You are on page 1of 24

ARCHA

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldeE


4/2017
foto Michala K. Rocmanov, Beltine Nibor

Nejsme kola,
a pece ume
vodnk
Zpravodaj RDM
ovchov avyuit
volnho asu
dt amldee

Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina
13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99 zedne29.3.1999

Nenpadn Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor

vzdlvn
Adresa redakce:
esk rada dt amldee,
Senovn nmst 977/24,
11000 Praha 1
tel.: 211222870
e-mail: archa@crdm.cz
Stle vce jsem pesvden otom, e avlt jede sdtmi na tbor Tenhle IO: 68379439
vchova dt amldee mus stt na lovk cel rok tmel tm oddlovch
tech pilch. Jednm znich je fungu- instruktor deleguje pravomoci, Sazba alito
jc rodina, druhm kvalitn afungujc hodnot amotivuje. d porady, sdl Michala K. Rocmanov,
koln vzdlvn atm tetm vchova informace, napluje naplnovan akad. mal.
avzdlvn ve volnm ase. cle, naslouch, hled een probl- Tiskne REFOS, Praha
My volnoasi mme do jist mry m apekek, reaguje na zmny,
omezen monosti to je dno respektuje termny, spravuje rozpo- 18. ronk
pedevm mnostvm asu, kter et, zajiuje finann zdroje, kter Toto slo vylo vervnu 2017.
skonkrtnmi dtmi trvme. Oto je vytovv, propaguje. Pi tom vem
vak nae prce nronj. celkem pravideln odolv stresovm Fotografie zarchivu RDM
Pro dti je nejlep pravideln adlou- situacm azti Vtomto vtu ajejch lenskch organizac.
hodob zjmov innost. Takov bychom mohli celkem dlouho pokra- Foto na tituln stran
aktivity nejsou jen prostou zbavou ovat. Tm vm nenpadn aasto Michala K. Rocmanov
nebo vpln volnho asu. Sprvn od- sebevzdlvnm rozvj organizan,
dl nebo krouek je pro dti dleitm vztahov, analytick acelou adu
Zpravodaj Archa je nekomern
prvkem rozvoje, vchovy avzdlvn. dalch kompetenc.
Pro to tak je? Mme toti asn Takov vedouc se postupem asu tiskovinou, kter nen urena
monosti nauit dti spoustu zajma- stv zkuenm manaerem sdlouho- kprodeji.
vch vc, nauit je pracovat vkolek- letou prax. Apraxe je nco, co dn Tisk zpravodaje finann podpoilo
tivu, podporovat je vtom, vem jsou kola nenau. Je koda, e si vedouc Ministerstvo kolstv, mldee
dobr. To ve zbavnou apitalivou asto tyto svoje zkuenosti aznalosti atlovchovy.
formou, anavc vpart, ve kter dti neuvdomuj ae zamstnavatel je
chtj bt act se vn dobe. Navc velmi asto nedoceuj. Podrobn informace kezpravodaji
dobe zvolen hra je skvlm prosto- Nebylo by skvl, kdyby veden dt- Archa: http://crdm.cz/archa
rem pro uen. Ruku na srdce kdo skho oddlu byla poloka vivotopi-
jin m takov monosti? Je to obrov- se, kter by byla vznamnm plusem
sk odpovdnost. uchaze ozamstnn? Vdy pro
Nesmme ale zapomnat na vedouc zamstnavatele je velkou vhodou
ainstruktory, kte sdtmi pracuj. pijmout zkuenho manaera sprax.
Podvejme se na bnho oddlovho Jan Burda
vedoucho, kter celoron vede oddl ilustran foto Junk esk skaut

2
nae tma
ZDoKonal se
volnick projektov skupinky. Projekt
nabz monost vem pznivcm
INEX-SDA potkvat se vzjemn na

Dobrovolnick
workshopech neformlnho vzdl-
vn. Funguje na principu vzjemn
podpory, tedy kdokoliv nco um,

klub
me svoje znalosti adovednosti
pedat dalm zjemcm. Vroce 2015
bylo uspodno osm workshop pro
71 astnk.

Zajm vs dobrovolnictv? Chcete managementem. Vprbhu realizace Vrmci Dobrovolnickho klubu jsou
bt vkontaktu spodobn naladn- projektu si uvdomujeme nutnost t podny tematick vzdlvac
mi lidmi arozvjet sv dovednosti? stle vtho drazu na dobrovolnictv semine na zklad aktulnch po-
Lbilo by se vm realizovat npad na coby prostedek kneformlnmu ue- teb projektovch skupin adle rzn
vlastn aktivitu spodporou zkuen n azvyovn vlastnch kompetenc, setkn atematick diskusn veery
organizace? atento akcent je vDoKu subhajcm tzv. Debaty vKampusu ve spoluprci
Pokud alespo na jednu zotzek od- asem stle vce zdrazovn apod- sdalmi organizacemi vnujcmi se
povdte ANO!, pak je tu DoK prv porovn jeho dalmi aktivitami. vchov kaktivnmu obanstv kon-
pro vs. krtn jsou to Mlad oban aNrod-
Jednm ztakto vzniklch projekt n pracovn skupina pro strukturovan
Dobrovolnick klub DoK je u est let je Dobrovolnick akademie, kter dialog vrmci RDM.
prostorem pro sdruovn dobrovol- pvodn vznikla zatkem roku 2015
nk aaktivnch mladch lid pe- jako aktivita INEX-SDA, ale postupn kolektiv INEX-SDA
devm tch, kte se sneziskovou jej organizace pela do rukou dobro- foto Lenka Polcerov
organizac INEX-SDA zapojili do pro-
gram mezinrodnho dobrovolnictv,
ale idalch. Smyslem jeho innosti je
vytvet pleitosti pro setkvn, sd-
len apodporu dobrovolnk vrealiza-
ci jejich vlastnch iniciativ aprojekt.
Dobrovolnick klub funguje na bzi
tzv. projektovch skupin. Kad pro-
jektov skupina, kter vznikne, zsk
svho mentora zad zamstnanc
INEX-SDA i zkuench dobrovolnk
DoKu, aspolen pak projekt plnuj,
realizuj avyhodnocuj.

Dobrovolnci zapojen do Dobrovol-


nickho Klubu zskvaj celou adu
novch zkuenost adovednost:
maj pleitost vyzkouet si vede-
n tmu, podn akc, propagaci
(PR), fundraising aosvojit si dal
dovednosti souvisejc sprojektovm

Kmonostem propojovn formlnho aneformlnho vzdlvn


Ve druhm kvtnovm tdnu se seel Monitorovac vbor operanho programu Vda, vvoj, vzdlvn, kter admi-
nistruje MMT. lenov vboru pedstavili vzvu Budovn kapacit pro rozvoj kol II, kde se budou moci zapojit iorga-
nizace dt amldee. Vzva zasteuje velmi rzn aktivity. Zajmav tma je zmho pohledu obansk vzdlvn
ahlavn propojovn formlnho aneformlnho vzdlvn. Bude zde mon podpoit tvorbu apilote vzdlvacch
program. Slibuji si od toho na jedn stran poslen vzdlvacho rozmru vorganizacch, na stran druh pak za-
traktivnn vuky ve kolch amotivaci uitel kposunu vuky ze kolnch lavic ven, mimo kolu. Jako pozitivn vstup
me bt ivt viditelnost auznn naich organizac jako relevantnch aktr ve vzdlvn. Vzva by mla bt
zveejnna vervnu. Uzvrka podvn dost je plnovno na polovinu z. Sledujte strnky MMT. My budeme
urit informovat ivmdich RDM asvolme schzku organizac, kter by mly zjem se zapojit akoordinovat se
sostatnmi, ppadnmi projektovmi partnery, informoval Ale Sedlek, kter se akce astnil. -as-

3
nae tma
Vedouc z Buntaranta
kolili
sami sebe
Vedouc ainstruktoi zturistick vztahy. Dle nai kamardku, speciln
organizace TOM Buntaranta Ostrava pedagoku Mgr.Martinu testkovou,
zorganizovali dvouvkendov kolen, spoluzakladatelku alternativn zkladn
kter probhlo vlednu anoru vBes- koly na Slovensku. Kad zastnk
kydech. kolen ml monost si pedem vzpo-
menout na njak moment zminulch
Nezbytnost vzdlvn vnaem spolku akc, kter by chtl prodiskutovat. Na-
vyplv ze zven nronosti na nae stnit situaci, kterou bychom spolen hrm aj. innostem, kde jsou hranice
dobrovolnky. Sdruujeme pevn rozebrali, anavrhli optimln een. tborovch lsek, jak pejt zdtte na
dti ijc vpstounskch asociln Tyto nvrhy kdiskuzi jsme zaslali instruktora atd. atd.
znevhodnnch rodinch, jezdvme lektorm, kte mli monost pipravit Zpsoby komunikace aeen b-
na vlety apobyty skamardy zInte- si na mru konkrtn tmata, situace nch, i krizovch situac provaj
granho klubu Brna Ostrava, sdruu- azpsoby jejich een. Diskutovali vposledn dob jaksi obrozen.
jcho mlad handicapovan lidi. Ikdy jsme otom, jak vytvoit audrovat Kdispozici je spousta knih, zkuenost
pro komunikaci aeen rznch situa- dobe fungujc partu vedoucch lid apednek, kter nabdaj kza-
c vnaem oddle nen dleit, odkud pracovnk, co ve ovlivuje atmosf- mylen. Pravdpodobn mi dte za
lovk pochz, vjakch pomrech ru vkolektivu, jak vytvoit bezpen pravdu, e kpolemice nen otzka, zda
ije, zda m njak handicap apod., prosted pro dti ivedouc, zda dti jsou mezilidsk vztahy akomunikace
m prce vnaem oddlu urit speci- ze sociln znevhodnnho prosted zdrav, ale spe jak to zmnit Je na
fika. Proto jsme si pro kolen vybrali jsou jin, ev. vem ajak se to pev- kadm zns, zda vsob nechme
tmata: een krizovch situac ako- n projevuje, jakm zpsobem me- pevat star vzorce chovn ako-
munikan dovednosti. Oslovili jsme me podpoit zvyovn sebevdom munikace, kter jsme naerpali od
Blanku Dombrovskou, DiS. aBc. et dt, otvorb arespektovn pravidel pedelch generac, i zdoby, kter
Bc. Zuzanu tpnovou, DiS., zCentra na akcch, jak pracovat se slovn ifyzic- svobodnmu slovu, zodpovdnosti za
socilnch slueb Ostrava, kter pracuj kou agresivitou (co bv pro dobrou sv jednn, dvru vsebe, kreativit
spstounskmi rodinami, Mgr.Karla atmosfru akc ta nejvce destruktivn atd. moc nepispvala, nebo se vn
Opravila, kter psobil vKrizovm zleitost). Jak je to se l, ozvislosti zamyslme nad jinm pohledem azku-
centru, Krajsk pedagogicko-psycho- na internetu, mobilech atabletech, sme pijmout alternativu. Slchvme
logick poradn anyn se angauje ozpsobech chvlen atrest, jak eit nzory, e je velmi sloit mnit zait
ve vzdlvacm centru se zamenm odmtn respektovn pokyn vedou- zpsoby chovn dt, i lid obecn,
na komunikaci, chovn amezilidsk cch, jak motivovat introvertn dt ke e na to sdtmi trvme mlo asu, e
stejn mnohdy doma, ve kole, mezi
kamardy atd. to je jinak ve starch
kolejch. Nabz se pohled - zmn svj
pstup klidem, ivotu, sob, prod,
atm se zanou mnit lid iprosted
aokolo tebe V, prosm, smysl to
m
Podkovn za kolen pat vem
lektorm, kte vyslyeli nae prosby,
pijali pozvnku apodlili se snmi
osv vdomosti, zitky azkuenosti.
Podkovn pat iastnkm, proto-
e ne vdy jsou dobrovoln pracovnci
ochotni vnovat as vzdlvn. Vem
peji zroen naerpanch vdomost.
Ji Garnol,
pedseda TOM Buntaranta, Ostrava
www.buntaranta.cz
foto archiv autora

4
nae tma
Nechceme jen
en scelosttn psobnost. Musme
ale tak dodat, e tak nron kurz
si vPionru nevybere kad. Spokoj

vyplnit
se teba sjeho neakreditovanou
podobou, platnou jen uvnit Pionra.
Ani tak se ale kurz za jeden vkend

voln as
nestihne.
Clem celho systmu vzdlvn je
pak snaha, aby vchovn innost
voddlech aklubech, ale teba ina t-
borech probhala kvalitnm zpsobem
avyuila co nejirch monost, kter
Pionr dv. Hlavn ale stle je pi-
pravit dobrovolnky na to, aby mohli
Smyslupln vyplnn volnho asu podat plnohodnotn vkon, pedch-
dt dnes prost nesta. Rodie se zeli rizikm adokzali si poradit vsi-
ns asto ptaj, co se vlastn dti tuacch, kter mohou pijt, nezavali
vna organizaci nau. zbyten zklamn. Jen tak mohou bt
spn adobrovoln prce sdtmi
Natst si veejnost posledn dobou amldei je me bavit.
vm, e nesta dti nauit teba Ji Tomala, Pionr
anglitinu nebo jak vyrobit kerami-
ku, ale je nutn inco jinho. Roste Fotografie vznikly na vzdlvac akci
poteba, aby se dti dorozumly, Vedouc dtskho kolektivu
spolupracovaly, uvdly do praxe za- instruktor, kter bhem kolnho
jmav mylenky, diskutovaly azdrav Pokud se chce nkter zdobrovolnk roku 2015/16 pipravilo stedn
se prosazovaly. pihlsit do kurzu scelosttn platnos- pionrsk vzdlvac centrum
t, mus ale potat spomrn velkm
A chceme nebo ne, dti bhem na objemem asu, kter bude muset
innosti vychovvme. U se mnoha kurzu vnovat. Za jeden vkend se
dovednostem, kter jsou pro ivot ui- kurz stihnout ned. Napklad kurz ve-
ten. Odbornci tento typ uen naz- doucho dtskho kolektivu dokonce
vaj neformln vzdlvn. Dovednosti probh ve dvou cyklech. Prvn je ur-
apostoje, kter rozvjme vPionru, en budoucm instruktorm, kte se
jsou popsny vProgramu Pionra. pipravuj na svoji innost zhruba po
Jeho posledn prava je zlistopadu dobu t vkend, amaj ktomu jet
2015 aseznmit se snm mete spoustu domcch kol ve svch
teba na naich strnkch. Aby ale oddlech. Po tech letech praxe pak
mohla vchova probhat vjeho duchu pokrauj kurzem piblin stejnho
inn, je nezbytn pomrn nron rozsahu aa na jeho konci je osvd-
pprava dobrovolnk vedoucch
oddl aklub ajejich pomocnk
instruktor. Chcete-li vzdlvn.
Pionr pro tyto ely zdil 13 vzdl-
vacch center, kter pipravuj kolen
pro nae vchovn pracovnky, vedou-
c tbor, zdravotnky, hospode, ale
idal
Vroce 2016 takto bylo uspodno
celkem 56 vzdlvacch akc, na kte-
rch zskalo nov osvden okvali-
fikaci celkem 850 astnk. Nkter
ztchto osvden jsou platn jen
vrmci Pionra, jin ale maj psob-
nost vrmci celho sttu. Je to dky
tomu, e Pionr zskal (apravideln
obnovuje) akreditace kurz od MMT.
Jsou to napklad hlavn vedouc
dtskch tbor, vedouc dtskho
kolektivu i etn svyuitm vpoet-
n techniky.

5
nae tma
ifry, tak m nadchl program ifrovac
hry, kde jsme se mohli dozvdt nco
oifrch jako takovch, pak orznch
monost ifrovacch her vesku, ana-
konec si jich inkolik zkusit vylutit. To
jsem si moc uila anaerpala inspiraci
anaden zkusit si nkterou ze ifro-
vacch her teba vBrn, k Marie
Palokov.
Leton RVVZ byla okoenna nko-
lika larpy. Tedy hrami, kter simuluj
njakou udlost aastnci vn hraj
urenou roli. Dalmi programy byla
nikov mstnost vatomovm krytu,
Izraelsk tance nebo Lekce sebeobra-
ny. Zajmav byla beseda sbvalm
uivatelem drog Davidem Rafaelem
nebo onglrem Michalem Halakou.
Velk zjem akladn hodnocen bylo
tak uprogram Simulan hry, Sta
se vldcem socilnch st nebo dy

RVVZ
anedy vlsce avrodin.

vkend pln
inspirace azitk
Pes 150 astnk pijelo vptek novho. Vzhledem ktomu, e by letos
3.bezna 2017 do Tebe na Regio- oslavil Jaroslav Foglar 110 let, nesla se
nln vzjemnou vmnu zkuenost. akce vduchu Rychlch p. Bhem
Tu podal u potvrt Studentsk celho vkendu si mohli astnci
klub Katolickho gymnzia Halahoj, vybrat zirokho spektra program.
kter letos slav patnct narozeniny. Krom pednek nechybly ani prak-
Takzvan RVVZ je uren pedevm tick workshopy nebo zajmav hry.
pro vedouc ainstruktory oddl, Programy vedli zkuen lektoi ain-
klub aorganizac pracujcch sdtmi struktoi nejen zVysoiny, ale iPrahy,
amlde. Pijet ale mohl kad, kdo umperku nebo Bratislavy. Ve volnch chvlch si mohli lid
se chtl dozvdt nebo zat nco Jeliko odjakiva moc rda lutm zajt do ajovny nebo herny stolnch
her. Vichni tak soutili oto, kdo
zsk nejvce bobk, atak se zro-
ve seznmili snovmi lidmi. Spt
chodila vtina astnk a vrannch
hodinch, pot, co se hrlo na kytaru
azpvalo.
Zcel akce mm velikou radost.
Dlali jsme ji u potvrt amyslm si,
e se nm tentokrt vydaila nejvce.
Chci moc podkovat vem mladm
organiztorm, co byli pedevm
studenti katolickho gymnzia, kte
se zhostili cel akce na vbornou. Bylo
na n ivtakto mladm vku velk
spolehnut adokzali splnit sv koly,
chvl tm pedseda Halahoje Vt
Oplatek.
Sobotn veer rozjela energick kapela
DNA zBrna, kter vechny uchvtila

6
nae tma
apo nkolikaminutovm potlesku radost, e se pod jet najdou lidi, avmny zkuenost jejich vedoucch
zahrla nkolik pdavk. Pak u se kte jsou ochotn dlat nco zadarmo pochz zedestch let minulho
vichni odebrali na zvren ritul. pro druh. Hodn m tak potil po- stolet. Hlavn ideou je vize Jana im-
Pedseda Rady dt amldee kraje et astnk. Je prima vidt mnostv n Galna, pro kterou se vil pojem
Vysoina Jan Burda na nm podkoval mladch azanajcch instruktor ptelstv rozrznnch. Mylenkou
vem, co vnuj svj voln as dtem avedoucch, kte maj zjem pracovat je, e ikdy pat vedouc krznm
amldei. sdtmi amaj tak chu se vzdlvat, dtskm organizacm, jde jim ospo-
Tm organiztor zHalahoje opt k Jan Burda. Na samotnm konci lenou vc, kterou je vchova dt
ukzal, e um. Byl to vkend, kter ritulu pedal Halahoj vlajku RVVZ amldee ve volnm ase, amou
jsem si maximln uil. Musm ct, e ekocentru Chaloupky, kter se chop tedy spolen spolupracovat.
m hodn motivoval anakopnul do podn pt rok. imon Benda
dal innosti pro dti amlde. Mm Mylenka setkvn rznch organizac foto archiv poadatel RVVZ 2017

Byla to super akce,


motivaci, nov informace ainspiraci
pro dal prci. Jsem za to moc rd,
protoe lovk by vdn prci neml

motivan
sklouzvat ke stereotypu. Kad nov
npad nebo mylenka se hod.

Co ti vsouvislosti sleton RVVZ


udlalo radost?
Mm radost zcel akce. Hlavn asi
Otebsk RVVZ spedsedou Rady proto, e se pod jet najdou lidi,
dt amldee kraje Vysoina Janem kte jsou ochotn zadarmo dlat nco
Burdou pro druh. Hodn m tak potil
poet astnk. Selo se ns vTe-
Jak je vbec mylenka RVVZ? Co to bi tm 150 ze vech kout kraje,
je apro to vzniklo? Vem me bt ale iostatnch kraj, adokonce ize
pnosn apro koho je? Slovenska. Je prima vidt mnostv
Mylenka setkvn rznch orga- mladch azanajcch instruktor
nizac avmny zkuenost jejich avedoucch, kte maj zjem pracovat
vedoucch pochz zedestch let uil. Musm ct, e m hodn moti- sdtmi amaj tak chu se vzdlvat.
minulho stolet. Hlavn ideou je vize voval anakopnul do dal innosti pro
Jana imn Galna, pro kterou se dti amlde nejen vm prci, ale Jak programy jsi lektoroval ajak
vil pojem ptelstv rozrznnch. idobrovolnickch aktivitch. se to povedlo?
Strun eeno jde oto, e ikdy Pro m tedy byla nejen SUPER, ale Hodn rd mm diskusi osmyslu v-
patme krznm dtskm organiza- iMOTIVAN. chovy dt amldee ve volnm ase.
cm, jde nm ospolenou vc atou Jsem pesvden otom, e vchova
je vchova dt amldee ve volnm Vypchl bys njak konkrtn pro- dt mus stt na tech pilch. Tmi
ase. Meme pece spolupracovat gram, kterho ses zastnil? Co ti jsou rodina, kola avoln as. Aprv
aspolupracujeme inap organiza- pinesl? diskuse ovznamu na prce ve vol-
cemi. Ato je mylenka, kter je stle Vechny programy, kter jsem na- nm ase m vdycky obohat. Bavili
iv aaktuln. vtvil, byly moc fajn a u to bylo jsme se tak ovznamu her ajejich
Regionln velk vmna zkuenost je povdn osocilnch stch, canistera- vyuit. Mm radost ztoho, kdy ve-
vkendov akce, na kter se schzej pie, osobn motivace nebo LARP, kter douc clen pemlej otom, e jen
dobrovoln iprofesionln vedouc jsem si zahrl poprv vivot. nevypluj dtem voln as, ale rozv-
nejrznjch dtskch organizac. Na Co mi programy pinesly? Urit jej jejich schopnosti adovednosti.
workshopech, seminch idiskusch
se nejen vzdlvaj, ale navazuj nov
kontakty avymuj zkuenosti. Ato
je, myslm, hlavnm pnosem cel
akce poznat, e na Vysoin ivcel
republice existuj destky organizac,
kter pracuj sdtmi. Je mon se od
nich inspirovat azrove iukzat, jak
se sdtmi pracuje uns.

Jak byla leton RVVZ?


Jednm slovem SUPER. Tm organiz-
tor zHalahoje opt ukzal, e um.
Byl to vkend, kter jsem si maximln

7
nae tma
ci od zkuench pedagog alektor
zad pracovnk partner projektu.
Vuka je plnovna sdrazem na
praktickou innost ajsou vyuvny
ilaboratoe VB-TU Ostrava azazen
adlny STaS vKarvin aSP vHra-
nicch. Vuka je doplnna ozajmav
exkurze, nap. na pracovit Hasisk-
ho zchrannho sboru Moravskoslez-
skho kraje nebo do Svta techniky
vDoln oblasti Vtkovice.

Junior univerzita
Koncept projektu simuluje prbh
studia na vysok kole formou od-
povdajc rovni clov skupin. Po

mladch zchran
pihlen ke studiu se ped zahjenm
studia uskuten slavnostn imatrikula-
ce, kde mlad studenti slo slib. Kad
student Junior univerzity obdr svj
studijn prkaz. Hodnocen student
probh jako na vysok kole, kredit-
nm systmem. Na zklad obdre-
stedn hasisk kola Sdruen ha-
nch kredit mohou ci zskat titul
si ech, Moravy aSlezska (SHMS)
inenrek. Na zvr je zajitna na
Jnsk Koupele nabz pro mlad
akademick pd VB-TU Ostrava
hasie studium Junior univerzity
slavnostn promoce apedn diplo-
vzdlvn mladch zchran.
mu.
Projekt je zsadnm zpsobem finan-
Tento projekt byl ji velmi spn
covn Sdruenm hasi ech, Moravy
realizovn vletech 20132014, kdy
aSlezska zfinann dotace poskytnu-
uspl voperanm programu Vzdl-
t Ministerstvem kolstv, mldee
vn pro konku-
renceschopnost.
Jeho realizace zchrane je realizovna ve spolu-
probhla spod- prci se stednmi kolami avysokou
porou Evropsk- kolou, kde se studuj zchransk
ho socilnho obory, apin studentm monost
fondu (ESF) ac- seznmen se sprostedm na tchto
lovou skupinou kolch.
byly dti zMo-
ravskoslezskho Partnery projektu jsou:
kraje. Dal roky pak studenty Junior Vysok kola Bsk Technick
univerzity byli mlad hasii zOlomouc- univerzita Ostrava Fakulta bezpe-
kho aZlnskho kraje. Vroce 2017 nostnho inenrstv (VB TU)
se kon opt pro mlad hasie zkraje Sdruen hasi ech, Moravy atlovchovy R. Na zabezpeen
Olomouckho. aSlezska (SH MS) krajsk sdruen projektu pispvaj izainteresovan
Stedn kola techniky aslueb Kar- okresn akrajsk sdruen hasi. Stu-
Clem projektu je ky ble seznmit vin (STaS) denti se tak podlej na financovn
formou vysokokolskho studia, ale Stedn prmyslov kola vHranicch prostednictvm astnickho pspv-
pitom praktickm adle monost iz- (SP) ku. Studium probh prostednictvm
bavnm zpsobem sprodovdnou Hasisk zchrann sbor esk vkendovch soustedn atdennho
atechnickou oblast. Junior univerzita republiky (HZS R) przdninovho soustedn. Prioritou
m za cl pesvdit ky, e prodn pro organiztory tto vzdlvac akce
vdy atechnika, respektive odborn Clovou skupinou jsou ci zkladnch je ibezpenost dt. Proto se vase
pedmty, jako je matematika, che- kol, prioritn ve vku 1113 let, mimo vuku studentm vnuje peda-
mie, fyzika, nebo biologie, jsou velice lenov kolektiv mladch hasi gogick dozor, kter se star osmyslu-
lkav, perspektivn avyuiteln SH MS. Studium je vhodn jak pro plnou npl jejich volnho asu.
vpraxi. Studijn pln obsahuje ivuku chlapce, tak idvata. Junior univer- Projekt Junior univerzity probh
zklad emeslnch dovednost. Pro- zita je koncipovna jako multidiscipli- doposud velmi spn, ato zsluhou
bran tmata samozejm souvisej nrn, jeliko oblast zamen na z- vech zainteresovanch. Jmenovit
sinnost zchran, kte maj ve chranstv spojuje mnoho ztechniky je poteba zmnit Doc.Dr.Ing.Miloe
spolenosti nejvy kredit, co je jist aprodovdnch oblast. Teoretick Kvarka zVB TU Ostrava, kter stl
motivujc. Junior univerzita pro mlad znalosti apraktick dovednosti zskaj uzrodu projektu atrvale se vysoce

8
nae tma
angauje. Nejdleitj jsou vak dti, Komenskho okole hrou, take my koly apotamo na VB, byl by to
vrmci projektu studenti, avtomto si snaimi dtmi hrajeme na vysokou dle naich pedstav ideln scn do
smru mme tst. Pihlsili se vdy kolu. Hra to vak je smyslupln adti budoucnosti. Aktuln vme, e sv
dvata akluci ikovn, zvdav, ptel- se dky n dozvd mnoho zajmavho nov nabyt vdomosti adovednosti
t atak ukznn. Ae jsou takov, je auitenho. Studenti tak poznvaj vyuij ve svch zkladnch kolch
dno urit itm, e vichni jsou leny prosted amonosti stednch kol atak pi innosti vkolektivech mla-
kolektiv mladch hasi, kde jsou ve- atakt akademickho prosted. To je dch hasi.
deni tm sprvnm smrem. Snahou me ovlivnit pi rozhodovn ojejich Jan Karger
pitom je, aby uen studenty pede- dalm studiu, apokud by se rozhodli editel H SH MS Jnsk Koupele
vm bavilo, vduchu slov Jana Amose jt studovat na nae partnersk stedn foto archiv SH MS

okritickm uvaovn tedy jak si


ovit, jestli je lnek na internetu
pravdiv, nebo upraven novini
tak, aby byl atraktivn. Dle probhl
praktick simulan workshop ofi-
nann gramotnosti, kter astnkm
pomohl lpe hospodait, investovat,
zvaovat nkupy, aodolat tak tlaku
mdi, okol i reklam. Finann cvien
realizovali zstupci CEFIGu, kter se
na finann vzdlvn specializuje.
Model krtkodobch kurz Eras-
mus+ zmho pohledu zapluje dru
na trhu astoj mezi klasickm, vti-
nou teoretickm stylem vzdlvn
arize praktickmi zkuenostmi, kte-

Mediln gramotnost
rch se nm dostane vprcovnm pro-
cesu. Na kurzu se astnci zapojuj do
programu, tvo prezentace avyjaduj
sv nzory na danou problematiku. To

vR pod ztitou ve vmezikulturnm prosted, kter


je u pracovat vrznorod skupin,
k Josef Janouek, kter neziskovku

Erasmus+ CEFIG vroce 2012 zakldal.


Jak snadno jsme ovlivovni se b-
hem kurzu ukzalo mnohokrt na-
pklad svdeckmi studiemi pokud
zprva zan Vdci dokzali ..., lid
takov informaci asto v. Mlokdy
Vtdnu od 8. do 16.dubna se konal se ale dozvme, e vdci dan tvrzen
vKoln mezinrodn vzdlvac kurz dokzali teba na mych nebo na
Its up to you!. velmi omezenm vzorku populace.
Debaty iprezentace na toto tma byly
kolen se zastnilo osm stt EU, velmi zajmavou podvanou.
kad stt vyslal ti zstupce, kte se Po loskm projektu Social Entrepre-
aktivn zajmaj omediln tematiku. neurship as aTool for aChange byl
Sdruili se tak zstupci obou beh leton projekt druhm poinem na
mediln sfry zstupci neziskovek, mezinrodnm poli kolnsk neziskov-
marketingovch oddlen velkch ky. Budou-li se opakovat velmi pozitiv-
n hodnocen zminulho roku, stanou
se vzdlvac kurzy vKoln tradic.
spolenost, youtubei, bloggei, i
pracovnci medilnch agentur. Kurz Ondej Podlek, CEFIG
podala lokln neziskov organizace foto autor
CEFIG.
Spojen praktickch zkuenost ast-
nk aodbornch dovednost azna- S podporou programu
lost lektor si vichni pochvalovali. Evropsk unie Erasmus+
Bhem kurzu se konaly pednky

9
rozhovor
Urka
jsem jeden volejbalov klub ve Francii.
Tak jsem tam jen poslala e-mail, jestli
pijmaj tak dobrovolnky. Odpov-

evropsk dobrovolnice
dli rychle: Ano, ale potebujeme
nkoho, kdo hraje volejbal minimln
ti nebo tyi roky. Tak jsem napsala

vINEX-SDA
zptky, e hraju volejbal od malika.
Ihned mi piel e-mail, e jsem pijata.
Aj jsem si jen myslela: Sakra, tohle
nen dobr, nemla jsi bt pijata
takhle. Pokud by ten projekt byl
dobr, nepijali by m jen tak bez
Urce je 25 let, pochz zLublan ve ivotopisu aostatnch vc. Udlala
Slovinsku astuduje sociln prci. jsem si malou reeri toho msta anic
Jsem astn lovk, aktivn amoj jsem nenala, protoe to bylo opravdu
vn je volejbal. M motto je: Na mal msto. Nala jsem pouze blog
konci ve bude vpodku. Jestli to jedn uitelky, kter tu, myslm, byla
nen vpodku te, tak to jet nen na zskok. Nadpis na jejm blogu byl:
konec. Jak se nauit t osamot. Aprotoe
j jsem sama bt nechtla, ale pla si
Jak ses dozvdla oprogramu EVS bt obklopena lidmi, rozhodla jsem se
(Evropsk dobrovoln sluba) apro odmtnout.
jsi podala dost?
To je zajmav pbh. Tedy, aspo Urka (vlevo) a Adla Jak jsou tv koly jako EVS vnezis-
doufm, e zajmav (smch) Dobe, kov organizaci?
bhem m praxe jsem se seznmi- ivotem, nejsp bych ekla: To vm Pracuji na projektu Fotbal pro
la sdvkou, kter uns dlala EVS, pesn nedoku specifikovat, jedin rozvoj. Spolupracujeme skeskou
aopravdu dobe jsme se skamardily. co vm je, e chci dlat nco, co je organizac MYSA apodme fot-
Schzely jsme se aj jsem poznala, spojen se sportem, dtmi aorga- balov zpasy pro dti vcentrech
jak skvl byl jej ivot vLublani. Ptala nizovnm. Kdy jsem si prohlela pro mlde. Prostednictvm zpas
jsem se j stle na vce avce informac nabdku rznch EVS projekt, u pe- se jim sname pedat urit hod-
oEVS programu am vce jsem otom dem jsem vdla, e lovk me najt noty, mylenky. Od t do doby, co
vdla, tm vce jsem si byla jist, e to spoustu skvlch projekt. Vyhledala hrajeme frov fotbal kter se li
chci zat tak. Take m kamardka jsem si tenhle, abylo to pesn to, co od toho vtelevizi ume dti, aby
byla jeden zdvod, pro jsem se jsem chtla dlat, take jsem opihl- hrly frov nejen na hiti, ale tak
pihlsila. Ale krom toho jsem vdy en vbec nepochybovala. vrelnm ivot. Zahrnujeme do toho
chtla vyjet do zahrani azskat vc rzn tmata jako drogy, zvislost na
zkuenost. Pro prv esk Republika? alkoholu nebo tmovou prci. Dvod,
Nejprve jsem hledala projekty pro pracujeme stamn organizac,
Jak byla reakce tv rodiny, kdy jsi vNmecku aDnsku. Chtla jsem se je ten, e ona ten sam projekt dl
jim ekla otvm plnu vyjet na rok zdokonalit vnmin, kterou jsem se vKeni: vezmou dti zulice, hraj
za dobrovolnictvm do zahrani? uila ve kole, ale vechno jsem zapo- snimi fotbal advaj jim vzdln.
Oni u si na to zvykli. Myslm to tak, mnla. Vdla jsem, e kdybych la do Jinmi slovy: zachrauj jejich ivoty.
e kad rok cestuji. Ped temi lety Nmecka, rychle bych si nminu pi- Uns vR je jin situace, ale my se
jsem byla vAmerice, kde jsem pl pomnla. Vlastn jsem idokonce na- takto sname pekonat stereotypy,
roku pracovala. astnila jsem se la pr projekt vNmecku, ale ty pro rasismus, podporovat rovnost mezi
programu work and travel. Vpodsta- m nebyly tak zajmav jako ten, kter enami amui. Bhem na nedvn
t tam jedete jako student, dostanete jsem si nakonec vybrala, take bych kampan jsme jezdili po echch,
studentsk vzum, abyste tam mohli tam jela jen kvli jazyku. Aco se te organizovali workshopy, turnajov
pracovat. Apak dal msc cestujete. Dnska, tam jsem chtla pedevm dny Jsme internacionln skupina,
To bylo zatm nejdle, co jsem byla kvli jejich velmi dobrmu socilnmu kter se skld eknme zosmi a
pry zdomova. Ze zatku to pro moji systmu. Potom mi jedna kamardka, devti ech asedmi Kean z Keni!
maminku bylo velmi tk, pedevm kter byla na Erasmu vPraze akterou (smch) am. Kampa trvala 34 dn
kdy mi bylo 1920 let, ale te to jsem tu dvakrt navtvila, ekla: No aj jsem byla jej soust.
vnm sp takto: Pokud jsi astn, tak se podvej, jestli nen nco vPraze, Te, kdy u je projekt hotov, budu
prost b! je to fakt cool msto aje tu levno. Ur- dlat vINEX-SDA nco jinho. Pipra-
it si to tady uije. Tak jsem zaala vili pro m nco vsekci GLEN, vjed-
Pro sis vybrala zrovna tento EVS koukat po projektech vPraze, ajsem nom zjejich projekt. Jeliko jsem tu
projekt? tady. Ipesto, e jsem nejprve byla jako EVS, bhem druh sti pobytu
Pokud byste se m zeptali eknme pijata na jin projekt. Hledala jsem bych se t mla zabvat realizac
ped rokem apl, mon ped dvma projekty asi ti nebo tyi msce. Aje- vlastnho projektu.
nebo temi lety, co chci dlat se svm liko mne opravdu bav volejbal, nala Adla (dal astnice EVS vINEX-

10
rozhovor
SDA) aj na nm budeme pracovat ech. Apak jsem zjistila, e jakmi-
spolen. le najdete spolen zjem, oni vs
pijmou. Nicmn vaen zstv mou
Vdla jsi nco otomto typu prce nejvt vzvou!
u pedtm?
Dlala jsem sociln prci, kde jsem T se zptky dom?
byla pod sdtmi, To, co te tady (Urka se vrtila dom vnoru 2017,
dlme, mi tedy dv velk smysl, pozn. red.)
protoe u mm spodobnmi vcmi as od asu se mi zasteskne po
zkuenosti. Organizan st prce domov. Ne proto, e by se mi tu
jsem si ale jet nikdy nezkusila. Ato nelbilo, ale rda bych se na dva dny
m bav, vdy pedtm jsem nemla transportovala dom apak se hned
anci vidt, jak organizan prce zase vrtila. Kadopdn si myslm, e
funguj. eknme, e jsme byli trochu po EVS budu chtt zstat tady nebo
zakoleni vtom, jak zadat oprojekt nkde jinde. Chci pokraovat vm
apodobn vci. Ale teprve tady zsk- cest po zahrani.
vm ucelenj obrzek otom, jak to
funguje. Od t doby, co se vrmci EVS u
esky, jak je tvoje oblben vta?
Jak je to pracovat vINEX-SDA? Vetin nejsem moc dobr. Samo-
Atmosfra je velmi pjemn. Vichni se spojila vprosinci, ped zatkem zejm rozumm vc avc, protoe je
jsou oteven aptelt. Ipesto, e EVS. Zaaly jsme si pst aopravdu to slovansk jazyk akdy etinu pi-
vichni ostatn krom Adly am jsme si rozumly, take se mi ulevilo rovnm ke slovintin, spousty slov se
jsou ei, automaticky pepnou do abyla jsem astn. eknou stejn. Ale mluven vetin
anglitiny, kdy se knim chceme pi- neprocviuji. Mm hodiny etiny, ale
pojit, dokonce ikdy to nen formln Jak je zatm tv nejlep vzpomn- od kvtna jsem u nemla ani jednu,
rozhovor. Tak vechny meetingy jsou ka? protoe jsem byla pry kvli kampa-
vanglitin, kdy jsme ptomn. To To je ta nejt otzka! J nevm ni. Aupmn musm ct, e jsem
je opravdu skvl. Ctm se bt st ekla bych m EVS pjezdov kole- ne vdycky vnovala stoprocentn
tmu u od zatku. n. Kdy jste EVS, mte dva trninky, pozornost vhodinch. Moje oblben
tenhle apot druh, stedndob vta? No, j nevm. Nechci ct nco
Jak vypad tvj bn tden vtvm hodnocen, jeho clem je jezdit jako Dm si pivo, prosm, protoe to
EVS ivot? sostatnmi EVS po echch ahodn je moc jednoduch
No prce, pivo, volejbal anavtvo- na sob pracovat. Snate se najt
vn jinch EVS po esk republice. vznam vaeho EVS, co si ztoho Dala bys njak tipy budoucm EVS?
Je pro m tk ct bn tden, chcete vzt. Je to opravdu ovvoji Kdy dte oEVS, vechno je ova
protoe od kvtna je to blzniv. Ped sebe sama. ekla bych, e tchhle pt motivaci. Vydejte ze sebe to nejlep.
kampan jsme dlali jarn tour ske- dn bylo nejlepch, protoe jsme byli Kdy vs organizace pijme, dostane-
skou stistkou Meg, kter piletla na vichni spolu ahned od zatku jsme te prostor kvlastn iniciativ. Akdy
konci dubna, aspolen jsme jezdily byli jako rodina. Dohromady ns bylo mte dobr npady, tak vs je nechaj
po echch. Take eknme, e jsem devatenct aztoho jen pt zns bylo zrealizovat. Take opravdu pijmte
nemla bn tden u ti msce. vPraze. vechny monosti, kter na EVS na-
jdete, adlejte to cel rok. Nejezdte
Co si mysl osvm kapesnm? Jakm nejvtm vzvm jsi elila? jen na pl roku!
Krom kapesnho zEVS pouvm Vzhledem kmmu projektu to byly
ivlastn penze, ale to je proto, e si to kulturn vmny, co jsme mli sKe- Kdybych mla odjdt ztra
umm patn rozvrhnout atak proto, any. Byl to pro m obrovsk kulturn na EVS, co bys mi doporuila vzt
e neumm vait (smch). Nkdy je to ok, protoe jejich kultura se od t m si ssebou?
dobr, ale ne vdy. Kdy vam dva dny kompletn li ajsou vci, kter chpu Urit njak jdlo aalkohol typick
po sob, u vce nechci ajdu se najst pln vjinm smyslu. To byla pro m pro tvou zemi. Pije pipravena, abys
ven. To je mj problm. Ale napklad velk vzva, zkusit se dvat na vci zji- mohla velmi dobe reprezentovat svo-
pro mou spolubydlc je kapesn do- nho hlu pohledu. Tak bhem tto ji zemi, protoe asto potk nkoho,
staujc. Mon proto, e um vait kampan, kdy jsme vichni spolen kdo t zaval tunou otzek on. Obas
bydleli auvali si jeden druhho, to nemm odpovdi na jejich otzky, tak
eho ses bla ped pjezdem? bylo tk Ctila jsem se tak poho- si je musm vygooglit. Afok! Hodn
Bla jsem se toho, e jsem nevdla, dln, e jsem obas zapomnla, e fo! Avezmi si pam.
kdo bude druh EVS. Je velmi dleit, tu mm pracovat. Take dret hranici Monika Babincov
abychom spolu vychzeli, kdy spolu mezi uvnm si avdomm, e tu
budeme bydlet apracovat. Slyela pracuji, bylo opravdu tk. Tak bych Text peloila zanglitiny
jsem spoustu pbh lid, kte nevy- ekla, e velkou vzvou bylo dostat se Martina Cibochov;
chzeli se svmi spolubydlcmi To mezi echy, ale postupem asu jsem drobn redakn upraveno
byl mj nejvt strach. SAdlou jsem poznvala nov lidi amil skupiny foto INEX-SDA

11
hvzdrna vPraze na Petn. Vrmci
doprovodnho programu navtvuj
eitel Astronomick stav AV R
vOndejov, Nrodn technick muze-
um nebo absolvuj prochzku Prahou
astronomickou.
Mlad eitel mohou sv sly dle
pomit na Mezinrodn astronomic-
k olympid, kter se esk repub-
lika astn od roku 2007, astar od
roku 2010 na Mezinrodn olympid
vastronomii aastrofyzice. Nae tmy
jsou na obou soutch velmi sp-
n. Dosud jsme pivezli 40 medail,
ztoho 6 zlatch (vroce 2011 dokonce
absolutn vtzstv na 5. Mezinrodn
olympid vastronomii aastrofyzice

esk
vPolsku), 12 stbrnch a22 bronzo-
v.

astronomick
Astronomick Expedice vpici

Expedice je netradin letn tbor oas-

spolenost
tronomii, hvzdch avesmru, kterou
pod Amatrsk prohldka oblo-
hy sekce AS. Kon se letos, ji po
padest devt, opt vmalebnm
Podkrkono na Hvzdrn vpici. Je
esk astronomick spolenost urena kadmu ve vku 1525 let,
(zkrcen AS) je dobrovoln sdruen kdo m zjem oastronomii, bez ohle-
odbornch avdeckch pracovnk du na stupe zkuenost. pln za-
vastronomii, amatrskch astronom tenci se nau orientaci na obloze
azjemc oastronomii zad veej- azklady pozorovn, ti nejzkuenj
nosti. AS db orozvoj astronomie mohou vyzkouet opravdov pozoro-
veskch zemch avytv pojtko vn vrdiovm oboru nebo namit
mezi profesionlnmi aamatrskmi relnou fotometrii promnn hvzdy
astronomy. Byla zaloena 8. prosince pomoc CCD kamer. astnkm je
1917, letos tedy oslav sv stolet v- kdispozici pes 50 pstroj od triedr
ro. Vsouasnosti m asi 550 len. po velk 40cm dalekohledy arobotic-
AS je rozdlena na mnoho sekc azaujmou ity ky, kte by se jinak k monte. Mnoh vybaven si sami
apoboek, vtomto lnku se vak olympidy pro vt nronost dalch vyrbme, programujeme apjme.
budeme vnovat tem nejdleitjm postupovch kol teba nezastni- Expedice proto nen jen pro naden
akcm, kter podme pro mlde li. Lze pouvat libovoln pomcky, astronomy, ale ipro programtory
apro dti. vetn internetu. Krajsk kolo m nebo technicky zdatn kutily.
tyi sti pehledov online test, Tbor se kon pmo na pozemku
Astronomick olympida domc lohy, pozorovac nebo Hvzdrny vpici, kter nabz mo-
praktickou lohu aprezenn st. nost vyuit vlastn kopule apstrojo-
Ve kolnm roce 2016/17 probh ji Probh vzimnch mscch. sted- vho vybaven. Stravovn je zajitno
14. ronk Astronomick olympidy. n kola stedokolskch kategori se skvlou kuchakou, expedinci sp
Sout je zaazena ve Vstnku MMT konaj na Filosoficko-prodovdeck ve stanech amaj kdispozici sociln
vsoutch skupiny A. Pravideln jsou fakult Slezsk univerzity vOpav. zazen hvzdrny (sprchy azcho-
otevrny tyi vkov kategorie od Djitm finle kategori pro zkladn dy) apednkov sl. Na pozemku
6.tdy zkladnch kol a po maturit- koly jsou Akademie vd atefnikova hrajeme tak volejbal. Krom nonch
n ronky stednch kol. Olympida
probh ve tech kolech kolnm,
krajskm astednm. Pro nejlep e-
Uiten odkazy pro dal informace:
itele pokrauje soustednm, kde se
vybraj reprezentace na mezinrodn Astronomick olympida: http://olympiada.astro.cz
soute. Astronomick expedice vpici: http://expediceupice.cz
koln kolo je koncipovno jako nbo- Vesmrn odyssea: http://www.astro.cz/clanky/ostatni/astronomicky-tabor-
rov. Netradin lohy demonstruj 2017-vesmirna-odysea-epsilon-eridani.html
astronomii virch souvislostech

12
adennch pozorovn je program
vyplnn pednkami renomovanch
astronom, experimenty adennmi
projekty zoboru astronomie, ale
igeologie, astronavigace adalch
prodnch vd.

Vesmrn odysea

Pro zvdav dti pod Sekce pro dti


amlde AS u mnoho let astrono-
micko-kosmonautick tbor Vesmrn
odysea. Kad rok vsrpnu se na 14
dn vydvme do vesmru, pokad
jinam asjinm pbhem, pesto se
drme osvdenho programu. Na-
m clem je dti nejen zabavit apo- pikovch populariztor astronomie
bavit, ale tak je ovesmru aotom, akosmonautiky. Mezi tradin tbo- Kontakt
jakm zpsobem jej lid poznvaj, rov akce pat iraketov den, kdy si
nco nauit. Bez nudy abiflovn. Jak dti vyrbj avypoutj do vzduchu esk astronomick spolenost
tedy dostvme do hlaviek naich modely raket. To ve spojuje vjedno Friova 298,
vesmrnch cestovatel nov znalosti? velk dobrodrustv nae bodovan 25165 Ondejov
Krtkmi prezentacemi sastro akos- celotborov hra, inspirovan vdy
mo nmty, kvzy, soutemi, hrami, njakm zajmavm sci-fi romnem. e-mail: cas@astro.cz
fyziklnmi pokusy, pozorovnm non Vloskm roce to napklad byl http://www.astro.cz
oblohy apednkami naich host, skvl Spin od R. Ch. Wilsona, letos

se vydvme za Epsloany zromnu


R.Funka.
Kdy si chceme od astronomie
akosmonautiky trochu odpoinout,
zaadme do programu njakou
tradin bojovku, vlet, nebo nvtvu
lanovho centra.
Nedlme si iluze, e bychom bhem
14 dn dokzali zdt udlat odborn-
ky na astronomii akosmonautiku, ale
na konci tbora toho znaj ohvzdch
aletech do vesmru vce ne mnoh
dospl. Ankterm tbornkm se
vesmr stane skutenm konkem.
Potkvme je pak na astro akosmo
akcch jet dlouho pot, co dospli.
To ns t!

Petr Scheirich, Jan Kouko,


Vra Bartkov
foto archiv AS

Pednejte alektorujte na barcampu pro mlad


Na 16. z 2017 pipravujeme vPardubicch akci, kter nem obdobu Barcamp odemokracii, politice aaktivnm
Tob!. Nabdne neformln sdlen zkuenost aknow-how vaktivnm obanstv, seberozvojov semine asovn
mladch lid, kte jsou nebo chtj bt aktivn. Chceme, aby si zbarcampu mlad lid (1630 let) odnesli obrovskou
energii motivaci ktomu, aby byli aktivn asvmu okol isob prospn. Aby chtli jt volit avidli vtom smysl. Aby
dobrovoln pomhali srozkvtem jejich obce/naeho sttu, aby organizovali vzdlvac akce pro svoje vrstevnky.
Aby se nauili nco, co je nakopne abude jim pomhat. Aby odeli skonkrtnm plnem. Je mezi Vmi nkdo, kdo
jim toto poselstv doke pedat? (Vce na www.strukturovanydialog.cz)

13
nae tma
Soust
tradice
Sdruen Rozto je neziskov organi- vkroucch. Odehraj se zde kon-
zace, psobc ji dvacet let vRozto- certy hudebnch krouk, divadeln
kch uPrahy. atanen pedstaven avneposledn
ad promtn novch film ze Studia
Zkladem innosti spolku je pravidel- Anima Rozto. Po przdninov pauze
n vuka umleckch obor (vtvar- se vlistopadu opt sejdeme na Svtku
n, dramatick, hudebn, tanen), svtla. Skupina vtvarnk kad rok
jazykovch kurz aemesln tvorby vybere jin msto vroztock krajin
pro dti, mlde idospl. Mal ivelc avn piprav pro nvtvnky cestu se
si mohou vybrat zpestr nabdky svtelnmi azvukovmi instalacemi.
krouk atvoiv trvit svj voln as. Nsleduj vnon trhy dtskch prac, diteln) navtvuje podobn okruh
Dal, nemn kde si samy dti zkouej roli trhovc. lid. Vtinou to jsou rodiny sdtmi,
dleitou innost Zvrem se vichni kadoron setk- kter se chtj zapojit do komunitnho
spolku, je po- vme vpedveer tdrho dne na ivota vRoztokch anajt tam ptele.
dn kulturnch ivch jeslikch, zazpvme si koledy Rodie se stanou dobrovolnky na p-
akc audrovn apivtme nov narozenho Jeka. prav akc ajejich dti jsou soust.
tradinch lidovch Zmnn akce (krom Masopustu, Rozhlej se kolem sebe avstebvaj
slavnost, kter kter je pro svou velikost tko zaa- informace, zitky atvr atmosfru.
pomysln udvaj
rytmus celho roku. Rok zahajuje
nejoblbenj anejvce navtvovan
Roztock Masopust, kter svm divo-
km, barevnm aveselm prvodem,
lk kad rok mnoho makar zRoztok
airokho okol (posledn ronky
strm stoupla imezinrodn ast).
Po Masopustu nsleduje postn doba,
zakonen Velikonocemi. Rozto-
dtsk folklorn soubor Koleko
provd ritul vynen Moreny/Smrti.
Od tohoto okamiku oekvme jaro.
Vrcholem kolnho roku je ervnov
setkn na Zahradn slavnosti, na kter
dti prezentuj svou celoron prci
Olidovch tradicch je nemus nikdo
dlouze uit, samy se onich dozvd
dky osobn zkuenosti. Vyrstaj
vkomunit lid, kte udruj vchodu
spolenou vc adky tomu zskvaj
velkou spoleenskou zkladnu nejen
svch vrstevnk, ale idosplch na
kterou se mohou kdykoliv obrtit. Pi
pprav lidovch slavnost nen dn
selekce velkch amalch. Vichni
se sejdou vjednom ateliru spolku,
spolen vyrbj anavzjem si ped-
vaj zkuenosti. Toho si vm nejvc.
Rozto mi poskytuje pocit jistoty, e
na zatku roku bude vdy Masopust
ana konci iv jesliky.
Kateina Korychov
foto Jakub Souek

14
nae tma
hrdinov
dramaturgm, marketingovm odbor-
nkm), kte podaj workshopy,
pracuj, objevuj, uvaj si lto slidmi

na Cestikch
na stejn vln. Kadmu pomhme,
aby se vzdlval sm: zkuenost,
vlastnm zitkem, osobnm pkla-
dem.
Stavme na rovnocennosti mezi
organiztory aastnky. Motivuje-
me nejen korganizovn, ale obecn
Hrdiny jsou ti, kdo se neboj vst dru- sdtmi amlde zitkov-vzdlvac kdobrovolnictv, obansk angao-
h. Amy jim prolapvme Cestiky kurz Cestiky. Hrdinu ani organiztora vanosti, zjmu odn kolem sebe.
zastnk za 12 dn neudlme. Ale Rozdvme inspiraci anechvme se
Je hrdina ten, kdo nem strach skoit ukeme jim cestiky, kter je ktomu inspirovat.
dopedu? Kdo dovede thnout ostat- mohou pivst. Kurz Cestiky (akre-
n? Komu nevad vynvat abt tu pro ditovan MMT) podme opt na Kurz je uren pro mlad lidi
druh? Pro ns vHnut Brontosaurus louce uNmt nad Oslavou 16.27. mezi 17 a28 lety, kte:
jsou hrdinov vichni organiztoi. ervence. Stle zbv nkolik volnch Chtj rozvjet svj potencil, pozn-
Anezle na tom, do jakho sdrue- mst. Letos navc nabzme monost vat sv hranice, motivace icle
n pat. Vichni ti, kte dobrovoln, podat si oslevu stipendium na Chtj inspirovat abt inspirovn
sradost anadenm, dlaj nco pro kurz pro vechny, kdo pracuj sdtmi druhmi
dti amlde: vedou oddly, podaj amlde. Na Cestikch nai hrdino- Chtj objevit nov cestiky
vkendovky atbory, hbou dnm v zaij na vlastn ki, jak je prot Chtj poznat, jak je uit se zit-
kolem sebe. Protoe vme, e stt se ipodat zitkov program. Rozvj kem auit ostatn
hrdinou nen snadn, chystme pro svou osobnost, zskvaj nov zkue- Chtj bt jednou dobrmi organi-
zanajc izkuen organiztory, kte nosti aznalosti dky profesionlm ztory
pracuj nebo chtj zaat pracovat (pedagogm, psychologm, hernm Chtj zat 12 intenzivnch dn
vprod

Ukonenm kurzu zan vlastn cesta


kveden druhch.
Absolventy doprovzme systmem
prax, pi nich pod vedenm zkuen-
ho supervizora pipravuj vtmu vlast-
n absolventsk projekty: vkendovky,
akce pro dti, tbory ajin. Ihned
vyzkou zskan znalosti azskaj
oporu garanta. Dky tomu meme
absolventm, kte se rozhodnou pro
cestiku veden druhch, udlat kvali-
fikace Organiztor Hnut Brontosaurus
i certifikt Hlavn vedouc dtskho
tbora. Petr Gal
foto Hnut Brontosaurus

RDM varuje neziskovky ped potaovmi podvodnky


RDM zaznamenala pokus podvodnho vylkn penz potaovmi podvodnky avybz ke zven ostraitosti
ve finannch zleitostech. E-kriminalita, spovajc vpodvodnm vylkn penz, si hled nov tern. Cl ina
neziskov organizace dt amldee. Podvodnci pomoc podvrenho e-mailu kontaktuj etn vyhldnutch spolk
spokynem, kter pochz jakoby od jejich fa. Nalhaj na n, aby urychlen nebo zleitost nesnese odkladu
aeventuln prodlen by zpsobilo pote pevedli uritou stku na si et Nai IT odbornci rad nejednat pod
asovm tlakem, nenechat si ho vnutit, acokoliv podezelho vdan souvislosti peliv provovat. Na pochybn
e-mail je lpe neodpovdat, apeposlat ho odpovdnmu lovku vt kter organizaci ke kontrole. Apro jistotu se
snm spojit jet ijinak ne e-mailem. Na dotaz serveru ADAM.cz ohledn pedmtnho typu potaov kriminality
amonost, jak na nj mohou neziskov organizace policii upozorovat, odpovdl vrchn komisa Petr Habenicht
zPolicejnho prezidia PR: Vppad, e jste se stali obt nebo mte podezen ze spchn protiprvnho jednn,
obrate se na nejbli policejn sluebnu, kde celou vc oznmte, anebo volejte na linku 158.
(Vce na www.adam.cz) -maj-

15
nae tma
ministr zahrani jednotlivch lenskch stt Evropsk
unie nebo poslanc Evropskho parlamentu opodob
brexitu. Formtem diskuze je simulace jednn Rady
EU, respektive Evropskho parlamentu. Na vlastn ki
zavaj, jak to je bt se za sv poteby apn apitom
hledat konsensus akompromisy sostatnmi. Odpoledne
se astnci vracej do sv ke adiskutuj spolitiky
aednky od mstn rovn, pes krajskou, sttn aevrop-
skou otom, co povauj za problmy ajak by je lo eit.
Nen to pednka, je to rozhovor. tyi skupinky mladch
se stdaj ustol, kde sed vdy jeden zstupce t kter
rovn avichni iv debatuj. Pro vtinu znich je to prvn
zkuenost ze setkn sednkem i politikem, apozitivn
ti lid se zajmaj ojejich nzory azrove jim poskytuj

Obansk zptnou vazbu, vysvtluj, pro nco bylo tak anco jinak,
co se u plnuje, co zjejich nvrh by lo uskutenit aco
ne apro. Zrove si od mladch berou inspiraci pro svou

vzdlvn prci. Je to tedy oboustrann pnosn setkn azrove


podle zptn vazby mladch astnk vbec ta nejlep
st semine.

zitkov ? Financovn amon podoba obanskho vzdlvn


Vce i mn podobnch aktivit pro mlad lidi se pod
oznaenm strukturovan dialog smlde uskuteuje
vesk republice cel ada. Dky programu Mlde kraji
aprogramu Erasmus+ ajeho Klov akci 3 zskvaj orga-
Ito je strukturovan dialog smlde nizace finann prostedky na projekty zabvajc se prv
propojovnm (diskuzemi, workshopy adalmi setknmi)
Po krtkm uvtn hlavnho poadatele Michala azstupce mladch lid slidmi srozhodovac pravomoc, nebo na
msta se skupinka asi dvaceti stedokolk vsle kladen- simulace jednn veejnch instituc. Tedy na obansk
sk radnice zved zeidl. Rozdlte se do dvou skupin. vzdlvn mimo koln lavice, zitkov, skuten.
Zkad potebujeme tyi dobrovolnky, zn jasn zadn, Dal monost na zskn prostedk (mench stek na
kter mlad vzpt pln. Ti tyi dobrovolnci se vobou jednotliv diskuze aworkshopy) je spoluprce sNrodn
skupinkch postav karchu papru adostanou za kol spo- pracovn skupinou pro strukturovan dialog smlde,
len nakreslit dm. Nic tkho? Nebylo by. Jene maj zejmna vobdob tzv. konzultac. Ty se budou letos konat
jednu spolenou (dlouhou) fixu anesm utoho mluvit. od jna do nora 2018. Pi poslednch konzultacch loni od
Atak se za chvli ukazuje, kdo je ldr, kdo se nech vst, dubna do srpna se dky spoluprci NPS ajejch partner
ajak odlin pocity ztoho kreslen ve skupince vzely. uskutenily napklad Debaty vKampusu vPraze awork-
Bylo by to jednodu, kdybyste mohli mluvit? pt se shopy (na tmata osobnho rozvoje aidentity) na letnch
dal poadatelka Silvie. Ti tyi tm jednohlasn mru, tborech rzn po republice. Celkem se do strukturova-
e ne. Dobe. Avidte tu paralelu? VEU je mnoho stt nho dialogu loni zapojilo (vetn dalch projekt vEras-
azjm, kter se od sebe li, kad se sna prosadit si tu mus+) pes osm tisc mladch lid apracovnk smlde.
svou. Nakonec maj tu jednu spolenou fixu, vysvtluje Ve zmnn projekt Rozhoduj oEvrop je partnerskm
vcn Silvie. projektem pracovn skupiny, snefinann podporou (pub-
Takto vypadal vod jednoho semine strukturovanho licita, ptomnost zstupc pracovn skupiny na nkterch
dialogu smlde, konkrtn vrmci projektu Rozhoduj seminch).
oEvrop! Itvj hlas me rozhodnout. Opr chvil pozdji
stedokolci zKladna apilehlch obc diskutuj vrolch Pijete na barcamp pro mlad vPardubicch
16. z 2017
Leton nejvt akc strukturovanho dialogu bude 16. z
barcamp vPardubicch. Ten bude cel oobanskm vzd-
lvn, sdlen zkuenost, propojovn lid apodpoe zjmu
mladch lid oveejn dn vjejich nejblim ivzdlenm
okol.
Bude oteven pro 200250 mladch lid od 16 do 30 let
aodkaz kpihlen stejn jako dal informace najdete na
strnkch www.pardubickybarcamp.cz.
Tak spihlenm vs avaich kamard i len oddl
nevhejte, kapacita nen tak velk, jak by se mohlo zdt :-)
Lenka Juenov
foto NPS SD aprojekt Rozhoduj oEvrop!

16
zrdm
Tbory
jinho prva pokozenho zavinnm
poruenm zkonn povinnosti stano-
ven na ochranu takovho prva.

vzplavovch
Nap. vsituaci, kdy pi povodni vodou
nesen kusy tbora pokod most,
sousedn pozemky i jinak zhor

zemch ano i ne?


nsledky povodn.

3) Krizov scne aodpovdnosti


za n:

Pokud by pi povodni dolo kjm na


zdrav dt aukzalo by se, e tbor se
Vrmci snahy ozmnu vodnho psobnost, kter jsou vodoprvn- ipes zkaz nachz vaktivn zplavo-
zkona tak, aby nebyly likvidovny mi ady dle tohoto zkona, budou v oblasti, mohl by bt apravdpo-
tbory na zelen louce vaktivnch ksankcionovn poadatel pistupo- dobn by ibyl poadatel voln kod-
znch zplavovch zem na naich vat abudou skuten pronsledovat povdnosti za takto vzniklou jmu, by
ekch apotocch, jsme se setkali dlouholet poadatele, kte se ocitli by dn jin povinnosti nezanedbal.
isdotazem poadatel na prvn ri- vaktivn zplavov zn. Pokud poa- Vppad, kdy by se jednalo odn
zika, kter takovto tboen pin. datel dostoj ppadnm poadavkm tbor (mimo aktivn znu), by se za
ze strany tchto obc zhlediska zpra- tto situace mohl vyvinit spoukazem
Prosm, nenechte se dsit, ale je covn povodovho plnu adalch na to, e spovodn, jakoto vy moc,
dobr, aby vichni dopedu vdli, povinnost, lze snad pedpokldat, e nemohl dnm zpsobem potat ani
sjakm rizikem musej potat. tomu tak nebude. Unov zizovanch jm jinak zabrnit.
tbor bude vymhn zkazu ap-
RDM stle podnik kroky, aby dolo padn sankcionovn pravdpodob- Za pouit stejn argumentace je
kprav textace ve vodnm zkonu. nj. Obecn vak plat, e dokud se nutn potat iseventuln trestn
nezmn stvajc legislativa, je riziko odpovdnost poadatele tbora.
MP m podklady zternu, kter uloen ve uveden sankce reln. Sohledem na prbh ansledky
jsme sesbrali. Oproblmu je infor- jednn poadatele (podn tbora
movan izpravodaj zkona poslanec 2) Vzhledem ktomu, e je podn pes nesouhlasn stanovisko) by se
K. Tureek. Garann vbor pro ivotn tbora vzplavov oblasti striktn mohl dopustit nkterho ztrestnch
prosted bude vc projednvat a za vzato vrozporu sve uvedenm in dopadajcch na zdrav osob i
cca msc, take stle mme jet as 67 odst. 2. vodnho zkona, je majetek.
publikovat, vysvtlovat. ekme ina poadatel tbora odpovdn tak
prvn stanovisko Povod Vltavy, kde podle 2910 NOZ, tj. odpovdn za Toto je strun pehled monch va-
Petr Halada za Sdruen mstnch sa- kodu, kterou zpsob poruenm riant odpovdnosti poadatele. Jedn
mosprv, kter ns velmi podporuje, zkona omonosti krajn ateoretick, kter
jednal spanem editelem. vpraxi nastat nemus.
Dle uvdme vyjden prvnk, co kdce, kter vlastnm zavinnm po-
by mohlo hrozit poadateli tbora, ru povinnost stanovenou zkonem Mgr.Alena Hjkov
kter se nachz vaktivn zplavov azashne tak do absolutnho prva aMgr.David Bare
zn ipes nesouhlasn stanovisko pokozenho, nahrad pokozenmu,
vodoprvnho adu. Situace je kom- co tm zpsobil. Povinnost knhrad ilustran foto
plikovan, variant je vce: vznikne ikdci, kter zashne do TOM Turisk Rosice, 2009

1) Za samotn poruen zkazu zze-


n tbora, kempu ajinho ubytova-
cho zazen vaktivn zn dle 67
odst.2. vodnho zkona je mon
uloit finann postih:

fyzick osob za pestupek do


20000K,
prvnick osob za sprvn delikt do
100000K.
Dle je mon, ikdy asi ne velk,
riziko, e tbor bude ednm postu-
pem fakticky zruen apolici vyklizen.
(Pozn. Mgr.Petr Pavlok, adv. kanc.
JUDr.Jan Pavlok, Ph.D.)
Je otzka, zda obce srozenou

17
zrdm
vodn
pozmovac nvrh zpravodaje poslance Tureka pijat
byl. M tedy podporu jak resort, tak zpravodaje ajet
jednoho zvbor.

zkon Jako ist ajednoznanj een se nm jev pozmova-


c nvrh poslance Velebnho, resp. ten, kter jsme poslan-

ve snmovn
cm zemdlskho vboru zaslali avyslovili mu podporu.
Chpeme obavu nkterch poslanc oto, aby vzplavo-
vch zemch nevznikaly stavby, kter by komplikovaly
odtok. To ale nen mon u nyn. Tbory jsou budovny
na zemdlskch pozemcch, kde se stavt stejn nesm.
Ve stedu 31. 5. 2017 dopoledne byl na Zemdlskm Psluenstvm, kter mla RDM ve sv textaci na mysli,
vboru Poslaneck snmovny projednan Vodn zkon. jsme se chtli vyhnout defininm sporm oto, co je aco
Stejn jako na Vboru pro ivotn prosted (VP), tma- nen stan. Pokud nakonec projde verze bez psluenstv,
tem se stalo tboen uvody. musme doufat, e to dokeme vodoprvnmu adu
vysvtlit. Pokud bude na tboe kuchyn budovan, by
Ministerstvo ivotnho prosted (MP) pipravilo inovova- jednorzov, napklad zkld akrajinek, nebude moci bt
n nvrh een, kter pedloil zpravodaj zkona poslanec vaktivn zn. Pokud bude kuchyn stan, bude to mon.
Karel Tureek.
Jedn se opravu 67 odst.2 psm.d, to neplat pro
zizovn tbor sestvajcch pouze ze stan, kter byly
ped stanovenm aktivn zny zplavovho zem vtom-
to mst zizovny akter lze vppad povodovho
nebezpe neprodlen odstranit.

Poslanec Ladislav Velebn upozornil na to, e nvrh MP


zcela ignoruje psluenstv stan, napklad tborov
kuchyn. MP odpovdlo, e je to zmrn, e kuchyn,
kter maj povahu njak klny, vaktivn zn nechtj. Na
tot upozornil dle sdlen zpravodaje iposlanec Vclav
Zemek pi pedchozm projednvn ve VP.

Poslanec Velebn nakonec podal pozmovac nvrh ve Jak uvedl zpravodaj, vroce 2018 bude Ministerstvo zem-
znn, kter podporovala RDM, tedy: to neplat vp- dlstv pipravovat vt novelizaci vodnho zkona. Pokud
pad doasnch stanovch tbor, sestvajcch pouze by se ukzalo, e je finln textace problematick, meme
ze stan apsluenstv, kter lze vppad povodov- se ji pokusit zmnit. Jestli bude ale vle vroce 2018 na
ho nebezpe neprodlen odstranit. MZe, to asi dnes nikdo neme pedpovdat.
Jist je, e tma je to pro poslance zajmav. Hodn znich
Ministerstvo ivotnho prosted, zastoupen nmstkyn zitek ztbora m. Je to tma, kter protn politick
Berenikou Petovou, aMinisterstvo zemdlstv (MZe), strany nap.
zastoupen nmstkem Aleem Kendkem (oba astnci
schzky uMilue Horsk) podpoily pozmovac nvrh, Stav projednvn zkona mete sledovat na adrese:
pedloen zpravodajem, aodmtly pozmovac nvrh http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=930
pedloen poslancem Velebnm.
Vbor dle opozmovacch nvrzch hlasoval. Pozmo- Ale Sedlek, pedseda RDM
vac nvrh poslance Velebnho nebyl ojeden hlas pijat, foto autor

Opt se chyst vmna mlde-


e mezi R aSttem Izrael
RDM sRadou hnut mldee vIzraeli letos opt pipra-
vuje spolen vmnn projekt mezi eskou republikou
aIzraelem. Soust programu bude pedstaven rz-
nch organizac pracujcch sdtmi amlde, diskuse
mezi astnky, pednky slektory, kreativn worksho-
py, nvtvy vznamnch pamtek atak poznvn lid
akultury partnersk zem. foto Marek Kraji

18
ze zahrani
VCchch vyhlsili
Vtze

Zstupci mldenickch projekt


zcel Evropy se vkvtnu sjeli na
pozvn Evropskho parlamentu do
Cch (Aachen) na hranicch Nmecka,
Belgie aNizozem.
Vhistorick gotick radnici se iletos
konalo slavnostn vyhlaovn vtz
Ceny Karla Velikho pro mlad Evro-
pany European Charlemagne Youth
Prize. Za eskou republiku porota,
sloen mj. zeuroposlanc azstupce
esk rady dt amldee, vybrala
projekt EYP Czech Republic (Evropsk Polsk projekt Erasmus evening si tost ipro vs. Jdte do toho. Za po-
parlament mldee vR). Ten byl odn 7500 EUR, druh je dnsk rotce se tm na kvalitn amotivan
zastoupen Filipem Jiroukem, msto- projekt Re -Discover Europe atet je projekty ivptm roce.
pedsedou. Vtzn projekt oznmila holandsk projekt snzvem Are we
porota na konci slavnosti. Europe. Ale Sedlek, RDM
Ze zadn ady jsem drel palce Cena Karla Velikho me bt plei- foto Infokancel EPU R aautor

Hodina H aesk
sluba je, jak je mon se do progra-
mu Erasmus+ zapojit aco je pro to
poteba udlat.

change maker
Na dvoudenn konferenci vBruselu
zastupovala Hodinu H Eva Havlkov,
kter byla zrove vybrna za es-
kou republiku jako change maker.
Ve tvrtek se 33 change maker
zastnilo zahjen konference, setkali
se seurokomisaem Navracsicsem
Vtdnu od 1. do 7. kvtna se kona- Evropsk dobrovoln slub programu apak se kolili vprezentanch doved-
lo mnoho akc na evropsk imstn Erasmus+. Hned vpondl se vichni nostech. Vptek je ekala nvtva
rovn, ato ivpelhimovsk Hodin zapojili do akce Prvn rov mj vKa- Evropskho parlamentu, setkn se
H Evropsk tden mldee probhal menici nad Lipou. Theo zNmecka, dvma leny Evropskho parlamentu
nap celou Evropou. kam se jeho rodina pemstila zecka, apot nsledovalo slavnostn pedsta-
pipravil na ter prezentaci oecku ven change maker na zvr konfe-
Pmo vBruselu Evropsk komise po- vrmci ochutnvn zem vemi smys- rence. Change makei jsou lid, kte-
dala konferenci kbudouc evropsk ly. Ve stedu mezinrodn trojice Theo se zapojili do evropskch program
strategii mldee, kterou doplnilo eko-Nmec, Claudio zPortugalska (Mlde, Mlde vakci aErasmus+)
slavnostn vyhlen 33 vybranch apanl Andy vyrazili do Pacova, kde adky nmu podpoili sv okol, mstn
change maker ze 33 zem aza es- na mstn zkladn kole pedstavo- komunitu, spoluprci i dal rozvoj
kou republiku to je change maker vali sv zem pomoc rznch aktivit mezinrodnch projekt pro dal
pmo zPelhimova. neformlnho vzdlvn. tvrtek mlad lidi, vytvej pleitosti amaj
Evropsk tden mldee vHodin H patil pelhimovsk Hotelov kole, pozitivn vliv nejen na mlde.
(www.hodinah.cz) mli na starosti kde Andy stedokolskm studentm Eva Havlkov
hlavn zahranin dobrovolnci na piblil, co to Evropsk dobrovoln Hodina H

19
nae tma
Cesty archeologie vznikly na jae roku
2015 pod ztitou stavu archeolo-
gick pamtkov pe stednch ech
ajsou ureny pro irokou veejnost.
Clem je souvisle pedstavovat
archeologii, obeznamovat sn
veejnost, azlepovat tak vztah na
spolenosti ke kulturnmu ddictv
ivlastn minulosti. Dje se tak nejen
prostednictvm webovho portlu
www.cestyarcheologie.cz, ale ina
mnoha akcch aprogramech pro
koly, kter podme kad rok,
popisuje svoji prci Veronika Mikeo-
v, adodv: Velmi nm pomhaj
kolegov zpbuznch obor izjinch
instituc, se ktermi spolupracujeme
na naich innostech, atak zjemci

Oiven
oarcheologii ajej popularizaci. Jsou
to zejmna zkuen emeslnci, kte
se zabvaj primitivnmi vrobnmi

minulost
postupy aexperimentln archeologi
avnej do naich akc aprogram
mnoho inspirativnch prvk.

www.cestyarcheologie.cz
Vletonm ronku soute M vlast
vsrdci Evropy poznej ji achra Pravk osada Kivolk
bylo ocenno nkolik vzdlvacch Vletonm roce slav pravk osada
projekt, kter se sna nvtvn- 10 let od svho zaloen. Za tu dobu
km piblit minulost iv ahrav. lenov spolku Bacrie postupn
vybudovali malou vesniku uprosted
Voblasti Kulturn ddictv apodpora les pobl esk Tebov. Ke stavb
tradic vkategorii jednotlivc se pouvaj pvodn technologie, na ak-
stala vtzkou cch tak nos rekonstrukce pravkch
Mgr.Veronika odv, pevn keltskch i germn-
Mikeov za veden skch vzor. Vase letnho slunovratu
webovch strnek ov osada festivalem ivho prav-
Cesty archeologie. ku, kter pibliuje jak oslavu slunce,
tak ivot pravkch pedk.
Vkategorii kolektiv prvn cenu zskal Vroce 2016 uspodali velmi spn
spolek Bacrie, zejmna dky podn kurz experienciln archeologie pro
akc, ktermi se sna na naem zem, hled zapomenutou zjemce opravk emesla ipro stu-
nzorn ukzat minulost, objevuje pro modern lidi denty archeologie. Vletonm roce na
nvtvnkm ivot krsu pravku aemesel, experimen- nj navazuj, ato Letn kolou expe-
naich pedk ped tuje, vzdlv, bd aije archeologi. rimentln archeologie. Spolupracuj
dvma tisci lety i Asnm ijeho tvrkyn azakladatelka
jet dvnji. Veronika Mikeov, kter je ijeho
redaktorkou.
Cesty archeologie Veronika vyhledv zajmav nlezy
Web Cestyarcheologie.cz popularizuje ape onich, nat rozhovory, sna
archeologii obecn azejmna nlezy se tenm piblit dobu vzniku n-
lez povdkami ibohatm obrazovm
materilem...
Veronika se mimo jin rda zabv
pravkmi textilnmi technikami abar-
venm textilnch vlken rostlinami,
spolupod kvtnov oslavy Beltine
vzmku vNiboru, organizuje festival
pravku pod nzvem Kupeck osada
Krumbenowe veskm Krumlov
aastn se ady dalch akc...

20
nae tma
Bhem akc pro veejnost i zbavn- natch strom, k oivot pravk
vzdlvacch akc pro dti Kivolk osady nelnk spolku Bacrie David
ov stylov odnmi obyvateli, kte Marlek.
pedvdj rzn innosti ze ivota
naich pedk iu nvtvnky tradi- www.bacrie.cz, www.krivolik.cz
n emesla. Atmosfru msta dopluj
tak iv zvata primitivnch plemen, pipravila -mkr-
jako napklad ovce vesov i tarpan foto Michala K. Rocmanov,
zptn regenerovan divok k. Jaromr Zajda Zajek,
Dlouhodobm zmrem spolku je Bronislav Petr a Veronika Mikeov
ipostupn nvrat pvodnho lesnho
porostu do okol osady, tedy druhov Dal soutc postupn pedstavme
pestejho prosted spevahou list- na webu adam.cz/mavlast
sstavem archeologick pamtkov
pe iswebem Cesty archeologie.

lenov spolku se pravideln astn


akc afestival, spojench skeltskou
kulturou i pravkem jako Lughnasad,
Kupeck osada Krumbenowe, apod.

Poslnm pravk osady Kivolk je


snadnou avstinou formou pedsta-
vit dlouh vvojov obdob lidskch
djin od doby lovc mamut, pes
prvn zemdlce, potky zpracovn
kov a kvskytu prvnch etnik na
naem zem, tedy Kelt, Germn,
Slovan.

M Vlast
3. ZAHRANIN PARTNERSTV
Jednotlivci Ing.Gabriela Kalinov
Kolektiv Fakulta stavebn VUT vPraze

vsrdci Evropy Absolutnm vtzem pro rok 2017 vkategorii jednotlivci


se stala Ing.Gabriela Kalinov za pnos voblasti esko-

vtzov 2017
rakousko-nmeck spoluprce, na kterm porota vysoce
ohodnotila jej pekladatelsk aprvodcovsk psoben
vkulturnch organizacch, pednen oesk, rakousk,
nmeck afrancouzsk historii.
Absolutnm vtzem pro rok 2017 vkategorii kolektiv se
stal Junk esk skaut, stedisko Ladislava Ruska, z.s.
zOlomouce, sprojektem Rozkvetl hbitov ve Star Vod.
Letos vdubnu zasedla porota kvyhodnocen 8. ron- Projekt se zamil na msto hbitova vzanikl obci vbva-
ku soute M vlast vsrdci Evropy poznej ji achra, lm vojenskm prostoru Libav. Zdej nhrobky nejsou
kterou ji tradin vyhlauje Pamtkov komora esk nijak vznosn, naopak, jsou vyrobeny zpskovce aznan
republiky ve spoluprci sdalmi subjekty. se na nich podepsal zub asu ilta bez potebn pe.
Sout m ti oblasti: Pe opamtku, Kulturn ddictv Komise na tomto projektu vysoce ohodnotila navrcen
apodpora tradic aZahranin partnerstv. Vtzov se dstojnosti akrsy hbitovu vsadbou trvalek. Snahou
vyhlauj ve dvou kategorich jednotlivci akolektivy. bylo ponechat mstu vlastnho genia loci azrove pispt
kjeho oiven.
1. PE OPAMTKU Zvltn ocenn za dlouholetou
Jednotlivci Ing.Jakub Dd prci komise udlila
Kolektiv JUNK, stedisko Ladislava Ruska, z.s. nakladatelstv PUTUJME.

2. KULTURN DDICTV aPODPORA TRADIC Vce osouti se mete


Jednotlivci Mgr.Veronika Mikeov dozvdt na webu
Kolektiv Bacrie, z.s. adam.cz/mavlast

21
Ubytovn
sEYCA kartou
vPraze

VPraze skartou EYCA ji od 150K krom Hostelu Strahov ivdalch vn vjedno- advoulkovm pokoji
za noc, no to si nechm lbit:) hostelovch VUT ubytovacch za- svlastnm psluenstvm asprchou
zench: https://www.studenthostel. vs pijde na pznivch 180 K za
Mte-li ve svch plnech ji njak cz/prazdninove-hostely, kter vm osobu. Pesn adresa: Jentejnsk 1,
as nvtvu Prahy ajen jste tak njak vkrtkosti pedstavme. Praha 2.
nevdli, kde sloit hlavu, mon vm Jeliko se jedn okoleje VUT ivt-
stmto meme pomoci ina dalch ubytovacch kapacit se Nedaleko historicky vzato konku-
nachz na Praze 6. rennho hradu zvanho Vyehrad
Po dohod subytovacmi zazenmi se nachz dv varianty ubytovn
VUT STUDENTHOSTEL, www.stu- Hostel Orlk 320 K/osoba/noc, vrmci Hostelu Podol. ekaj na vs
denthostel.cz je vm bhem celho kdispozici je vce ne 45 lek vjed- jedno- a tlkov pokoje se sprchou
roku kdispozici vhodnj tarif (150 no- advoulkovch pokojch svlast- akuchykou na pate. Na adresu Na
K/noc) vrmci Hostelu Strahov, nm psluenstvm asprchou. Hostel Lysin 12, Praha 4, co je mj. tak na
Vankova 7, Praha 6. Kdo jste na najdete vklidn rezidenn sti Pra- dohled od budovy esk televize i
Strahov nikdy nebyli, vzte, e je to hy6 vulici Terronsk . 6. Je vzdlen Podolsk plovrny, se dostanete nejl-
velmi strategick msto nachzejc se necelch 20 minut chz od Praskho pe ze stanice metra trasy C, Prask-
co by kamenem dohodil od Praskho Hradu nebo chcete-li 10minut od ho povstn.
hradu, fotbalovho aatletickho sta- stanice metra Dejvick.
dionu. Dosaitelnost pro individuln
turisty je nejlep asi ze stanice metra Pokud vm sta men luxus, tak
ADejvick, odkud potom budete jen opr dom dle vTerronsk 28
pokraovat, nenarazte-li na kolony, najdete Hostel Bubene, kde vs
11minut busem . 143, 149, 217, a pespn pijde na 150K na osobu
do stanice Koleje Strahov. anoc. Nocovat budete ve tlko-
Pokud byste jeli jako zjezd, vzte, e vch pokojch, psluenstv asprcha
kdispozici je vm placen parkovit je ovem na chodb. Kdispozici je
ipro autobusy. Strahovsk arel, kter sportovn hit :-)
je nejvtm ubytovacm zazenm
vR, nabz ipr vychytvek: etn stku 200 K/osoba/noc poplatte
sportovit i stravovac sluby, ato vHostelu Sinkuleho, kter se nachz Vhodnji vyjde nocleh vbloku D
vsamoobslun restauraci, baru jet onco ble ke stanici metra 140 K/osoba/noc, dra je potom
asnack baru. Dejvick vZikov ulici 13. Doasn blok F, kter vs bude stt 220 K/
azyl najdete vjedno- a tylkovch osoba/noc.
pokojch spsluenstvm, sprchou
akuchykou na pate. Cesta krezervaci ubytovn vede pes
Ajako vpedchozm ppad ivZiko- mail: recepce@suz.cvut.cz , kde je
v ulici se mete ubytovat ve vtm teba vedle jmna, termnu apod.
soukrom, ato vjedno- advoul- uvst islo va platn karty EYCA, to
kovch pokojch vbuce svlastnm je velmi dleit Tou samou kar-
psluenstvm, sprchou akuchykou. tou se potom prokete pi vlastnm
Hostel Dejvick se nachz vdom ubytovn.
slo 19 ajedna noc vs pijde na
240K. Podrobnj informace dostane-
Nemn dleit je insledujc te ina tchto telefonnch slech:
informace: bhem letnch przdnin, Nedaleko nejvtho Karlova nms- 234678111, 234678201.
ato konkrtn od 1. 7. 2017 do t astejnojmenn stanice metra B se Marek Krmar
16.9. 2017 plat studentsk cena nachz Hostel Hlvkova, penoco- foto archiv VUT

22
ANKETA: lovk se stle u Co novho jste se vpsloven
kole ivota nedvno nauili Vy?
vci jev jako pln nepod- dleit jako teba vsledek kokolsk studenty. Tmata
statn. Vte, oem tam dti tahanice mezi Sobotkou pednek musm pocho-
rokuj? Otom, zda vyko- aBabiem piteln pizpsobovat
pali ten i onen diamant oekvanmu typu poslu-
vMinecraftu, jestli dobe cha, ale tou nejcennj
vylutili ifru, kolik m kdo soust mch pednek je
bod voddlovm bodov- debata spublikem po jejich
n Nkdy mi tak napad, skonen. Ta bv obas
jestli vlastn nen lep e- del ne vlastn pednka,
it tato tmata Diskuze atehdy se nejvc naum.
mch dvou malch dt se Dozvm se, co jsem vysvtlil
Ondej ejtka zase to kolem velikosti srozumiteln, ale ico se
editel Kancele esk v zLega, krmen rybiek, mi nepovedlo, adostvm
rady dt amldee kolem toho, kter plyk je neekan otzky, kter by
hez, jestli se jim povedla Ji Grygar mne samotnho vbec
Mezi dosplmi denn bbovika na pskoviti astronom aastrofyzik, nenapadly. Dky tto ne-
em tmata typu vldn Kadho zkrtka zajm populariztor tchto obor petrit zptn vazb se
krize, Kajnkovo proputn, nco, nemu jinmu avztahu vdy avry mi da sv veejn vystou-
excesy prezidenta apod. pikld vhu. Aj se dnes pen nap. vrozhlase nebo
lovk by si skoro myslel, e adenn um respektu Mm po cel profesn ivot televizi, kde takov zptn
tato tmata hbou svtem, kmnn ostatnch ikobsa- tu vhodu, e m rzn vazba chyb, vylepovat.
e je e kad. Ale kdy hu jejich diskuz. Um se, instituce ikoly zvou na
se dostanu do prosted e zjinho hlu pohledu pednky pro dospl, se- foto Ji Majer
dt voddle, nhle se tyto jsou jin tmata stejn niory ikoln mlde avyso- aMichal Mouka

Bezov
Mj posledn azrove prvn Be-
zov lstek (BL) jsem dostal prv na
tboe. Tum, e za celkov pnos pi

lstky
podn achodu tbor iorganizace.
Vbec jsem to neekal, kal jsem si,
e toho zase tolik nedlm, ve srovn-
n teba sTatankou (Jan Burda), kter
se prci sdtmi vnuje u hrozn
Bezov lstek je ocenn, kter si mezi dlouho ataky je opr stup BL
sebou vesk republice navzjem dl :-)
udluj vedouc dtskch oddl za Kadopdn to urit lovka pot,
prci sdtmi apro dti. M dvanct e je jeho snaha njak ocenna mys-
stup, kter postupn vyjaduj lm ijinak, ne smvy aspokojenost
rozsah prce ocennho vedoucho. dt. BL si hodn vm amm ho
Historie Bezovch lstk sah a do doma stle na och.
roku 1966, ujeho zrodu stl Jan Galn nemm as. Pedevm na tborech, pipravili Kateina Palov aJan Burda
imn ajeho ptel, odal pokra- kde je mon sdtmi strvit vce asu, foto zarchivu respondenta
ovn tradice peuje Galnv nadan je super sledovat, jak jsou naden
fond. azaplen do her. Kdy pak zaslech- Informace apravidla udlovn BL
nete, jak si mezi sebou povdaj, ajde naleznete na adrese
Luk Jakoubek poznat, e je zaujaly idetaily, kter
jste pi pprav promysleli, je to pocit
www.brezovylistek.cz
www.facebook.com/brezovelistky
knezaplacen. Bhem tchto 14 dn
(1. stupe zelen) je zrove ance jim nco pedat
adoufat, e znich vyrostou hodnotn
Vjak organizaci psob, co sdtmi lid aplnohodnotn lenov spole-
dl aco t na prci sdtmi bav? nosti.
VCentru volnho asu (CV) Hrubn-
ka. Soustedm se hlavn na vken- Pi jak pleitosti jsi dostal
dov akce atbory, na vce bohuel svj posledn Bezov lstek
kvli velkmu pracovnmu vyten aco to pro tebe znamen?

23
foto Michala K. Rocmanov

foto Michala K. Rocmanov