lor generic, pe de acolo.
• Conferința „Design Thinking for alta. Efemeritatea publicaţiilor şi
Libraries” / 12 Deşi au apărut mult mai târziu mai ales a celor cu apariţie cotidiană,
Memorie locală decât cărţile, ziarele şi revistele de tocmai în această referire strictă la
• Aniversările anului 2017 în județul toate categoriile au importanţă de moment constă, iar problemele pe care
Galați : iul. - sept. 2017 / 8 prim rang în evaluarea surselor de le ridică ele din acest punct de vedere
Din judeţ informare pe care biblioteca noastră, sunt multiple. Miliarde şi miliarde de
• Manifestări la Biblioteca ca orice instituţie de profil, le pune exemplare de ziare şi reviste se pierd
Comunală Pechea / 13 la dispoziţia cititorilor. Emiterea zilnic sau în intervale bine stabilite
• Biblioteca Municipală „Ștefan
de foi zilnice, săptămânale, lunare, de timp în toate ţărle dezvoltate ale
Petică” Tecuci - centru de
informare, formare și lectură / 14 trimestriale, cu un conţinut variat lumii şi dacă nu s-ar institui colecţii,
• Biblioteca Comunală Vînători: şi bine structurat de informaţii
Întâlnire festivă / 15 din toate domeniile, a fost posibilă
• Biblioteca Comunală Drăgănești: doar după apariţia tiparului cu
Biblioteca - prietena copiilor / 16 litere mobile, singurul care a putut
• Biblioteca Comunală Jorăști: permite tipărirea în scurt timp şi
Ziua eroilor neamului/ 17
într-un număr mare de exemplare,
• Biblioteca Comunală Valea
Mărului: Marcel Crihană - 75 de inclusiv în tiraje de masă, capabile
ani de la naștere/ 18 să servească nevoia tot mai acută
2
fie personale, fie sub diverse egide instituţionalizate,
toată munca de strângere a informaţiilor, de punere
în pagină, de tipărire şi distribuire la cititori s-ar risipi
fără nicio şansă de depozitare. Aici intervine, în toată
plenitudinea sa, rolul bibliotecilor publice. Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi a acordat dintru
început o importanţă deosebită colecţiilor de publicaţii
centrale şi locale, ceea ce i-a conferit de-a lungul vremii
un prestigiu binemeritat. Puţini ştiu însă cât efort
organizatoric, câtă muncă şi câtă perseverenţă se află meridianele lumii, în marile biblioteci cu precădere. Din
în spatele constituirii colecţiilor de publicaţii. Există acest punct de vedere, fiecare bibliotecă publică deţine un
la noi o întreagă strategie a monitorizării publicaţiilor veritabil tezaur, fundament al progresului lumii. Tocmai
importante, şi aici ne referim la cotidianele centrale de de aceea administrarea eficientă a fondului de carte este
mare tiraj şi de reală audienţă, revistele de specialitate, un scop principal al fiecărei biblioteci, ea implicând
literare în primul rând (ştiindu-se strânsa lor legătură aspecte extraordinar de complexe, de la achiziţionare şi
cu cartea beletristică), apoi cele istorice, social-politice, clasificare până la depozitare, conservare şi circulaţie. În
tehnice, de specialităţi variate, magazine, tipărituri de ceea ce priveşte actul dintâi, achiziţia, se poate spune că
divertisment etc., practic întreaga configuraţie a presei ar fi o extraordinară mândrie pentru orice bibliotecă să
româneşti contemporane, care vine să se adauge, prin deţină, să spunem, prima carte a lumii, dar preocuparea
chiar aceste colecţii, presei specifice tuturor epocilor, de la ei la fel de importantă trebuie să fie în a aduce pe rafturi
înfiinţare şi până în prezent. Nu încape îndoială că presa şi ultima carte de valoare apărută, din orice domeniu ar fi
locală este unul dintre obiectivele importante ale acestei ea. Şi din perspectiva cărţilor rare de mare excepţie, şi din
complexe activităţi şi, din acest punct de vedere, se poate perspectiva achiziţionării noutăţilor, Biblioteca Judeţeană
afirma că biblioteca noastră dispune de un tablou cvasi- „V.A. Urechia” din Galaţi se poate clasa oricând pe
complet al tuturor publicaţiilor gălăţene de mai bine de primele locuri din ţară. Aici se impune a se remarca, pe
127 de ani. Recent, am putut susţine la un Congres al lângă metodele consacrate, curente, angrenajul continuu
istoriei presei desfăşurat la Cluj-Napoca o comunicare al tuturor formelor de activitate care se desfăşoară sub
în legătură cu presa religioasă din Galaţi şi nu aş fi putut brandul nostru „Axis Libri”, în care se disting şi salonul
realiza documentarea dacă Biblioteca „V. A. Urechia” literar şi revista, şi editura, şi Festivalul Internaţional
n-ar fi pus la dispoziţie colecţii ale publicaţiilor pe care al Cărţii, mai ales acesta din urmă, angrenaj care ne
Episcopia Dunării de Jos le-a editat de-a lungul timpului. permite să fim permanent în contact cu toate noutăţile
În aceeaşi măsură, sunt păstrate în bune condiţii colecţii din domeniu.
ale ziarelor şi revistelor care au apărut la Galaţi şi ne Nu putem ocoli una dintre cele mai importante
putem mândri cu faptul că mulţi dintre scriitorii locali le priorităţi ale bibliotecii noastre, ca de altfel, ale tuturor
consultă constant, extrăgând informaţii esenţiale pentru unităţilor de profil: digitizarea. Ea se referă desigur
redactarea unor cărţi de real interes şi succes. şi la publicaţii şi la carte, cu specificul respectiv în
Ceea ce ar putea fi oricând numită „regina care, după cum se ştie, multe dintre publicaţiile
tipăriturilor” nu poate fi însă decât cartea. Adesea, fără contemporane au renunţat la forma de print, iar în
a realiza cu adevărat, noi toţi trăim sub imperiul cărţii, privinţa cărţilor, editurile se centrează tot mai mult pe
căci, iată, Biblia, „cartea cărţilor” este scrierea care ne dimensiunea electronică de prezentare. Transferarea
determină şi ne călăuzește întreaga existenţă, cel puţin în sistem digital a informaţiilor cuprinse în publicaţii
nouă, creştinilor. Oare nu tot cărţi sunt şi manualele de şi cărţi a devenit deja o dimensiune activă a activităţii
pe care am învăţat? Şi cât de emoţionaţi am fost la citirea noastre şi Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi se poate
primelor poveşti sau a primelor romane de dragoste şi lăuda deja cu rezultate remarcabile. La baza acestei
de aventuri, a primelor poezii din Eminescu sau din alţi activităţi specifice se află, desigur, credinţa noastră că
mari poeţi ai lumii, sau cât de amuzaţi am devenit la trebuie să ne apropiem zi de zi viitorul, că se impune
consultarea primelor cărţi cu întâmplări hazlii! Puţini a-i deschide larg porţile, astfel încât orice nouă şi
dintre noi realizează faptul că fără cărţi chiar nu am putea semnificativă schimbare din domeniu să ne găsească
exista cu adevărat, cel puţin sub aspectul dimensiunii întoadeauna nu numai bine pregătiţi, dar şi flexibili,
estetice sau, mai pregnant, al celei morale. Beletristica permisivi, adaptabili, chiar şi creatori, fără a ne lipsi
este doar o parte a universului cărţilor, ştiinţele, toate însă niciodată spiritul critic şi selectiv.
şi fiecare în parte, istorice, teologice, social-umane, Zanfir Ilie
estetice, etice, la care se adaugă cele exacte, îşi găsesc Director/Manager
expresia în milioane şi milioane de cărţi existente pe toate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
3
Conferința Națională a ANBPR - BiblioPUBLICA
Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor
Conferința de primăvară a ANBPR, Cea mai mare parte a Conferinței a fost
BiblioPUBLICA, s-a desfășurat în perioada 27-28 reprezentată de sesiunile paralele pe ateliere.
aprilie la București și a avut ca temă Bibliotecile Ziua 1: 1. Lectura intergenerațională – resursă
– parteneri în dezvoltarea creativă a de inovație pentru
utilizatorilor. Din partea Bibliotecii utilizatori (Brandy
Județene Galați, delegația care a Bates); 2. Bibliotecile
participat la Conferință a fost formată pentru copii – centre
din: Eftimie Geta – director adj., de educație prin
membru în Consiliul de conducere creativitate (Ruxandra
al ANBPR și care a participat la Nazare); 3. Cultivarea
ședința acestuia din data de 26 aprilie, parteneriatelor – între
Diaconeasa Florina, Dediu Titina- abordarea utilitară
Maricica și Buruiană Letiția și advocacy (Ioana
care au susținut lucrări în plen. Crihană, Marina
Așa cum ne-am Giareni); 4. Servicii pentru
obișnuit deja de la precedentele public organizate cu implicarea
Conferințe ANBPR, această voluntarilor (Margareta
Conferință s-a desfășurat după Tătăruș); 5. Visual Literacy:
un model american, în care Growing essential skills in the
accentul a fost pus pe ateliere library (Dinka Spirovska).
de lucru paralele, lucrările Ziua 2: 1. Design Thinking
în plen ocupând doar o mică (Marlene Angheluță); 2.
secțiune a Conferinței. „Unforgettable”. Create Your
Sesiunea în plen din deschiderea Conferinței Library Story (Marina Giareni); 3. Comunicarea
a avut loc în Sala de Conferințe a Hotelului LevOr din și gândirea laterală (Victor Blănaru); 4. Jocuri
București. Au adresat cuvinte de salut: Sorina Stanca de imaginație - invitație de a spune și de a asculta
– președinte ANBPR și Adriana Szekely- președinte povești (Anca Vasilescu); 5. Introducere în facilitarea
ABR, iar invitații speciali din străinătate și-au parteneriatelor (Sanda Foamete).
prezentat activitatea pe scurt, astfel încât bibliotecarii Cea de-a doua parte a prezentărilor în plen a
prezenți să poate decide mai ușor ce ateliere să-și avut ca participanți pe: Bogdan Manolea de la ApTI
aleagă pentru cele două zile ale conferinței, cei trei România – „Reforma de copyright și implicațiile
experți internaționali din SUA, Grecia și Bulgaria pentru educație”, Teodora Soare și Roxana Neagu de
fiind Brandy Bates, Marina Giareni și Dinka la BJ Brăila cu „Marketing și comunicare în biblioteca
Spirovska – cu o vastă expertiză în domeniul lecturii publică”, Mariana Dorina Măgărin cu Proiectul
intergeneraționale, a educației adulților aplicabilă „Biblio-Ident”, Hulpoi Octavia cu „Activități pentru
în activitățile promotorilor culturali și, respectiv, al copii și părinți în biblioteca de cartier”, Duca Letiția
alfabetizării și design-ului media, prin intermediul cu „Vreau să-mi citești” și Doina Stratton Andrieș
artelor vizuale. Moderatorul Conferinței pe toată despre „Biblioteca de weekend” din comuna natală.
perioada acesteia a fost Andrei Popescu, cunoscut ca În această sesiune în plen şi-au expus lucrările şi
trainer și coordonator proiecte la Agenția Națională reprezentantele Bibliotecii județene Galați astfel:
pentru programe comunitare în domeniul educației Diaconeasa Florina - „Biblioteca și vacanța în spații
și formării profesionale. outdoor”, Buruiană Letiția - „Clubul V.I.R.A.L și
În cursul dimineții din prima zi a Conferinței implicarea voluntarilor în promovarea lecturii
au fost prezentate câteva lucrări în plen: Lakki Patey – pentru categorii speciale de utilizatori” și Dediu
„New Amigos difference is fun”, Daniel Marinescu și Titina-Maricica - „Interacțiunea utilizatorilor
Marian Arapu – „RFID online în ajutorul dezvoltării bibliotecii și a editorilor cu sistemul integrat de
serviciilor de bibliotecă”, Iulian Dinică – „Digitizarea bibliotecă în beneficiul tuturor”.
colecțiilor periodice la BJ Arad”, Ovidiu Ana – Dediu Titina-Maricica
„Copiii fac coding în bibliotecile publice” şi Ovidiu Şef Birou Completare, achiziții.
Enculescu de la Editura RAO. Evidența colecțiilor
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
4
Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”
23 aprilie este un prilej de sărbătoare pentru
comunitatea bibliotecarilor din România, fiind ziua
în care este celebrată profesia de bibliotecar. Ca în
fiecare an, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a
marcat acest eveniment printr-o serie de manifestări
care s-au derulat în perioada 18-30 aprilie 2017.
Astfel, pe 21 aprilie 2017, a avut loc, la sediul central
al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” conferinţa
oficială de lansare a proiectului Pe aripi de poveste,
proiect cultural co-finanţat de Administrația
Fondului Cultural Național. În cadrul acesteia, au
susţinut prelegeri directorul bibliotecii, prof. dr. Resurse Umane), Influența Strategiilor Naționale asupra
Zanfir Ilie şi Liana Niculeţ – asistent de proiect. Bibliotecii publice (ing. Eftimie Geta, director adjunct),
Tot în aceeaşi zi s-a desfăşurat şi Consfătuirea iar cel de al doilea s-a referit la Modalități de promovare
judeţeană anuală a bibliotecarilor din bibliotecile a colecțiilor speciale ale BVAU: Incunabule în colecțiile
publice ale judeţului Galaţi, cu tema Bibliotecile publice BVAU (Camelia Bejenaru), Salonul Literar Axis Libri,
ca resurse comunitare. Cu acest prilej au fost decernate componentă a brandului cultural „Axis Libri” – activitate
diplome de excelenţă bibliotecarilor gălățeni, după culturală de referință locală (Dorina Bălan, A. G. Secară),
cum urmează: Silvia Macovei, Biblioteca Comunală Activitatea de voluntariat în BVAU (Letiţia Buruiană),
Valea Mărului - pentru debut în meseria de bibliotecar; Biblioterapia (Iulia Lazăr), Promovarea imaginii publice
Mirela Cozloschi, Biblioteca Comunală Independenţa a BVAU prin acțiuni destinate copiilor (Maricica
- pentru realizări deosebite în organizarea activităţilor Târâlă-Sava), Sesiune de întrebări și răspunsuri pe teme
de bibliotecă; Luminiţa Goleanu - pentru coordonarea de încadrare, promovare, salarizare, buget (Mariana
profesională a colectivului de bibliotecari de la Buruiană). Finalul acestei zile a fost dedicat şedinţelor
Fundaţia „Andreeana Juventus”; Tena Bezman - filialelor locale ale ANBPR şi ABR.
pentru profesionalismul manifestat în derularea Ziua de 23 aprilie a fost dedicată activităţilor
proiectului „Oameni în memoria Galaţiului”; Catrina susţinute de membrii clubului V.I.R.A.L., respectiv
Căluian - pentru promovarea calitativă a activităţii de Primii paşi în lumea cărţilor, proiect de promovare
catalogare; Camelia Bejenaru - pentru promovarea a lecturii în rândul preşcolarilor şi şcolarilor mici,
colecţiilor din tezaurul Bibliotecii la nivel local şi derulat în colaborare cu DGASPC Galaţi – Case
naţional; Cecilia Manolescu - pentru implicarea în de tip familial şi Şcoala Nr. 5, Bibliotecarul, altfel!
activităţile pentru copii şi tineret; Spiridon Dafinoiu - interacțiune și dialoguri libere despre „slujitorii
- Bbliotecarul anului 2017, pentru întreaga activitate cărților”, acţiuni prilejuite de Ziua Națională a
profesională de bibliotecar în slujba Galaţiului. Bibliotecarului, şi atelierul de lectură Și ei au fost
Prezentările din această consfătuire au fost copii..., cu voluntarul formator prof. înv. primar
structurate pe 2 nivele: primul, se referă la Realizări şi Laura Vădeanu și dna Didina Borteș, șef Case nr. 1.
perspective la Biblioteca „V.A.Urechia” şi în bibliotecile Programul dens al manifestărilor realizate
publice din judeţul Galaţi (prof. dr. Zanfir Ilie, de Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia”, cu ocazia
managerul Bibliotecii „V.A.Urechia”); Lectura publică Zilei Bibliotecarului, a reprezentat o modalitate
în judeţul Galaţi. Aspecte ale îndeplinirii indicatorilor perfectă de promovare a profesiei de bibliotecar,
de performanţă (prof. Spiridon Dafinoiu, şef serviciu precum şi a activităţilor foarte diversificate care se
derulează în cadrul instituţiei.
Ioana Chicu,
Oficiul de
Informare
Comunitară,
Serviciul
Referinţe

Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
5
Proiectul cultural al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi,
„Pe aripi de poveste”, a ajuns la Tg. Bujor
Vineri, 12 mai 2017, Biblioteca
Orășenească „GRIGORE HAGIU”
din Tg. Bujor a avut onoarea de
a găzdui Atelierul de lectură și
construit povești, derulat în cadrul proiectului „Pe
aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
La această activitate culturală şi educativă au
participat copii de la Școala „Grigore Hagiu” și de la
Liceul „Eremia Grigorescu” din Tg. Bujor, îndrumați
de profesorii Mitu Nicoleta, Filiuță Raluca, Blaga
Aurica, Bălan Daniela, Chihaia Cerasela, Ochianu
Remus. Copiii au putut asculta poezii dedicate lor de
poeta Vera Crăciun și au purtat discuții constructive
cu scriitorul Victor Cilincă.
Am fost onorați de prezența directorului
Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, dl. Zanfir Ilie, care
ne-a vorbit despre rolul și importanța acestui proiect.
De asemenea, au fost alături de noi dl. Gîdei Laurențiu
Viorel, primarul orașului Tg. Bujor, cadre didactice,
bibliotecari și iubitori ai cărții din Tg. Bujor. A fost o
activitate inedită, o ocazie de a promova lectura, scrierea
și de a întări legătura dintre poezie, poveste și copii.
Pe 19 mai 2017, aceiași copii au pășit veseli pe
tărâmul poveștilor la Atelierul de reprezentație și
animație culturală alături de Clubul Le Theatre
Libre. Copiii au făcut cunoștință cu fascinantele
personaje ale poveștilor. Bucurie, talent, imaginație,
culoare și farmec au fost ingredientele pe care le-

au folosit în construirea poveștilor. S-au
remarcat prin talent, creativitate și dăruire.
Cu emoții și recunoștință mulțumim
Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, dlui Director
Zanfir Ilie, pentru acest eveniment așteptat
cu bucurie, o activitate frumoasă, derulată cu
mult suflet și care ne îndeamnă: SĂ IUBIM
POVEȘTILE ȘI MAGIA LOR!
Bibliotecar
Dina Borș,
Biblioteca Orășenească Tg. Bujor

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția
Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu
este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul
în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt
în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
6
Participare gălățeană la International Forum of Young Librarians
„Trendy Library”, Kiev, 6-7 aprilie 2017
În luna februarie 2017, pe site-ul Asociaţiei Biblioteca Publică din Cracovia, a făcut
Naţionale a Bibliotecarilor din România, a fost o descriere atractivă a unor proiecte
lansat apelul pentru un eveniment de natură și activități menite să îi dinamizeze
profesională, dedicat tinerilor bibliotecari, care pe utilizatorii polonezi și care sunt
urma să se desfăşoare în perioada 5-7 aprilie 2017, implementate cu mare succes: City Games,
la Kiev, în Ucraina. Principalul scop al acestei Puzzle istoric, Save the Dragon Literature,
întruniri a fost să reunească tineri bibliotecari, cu Augmented Reality.
vârsta până în 35 de ani, din diferite ţări, care să Lucrarea pe care am prezentat-o s-a intitulat
discute despre activităţi cu caracter inovator din „Romanian Library – Innovative and Smart” şi s-a
bibliotecile contemporane. referit la serviciile inovatoare din bibliotecile din
Pentru participarea la acest eveniment România și la proiectele importante ale bibliotecilor
s-au înscris tineri bibliotecari din întreaga ţară, care sunt centre de excelență pentru diferite categorii
iar subsemnata a avut onoarea de a fi desemnată de utilizatori, acestea fiind prezentate ca exemple
câştigătoare. de bune practici: Digifolio, TechLAB, Agora Project,
Forumul propriu-zis s-a concretizat prin 40+. Activ. Informat. Valoros, Brand-ul Cultural
intervenţiile unor tineri bibliotecari din Slovenia, „Axis Libri”, Businessman-ul din noi, Biblioteca
Croația, Polonia și România şi din ţara-gazdă, Estivală (ultimele 4 proiecte au fost derulate de
Ucraina; acesta a debutat cu discursurile Oksanei Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi).
Brui - Director al Bibliotecii Științifice și Tehnice din Dezbaterile s-au finalizat cu o sesiune
cadrul Institutului Politehnic „Igor Sikorsky” din de întrebări şi răspunsuri, iar printre subiectele
Kiev, Irinei Shevchenko – Președintele Asociației aduse în discuţie au fost: secțiunile de tineret
Bibliotecarilor din Ucraina și al lui Oleksandr din cadrul asociațiilor profesionale, salarizarea
Yarema - din partea Ministerului Tineretului și bibliotecarilor, bugetul bibliotecilor, platformele
Sportului din Ucraina. gratuite pentru activități cu utilizatorii și sistemele
Dintre intervenţiile participanţilor, aş dori integrate de bibliotecă. Referitor la sistemul integrat
să le menţionez pe următoarele: de bibliotecă TINREAD, întrebările s-au referit la
o Maja Jelen, din Slovenia, bibliotecar de interacțiunea furnizorilor cu sistemul, cât și dacă
referințe la Biblioteca Universității din acesta este utilizat de către biroul contabilitate al
Maribor a prezentat lucrarea „Tinerii bibliotecii.
cercetători ca utilizatori ai Bibliotecii Această întrunire profesională s-a dovedit
Academice”; extrem de utilă prin schimbul reciproc de idei şi
o Ivana Cadovska, din Croaţia, bibliotecar la bune practici aplicabile în bibliotecile din ţările
Biblioteca Națională din Zagreb a prezentat participante.
lucrarea „Tendințe și perspective în munca Gabriela Istrate
de echipă a bibliotecarilor din Croația: Biroul Completare, achiziții. Evidența colecțiilor
posibilități pentru tinerii bibliotecari”;
o Karol Baranowski, din
Polonia, bibliotecar în

Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
7
Blogurile de lectură
Informaţia la un click distanţă piaţă sau poate chiar la nume mari. Putem spune că acestea
Trăim în secolul supranumit de foarte mulţi au o consistenţă semnificativă, însă mult mai uşoară decât
„al vitezei”, ceea ce ridică standardele lucrurilor care se cele conduse de edituri sau librării. Un punct forte extrem
desfăşoară în jurul nostru la un nivel foarte înalt. Într-o de important pentru acest tip de bloguri este sinceritatea
lume care se mişcă atât de rapid şi în care se cer atâtea şi chiar detaliul oferit până şi despre materialul paginilor,
de la noi putem înţelege că nu prea mai avem timp să întrucât micii redactori nu au ca interes nimic altceva decât
trecem pe la librării sau biblioteci atât de des pe cât de a oferi o imagine cât mai apropiată despre ce am putea să
ne-am dori, însă de ce nu încercăm să folosim această ne aşteptăm de la aceste cărţi.
„viteză” în beneficiul nostru? Blogurile editurilor au o deschidere mult mai
Majoritatea dintre noi suntem deţinători de largă, acest lucru fiind normal cunoscând existenţa unei
smartphone-uri şi, mai mult ca sigur, avem acces la fundaţii financiare stabile cât şi a unui personal calificat
internet cu ajutorul acestora. Blogurile de lectură pot în domeniu. Acestea se bucură cu siguranţă de un trafic
însemna pentru noi mica pauză dulce a creierului în mult mai mare de vizitatori decât primele. Datorită
metrou, în timp ce mergem la școală sau la sală, sau pur acestui fapt, acestea vor atrage mai multe categorii de
şi simplu, în timp ce aşteptăm ca autobuzul să ajungă în vârstă, de la tineri până la adulţi activi în diferite domenii,
staţia care este situată în paralel cu blocul în care locuim. în timp ce blogurile personale sau independente, vor
Bloguri independente care scriu despre cărţi avea o bază mică şi clară a fanilor, poate însă mult mai
Spre plăcuta noastră surprindere, am descoperit activă datorită simpatiei oferite de cei care le urmăresc.
un număr destul de mare de acest tip de bloguri. Acestea Cercurile de lectură
sunt conduse, după cum sugerează şi denumirea, de Un tip de activitate din afara orelor și programelor
simple persoane care se bucură de cărţi şi doresc să obligatorii de literatură îl reprezintă cercurile de lectură ale
transmită părerile personale mai departe. Câteva titluri elevilor de gimnaziu sau liceu. Pentru acestea, blogul poate
de cărţi regăsite pe acest tip de bloguri au fost „Cain” de deveni un mijloc de comunicare rapidă, de confruntare a
José Saramago, „Moştenitorii” deWilliam Golding sau opiniilor și, de ce nu, de delectare. Din partea profesorului
„Noapte şi zi” de Virginia Woolf. care îl administrează, avem și garanția unor informații
Deşi blogurile independente se află într-un verificate, actuale și exprimate într-un limbaj adecvat, fără
număr destul de mare, trebuie să recunoaştem că unele „derapaje” de corectitudine sau decență. Astfel, blogul
în cele din urmă din păcate devin inactive, cel mai cercului de lectură „Citesc, scriu, creez” al elevilor de la
probabil din lipsa susţinerii financiare sau din lipsa Colegiul Naţional „Al I. Cuza”, coordonați de doamna
timpului a celor care le administrează. profesoară Virginia Bobaru, oferă pasionaților excursii
Bloguri asociate editurilor/librăriilor literare virtuale, creații în versuri și în proză ale elevilor,
Dacă dorim o opinie în legătură cu nişte cărţi care să propuneri de lectură - https://citescscriucreez.wordpress.
poarte „ştampila” unor surse avizate, atunci blogurile conduse com/. Texte și imagini fără copy paste, doar originale și de
de edituri sau de librării sunt alegerea sigură. Editurile au arhivă personală, unele premiate la diferite concursuri.
înţeles fenomenul de eficientizare a timpului fiecărui om, Concluzii:
aşa că au decis să facă şi ele pasul în faţă şi să devină membre În urma acestui mic studiu, ne bucurăm de
ale formatului electronic. Acest lucru cu siguranţă ajută la existenţa unei pături informative atât de stabile în
crearea unei opinii în privinţa unei cărţi, fără a mai fi nevoiţi ţara noastră. Faptul că persoanele au înţeles nevoia de
să mergem în librării doar ca să răsfoim paginile, deşi este un evoluţie, acceptând şi formatul electronic al librăriilor
moment special pentru mulţi dintre noi. şi al editurilor, fără însă a pierde rădăcinile, adică şansa
Până la urmă, scopul acestor bloguri nu este de de a citi o carte şi să te bucuri de mirosul acesteia,
a impune formatul electronic peste cel clasic, palpabil, reprezintă un mare pas înainte. Diversitatea blogurilor
ci de a oferi şansa cititorilor să fie la curent cu ceea ce se caracterizează libertatea cetăţenilor români la exprimare,
întâmplă în lumea literară până şi în timpul pauzei de fiecare dintre acestea fiind adunate într-un mic „mozaic
cafea de la serviciu, fiind capabili chiar şi să comande cultural”. Apropierea noastră şi apartenenţa la Uniunea
cărţile ce le-au stârnit interesul. Europeană ridică spiritul şi setea pentru citit a românilor
Cui se adresează aceste bloguri? la un nivel îmbucurător şi plin de speranţă. Este încă de
Simpla clasificare pe care am făcut-o nu împarte mare actualitate îndemnul lui Mihai Eminescu: „Citeşte!
categoria cititorilor în mai multe părţi, dar oferă o Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei
imagine de ansamblu asupra a ceea ce probabil ne va şi imagini, din care vei întocmi întelesul şi filosofia vieţii.”
interesa la bloguri. Surse Internet: https://1cartepesaptamana.ro/bloguri-
Cele independente sunt făcute din pură pasiune de despre-carti/; http://blog.libris.ro/; http://bookmag.eu/
diferiţi oameni şi au ca scop principal să ofere o părere despre categorii/carti/ ; https://azicitesc.com/; http://sagace.ro/
cărţile pe care le-au citit recent. Acest lucru înseamnă că nu Elevi: Albert Cristian Crivăț, Bianca Valeria Gurău
ne putem aştepta mereu la titluri care abia au fost lansate pe (C.N. „Al. I. Cuza” - Galați)

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
8
Aniversările anului 2017 în județul Galați : iulie - septembrie 2017
BALINTEŞTI de onoare al Academiei Române (1948) şi al altor
2 iulie - 80 de ani de la naşterea, în com. Balinteşti, societăţi ştiinţifice şi culturale (d. 17 mai 1952,
jud. Galaţi, a conferenţiarului Bucureşti).
universitar Valerică NISTOR, BRANIŞTEA
care de-a lungul activităţii 9 august - 130 de ani de la naşterea, în com.
profesionale a îndeplinit Braniştea, jud. Galaţi, a profesorului Iordan I.
funcţiile de director de şcoală, TACU, cadru didactic la Şcoala de Aplicaţie din
şef de catedră, secretar ştiinţific, Galaţi, care a întemeiat revista „Şcoala de la Munte”
prodecan, doctor în dreptul din Predeal şi a fost secretar al Asociaţiei Generale
muncii, avocat în Baroul a Învăţătorilor din România (d. 14 oct. 1966,
Galaţi, cadru didactic al Universităţii „Danubius” Bucureşti).
din Galaţi din 1992, autor a numeroase tratate 26 august - 55 de ani de la naşterea, în satul Vasile
în domeniu, membru fondator al Fundaţiei Alecsandri, com. Braniştea, jud.
Academice „Danubius” din Galaţi şi al revistei „Le Galaţi, a preotului iconom stavrofor
droit international, notre avenir”. Vasile MOGOŞ, care a slujit în
BĂLĂBĂNEŞTI Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
1 septembrie - 65 de ani de la naşterea, în satul Pavel” din parohia Costache Negri,
Zimbru, com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi, a scriitorului jud. Galaţi (1990-1995), profesor
şi publicistului Ion ZIMBRU (pseudonim al lui la Seminarul Teologic „Sf. Apostol
Ionel Creţu), semnatar al rubricii Andrei” din Galaţi, în prezent
„Nec plus ultra” din cotidianul preot paroh al parohiei „Sf. Spiridon” din Galaţi şi
gălăţean „Viaţa liberă”, redactor- membru al Adunării eparhiale.
şef al revistei literare „Boema”, BUCIUMENI
membru al Societăţii Scriitorilor 2 septembrie - 55 de ani de la moartea, în Tecuci,
„C. Negri” din Galaţi, autor a jud. Galaţi, a poetei Natalia
numeroase volume de poezie, NEGRU, absolventă a Facultăţii
deţinător al Premiului „Opera de Litere şi Filosofie din Bucureşti
Omnia” acordat de Uniunea Scriitorilor din (1901-1908), profesoară în
România, Filiala Sud-Est, în anul 2014. Tecuci, membră fondatoare a
BĂLĂŞEŞTI Societăţii Scriitorilor Români (n.
24 august - 145 de ani de la naşterea, în com. 5 dec. 1882, com. Buciumeni, jud.
Bălăşeşti, jud. Galaţi, a scriitorului Galaţi).
Raicu IONESCU-RION, critic 23 septembrie - 115 ani de la nașterea, în
literar, publicist şi militant com. Buciumeni, jud. Galați, a preotului Ioan
socialist, membru fondator al DĂMĂCEANU, preot în satul Negrileşti, com.
Societăţii „Orientul”, profesor Munteni, jud. Galaţi, deținut politic, condamnat
suplinitor de limba română, în 1954 la cinci ani de închisoare pentru „uneltire
greacă şi latină la Târgovişte (d. 19 împotriva ordinii sociale”.
apr. 1895, Târgovişte). CAVADINEŞTI
BEREŞTI 31 iulie - 120 de ani de la naşterea, în satul Găneşti,
20 iulie - 155 de ani de la naşterea, în com. Bereşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui, a medicului Ion
jud. Galaţi, a biologului, scriitorului, profesorului CORCIOVEI, doctor al Facultăţii de Medicină din
universitar Paul BUJOR, Bucureşti (1924), medic primar chirurg la Spitalul
creatorul şcolii universitare de din Rădăuţi (1929-1945), medic de circă C.F.R.
morfologie animală din Iași, 26 august - 15 ani de la moartea, în Galaţi, a
unul dintre iniţiatorii celei mai preotului Simeon VÂRGOLICI, fondator al
importante publicaţii ştiinţifice Societăţii Culturale „Freamătul Deltei” şi al foii
din Iași, „Analele ştiinţifice ale parohiale „Viaţă adevărată”, preot paroh la Biserica
Universităţii din Iaşi”, membru „Buna Vestire” din Galaţi (1941-1987), protoiereu
Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
9
de Galaţi (1949-1950), Cetăţean de Onoare al FUNDENI
municipiului Galaţi (n. 1 nov. 1902, sat Găneşti, 15 august - 10 ani de la moartea, în București,
com. Cavadineşti, jud. Galaţi). a pictoriţei şi profesoarei Silvia CAMBIR, cu
3 septembrie - 10 ani de la moartea, în Galaţi, a lucrări în colecţii din ţară şi străinătate, membră
profesorului de limba şi literatura română Laurenţiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România, distinsă
BOURCEANU, absolvent al cu Marele Premiu al Uniunii Artiştilor Plastici din
Universităţii „C.I. Parhon” din România (2006) și cu Ordinul Cultural în grad de
București, Facultatea de Filologie, ofiţer (n. 24 ian. 1924, sat. Hanu Conachi, com.
secţia de limba şi literatura română Fundeni, jud. Galaţi).
(1954), cadru didactic la Liceul INDEPENDENŢA
„Vasile Alecsandri” din Galaţi 17 iulie - 90 de ani de la naşterea, în com.
timp de peste trei decenii, autor a Independenţa, jud. Galaţi, a medicului primar
numeroase articole de critică şi istorie literară (n. 10 cardiolog Radu GRIGORE,
aug. 1929, sat. Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Galaţi). doctor în ştiinţe medicale, şef
CERŢEŞTI al secţiei de Cardiologie la
15 august - 30 de ani de la moartea, în Galaţi, a Spitalul de Urgenţă din Galaţi
profesorului de matematică Ioan SIMIONESCU, (1972-1995), medic cardiolog la
lector universitar la Institutul Pedagogic din Galaţi, Policlinica cu Plată din Galaţi,
autor de lucrări de specialitate (n. 7 dec. 1929, sat membru al Societăţii Române
Cârlomăneşti, com. Cerţeşti, jud. Galaţi). de Cardiologie şi al Societăţii Internaţionale de
Electrocardiologie, distins cu Ordinul „Meritul
CORNI
Sanitar”, cls. a III-a.
6 septembrie - 85 de ani de la
naşterea, în com. Corni, jud. 26 august - 80 de ani de la naşterea,
Galaţi, a interpretului de muzică în com. Independenţa, jud. Galaţi,
uşoară şi de operetă Ionel a profesoarei universitare Elena N.
MIRON, membru şi solist al VERMEŞAN, doctor în chimie,
Ansamblului „Ciocârlia” din cu activitate didactică la Facultatea
Bucureşti, conducător al Estradei de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Teatrului Muzical „Nae Leonard” a Institutului Politehnic din Cluj-
din Galaţi, Cetăţean de Onoare al municipiului Napoca, autoare de lucrări şi studii
Galaţi (d. 4 aug. 2004, Bucureşti). de specialitate.
CUDALBI IVEŞTI
31 iulie - 120 de ani de la naşterea, în com. Cudalbi, 1 august - 70 de ani de la naşterea, în com.
jud. Galaţi, a învăţătorului Enache T. DRUGAN, Iveşti, jud. Galaţi a profesorului universitar
absolvent al Şcolii Normale din Galați (1918), doctor inginer Tănase M. SUSANU, specialist în
învățător în Cudalbi până în 1925, când a fost numit electrotehnologie, cadru didactic al Academiei
institutor la Şcoala de aplicație a Şcolii Normale din Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, şef al
Galaţi, conducător al Băncii Populare din comuna Catedrei de radioelectronică navală, cercetător
Cudalbi, numit, în anul 1934, revizor şcolar al județului ştiinţific în cadrul Marinei Militare, autor de lucrări
Covurlui (d. 13 nov. 1935, com. Folteşti, jud. Galaţi). şi studii de specialitate.
FOLTEŞTI 17 august - 110 ani de la naşterea, în satul Buceşti,
19 septembrie - 130 de ani de la naşterea, în com. com. Iveşti, jud. Galaţi, a profesorului de teologie
Folteşti, jud. Galaţi, a fizicianului şi profesorului Constantin C. PAVEL, absolvent al Seminarului
universitar Eugen BĂDĂRĂU, de Teologie „Sf. Andrei” din Galaţi, cadru didactic
doctor în fizică, deschizător de în provincie şi Bucureşti, profesor la Facultatea
drumuri în fizica descărcărilor de Teologie şi la Institutul Teologic din Bucureşti,
în gaze, membru fondator autor al unor importante lucrări de specialitate (d.
al Academiei de Ştiinţe din apr. 2000, Bucureşti).
Bucureşti şi membru titular al
Academiei Române (d. 11 mart.
1975, Bucureşti).
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
10
JORĂŞTI al Învăţătorilor Covurluieni,
15 august - 130 de ani de la naşterea, în com. Jorăşti, prin stăruinţa sa fiind înfiinţate,
jud. Galaţi, a medicului Gheorghe P. MUNTEANU, în localitatea natală, Banca
doctor în medicină al Facultăţii de Medicină din „Izvorul”, Cooperativa „Sborul”
Iaşi, medic primar la Spitalul din Brăila. şi Căminul Cultural, colaborator
la numeroase reviste literare
LIEŞTI
şi pedagogice (d. 17 apr. 1936,
8 septembrie - 70 de ani de la naşterea, în com.
com. Smulţi, jud. Galaţi).
Lieşti, jud. Galaţi, a poetului şi profesorului de limba
3 august - 80 de ani de la naşterea, în com. Smulţi,
şi literatura română Săndel STAMATE, membru
jud. Galaţi, a sculptorului Grigore
al Uniunii Scriitorilor din
PATRICHI SMULŢI, profesor
România, filiala Galaţi-Brăila,
în învăţământul liceal, membru
deţinător al Premiului „Constant
al Uniunii Artiştilor Plastici din
Tonegaru” pentru Poezie la Zilele
România, cu numeroase expoziţii
Hortensia Papadat-Bengescu, în
personale, participări la tabere de
2007, colaborator al publicaţiilor
creaţie, la expoziţii colective în
literare gălăţene.
ţară şi peste hotare, Cetăţean de
NICOREŞTI Onoare al municipiului Călăraşi şi al municipiului
24 septembrie - 190 de ani de la naşterea, în com. Tecuci (d. 14 dec. 2012, Bucureşti).
Nicoreşti, jud. Galaţi, a juristului şi filantropului TECUCI
Scarlat PASTIA, cu importante contribuţii în 8 iulie - 65 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
dezvoltarea şi modernizarea oraşului Iaşi, al profesorului universitar Nicolae CORODEANU,
cărui primar a fost între 1877 şi 1879, membru absolvent al Facultăţii de Drept din Iași, doctor în
al Comitetului supraveghetor pentru reclădirea drept la Paris (1919), profesor de
Mitropoliei din Iaşi, autor al primei monografii drept roman la Facultatea de Drept
despre alimentarea cu apă a oraşului Iaşi, fondator a Universităţii din Bucureşti (1919),
al Teatrului Pastia din Focşani (d. 11 dec. 1900, parlamentar din partea Partidului
Iaşi). Naţional Ţărănesc (1928-1931),
27 septembrie - 85 de ani de la naşterea, în satul decan al Facultăţii de Drept din
Sârbi, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a arheologului Bucureşti şi colaborator permanent
Marilena FLORESCU, absolventă a Liceului de la publicaţiile „Curierul” şi
Fete „Mihail Kogălniceanu” (1951) şi a Facultăţii „Curierul judiciar” (n. 22 iul. 1882, Tecuci).
de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” 10 iulie - 50 de ani de la naşterea,
din Iaşi (1955), cercetător la Institutul de Istorie şi în Bacău, a artistului plastic Eduard
Arheologie „A.D. Xenopol” din Iași, participantă SANDU, stabilit la Tecuci, cu
la campaniile de săpături arheologice de la expoziţii personale şi participări la
Truşeşti, jud. Botoşani (1951-1961), Cândeşti, jud. expoziţii de grup şi lucrări în colecţii
Vrancea, Stânceşti, jud. Botoşani (1960-1970), particulare din ţară şi străinătate.
autoare a numeroase lucrări de
22 iulie - 135 de ani de la
specialitate.
naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi, a
PECHEA profesorului universitar Nicolae CORODEANU,
27 septembrie - 30 de ani de la absolvent al Facultăţii de Drept din Iași (d. 8 iul.
nașterea, în com. Pechea, jud. 1952, Bucureşti).
Galați, a boxerului Cristian 28 iulie - 140 de ani de la
CIOCAN, campion mondial la naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi
juniori, amatori (Agadir, Maroc, 2006) şi campion a magistratului Dimitrie
european la profesionişti (2012, 2013). VOLANSCHI, preşedinte al
SMULŢI Înaltei Curţi de Casaţie (d. 26 iun.
28 iulie - 155 de ani de la naşterea, în com. Smulţi, jud. 1940, Bucureşti).
Galaţi, a învăţătorului şi animatorului cultural Ene 20 august - 130 de ani de la naşterea, în Iaşi, a
I. PATRICIU, preşedinte al primului Cerc Cultural scriitoarei Maria VARTIC, profesoară a Liceului
de băieţi „D.A. Sturdza” şi a Liceului de fete „Elena
Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
11
şi Tache Anastasiu” din Tecuci, 8 septembrie - 110 ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
preşedintă a Societăţii Ortodoxe Galaţi, a ziaristului şi publicistului A. P. SAMSON,
a Femeilor Române din localitate, pseudonim al lui Samson P. ABRAMOVICI,
colaboratoare la reviste literare şi jurnalist la „Lupta”, „Rampa”, „Adevărul”, „Cuvântul
şcolare, traducătoare, autoare a liber” şi „Viaţa literară”, care a editat împreună cu
unui volum de proză semnat cu George Călinescu revista „Tribuna poporului” (d.
pseudonimul Arra Gritti. 1998, Bucureşti).
23 august - 110 ani de la naşterea, 23 septembrie - 50 de ani de la moartea, în Iaşi,
în Tecuci, jud. Galaţi, a istoricului şi profesorului a istoricului Valerian POPOVICI, care a urmat
universitar Mihai I. BERZA, doctor în istorie, ale Gimnaziul Real de Băieţi din Tecuci şi Facultatea
cărui cercetări în domeniul istoriei economiei, de Litere şi Filozofie din Iaşi, cadru universitar la
heraldicii, genealogiei, istoriei Facultatea de Istorie din Iași, cercetător la Institutul
medievale, istoriei culturii şi artei s-au de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi,
reflectat în studiile şi lucrările date pe care l-a condus între anii 1949 și 1967, autor
tiparului, membru corespondent al de lucrări şi studii de specialitate (n. 29 nov. 1908,
Academiei Române, membru titular com. Iveşti, jud. Vaslui).
al Academiei de Ştiinţe Sociale şi TUDOR VLADIMIRESCU
Politice, vicepreşedinte al Asociaţiei 26 august - 95 de ani de la naşterea,
Internaţionale de Studii Bizantine în com. Tudor Vladimirescu, jud.
(d. 5 oct. 1978, Bucureşti). Galaţi, a măicuţei VERONICA
25 august - 40 de ani de la naşterea, în Craiova, (din botez Vasilica Gurău), fostă
a poetului Paul BLAJ, redactor la revistele „Facla stareţă a Mănăstirii Vladimireşti
literară” şi „Trepte”, membru (d. 15 sept. 2005).
fondator al revistei „Tecuciul
Literar-Artistic”, colaborator al TULUCEŞTI
mai multor publicaţii literare, 14 septembrie - 65 de ani de la naşterea, în satul
distins cu premiul pentru poezie Şiviţa, com. Tuluceşti, jud.
pe anul 2012 al revistei „Dunărea Galaţi, a istoricului Ioan
de Jos”, premiul special al juriului POPOIU, muzeograf şi
la concursul „Toamnă Bacoviană” profesor, autor al unor lucrări
(oct. 2014) şi cu Diplomă de onoare din partea istorice şi al unui volum de
Casei de Cultură din Tecuci (2015). poezie, susţinător a numeroase
3 septembrie - 115 ani de la naşterea, în satul conferinţe publice pe teme istorice.
Cucuteni, com. Leţcani, jud. Iaşi, a istoricului VÂRLEZI
Constantin A. STOIDE, doctor în istorie, profesor 3 august - 110 ani de la naşterea, în satul Crăiești,
la şcoli din Tecuci şi director al Liceului Comercial com. Vârlezi, jud. Galați, a preotului Alexandru
din Tecuci (1934-1943), director al Arhivelor CIUHUREANU, absolvent al Facultăţii de Teologie
Statului din Braşov (1945-1962), cercetător în cadrul din Chişinău (1933), doctor în teologie, preot la
Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Biserica „Sf. Voievozi” din Măstăcani, publicist,
preşedinte al secţiei Tecuci a Institutului de Istorie autor de lucrări pe teme teologice (d. 1983).
Naţională, membru onorific al Institutului de Istorie 7 septembrie - 155 de ani de la
şi Arheologie „A.D. Xenopol” (d. 8 nov. 1987, Iaşi). naşterea, în satul Crăieşti, com.
4 septembrie - 85 de ani de la naşterea, în satul Vârlezi, jud. Galaţi, a preotului
Tălpigi, com. Negrileşti, jud. Tecuci, a inginerului Gheorghe COSTIN, care a slujit
Vasile LĂCĂTUŞ, absolvent al Facultăţii de la Biserica „Vovidenia” din Galaţi,
Construcţii Navale din cadrul Universităţii din protopop al Protoieriei Covurlui (30
Galaţi, doctor în motoare navale la Institutul dec. 1918 - 1 sept. 1921), membru
Politehnic din Bucureşti (1966), inginer proiectant în consistoriul spiritual, duhovnic al
şi inginer şef la Şantierul Naval din Galaţi (1956- candidaţilor la preoţie (d. 13 iun. 1930, Galaţi).
1993), şef de lucrări în cadrul Facultăţii de Mecanică
Rubrică realizată de
a Universităţii din Galaţi (1964-1967), din 2001
Rocsana Irimia și Camelia Toporaș,
fiind inginer specialist la Şantierul Damen Galaţi.
Serviciul Referințe

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
12
Conferinţa Design Thinking for Libraries
În perioada 6-7 aprilie a.c. Biblioteca de Human Centred Design”, Loredana Stanciu
Județeană „Christian Tell” Gorj a fost organizatoarea (Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Prahova) –
unei conferințe dedicată tuturor bibliotecarilor „Creativitate și design în serviciile bibliotecilor”,
interesați să afle, să învețe cum ar putea bibliotecile Ovidiu Ana (Fundația Progress) - „Consultarea
să fie inventive, creative, să fie în pas cu lumea, să fie utilizatorilor folosind metode de cercetare - Focus
atractive și utile, printr-o anumită abordare: Design grup versus Brainstorming” și Camelia Căldărușă de
Thinking for Libraries, care a dat, de altfel și numele la Universtá degli Studi di Milano Bicocca – „Design
Conferinței. Thinking as a Driver for
Participanții au aflat Library Services Innovation:
elemente importante necesare Which Mindset and Skills?”
pentru metodologia proiectării
A doua zi au continuat
de noi servicii, sau de atelierele în paralel, grupate
îmbunătățire a celor existente pe trei teme. Atelierul 1: Cum
– ideea de serviciu, cum se aducem biblioteca în mijlocul
transpune în practică, cum comunității? cu Margareta
se pilotează serviciul, Tătăruș (Biblioteca Județeană
îmbunătățirea lui și „Duiliu Zamfirescu”
apoi, livrarea constantă Vrancea – „Succesul versus Zona
către consumatori, de confort”, Gabriela Toma și Ioana
succesul serviciului, Irinciuc (Biblioteca Metropolitană
dar și părțile mai puțin București) - „BiblioCOMUNitatea”,
reușite, cele la care s-a Marilena Chiriță și Daniel
renunțat pentru că nu Ciobanu (Biblioteca Metropolitană
au răspuns așteptărilor București) – „Călătorește cu o carte”.
beneficiarilor. Cel de-al doilea atelier a avut ca
Cele două zile temă LEADERSHIP – Ingredient
ale Conferinței au fost foarte pline, cu ateliere principal sau secundar în construirea serviciilor de
paralele pe tematica abordată, iar speaker-ii au fost bibliotecă? și a fost susținut de Marlena Angheluță
diverși: bibliotecari, traineri, profesori universitari, (Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj) – „Ce fel de
specialiști în branding. bibliotecar vrei să fii?”, Vlăduț Andreescu (Biblioteca
În prima zi a conferinței a început Județeană „I.H. Rădulescu” Dâmbovița) – „Leader-ul
prezentarea în plen Marianne Krogbaek, designer este parte din echipă?”, Simona Floruțău (Biblioteca
ITK Lab – Dokk1 Aarhus, sub titlul „Human Centred Județeană „Octavian Goga” Cluj – „Leadership și
Design as practice in Aarhus Public Libraries”. management: un exercițiu cu mai multe necunoscute”.
Marianne Krogbaek este designer și a colaborat Lectura și gamming-ul au fost tema celui de-al treilea
la reamenajarea Bibliotecii Publice din Aarhus, atelier, iar pentru aceste teme s-au pregătit Raluca
aceasta subliniind faptul că gândirea designului sau Istrate ((Biblioteca Județeană Satu Mare) – „Mai avem
design-ul centrat pe om reprezintă totul și începe nevoie de poveste? – o oră de poveste”, Brandi Anderson
cu oamenii - utilizatorii care vizitează biblioteca. (Reading Together Romania) – „Din scoarță-n
La Aarhus s-au folosit metode similare pentru a scoarță: valorificarea la maxim a cititului împreună cu
imagina noi produse, servicii, spații și experiențe copiii! ” și Marius Stoica (Biblioteca Județeană „A.D.
care le aduc la viață. Există un set de instrumente Xenopol” Arad) – „Gamming: Cum facem un atelier
care este rezultatul unui proiect finanțat de Minecraft pentru copii?”.
programul Global Libraries din cadrul Fundației Conferința s-a încheiat în plen cu idei de
Bill & Melinda Gates (IDEO) disponibil la: http:// branding pentru biblioteci oferite de dl. Eduard
designthinkingforlibraries.com/. S-a continuat apoi Ciocîrlan de la Rogalski Damaschin și cu intervenția
cu ateliere desfășurate în paralel pe tema: Serviciile domnului profesor universitar Dumitru Borțun
de bibliotecă – design sau întâmplare? Au susținut (SNSPA) – „Politica de poziționare a bibliotecii în
ateliere în paralel Bogdan Ghiurco (Biblioteca comunitate: obiective, metode, tehnici și procedee”.
Județeană „Gh. Asachi” Iași) – „(Anti)modele Dediu Titina-Maricica

Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
13
Manifestări la Biblioteca Comunală Pechea
Luna Mai, luna în care „răsare câte-o nouă Sperăm ca bucuria și talentul micilor actori
floare, apare câte-un astru nou”, așa cum spunea să crească în timp și să auzim de ei și la viitoarele
poetul Alexandru Macedonski, a fost o luna concursuri.
încununată de succese pe plan cultural pentru Biblioteca Comunala Pechea a găzduit în
Biblioteca Comunală Pechea. data de 20 mai 2017 Festivalul „Copilărie în ritm de
La festivalul de teatru pentru elevi „Într-un muzică și dans” din cadrul proiectului educațional
act”, care s-a desfășurat la Buzău pe data de 5 Mai, a „Vlăstare înzestrate”, al cărui organizator și inițiator
participat trupa de teatru „Fluturașii”, formată din: este înv. Tânjală Lenuța de la Școala Gimnazială
Albu Adriana, Dinu Cosmina, Ivașcu Costelia, care „Al. Moruzi” iar partenerii acestui proiect sunt:
au prezentat piesa „Conu Leonida față cu reacțiunea” bibliotecar Căuș Doina și educatorii: Pațilea Steluța,
de I.L. Caragiale la secțiunea Teatru scurt. Copiii Năstase Maricica, Alexandru Steriana, Mihai
au impresionat prin naturalețea și originalitatea cu Vasilica.
care au interpretat această piesă veche dar de interes La secțiunile „Interpretare de cântece și
și actualitate și în zilele noastre. Talentul lor nativ dans” au participat elevii claselor I – IV și copiii de
care nu are nevoie decât de o ușoară îndrumare și la Grădinița „Violeta”.
de promovare ne face să ne mândrim și să credem Scopul acestui festival este promovarea
că nici operele scriitorilor noștri consacrați nici folclorului dar și dezvoltarea pe plan artistic și
arta nu vor muri niciodată. cultural a copiilor din comuna
Efortul și dăruirea micilor noastră. Descoperirea dar
„Fluturași” au fost răsplătite cu și îndrumarea și ghidarea
locul II la acest concurs la care noilor talente este bucuria și
au participat elevi din toate prioritatea noastră.
județele țării. Tot în această lună, pe 25 mai,
Îndrumătorii lor au Biblioteca Pechea a participat
fost: prof. Lemnaru Elena, la comemorarea „Zilei Eroilor”,
designer prof. Cărăuș Jenica, alături de Primăria Comunei
bibliotecar Căuș Doina. Pechea și de Subfiliala „General
Eleva Hanganu Averescu”, eveniment care a
Mihaela Roxana, clasa a II-a, a avut loc la Căminul Cultural
participat la secțiunea : Artă Teatrală și Monolog cu din localitate, în fața statuii dedicate ostașilor căzuți
piesa „Lăsați-mă să citesc” de Popa Arthur Andrei. la datorie.
O operă cu o temă de actualitate despre nevoia Sub îndrumarea bibliotecarei, elevii au
copilului dar și a individului de a fi unic, de a-și interpretat cântece și au recitat poezii dedicate
dezvolta propria personalitate și despre răzvrătirea eroilor. O interpretare de excepție a avut eleva
împotriva societății care își dorește uniformizarea Angheluță Andreea cu cântecul „Doamne
și încadrarea oamenilor în anumite tipare, lucru ocrotește-i pe români” de Sava Negrean Brudașcu,
care ucide însuși spiritul omului dar și societatea pe un cântec plin de emoție despre lupta pentru
termen lung. neatârnare a neamului nostru.
Talentul și pasiunea cu care a interpretat A urmat un recital de poezii:
acest monolog cu o temă profundă au fost răsplătite • „Ostașii ” - eleva Lupu Valentina;
cu acordarea locului III elevei Hanganu Mihaela • „Dragilor Eroi! ” de Adrian Iulian Pereteanu
Roxana. - eleva Hanganu Mihaela-Roxana;
Tot la acest festival au mai participat elevi • „Faima României ” de Adrian Iulian
ai claselor V–VIII: Lupu Alexandra Nicoleta, Pereteanu - eleva Voicu Cosmina;
Tălabă Denisa Dana, Dănăilă Cosmin Daniel, Tuțu • „Eroii” de Aurel Anghel - eleva Mihai
Ramona Mădălina, Pavel Gabriela, Țâru Petru, Cristina-Gabriela.
Grosu Daniel Ciprian cu piesa „Five o’clock” de I.L. Luna mai, luna florilor și a reînvierii să ne
Caragiale la secțiunea Teatru Scurt și eleva Vătafu lumineze tuturor mințile și spiritul.
Iustina cu opera „Fetiță Răsfățată” la secțiunea Bibliotecar
Monolog. Doina Căuş

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
14
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci,
centru de informare, formare şi lectură
Biblioteca este un fel de întretăiere de
drumuri în spațiul public al comunității, loc de
întâlnire și de împărtășire a cunoștințelor.
Una din valorile fundamentale ale instituției
bibliotecare este capacitatea de a oferi publicului
informația stocată în timp. Bibliotecile oferă cele
mai sigure, complete și verificate informații.
Cu toate că raportul dintre informația
tipărită și cea digitalizată se va schimba în viitor,
cuvântul scris va dăinui. Rolul cărții și al producției
tipărite va depinde și de capacitatea familiei, școlii,
universității de a forma deprinderea pentru ceea ce
se numește lectură.
Lectura este un test de personalitate și cu întâlnire la bibliotecă pe tot parcursul lunii martie:
ajutorul ei poate fi determinată esența umană. Este au organizat Picnic poetic : haikunoi 2017 – trimite
important faptul că bibliotecile oferă toate tipurile poezia, sărbătorește francofonia!, Les couleurs de la
de lectură, pe orice tip de suport și pentru toate Francofonie!
categoriile de utilizatori. Ziua de 8 Martie a fost sărbătorită de
Bibliotecarul îndrumă lectura tânărului, îi preșcolarii de la Grădinița cu program normal nr.
dezvăluie „tainele” bibliotecii, pentru ca acesta să 3 din Tecuci; a urmat ședința de cenaclu dedicată
găsească informația de care are nevoie, îi dezvoltă Zilei mondiale a poeziei. Membrii cenaclului au
simțul răspunderii, orientându-l să păstreze și să sărbătorit-o pe Ana Blandiana. Luna martie am
utilizeze cu grijă cartea. Slujitorii cărții din biblioteci încheiat-o sub auspiciile versurilor lui Nichita
sunt datori să-și îmbogățească permanent arsenalul Stănescu. În foaierul bibliotecii și-au dat întâlnire,
metodologic cu strategii eficiente pentru a-i sprijini pe 31 martie, membrii Cenaclului „Calistrat Hogaș”,
pe utilizatori în perfecționarea calității lecturii. elevi ai Colegiului Național „Calistrat Hogaș”,
Plecând de la aceste informații, activitatea iubitori de poezie. Ne-am amintit cu drag de Nichita
Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” s-a axat Stănescu, în cadrul momentului „Un pământ numit
pe derularea unor activități ce au avut în centru România – un poet numit Nichita Stănescu”.
lectura. În luna martie am sărbătorit francofonia.
A devenit o tradiție: în fiecare an luna martie este
luna francofoniei.
Inițiatorii au fost profesorii de limbă franceză
de la Colegiul Național „Spiru Haret”. În parteneriat
cu celelalte colegii și licee din Tecuci și-au dat

Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
15
Luna aprilie a debutat cu activitățile școlare, reprezentanți ai Primăriei, prieteni ai
dedicate cărților pentru copii. Am derulat, în bibliotecii și reprezentanți ai Bibliotecii Județene
cadrul săptămânii cărții pentru copii, proiectul „V.A.Urechia”.
intitulat „În lumea basmelor”, care și-a propus: să Așteptăm cu nerăbdare prima întâlnire
promoveze lectura în rândul copiilor, valorificarea din cadrul proiectului câștigat de Biblioteca „V.A.
fondului de carte pentru copii, medierea relației Urechia”, „Pe aripi de poveste”, în care Biblioteca
dintre școală și bibliotecă. Municipală „Ștefan Petică” este partener. Va fi un
Simezele Galeriei „Helios” a bibliotecii au atelier de lectură și construit povești pe 26 mai.
găzduit expoziții dedicate lui Nichita Stănescu, În luna aprilie am fost mai conștienți ca
„Cu șevaletul în vacanță”, desene ale preșcolarilor niciodată de importanța profesiei noastre.
participanți la concursul cu același nume, expoziție Profesia de bibliotecar este una, prin esență,
de fotografii cu imagini din cele mai frumoase de servicii aduse comunității, iar în servicii contează
biblioteci din România și din lume. foarte mult calitatea relației interumane.
Pe 24 aprilie, am sărbătorit Ziua La mulți ani, dragi colegi !
bibliotecarului alături de oameni dragi nouă; colegi Bibliotecar,
de la Bibliotecile comunale, colege bibliotecare Manuela Cepraga

Biblioteca Comunală Vînători
Întâlnire festivă cu fiii şi fiicele satului
Duminică, 30 Toți trandafirii sunt
aprilie 2017, biblioteca frumoși, dar niciunul nu
comunală Vînători a fost miroase ca cel din fața
gazda unei întâlniri de casei, nici o prună nu are
suflet cu fiii și fiicele satului, gustul celor din curtea
întâlnire ce doresc să unde am copilărit și nici
devină o tradiție a comunei. un măr nu e dulce ca
Gătiți de sărbătoare și plini
de emoție, fii satului, au
depănat amintiri, și-au
schimbat numere de telefon,
adrese de facebook,
și-au amintit cum
era satul în urmă cu
40 – 50 de ani și cât
de dor le-a fost de
sat, de oamenii de
aici și de copilărie.
Eu nu sunt merele lui moș Turcanu, vecinul,
o fiică a acestui de unde noi, copii fiind, furam, iar
sat, dar am înțeles moșul ne fugărea cu bățul.
bucuria care se Și cum să nu iubesc poezia
vedea pe chipul marelui poet Mihai Eminescu
tuturor. Studiile, căsătoria (de altfel, ca pe mulți „Fiind băiet păduri cutreieram”, când mă gândesc
dintre ei), m-au făcut să părăsesc satul natal în la joaca din poienile de toporași și ghiocei și la
urmă cu 40 de ani. Visez și acum căsuța modestă zumzetul albinelor din pădurile de tei, of!...
și prispa pe care citeam vara la soare, fereastra „Unde ești, copilărie,
care avea iarna cele mai frumoase flori de gheață, Cu pădurea ta cu tot?”
pârtia pe care ne dădeam cu sania până ni se murau (Mihai Eminescu, „O, rămâi”)
picioarele și gestul mamei, când punea perdeluța la Bibliotecar,
geam, după ce aprindea lampa. Munteanu Cornelia

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
16
Biblioteca Comunală Drăgăneşti
Biblioteca - prietena copiilor
În data de 15 mai 2017 a avut loc la
Biblioteca Comunală Drăgăneşti o activitate din
cadrul proiectului „BIBLIOTECA – PRIETENA
COPIILOR” intitulată „Cartea – un rol important
în formarea pentru viaţă a tinerilor”, parteneri fiind:
Şcoala Gimnazială „Sf. Stelian” Umbrăreşti-Deal,
reprezentată de d-na prof. Pufu Angelica, elevi de la
clasele V-VIII şi Biblioteca Comunală Drăgăneşti,
reprezentată de d-na bibliotecar Casiean Jenica,
elevi de la Şcoala Gimnazială Drăgăneşti şi Malu-
Alb.
Printre participanți s-au
numărat dl primar Condrache
Liviu, dna Isac Elena - contabil șef,
dl Cojocariu Gheorghe - secretar Scopul acestor activităţi este de a
la Primăria Drăgăneşti. Elevii de demonstra că, în ciuda progresului
la Şcoala Umbrăreşti au prezentat rapid al tehnologiei, cartea rămâne
câteva scenete în care rolul principal nemuritoare în educarea şi formarea
l-a avut cartea şi biblioteca. Unde personalităţii fiecărui om. Vrem
se poate vorbi mai frumos despre ca aceşti copii să intre cu drag în
cărţi şi citit decât în mijlocul lor, în bibliotecă, să fie atraşi de imaginile
bibliotecă. Copiii au fost dornici să viu colorate din cărţi, de peripeţiile
cunoască modul în care sunt aşezate personajelor, de lucrurile noi şi variate
cărţile la raft, când se face achiziţia descoperite în ele.
de carte, cine plăteşte, cât de mare Rolul bibliotecii este de a educa prin
este fondul de carte, modalitatea de lectură, așa că nu uitați: ,,Părinţii ne
împrumut etc. ajută să devenim oameni, cărţile să rămânem”...
Pentru elevii de gimnaziu am realizat o Bibliotecar,
expoziţie de carte utilă în pregătirea temelor pentru Casiean Jenica
şcoală (culegeri cu exerciţii şi probleme rezolvate,
manual preparator pentru clasele V-VIII, compuneri
şcolare, caracterizările ale personajelor din operele
studiate, variante pentru examenul de capacitate la
limba şi literatura română şi matematică).

Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
17
Biblioteca Comunală Jorăști
Înălțarea Domnului - Ziua eroilor neamului
În data de 25 mai 2017, la Monumentul
eroilor din comună, au avut loc o serie de
manifestări prilejuite de Ziua Eroilor. În deschiderea
evenimentului a luat cuvântul primarul comunei,
dl. Dănuţ Tofan, care a subliniat semnificațiile
deosebite ale acestei zile pentru poporul român.
În continuare, s-a adresat celor prezenţi dna
bibliotecar Liliana Vicol, care a evidenţiat dubla
importanţă a momentului, istorică și religioasă,
rugând asistența să își îndrepte gândurile spre cei
care s-au jertfit pentru patrie, care nu au uitat că sunt
români şi s-au luptat pentru țară și neam. Aceasta
a dat citire versurilor
emoţionante ale unei
personalităţi a comunei,
învăţătorul şi scriitorul
B. Jordan, pseudonim al
lui Iordache Bucă, unul
dintre reprezentanţii
romanului social
românesc al secolului
XX, de la a cărui moarte pentru țară, în același fel s-a jertfit și Mântuitorul
se împlinesc în luna iunie pentru păcatele noastre: De ce Doamne te-ai jertfit?/
a acestui an 55 de ani: Pentru că tu ne-ai iubit / Pe cruce te-am răstignit /
Să fii român înseamnă Şi din morţi ai înviat / Şi la cer te-ai înălţat.
Să știi că ai o vatră, Copiii au intonat cântecele „Treceți
Scăldată în lumină batalioane române Carpații”, „Ioane, Ioane, Ioane”,
Pe mioriticul plai. „Imnul eroilor”, „Frați români din lumea-ntreagă”,
Că ai un plug în brazdă iar împreună cu
Un zbor sculptat în piatră dna bibliotecară
Și-o țară căreia viața au interpretat sub
Cu dragoste s-o dai formă de scenetă
poezia „Peneș
Să fii român înseamnă Curcanul” de Vasile
Să știi să-ntinzi o mână Alecsandri.
De ajutor acelui În finalul
Ce bate-n poartă manifestării, în
Și să nu uiți că țara cinstea eroilor
Pe sine e stăpână căzuți pe câmpurile
Când ochiul tău și brațul de luptă, au avut
Stau ferm în slujba sa. loc depuneri de
În continuare, cu sprijinul doamnei Marcela coroane de flori
Roşca, consilier educativ, şi a directoarei Vasilica la Monumentul
Palade, Școala Gimnazială Nr. 2 din Jorăști, în Eroilor.
parteneriat cu Biblioteca Comunală, s-a desfășurat Bibliotecar
un program artistic sub titulatura „Eroi au Liliana Vicol
fost…”, Ziua Înălțării Domnului fiind sărbătorită
creștinește, pentru că, așa cum eroii s-au jertfit

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
18
Biblioteca Comunală Valea Mărului
Marcel Crihană - 75 de ani de la naștere
Biblioteca comunală ,,Prof. univ. dr. Activitatea a continuat cu un moment
Marcel Crihană” Valea Mărului, jud. Galați a cultural-artistic prezentat de elevii de la clasa
organizat pe data de 24 mai 2017 evenimentul pregătitoare - înv. Maria Gafton, clasa a II-a
cultural: „MARCEL CRIHANĂ - 75 de A - prof. înv. primar Geta Doca, clasele a V-a
ani de la naștere”, în parteneriat cu Școala A și a VII-a A - profesor Niura Costea.
Gimnazială ,,Doamna Nica”. La finalul activității a avut loc o
Evenimentul a început cu slujba de depunere de coroane și flori la mormântul
pomenire a profesorului Marcel Crihană profesorului Marcel Crihană.
susținută de preotul Filimon Iulian, urmată Invitați de seamă la acest eveniment
de un simpozion cu tema „Marcel Crihană - au fost prof. Spiridon Dafinoiu, Cristea
75 ani”, de o expoziție cu desene și picturi realizate de Dana-bibliotecar comuna Corni, Drugan Daniela -
copiii Școlii Gimnaziale ,,Doamna Nica”, după care bibliotecar comuna Cudalbi și întreaga comunitate
au fost reamintite momente din viața profesorului locală.
Marcel Crihană în discursurile susținute de Silvia Așadar, în comuna Valea Mărului, pe
Macovei - bibliotecar, Virgil Doca - primar, prof. o târzie vreme primăvăratică, a avut loc un act
Spiridon Dafinoiu - șef serviciu Resurse Umane cultural de comemorare a unei mari valori culturale,
la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați a celui care a fost și va rămâne Profesorul Marcel
(care a avut o colaborare apropiată, în activitățile Crihană - Omul, scriitorul, poetul, și criticul literar
cultural-artistice, cu prof. Marcel Crihană), Maria al comunității vălmărene.
Gafton- învățător (elevă a profesorului), Elena Sîrghi Bibliotecar,
- director al Școlii Gimnaziale ,,Doamna Nica”. Silvia Macovei

Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com Director: Zanfir ILIE
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Redactor şef: Camelia Toporaş
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com Machetare: Camelia Toporaş
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Georgeta Marus (Grivița) Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060