You are on page 1of 19

Izvještaj Radne grupe za pripremu

materijala i prijedlog mjera Inicijativnog
odbora za održavanje tematske sjednice
Gradskog vijeća o NK Čelik Zenica

Zenica, mart 2017. god.
Svrha i cilj

Ova Radna grupa osnovana je s ciljem da pripremi potrebne materijale i informacije o stanju u NK
Čelik Zenica kako bi Inicijativni odbor za održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća Zenice mogao
realizirati svoju namjeru da organizuje tematsku sjednicu o stanju u NK Čelik Zenica.

U svom radu je po datom mandatu i analizi stanja također pripremila i prijedlog mjera koje bi se trebale
provesti putem gradskih organa, te iste i predlaže Inicijativnom odboru za održavanje tematske sjednice
Gradskog vijeća o NK Čelik Zenica. S obzirom da je Inicijativni odbor sastavljen od članova klubova
svih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Zenice odluka o konačnom utvrđivanju dnevnog reda i
set mjera će biti njihova.

Radna grupa je sastavljena od sljedećih članova:

1) Tarik Ajanović – predsjednik Radne grupe, član NGG “Za Čelik”
2) Sanja Renić – predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenice
3) Almir Babajić – vijećnik Gradskog vijeća Zenice
4) Armin Mujkić – šef kabineta Gradonačelnika Zenice
5) Damir Bradarac – predsjednik Skupštine NK Čelik Zenica (u međuvremenu istekao mandat)
6) Adnan Nuhagić – v.d. direktor NK Čelik Zenica
7) Haris Turkić – član NGG “Za Čelik”
8) Željko Pejić – predsjednik UG “Robijaši 1988” iz Zenice

Metodološki pristup

Radna grupa održala je četiri sastanka u periodu između 10. decembra 2016. god. i 13. marta 2017.
god. Iako je bilo planirano da Radna grupa obavi svoj zadatak u periodu do 7 dana, zadatak je trajao
duže zbog čekanja na izvještaje Porezne uprave FBiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i
Općinskog suda u Zenici. Tek po dostavljanju ove dokumentacije, koja je priložena ovom izvještaju
kao prateći materijal i koju Radna grupa preporučuje kao materijal za tematsku sjednicu, pristupilo se
sastavljanju ovog izvještaja na objektivnim osnovama sa činjenično argumentovanom dokumentacijom.

Ipak, u međuvremenu je došlo i do statutarnih promjena u klubu koje su djelomično odložile izradu
ovog izvještaja zbog značajnih internih promjena u klubu kao i zbog činjenice da je samo izglasavanje
potrebnih izmjena Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima FBiH
(“Službene novine FBiH” br. 37/14)1 u Parlamentu FBiH trajalo duže nego što je bilo predviđeno a to
zakonsko rješenje je krucijalno za provođenje mjera tematske sjednice Grada Zenice.

U svom radu, Radna grupa je cijenila nezavisnost NK Čelik Zenica kao zasebnog udruženja građana
bez ikakve povezanosti sa Gradom Zenicom te je zbog toga i pribavila saglasnost tadašnjeg Komiteta
za hitnost kluba koji je u nedostatku Upravnog odbora (klub od 24. oktobra 2015. god. do 5. januara
2017. god. nije imao Upravni odbor) djelovao kao jedino koordinativno tijelo između njegovih organa i
to Skupštine i Nadzornog odbora kao i v.d. direktora kao izvršnog organa.

1 Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima („Službene novine Federacije BiH“ br. 37/14)
(http://zacelik.org/wp-content/uploads/2015/02/Zakon-o-naplati-i-djelimi%C4%8Dnom-otpisu-dugovanja-sportskim-
kolektivima-Slu%C5%BEbene-novine-FBiH-br.-37-14.pdf) [pristupljeno 1. marta 2017. god.]
Pravni status kluba

Klub NK Čelik Zenica je po aktuelnim entitetskim propisima registrovan kao udruženje građana,
shodno Zakonu o udruženjima i fondacijama FBiH (Službene novine FBiH br. 45/02)2 te kao takav
svojim pravnim ustrojstvom je jednak svim ostalim udruženjima koja egzistiraju u Zenici i šire, bez
obzira da li se radi o udruženjima koja okupljaju ljubitelje nekog hobija, humanitarne aktiviste,
udruženja poslodavaca ili studente. Dakle, Grad Zenica nema apsolutno nikakve zvanične ovlasti nad
klubom niti ih je ikada ni imala od nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ipak, ne možemo se oteti dojmu
da je politički utjecaj gradskih institucija i funkcionera uvijek bio značajno prisutan što je u velikoj
mjeri i stvorilo atmosferu oko kluba koja je u velikoj mjeri rezultirala sadašnjim stanjem, tako da
Gradsko vijeće ima obavezu da prethodne greške ispravi i klubu omogući samostalno djelovanje i
stvori pretpostavke da klub može da samostalno djelovati na tržištu. Međutim, iako NK Čelik Zenica
zbog zakonskih okolnosti djeluje u ovakvom organizacijskom ustrojstvu, sam klub je jedan od najvećih
simbola grada te kao takav ne smije biti prepušten nestanku niti biti izjednačavan sa svim ostalim
klubovima i udruženjima na području Grada Zenice.

Bitno je istaknuti da su svi sportski klubovi u Bosni i Hercegovini registrovani u ovoj formi te da
donošenje i naknadne izmjene Zakona o sportu BiH (Službeni glasnik BiH br. 27/08, 102/09 i 66/16)
nisu donijele željene promjene jer zakonska rješenja na entitetskom nivou nikada nisu niti usvojena niti
postoji zakonsko rješenje o mogućoj pretvorbi istih u privredna društva, što može svakako biti jedno od
rješenja u budućnosti. Taj proces, jasno je, ima svoj tok te se ne može uzimati kao moguće rješenje iz
ugla nadležnosti Gradskog vijeća koje razmatra ovaj aktuelni problem NK Čelik Zenica.

Ova Radna grupa je mišljenja da inicijativa za takve reforme svakako treba da potekne i iz redova
klubova i nadležnih saveza kako bi se pronašao efikasan ali i siguran zakonski okvir za očuvanje i
budući razvoj klubova koji se suočavaju sa problematikom kao i zenički Čelik. Bitno je istaknuti da je
novi Statut NK Čelik Zenica po članskom modelu usvojen 5. januara 2017. god. unaprijed uzeo u obzir
takvu mogućnost te svojim tekstom predvidio mehanizam moguće pretvorbe NK Čelik Zenica u
privredno društvo uz aktivno učešće Grada Zenice kao zaštitinika svoje imovine u vidu sportskih
nekretnina te je time njegovim budućim funkcionerima nametnuo obavezu lobiranja da i zakonska
rješenja budu u skladu sa takvim stavom kluba i Grada Zenice.

Ovakva forma udruženja građana jasno nije odgovarajuća za jedan sportski kolektiv iz više razloga a
prvenstveno onih da se toliko tražene investicije u sport ne mogu realizirati u okviru postojećih
zakonskih rješenja. Naime, shodno članu 2. Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH utvrđeno je da
osnovna svrha udruženja ne smije biti sticanje dobiti. S obzirom da su privatizovani inostrani klubovi
(ne uzimajući u obzir činjenicu da ogroman broj njih uopće ne posluje pozitivno) svojim poslovanjem
usmjereni ka tome da inicijalne investicije vraćaju o obliku dobiti ili godišnje dividende dioničarima,
jasno je da se takav princip ne može primijeniti na sportske klubove u Bosni i Hercegovini. Isto tako,
članom 4. istog Zakona zabranjeno je sticanje dobiti osnivačima, članovima udruženja, članovima
upravljačkih tijela, odgovornim licima, djelatnicima ili donatorima iz čega se jasno vidi da bilo kakav
investitorski pristup sportu u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji te da može egzistirati samo na
dobrovoljnim donacijama ili posudbama fizičkih i pravnih lica što ne stvara stabilnu i održivu
platformu na kojoj može egzistirati neki profesionalni klub, a pogotovo klub poput Čelika sa
milionskim godišnjim troškovima i akumuliranim višemilionskim zaduženjima.

2 Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 45/02
(http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2002/zakoni/47_bos.htm) [pristupljeno 24. decembra 2016. god.]
Unutrašnja organizacija kluba

Klub odredbama Statuta NK Čelik Zenica br. 022/2017 od 5. januara 2017. god. ima 3 organa i to:

1) Skupština (zakonodavni organ),
2) Upravni odbor (izvršni organ) i
3) Nadzorni odbor (nadzorni organ)

Skupština

Trenutni saziv Skupštine NK Čelik Zenica je, shodno novom statutu kluba, sastavljen od svih članova
kluba koji na demokratski način na godišnjim sjednicama Skupštine bivaju izvještavani o aktuelnom
stanju u klubu, usvajaju budžet, biraju Upravni i Nadzorni odbor i donose sve ostale odluke u okviru
standardnih nadležnosti koje imaju skupštine.

U momentu pisanja ovog teksta, klub ima 632 člana od kojih 542 imaju pravo učešća u Skupštini (to
pravo nemaju maloljetnici, osobe koje obavljaju poslove sportskih menadžera, fudbalske sudije i sl.).
Kvorum za održavanje sjednice Skupštine je 60 članova Skupštine.

Upravni odbor

Kao što je već prethodno navedeno, klub nije imao Upravni odbor do 5. januara 2017. god., dakle
preko godinu dana, te je bio neuspješan u privlačenju potencijalnih kandidata za taj organ iz razloga
netransparentnog poslovanja kluba te manjka povjerenja javnosti u njegove strukture. Komitet za
hitnost NK Čelik Zenica, koji je usvajanjem novog statuta prestao da postoji, je do tada de facto
obavljao tu ulogu no rezultati njegovih kapaciteta su bili evidentni u proteklom periodu.

Izglasavanjem novog statuta NK Čelik Zenica izabran je i prelazni Upravni odbor na mandat od 6
mjeseci koji mu ističe 5. juna 2017. god. Isti djeluje u sljedećem sastavu:

Članovi Upravnog odbora NK Čelik Zenica
Br. Ime i prezime
1. Selvedin Šatorović (predsjednik kluba)
2. Edin Beganović
3. Mirnes Isaković
4. Denis Mušović

Istekom mandata ovog Upravnog odbora svi članovi Skupštine će imati pravo podnijeti kandidature za
Upravni odbor na mandat od 2 godine kako bi se shodno novom statutu kluba izabrao novi Upravni
odbor koji će voditi dugoročniju politiku kluba. Ono što raduje je činjenica da već postoji nekoliko
zainteresovanih kandidata za te pozicije što će svakako unaprijediti demokratski diskurs u samom
klubu ali i doprinijeti da isti djeluje u sinergiji sa svojim navijačima jer će se izbjeći dosadašnja praksa
nametanja političkog rukovodstva putem vanjskog pritiska.

Svi članovi kluba koji mogu biti članovi Skupštine mogu biti i kandidati za Upravni odbor što je
određeno Statutom kluba.
Nadzorni odbor

Putem novog statuta značajna pažnja se posvetila nadzoru nad pravilnim i zakonitim poslovanjem
kluba kroz djelovanje Nadzornog odbora. Isti će se izabrati već ovog ljeta gdje pravo kandidature imaju
svi visokoobrazovani članovi Skupštine kluba.

Ono što je značajna novina u odnosu na prethodna rješenja je da je u Nadzornom odboru koji broji
neparan broj članova (7, 9 ili 11) ostavljeno 2 mjesta za predstavnike Grada Zenice koji će kandidirati
svoje kandidate. Na taj način će se Gradu omogućiti uvid u transparentno trošenje javnih sredstava
uloženih u klub kao i moći korigovati svi uočeni problemi na vrijeme kako se ne bi dozvolilo
ponavljanje dosadašnje situacije u klubu.

Zaposlenici kluba

Klub zapošljava u dva segmenta i to u administrativno – tehničkom koji svoje zadatke obavlja u
klupskim prostorijama te u sportskom gdje zapošljava profesionalne sportiste – trenere i
fudbalere/nogometaše.

U administrativno – tehničkom segmentu se osobe angažuju na osnovu ugovora o radu te ugovora o
djelu dok se u sportskom segmentu treneri i pomoćno osoblje angažuju na osnovu ugovora o djelu.
Profesionalni fudbaleri se angažuju ugovorom igrača neamatera koji je po svom pravnom statusu
ekvivalentan ugovorom o radu. Istovremeno, angažovani su i igrači amateri koji za svoj doprinos klubu
ne dobijaju nikakvu naknadu u okviru radnog odnosa već naknade za prevoz, hranarinu i sl.

Sistematizacijom radnih mjesta koja sa svojim konsekventnim odlukama i izmjenama egzistira u
sklopu Pravilnika o radu br. 396 od 20. februara 2006. god. (priloženo kao materijal “Sistematizacija
radnih mjesta”) određeno je 16 radnih mjesta sa 19 izvršilaca. U klubu trenutno te poslove obavlja 9
osoba te Radna grupa zaključuje da bi se u budućnosti svakako trebala provesti interna restruktura.
Neophodno je donošenje novog Pravilnika o radu, izrada prateće sistematizacije kako bi se isti
uskladili sa stvarnim potrebama kluba i stanjem unutar radne zajednice. Usvajanjem novog statuta ali i
zakonskim promjenama u FBiH u izradi je i novi Pravilnik o radu i sistematizacija radnih mjesta koja
će se realizirati do naredne Skupštine kluba.

Donosimo pregled trenutnih zaposlenika i saradnika unutar radne zajednice u klubu ispod:

Administracija Prvi tim Prvi tim Omladinski pogon Ukupno
(igrači) (stručni štab) ugovora
Ugovor o radu 7 ? 1 1
Ugovor o djelu 5 - 7 3 15
Ugovor o volontiranju 1 - 1 7 9
Amaterski ugovor - ? - -
Ukupno angažovanih 13 26 9 11 54
Administrativno – tehničko osoblje NK Čelik Zenica
Br. Radno mjesto Izvršilac Stručna sprema Osnov
1. Direktor Adnan Nuhagić VSS Ugovor o radu
2. Generalni sekretar Tarik Ajanović VSS Volonterski3
3. Tehnički sekretar Amra Karapandžić SSS Ugovor o radu
4. Upravnik stadiona Asim Demiri SSS Ugovor o radu
5. Blagajnik Dinka Čolić SSS Ugovor o radu
6. Računovođa Hurma Peša VSS Ugovor o djelu
7. Službenik za marketing -4 - -
8. Službenik za bezbjednost Mujo Mešanović SSS Ugovor o djelu
9. Službenik za TMS5 Alem Šarić6 SSS Ugovor o djelu
10. Spremačica - kurir Sanela Patković SSS Ugovor o djelu
11. Spremačica - kurir Halima Biogradlija SSS Ugovor o djelu
12. Spremačica - kurir -7 - -
13. Radnik (poslovođa) Nijaz Alić SSS Ugovor o radu
14. Radnik Muharem Kovač SSS Ugovor o radu
15. Radnik Nesib Šehović SSS Ugovor o radu

Stručni štab prvog tima NK Čelik Zenica
Br. Pozicija Izvršilac Osnov
1. Šef stručnog štaba Nedim Jusufbegoviić Ugovor o djelu
2. Pomoćni trener Izudin Kamberović Ugovor o djelu
3. Trener golmana Almir Tolja Ugovor o djelu
4. Doktor Faruk Hodžić Ugovor o djelu
5. Fizioterapeut Albin Mašić Ugovor o djelu
6. Fizioterapeut Malik Smriko Ugovor o djelu
7. Ekonom Fuad Osmanlić Ugovor o radu
8. Ekonom Emir Torlak Ugovor o djelu
9. Službeni predstavnik kluba Kemal Islambegović Volonterski

3 Do 30. juna 2017. god. kada će se raspisati konkurs za popunjavanje ovog radnog mjesta na koje imenovani neće
aplicirati.
4 Trenutno ove poslove uz svoja zaduženja obavlja v.d. generalni sekretar.
5 TMS (skr. eng.) - Transfer Matching System, platforma koju FIFA koristi za međunarodne transfere gdje svaki
profesionalni klub mora imati osobu zaduženu i za te poslove.
6 Ne djeluje u prostorijama kluba te je trenutno u toku procedura da se u cilju racionalizacije troškova ovi zadaci prebace
na osobu u klubu.
7 Trenutno upražnjeno radno mjesto u vešeraju nakon što je prethodni zaposlenik ostvario pravo na invalidsku penziju u
martu 2016. god.
Omladinski pogon NK Čelik Zenica
Br. Pozicija Izvršilac Osnov
1. Koordinator omladinskog pogona Omer Kopić Ugovor o radu
2. Trener U-18 Pavle Skočibušić Ugovor o volontiranju8
3. Trener U-16 Senad Brkić Ugovor o volontiranju
4. Trener U-14 Amir Japaur Ugovor o volontiranju
5. Trener U-12 Nizah Hukić Ugovor o volontiranju
6. Trener U-10 Sabahudin Bujak Ugovor o volontiranju
7. Doktor Suad Bašić Ugovor o djelu
8. Fizioterapeut Osman Husagić Ugovor o djelu
9. Komesar za bezbjednost Mirsad Selimović Ugovor o djelu
10. Službeni predstavnik U-16 i U-18 Ivo Jelović Volonterski
11. Službeni predstavnik U-12 i U-14 Nedžad Krdžalić Volonterski

Stoga, kompletna radna zajednica od 9 osoba koja ima ugovor o radu (ne brojeći igrače profesionalce)
je raspoređena na sljedeći način:

Radna zajednica NK Čelik Zenica
Br. Izvršilac Sektor Pozicija
1. Adnan Nuhagić Administrativno-tehničko osoblje Direktor
2. Amra Karapandžić Administrativno-tehničko osoblje Tehnički sekretar
3. Asim Demiri Administrativno-tehničko osoblje Upravnik stadiona
4. Dinka Čolić Administrativno-tehničko osoblje Blagajnik
5. Nijaz Alić Administrativno-tehničko osoblje Radnik (poslovođa)
6. Muharem Kovač Administrativno-tehničko osoblje Radnik
7. Nesib Šehović Administrativno-tehničko osoblje Radnik
8. Fuad Osmanlić Stručni štab prvog tima Ekonom
9. Omer Kopić Omladinski pogon Koordinator omladinskog
pogona

8 Treneri se finansiraju iz članarina djece koja treniraju.
Poslovanje kluba

Javnosti je već odavno poznato da su bankovni računi kluba blokirani te da isti već odavno posluje na
ivici zakona. Klub trenutno, barem formalno, raspolaže sa tri bankovna računa i to u sljedećim
bankama:

1) ASA Banka Zenica – račun br. 13401000000373-68 blokiran po 22 osnova sa ukupnim
iznosom potraživanja od 5.772.759,61 u periodu od 9. juna 2005. do 8. novembra 2016. god.

2) Sparkasse Bank – račun br. 1990510007760337 blokiran po 25 osnova sa ukupnim iznosom
potraživanja od 1.522.975,53 KM u periodu od 3. marta 2009. god. do 13. oktobra 2016. god.

3) Intesa Sanpaolo Banka – podaci nisu dostavljeni za račun br. 1549995000434637.

Kao što se vidi iz ovih podataka, klupski računi su blokirani preko 10 godina i u tom periodu se
poslovanje NK Čelik Zenica vršilo cesijama, uplatama i isplatama preko blagajne u gotovini što je
metoda koja prije svega limitira klub u njegovom poslovanju jer nije u mogućnosti obezbijediti
sponzore većeg ranga bez zvaničnog poslovanja preko računa a zatim je i podložno tlo za različite
malverzacije i zloupotrebe što u konačnici dovodi do manjka povjerenja u klub i njegovo rukovodstvo.

Pored poslovanja “u kešu”, Udruženje građana “NK Čelik” iz Zenice (ID broj 4218244880002) već
duži niz godina posluje preko računa Udruženja građana “Škola nogometa NK Čelik” na osnovu
sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji na koji, između ostalog, i Grad Zenica uplaćuje sve svoje
dotacije iz podrške sportu.

Cilj kluba je da u što skorijem vremenu deblokira svoje račune i počne poslovati kako mu i dolikuje a
prva prepreka za to su svakako dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH što se može zaključiti i iz
priloženog materijala o blokadama računa.

Klupska dugovanja

Glavni zadatak Radne grupe je bio da pribavi zvanične dokaze o potraživanjima povjerilaca prema NK
Čelik Zenica, a sa posebnim osvrtom na javna dugovanja i to prema Gradu Zenici, Poreznoj upravi
FBiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Stoga, Radna grupa je putem v.d. direktora kluba, Adnana Nuhagića, kontaktirala sljedeće subjekte i od
njih pribavila odgovarajuća uvjerenja koja su priložena ovom izvještaju te ih Radna grupa preporučuje
kao materijale za tematsku sjednicu Gradskog vijeća:

a) javna preduzeća i javne ustanove Grada Zenice,
b) Porezna uprava FBiH,
c) Uprava za indirektno oporezivanje BiH i
d) Općinski sud u Zenici.

Iako je teško dati konačni sud o tačnom iznosu dugovanja NK Čelik Zenica zbog niza problema koji se
ne mogu riješiti u tako kratkom roku koji je imala Radna grupa, kao i zbog činjenice da neke od njih
treba rješavati mjesecima unutar samog kluba, Radna grupa ipak smatra da se cifra dugovanja može
smatrati približno tačnom s obzirom da je usaglašena sa klupskim računovodstvom kao i glavnim
povjeriocima. Kako bi ovaj iznos bio u potpunosti tačan potrebno je tokom nadolazećih mjeseci, a po
naredbi Upravnog odbora kluba, izvršiti usaglašavanja dugovanja sa svim povjeriocima te na taj način
“osvježiti” ove podatke. Shodno tome, Radna grupa je već pripremila teren za takvo nešto te je v.d.
direktor kluba, Adnan Nuhagić, u “Dnevni avaz” poslao javni poziv ispred kluba da se do 20. januara
2017. god. klubu jave svi povjerioci sa dokazima o svom potraživanju kako bi se evidentirali
eventualni dugovi koje računovodstvo nema u svojoj evidenciji. Istovremeno, novoizabrani Upravni
odbor je već poslao dopise svim povjeriocima oko usagalašavanja ovih dugovanja te pokrenuo
razgovora oko moguće sanacije istih.

Ipak, većina posla je angažmanom Radne grupe obavljena te se trenutna cifra, uz dodatna uvjeravanja
koje smo dobili od računovodstva kluba s kojima je održan i zaseban sastanak, može smatrati gotovo u
potpunosti tačnom. Treba imati u vidu da klupsko računovodstvo vodi viši iznos duga ka Poreznoj
upravi FBiH od samih poreznih vlasti tako da bi svakako trebalo izvršiti usaglašavanje i između ove
dvije cifre što će biti zadatak Upravnog odbora i direktora kluba.

Po klupskom računovodstvu NK Čelik Zenica je na dan 30. oktobra 2016. god. svim svojim
povjeriocima ukupno dužan 12.388.172,87 KM tako da se može reći da je istekom 2016. god. klub
dužan cca. 12.5 miliona KM pri čemu nisu obračunate kamate za pozajmice i sudske presude što bi
svakako bio zadatak Upravnog odbora da ispregovara otpis istih a otplatu glavnice realizira na najbolji
način (dakle, efektivno možemo govoriti i o dugu od cca. 14 miliona KM no što u praksi može biti i
mnogo niža cifra). Iako se na prvi pogled radi o veoma visokoj cifri, treba imati u vidu da je realna
cifra dugovanja koja bi se trebala vratiti oko 5 miliona KM, ukoliko se isključe dugovi ka Gradu
Zenici, otpisive kamate u slučaju reprograma poreskog duga te zastarjela potraživanja i/ili kamate
vezane za njih.

1) Porezna uprava FBiH
 glavnica: cca. 2.5 miliona KM
 kamate: cca. 2.7 miliona KM
 sporni zapisnik Porezne uprave FBiH (u procesu žalbe preko godinu dana): 1.463.540,24 KM

 BEZ ZAPISNIKA: 7.803.694,639
 UKUPNO PO KLUPSKOJ EVIDENCIJI: 9.267.234,87 KM10 (uključuje zapisnik)

 UKUPNO PO UVJERENJU PORESKE UPRAVE FBIH: 5.199.047,35 KM11
 procjena glavnice: cca. 2.5 miliona KM
 procjena kamate: cca. 2.7 miliona KM

9 Cifra u procesu usaglašavanja sa Poreznom upravom FBiH zbog neslaganja – klub knjiži više nego što potražuje
Porezna uprava FBiH jer još nije obavljen potpuni inspekcijski nadzor.
10 Razlozi ovako velikog neslaganja su pojašnjeni u zasebnom odjeljku za dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH.
11 Porezna uprava FBiH je svojim uvjerenjem utvrdila dug u tom iznosu na dan 20. decembra 2016. god. ne razdvajajući
glavnicu i kamatu te su zbog toga navedena oba ova iznosa iz javno dostupne evidencije jer će kamatu biti moguće
otpisati reprogramom. Uvidom u ova dva iznosa, da se zaključiti da je u periodu od 30. septembra do 20. decembra
2016. god. Čelikov dug porastao za 182.057,34 KM i to prvenstveno za neuplaćene doprinose radnicima i igračima
tokom zadnja 2 mjeseca godine i kamatu koja konstantno raste.
2) Uprava za indirektno oporezivanje BiH
 glavnica: -12
 kamate: -
 UKUPNO: 190.687,67 KM13

3) Dobavljači (Grad Zenica)

a) JP Vodovod i kanalizacija
 glavnica: 1.209.001,31 KM
 kamate: 1.351.750,90 KM
 sudski troškovi: 19.607,42 KM
 neutuženi dug: 15.739,85 KM
 UKUPNO: 2.596.099,48 KM14

b) JP za prostorno planiranje i uređenje grada
 glavnica: 48.922,32 KM
 kamate: -15
 UKUPNO: 48.922,32 KM16

c) JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata
 glavnica: 18.320 KM
 kamate: -17
 UKUPNO: 18.320 KM18

e) JP Gradsko groblje
 glavnica: 858,60 KM
 kamate: -19
 UKUPNO: 858,60 KM20

 UKUPNO GRAD ZENICA: 2.664.200,40 KM

4) Dobavljači (nije tuženo):
 glavnica: 600.663,23 KM21
 kamate: nepoznato22

12 Uprava za indirektno oporezivanje BiH u svom uvjerenju nije razdvojila kamatu i glavnicu dugovanja no kako ne postoji
zakonski modus otpisivanja kamate ovih dugovanja svakako se taj iznos mora platiti u cjelini.
13 Uprava za indirektno oporezivanje BiH je svojim uvjerenjem utvrdila dug u tom iznosu na dan 19. decembra 2016. god.
14 Na dan 15. decembra 2016. god.
15 Iz dostavljene dokumentacije ne vidi se da je JP za prostorno planiranje i uređenje grada obračunavalo kamatu.
16 Na dan 13. decembra 2016. god.
17 Iz dostavljene dokumentacije ne vidi se da je JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata obračunavalo kamatu.
18 Na dan 13. decembra 2016. god.
19 Iz dostavljene dokumentacije ne vidi se da je JP Gradsko groblje obračunavalo kamatu.
20 Na dan 14. decembra 2016. god.
21 Pregled obaveza prema dobavljačima i pozajmicama – 30.11. 2016. (u ovom tekstu razdvojeni dobavljači koji su tužili i
oni koji nisu)
22 S obzirom na odredbe Zakona o obligacionim odnosima FBiH (Službeni list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89,
Službeni list BiH br. 2/92, 13/93 i13/94 i Službene novine FBiH 29/03 i 42/11) ugovori koje je zaključivao klub su
ugovori u privredi tako da se na njih primjenjuje zakonska zatezna kamatna stopa čak i ukoliko nije posebno ugovorena.
 UKUPNO: 600.663,23 KM + kamate

5) Pozajmice (nije tuženo):
 glavnica: 556.251,67 KM23
 neotpisive pozajmice (unutar zastarnog roka): 127.297,21 KM
 otpisive pozajmice (zastarjele): 56.575 KM24
 povjerioci s kojima su obavljeni razgovori: 372.379,43 KM
 kamate: nepoznato25
 UKUPNO: 556.251,67 KM + kamate26

6) Sudski procesi (igrači, treneri, dobavljači):
 glavnica pravna lica: 190.440,16 KM
 glavnica radna zajednica: 343.244,22 KM27
 glavnica igrači: 115.317,54 KM
 glavnica stručni štab: 81.408.70 KM28
 kamate: nepoznato29
 UKUPNO: 730.410,62 KM + kamate

UKUPNO KLUPSKA EVIDENCIJA DUGA SA SPORNIM ZAPISNIKOM: 14.009.448,46 KM
UKUPNO KLUPSKA EVIDENCIJA BEZ SPORNOG ZAPISNIKA: 12.545.908.22

STANJE UKUPNOG DUGA30: 9.941.260,94 KM
UKUPNO REALNO ZA VRATITI PO RADNOJ GRUPI: cca. 5 miliona KM

Dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH

Ova stavka dugovanja, pored toga što je najveća, istovremeno je i najproblematičnija. Naime,
uvjerenjem Porezne uprave FBiH koje je izdano na zahtjev Radne grupe putem kluba utvrđena su
dugovanja u iznosu od 5.199.041,35 KM na dan 20. decembra 2016. god. pri čemu približno 2.5
miliona KM otpada na glavnicu te 2.7 miliona KM na kamatu. Tačni iznosi na dan 30. septembra 2016.
god. dati su u prethodnom odjeljku ovog izvještaja sa pojašnjenjima zašto se te cifre i pojedinačno i u
svom ukupnom zbiru razlikuju od ove na uvjerenju.

Inače, u okvir ovih dugovanja spadaju obaveze poreza na platu, doprinosi iz plate (za PIO/MIO,
zdravstvo i nezaposlenost), porezi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, vodna naknada kao i
obaveze za opći porez 15% i poreza na platu koje klub nije plaćao do sada niti to trenutno radi tako da
svi njegovi zaposlenici (uključujući i igrače) imaju problema prilikom upotrebe usluga zdravstvene
zaštite kao i odlaska u penziju.

23 Pregled obaveza prema dobavljačima i pozajmicama – 30.11. 2016.
24 Zadatak Upravnog odbora da iste otpiše.
25 Pregled obaveza prema dobavljačima i pozajmicama – 30.11. 2016.
26 Na dan 30. novembra 2016. god.
27 Veliki dio je u poreskim dugovanjima (PIO-MIO).
28 Uključuje i Borisa Pavića kroz FIFA DRC.
29 Treba ih usuglasiti u svakom pojedinačnom slučaju.
30 Favorizovano je mišljenje Poreske uprave FBiH naspram klupske evidencije.
Zbog ovih dugovanja klub ima najveću prepreku za deblokadu svog računa. Analizom blokada na
računu kod ASA Banke Zenica, da se zaključiti da na blokade u iznosu od 5.772.759,61 čak 90,22%
njih otpada na dugove prema Poreznoj upravi FBiH te se ovaj problem postavlja kao krucijalan u
deblokadi klupskih računa.

Međutim, pored činjenice da je klubu blokadama računa po više osnova onemogućeno zakonito i
efikasno poslovanje, ovaj problem u najvećoj mjeri limitira klub na sportskom planu. Naime, zbog
dugovanja doprinosa prema svojim zaposlenicima (administrativnom osoblju kao i igračima) klubu je
zabranjeno angažovanje trenera i igrača van Bosne i Hercegovine. Iako se klub svakako treba okrenuti
vlastitim kapacitetima, što je više puta istakao i gosp. Damir Bradarac, limitiranje transfer-politike na
isključivo bosansko-hercegovačke sportiste je opasna okolnost i praksa koja klub limitira u
angažovanju najpodobnijeg talenta za svoje potrebe te ga time čini neslavnim unikatom u Premijer ligi
BiH. Istovremeno, možemo se prisjetiti farse u kojoj je Čelik bio centralni dio po kojoj šef stručnog
štaba gosp. Boris Pavić kao državljanin Republike Hrvatske nije mogao dobiti radnu dozvolu te je svoj
trenerski angažman u trajanju od skoro godinu dana proveo kao de facto ilegalac dajući instrukcije sa
tribina na kojoj su se nalazili ostali posjetioci te u tom periodu nije vodio niti jednu utakmicu sa klupe.

Rješenje ovog problema se nalazi u opciji reprogramiranja glavnice ovog duga putem Zakona o naplati
i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima („Službene novine Federacije BiH“ br. 37/14,
12/17)31 putem kojeg se otplatom glavnice duga (u Čelikovom slučaju cca. 2.5 miliona KM) na period
od 10 godina (dakle prihvatljivih cca. 21.000 KM mjesečno) otpisala kamata (u Čelikovom slučaju cca.
2.7 miliona KM, odnosno gotovo 20% ukupnog klupskog duga. Nažalost, dugo nije postojala zakonska
mogućnost zaključenja ovog sporazuma sa Poreznom upravom FBiH s obzirom da je privremeni rok za
prijavu istekao još 2014. god. a NK Čelik Zenica nije uložio žalbu na negativan odgovor zbog manjka
garancija. Ipak, 24. januara 2017. god. u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH uz lobiranje NGG
“Za Čelik” i NK Čelik Zenica usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i
djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (“Službene novine Federacije BiH” br. 12/17)
kojim je NK Čelik Zenica ipak dobio još jednu šansu i koju nikako ne bi smio propustiti uz podršku
Grada Zenice. Zvanični zahtjev je upućen 6 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona – 23. februara
2017. god. što je uloženo i kao prilog ovom izvještaju kao dokaz.

Ukoliko bi se Grad Zenica pojavio kao garant potpisivanja ovog reprograma glavnice duga te ukoliko
bi svoju dosadašnju pomoć klubu preusmjerio u otplatu ovog duga, tako bi mu na najbolji način dao
priliku da ubuduće egzistira samostalno ali i razvije se u još veći i jači sportski kolektiv koji bi bio u
interesu svih građana Zenice, bilo kao neprikosnovenog simbola grada, domaćina fudbalskih utakmica
najvišeg ranga u našem gradu ili organizatora masovnijeg sportskog angažmana omladine u našem
gradu.

Ukoliko bi NK Čelik Zenica potpisao i servisirao reprogram uz podršku Grada Zenice, kamata se
otpisuje u iznosu od 100%.

31 Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima („Službene novine Federacije BiH“ br. 37/14)
(http://zacelik.org/wp-content/uploads/2015/02/Zakon-o-naplati-i-djelimi%C4%8Dnom-otpisu-dugovanja-sportskim-
kolektivima-Slu%C5%BEbene-novine-FBiH-br.-37-14.pdf) [pristupljeno 25. decembra 2016. god.]
Dugovanja prema Gradu Zenici

Na prvom sastanku Radne grupe održanom 10. decembra 2016. god., ustanovljena je potreba
određivanja tačnog iznosa dugovanja prema Gradu Zenici i to prvenstveno prema javnim preduzećima i
javnim ustanovama Grada Zenice.

Iako je klupska dokumentacija koju vodi klupsko računovodstvo prikazivala dugovanja prema JP
Vodovod i grijanje, JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata, JP za prostorno planiranje i
uređenje grada kao i “Općini Zenica”, Radna grupa je direktoru kluba Adnanu Nuhagiću naložila da u
što kraćem roku dostavi tačnu dokumentaciju ispred kluba. Stoga, klub je poslao zahtjeve za IOS-e
(izvještaj o stanju dugovanja i potraživanja upućen od strane računovodstva jednog pravnog lica
drugom, op. a.) svim javnim preduzećima i ustanovama u vlasništvu Grada Zenice kao i Službi za
budžet i finansije Grada Zenice koja je klub telefonski izvijestila da su sva gradska potraživanja
knjižena preko odgovarajućih javnih preduzeća i ustanova.

Javna preduzeća

1) JP Vodovod i kanalizacija – dostavili rekapitulaciju stanja 15. decembra 2016. god.

2) JP za prostorno planiranje i uređenje grada – dostavili finansijsku karticu 13. decembra
2016. god.

3) JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata – dostavili finansijsku karticu 13.
decembra 2016. god.

4) JP Gradsko groblje – dostavili IOS 14. decembra 2016. god.

5) JP Grijanje – bez odgovora

6) JP RTV Zenica – bez odgovora

7) JKP Zenicatrans – bez odgovora

8) JP Tržnica – bez odgovora

9) PD Regionalna deponija “Mošćanica” - odgovorili 13. decembra 2016. god.

10) JP parking servis – odgovorili 13. decembra 2016. god.

Javna preduzeća

1) JU Dom za stara lica – bez odgovora

2) JU Dom zdravlja Zenica – bez odgovora

3) Bosansko narodno pozorište Zenica – odgovorili 13. decembra 2016. god.
4) Muzej grada Zenice – bez odgovora

5) Opća biblioteka Zenica – odgovorili 14. decembra 2016. god.

6) JU Apoteka “Zdravlje” – bez odgovora

7) JU Predškolski odgoj i obrazovanje – bez odgovora

8) JU Centar za socijalni rad – telefonski obavijestili da nema potraživanja

9) JU Dom i porodica – bez odgovora

Sva navedena dugovanja prema Gradu Zenici prikazana su u odgovarajućem segmentu ovog izvještaja
te ukupno iznose 2.664.200,40 KM.

Prijedlozi mjera

U skladu sa datim mandatom i analizom situacije u NK Čelik Zenica, prijedlozi Radne grupe za
postupanje uprave Grada Zenice o kojima trebalo raspraviti na tematskoj sjednici Grada Zenice su
sljedeći

1) dodjela sredstava u 2017-oj godini u iznosu od 600.000 KM iz budžeta Grada za tekuću godinu
Nogometnom klubu Čelik Zenica za finansiranje tekućeg poslovanja do kraja kalendarske
2017. a što uključuje i dogovoreni iznos reprograma duga prema poreskoj upravi FBIH za
2017-tu godinu

2) od 2018-te Grad Zenica preuzima obavezu izmirivanje dugovanja NK Čelik Zenica prema
Poreznoj upravi FBiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH (cca. 300.000 KM godišnje u
narednih 10 godina) kao i obezbjeđuje potrebne garancije ukoliko one budu zahtijevane od
Porezne uprave FBIH

3) otpis dugovanja NK Čelik Zenica prema javnim preduzećima čiji je osnivač Grada Zenica,

4) obnavljanje ugovora između Grada Zenice i NK Čelik Zenica o korištenju stadiona “Bilino
polje”,

5) revidiranje Sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta rekonstrukcije i unapređenja
infrastrukture i opremanja stadiona “Bilino polje” za kvalifikacione utakmice za SP 2018 sa
N/FSBiH 02-14-12771/16 od 15. juna 2016. god.

6) tehnička i finansijska pomoć JP Vodovod i kanalizacija u instalaciji odvojenih satova za vodu
za potrebe kluba na stadionu “Bilino polje”,

7) revizija ugovora sa ALBA d.o.o. za održavanje terena stadiona “Bilino polje” po povoljnijim
uslovima po Grad Zenicu ili povjeravanje tog zadatka NK Čelik Zenica,

8) omogućavanje besplatnog korištenja gradskih terena kojim raspolaže JP za upravljanje
sportskim objektima, za treninge i utakmice omladinskih kategorija u skladu s potrebama kluba
i

9) dodjeljivanje prostora terena “Šljaka” za korištenje od strane omladinskih kategorija.

Obrazloženje ovih mjera je kako slijedi:

1) dodjela sredstava u 2017-oj godini u iznosu od 600.000 KM iz budžeta Grada za tekuću
godinu Nogometnom klubu Čelik Zenica za finansiranje tekućeg poslovanja do kraja
kalendarske 2017. a što uključuje i dogovoreni iznos reprograma duga prema poreskoj
upravi FBIH za 2017-tu godinu

Zbog prelaska na sistem rada u kojem će se klub što manje oslanjati na finansiranje od Grada Zenice,
klub i dalje aktivno radi na privlačenju sponzora i smanjivanju svojih troškova. Međutim, zbog
višegodišnjeg netransparentnog i nedomaćinskog vođenja poslovanja kluba i političke protekcije od
strane gradskih vlasti što je rezultiralo manjkom povjerenja sponzora i javnosti kao i nedostatka
potrebnih mehanizama za modernije djelovanje na tržištu, klub tek započinje svoje djelovanje na
slobodnom tržištu te nije u mogućnosti da se samofinansira bez podrške Grada Zenice u ovom
momentu. Zbog toga, potrebna mu je finansijska podrška u ovoj prelaznoj godini u iznosu od 600.000
KM od čega će se finansirati tekući troškovi kluba za cilj opstanka u najvišem rangu takmičenja te
otpočeti plaćanje rata reprograma prema Poreznoj upravi FBiH.

2) od 2018-te Grad Zenica preuzima obavezu izmirivanje dugovanja NK Čelik Zenica prema
Poreznoj upravi FBiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH (cca. 300.000 KM godišnje u
narednih 10 godina) kao i obezbjeđuje potrebne garancije ukoliko one budu zahtijevane od
Porezne uprave FBIH

Tokom 2014. god. NK Čelik Zenica je već jednom odbijen za reprogramiranje poreznih dugovanja
prema Poreznoj upravi FBiH shodno Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim
kolektivima FBiH (“Službene novine FBiH” br. 37/14) i to zbog manjka potrebnih garancija za
realizaciju svojih obaveza. S obzirom da je u međuvremenu zbog lobiranja i aktivizma NGG “Za
Čelik” pa naknadno i NK Čelik Zenica došlo do zakonskih izmjena putem Zakona o izmjenama i
dopunama Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima FBiH (“Službene
novine FBiH” br 12/17), otvara se posljednja prilika za reprogramiranje ovih dugovanja što je od
ključne važnosti za opstanak kluba s obzirom da su njegovi računi blokirani već skoro 15 godina i to u
najvećem dijelu po ovom osnovu. Na ovaj način je njegov dalji rad doveden u pitanje te se cilj
slobodnog postupanja na tržištu ne može realizirati bez ove stavke. S obzirom da su svi drugi klubovi u
FBiH sa sličnim problemom ušli u realizaciju ovog reprograma, a neki od njih kroz saradnju sa svojim
gradskim vlastima, od krucijalne je važnosti da i NK Čelik Zenica ne propusti ovu priliku.

Stoga, predlažemo da se Gradsko vijeće Zenice obaveže da će na godišnjem nivou izdvajati potrebni
iznos za servisiranje ovih rata te ih mjesečno isplaćivati Poreznoj upravi FBiH kao jamac-platac bez
prava regresa prema NK Čelik Zenica. U slučaju da to ne bude moguće, predlažemo da Grad Zenica
uplaćuje potrebna sredstva na namjenski klupski račun s kojeg će se direktno i isključivo plaćati ova
obaveza a u dogovoru sa Poreznom upravom FBiH. U slučaju da Porezna uprava FBiH zatraži
garancije za ulazak u reprogram, a što ne mora biti slučaj, Grad Zenica se mora obavezati da iste pruži
klubu jer klub ne raspolaže gotovo nikakvom imovinom kojom bi mogao garantovati vraćanje
dugovanja.

Isti princip vrijedio bi i za potpisivanje reprograma za dugovanja prema Upravi za indirektno
oporezivanje BiH.

3) otpis dugovanja NK Čelik Zenica prema javnim preduzećima čiji je osnivač Grada Zenica,

U skladu sa predočenim dugovanjima prema javnim preduzećima Grada Zenice u iznosu od cca. 2.7
miliona KM predlažemo da se ista otpišu u potpunosti i na taj način omogući ulazak kluba u legalnije
poslovanje s obzirom da bankovne blokade postoje i od JP Vodovod i kanalizacija te nije realno
očekivati da će se ova dugovanja izmiriti.

S obzirom da najveći dio duga i otpada na JP Vodovod i kanalizacija i to sa najstarijim dugovanjima iz
1982. i 1996. god., čudno je da se iznosi od cca. 4-6 hiljada KM mjesečno fakturišu isključivo klubu
kao korisniku stadiona “Bilino polje” s obzirom da nikada nisu razdvojeni satovi za vodu kao i zbog
činjenice da istu vodu koristi ALBA d.o.o. za održavanje stadiona koja istovremeno godišnje naplaćuje
cca. 160.000 KM za te usluge bez snošenja troškova za utrošenu vodu. Istovremeno, postoji sumnja u
tehničku ispravnost ovih trenutnih satova ili njihove eventualne zloupotrebe s obzirom na iznose od
više hiljada KM tokom zimskih mjeseci kada se teren uopće ne navodnjava jer je prekriven snijegom.

Dug prema JP za prostorno uređenje predstavlja dug za KGZ i isticanje reklama što se drugim
udruženjima svake godine otpisuje a za NK Čelik Zenica to nije bio slučaj proteklih godina tako da je
ovo još jedan razlog za takvo postupanje u procesu otpisivanja istih.

U situacijama kada NK Čelik Zenica koristi terene na SRC “Kamberovića polje” kojim upravlja JP za
upravljanje i održavanje sportskim objektima tom JP se stvara i dodatni trošak u vidu fakturisanja PDV-
a s obzirom da ista do sada klub nije bio u mogućnosti izmirivati. Ukoliko bi se omogućilo besplatno
korištenje ovih terena u budućnosti onda svakako ne bi nastajali ovakvi dugovi u budućnosti za klub ali
i ovo JP.

4) obnavljanje ugovora između Grada Zenice i NK Čelik Zenica o korištenju stadiona “Bilino
polje”,

S obzirom da je ugovor između Grada Zenice i NK Čelik Zenica istekao, nužno je zaključiti novi
ugovor. U prilogu prilažemo nacrt ugovora koji prati prava i obaveze iz prethodnog ugovora no iz
kojeg su izbačene stavke odredbe o finansiranju Sportskog saveza Zenice koje nikada nisu zaživjele u
praksi.

5) revidiranje Sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta rekonstrukcije i unapređenja
infrastrukture i opremanja stadiona “Bilino polje” za kvalifikacione utakmice za SP 2018 sa
N/FSBiH 02-14-12771/16 od 15. juna 2016. god.

Prema ovom Sporazumu Grad se obavezuje na ulaganja u stadion “Bilino polje”. Ono što je
interesantno je da se Grad Zenica, pored ulaganja od 50% u brojače i video-nadzor, obavezuje i
omogućiti besplatno korištenje stadiona “Bilino polje” na 5 utakmica godišnje u narednih 10 godina.
Na ovaj način direktno je NK Čelik Zenica, a samim tim i Grad Zenica oštećen za 750.000 do 1 milion
KM sredstava koja je do sada dobijao za korištenje stadiona “Bilino polje”.

Ugradnja brojača i video-nadzora je rađena isključivo i jedino zbog reprezentacije BiH a ne zbog NK
Čelik Zenica (brojači i video-nadzor nisu neophodni za takmičenje u Premijer ligi BiH) tako da je
nelogično da klub snosi posljedice takvog postupanja. Predlažemo da se ovaj sporazum revidira i iz
njega izbaci sporna stavka kako bi se nastavilo plaćati korištenje stadiona s obzirom da i sam N/FSBiH
tokom korištenja istog kao i klupskih prostorija pravi određene izmjene i prenamjene klupskih
prostorija gdje se pravi određena šteta na stadionu i gdje se klub javlja kao gost u vlastitom domu –
stadionu koji je izgrađen zbog njega.

6) tehnička i finansijska pomoć JP Vodovod i kanalizacija u instalaciji odvojenih satova za vodu
za potrebe kluba na stadionu “Bilino polje”,

Imajući u vidu gorenavedene probleme sa računima za vodu, predlažemo da Gradsko vijeće Zenice
donese odgovarajući zaključak te isti sprovede na način da obaveže JP Vodovod i kanalizacija da
razdvoji satove za vodu za poslovne prostore i klupske prostorije na stadionu “Bilino polje” i na taj
način zaustavi stvaranje nerealnih klupskih dugovanja a ubuduće svoja potraživanja naplaćuje od
pojedinačnih korisnika poslovnih prostora na stadionu, odnosno subjekta koji vrši održavanje stadiona
kao i samog kluba za vlastite potrebe.

7) revizija ugovora sa ALBA d.o.o. za održavanje terena stadiona “Bilino polje” po povoljnijim
uslovima po Grad Zenicu ili povjeravanje tog zadatka NK Čelik Zenica,

Grad Zenica je do sada ALBA d.o.o. na godišnjem nivou uplaćivala cca. 160.000 KM za održavanje
terena stadiona “Bilino polje”. S obzirom da je taj ugovor istekao krajem 2016. god. ALBA d.o.o. je
napravila novu ponudu sa istim iznosom. Imajući u vidu da je ova cifra daleko iznad realne, te da FK
Željezničar Sarajevo za 60-70 hiljada KM putem specijalizovane kompanije održava dva travnata
terena, od kojih je onaj na stadionu “Grbavica” zadovoljavajuće kvalitete i jedan od najboljih u Bosni i
Hercegovini, Radna grupa smatra da Grad Zenica treba pronaći povoljnije rješenje za održavanje
terena.

Najbolje rješenje bi bilo da ova sredstva budu dodijeljena NK Čelik Zenica kako bi isti preuzeo
održavanje terena putem svoje radne zajednice i specijalizovanih saradnika za to. Ipak, treba razmotriti
i opciju da se dogovori povoljnija cijena sa ALBA d.o.o. ili raspiše javni natječaj na koji bi se mogle
prijaviti i druge kompanije koje pružaju ovakvu vrstu usluga. U slučaju predavanja održavanja terena
NK Čelik Zenica bilo bi nužno avansno uplatiti potrebna sredstva kako bi klub nabavio potrebnu
opremu za održavanje terena.

Predlažemo da se ugovor sa ALBA d.o.o. produži do kraja 2017. god. s obzirom da trenutno nije
moguće preći na novi sistem održavanja u ovako kratkom roku a da Gradsko vijeće donese odluku o
dugoročnijem održavanju stadiona – putem NK Čelik Zenica ili ALBA d.o.o. po nižoj cijeni koja bi
uključivala i snošenje troškova vode za održavanje stadiona ili da se raspiše javni natječaj.

8) omogućavanje besplatnog korištenja gradskih terena kojim raspolaže JP za upravljanje
sportskim objektima, za treninge i utakmice omladinskih kategorija u skladu s potrebama
kluba i

U skladu sa strategijom razvoja sporta na području Grada Zenice kao i sportskim kapacitetima aktivnih
klubova, NK Čelik Zenica se javlja kao najveći sportski kolektiv sa najvećim kapacitetom i
potencijalom za razvoj omladinskog sporta.

U cilju širenja svog omladinskog pogona koji ima za cilj da promovira zdravo i aktivno djelovanje
djece uzrasta od 5 do 18 godina, NK Čelik Zenica ima potrebu za korištenjem kapaciteta terena SRC
“Kamberovića polje” kojim upravlja JP za upravljanje sportskim objektima. S obzirom da se trenutno
ne naplaćuju treninzi NK Čelik Zenica a naplaćuju utakmice omladinskih kategorija, Radna grupa
predlaže da gradska uprava naloži ovom javnom preduzeću da se klubu ne fakturiše korištenje terena
kako bi se podržale aktivnosti razvoja omladinskog sporta jer sam klub planira pokretanje dodatnih
selekcija u svim uzrasnim kategorijama te mu zbog toga treba više pristupa ovim kapacitetima bez
dodatnih troškova.

Zauzvrat, klub bi bio dužan ostvariti saradnju sa svim ostalim fudbalskim/nogometnim klubovima na
području Grada Zenice kako bi omasovio ove sportske aktivnosti te se aktivno posvetiti zdravlju djece
u lokalnoj zajednici i promociji amaterskog, školskog i univerzitetskog sporta kao osnovnog gradivnog
elementa zdrave i perspektivne sportske sredine.

9) dodjeljivanje prostora terena “Šljaka” za korištenje od strane omladinskih kategorija.

U skladu sa prethodnim ciljem omasovljavanja omladinskog pogona u bližoj budućnosti NK Čelik
Zenica ima potencijal da putem vanjskih sponzora kao i domaćih i inostranih grant-sredstava iz okvira
razvoja omladinskog sporta finansira izgradnju trening-centra za omladinske kategorije na prostoru
trenutnog terena “Šljaka”.

Ukoliko bi se klubu vratilo korištenje tog prostora klub bi imao mogućnost da aplicira za različita
projektna sredstva iz raznih EU fondova i eventualno radi na javno-privatnom partnerstvu na tom
lokalitetu. Ovim putem bi pored razvoja vlastitih omladinskih kapaciteta, a zbog nemogućnosti
korištenja trening-centra reprezentacije BiH na Crkvičkom brdu u narednih 20-tak godina, istovremeno
i rasteretio postojeće terene SRC “Kamberovića polje” u korist drugih klubova a sam raspolagao
neograničenim brojem trening-termina na ovom lokalitetu. Isti je prestao sa ovom namjenom zbog
problema sa vodovodnim instalacijama na ovom lokalitetu tako da bi to svakako bio problem koji bi se
rješavao u budućnosti te bi se istovremeno revitalizirao prostor koji već nekoliko godina nema svoju
namjenu koji tako zjapi prazan.

Zaključak
Iz svega navedenog jasno je da su problemi NK Čelik Zenica veliki te da predstoje mnogi izazovi pred
njegovim trenutnim ali i svim budućim rukovodstvima za njegov oporavak. Ipak, klub kao simbol
Zenice ne smije biti prepušten nestanku i ne pružiti mu se podrška kada konačno po prvi put u
posljednjih 20 godina pokušava da ispravi greške iz prošlosti i vrati se u svoju zajednicu iz koje je
potekao i zbog koje egzistira.

Podrška Grada Zenice treba da bude velika u ovom krucijalnom momentu i da klub pomogne da
uspostavi mehanizme putem kojih će moći djelovati na tržištu. Primarni je cilj potpisivanje i
servisiranje reprograma javnih dugovanja prema FBiH i BiH kao i otpis dugovanja prema javnim
preduzećima Grada Zenice.

Tokom ove takmičarske sezone ali i budžetske godine klub se nalazi u značajnom rezultatskom ali i
finansijskom zaostatku u odnosu na druge klubove tako da će podrška klubu od strane Grada Zenice i u
finansijskom smislu biti krucijalna u očuvanju statusa jednog od najboljih sportskih kolektiva u Bosni i
Hercegovini. Relegacija iz Premijer lige BiH nije tragedija no jeste direktan udar na čast i status Grada
Zenice koji se diči svojim statusom sportskog grada te bi bio jedini grad domaćin neke od
reprezentacije u Evropi koji istu ugošćava na stadionu niželigaša.

Radna grupa se u svom radu trudila da sve svoje poslove izvrši temeljito i časno u interesu lokalne
zajednice te da ponovo pokaže da su promjene u Zenici moguće – samo tako možemo graditi zdravije
priče koje su našem društvu prijeko potrebne.

U Zenici, 13. marta 2017. god.

Sanja Renić Almir Babajić Armin Mujkić

Damir Bradarac Adnan Nuhagić

Tarik Ajanović Haris Turkić Željko Pejić