You are on page 1of 21

Merupakan komunikasi berstruktur

Nama Delphi berasal dari Oracle of Delphi

Kaedah ini telah dibangunkan di Rand Corporation oleh Olaf

Helmer dan Norman Dalkey pada tahun 1953 yang mengkaji

masalah-masalah dalam tentera

Survey umum cuba untuk mengenalpasti what is sedangkan

usaha teknik Delphi untuk mengatasi what should be


SAMBUNGAN LATAR BELAKANG

Kaedah delphi mempunyai 3 sifat istimewa:


Ketelusan
Maklumbalas terkawal
Analisis statistik berkumpulan

Survey delphi dilakukan dengan menggunakan


soal selidik
DEFINISI
Merupakan satu proses komunikasi berstruktur dan
berkelompok.
Ia juga merupakan satu kaedah yang terbaik untuk
memperoleh persetujuan pakar- pakar dalam menentukan
elemen-elemen dalam pembinaan sesuatu model.
Teknik delphi adalah salah satu kaedah peramalan / perkiraan.
Kaedah delphi menekankan bahawa sesuatu keputusan /
pertimbangan berkumpulan lebih baik berbanding pertimbangan
individu.
Perkembangan Teknik Delphi
1950 First studies in military research
Comprehensive Delphi study,
1964
USA
1970 First Japanese Delphi Study
1990- 1991 5th Japanese Delphi study
South Korea
First comprehensive German
1992- 1993 France
Delphi Study
United Kingdom
Japanese German Mini Delphi
1994
Studies
1996 6th Japanese Delphi study
Australia
Second comprehensive German
1997-1998 South Africa
Delphi Study
Hungary
FUTURE
1999---now Other countries
The process is going on
Pandangan pengasas Teknik Delphi
Gordon dan Mengaplikasikan teknik Delphi untuk
Helmer 1964 membentuk kurikulum, mengenalpasti sesuatu
kebolehan ataupun keupayaan individu dan
mempromosi bidang perguruan

Dalkey ( 1967) Survey Delphi adalah meminta dan


membandingkan pendapat.

Teknik Delphi adalah pencarian idea kreatif


Dalkey (1969) ataupun penghasilan daripada pelbagai maklumat
yang bersesuaian untuk membuat keputusan.
Pandangan: Teknik Delphi
Helmer 1972 Teknik delphi adalah satu alat
komunikasi yang membantu kepada
pembentukan keputusan berkumpulan

Membuktikan dan mengesahkan teknik


Basu (1977)
memberi ketepatan dalam jangkaan masa
depan bagi kajian jualan yang dijalankan

Teknik Delphi direka dengan


pendekatan yang sistematik untuk
Martino 1983 mengumpul pendapat dari golongan
pakar
LIMA ASAS UTAMA TEKNIK DELPHI
Sampel dipilih secara berasingan
dan setiap sampel tidak
mengetahui jawapan sampel lain
di dalam panel.

Data yang diberikan oleh sampel tidak Sampel hanya mengetahui jawapan
mempunyai unsure berat sebelah. Oleh sampel lain dalam pusingan kedua
itu panel memainkan peranan untuk apabila penyelidik melakukan
mencari penyelesaian atau mencapai analisis data dan menghantar
kata putus. dapatan tersebut kepada setia ahli
panel.

Sampel tidak menerima sebarang


tekanan daripada mana-mana pihak
Data dianalisis melalui kaedah statistic. mahupun sampel lain semasa
menentukan jawapan soal selidik
mereka.
CIRI-CIRI TEKNIK DELPHI

Goodman (1987) meringkaskan ciri-ciri teknik delphi


seperti berikut.
1.) Nama responden dirahsiakan
2.) Maklumbalas terkawal
3.) Penstrukturan aliran maklumat
1.) Nama responden dirahsiakan
-Dengan adanya rahsia nama responden maka individu
responden tidak mempengaruhi antara satu sama lain.
-Membolehkan menyuarakan pendapat,menggalakkan
kritikkan terbuka dan tidak pilih kasih.
2.) Maklumbalas terkawal
- Ahli panel boleh memberi maklumbalas terhadap soalan
yang diajukan.Malah ahli panel boleh mengubah dan
menyemak kembali kenyataan/jawapan yang diberi pada
peringkat awal.
3.) Penstrukturan aliran maklumat
-Sumbangan atau jawapan persoalan oleh pakar dikumpul
berdasarkan soalan yang diberi.
LANGKAH-LANGKAH TEKNIK DELPHI
(FOWLERS 1978)
1) Pembentukan 1 kumpulan untuk memerhatikan TD dijalankan mengikut
subjek yang diberi.
2) Pemilihan satu ataupun lebih panel /angota-angotanya adalah pakar dalam
bidang dikaji.
3) Pembinaan soal selidik di pusingan 1.
4) Menguji soalan dari segi penyusunan perkataan/perkataan yang kurang jelas.
5) Penghantaran soal selidik kepada panel
6) Analisis tindak balas pusingan 1
7) Penyediaan soal selidik pusingan ke 2
8) Penghantaran soal-selidik pusingan kedua kepada ahli panel
.9) Analisis tindak balas pusingan 2 (langkah 7 dan 8)
10) Anggota kumpulan penganalisis menyiapkan 1 lapoaran untuk tujuan
pembentangan rumusan kajian.
Kelebihan Teknik Delphi.
Mendapat konsensus dari pakar.

Tiada pengaruh /(bias) pendekatan


anonimiti iaitu pakar lebih bebas
memberikan pendapat tanpa tekanan.

Berupaya menyatakan pendapat dengan


bebas berdasarkan bidang masing-masing.

Sesuai untuk meramal masa depan.

Kesilapan yang terhad sahaja.


Kelebihan Teknik Delphi.
Merupakan teknik untuk mencari maklumat
maklumat yang penting & utama.

Fleksible.

Sesuai dalam mengemukakan soal selidik yang sulit.

Lebih berstruktur daripada soal selidik yang biasa.


Kelemahan Teknik Delphi
Boleh menghabiskan masa.

Tidak ada peraturan tertentu yang menghasilkan keputusan.

Orang yang melakukan ringkasan harus mempunyai


pengetahuan yang mencukupi untuk mengurangkan kadar
maklumat yang perlu diatur.
Kelemahan Teknik Delphi
Terlalu sensitif terhadap:
a) Aras Kepakaran Panel
b) Komposisi Panel
c) Kejelasan Pertanyaan

Tidak ada peraturan tertentu yang menghasilkan keputusan


Orang yang melakukan ringkasan harus mempunyai
pengetahuan yang mencukupi untuk mengurangkan kadar
maklumat yang perlu diatur. Orang yang melakukan
ringkasan harus mempunyai pengetahuan yang mencukupi
untuk mengurangkan kadar maklumat yang perlu diatur.
Sering dirujuk untuk menjatuhkan
Anti demokrasi
Contoh Pengaplikasian Teknik Delphi

Teknologi Peramalan dunia perubatan sekitar tahun 1990an

Peramalan Permintaan (Demand Forecasting) : Pariwisata Hawaii

Tahun 2000

Definisi Ecotourism
Garrod (2007) telah menggariskan beberapa panduan mengenai teknik
Delphi:
Teknik Delphi tidak dilihat sebagai teknik utama dalam sesuatu kajian
tetapi lebih kepada mendukung kajian yang telah dijalankan dengan
menggunakan kaedah yang sedia ada.

Pemilihan tajuk kajian mestilah jelas yang tidak cenderung kepada


setiap jawapan pada setiap persoalan.

Soal Selidik perlu diuji terlebih dahulu untuk mengelakkan kekaburan.

Panel yang dipilih perlu dipastikan kepakaran mereka yang sebenar


bersesuaian dengan topik kajian.

Ahli-ahli panel terdiri daripada gabungan antara disiplin dan bidang


kepakaran.
Hendaklah ada peruntukan masa yang cukup bagi para ahli untuk
memikirkan dengan mendalam tentang soalan yang diajukan.

Selepas pusingan seterusnya bermula, pakar lewat dalam


melengkapkan pusingan sebelum ini perlu segera melakukan
pusingan seterusnya.

kelemahan panel boleh dikurangkan dengan memilih pakar-pakar


yang mempunyai kepentingan yang kuat ke arah output projek.

disyorkan untuk menggunakan pampasan kewangan dan moral


sebagai satu cara untuk memastikan pakar-pakar terus komited
dengan projek.

Para Ahli harus yakin bahawa teknik delphi merupakan teknik yang
sah untuk mengatasi masalah yang ada.

20
21