You are on page 1of 4

:

=
( )
2 2, CO2


,


,CO2

:
-1:
36oC, ,
(
). .
o CO2 .
, ,
, .

1) :
+
C12H22O11 .. + .
2) :


C6H12O6 . + CO2
()
3)

.. , , .........................

4) : ;
;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-2 : 90

100 mL ,
. 8 mL .
. :

__________________________________________________________________________________

1:

.
____________ ml _____________ ml _____________.
:

0 min
(
)

-

5) ;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6) ;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7) 36 0C ;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Commented [u1]: .
:

,
. ( ).


C6H12O6 2 CH3CHCOOH
|
OH

( ..).

1:
pH pH .
, .

8) pH ; : ____________ , : _____________

9) pH;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10) pH;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11) / ;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
:

12) ;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

13) / ;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

14) : :

4 ( 1,2,3,4) ;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________