UJIAN BULANAN PERTAMA
Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.
1 Mengapakah Sultan Muhammad Jiwa menghubungi Firma Jourdain Sullivan and de Souza pada tahun 1771? A Kerana menghadapi serangan orang Bugis di Selangor B Kerana ingin memelihara kedaulatan Kedah C Kerana ingin menghapuskan pemberontakan oleh golongan diraja D Kerana ingin mendapatkan bekalan senjata Apakah keistimewaan Pulau Pinang kepada British? I Sesuai dijadikan sebagai pangkalan tentera II Mampu menjadi pusat pengumpulan barangan III Kedudukan yang strategik IV Sesuai dijadikan tempat penempatan banduan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah dasar yang diguna pakai oleh negeri Kedah sehingga pelabuhan Kedah maju sebagai pelabuhan antarabangsa? A Dasar berkecuali C Dasar buka pintu B Dasar monopoli 4 D Dasar penjajahan Pedagang SHTI menghadapi masalah untuk membeli teh daripada pedagang China. 9 Pernyataan di atas berkaitan dengan barangan tukaran yang disyaratkan oleh pedagang China. Apakah barangan tersebut? I Lada hitam III Emas II Bijih timah IV Gandum A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah SHTI bimbang perdagangan mereka di Tanah Melayu akan terjejas akibat dasar perdagangan Belanda? A Belanda mengamalkan dasar tutup pintu B Belanda mengamalkan dasar dominan C Belanda mengamalkan dasar monopoli D Belanda mengamalkan dasar buka pintu Tentera Bugis telah menyerang dan menawan Kuala Kedah dan Alor Setar. Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Muhammad Jiwa? A Mengumpulkan tentera untuk melancarkan serangan balas B Meminta bantuan ketenteraan dari Firma Jourdain Sullivan and de Souza 8 B Francis Light 7 D J.G. Davidson

2

Apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Sultan Kedah dalam Perjanjian Inggeris - Kedah? I SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh II SHTI dibenarkan mengeluarkan surat kebenaran berdagang III SHTI dibenarkan melantik seorang Penasihat British IV SHTI akan membayar pampasan kepada sultan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

3

Bilakah upacara menaikkan bendera Union Jack di atas telah diadakan? A 5 Ogos 1782 C 11 Ogos 1786 B 6 Ogos 1784 D 14 Ogos 1788

Sultan Kedah telah menghantar ufti ke Burma pada pertengahan kurun ke-18. Mengapakah Sultan Kedah berbuat demikian? A Kerana Kedah mendapat bantuan Burma B Kerana Siam di bawah naungan Burma C Kerana pengaruh Siam di Kedah merosot D Kerana ancaman Bugis ke atas Kedah Mengapakah kerabat diraja Kedah membantah perlantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah pada tahun 1770? A Beliau bersahabat dengan Siam B Beliau bukan anak gahara C Beliau tiada pengalaman mentadbir negeri D Beliau menggalakkan kemasukan pelabur asing

5

10

Tahun 1786 6

Peristiwa 11 Perjanjian Inggeris - Kedah

Siapakah orang Inggeris yang terlibat dalam menandatangani perjanjian di atas dengan Sultan Abdullah? A George Leith C Stamford Raffles

C Mengadakan rundingan perdamaian dengan Bugis D Meminta perlindungan dari Siam 17 12 Apakah kesan pembukaan rasmi Pulau Pinang terhadap pelabuhan Kedah? A Pelabuhan Kedah semakin berkembang B Pelabuhan Kedah berkembang sebagai pusat pengumpulan bahan mentah C Pelabuhan Kedah semakin merosot D Pelabuhan Kedah semakin menjadi tumpuan pedagang-pedagang dari Arab Perjanjian Persahabatan dan Keamanan InggerisKedah telah ditandatangani pada 1 Mei 1791. Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Kedah? A Kedah kehilangan Pulau Pinang secara rasmi B Kedah bebas daripada ancaman Siam C Kedah mendapat bantuan tentera British D George Leith menjadi Gabenor pertama Pulau Pinang
Kawasan Pulau Pinang Seberang Perai Nama Baru Prince of Wales Island Province Wellesly

Mengapakah keadaan sedemikian berlaku? A Pulau Pinang sering diancam oleh Siam B Pulau Pinang kekurangan bahan mentah C Pelabuhan Pulau Pinang kurang strategik D Perkembangan Pelabuhan Acheh

Tahun Perkara 1826 Perjanjian Burney telah ditandatangani di antara Raja Rama III dengan Henry Burney di Bangkok.

18

13

Apakah isi perjanjian tersebut? A Pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai diiktiraf oleh Siam B British dibenarkan berniaga di Pulau Pinang dan Kedah C Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Seberang Perai D British telah menjadikan Siam sebagai negeri taklukannya Pada tahun 1800, Sultan Dziauddin telah menandatangani perjanjian dengan Gabenor George Leith. Apakah kesan perjanjian tersebut? I SHTI menduduki Seberang Perai II British mengambil Pulau Pinang III Seberang Perai menerima Penasihat British IV Sultan menerima wang pampasan setiap tahun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah British ingin menguasai Seberang Perai? I Seberang Perai akan dijadikan benteng pertahanan sekiranya Pulau Pinang diserang II British ingin menjadikan pangkalan tenteranya III British ingin menjadikannya pelabuhan bebas IV Seberang Perai mempunyai banyak tanah yang subur A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV
• Teh • Kapas • Pencelup • Sutera

19

14

Apakah tujuan perubahan di atas dilakukan oleh SHTI? A Meningkatkan kegiatan perdagangan B Menggalakkan kehadiran pelabur asing C Mengukuhkan imej penjajah D Menyaingi kuasa Belanda Pada bulan November 1821, Kedah telah ditakluki oleh Siam. Mengapakah Inggeris enggan memberi bantuan kepada Kedah? A Pembesar tempatan membantu Sultan Kedah B Inggeris ingin menjaga hubungan baiknya dengan negeri Siam C Negeri Siam telah memberi amaran kepada Inggeris agar tidak campur tangan D Sultan Kedah telah bermusuhan dengan Inggeris Pada tahun 1791, Sultan Kedah telah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang dan mengambil semula Kedah. Antara berikut, tentera manakah yang turut membantu Sultan Kedah? I Kelantan II Riau III Siak IV Selangor A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV
Pada kurun ke-16, Pulau Pinang gagal mencapai kemajuan seperti yang diingini oleh SHTI.

20

15

21

16

Senarai di atas merujuk kepada barangan yang di bawa oleh pedagang daripada sebuah negara untuk dijual kepada SHTI. Antara berikut, pedagang dari negara manakah yang memperdagangkan barangbarang di atas? A Pedagang Arab C Pedagang Cina B Pedagang Siam D Pedagang India Perang Napoleon telah berlaku pada tahun 1793 hingga tahun 1814. Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada pihak SHTI di Tanah Melayu? A Betawi dan Melaka diserahkan kepada SHTI B Bersama-sama terlibat dalam Perang Napoleon

22

23

C Mendapat kesempatan untuk menguasai Betawi dan Melaka D Belanda telah kehilangan Pelabuhan Betawi Apakah kesan perjanjian tersebut? I Temenggung diarahkan memindahkan pusat pentadbiran II British telah kehilangan monopoli perdagangan III Sultan Hussein berkuasa di Johor IV British berkuasa penuh di Singapura A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah SHTI amat berminat untuk menguasai Singapura? I Sesuai dijadikan pelabuhan bebas II Mampu menyaingi pelabuhan Belanda di Betawi III Berada di selatan Semenanjung Tanah Melayu IV Perairannya bebas daripada kegiatan lanun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah Stamford Raffles gagal membuka pelabuhan baru di Palembang, Acheh dan Riau? A Kawasan tersebut tidak strategik untuk dijadikan negeri B Kadar cukai yang tinggi telah dikenakan oleh SHTI C Belanda yang sukar ditandingi D British memberi layanan yang buruk kepada para pedagang Mengapakah British enggan memberi hak penyerahan Singapura kepada pihak Belanda? A Pelabuhan Singapura berpotensi untuk dimajukan B Singapura di bawah pengaruh Johor C British mempunyai kuasa mutlak di Singapura D Singapura berada di bawah pengaruh Siam
“Percayalah kepada saya, ini merupakan sebuah stesen di timur yang terpenting daripada segi keunggulan laut dan kepentingan perdagangan, tidak ada tolok bandingnya lebih berharga daripada sebuah benua.” Stamford Raffles

SHTI telah mengarahkan Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbirannya dari Kuala Sungai Singapura ke Teluk Belanga. Tarikh Perkara
Perjanjian 2 Ogos 1824 Ditandatangani di antara Sultan Hussein, Temenggung Abdul Rahman dan John Crawfurd

24

29

Apakah alasan SHTI berbuat demikian? A Mengelakkan ancaman Belanda B Teluk Belanga lebih strategik C Ingin memajukan Singapura D Kuala Sungai Singapura tidak strategik Siapakah yang terlibat dalam masalah pewarisan takhta kerajaan Johor selepas kemangkatan Sultan Mahmud III pada tahun 1812? I Tengku Hussein II Tengku Abdul Rahman III Raja Ismail IV Raja Abdullah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah bukan merupakan faktor utama yang membawa kepada campur tangan British di Tanah Melayu? A Kerana pembukaan Terusan Suez B Kerana persaingan dengan kuasa Barat yang lain C Kerana kekayaan bijih timah D Kerana ingin memajukan Tanah Melayu Antara berikut, kawasan manakah yang kaya dengan bijih timah di Perak sekitar kurun ke-19? I Kelian Pauh III Sungai Tembeling II Sungai Siput IV Kinta A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Revolusi Perindustrian telah berlaku di England pada akhir kurun ke-18. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada peristiwa tersebut ke atas Tanah Melayu? A Wujudnya campur tangan kuasa luar di Tanah Melayu B Perpecahan negeri-negeri luar C Permulaan kemelesetan ekonomi D Peningkatan kegiatan pertanian Mengapakah British campur tangan di negeri Selangor, Pahang dan Perak? A Menghapuskan amalan perhambaan B Mengawal pengaruh Siam C Menjaga kepentingan ekonomi D Ingin menyebarkan agama Kristian

30

25

31

26

32

33

27

Antara berikut, negeri manakah yang dimaksudkan oleh Stamford Raffles? A Pulau Pinang C Singapura B Seberang Perai D Betawi Pada 30 Januari 1819, Stamford Raffles telah mengadakan perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman. Mengapakah perjanjian ini dikatakan tidak sah? A Temenggung Abdul Rahman bukanlah pemerintah yang sah B Tidak mendapat persetujuan pemerintah Johor C Stamford Raffles bukanlah wakil British yang sah D Tidak diadakan pada masa yang ditetapkan

28

34

35

Bagaimanakah Residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar di Tanah Melayu? I Campur tangan dalam pentadbiran II Mengambil alih pungutan cukai III Mengetuai majlis agama IV Melarang amalan penghambaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV
Pada tahun 1848, Long Jaafar telah membawa masuk orang Cina untuk memajukan perlombongan bijih timah di Perak. Apakah kesan daripada kemasukan orang Cina tersebut di Perak?

D Membekalkan tenaga buruh 41 Siapakah yang berpengaruh dalam sistem perwarisan takhta negeri Perak? I Golongan ulama III Pembesar tempatan II Golongan rakyat IV Kerabat diraja A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV
Tarikh 1897 Peristiwa Durbar kali pertama telah diadakan di Kuala Kangsar.

36

A B C D

Mewujudkan kepelbagaian kaum Pertambahan bilangan penduduk di Perak Pergaduhan melibatkan kongsi gelap Pemberontakan imigran Cina dalam pemilihan pembesar

42

1873 - Kapal dagang dari Pulau Pinang ke Melaka dirompak berdekatan Langat. 1874 - Rumah Api di Tanjung Rachado telah diserang.

Siapakah yang terlibat dalam durbar kali pertama ini? I Pesuruhjaya Tinggi II Empat orang Gabenor British III Raja-raja Melayu IV Empat orang Residen A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV
Pesuruhjaya Tinggi British Residen Jeneral

37

Maklumat di atas berkaitan dengan cara kemasukan British di Tanah Melayu. Apakah kesan daripada peristiwa di atas? A Penempatan semula Selangor B Penempatan Residen di Pahang C Tercetusnya Perang Klang D Campur tangan British di Selangor Mengapakah perlantikan Raja Abdullah sebagai pemerintah Klang menjadi punca berlakunya perang di Klang? A Raja Abdullah tidak mendapat sokongan daripada kongsi gelap B British tidak mengiktiraf perlantikan Raja Abdullah C Sultan Abdul Samad tidak merestui perlantikan tersebut D Rasa tidak puas hati Raja Mahadi Apakah tujuan British ingin menguasai negeri Pahang? A British ingin menjaga keamanan di negeri Pahang B British ingin membangunkan negeri Pahang C British ingin menyekat kemaraan kuasa Eropah yang lain di Pahang D British ingin menghapuskan ancaman lanun di Pahang
1873 - Tidak campur tangan 1874 - Mula campur tangan

38

Residen Perak

Residen Selangor

Residen Negeri Sembilan

Residen Pahang

43

39

Rajah di atas menunjukkan tentang Struktur Pentadbiran Persekutuan 1896. Apakah tujuan penempatan Residen Inggeris tersebut di negerinegeri Melayu? I Menyelaraskan sistem pungutan cukai II Membangunkan kemudahan infrastruktur III Memonopoli hasil keluaran tempatan IV Menghadapi serangan Belanda A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah tujuan pembinaan benteng oleh pembesar di sepanjang Sungai Linggi? A Menanda sempadan kekuasaan B Melindungi keselamatan pedagang C Mengawasi pemungutan cukai D Mengelakkan hakisan di tebing sungai Apakah alasan-alasan British untuk campur tangan di negeri-negeri Melayu? I Menyelesaikan masalah persengketaan di kalangan pembesar II Membina kemudahan asas di Tanah Melayu III Menyelesaikan pergaduhan kongsi gelap IV Menghapuskan kegiatan lanun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

44

45

40

Maklumat di atas ialah tentang dasar luar British di negeri-negeri Melayu. Mengapakah British mengubah dasar luarnya pada tahun 1874? A Menghapuskan ancaman lanun B Menghalang campur tangan kuasa asing C Meningkatkan pasaran baru

Apakah usaha beliau untuk memajukan kawasan di bawah kekuasaannya pada kurun ke-19? A Menggalakkan kemasukan pelabur asing B Membawa masuk pelombong dari China C Menjalinkan kerjasama dengan British D Memodenkan sistem pentadbiran tempatan Durbar kali kedua telah diadakan pada tahun 1903 di Kuala Lumpur. Apakah tugas utama Residen Jeneral ini? I Menggalakkan kemasukan pelabur asing II Mentadbir cukai eksport III Urusan kewangan IV Membangunkan kemudahan infrastruktur A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah tujuan pedagang-pedagang Negeri-Negeri Selat menulis surat kepada Lord Kimberly? A Supaya dapat membina kemudahan asas di Tanah Melayu B Supaya melibatkan diri dalam pentadbiran di Tanah Melayu C Supaya memperkenalkan undang-undang Barat D Supaya melonggarkan syarat kemudahan pinjaman 53 47 Mengapakah Raja Mahadi membina kubu pertahanannya pada tahun 1866? A Kerana menghadapi ancaman lanun B Kerana ingin melindungi keselamatan pelombong C Kerana ingin melancarkan serangan ke atas Raja Abdullah D Kerana menghadapi serangan British Apakah kesan Perjanjian Sulit 6 April 1897 kepada Negeri-Negeri Melayu Utara? A Bebas daripada penjajahan kuasa asing B Menerima seorang wakil British C Dihalang menjalinkan hubungan dengan kuasakuasa Barat lain D Pengenalan peraturan baru Mengapakah Negeri-Negeri Melayu Utara menghentikan penghantaran ufti ke negeri Siam pada tahun 1909? A Telah mencapai kemerdekaan B Telah menjadi negeri naungan British C Telah berbaik-baik dengan Siam D Telah menjadi negeri naungan Siam Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Bangkok 1909? I Siam melantik pegawai British di Negeri-negeri Utara Tanah Melayu II British mengiktiraf Kedah sebagai hak Siam III Siam menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada British IV Siam menyerahkan Kedah. Apakah kesannya kepada Britain? A Mengurangkan pengeluaran sektor industri B Mencari tanah jajahan baru C Banyak kilang-kilang ditutup D Mengalami kemelesetan ekonomi Raja Abdullah merupakan pembesar di daerah Klang. Apakah jawatan X di atas? A Bendahara C Raja Di Hulu B Raja Bendahara D Syahbandar Perjanjian Pangkor telah termeterai pada 20 Januari 1874. Perlis. Apakah kejayaan yang dicapai oleh British melalui perjanjian ini? I Hubungan perdagangan semakin kukuh II British menguasai ekonomi di Perak III British terlibat dalam pentadbiran di Perak IV Orang Melayu menyokong perjanjian ini A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 58 . Kelantan dan Terengganu kepada British A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Sultan Raja Muda X Raja Di Hilir 54 48 55 49 56 50 51 57 52 Rajah di atas adalah mengenai sistem pewarisan takhta di negeri Perak.46 British menghadapi kekurangan bahan mentah yang meruncing pada kurun ke-19. Apakah isu penting yang ditimbulkan oleh Sultan Idris dalam mesyuarat tersebut? A Pembesar tempatan kehilangan kuasa B Pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral C Pemberontakan pembesar tempatan D Penghapusan amalan penghambaan Apakah kepentingan Terusan Suez kepada pedagangpedagang di Eropah? I Bebas daripada ancaman lanun II Memendekkan jarak pelayaran ke Timur III Boleh digunakan sepanjang musim IV Laut yang dalam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah alasan yang digunakan oleh British untuk mendesak Sultan Ahmad menerima seorang Residen British di Pahang? A Menyeragamkan sistem pentadbiran di Tanah Melayu B Keselamatan rakyat British terancam C Pemberontakan Dato’ Bahaman D Melindungi keselamatan pedagang Residen Jeneral pertama di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ialah Frank Swettenham.

Sultan Muhammad IV terpaksa menandatangani perjanjian dengan British untuk menempatkan Penasihat British di Kelantan. Siapakah tokoh berkenaan? A Raja Syed Alwi B Temenggung Daeng Ibrahim C Tunku Mahmud D Sultan Abdul Hamid Halim Syah 6 3 Zaman Imperialis Baru merupakan zaman kuasa besar bersaing untuk menguasai tanah jajahan di benua Asia. 1 Antara berikut. S. Humphreys D Frank Swettenham • Cuti Umum pada hari Jumaat • Penggunaan kalendar Hijrah . Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian ini? I Siam tidak boleh menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British II British mengiktiraf Negeri-Negeri Melayu Utara sebagai naungan Siam III Siam melantik Pegawai British di Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu IV British akan membantu Siam sekiranya diserang oleh musuh A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 5 2 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan usaha seorang tokoh untuk mengekalkan identiti negeri Kedah.59 Perang Larut tercetus kerana pergaduhan yang berlaku di antara kongsi gelap Ghee Hin dan Hai San. Apakah tindakan Menteri Larut untuk menyelesaikan masalah ini? A Meminta bantuan polis dari Negeri-Negeri Selat B Menyekat kemasukan orang Cina C Menghantar orang Cina pulang D Membahagi-bahagikan kawasan 60 Tindakan Residen mencampuri adat istiadat Melayu dianggap melampaui bidang kuasa mereka. Bugis dan Amerika Syarikat C Perancis. kuasa besar yang manakah cuba meluaskan kuasa di Asia Tenggara pada abad ke-19? A Portugis.tangani pada tahun 1902. L. Conlay B J. 7 4 8 Siapakah Penasihat British tersebut? A W. Jerman. Jerman dan Bugis Mengapakah Perjanjian Sulit British-Siam 1897 sangat penting kepada British? A Untuk menentukan sempadan negeri Siam dengan Negeri-Negeri Melayu Utara B Untuk menghalang kuasa Barat lain meluaskan kuasa mereka C Untuk meluaskan pengaruh Siam di NegeriNegeri Melayu Utara D Untuk meluaskan perdagangan di antara negeri Siam dengan British Apakah kesan kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1877 kepada Maharaja Abu Bakar? A Diiktiraf sebagai pemerintah Johor B Diturunkan takhta C Dibuang negeri D Ditabalkan sebagai raja Perjanjian perisytiharan British-Siam ditanda. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. Mason C J. British dan Rusia B Jerman. Mengapakah Sultan dan pembesar Melayu tidak puas hati dengan tindakan Residen? A Melucutkan jawatan pembesar Melayu B Menghapuskan amalan penghambaan C Menempatkan tentera British D Memaksa Sultan turun takhta UJIAN BULANAN KEDUA Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Rusia dan Amerika Syarikat D Belanda. L. Apakah tujuan kemaraan kuasa Barat tersebut? A Untuk menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka B Untuk menguasai perdagangan rempah C Untuk memperkenalkan peraturan yang baru D Untuk mendapatkan bahan mentah Mengapakah kehadiran Meadowe Frost ke Perlis mendapat tentangan daripada pemimpin tempatan? A Penguasaan ke atas sumber ekonomi B Penggunaan bahasa Inggeris dalam pentadbiran C Pengenalan undang-undang dan jabatan baru D Pembahagian wilayah yang tidak adil Pada tahun 1910.

yang manakah benar tentang syarat persetiaan tersebut? A Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Johor kepada kuasa asing B Sultan Ali diiktiraf sebagai Sultan Johor tetapi gelaran itu tidak boleh diwariskan C Kawasan pemerintahan Sultan Ali ialah di Segamat D Temenggung Ibrahim menjadi pemerintah Johor termasuk di Wilayah Kesang .9 Mengapakah penduduk wilayah Tabal berhijrah beramai-ramai ke Kelantan pada tahun 1909? A Berlaku pemberontakan di Siam B Tawaran kerakyatan oleh Raja Kelantan C Serangan Belanda di Siam D Membantah penguasaan Siam Pada tahun 1919. 10 11 17 12 Siapakah tokoh yang telah melukis peta lengkap yang pertama bagi negeri Johor? A Dato’ Jaafar bin Muhammad B Dato’ Abdul Rahman bin Andak C Dato’ Muhammad Salleh bin Perang D Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi Apakah kesan utama tindakan Sultan Ibrahim meminda Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor? A Membolehkan pihak British menganggotai Majlis Mesyuarat Negeri B Mengukuhkan lagi kedudukan Lembaga Penasihat di Johor C Memodenkan sistem pentadbiran D Menyebabkan baginda lebih disayangi oleh rakyatnya Antara berikut. Apakah kesan perlantikan tersebut? A Pemberontakan telah berjaya ditamatkan B Bilangan penduduk bertambah C Pemansuhan sistem perlembagaan negeri D Sultan kehilangan pengaruh Pada tahun 1910. Sultan Zainal Abidin III telah menggubal Perlembagaan Undangundang Tubuh Kerajaan Terengganu. L. J. Humphreys telah dilantik sebagai Penasihat British di Terengganu. 16 Antara berikut. Siapakah pemerintah tersebut? A Temenggung Daeng Ibrahim B Dato’ Abdul Rahman bin Andak C Sultan Abu Bakar D Sultan Ali Tarikh Mac 1855 Perkara Persetiaan antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim 14 19 15 Antara berikut. Bagaimanakah George Maxwell mengukuhkan pengaruh British di Kedah? A Menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan B Menggubal perlembagaan negeri Kedah yang pertama C Menjalin hubungan dengan kuasa Barat yang lain D Menerapkan sistem pentadbiran Barat dalam pentadbiran Apakah sumbangan utama beliau semasa memerintah Johor? A Membantu Penasihat British B Memodenkan sistem pentadbiran C Memperkenalkan Sistem Kangcu D Menggubal perlembagaan baru Pada tahun 1911. 18 13 Maklumat di atas berkenaan dengan seorang pemerintah kerajaan Johor. George Maxwell telah dilantik sebagai Penasihat British di Kedah. yang manakah bukti menunjukkan yang Sultan Muhammad IV membantah penyerahan negeri Kelantan kepada British? A Menghantar surat bantahan kepada Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura B Enggan menerima Penasihat British C Berpakat dengan kuasa-kuasa asing yang lain D Berperang dengan British Temenggung Ibrahim telah dilantik menjadi Temenggung Johor bagi menggantikan ayahandanya Temenggung Abdul Rahman pada tahun 1825. yang manakah tidak benar tentang isi perlembagaan tersebut? A Mustahak ke atas raja bermesyuarat B Hak raja dan menteri besar dalam memilih Jemaah Menteri C Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing D Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri ditubuhkan Apakah sumbangan Dato’ Abdul Rahman bin Andak kepada negeri Johor? A Menggubal perlembagaan Johor B Mendaulatkan bahasa Melayu C Menubuhkan pasukan tentera D Mengasaskan pentadbiran baru di Kesang Baginda digelar Bapa Pemodenan Johor kerana telah membawa banyak perubahan dalam pentadbiran dan pembangunan negeri Johor.

20 Lembaga Penasihat Johor ditubuhkan di London pada tahun 1866. Apakah tujuan British menubuhkan Lembaga Penasihat ini? A Memperkenalkan pengaruh Barat di Johor tanpa menjejaskan kedaulatan Sultan Johor B Memberi bantuan kewangan kepada kerajaan Johor C Mengangkat kedaulatan Sultan Johor D Membangunkan negeri Johor Mengapakah Pangeran Muda Hashim dihantar ke Sarawak? A Menghalang kemaraan British ke Sarawak B Memajukan kegiatan perlombongan C Memulihkan keamanan D Menyebarkan agama Kristian Mengapakah perlantikan Pangeran Indera Mahkota sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak tidak disukai oleh penduduk Sarawak? A Beliau telah mengambil alih kuasa politik pembesar tempatan B Beliau tidak cekap dalam pemerintahan C Beliau telah menindas penduduk tempatan D Beliau berbaik-baik dengan British Mengapakah penentangan Sultan Omar Ali Saifuddin terhadap James Brooke di Sarawak menemui kegagalan? A James Brooke mempunyai tentera yang ramai B James Brooke mendapat bantuan daripada tentera laut British C Masih menggunakan senjata tradisi D Kelemahan strategi dalam peperangan Apakah janji yang ditawarkan oleh Pangeran Muda Hashim kepada James Brooke sekiranya berjaya menamatkan kebangkitan penduduk tempatan di Sarawak pada tahun 1840? A Melantik James Brooke sebagai Gabenor Sarawak B Menyerahkan Sarawak kepada James Brooke C Memberikan ganjaran wang kepada James Brooke D Melantik James Brooke sebagai Pemungut Cukai di Sarawak Bilakah perjanjian di antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke ditandatangani? A 1841 C 1843 B 1842 D 1844 Apakah punca berlakunya penentangan orang Melayu dan Bidayuh pada tahun 1836 di Sarawak? I Amalan adat resam terganggu II Pembesar kehilangan kuasa mentadbir III Cukai yang tinggi dikenakan terhadap hasil keluaran penduduk tempatan IV Sikap orang Bidayuh A I dan II C III dan IV B II dan III 27 D I dan IV Mengapakah Sultan Brunei mengambil alih kuasa politik dari pembesar tempatan di Sarawak pada kurun ke-19? A Ingin mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk B Ingin mengatasi masalah pemberontakan C Ingin menghapuskan masalah lanun di Sarawak D Ingin menguasai kekayaan di Sarawak Bagaimanakah Keluarga Brooke dapat meluaskan kuasa mereka di Sarawak? A Dasar perluasan kuasa oleh British B Menyelesaikan masalah pemberontakan yang berlaku di Sarawak C Kelemahan undang-undang di Sarawak D Permintaan rakyat Sarawak Mengapakah James Brooke telah membedil bandar Kuching? A Mendapat perintah daripada Kesultanan Brunei B Pangeran Raja Muda Hashim melengahlengahkan janjinya kepada James Brooke C Pangeran Raja Muda Hashim telah merahsiakan kejayaan James Brooke D Pangeran Raja Muda Hashim membatalkan perjanjian dagang dengan James Brooke Apakah syarat-syarat perjanjian antara Pangeran Muda Hashim dengan James Brooke pada tahun 1841? I James Brooke diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak II James Brooke menjadi penasihat Raja Muda Hashim mentadbir Sarawak III James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat istiadat orang Melayu IV James Brooke menjadi pemerintah di Sarawak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Jabatan Kehakiman • Jabatan Polis • Jabatan Kastam dan Cukai 21 28 22 29 23 30 24 25 31 26 Mengapakah James Brooke menubuhkan jabatanjabatan di atas? A Untuk memajukan Sarawak B Untuk mengambil hati penduduk Sarawak C Untuk mengelakkan pemberontakan D Untuk melicinkan pentadbiran Mengapakah pentadbiran Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran ke Sarawak? 32 .

III dan IV Tarikh Peristiwa 24 September Charles Vyner Brooke telah 1941 mengisytiharkan Perlembagaan Sarawak 35 40 Apakah isi kandungan perlembagaan ini? A Pemberian kuasa pemerintahan kepada keluarga Brooke B Pemberian kuasa pemerintahan kepada rakyat Sarawak C Penyerahan kuasa pentadbiran kepada British D Penyerahan kuasa pentadbiran kepada Kesultanan Brunei Pada tahun 1888. Apakah peranan Mahkamah Anak Negeri di atas? A Mengendalikan kes rompakan B Mengendalikan kes pembunuhan C Mengendalikan kes bersabit hukum syarak D Menggubal perlembagaan negeri Sabah Pada tahun 1877. Apakah kesan peristiwa tersebut? 43 . III dan IV B I. II dan IV D II. Overbeck telah meminjam wang daripada Syarikat Alfred Dent dan Edward Dent. SBUB telah menandatangani Perjanjian Perlindungan Borneo Utara dengan British.sekolah Kes jenayah dan kes yang melibatkan lebih daripada satu suku kaum 39 34 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan mahkamah dan bidang kuasanya dalam pemerintahan Brooke. Siapakah yang terlibat mengadili kes di atas? I Ketua orang Cina III Residen II Raja Sarawak IV Timbalan Residen A I. Apakah kegiatan yang dijalankan oleh syarikat di atas? A Perlombongan petroleum B Perlombongan antimoni C Pengeluaran hasil hutan D Penanaman kelapa Rajah di atas adalah berkenaan dengan mahkamah yang telah diwujudkan oleh SBUB di Sabah. telah berlaku pemberontakan di kawasan lombong di atas oleh pelombong Cina terhadap pentadbiran Brooke.A Menjaga kedudukan ekonomi mereka di Sarawak B Melicinkan pentadbiran mereka di Sarawak C Mengelakkan penentangan daripada pelabur luar D Menjaga keamanan Sarawak 33 Mengapakah James Brooke telah mengambil pemimpin-pemimpin tempatan berkhidmat dalam pentadbirannya? A Melicinkan pentadbiran di Sarawak B Mendapatkan sokongan daripada penduduk tempatan C Melatih pembesar tempatan mentadbir negeri D Mempengaruhi corak pentadbiran di Sarawak Apakah peranan Majlis Tertinggi dalam pentadbiran Brooke di Sarawak? A Menasihati Residen B Menjaga keamanan C Membuat dasar tentang pentadbiran negeri Sarawak D Mengutip cukai Siapakah yang menganggotai Majlis Bahagian dalam pentadbiran Brooke? I Residen Bahagian Pertama II Ketua Kaum Bumiputera III Penolong Pegawai Daerah IV Pegawai Anak Negeri A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 38 Bagaimanakah pentadbiran Brooke mengawal perkembangan pendidikan di Sarawak? A Mewujudkan Jemaah Nazir Sekolah B Mewujudkan Jabatan Pelajaran C Menggubal perlembagaan pendidikan D Mengadakan lawatan ke sekolah. Apakah punca pemberontakan tersebut? A Pengeluaran lesen melombong B Kadar cukai yang tinggi C Orang Cina tidak diberi upah D Perebutan kawasan melombong dengan orang Melayu 42 37 Syarikat di atas telah ditubuhkan pada tahun 1856 di Sarawak. II dan III C I. Apakah kesan perjanjian ini kepada negeri Sabah? A British menguasai pengeluaran hasil bumi di negeri Sabah B British berhak terhadap hal ehwal luar Sabah C British telah menggubal undang-undang di Sabah D British telah melepaskan hak-haknya di Sabah Mahkamah di Sabah Mahkamah Majistret Mahkamah Anak Negeri 41 36 Pada tahun 1857.

pembesar yang manakah mempunyai bidang tugas berikut dalam organisasi pentadbiran SBUB di Sabah? A Ketua kampung C Ketua Anak Negeri B Penghulu D Gabenor 46 Syarikat 52 Cowie Harbour Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh syarikat di atas di Sabah? A Perlombongan arang batu B Perlombongan mangan C Perladangan tembakau D Perlombongan emas • Pulau Banggi • Sandakan • Lahad Datu 47 Peta di atas menunjukkan tentang lokasi satu daripada hasil eksport tradisional SBUB. yang manakah bukan merupakan hasil keluaran tradisional Sabah? A Sarang burung C Teh B Sagu D Rotan Sekolah Latihan Ketua Anak Negeri dibina di Jesselton pada 1 Julai 1915. III dan IV B I. yang manakah bukan merupakan langkah-langkah yang telah diambil oleh SBUB untuk melicinkan pentadbiran di Sabah? A Menubuhkan jabatan kerajaan B Mewujudkan pentadbiran residensi C Melantik pelabur asing memegang jawatan penting D Menyerapkan pembesar tempatan 48 Cukai-cukai di atas telah dikenakan oleh SBUB kepada penduduk Sabah. Mengapakah cukai ini penting kepada SBUB? A Membiayai gaji pembesar tempatan B Membiayai kemudahan asas di Sabah C Mengatasi masalah kewangan SBUB D Memajukan kawasan pedalaman Antara berikut. 44 Apakah kepentingan Piagam Diraja ini kepada SBUB? A Boleh memonopoli hak perdagangan di Sabah B Mempunyai hak untuk mentadbir Sabah C Melicinkan pentadbiran D Meluaskan kawasan penguasaan Mengapakah pelabur dari Britain dan Amerika Syarikat begitu berminat dengan negeri Sabah? A Keamanan negaranya B Potensi ekonominya C Kecekapan pemimpinnya D Keindahan negerinya Antara berikut. II dan III C I.A Joseph Torrey telah menjadi Presiden yang pertama Syarikat Borneo Utara British B Syarikat yang ditubuhkan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu C Syarikat Borneo Utara British telah ditubuhkan D Syarikat yang ditubuhkan berada di bawah kekuasaan British Pada bulan November 1881. 49 50 Apakah jawatan yang dikhaskan untuk lulusan sekolah ini? I Ketua Anak Negeri III Kerani II Pegawai Daerah IV Renjer A I. II dan IV D II. III dan IV • Menguruskan pembahagian tanah 45 • Mengutip cukai • Bertanggungjawab menjaga keamanan 51 Antara berikut. kerajaan British telah menganugerahkan Piagam Diraja kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad (SBUB). Lokasi tersebut berkaitan dengan A kawasan penanaman sagu B kawasan utama perusahaan sarang burung C kawasan penanaman tembakau D kawasan perlombongan emas 53 Apakah tanaman-tanaman penting yang ditanam di kawasan di atas? A Pokok sagu C Tembakau B Teh D Padi • Cukai kepala • Cukai tanah • Lesen senjata 54 Apakah kesan pengeluaran mata wang pertama di atas oleh SBUB? A Kawasan pedalaman semakin maju B Pelaburan asing semakin meningkat .

H. C Untuk menjimatkan perbelanjaan pentadbiran 1 Mengapakah kerajaan Kedah meminta bantuan SHTI D Untuk memudahkan urusan menjaga negeri bagi menghadapi ancaman Siam? tersebut A Supaya Siam tidak campur tangan di Kedah B Supaya SHTI dapat menghapuskan pengaruh 4 Antara berikut. W. Treacher B Sir Rutherford Alcock D C.SET 1 Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. yang manakah merupakan kesan perjanjian tersebut? I SHTI telah menduduki Seberang Perai . Antara berikut. Landasan kereta api ini menghubungkan A Labuan ke Kudat C Weston ke Beaufort B Sandakan ke Tawau D Beaufort ke Tenom Pemerintahan SBUB di Sabah diketuai oleh seorang Gabenor. Moses Apakah peranan Pegawai Daerah dalam pentadbiran SBUB? A Menjadi ketua pentadbir di peringkat residensi B Menjadi ketua pentadbir di peringkat daerah C Bertanggungjawab mengurus hal ehwal di kampung 58 D Bertanggungjawab menjaga keamanan negeri Sabah Mengapakah SBUB hanya menyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja kepada kaum Bumiputera di Sabah? A Penduduk sukar membayar kos pendidikan B Penduduk kurang minat untuk bersekolah C Pendidikan dianggap merugikan syarikat D Pendidikan masih lagi tidak penting ketika itu Apakah perbezaan penguasaan Barat di Sarawak dengan di Tanah Melayu? A Melalui usaha persendirian B Melalui kuasa British C Melalui tipu muslihat D Melalui perundingan Siapakah yang mengasaskan bandar Sandakan pada tahun 1879? A William Pryer C James Brooke B Charles Jessel D Alfred Dent 56 59 57 60 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN . Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. L.C Hasil eksport semakin bertambah D Taraf hidup penduduk semakin meningkat 55 SBUB telah membina landasan kereta api yang pertama pada tahun 1896. 6 3 Apakah tujuan penubuhan Negeri-Negeri Selat tersebut? A Untuk menyatukan ketiga-tiga negeri B Untuk meluaskan pengaruh British C Persetiaan London D Persetiaan Perdagangan Sultan Dziauddin telah menandatangani perjanjian dengan George Leith pada tahun 1800. yang manakah benar tentang kesan Siam di Kedah Perjanjian Inggeris-Belanda 1824? C Supaya dapat memerangi Siam A Kepulauan Riau dan Lingga diletakkan di D Supaya dapat mengekalkan kedaulatan Kedah bawah pengaruh British B Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua kawa2 Mengapakah SHTI tidak boleh menguasai Kedah san pengaruh sebelum tahun 1791? C Negeri Siam telah mendapat hak di Kepulauan A Kedah merupakan kawasan jajahan Perancis Melayu B Kedah merupakan kawasan di bawah pengaruh D Belanda telah menguasai negeri Melaka Belanda C Kedah merupakan kawasan di bawah pengaruh 5 Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 juga dikenali Siam sebagai D Kedah tidak memberi peluang kepada SHTI A Persetiaan Inggeris untuk bertapak di Kedah B Persetiaan Persahabatan Tahun 1826 Peristiwa Negeri Pulau Pinang. Melaka dan Singapura digabungkan menjadi Negeri-Negeri Selat. Siapakah Gabenor pertama yang dilantik oleh SBUB di Sabah? A J. Torrey C W.

G.II III IV A B 7 Sultan menerima wang pampasan setiap tahun Sultan menerima Penasihat British Kedah semakin aman dan makmur I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV Apakah alasan yang digunakan oleh SHTI untuk tidak mematuhi Perjanjian Inggeris-Kedah 1786? I Menjaga kepentingan perdagangannya dengan Siam II SHTI kekurangan tentera III Pulau Pinang tidak mencapai kemajuan seperti yang diharapkan IV SHTI tidak terlibat dalam menandatangani perjanjian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah faktor yang mendorong pertahanan British menjadi lebih kukuh di Pulau Pinang pada tahun 1800? A Penguasaan ke atas Seberang Perai B Pembinaan pangkalan tentera British C Perlantikan Gabenor British yang baru D Perpecahan kerajaan Johor • Kelian Pauh • Kinta B Sultan Abdullah mahukan Francis Light berundur dari Pulau Pinang kerana tidak menunaikan janjinya C Francis Light ingin membeli Pulau Pinang daripada Sultan Kedah kerana tempat itu strategik D Francis Light tidak mahu berperang dengan Sultan Abdullah kerana akan merugikan SHTI 12 Antara berikut. P. yang manakah merupakan faktor yang menggalakkan kedatangan British ke Tanah Melayu? I Galakan pemerintah II Penciptaan kapal wap III Pembukaan Terusan Suez IV Keamanan di Tanah Melayu A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kesan pembukaan Terusan Suez pada tahun 1896 terhadap Tanah Melayu? I Peningkatan perdagangan II Persaingan kuasa-kuasa Barat III Tanah Melayu semakin aman IV Penyebaran agama Islam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Pemungut Hasil • Majistret 14 Mengapakah British menempatkan pegawai di atas dalam pentadbiran di Negeri Sembilan? A Untuk menguasai beberapa daerah di Negeri Sembilan B Untuk melaksanakan undang-undang yang telah dilaksanakan oleh British C Untuk memajukan daerah Rembau. Rodger Hugh Clifford Mengapakah tindakan Sultan Ahmad untuk menjual kawasan Ulu Pahang kepada kuasa-kuasa Barat yang lain membimbangkan British? . Jelebu dan Seri Menanti D Untuk menasihati Dato’ Bandar Siapakah Residen yang pertama dilantik di Negeri Sembilan? 8 13 9 Mengapakah kedua-dua kawasan di atas begitu penting kepada Inggeris? A Merupakan kawasan laluan utama pedagangpedagang B Merupakan kawasan lombong emas C Merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah D Merupakan kawasan penempatan banduan 15 10 Apakah perjanjian yang membawa kepada penyerahan Singapura secara rasmi kepada SHTI? A Perjanjian 2 Ogos 1824 B Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 C Perjanjian Burney 1826 D Perjanjian 30 Januari 1819 Mengapakah Francis Light menawarkan ganti rugi kepada Sultan Abdullah dalam usahanya untuk menjernihkan hubungannya dengan baginda berkaitan dengan Pulau Pinang? A Francis Light gagal memajukan Pulau Pinang 16 11 A B C D Martin Lister J. Davidson J.

Seorang warganegara British berbangsa Cina yang bernama Go Hui telah ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad. yang manakah benar tentang kelemahan Sistem Residen yang telah diperkenalkan oleh British di negeri-negeri Melayu? I Tiada panduan yang jelas dalam pentadbiran II Pentadbiran di setiap negeri tidak seragam III Raja Melayu semakin berkuasa IV Gabenor terlalu berkuasa A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Perak • Pahang • Selangor • Negeri Sembilan 18 Mengapakah negeri-negeri di atas disatukan di bawah pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896? I Menjimatkan bayaran perkhidmatan pakar II Memajukan sistem perhubungan III Mengukuhkan sistem pertahanan IV Untuk meredakan rasa tidak puas hati raja-raja Melayu A I. II dan III C I.A Pahang dapat menyelesaikan masalah kewangannya B Menghalang cita-cita British untuk menguasai negeri Pahang C British bimbang akan timbul pemberontakan di Pahang D British bimbang perang saudara akan berlanjutan di Pahang 17 Antara berikut. yang manakah bukan tugas seorang Residen? I Membina sistem perhubungan II Terlibat dalam perlantikan sultan III Terlibat dalam urusan agama Islam IV Terlibat dalam urusan adat istiadat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 22 Andrew Clarke 23 Apakah jawatan tokoh di atas dalam pentadbiran British semasa dilantik sebagai orang tengah untuk menamatkan kekacauan di Perak? A Gabenor Jeneral di India B Pesuruhjaya Tinggi British C Gabenor Negeri-Negeri Selat D Residen Jeneral Tahun 1896 1903 Peristiwa Durbar kali pertama telah diadakan di Kuala Kangsar. Perak Durbar yang kedua telah diadakan di Kuala Lumpur 24 Apakah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai melalui persidangan ini? I British menyerahkan kuasa pentadbiran kepada Majlis Mesyuarat Negeri II Jawatan Residen Jeneral diganti dengan Ketua Setiausaha III British menyerahkan kuasa pentadbiran kepada Majlis Tertinggi IV Kebajikan orang Melayu terjamin A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 1888 . II dan IV D II. 19 Mengapakah kawasan di atas menjadi perebutan di kalangan pembesar Sungai Ujong? A Kawasan pentadbiran yang strategik B Kawasan perdagangan yang utama C Kawasan pungutan cukai D Kawasan kubu pertahanan yang kuat A B C D 21 Kedudukan Sultan Ahmad terjejas Tercetusnya kemarahan Sultan Pahang Kedudukan Residen makin tergugat Pengaruh British semakin meluas di Pahang Mengapakah British tidak menyenangi tindakan Sultan Ahmad membawa masuk pelabur Eropah ke Pahang? A Pahang akan mula dikuasai oleh pengaruh lain B Kepentingan ekonomi British akan terjejas C Pahang akan dimajukan oleh pelabur Eropah D British akan hilang pengaruh di Pahang Antara berikut. III dan IV B I. 25 20 Apakah kesan daripada peristiwa tersebut ke atas Pahang? Apakah kesan penyerahan Tabal oleh British kepada Siam? . III dan IV Sungai Linggi yang terletak di dalam daerah Sungai Ujong adalah jalan perhubungan utama ke Pelabuhan Utama.

• Digelar ‘Bapa Pemodenan Johor’. 28 32 Siapakah Penasihat British Y yang telah menerapkan pengaruh Barat dalam pentadbiran di Kedah? A Frank Swettenham B George Maxwell C H. III dan IV B I. yang manakah benar tentang Sistem Kangcu di Johor? I Tuan sungai bertanggungjawab memerintah dan memungut cukai II Setiap kangkar diketuai oleh Kangcu III Kawasan ladang dikenali sebagai kangkar IV Tanaman yang diusahakan seperti kelapa dan lada hitam A I. II dan IV D II. Conlay Perjanjian Sulit 6 April 1897 X 29 Maklumat di atas merujuk kepada pemimpin Johor yang pertama. yang manakah berkaitan dengan undang-undang di atas? I Aturan tentang agama dalam negeri Johor II Syarat melantik dan menabal sultan III Penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran IV Peraturan dan kewajipan Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri A I. Torrey dalam usaha memajukan Sabah? A Kekurangan buruh B Kekurangan modal C Tanah yang tidak sesuai D Ditentang oleh penduduk tempatan Mengapakah Raja Syed Alwi dan Sultan Muhammad IV tidak bersetuju dengan Perjanjian Bangkok 1909? A Siam tidak mempunyai kuasa di negeri-negeri Melayu B Pemerintah terpaksa mentadbir negeri mengikut nasihat British C British menggunakan taktik kotor untuk mendapatkan pengaruh D Mengukuhkan ekonomi Barat Antara berikut. Mengapakah keadaan ini berlaku? A Campur tangan kuasa asing lain B Siam tidak mematuhi arahan British C Sultan negeri-negeri tetap menjalankan hubungan dengan kuasa Barat lain D British tidak menunaikan janji 34 Perjanjian Pangkor telah ditandatangani pada 20 Januari 1874. III dan IV • • Dianugerahi gelaran Dato’ Betara Dalam. L. E. Andak B Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi C Dato’ Muhammad Salleh b. Duke D W.A Kira-kira 15 ribu penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah pemerintahan Siam B Siam mengarahkan penduduk Tabal untuk menjadi askar C Sultan Muhammad IV mengarahkan penduduk abal agar kembali ke Kelantan D Penduduk Tabal telah mengadakan demonstrasi kerana membantah tindakan British 26 Apakah masalah yang dihadapi oleh Von Overbeck dengan J. II dan III C I. II dan IV D II. II dan III C I. III dan IV Tokoh X • Menaiki takhta kerajaan Johor pada tahun 1862. Mengapakah Sultan Ismail tidak hadir semasa menandatangani surat tersebut? Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor . 30 Antara berikut. W. • Diberi gelaran Datuk Temenggung. • Menggunakan bahasa Inggeris dalam penulisan surat rasmi dan perundangan. Namun perjanjian ini gagal mencapai matlamatnya. III dan IV B I. Perang D Dato’ Jaafar b. Tokoh X mungkin sekali A Dato’ Abdul Rahman b. 27 31 Siapakah tokoh X di atas? A Temenggung Daeng Ibrahim B Temenggung Abdul Rahman C Sultan Ibrahim D Sultan Abu Bakar Penasihat British Y • Cuti umum pada hari Ahad. Digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor. Muhammad 33 Perjanjian di atas telah ditandatangani di antara British dan Siam pada tahun 1897.

III dan IV B I. yang manakah tidak benar tentang isi perjanjian ini? A Johor diiktiraf sebagai negeri yang bebas dan berdaulat B Kedudukan Pesuruhjaya Tinggi di Singapura lebih tinggi daripada Sultan Johor C Raja Johor hanya menerima seorang konsul British D Maharaja Abu Bakar diiktiraf sebagai Sultan Johor 39 Antara berikut. II dan III C I. P. 41 37 42 38 43 Antara berikut. Apakah tujuan British melantik tokoh-tokoh tersebut? A Untuk menasihati sultan dalam pemerintahan B Untuk memperkenalkan budaya Barat C Untuk membincangkan soal kebajikan orang Melayu D Untuk memulihkan kuasa raja-raja Melayu Pada pendapat anda. . II dan IV D II. Rodger 40 Negeri Negeri Sembilan Pahang 36 Jadual di atas menunjukkan penempatan Residen British di negeri-negeri Melayu. • Perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor 1888.A B C D 35 Tidak dijemput Lewat menerima surat jemputan Tidak mahu bekerjasama dengan British Tidak mahu terlibat dengan perjanjian tersebut A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Antara berikut. Beliau telah menggubal undang-undang dan memperkenalkan jabatan baru. yang manakah jabatan-jabatan baru yang telah ditubuhkan oleh tokoh di atas? I Jabatan Hasil dan Cukai II Jabatan Air dan Saliran III Jabatan Perhubungan Awam IV Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi • Dianugerahi gelaran Dato’ Seri Amar Diraja. satu perjanjian persahabatan telah ditandatangani di antara Johor dengan British. yang manakah bukan merupakan isiisi penting Perjanjian Inggeris-Belanda 1824? A Belanda mengiktiraf penempatan British di Singapura B Melaka ditukar dengan Bangkahulu C British berjanji tidak akan membuka penempatan baru di selatan Singapura D British boleh menjalankan perdagangan di seluruh Kepulauan Melayu Bagaimanakah Tunku Mahmud menentang usaha George Maxwell mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya? A Membunuh George Maxwell B Mengambil tindakan mahkamah C Mengambil alih tugas penasihat D Rela turun daripada takhtanya Siapakah yang telah menggantikan Sultan Abu Bakar selepas baginda mangkat? A Sultan Ismail B Sultan Ibrahim C Sultan Abdul Hamid D Sultan Zainal Abidin Apakah yang terkandung dalam Perlembagaan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu? I Mustahak ke atas raja bermesyuarat II Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing III Bidang kuasa menteri-menteri IV Jemaah menteri dipilih oleh Raja dan Menteri Besar A I. Residen British Martin Lister J. III dan IV Kapten Meadowe Frost adalah Penasihat British di Perlis. apakah faktor yang menyebabkan Johor menjadi negeri terakhir menerima Penasihat British? A Kecekapan pemimpin B Kemantapan ekonomi C Kesepakatan rakyat D Kebijakan rakyat Apakah sumbangan penting Temenggung Daeng Ibrahim semasa memerintah Johor? A Menggubal perlembagaan baru negeri B Memperkenalkan Sistem Kangcu C Menubuhkan jabatan-jabatan baru D Mengubal perlembagaan negeri yang baru Pada tahun 1885.

III dan IV Lembah Sungai Trusan 50 B Kekurangan tenaga pekerja C Keadaaan tanah yang berbukit-bukau D Tidak memberi keuntungan kepada pihaknya 45 Antara berikut. 51 46 Mengapakah Sultan Brunei menyerahkan kawasan di atas kepada James Brooke pada tahun 1883? A Desakan daripada James Brooke B Telah berlaku peristiwa pembunuhan peniaga Sarawak C Gagal menamatkan pemberontakan D Kelemahan pentadbiran Sultan Brunei 1879 .44 Maklumat di atas merujuk kepada seorang pembesar di Johor. Temenggung dan Orang Kaya kepada Kesultanan Brunei? I Menghalang ancaman II Melaksanakan arahan III Memungut cukai IV Memajukan bidang perlombongan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah pelombong Cina di Bau telah memberontak pada tahun 1857? A Larangan melombong emas di Sarawak B Pengenalan cukai yang membebankan C Penutupan kawasan lombong emas di Sarawak D Mereka tidak dibayar gaji 47 Apakah tujuan Fort Margherita itu dibina? A Sebagai benteng pertahanan B Sebagai istana Raja Brooke C Sebagai pusat pentadbiran D Sebagai tempat percutian Apakah tujuan sultan Brunei melantik Pangeran Indera Mahkota sebagai wakil pemerintahannya di Sarawak pada tahun 1830-an? A Ingin mengukuhkan kuasa baginda B Ingin memajukan kawasan perlombongan bijih timah C Ingin melatihnya menjadi seorang pemimpin D Ingin menyelesaikan masalah pemberontakan Mengapakah pentadbiran Brooke kurang memberi perhatian terhadap pembangunan kemudahan asas di kawasan pedalaman Sarawak? A Sumber kewangan yang terhad 53 48 54 49 . 52 Apakah kesan penggunaan mata wang tersebut? A Mengembangkan aktiviti pertanian B Meningkatkan taraf hidup penduduk C Meningkatkan pelaburan asing D Memudahkan kegiatan perdagangan Apakah tanggungjawab Menteri Darat. Perang C Dato’ Abdul Rahman b. Apakah yang dimaksudkan dengan Hak Wilayah Asingan? I Membolehkan rakyat British diadili mengikut Sistem Perundangan British II Membenarkan konsul British di Bangkok menjalankan kuasa perundangan III Mengecualikan rakyat British daripada sistem perundangan Siam IV Orang British tidak akan dihukum walaupun bersalah A I. yang manakah merupakan hasil mineral yang terdapat di Sarawak? I Emas II Bijih timah III Besi IV Antimoni A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Raja Muda Hashim berjanji akan melantik James Brooke menjadi Gabenor Sarawak sekiranya dapat menamatkan kebangkitan penduduk tempatan di Tawaran tersebut boleh diibaratkan X kepada James Brooke yang sedang mencari kawasan perdagangan di rantau ini. Andak D Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi Antara syarat Perjanjian Bangkok 1909 ialah British menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada Siam. II dan III C I. III dan IV B I. pagar makan padi C menanam tebu di tepi bibir D alah bisa tegal biasa Penggunaan mata wang telah diperkenalkan oleh pentadbiran Brooke di Sarawak pada kurun ke-13. X tersebut ialah A orang mengantuk disorongkan bantal B harapkan pagar. Muhammad B Dato’ Muhammad Salleh b. II dan IV D II.Keluarga Brooke telah membina Fort Margherita. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? A Dato’ Jaafar b.

Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. yang manakah boleh dikaitkan dengan dasar ini? I Orang Cina berperanan dalam kegiatan pertanian dan perlombongan II Orang Melayu berperanan dalam bidang pentadbiran III Orang Iban terlibat dalam ketenteraan IV Orang India bekerja sebagai polis A I. yang manakah bukan merupakan tindakan yang diambil oleh kerajaan Brooke untuk menggelakkan perpaduan kaum di Sarawak? A Mengasingkan sistem pendidikan B Memisahkan tempat tinggal C Memberi peranan yang berlainan kepada setiap kaum D Menjamin kedudukannya sebagai raja Apakah tujuan James Brooke bersahabat dengan Pangeran Muda Hashim? A Untuk meluaskan perdagangan B Untuk menguasai Sarawak C Untuk menghapuskan lanun D Untuk menamatkan kebangkitan penduduk tempatan • Jabatan Pos • Jabatan Polis • Jabatan Kehakiman D Berlakunya kemerosotan ekonomi dunia Pada tahun 1841. II dan IV D II. Apakah perjanjian tersebut? A Perjanjian Burney 1826 B Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 C Perjanjian Inggeris . yang manakah merupakan isi kandungan perjanjian tersebut? I James Brooke akan membayar 2500 dolar setiap tahun kepada baginda II James Brooke hendaklah menghormati undangundang adat dan agama orang Melayu III James Brooke menjadi pemerintah Sarawak IV Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Dasar Pecah dan Perintah telah diperkenalkan oleh Brooke bagi mengukuhkan kuasanya di Sarawak. III dan IV B I.Kedah 1786 Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. 1 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani di antara pihak Inggeris dengan Kedah. satu perjanjian telah ditandatangani di antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke. 59 Antara berikut. • SHTI membayar 30 000 dolar Sepanyol setahun kepada Sultan Kedah sebagai pampasan. 2 Mengapakah perlantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah ditentang? A Kerana baginda bukan anak gahara B Kerana baginda tidak cekap dalam pentadbiran C Kerana baginda seorang yang zalim D Kerana baginda bukan orang Kedah . D Perjanjian 2 Ogos 1924 • SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah.SET 2 Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.55 Antara berikut. Antara berikut. III dan IV 56 60 57 Apakah matlamat James Brooke menubuhkan jabatan-jabatan di atas dalam sistem pemerintahannya? A Menggelakkan penentangan B Melicinkan pentadbiran C Memajukan Sarawak D Menjalankan kutipan cukai Mengapakah Perlembagaan Sarawak tidak dapat diteruskan pada tahun 1941? A Sarawak diserahkan kepada Brunei B Tercetusnya Perang Dunia Kedua C Penyerahan kuasa negeri Sarawak kepada Belanda 58 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN . II dan III C I.

Davidson D J. dapat menduduki Pulau Pinang? A British memberi perlindungan kepada Sultan Kedah B Francis Light mengugut untuk menyerang Kedah C Francis Light memberikan janji-janji palsu kepada Sultan Kedah D Francis Light telah membeli Pulau Pinang daripada Sultan Kedah 6 Apakah peristiwa yang membawa kepada campur tangan British di Kedah sekitar tahun 1770-an? A Masalah pewarisan takhta Kedah B Perpecahan di kalangan pembesar Kedah C Pergaduhan kongsi gelap D Masalah Pelabuhan Kedah Apakah punca berlakunya Perang Klang di Selangor? A Perebutan kuasa untuk memungut cukai B Perebutan takhta C Perebutan menguasai daerah Klang D Kemasukan buruh-buruh asing Bagaimanakah Revolusi Perindustrian telah menyebabkan British menukar dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu? I Peningkatan permintaan bahan mentah II British memerlukan pasaran untuk memasarkan barangan keluarannya III Desakan pelabur asing IV Pelaburan Inggeris di negara-negara lain terjejas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 12 7 8 Jawatan X 13 Apakah jawatan X di atas? A Residen B Gabenor Jeneral C Gabenor Negeri-Negeri Selat D Residen Jeneral Apakah faktor utama yang membawa kepada pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada tahun 1896? 14 . Rodger Apakah faktor yang menyebabkan Sultan Ahmad mengubah pendiriannya untuk menerima wakil British di Pahang pada tahun 1887? 10 4 Apakah kesan penting Perjanjian Inggeris . Bagaimanakah British 5 A Desakan daripada pembesar-pembesar Pahang B Peristiwa pembunuhan rakyat British berhampiran istana C Masalah dalaman di Pahang D Pujukan daripada Sultan Abu Bakar dari Johor 11 Apakah kesan penting daripada perjanjian yang ditandatangani oleh Dato’ Kelana dengan pihak British pada tahun 1874? A Dato’ Kelana telah diiktiraf sebagai pemerintah di daerah Sungai Ujong B British tidak akan campur tangan dalam pentadbiran di Negeri Sembilan C Dato’ Kelana diberi pencen dan menetap di Singapura D Dato’ Kelana telah dilantik sebagai pemerintah Negeri Sembilan Mengapakah Belanda telah membantah tindakan British untuk membuka petempatan di Singapura pada tahun 1819? A British mengingkari syarat Persetiaan London B Singapura berada dalam lingkungan pengaruhnya C Singapura adalah kawasan yang bebas D Kubu pertahanan Belanda terletak di Singapura • Mengetuai pentadbiran Negeri-Negeri Selat (NNS).Belanda 1824 terhadap Kepulauan Melayu? A Kegiatan perdagangan di Kepulauan Melayu semakin merosot B Kepulauan Melayu menjadi tumpuan kuasa Barat C Kepulauan Melayu berpecah kepada dua kawasan pengaruh D Kepulauan Melayu semakin maju British telah berjaya menduduki Pulau Pinang secara rasmi pada 11 Ogos 1786. G.3 Apakah masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Kedah pada kurun ke -18? I Campur tangan kuasa asing II Serangan orang Bugis III Ancaman Siam IV Campur tangan Majapahit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV oleh 9 Siapakah Residen British yang pertama dilantik di Selangor? A Martin Lister B Frank Swettenham C J. • Menerima arahan daripada Gabenor Jeneral di India. P.

telah berlaku perebutan takhta di kalangan kerabat diraja Perak. • Menetang tindakan George mengibarkan bendera Union kediamannya. Apakah sistem Y di atas? A Sistem Kangani B Sistem Kangcu C Sistem Barter D Sistem Kangkar . Siapakah kerabat diraja tersebut? I Raja Abdullah II Raja Yusuf III Raja Ismail IV Raja Andak A I. III dan IV B I. II dan III C I. III dan IV Mengapakah pengenalan Sistem Residen telah mengecewakan Raja-raja Melayu? I Residen berkuasa dalam pentadbiran kecuali hal ehwal agama Islam II Sultan dipaksa menerima nasihat Residen III Residen bebas melantik pembesar tempatan IV Bidang tugas Residen berbeza di setiap negeri A I.Johor dengan rasminya telah menerima Douglas Campbell sebagai Penasihat British. L. Conlay D George Maxwell 20 15 Apakah fungsi utama Sungai Linggi di atas pada sekitar kurun ke -19? A Sempadan antara dua buah pengaruh B Jalan utama ke pelabuhan Melaka C Sumber utama air untuk penduduk D Kawasan kegiatan kongsi-kongsi gelap Selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871. • British menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada Siam. Kelantan dan Terengganu kepada British.Durbar Kedua telah diadakan di Kuala Lumpur. 23 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan Siam dan pihak British pada tahun 1909. Perlis. Tokoh X • Berjaya mengekalkan identiti melalui tindakan mahkamah. II dan III C I.A B C D Kelemahan Sistem Residen Kemajuan dalam bidang perdagangan Pengukuhan sumber kewangan Pengagihan kuasa pusat 19 Apakah faktor yang menyebabkan Johor menjadi negeri terakhir menerima Penasihat British? A Ekonomi yang mantap B Pembangunan negeri C Pemerintahan yang cekap D Negeri Johor yang strategik Pada tahun 1907. Siapakah Gabenor Negeri-Negeri Selat yang dimaksudkan? A John Anderson B Douglas Campbell C W. Apakah perjanjian tersebut? A Perjanjian Inggeris-Belanda B Perjanjian Bangkok C Perjanjian Persekutuan D Perjanjian Sulit Sistem Y • Mengikut sistem ini. II dan IV D II. Kedah 16 Maxwell Jack di 21 17 Siapakah tokoh X tersebut? A Tunku Mahmud B Raja Syed Alwi C Sultan Abdul Hamid Halim Syah D Sultan Muhammad II • Siam menyerahkan negeri Kedah. III dan IV 1903 . orang Cina diberikan satu surat sungai. III dan IV B I. 22 18 Apakah perkara utama yang dikritik oleh Sultan Idris dalam persidangan tersebut? I Mendesak agar kuasa Raja-raja Melayu dikembalikan II Membincangkan soal adat dan agama Islam III Memajukan sistem perhubungan IV Mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 1914 . • Mereka dibenarkan menetap dan mengusahakan kawasan di sepanjang sungai. Gabenor Negeri-Negeri Selat telah mencadangkan agar Dato’ Abdul Rahman Andak bersara dan dihantar ke London. II dan IV D II.

II dan IV D II.24 Apakah tindakan British yang telah menggugat kuasa sultan dan pembesar? A Pemecatan pembesar B Perlantikan Residen C Perhambaan dihapuskan D Menghentikan kutipan cukai Apakah faktor penting yang mendorong kedatangan British ke Tanah Melayu? I Pembukaan Terusan Suez II Revolusi Perindustrian III Penciptaan kapal wap IV Tenaga buruh yang ramai di Tanah Melayu A I. 31 26 Apakah tugas pembesar di atas dalam pentadbiran James Brooke? A Menasihat James Brooke dalam hal undangundang dan adat tempatan B Menjalankan kutipan cukai C Mentadbir Majlis Negeri D Membantu Brooke menguasai Sarawak Apakah perbezaan penguasaan Barat di Sarawak dengan di Tanah Melayu pada kurun ke-19? A Melalui kuasa besar British B Melalui usaha persendirian C Melalui tipu muslihat D Melalui usaha sama dalam perdagangan Mengapakah British berhasrat untuk membuat penguasaan terhadap Jabatan Kewangan di negeri Perlis? A British ingin menguasai ekonomi Perlis B British ingin menguasai pentadbiran Perlis C British ingin memajukan ekonomi Perlis D British ingin mengeratkan hubungan dengan negeri Perlis Bagaimanakah Syarikat Hindia Timur (SHTI) berupaya meletakkan pengaruh mereka di Seberang Perai? A Mengambil kesempatan daripada masalah yang dialami oleh Sultan Dziauddin B Membuat perjanjian dengan kerajaan Siam C Mendapat kebenaran daripada Sultan Kedah D Desakan daripada pihak British Warganegara British yang berbangsa Cina yang bernama Go Hui telah ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad. II dan IV D II. III dan IV Mengapakah Pulau Pinang gagal mencapai kemajuan seperti yang diinginkan oleh SHTI? A Kedudukannya yang jauh ke utara Selat Melaka B Terancam oleh kegiatan lanun C Tanah yang tidak subur D Menghadapi ancaman daripada Siam Apakah tujuan Perjanjian Sulit di antara British dengan Siam ditandatangani pada tahun 1897? A Untuk menyerahkan negeri Siam kepada British B Untuk menghalang Siam membenarkan kuasa lain bertapak di selatan Siam C Untuk meluaskan pengaruh ajaran Kristian D Untuk bekerjasama dengan British 33 29 34 . II dan III C I. yang manakah merupakan syarat perjanjian di atas? I SHTI akan membayar 3000 dolar Sepanyol setahun kepada Temenggung II SHTI boleh mendirikan loji di Singapura III Temenggung tidak boleh membuat hubungan dengan negara Barat yang lain IV Temenggung tidak boleh melancarkan serangan terhadap SHTI A I. Apakah kesan daripada peperangan tersebut terhadap British? I British telah membangunkan Melaka II Belanda mengenakan cukai yang tinggi kepada pedagang British di Betawi III Belanda memberi layanan yang buruk kepada pedagang British di Betawi IV British memulangkan semula Melaka dan Betawi kepada Belanda A I. II dan IV D II. III dan IV B I. II dan III C I. III dan IV B I. II dan III C I. 32 27 28 Antara berikut. III dan IV Perjanjian di antara Temenggung Abdul Rahman dengan Stamford Raffles pada 30 Januari 1819. III dan IV • Datu Patinggi • Datu Bandar • Datu Temenggung 30 25 Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap kedudukan negeri Pahang? A Kedaulatan negeri Pahang berakhir B Pemerintah Pahang bertukar pucuk pimpinan C Perlaksanaan perintah berkurung D Pembangunan negeri Pahang terjejas Perang Napoleon telah meletus di Eropah pada tahun 1793-1814. III dan IV B I.

Serangan ke atas rumah api di Tanjung Rachado. Apakah tugas pembesar di atas? A Bertanggungjawab dalam hal ehwal pendidikan B Bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran dan hubungan antarabangsa C Menjaga keamanan dan kestabilan negeri Johor D Merupakan pelukis peta negeri Johor Apakah kesan Perjanjian British-Kelantan yang ditandatangani pada tahun 1910 terhadap negeri Kelantan? I British menguasai pentadbiran daerah dan negeri Kelantan II Sultan Muhammad IV diiktiraf sebagai Sultan Kelantan 43 Perang Larut . Tahun Peristiwa 1795 Perjanjian Surat-surat Kew ditandatangani di antara British dengan Belanda. Di manakah patung tersebut didirikan? A Padang. Apakah punca pergaduhan kedua-dua ahli kongsi gelap ini? A Berebut kawasan pertanian B Berebut kawasan perlombongan C Berebut kawasan memungut cukai D Berebut kawasan pemerintahan 1873 . 1874 . 37 Kawasan-kawasan yang bertanda dalam peta boleh dikaitkan dengan A pusat penyebaran agama Islam B pusat pentadbiran British C pusat perlombongan bijih timah D pusat perlombongan emas Patung Raffles telah didirikan pada tahun 1887 di tempat pertama beliau mendarat. Singapura B Betawi C Melaka D Pulau Pinang • Ghee Hin • Hai San 42 38 Maklumat di atas ialah mengenai seorang pembesar di Johor.Rompakan ke atas kapal dagang British di Kuala Langat. • Dianugerahi gelaran Dato’ Seri Amar Diraja.39 35 Mengapakah Raja Mahadi telah membina kubu pertahanan di atas pada tahun 1866? A Mengawasi pemungut cukai B Melancarkan serangan ke atas Raja Abdullah C Menangkis serangan British D Sebagai tempat kediaman Maklumat di atas adalah mengenai pergaduhan dua kongsi gelap sehingga membawa kepada tercetusnya Perang Larut. Siapakah tokoh tersebut? A Tunku Mahmud B Raja Syed Alwi C Sultan Muhammad II D Sultan Abdul Hamid Halim Syah • Setiausaha Sulit Sultan Johor. • Perintis kepada penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor 1888. 40 36 Apakah kesan perjanjian tersebut? A British mengukuhkan pengaruh di Selat Melaka B British memberikan bantuan ketenteraan kepada Belanda C Belanda kehilangan tanah jajahan di selatan D Belanda menjalankan hubungan perdagangan dengan British Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri Selangor? A Ramai pembesar dilucutkan jawatan B Menerima seorang Residen C Pembangunan ekonomi terjejas D Penubuhan pasukan polis • Surat rasmi tidak perlu ditapis • Cuti umum pada hari Jumaat • Penggunaan kalendar Hijrah 41 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan usaha seorang tokoh untuk mengekalkan identiti negeri Kedah.

Sungai Ujong • Selangor . Apakah isu-isu yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut? I Pentadbiran agama Islam II Kebajikan orang Melayu III Permodenan negeri IV Adat istiadat Melayu A I. 49 50 Mengapakah Sultan Ahmad melakukan perubahan tersebut di Pahang? A Meningkatkan taraf hidup penduduk B Membangunkan negeri C Memelihara kedaulatan negeri D Memodenkan sistem pentadbiran • Negeri Sembilan . III dan IV B I. II dan IV D II. L. III dan IV B I.Klang dan Lukut 51 Mengapakah kawasan di atas menjadi tumpuan pelabur Eropah pada kurun ke-19? A Sistem pentadbiran yang cekap B Kedudukan yang strategik C Kestabilan politik D Kaya dengan bahan mentah • Terengganu • Kelantan • Perlis • Kedah Sultan Zainal Abidin III Sultan Muhammad IV Raja Syed Alwi Sultan Abdul Hamid Halim Shah • Negeri Johor diiktiraf sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Apakah kesan daripada perjanjian tersebut terhadap negeri Terengganu? I Terengganu mendapat Penasihat British II Sultan turun takhta III British mengiktiraf kedaulatan Terengganu IV Sultan telah dibuang negeri ke Johor A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 1897 . II dan III C I. • Menjemput pelabur Eropah ke Pahang. • Maharaja Abu Bakar diiktiraf sebagai Sultan Johor. III dan IV Perjanjian Y 48 Siapakah pembesar yang digelar ‘Bapa Pendidikan Melayu Johor’ dalam tempoh pemodenan Johor? A Dato’ Abdul Rahman bin Andak B Raja Syed Alwi C Sultan Abu Bakar D Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi Apakah nama yang digunakan oleh SHTI setelah berjaya menduduki Seberang Perai? A Henry Burney B Negeri-Negeri Selat C Province Wellesly D Negeri-Negeri Melayu Utara • Mencontohi pentadbiran Sultan Abu Bakar. 46 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sultan Abu Bakar dengan pihak British. Bilakah perjanjian Y di atas ditandatangani? A 1895 C 1862 B 1882 D 1885 Apakah tugas seorang Residen Jeneral dalam pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu? I Memajukan negeri II Menguruskan cukai eksport III Mengetuai urusan pentadbiran IV Melaksanakan urusan kewangan A I. Humphreys diterima sebagai Penasihat British di Kelantan IV Kelantan menjadi negeri naungan British A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 44 British telah mendesak Sultan Muhammad II menandatangani perjanjian di Singapura pada tahun 1919. II dan III C I. III dan IV 52 47 Mengapakah mereka menolak Perjanjian Bangkok? A Bimbang Inggeris akan menduduki negeri mereka B Dihasut oleh pembesar-pembesar Melayu C Bimbang kuasa dan kedudukan mereka terjejas D Sikap Penasihat British yang enggan bertolak ansur Apakah kesan perjanjian di antara kerajaan British dengan Charles Brooke pada tahun 1888 kepada negeri Sarawak? 53 .Kuala Kangsar 1903 .Kuala Lumpur 45 Maklumat di atas adalah tentang mesyuarat Durbar yang telah di adakan pada kali pertama dan kedua. II dan IV D II.III J.

III dan 54 Tokoh di atas merupakan salah seorang pembesar di negeri Johor. Mengapakah perlembagaan di atas tidak dapat dilaksanakan? A Tidak dipersetujui oleh penduduk B Bantahan pembesar tempatan C Meletusnya Perang Dunia Kedua D Bantahan daripada pihak British Antara berikut. II dan III C I. III dan IV James Brooke diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak. yang manakah merupakan galian yang terdapat di Sarawak? I Bijih timah II Emas III Arang batu IV Raksa A I. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. I Untuk mengatasi kejatuhan harga tanaman tradisional • Kopi II Untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi • Tembakau III Untuk menggalakkan kemasukan modal luar IV Untuk memperkenalkan teknologi moden • Kelapa sawit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 1 Apakah tujuan British memperkenalkan tanaman baru di atas pada kurun ke-20? .A B C D Sarawak menjadi negeri naungan British Sarawak dikuasai oleh keluarga Brooke British menguasai hasil bumi Sarawak British menjalankan hubungan perdagangan dengan Sarawak 57 Dato’ Muhammad Salleh bin Perang 58 Siapakah yang telah memberi pengiktirafan tersebut kepada James Brooke? A Rakyat Sarawak B Sultan Omar Ali Saifuddin C Pangeran Indera Mahkota D Pangeran Muda Hashim Mengapakah pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak tidak seimbang semasa pemerintahan Brooke? A Pembangunan hanya tertumpu kepada sesetengah bahagian sahaja B Setiap bahagian dipimpin oleh pembesar berlainan C Hasil yang kurang di kawasan terpencil D Terdapat banyak kawasan pedalaman di Sarawak Mengapakah pemerintahan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur secara besarbesaran di Sarawak? A Ingin menjaga kepentingan mereka di Sarawak B Takut pelabur luar mengambil Sarawak C Menjaga ekonomi orang Sarawak D Ingin menggalakkan ekonomi Sarawak terlebih dahulu Antara berikut. yang manakah merupakan lokasi penanaman sagu di Sarawak? I Miri II Mukah III Bintulu IV Oya A I.SET 1 Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab melukis peta pembangunan Johor. III dan IV B I. 60 56 UJIAN BULANAN KETIGA . Apakah kepentingan peta pembangunan tersebut kepada negeri Johor? A Memudahkan rancangan pembangunan B Menjaga keselamatan negeri Johor C Memudahkan pentadbiran negeri Johor D Memajukan ekonomi negeri Johor Pengisytiharan Perlembagaan Sarawak 59 55 Pengisytiharan di atas telah dilaksanakan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 September 1941. II dan IV D II. II dan III C I. III dan IV B I. II dan IV D II.

9 Antara berikut. III dan IV B I. syarikat yang manakah menguasai perusahaan getah di Tanah Melayu? I Guthrie II Sime Darby III United Plantations IV Syarikat Borneo Utara A I. Apakah tujuan rancangan di atas dijalankan? A Mengurangkan eksport tembakau B Mengurangkan pengeluaran getah C Mengurangkan pengeluaran getah dengan cara menutup kilang memproses getah D Mengurangkan pembukaan kawasan ladangladang getah B Pengusaha Eropah sahaja dibenarkan mengusahakan tanaman ini C British tidak menggalakkan orang tempatan terlibat dalam pertanian ini D Penduduk tempatan tidak berminat untuk mengusahakan tanaman ini Tahun 1876 Perkara Sebanyak 70 000 biji getah dari Brazil telah dibawa ke England oleh tokoh X untuk disemai di Kew Garden. apakah yang menyebabkan peningkatan kawasan penanaman getah tersebut? I Tenaga buruh yang mencukupi II Pengecualian cukai import III Kejatuhan harga kopi di pasaran dunia IV Permintaan yang tinggi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Rancangan Sekatan Stevenson 1922 4 • Hanya disertai oleh negeri naungan British iaitu Tanah Melayu dan Sri Lanka. • Belanda di Indonesia enggan menyertainya. H. N. Anderson B Stevenson C H.2 Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian dagangan yang telah diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? A Kegiatan pertanian yang berorientasikan eksport B Kegiatan pertanian sara diri untuk tujuan eksport dan import C Kegiatan pertanian untuk menyara diri sendiri D Kegiatan pertanian untuk dijual dalam pasaran tempatan Mengapakah Seberang Perai mampu menjadi pusat pengeluar gula terbesar di sekitar tahun 1830-an? I Harga pasaran yang tinggi II Tenaga buruh yang ramai III Pengurusan kilang yang mantap IV Permintaan yang meningkat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Tanaman kopi diperkenalkan dan diusahakan secara besar-besaran di Perak. Ridley D Henry Wickham . II dan III C I. Selangor. II dan IV D II.5 juta 7 3 Berdasarkan jadual di atas. N. III dan IV Apakah kelebihan sistem tulang ikan herring yang diperkenalkan oleh H. Singapura 10 6 Siapakah tokoh X di atas? A W. 8 5 Maklumat di atas merujuk kepada satu rancangan yang diperkenalkan oleh British pada zaman kemelesetan ekonomi dunia.Pengarah Botanical Garden. Mengapakah British mengambil tindakan sedemikian? A Mempunyai tenaga buruh yang ramai B Tanah yang subur C Harga kopi yang tinggi di pasaran D Kopi boleh ditanam oleh pekebun kecil Mengapakah penduduk tempatan tidak terlibat dalam pertanian dagang? A Penduduk tempatan hanya mahir dalam pertanian tradisional Perkembangan Kawasan Penanaman Getah Tahun 1897 1910 1914 Kawasan (Ekar) 345 500 ribu 1. Ridley . Negeri Sembilan dan Johor. N. Ridley? A Meningkatkan pengeluaran susu getah B Mengurangkan penggunaan tenaga buruh C Meningkatkan mutu getah D Tidak merosakkan pokok getah H.

syarikat manakah memperkenalkan kaedah tersebut? A Syarikat Sime Darby B Syarikat Straits Steamship C Syarikat Malayan Tim Dredging D Syarikat Guthrie Carta palang di atas menunjukkan penguasaan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah berbanding pelombong Cina di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. ramai orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui Sistem Kangcu untuk mengusaha-kan tanaman A nenas C lada hitam B getah D buah pala Kurun ke-19 Syarikat-syarikat Eropah telah memperkenalkan kaedah kapal korek dalam melombong bijih timah. perusahaan bijih timah telah dijalankan di Tanah Melayu oleh orang-orang Melayu. Landasan kereta api yang pertama ini menghubungkan A Taiping ke Port Weld B Kuala Lumpur ke Port Swettenham C Seremban ke Port Dickson D Batu Gajah ke Teluk Anson untuk timah timah dibina 19 16 Jadual di atas menunjukkan landasan kereta api yang dibina oleh Inggeris di Tanah Melayu. Apakah kaedah perlombongan yang digunakan oleh mereka? I Melampan III Lombong dedah II Mendulang IV Kapal korek A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Landasan kereta api fasa pertama dibina menghubungkan kawasan lombong bijih dengan pelabuhan untuk memudahkan bijih dieksport.11 Apakah sumbangan beliau dalam memajukan perusahaan getah di Tanah Melayu? A Menubuhkan pusat penyelidikan getah di Tanah Melayu B Membawa biji getah dari Brazil C Memperkenalkan cara baru menoreh getah D Menanam getah secara besar-besaran Antara berikut. negara manakah yang telah memperkenalkan getah tiruan selepas bekalan getah terputus akibat Perang Dunia Kedua? A Sepanyol C Myanmar B Indonesia D Amerika Syarikat Pada kurun ke-19. yang telah 12 13 17 14 Antara berikut. Bagaimanakah pelombong Eropah berjaya mengatasi pengeluaran bijih timah pelombong Cina pada tahun 1930-an? A Permintaan yang tinggi B Penggunaan kapal korek C Pergaduhan di kalangan kongsi gelap Cina D Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah Apakah kesan dasar British yang membenarkan sistem pendidikan pelbagai aliran wujud di Tanah Melayu? A Perpaduan sukar diwujudkan di kalangan penduduk B Perbelanjaan untuk pendidikan tinggi C Semangat nasionalisme berkembang mengikut negara asal mereka D Memajukan kawasan luar bandar Tahun 1886 1891 Landasan Kereta Api Taiping ke Port Weld Seremban ke Port Dickson 18 15 Sebelum tahun 1874. Apakah kesan pembinaan landasan kereta api tersebut terhadap ekonomi di Tanah Melayu? A Mempercepatkan penghantaran hasil pengeluaran B Kawasan pertanian tradisional semakin berkembang C Mewujudkan masyarakat majmuk D Mempelbagaikan jenis pengangkutan di Tanah Melayu .

W. III dan IV B I. W. Dato’ Bahaman dan pengikut-pengikutnya telah menyerang Balai Polis Lubuk Terua.20 Apakah dasar yang diamalkan oleh British terhadap pendidikan dalam kalangan anak Melayu? A Menyediakan mereka untuk menjawat jawatan di peringkat rendah B Menjadikan mereka petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka C Menggalakkan mereka agar menyokong British D Menggalakkan mereka menyambung pelajaran ke sekolah Inggeris Mengapakah Sultan Kedah menghantar puteranya iaitu Tengku Daei ke Bangkok pada tahun 1842? A Mendapatkan semula jajahan takluknya B Menjalinkan semula hubungan perdagangan C Untuk menjadi negeri naungan D Mengadakan rundingan damai Mengapakah Dol Said menentang British di Naning? I British telah melucutkan jawatan Dol Said sebagai penghulu di Naning II Dol Said tidak bersetuju Naning diletakkan di bawah pengaruh British III British mengenakan cukai 1/10 daripada hasil pertanian IV Dol Said dilarang menjalankan hukuman dalam kes jenayah A I. 24 Mengapakah tokoh di atas telah melancarkan serangan tersebut? A Membentuk kerajaan baru di wilayahnya B Memerdekakan negeri Sarawak C Mengusir Charles Brooke dari wilayahnya Apakah isi kandungan surat perintah tersebut? A Perintah memansuhkan pungutan cukai B Penyerahan takhta C Penyerahan kuasa pungutan cukai D Perintah mereka menyerah kalah Mengapakah pejuang Perak membunuh J. W. 21 26 22 27 23 28 A I dan II B II dan III Tahun 1855 Perkara C III dan IV D I dan IV 29 Sharif Masahor telah mengetuai 150 buah perahu melancarkan serangan ke atas Mukah. II dan III C I. Birch di Pasir Salak? A Kerana British menguasai kawasan perlombongan bijih timah B Kerana British menghalang orang Melayu membuka tanah C Kerana British cuba mengubah cara hidup orang Melayu D Kerana British mencabuli adat istiadat orang Melayu Antara berikut. yang manakah menunjukkan bukti kedatangan British menggugat kewibawaan Sharif Masahor sebagai pembesar Sarikei di kawasan Sungai Rajang? I Perlantikan wakil British di wilayahnya II Pengharaman amalan perhambaan III James Brooke telah menguasai Sarikei IV Pembinaan kubu di Kanowit A I. III dan IV B I. II dan IV D II. III dan IV Tahun 1875 Perkara J. Apakah punca serangan itu dilakukan? A British telah melucutkan jawatan Dato’ Bahaman B British telah menangkap pengikut Dato’ Bahaman C British membakar perkampungan rakyat D British telah membina kubu pertahanan Antara berikut. II dan IV D II. W Birch telah mencabar Sultan Abdullah dengan memaksa baginda menandatangani satu surat perintah kepada penduduk Perak. II dan III C I. Apakah strategi peperangan yang digunakan oleh Rentap dalam peristiwa tersebut? I Penggunaan kayu keras sebagai benteng II Berkubu di kawasan tinggi III Penggunaan meriam tembaga IV Mempunyai ramai askar terlatih D Menghalau Pangeran Matusin yang menyokong James Brooke 25 Apakah langkah yang diambil oleh British untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan untuk memburu Dol Said? A Memaklumkan keengganan Dol Said membayar cukai B Mendakwa Dol Said sebagai pembelot tanah air C Mengisytiharkan Dol Said sebagai penderhaka D Mendakwa Dol Said cuba memberontak Pada bulan Disember 1891. yang manakah merupakan faktor penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak? I British mengambil hak mengutip cukai 30 . Rentap telah berjaya menewaskan serangan Charles Brooke. III dan IV Pada tahun 1857.

Namun pada tahun berikutnya. kami tidak takut kepada kamu orang Eropah. III dan IV Antara berikut. 37 32 33 38 39 34 Siapakah tokoh yang menuturkan kata-kata di atas? A Rentap B Sharif Masahor C Tok Janggut D Dato’ Bahaman Pada tahun 1895. Siapakah tokoh X yang dimaksudkan? A Sharif Masahor B Rentap C Datu Patinggi Abdul Ghafur D Temenggung Hashim Antara berikut. Apakah faktor utama yang menyebabkan kebangkitan semula Mat Salleh? A British telah mengambil alih pentadbiran daerah Tambunan B Pengikutnya telah ditangkap kerana mengutip hasil hutan tanpa pas C British bertindak membakar dan memusnahkan kampungnya D Tindakan British mendirikan balai polis di Tambunan Mayat Tok Janggut diarak dan kemudian digantung di Pasir Putih. A. II dan IV D II. Mat Salleh telah mengadakan rundingan damai dengan British.” Slogan di atas telah digunakan oleh tokoh X semasa penentangannya di Sarawak. II dan III C I. III dan IV “Bawalah semua meriam kamu dari Eropah. W. beliau telah meneruskan semula penentangannya. Wise di Pahang yang dianggap menceroboh oleh Dato’ Bahaman? A Campur tangan dalam urusan dan adat resam di Pahang B Mengutip cukai di Temerloh C Mendirikan balai polis tanpa izin D Menyekat ekonomi penduduk Apakah tindakan yang diambil oleh British untuk menamatkan kebangkitan pembesar tempatan dalam Perang Pahang (1891-1894)? A Mendapatkan bantuan Sultan B Melucutkan jawatan pembesar C Melatih penduduk berperang D Membina pangkalan tentera Pada tahun 1915. Mengapakah Kebangkitan Rundum ini berlaku? I Orang Murut dilarang membuka tanah untuk rtanian II SBUB mengenakan pelbagai jenis cukai yang membebankan III SBUB membakar perkampungan orang Murut IV SBUB telah menjadikan orang Murut sebagai buruh paksa A I. W Birch selepas perlantikannya sebagai Residen di Perak? I Cukai perahu II Cukai atap III Cukai pintu IV Cukai senjata A I.II III IV A B 31 British memperkenalkan beberapa cukai baru British mengharamkan amalan perhambaan British meluaskan kuasa di Perak I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV Tokoh X 36 Agi Idup Agi Ngelaban Apakah tindakan E. orang-orang Murut dari kawasan pedalaman telah bangun menentang pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) dalam satu kebangkitan yang dikenali sebagai Kebangkitan Rundum. II dan III C I. yang manakah merupakan wilayah Seri Menanti? I Naning II Ulu Muar III Terachi IV Pulau Seychelles A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Pada April 1898. yang manakah merupakan cukai yang dikenakan oleh J. Mat Salleh telah pergi ke Sandakan untuk bertemu dengan Gabenor Beaufort. II dan IV D II. III dan IV B I. Apakah tujuan beliau ke Sandakan? A Membincangkan masalah keselamatan penduduk B Membincangkan isu pembayaran cukai C Mengelakkan ancaman pejuang jihad D Mendesak syarikat mengesahkan kedudukannya 40 35 Mengapakah British bertindak begitu kejam? A Membalas dendam kerana memberontak B Sebagai suatu bentuk hukuman pada masa dahulu C Atas arahan sultan D Melemahkan perjuangan rakyat . Kelantan. III dan IV B I.

II dan IV D II. Mesir • Menerbitkan majalah Al-Iman • Pernah dilantik sebagai Mufti negeri Perak 42 43 48 Siapakah tokoh Y yang dimaksudkan di atas? A Ishak Haji Muhammad B Syed Syeikh al-Hadi C Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin D Syeikh Muhammad Abduh “. D Mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu • Majlis • Utusan Melayu • Warta Malaya 47 Apakah isu yang sering diketengahkan oleh akhbar di atas pada kurun ke-20? I Menuntut pembelaan nasib orang Melayu II Menggesa orang Melayu bersatu padu III Mengkritik dasar penindasan British IV Memperjuangkan kemerdekaan negara A I.. II dan III C I. III dan IV B I..” 44 Siapakah tokoh X di atas? A Ishak Haji Muhammad B Abdul Rahim Kajai C Ibrahim Haji Yaakob D Abdul Kadir Adabi Penjajahan British terhadap Mesir pada tahun 1882 telah mencetuskan Gerakan Islah. 49 Petikan di atas berkaitan dengan tujuan penubuhan akhbar A Al-Ikhwan C Al-Iman B Warta Malaya D Neracha Bagaimanakah Dr. III dan IV • Lulusan dari Universiti Tokoh Y al-Azhar. II dan IV D II.Mengingatkan mereka yang lalai dan menjaga mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru dengan kebaikan.41 Kesatuan Melayu Muda (KMM) telah ditubuhkan pada tahun 1938. yang manakah benar tentang KMM? I Pemimpin-pemimpinnya ditahan oleh British II Diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaakob III Berjaya mendapatkan kemerdekaan IV Menuntut kemerdekaan A I. III dan IV B I.. yang manakah merupakan puisi karya Harun Aminurrashid? A Di Tengah Segara B Rayuan Bangsa Mu C Seruan Kebangsaan D Dunia yang Fana Mengapakah perjuangan KMM dianggap radikal? I Ingin menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia II Menyuarakan penentangan secara terbuka terhadap British III Mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan British IV Memperjuangkan taraf ekonomi rakyat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Tokoh X • Digelar Bapa Kewartawanan Melayu • Menjadi Ketua Pengarang akhbar yang berpengaruh pada zamannya seperti Warta Malaya dan Majlis. III dan IV Antara berikut.. Antara berikut.. Sun Yat Sen menggerakkan semangat nasionalisme di negaranya? A Melalui rundingan B Melalui pilihan raya C Melalui revolusi D Melalui penulisan • Hari Kejatuhan Kita • Serunai Pujangga 50 45 Apakah kesan peristiwa itu terhadap Tanah Melayu? I Melahirkan golongan nasionalis radikal II Mencetuskan idea kebangkitan negara III Mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan IV Memulakan gerakan memulih Islam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah isu utama yang dibahaskan semasa Kongres Melayu Se-Tanah Melayu pada tahun 1939? A Kemerdekaan negara B Pendidikan Inggeris C Membentuk parti politik radikal 51 46 Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Abdul Samad Ahmad melalui puisi-puisi di atas? A Membangkitkan isu keagamaan B Menyuburkan perasaan cintakan bangsa C Menyeru orang ramai bergiat dalam politik D Menghidupkan adat resam lama • Ibrahim Haji Yaakob • Harun Aminurrashid • Ahmad Boestaman . II dan III C I..

Apakah isu yang ditekankan dalam akhbar di atas? I Peristiwa yang berlaku dalam negeri II Kegiatan sosial dan ekonomi orang Cina dan India di Tanah Melayu III Peristiwa yang berlaku di negeri asal mereka IV Berita hal ehwal masyarakat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 56 Apakah akhbar X yang dimaksudkan di atas? UJIAN BULANAN KETIGA . yang manakah merupakan karyakarya yang ditulis oleh Ishak Haji Muhammad? I Anak Mat Lela Gila II Melati Kota Bharu III Hikayat Faridah Hanum IV Putera Gunung Tahan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah Kongres Melayu yang ketiga tidak dapat dilaksanakan ? A Pihak British melarang pemimpin Melayu daripada mengadakan perjumpaan B Jepun menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941 C Kongres itu tidak mendapat sambutan daripada Persatuan Melayu D British telah menangkap ramai pemimpinpemimpin Melayu Antara berikut. II dan IV D II. 57 Bintang Peranakan Sekolah Melayu Bintang Timor Warta Malaya Antara berikut. II dan IV D II. II dan III C I. III dan IV B I. • Menerbitkan akhbar Suara Benar dan Lidah Benar.A B C D 52 Apakah persamaan yang dimiliki oleh ketiga-tiga tokoh di atas? I Guru dan pemimpin masyarakat II Bekerjasama dengan intelektual agama III Menentang penjajah British IV Mendapat pendidikan Melayu-Inggeris A I. II dan IV D II. tokoh yang manakah boleh dikaitkan dengan Gerakan Islah di negara kita? I Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin II Sayid Jamaluddin al-Afgani III Haji Abbas Muhammad Taha IV Syed Syeikh al-Hadi A I.SET 2 Satu jam lima belas minit . II dan III C I. III dan IV B I. III dan IV • Terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama yang tidak menerima idea Islam yang dipelopori oleh Kaum Muda. II dan III C I. III dan IV Apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan PanIslam? A Gerakan pemulihan sikap umat untuk membangunkan negara B Gerakan penyatuan umat Islam dan menentang penjajah Barat C Gerakan untuk menyatukan golongan berpendidikan Timur Tengah D Gerakan untuk menyeru orang Melayu berpegang pada al-Quran dan hadis Antara berikut. yang manakah merupakan novelnovel yang membangkitkan semangat kesedaran kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua? I Hikayat Faridah Hanum II Melor Kuala Lumpur III Anak Mat Lela Gila IV Cerita Awang Putat A I. III dan IV B I. III dan IV • Tamil Nesan • Lat Pau 53 58 54 59 Golongan Y 60 55 Golongan Y merujuk kepada A Golongan berpendidikan Barat B Golongan radikal C Kaum Tua D Kaum Muda X adalah satu-satunya akhbar berbahasa Melayu yang berani melaporkan berita pemberontakan Dato’ Bahaman di Pahang.

di • Teh yang dihasilkan di Tanah Melayu adalah bermutu tinggi. III dan IV B I. 8 Mengapakah permintaan terhadap getah telah meningkat? A Permintaan daripada penduduk tempatan B Kemajuan teknologi dalam perusahaan getah C Pertambahan bilangan tenaga buruh dari negara Eropah D Perkembangan perusahaan membuat motokar di Eropah dan Amerika Syarikat Apakah kaedah yang digunakan oleh orang Melayu untuk melombong bijih timah pada peringkat awal? I Lombong dedah II Mendulang III Melampan IV Pam kelikir A I dan II C III dan IV 9 5 . manakah kombinasi yang tidak benar tentang kawasan pengeluar tanaman dagangan di Tanah Melayu pada kurun ke-20? 2 7 Jenis tanaman A B C D Getah Kopi Gambir Lada Hitam Negeri Perak Selangor Johor Kelantan Pada kurun ke-20. apakah yang dilakukan oleh British apabila menyedari potensi ini? A Memonopoli sektor perlombongan dan pertanian untuk pasaran tempatan B Memperkenalkan kegiatan ekonomi yang berorientasikan eksport di Tanah Melayu C Memperkenalkan kegiatan ekonomi yang bermotifkan import di Tanah Melayu D Menghadkan kemudahan infrastruktur di penduduk Tanah Melayu Di negeri manakah penanaman lada hitam telah diusahakan setelah kedatangan British ke Tanah Melayu? I Pulau Pinang II Selangor III Sarawak IV Kelantan A I. Apakah jenis teh yang ditanam pada masa itu? A Teh Ceylon C Teh Boh B Teh Lipton D Teh Wangi Antara berikut. Selangor. II dan IV D II. 4 Pernyataan di atas berkaitan dengan Sistem Kangcu di Johor. 6 Pernyataan di atas berkaitan dengan penanaman teh di Pahang. lada hitam dan gambir telah diperkenalkan di Johor. harga getah melambung di pasaran dunia. Negeri Sembilan dan Johor? A Iklim di Tanah Melayu yang sesuai untuk penanaman kopi B Ekoran daripada kemajuan tanaman kelapa sawit C Harga kopi telah meningkat di pasaran dunia D Pertambahan buruh dari negara China • Tanaman teh telah diusahakan Cameron Highlands. II dan III C I.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pahang. 1 Berdasarkan pernyataan di atas. Tanah Melayu mempunyai sumber galian yang bernilai dan berpotensi untuk dimaju-kan dalam bidang pertanian. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. III dan IV Buah pala 3 Di negara manakah buah pala dieksport? I China II Jepun III Hong Kong IV Eropah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Pada kurun ke-19. Apakah faktor kemajuan tanaman tersebut? A Kedatangan buruh India B Kemasukan orang Eropah C Kemasukan orang Cina D Kemasukan buruh paksa Mengapakah tanaman kopi telah diusahakan secara besar-besaran di Perak.

10 Negara manakah yang terlibat dalam perjanjian di atas untuk menstabilkan harga bijih timah? I Tanah Melayu II Indonesia III Bolivia IV Eropah A I. 11 Apakah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? A Getah jelutung C Rotan B Getah perca D Damar Antara berikut. 17 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Rancangan Sekatan Stevenson B Rancangan Getah British-Belanda C Rancangan Lima Tahun Pengeluaran Getah D Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa • Teluk Emas. • Dieksport untuk dijadikan varnis. 12 16 Pernyataan di atas berkaitan dengan kaedah perlombongan bijih timah dengan cara A mendulang C lombong dedah B melampan D pam kelikir • Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangkan pengeluaran dan meningkatkan harga getah. II dan IV D II. apakah yang mempengaruhi pembinaan jalan raya pada masa itu? A Kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi bagi British B Kawasan yang mundur dan sukar dihubungi C Kawasan tumpuan penduduk Melayu D Kawasan yang terpencil • Pekerja akan memasukkan longgokan tanah yang mengandungi bijih timah ke dalam air semula jadi atau palung yang diperbuat daripada kayu. • Penyodok kayu digunakan untuk menolak dan mengacau longgokan tanah mengikut aliran air.B II dan III D I dan IV • Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa telah ditandatangani pada tahun 1931. Johor 18 Kawasan yang disenaraikan di atas berkaitan dengan perlombongan A bijih timah C kuprum B bauksit D arang batu • Pihak British sebenarnya tidak berhasrat untuk memajukan pendidikan dalam kalangan orang Melayu. apakah perubahan tersebut? I Pendidikan vernakular telah diperkenalkan II Kemasukan buruh Cina dan India III Kemunculan bandar-bandar baru IV Jurang ekonomi antara kaum telah dihapuskan A I. 13 Berdasarkan pernyataan di atas. III dan IV B I. Apakah kesan negatif ekoran daripada dasar dwiekonomi yang diamalkan? A Orang Melayu mendapat kelonggaran untuk memegang jawatan penting dalam pentadbiran British B Semua penduduk Tanah Malayu diberi pelbagai keistimewaan C Wujud jurang ekonomi antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar D Orang Melayu lebih tertumpu dalam kegiatan ekonomi perdagangan Menjelang tahun 1939. III dan IV Dasar dwiekonomi yang diperkenalkan oleh British terhadap penduduk Tanah Melayu telah mewujud-kan kesan negatif. III dan IV B I. yang manakah merupakan ciri-ciri kegiatan ekonomi tradisional semasa penjajahan British? I Berorientasikan eksport II Melibatkan tenaga buruh yang ramai III Menggunakan peralatan tradisional IV Dijalankan oleh orang Melayu khususnya di luar bandar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi terutamanya bijih timah dan perusahaan getah telah membawa pelbagai perubahan. II dan III C I. Melaka • Teluk Ramunia. III dan IV • Diperoleh daripada getah pelbagai jenis pokok di hutan. • Diperkenalkan pada tahun 1922. 15 Berdasarkan pernyataan di atas. • Sekolah Menengah Melayu tidak disediakan untuk orang Melayu menyambung pelajaran. II dan III C I. 14 19 Apakah matlamat tindakan British terhadap pendidikan orang Melayu? A Menjadikan orang Melayu sebagai petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka . terdapat jaringan jalan raya yang menghubungkan seluruh Tanah Melayu. • Digunakan untuk menutup renggangan pada papan perahu. II dan IV D II.

III dan IV Taboh telah ditawan. X 25 21 Apakah jenis tanaman baru yang dimaksudkan? I Kopi II Kelapa sawit III Lada hitam IV Gambir A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Tahun Perkara 1823 Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera untuk membebaskan Kedah melalui Seberang Perai tetapi serangan ini gagal. 26 Rajah di atas menunjukkan kesan kekalahan Naning di tangan British. • British menghantar 150 orang Sepoi yang diketuai oleh Kapten Wylie untuk menyerang Dol Said. Rumah penduduk Naning telah dibakar. III dan IV B I. 24 Antara berikut. • Nama asalnya ialah Libau yang bermaksud ‘Pengoncang Dunia’. Kesan-kesan kekalahan Naning di tangan British. II dan III C I. British mengisytiharkan Dol Said sebagai penderhaka. III dan IV B I. beberapa jenis tanaman dagangan tradisional menjadi kurang penting kerana harganya tidak stabil di pasaran dunia • British telah memperkenalkan beberapa jenis tanaman baru. III dan IV Apakah faktor penentangan Dol Said di Naning semasa pemerintahan British? I Menentang bayaran cukai II Mempertahankan kemerdekaan Naning III Menentang pelaksanaan undang-undang British IV Menentang sistem perhambaan oleh British A I. Tokoh X 27 22 Mengapakah usaha Tunku Abdullah telah gagal? A British menyekat bekalan makanan kepada penduduk Kedah B Siam mendapat bantuan British C Siam mempunyai kubu pertahanan yang kuat D Penduduk tempatan telah berpihak kepada Siam dan British Pada tahun 1842. II dan III C I. 28 23 Mengapakah Sultan Kedah berbuat demikian? A Mendapatkan ufti daripada penduduk Siam B Menjalinkan hubungan diplomatik C Mengadakan rundingan damai D Menyerang penduduk Siam Pernyataan di atas berkaitan penentangan Dol Said terhadap British. Sungai Ujong. II dan IV D II. II dan IV D II. Johol dan Muar . Sultan Kedah telah menghantar puteranya Tunku Daei ke Bangkok. siapakah yang menganggotai perang pembebasan Kedah daripada naungan Siam? I Tunku Abdullah II Tunku Kudin III Tok Mo Ris IV Dol Said A I. Bagaimanakah Dol Said dapat menewaskan British? I Dol Said menggunakan teknik perang gerila II Mendapat bantuan dari Seri Menanti. Siapakah tokoh X yang dimaksudkan? A Dol Said C Sharif Masahor B Yamtuan Antah D Rentap • Pada 15 Julai 1831. manakah faktor kewujudan sistem pendidikan vernakular di negara kita semasa penjajahan British? I Pembentukan masyarakat berbilang kaum II Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan III Dasar pendidikan yang setaraf antara semua kaum IV Tumpuan pendidikan ilmu keagamaan antara pelbagai kaum A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Menjelang kurun ke-20. • Dilahirkan pada tahun 1800.B Memberi keutamaan bagi orang Melayu menjawat jawatan yang baik dalam perkhidmatan kerajaan C Melatih anak-anak golongan bangsawan berkhidmat dengan kerajaan British D Memupuk persefahaman di antara kaum 20 Antara berikut. Dol Said berundur ke Seri Menanti dan akhirnya menyerah diri. Apakah kesan X? A British telah membunuh Dol Said B Dol Said akhirnya berjaya mendapat semula tanah jajahan daripada British C Dol Said diberi pencen dan rumah di Melaka D Dol Said berjaya mengadakan rundingan damai • Pahlawan Iban yang menentang kuasa British di Sarawak. • Angkatan British berjaya ditewaskan.

III dan IV Mengapakah Rentap menentang pemerintahan Brooke di Sarawak? I James Brooke menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun II James Brooke mendirikan kubu di Nanga Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban III James Brooke mengenakan cukai kepada masyarakat Iban IV James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang A I. III dan IV Tokoh X • Memimpin pasukan menentang British di Seri Menanti. II dan IV D II. III dan IV • Raja Abdullah • Raja Ismail • Dato’ Maharaja Lela 36 31 2 Mengapakah kewibawaan Sharif Masahor tergugat? I Sarikei diletakkan di bawah pentadbiran Brooke II Perlantikan Henry Steele sebagai wakil British III James Brooke mengambil wilayah Sungai Rajang daripada Sultan Brunei IV James Brooke menghalau Sharif Masahor daripada Sarikei A I. • Berpegang teguh pada prinsip mempertahankan maruah. II dan IV D II. • Beliau dipenjarakan di Betawi. agama dan tanah air. • Seramai 64 orang pengikutnya telah terbunuh. II dan III C I. • Dilahirkan pada tahun 1875. III dan IV Tokoh X • Ketua kaum Murut di Rundum. • Ketika berusia 30 tahun. tokoh manakah yang boleh dikaitkan dengan prinsip di atas? A Dato’ Bahaman Ketiga-tiga tokoh di atas telah mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang. II dan IV D II. Apakah yang dilakukan oleh Sharif Masahor selepas berlakunya peristiwa di atas? A Sharif Masahor tetap menentang James Brooke B Sharif Masahor mendapat bantuan daripada penduduk Sungai Sadong C Sharif Masahor berundur ke Mukah D Sharif Masahor bertahan di Sungai Sadong Pada tahun 1861. 34 Apakah yang menyebabkan James Brooke berjaya menahan Datu Patinggi Abdul Ghafur? A Mendapat bantuan British B Mendapat bantuan Belanda C Sistem pertahanan James Brooke yang kuat D James Brooke menggunakan tipu helah • Kapal dan perahu pasukan Sharif Masahor telah ditenggelamkan semasa pertempuran di Sungai Sadong. 35 30 Siapakah tokoh X yang dimaksudkan? A Sharif Masahor C Antanom B Dol Said D Dato’ Maharaja Lela Bilakah Sekolah Melayu Gelugor di Pulau Pinang didirikan? A 1816 C 1900 B 1922 D 1935 • Sharif Masahor ialah pembesar Sarikei di kawasan Sungai Rajang. II dan IV D II. 37 38 33 Antara berikut. II dan III C I. • Beliau sangat berpengaruh di kalangan orang Melanau di Sungai Rajang. III dan IV B I. yang manakah merupakan faktorfaktor kebangkitan Dato’ Maharaja Lela menentang British? I British memonopoli perdagangan II British mencabar ketuanan Melayu III British memperkenalkan cukai baru IV British mengambil hak memungut cukai A I. James Brooke memaksa Sultan Brunei menyerahkan Mukah dan menahan Sharif Masahor.29 III Bantuan daripada Yamtuan Muda Raja Haji dari Rembau IV Menawan Yamtuan Muda Raja Ali sebagai tebusan A I. Apakah kesan daripada tindakan di atas? A Sharif Masahor dibuang negeri ke Singapura B James Brooke mendapat tentangan daripada penduduk Mukah C Perjuangan Sharif Masahor tidak dapat dipatahkan D Gerakan penentangan terhadap kerajaan Brooke telah berakhir Antara berikut. telah memimpin kaumnya menentang SBUB yang menindas kaumnya. bangsa. III dan IV B I. II dan III C I. Apakah yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut? A Menggalakkan Birch di negeri Perak B Menyokong pentadbiran Birch C Membunuh Birch . III dan IV B I. III dan IV B I. B Dato’ Siamang Gagap C Dato’ Maharaja Lela D Yamtuan Antah • James Brooke berjaya menahan Datu Patinggi Abdul Ghafur. II dan III C I.

apakah yang berlaku semasa peristiwa tersebut? A Sokongan daripada penduduk tempatan B Penentangan daripada penduduk tempatan C Pembunuhan rakyat tempatan beramairamai D Pembunuhan Birch oleh Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya Pembunuhan J. III dan IV B I. W. Yamtuan Antah berunding dengan Gabenor Negeri-Negeri Selat iaitu William Jervois. Apakah hasil daripada rundingan tersebut? A Yamtuan Antah diiktirafkan sebagai Yamtuan Besar di Seri Menanti B Yamtuan Antah dibuang negeri C Yamtuan Antah dilucutkan hak memungut cukai D Yamtuan Antah telah dijatuhi hukuman mati 48 43 . 47 42 Mengapakah Yamtuan Antah bertindak sedemikian? A Menolak campur tangan British di Seri Menanti B Menentang pencerobohan British C Menghentikan tugas mengukur kawasan antara Terachi dan Kuala Pilah D Menggalakkan berlakunya pertempuran Pada bulan Mei 1876. 44 39 Berdasarkan pernyataan di atas. Siapakah yang mengetuai Gerakan Sultan ini? A Tok Gajah C Kolonel Walker B Mat Kilau D Sultan Wan Ahmad • Mat Sator • Kamunta 46 41 Apakah persamaan kedua-dua pemimpin di atas? A Berketurunan Kadazandusun B Berjuang menentang SBUB yang zalim C Terkorban semasa bertempur dengan SBUB di Tambunan D Pembesar yang mentadbir di daerah Tambunan Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Januari 1900 di Sabah? I Mat Salleh terkorban II Mat Salleh mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya III Mat Salleh dibenarkan mentadbir Tambunan IV Perjuangan Mat Salleh diteruskan oleh Mat Sator dan Kamunta A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Siapakah Pegawai Daerah Pasir Puteh yang telah menghantar Sarjan Che Wan untuk menangkap Tok Janggut pada 28 April 1912? A Encik Abdul Latif B Encik Mat Hassan C Che Sahak Merbol D Abdul Hadi Hasan • Satu rundingan telah diadakan antara Mat Salleh dan William Cowie di Menggatal pada bulan April 1898. II dan IV D II. W Birch dan rombongannya tiba di Pasir Salak pada 2 November 1875 untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. III dan IV B I. III dan IV Pada bulan Januari 1892. II dan IV D II. British menubuh-kan pasukan tentera yang dinamakan ‘Gerakan Sultan’ untuk menamatkan kebangkitan rakyat Pahang.D Menghalau Birch J. Wise mendirikan balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding dangan Dato’ Bahaman terlebih dahulu III Pengikut Dato’ Bahaman telah ditangkap dan dipenjarakan IV British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran yang diberikan kepada Dato’ Bahaman A I. Apakah faktor-faktor penentangan Dato’ Bahaman di Pahang? I Dato’ Bahaman dilarang mengutip cukai di kawasannya II E. 40 Apakah kesan yang berlaku selepas peristiwa di atas? I Dato’ Maharaja Lela. Pandak Indut dan Sepuntum dijatuhkan hukuman gantung sampai mati II Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles III Raja Ismail dibuang negeri ke Johor IV Sultan Abdullah diberi jawatan penting di Pasir Salak A I. A. III dan IV Negara manakah yang membantu pihak British untuk mengalahkan pejuang Perak dalam Perang Perak? I China II Jepun III India IV Hong Kong A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Yamtuan Antah telah menghantar seramai 200 orang pengikutnya ke Terachi dan Kuala Pilah. W. II dan III C I. 45 Maklumat di atas berkaitan dengan usaha British untuk menamatkan penentangan rakyat Pahang. W Birch pada 2 November di Pasir Salak. Dato’ Sagor. II dan III C I.

Kelantan • Mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan di Mekah. II dan IV D II. Mengapakah pihak British bertindak sedemikian? A Penduduk Naning enggan menerima agama Kristian B Keengganan Dol Said dan penyokongnya membayar cukai C Membalas dendam ke atas penduduk Naning D Penduduk Naning bersubahat dengan negara luar Siapakah tokoh yang merupakan perintis kegiatan penulisan novel di Kelantan? A Abdul Kadir Adabi B Mohammad Eunos Abdullah C Ishak Haji Muhammad D Ibrahim Haji Yaakob Antara berikut. Pasir Puteh. III dan IV • Nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas. III dan IV B I. II dan III C I. pihak British telah menyerang Naning. • Dilahirkan di Kampung Jeram. Apakah akhbar tersebut? 59 . 53 Siapakah tokoh yang berkaitan dengan maklumat di atas? A Haji Musa Abdul Ghani B Haji Abdul Rahman Limbong C Tok Janggut D Dato’ Bahaman Haji Abdul Rahman Limbong 58 Siapakah tokoh yang dimaksudkan berdasarkan maklumat di atas? A Haji Abbas Muhammad Taha B Syed Syeikh al-Hadi C Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin D Syeikh Muhammad Abduh Kaum Tua telah menerbitkan akhbar untuk mengecam gerakan idea Kaum Muda. • Menerbitkan majalah Al-Imam.54 49 Apakah syarat-syarat Perjanjian April 1898? I Mat Salleh dan pengikutnya telah dipenjara II Mat Salleh dan pengikutnya diberi pengampunan III Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan IV Mat Salleh dikehendaki melaporkan pergerakannya kepada SBUB 55 Apakah kesudahan penentangan tokoh di atas terhadap British? A Beliau telah terkorban dalam pertempuran di Saring B Beliau telah dijatuhkan hukuman buang negeri ke Makkah C Beliau telah dijatuhi hukuman bunuh oleh British D Beliau telah menyerah diri kepada pihak British Apakah yang dimaksudkan dengan semangat nasionalisme? A Perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air B Semangat untuk memajukan negara di persada dunia C Keazaman untuk menentang penjajah Barat D Perjuangan membebaskan negara daripada penjajahan British Antara berikut. siapakah tokoh yang mempelopori Gerakan Islah ini di Mesir? I Sayid Jamaluddin al-Afghani II Syeikh Muhammad Abduh III Jose Rizal IV Soekarno A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Dilahirkan di Sumatera pada tahun 1869. apakah faktor-faktor penentangan Antanom terhadap SBUB? I Orang Murut dilarang membuka tanah baru II SBUB mengenakan cukai yang membebankan orang Murut III Orang Murut dijadikan buruh paksa IV SBUB telah penjarakan suami isteri kaum Murut A I. III dan IV Pada tahun 1831. negara manakah yang terpengaruh dengan Gerakan Pan-Islam untuk menentang penjajahan kuasa asing? I India II Tanah Melayu III Brunei IV China A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu turut dipengaruhi oleh Gerakan Islah di Mesir pada tahun 1882. A I. II dan IV 50 C I. 56 51 52 57 Berdasarkan pernyataan di atas. II dan III B I. • Mendapat pendidikan di Makkah dan Universiti al-Azhar. III dan IV D II.

antaranya ialah PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . III dan IV Siam B I. III dan IV II. III dan IV D Mengelakkan Negeri-Negeri Melayu Utara daripada jatuh ke tangan kuasa Barat lain Sultan 3 Mengapakah Sultan Abdullah sanggup menawarkan Pulau Pinang kepada pihak British? X A Mendapatkan bantuan kewangan B Mengekalkan kemerdekaan Kedah C Menentang serangan Siam Raja Bendahara D Menghadapi ancaman Perancis 4 Mengapakah James Brooke diberi kuasa memerintah negeri Sarawak pada tahun 1841? A Mendapat sokongan pembesar B Memajukan perlombongan antimoni C Mengembalikan keamanan di Sarawak D Menyelesaikan masalah kewangan Antara berikut. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. II dan IV D II. yang manakah merupakan kesan yang wujud daripada Perjanjian Inggeris-Kedah 1786? A Negeri Kedah tidak memerlukan bantuan daripada kuasa-kuasa lain B Kedah menjalinkan hubungan persahabatan dengan Inggeris C SHTI berjaya menduduki Pulau Pinang Raja Di Hilir 8 Rajah di atas merujuk kepada sistem pewarisan takhta di negeri Perak. II dan III C I. II dan IV III IV C D Pengasuh Fajar Bakti I. III dan IV Gerakan Islah mempunyai banyak saluran akhbar lain selain Al-Iman.SET 1 Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.I II A B 60 Suara Benar Bintang Timor I dan II II dan III III IV C D Warta Malaya Lidah Benar III dan IV I dan IV I II A B Neracha Al-Ikhwan I. Apakah jawatan X dalam rajah tersebut? A Penghulu B Raja Muda C Residen D Gabenor Antara berikut. Mengapakah Raja 6 Bagaimanakah Stamford Raffles mendapatkan Belanda berbuat demikian? Singapura? A Untuk mendapatkan bantuan ketenteraan dari A Mengiktiraf Tengku Hussein sebagai Sultan British Johor B Untuk mendapatkan bantuan kewangan bagi membangunkan semula Belanda C Untuk membenarkan Raja Belanda berlindung B Menandatangani perjanjian dengan di England Temenggung Ibrahim D Untuk memastikan tanah jajahan Belanda tidak C Mengusir orang Bugis dari negeri Johor D Menandatangani Surat-surat Kew 2 Perjanjian Sulit di antara British dan Siam telah ditandatangani pada 6 April 1897. yang manakah merupakan punca utama yang membawa kepada berlakunya Perang Klang di Selangor? 5 9 . II dan III I. D Negeri Kedah bebas daripada ancaman kuasakuasa luar 1 Raja Belanda telah menandatangani Surat-surat Kew dengan British pada tahun 1975. Apakah tujuan 7 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pentadbiran British menandatangani perjanjian tersebut? Negeri-Negeri Selat (NNS) telah dipindahkan ke A Mendesak Siam membenarkan pedagang Pejabat Tanah Jajahan di London pada tahun 1867? British berdagang di negeri Siam I Pentadbiran NNS yang lemah B Meminta kerajaan Siam membenarkan British II Ancaman kongsi gelap membuka pangkalan III Pertukaran dasar pemerintahan tentera di selatan Siam IV Desakan saudagar NNS C Menghalang kedatangan kuasa Barat lain ke A I.

Apakah jawatan pegawai itu? A Residen B Gabenor C Gabenor Jeneral D Leftenan Gabenor Sebelum 1874 Dasar tangan tidak Selepas 1874 campur Dasar campur tangan 15 Sekolah Melayu yang pertama telah dibina di Sabah pada tahun 1921. seorang Pegawai British telah terbunuh. II dan IV D II. Rentap telah bertindak menyerang kubu Brooke di Nanga Skrang. II dan III C I. British telah melantik seorang pegawai bagi mengetuai pentadbiran Negeri-Negeri Selat. hospital dan jalan raya A I. Dalam serangan tersebut. III dan IV B I. III dan IV 1914 . Frank Swettenham telah dilantik sebagai Residen Jeneral pertama bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. perkhidmatan pos dan Jabatan Kerja Raya IV Membina sekolah. III dan IV B I. II dan IV D II. Allan Lee. Apakah ciri-ciri sekolah tersebut? I Dibiayai oleh golongan mubaligh II Dibina di kawasan bandar III Dibuka untuk semua kumpulan etnik IV Lepasannya layak menjadi pegawai tadbir peringkat rendah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Pada tahun 1896.A Pergaduhan di antara puak Ghee Hin dan Hai San B Perbalahan untuk menguasai daerah Klang C Perebutan takhta di kalangan pembesar D Penglibatan British dalam ekonomi Klang 10 Sultan Abdul Samad telah melantik Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Klang. Apakah tanggungjawab ahli majlis ini? A Menggubal perlembagaan negeri B Menguruskan kewangan negeri C Menasihati sultan dalam pentadbiran negeri D Mengetuai operasi ketenteraan • Dianggotai oleh Pegawai British • Ditubuhkan di London pada tahun 1886 • Bidang tugas .Menguruskan hubungan luar Johor 14 Apakah alasan yang digunakan oleh British bagi melaksanakan dasar campur tangan di Tanah Melayu? I Kekayaan di Tanah Melayu II Ancaman lanun di perairan III Pergaduhan kongsi gelap IV Masalah pergolakan politik di Tanah Melayu A I. Apakah bidang tugas beliau? I Menggubal undang-undang II Membicarakan kes jenayah III Mentadbir cukai eksport IV Menguruskan kewangan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Bagaimanakah Sultan Abu Bakar memodenkan pentadbiran Johor? I Menaikkan gaji kakitangan kerajaan II Menubuhkan pasukan polis dan tentera III Menubuhkan mahkamah. Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? A Nama Rentap diabadikan di Hotel Damai Lagoon B James Brooke membunuh Rentap C James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap D James Brooke dan pengikutnya mengundurkan diri dari Sarawak Pada tahun 1826.Douglas Campbell 16 11 17 12 18 13 Mengapakah British terpaksa menunggu lama untuk menempatkan Penasihat British di atas di negeri Johor? A Perpaduan rakyat bersama pemimpin B Kewujudan perlembagaan negeri C Sering berlaku perebutan takhta D Kepesatan pembangunan negeri Majlis Mesyuarat Negeri 19 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan Undangundang Tubuh Kerajaan Johor. II dan III C I. III dan IV 20 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A Lembaga Pembangunan Negeri . Mengapakah Tengku Kudin tidak disukai oleh pembesar-pembesar Selangor? A Beliau menyokong Raja Mahadi B Beliau seorang yang bersikap pilih kasih C Beliau bukan anak negeri Selangor D Beliau tidak cekap dalam menjalankan tugas Apakah punca pergaduhan di antara Dato’ Bandar Kulop Tunggal dengan Dato’ Kelana Sayid Abdul Rahman di Sungai Ujong pada tahun 1874? A Pengenalan cukai yang tinggi B Perjanjian dengan British C Perebutan kawasan lombong bijih D Pengiktirafan kuasa pentadbir Pada tahun 1853.

Apakah sumbangan utama beliau terhadap negeri Kedah? I Menguruskan pembinaan Sistem Pengairan II Memajukan kawasan penanaman padi III Menggalakkan penanaman getah di Kedah IV Memajukan perlombongan bijih timah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kepentingan Sistem Kangcu yang diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim kepada ekonomi negeri Johor? A Memajukan tanaman lada hitam dan gambir B Memajukan tanaman kelapa dan nenas C Membuka ladang getah dan kelapa sawit D Memajukan tanaman lada hitam dan buah pala Bagaimanakah J. pernyataan yang manakah berkaitan dengan perluasan kuasa Barat? I Perancis ingin meluaskan pengaruhnya di timur Siam II Jerman ingin memiliki Langkawi III Rusia ingin membuka penempatan di Kelantan IV Amerika Syarikat ingin meluaskan pengaruhnya di Terengganu A I. James Brooke telah membentuk beberapa jabatan. Humphreys mengukuhkan pengaruh British di Terengganu? A Menjalinkan hubungan dengan negeri Siam B Menggalakkan kemasukan pelabur asing C Menguasai jabatan penting kerajaan D Menyusun pembangunan negeri Kedah dipaksa menerima penasihat British iaitu William George Maxwell berikutan termeterainya Perjanjian Bangkok 1909. Tokoh X ialah A Dato’ Muhammad Ibrahim bin Munsyi B Dato’ Jaafar bin Muhammad C Dato’ Abdul Rahman bin Andak D Dato’ Muhammad Salleh bin Perang Apakah peranan utama Majlis Tertinggi dalam pemerintahan Brooke di Sarawak? I Meluluskan undang-undang II Menggubal dasar kerajaan III Memungut cukai IV Menjaga keamanan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Western • Tenom • Beaufort Senarai di atas adalah beberapa buah bandar di Sabah. Apakah kesan pembinaan landasan kereta api di bandar-bandar tersebut terhadap ekonomi di Sabah? A Memudahkan penghantaran arang batu ke pelabuhan B Menggalakkan pembukaan ladang getah baru C Membantu perkembangan kawasan petempatan baru D Menyelaraskan pembangunan di kawasan pedalaman Mengapakah James Brooke mengamalkan dasar pecah dan perintah semasa mentadbir Sarawak? I Mengukuhkan kedudukan pelabur Barat di Sarawak II Memudahkan James Brooke melaksanakan pembaharuan III Mengukuhkan kedudukannya sebagai Raja Sarawak IV Menghalang perpaduan masyarakat berbilang kaum A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Bagi melicinkan pentadbirannya. III dan IV B I. II dan III C I. L. Apakah jabatan-jabatan tersebut? I Jabatan Pos II Jabatan Kastam 22 28 23 24 30 25 26 .B Majlis Kerajaan Tempatan C Lembaga Penasihat Johor D Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 21 Wan Mat Saman merupakan Perdana Menteri Kedah yang pertama. III dan IV Mengapakah berlaku ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Sarawak semasa pemerintahan keluarga Brooke? A Kaum Cina sahaja yang maju dalam perlombongan 31 29 B Hanya bahagian pertama dan kedua Sarawak sahaja dimajukan C Tanaman tradisional sahaja dimajukan oleh Brooke D Hanya penduduk pribumi sahaja yang maju dalam perdagangan 27 Kepintaran tokoh X telah menyedarkan British bahawa bukan mudah untuk campur tangan di Johor. II dan IV D II. Apakah kesan daripada tindakan British itu? A Kedatangan Maxwell dapat diterima oleh kerabat raja Kedah yang antisultan B William George Maxwell dapat memajukan Kedah C Pergeseran berlaku di antara Maxwell dengan kerabat diraja Kedah D Maxwell dihalau kerana memungut cukai tanpa kebenaran Antara berikut.

III dan IV I. Apakah tujuan perlaksanaan tersebut? A Menggalakkan penanaman padi B Menggalakkan penanaman getah C Memajukan bidang pertanian D Menggalakkan penanaman tembakau Pada tahun 1791. Apakah kesan daripada tindakan Sultan Kedah itu? A Inggeris melantik pengganti sultan 41 36 . II dan IV D II. H. Apakah tindakan SBUB dalam menangani masalah ini? A Meminjam modal dari Syarikat Dent B Mengekalkan pembesar tempatan dalam pentadbiran C Membawa masuk pegawai dari luar D Melantik pegawai sukarela Membicarakan masalah berhubung dengan hukum Islam dan hukum adat. III dan IV Tembakau (Dolar) 2112 1618 39 775 37 Tahun 1884 1885 1886 32 B Inggeris membatalkan pembayaran sagu hati kepada sultan C Inggeris mengambil Seberang Perai sebagai wilayahnya D Inggeris bertindak campur tangan dalam negerinegeri Melayu Tahun Peristiwa 1881 Pemberian Piagam Diraja kepada Syarikat Borneo Utara British di Sabah (SBUB). III dan IV Mengapakah Syarikat Borneo Utara British memerlukan khidmat ketua kampung dalam pentadbirannya? A Mengawasi pergerakan buruh asing B Mengetuai angkatan ketenteraan C Memajukan kegiatan pertanian D Melicinkan pentadbiran di peringkat kampung Syarikat Borneo Utara British tidak mampu untuk menggaji pegawai Eropah kerana masalah kewangan. 39 40 35 Maklumat di atas adalah berkaitan perlaksanaan pentadbiran SBUB di Sabah. yang manakah mempunyai tugas di atas? A Residen C Ketua Anak Negeri B Pegawai Daerah D Majlis Penasihat Apakah tindakan yang diambil oleh SBUB untuk memantapkan keamanan di Sabah? I Mengasaskan Jabatan Polis Sabah II Mewujudkan pasukan Renjer Sabah III Menubuhkan pasukan polis Dayak IV Menubuhkan pasukan Skuad Terbang A I. Bagaimanakah Syarikat Borneo Utara British berjaya menarik pelabur Barat ke negeri tersebut? A Menyediakan kemudahan pengangkutan yang baik B Membekalkan tenaga buruh yang murah C Menawarkan tanah dengan harga yang rendah D Mengenakan cukai perniagaan yang rendah Siapakah Gabenor pertama pemerintahan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah? A Edward Dent B Sir Rutherford Alcock C W. Sultan Kedah cuba mengambil Pulau Pinang daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris secara kekerasan. Jadual di atas menunjukkan hasil eksport tembakau di Sabah dalam nilai dolar. II dan III C I.III IV A B Jabatan Pengangkutan Jabatan Kehakiman I. III dan IV B I. Treacher D Alfred Dent Apakah bidang kuasa Hakim Mahkamah Anak Negeri di Sabah pada kurun ke-19? I Mengendalikan kes yang berkaitan dengan hukum adat II Mengendalikan kes berkaitan dengan hukum Islam III Mengendalikan kes-kes cukai IV Mengendalikan kes-kes pembunuhan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • SBUB telah memberikan 4% dividen • Pengecualian cukai eksport selama 50 tahun Apakah tanggungjawab SBUB kepada rakyat selepas pemberian piagam? A Mengekalkan pentadbiran tradisional B Melantik pegawai tadbir British C Memerintah secara demokrasi D Memelihara adat istiadat tempatan • Berperanan sebagai majistret • Ketua pentadbir semua jabatan di peringkat daerah • Bendahari Daerah 33 38 34 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan bidang tugas pembesar dalam organisasi pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB). II dan III C I. II dan IV D II. Antara berikut.

yang manakah mempunyai tugas seperti di atas? A Mahkamah Majistret B Mahkamah Anak Negeri C Mahkamah Tinggi D Mahkamah Adat 47 • Dilantik sebagai Penasihat British pada tahun 1910 di Kedah. • Berselisih faham dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah. • Memperkenalkan sistem pemerintahan Barat di negeri Kedah. L. Conlay D Meadowe Frost Rancangan Sekatan Stevenson Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa 44 Apakah tujuan rancangan di atas diadakan? I Menetapkan kuota eksport getah II Mencari pasaran baru getah III Bekerjasama untuk meningkatkan mutu getah IV Mengurangkan pengeluaran getah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Melampan • Mendulang • Lombong dedah • Pam kelikir • Kapal korek 49 45 Apakah kesan daripada perubahan teknologi melombong bijih timah di atas? I Kepentingan pentadbiran British terjejas II Penguasaan bijih timah oleh pelombong Eropah III Kemasukan modal asing IV Pembentukan masyarakat berbilang kaum A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Brazil X Y Graf di atas menunjukkan peratusan pengeluaran bijih timah yang diusahakan oleh pelombong Eropah dan Cina. • Lulusan institusi ini boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara.khusus untuk anak raja dan golongan bangsawan Melayu.46 42 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan bidang tugas mahkamah di Sabah. yang manakah benar tentang tempat bertanda X dan Y? A Botanical Garden dan Singapura B Kew Garden dan Botanical Garden C Singapura dan Sri Lanka D Singapura dan Botanical Garden Dasar British yang memperkenalkan dwiekonomi memberi kesan kepada penduduk Tanah Melayu iaitu I pembangunan yang tidak seimbang II kegiatan ekonomi komersial diketepikan III orang Melayu menikmati pembangunan sosial IV kegiatan ekonomi tradisional terabai A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut. Humphreys B W. L. Antara berikut. Bagaimanakah pelombong Eropah berjaya mengatasi pelombong Cina dalam pengeluaran bijih timah pada tahun 1930-an? A Penggunaan teknik lombong dedah B Penggunaan tenaga buruh yang ramai C Penggunaan teknik palung D Penggunaan kapal korek • Kurikulum yang diajar . golongan yang manakah terlibat dalam penanaman pertanian dagangan pada kurun ke20 di Tanah Melayu? I Pembesar Melaka II Penduduk tempatan III Orang asing IV Peladang Eropah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 48 43 Siapakah Residen yang dimaksudkan di atas? A George Maxwell C J. Kuala Kangsar • Institusi Pendidikan Y . Rajah di atas menunjukkan cara pokok getah dibawa ke Tanah Melayu. Antara berikut.

III dan IV Tahun 1922 Peristiwa Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) 57 52 Apakah kesan daripada rundingan tersebut kepada Yamtuan Antah? A Menguasai daerah Sungai Ujong B Diiktiraf sebagai pembesar Seri Menanti C Menerima Penasihat British D Dibuang daerah ke Singapura Pada tahun 1922. seramai 43 orang petani telah ditahan oleh British dan didakwa di mahkamah.A I dan II B II dan III 50 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan institusi pendidikan di Tanah Melayu. C III dan IV D I dan IV 55 Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Sultan Ahmad Tajudin untuk mendapatkan kembali takhta negeri Kedah pada tahun 1836? A Mengadakan rundingan dengan Raja Siam B Merancang menyerang Siam melalui Bruas C Membentuk pakatan dengan Belanda D Meminta bantuan ketenteraan British • Raja Chulan • Mohammad Eunos Abdullah 51 Mengapakah rakyat Terengganu menentang peraturan tersebut? I Bertentangan dengan syariat Islam II Percaya bahawa tanah adalah hak Allah III Sultan berkuasa ke atas tanah rakyat IV Tanah rakyat terletak di bawah kuasa kerajaan negeri A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Tahun Mei 1876 Peristiwa Yamtuan Antah telah berunding dengan Gabenor Negeri-Negeri Selat. II dan IV D II. politik dan sosial 58 53 Apakah peranan yang dimainkan oleh Abdul Rahman Limbong dalam peristiwa di atas? A Melancarkan perang terhadap British B Menjadi peguambela kepada petani C Mengadakan rundingan pembebasan dengan British D Menghasut penduduk menentang British Apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan British ke atas mereka yang bersalah membunuh J. Alor Setar B Maktab Perguruan Sultan Idris C Kolej Melayu Kuala Kangsar D Maktab Sultan Abu Bakar Rakyat Terengganu menentang peraturan baru berkaitan dengan kebenaran untuk membuka tanah baru. W. II dan III C I. 56 Tokoh-tokoh di atas berusaha memperjuangkan kepentingan orang Melayu melalui I sistem perundangan II pendidikan agama III bidang penulisan IV persatuan A I. Institusi pendidikan Y ialah A Kolej Sultan Abdul Hamid. III dan IV B I. Apakah kepentingan MPSI dalam sejarah tanah air kita? I Melahirkan golongan nasionalis Melayu II Mewujudkan Gagasan Melayu Raya III Membangkitkan semangat kebangsaan melalui akhbar IV Mewujudkan kesedaran pentingnya kemerdekaan A I. II dan IV D II. III dan IV B I. III dan IV Apakah kesan Gerakan Islah di Timur Tengah ke atas Tanah Melayu? I Mencetuskan idea negara Islam II Menjaga kepentingan orang Melayu III Membangkitkan semangat kebangsaan IV Memulakan gerakan pemulihan Islam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah tujuan Kongres Se-Tanah Melayu 1939 diadakan? A Menyebarkan propaganda antidadah B Menentang penjajah C Mewujudkan perpaduan kebangsaan dalam kalangan orang Melayu D Memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi. William Jervois. W Birch di Pasir Salak? I Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya dihukum pancung II Raja Ismail menyerah diri III Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya dihukum gantung sampai mati IV Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles 59 54 . II dan III C I.

II dan IV D II. II dan IV D II. II dan III C I. III dan IV 7 Sultan Hussein Perjanjian 7 Jun 1823 4 Apakah kesan perjanjian ini? A British kehilangan monopoli perdagangan B Sultan Hussein berkuasa di Johor C British berkuasa penuh di Singapura D Johor menjadi tanah jajahan British 5 2 Apakah tindak balas Sultan Kelantan dan Sultan Terengganu terhadap Perjanjian Bangkok? A Cuba menggagalkan usaha-usaha British untuk menakluki negeri mereka B Enggan menerima surat penyerahan kuasa C Membunuh wakil British D Memberi sokongan kepada pihak British Sultan Hussein Perjanjian 2 Ogos 1824 Temenggung Rahman Y Abdul 6 3 Perjanjian 2 Ogos 1824 telah ditandatangani oleh tokoh Y dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. 1 Mengapakah Sultan Kedah merancang mengambil semula Kedah dari Syarikat Hindia Timur-Inggeris (SHTI) pada tahun 1791? A Inggeris tidak membayar pampasan kepada Kedah seperti yang telah dijanjikan B Inggeris tidak memberi bantuan apabila Kedah diancam Siam C Inggeris mengiktiraf negeri Kedah sebagai hak Siam D Inggeris cuba menduduki Seberang Perai Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 telah menamatkan pertikaian di antara pihak Inggeris dengan Belanda di Kepulauan Melayu. III dan IV B I. Apakah kesimpulan daripada isi perjanjian tersebut? A Pihak Barat mendapat hak perdagangan yang sama B Pihak Inggeris dan Belanda gagal menghapuskan lanun C Pihak Inggeris lebih berkuasa daripada pihak Belanda D Pihak Barat lebih diutamakan daripada rakyat tempatan Perjanjian Burney telah ditandatangani di antara Raja Rama III dan Henry Burney di Bangkok pada tahun 1826. Apakah syarat-syarat perjanjian tersebut? I Sultan Kedah akan menyerahkan Seberang Perai II British mengiktiraf ketuanan Siam ke atas Kedah III Sultan Kedah tidak dibenarkan tinggal di Kedah IV Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang A I.60 Akhbar Al-Iman diterbitkan di Singapura pada tahun 1906. II dan III C I. III dan IV PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . Apakah isi kandungan akhbar Al-Iman? I Menekankan ilmu pengetahuan II Memberi informasi tentang senario politik di Tanah Melayu III Menyeru orang Melayu berpegang kepada alQuran dan Hadis IV Kepentingan pendidikan bagi kaum perempuan A I. Siapakah tokoh Y tersebut? A Stamford Raffles B John Crawfurd C William Farquhar D George Leith • Pulau Pinang • Melaka • Singapura Apakah tujuan British menggabungkan pentadbiran ketiga-tiga buah negeri di atas? I Memantapkan sistem pertahanan II Memudahkan perancangan bandar III Menjimatkan perbelanjaan IV Menyeragamkan pentadbiran A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Temenggung Abdul Rahman Stamford Raffles .SET 2 Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. III dan IV B I. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.

II dan IV D II. III dan IV B I. Maklumat yang diberi adalah berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh Sultan Ahmad bagi memajukan negeri Pahang. II dan III C I.Satu perjanjian telah ditandatangani di antara Pangeran Muda Hashim dengan James Brooke. Apakah kesan perjanjian ini terhadap Terengganu? I Baginda Sultan telah dibuang ke Johor II Sultan Muhammad II turun takhta III Terengganu telah menerima Penasihat British IV Baginda Sultan telah dibuang ke Melaka A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Mencontohi Sultan Abu Bakar dalam membangunkan Johor • Membawa masuk pelabur asing II III IV A B Perkembangan Revolusi Perindustrian Pembukaan Terusan Suez Mempercepatkan perjalanan I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV • Sharif Masahor • Rentap 14 10 Apakah persamaan kedua-dua tokoh di atas? I Menentang dasar pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak II Kepimpinan mereka dicabar III Berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Sarawak IV Mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat Murut A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Melalui Undang-undang 1830 . III dan IV 16 12 Apakah kesan daripada perlantikan tersebut? A Perlucutan jawatan Sultan Abdul Rahman B Pertapakan SHTI secara rasmi di Singapura C Perlantikan Temenggung Abdul Rahman sebagai wakil British D Kemerdekaan Johor daripada pengaruh Belanda 1841 .8 Apakah rumusan yang boleh dibuat daripada upacara menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang? A Mendapat pemerintah baru B Perkembangan dalam perdagangan C Penjajahan bermula D Pembukaan tanah baru • Pada kurun ke-19 Penciptaan kapal wap 13 9 Apakah kesan langsung daripada penciptaan tersebut? I Boleh membawa muatan yang lebih banyak Pada tahun 1919. Sultan Muhammad II telah didesak oleh British supaya menandatangani satu perjanjian yang bertempat di Singapura. . Apakah kesan penubuhan Persekutuan? I Kestabilan politik dalam persekutuan II Pelaburan asing bertambah III Perkongsian khidmat pakar IV Pendapatan persekutuan bertambah A I. Mengapakah usaha Sultan Ahmad ini tidak disenangi oleh British? A Ingin menjaga kepentingan British di Tanah Melayu B British bimbang kedaulatan Pahang terancam C British bimbang Pahang akan diancam oleh kuasa Barat yang lain D Sultan Ahmad tidak menunaikan permintaan British • Kedah • Perlis • Kelantan • Terengganu Mengapakah negeri-negeri Melayu di atas tidak lagi menghantar bunga emas kepada Siam selepas tahun 1909? A Negeri-negeri Melayu bebas dan berdaulat B Pengaruh Siam di negeri-negeri Melayu mula merosot C Negeri-negeri Melayu di atas berada di bawah naungan British D Siam diserang oleh Burma Temenggung Abdul Rahman telah men-jemput Tengku Hussein di Singapura untuk menjadi Sultan Johor.British memaksa penduduk Naning membayar cukai 1/10 daripada hasil keluaran pertanian. 15 11 Apakah alasan yang diberikan oleh Dol Said agar penduduk Naning tidak mematuhi undang-undang di atas? A Hasil tanaman yang sedikit B Naning adalah negeri yang bebas dan merdeka C Cukai tersebut tidak terkandung dalam perlembagaan negeri D British tidak berunding dahulu dengannya Perjanjian Persekutuan telah ditandatangani dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1896.

18 24 19 Maklumat di atas adalah merujuk kepada sebuah bandar di Sabah. Majlis ini ialah A Majlis Daerah . III dan IV B I. Cara ini dikenali sebagai A mendulang C lombong dedah B melampan D lombong Siam • Orang Kaya • Temenggung 21 26 22 Apakah tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka? I Melaksanakan arahan Sultan Brunei II Mengutip cukai III Membuat dasar IV Menasihati Raja Brooke A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Dianggotai oleh ketua kaum Bumiputera • Bersidang tiga tahun sekali • Bertujuan memberi peluang bertukar fikiran dalam satu perjumpaan dan mengambil bahagian dalam pentadbiran 27 Maklumat di atas merujuk kepada satu majlis yang ditubuhkan di Sarawak. Pengiktirafan ini sangat penting kepada baginda kerana A kedudukan Gabenor Negeri-Negeri Selat lebih tinggi daripada kedudukan baginda B British mengakui kekuatan dan kedaulatan negeri Johor C Sultan Abu Bakar boleh berhubung terus dengan kerajaan British di London 20 25 Maklumat di atas adalah salah satu cara dalam perlombongan bijih timah. • Mereka berdiri di dalam sungai dengan memegang sejenis dulang yang diperbuat daripada kayu jelutung. Apakah punca utama kejatuhan harga kopi tersebut? A Meminum kopi boleh mendatangkan kemudaratan B Pembukaan ladang kopi secara besar-besaran di Indonesia C Pengeluaran berlebihan oleh Brazil D Penduduk dunia menemui minuman baru. yang manakah benar tentang syaratsyarat Perjanjian Bangkok 1909? I Siam mengawal hubungan luar Kelantan dan Terengganu II Perjanjian Sulit 1897 dibatalkan III British menyerahkan semula Hak Wilayah Asingan kepada Siam IV Siam tidak boleh menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British A I. III dan IV Harga kopi mengalami kejatuhan pada tahun1890-an. bandar manakah yang mempunyai ciri-ciri di atas? A Kudat C Sandakan B Tawau D Lahad Datu British telah bersetuju menawarkan pinjaman sebanyak 200 000 dolar kepada kerajaan negeri Johor.17 Apakan antara faedah-faedah yang diperoleh James Brooke melalui perjanjian di atas? I Menjadi ketua kepada pembesar-pembesar tempatan II Diberi kuasa untuk memerintah Sarawak III Diberi hak memungut semua cukai di Sarawak IV Diberi hak monopoli dalam perdagangan Sarawak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut. II dan III C I. Antara berikut. negeri manakah yang boleh dikaitkan dengan Perjanjian Burney? I Perak III Pahang II Kedah IV Pulau Pinang A I. II dan IV D II. Ratu Great Britain telah mengurniakan gelaran Maharaja Johor kepada Sultan Abu Bakar. III dan IV B I. D Beberapa orang pegawai British dilantik untuk membantu baginda dalam pentadbiran 23 Antara berikut. iaitu teh • Biasanya dilakukan oleh kaum wanita. • Dinamakan Elopura yang bermaksud bandar yang cantik. II dan IV D II. III dan IV • Diasaskan oleh William Pryer pada tahun 1879. II dan III C I. Apakah tujuannya British memberikan pinjaman ini? A Membangunkan negeri Johor B Memodenkan negeri Johor C Membina landasan keretapi D Membaiki istana Apakah tugas Konsul British ke atas warganegaranya di Siam mengikut bidang kuasa Hak Wilayah Asingan? A Menjalankan kuasa perundangan British B Mengawasi kebajikan rakyat British C Menasihati pentadbiran di Siam D Menjatuhkan hukuman ke atas rakyat Siam yang bersalah Pada tahun 1868.

Apakah perubahan tersebut? I Memonopoli hasil galian emas dan antimoni daripada pembesar tempatan II Mengenakan cukai yang tinggi ke atas hasil keluaran penduduk III Memaksa orang Bidayuh bekerja di lombong tanpa diberi upah IV Melatih orang tempatan menjadi pemimpin A I. 29 Maklumat di atas merujuk kepada A Vyner Brooke C James Brooke B Charles Brooke D Pangeran Mahkota Pangeran Indera Mahkota di Sarawak telah ditentang oleh penduduk dan pembesar-pembesar akibat beberapa perubahan yang diperkenalkan olehnya.B Majlis Tertinggi C Majlis Bahagian D Majlis Negeri 28 Perjanjian 1888 telah ditandatangani di antara Charles Brooke dan pihak British. kekuasaan Kesultanan Brunei di Sabah semakin berkurangan kerana A perebutan kawasan mentadbir di Sabah B penyerahan kuasa kepada Kesultanan Sulu C perebutan kawasan mentadbir di Sabah D pertapakan British Tahun 1884 1886 . yang manakah menunjukkan penentangan tokoh dan lokasi yang tepat? Lokasi A B C D Bukit Sadok Nanga Skrang Sungai Kanowit Sibu Tokoh Libau Banting Sharif Masahor Antanom 30 36 31 32 Mengapakah Charles Vyner Brooke mengisytiharkan perlembagaan tersebut? A Memberi kemerdekaan kepada negeri Sarawak B Memberi kuasa pemerintahan kepada rakyat C Menerapkan pentadbiran ala Barat D Mengelakkan British membuat tuntutan terhadap Sarawak • Warga Amerika Syarikat. III dan IV B I. Apakah kesan perjanjian tersebut? A Sarawak diserahkan kepada Kesultanan Brunei B British menjaga pertahanan dan keselamatan Sarawak C Sarawak menjadi tanah jajahan British D British mengukuhkan kuasanya di Sarawak • Membeli Lawas daripada Sultan Hashim Jalal pada tahun 1905. 37 Apakah cara yang digunakan oleh SBUB untuk menggalakkan penduduk mengusahakan tanaman tembakau? A Mengecualikan cukai eksport kepada peladang tembakau B Memberikan pinjaman modal untuk memulakan tanaman tembakau C Memberi tembakau dengan harga yang tinggi D Menyediakan tenaga buruh yang ramai untuk bekerja di ladang tembakau 38 Pada abad ke-19. • Mendapat konsesi tanah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865. Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan perlembagaan Sarawak sempena perayaan 100 tahun pentadbiran keluarga Brooke. III dan IV Apakah peristiwa yang membawa kepada penguasaan James Brooke ke atas Sungai Rajang? A Pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh orang Murut B Kekacauan di sepanjang Sungai Rajang C Pergaduhan di kawasan lembangan Sungai Trusan D Kegagalan Sultan Brunei membayar pampasan Pada 24 September 1941. Lokasi 33 Tokoh A Bukit Sadok Libau Maklumat tersebut berkaitan dengan A Joseph Torrey C Overbeck B Charles Lee Moses D Edward Dent 34 Bagaimanakah Van Overback memperoleh kekuasaan ke atas Teluk Kimanis dan Sungai Sibuku? A Mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei B Menghapuskan pemberontakan penduduk C Melalui ekspedisi ketenteraan D Melalui perjanjian dengan penduduk tempatan • Dieksport ke China • Diusahakan oleh suku kaum Bajau di Sabah 35 Maklumat di atas berkaitan dengan A memungut sarang burung B pengeluaran sagu C penanaman tembakau D memungut hasil laut Antara berikut. II dan III C I. II dan IV D II.

Apakah tujuan utama pengenalan perjanjian tersebut? A Menstabilkan harga getah B Menyekat pengeluaran getah tiruan C Meningkatkan kegunaan getah D Meningkatkan teknologi penorehan getah 1885 .Nanyang Siang Pau . Siapakah yang mengetuai residensi di atas? A Gabenor C Ketua Kampung B Residen D Ketua Anak Negeri • Syarikat Borneo Utara British mesti menerima nasihat daripada kerajaan British.Jumlah 39 $ 9756 $ 27 626 Jadual diatas merujuk kepada hasil eksport balak di Sabah dalam nilai dolar. • Syarikat Borneo Utara British mesti melantik pentadbir daripada pegawai yang diakui oleh kerajaan British. sehinggakan Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa terpaksa diperkenalkan pada tahun 1934. Apakah faktor yang menyebabkan peningkatan mendadak nilai eksport tersebut? I Pengecualian cukai eksport kepada syarikat pembalakan II Kemajuan institusi penyelidikan III Permintaan yang tinggi dari luar negara IV Kemasukan buruh dari Indonesia dan Filipina A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kelemahan dalam sistem pendidikan di Sarawak semasa pentadbiran Brooke? A Sistem persekolahannya mengikut kaum B Kurikulumnya adalah dari Barat C Yuran perbelanjaannya yang rendah D Pendidikan hanya setakat sekolah rendah Di manakah letaknya kawasan longgokan arang batu yang terbesar di Asia Tenggara? A Teluk Merudu C Lahad Datu B Sungai Segama D Silimpopon • Residensi Pedalaman • Residensi Tawau • Residensi Sandakan • Residensi Pantai Barat Senarai di atas menunjukkan residensi-residensi yang terdapat di Sabah. IV Menekankan tentang kepentingan keagamaan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Pemimpin Antanom Dato’ Bahaman Dato’ Maharaja Lela Rentap Kawasan Rundum Pahang Perak Y 45 40 Tokoh-tokoh di atas merupakan pemimpin yang berpengaruh di kawasan masing-masing. Kawasan Y di atas ialah A Sungai Saribas C Sungai Sugut B Sungai Skrang D Sarikei Apakah cara yang digunakan oleh British untuk mengawal kegiatan pembalakan di Tanah Melayu pada tahun 1928? A Mengawal kemasukan buruh asing B Mengenakan cukai yang tinggi C Memperkenalkan lesen kilang papan D Mengurangkan aktiviti pembalakan 46 41 42 47 43 Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada syarat-syarat di atas? A Kepentingan rakyat Sabah dilindungi B Peningkatan kegiatan perdagangan di Sabah C Kepentingan politik British dijaga D Pengukuhan pengaruh British di Sabah 1923 1936 .Sabah Pembinaan landasan kereta api dari Weston ke Beaufort 44 Antara berikut.The Modern Daily News Graf garis di atas menunjukkan kemerosotan harga getah antara tahun 1929 dan 1933.Tanah Melayu Pembinaan landasan kereta api dari Taiping ke Port Weld . yang manakah merupakan isi kandungan yang terdapat dalam akhbar di atas? I Masalah sosial dan politik orang Cina di Tanah Melayu II Perkembangan politik di negara China III Perpaduan di kalangan orang Cina 1896 48 Apakah matlamat utama pembinaan landasan kereta api di Sabah dan Tanah Melayu? .

• British berpeluang meluaskan pengaruh di Negeri Sembilan. II dan III C I.” 51 56 Antara berikut. W Birch telah dibunuh. Naning telah berjaya dikalahkan. II dan III C I. Residen British di Perak iaitu J. Apakah faktor yang mendorong tokoh tersebut melancarkan penentangan terhadap British? I Perlucutan gelaran beliau II Hilang hak pungutan cukai III Pengharaman amalan perhambaan IV Pembinaan balai polis A I. III dan IV B I. III dan IV Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas kepada penduduk Tanah Melayu? A Menyemarakkan kebangkitan semangat kebangsaan B Menyatukan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara C Membangkitkan isu kemunduran ekonomi D Mempercepatkan ke arah proses kemerdekaan negara . W. Murray “Membangkitkan mereka yang lalai dan menjaga mereka yang tidur serta menunjukkan mereka yang sesat. II dan IV D II.Jose Rizal 52 57 58 53 Apakah kesan daripada peperangan tersebut? I Dol Said telah menyerah diri II Taboh dan Naning telah diserahkan kepada Siam III British telah mengalami kerugian besar IV Taboh telah ditawan A I. W. Maklumat di atas adalah mengenai tokoh yang telah bangkit menentang British di Pahang. Apakah kesan dari-pada peristiwa tersebut kepada British di Perak? A Penubuhan pasukan polis tempatan B Berhati-hati dalam melaksanakan pembaharuan C Kuasa pembesar dikembalikan D Pembesar kehilangan hak memungut cukai Tahun Peristiwa 1823 Kolonel Herbart telah mengetuai tenteranya menyerang Naning. Tunku Abdullah telah memimpin 3000 orang tentera untuk menyerang Siam melalui Seberang Perai tetapi gagal.Soekarno • Filipina . III dan IV • Abdul Rahman bin Imam Noh • Dianugerahi gelaran Orang Kaya Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan • Dilantik sebagai pembesar Temerloh Kaum Cina Melayu India 49 Pekerjaan Pelombong dan peniaga Petani Penoreh getah 54 Apakah kesan pengasingan kaum di atas oleh penjajah British di Tanah Melayu? A Sukar membangunkan kemudahan asas B Perkembangan politik di Tanah Melayu C Ekonomi meningkat di Tanah Melayu D Pengenalan ekonomi berdasarkan kaum Apakah aspek yang dititikberatkan dalam Hikayat Faridah Hanum yang ditulis oleh Syed Sheikh alHadi? A Kebebasan wanita mendapat pendidikan B Kesedaran politik kaum wanita C Menyeru orang Islam kembali berpegang kepada ajaran Islam D Menyeru orang Melayu mementingkan ekonomi mereka Pada tahun 1823. W. Mengapakah serangan tersebut gagal? A Siam telah dibantu oleh pembesar tempatan B Siam telah dibantu oleh British C Kedah kekurangan kelengkapan peperangan D Siam memiliki peralatan senjata yang moden Pada 2 November 1875. gerakan manakah yang boleh dikaitkan dengan matlamat di atas? A Gerakan Pan-Islam B Gerakan Islam Semalaya C Gerakan Islah D Kaum Muda Apakah idea yang diperjuangkan oleh gerakan Kaum Muda? A Idea Penentangan Barat B Idea Penyatuan Islam C Idea Pemulihan Islam D Idea Penyebaran Islam • Indonesia .A B C D Memenuhi keperluan ekonomi Menjadi pengangkutan awam Menghubungkan seluruh negeri Memudahkan pentadbiran British B I. III dan IV Kesan Rundingan 1876 • Yamtuan Antah diiktiraf sebagai Yamtuan Besar. J. 50 55 Siapakah pegawai British yang terlibat dalam rundingan di atas? A Charles Brooke C William Jervois B J. II dan IV D II. Birch D P.

Pengarang Judul .

SET 2 1 7 B C 2 8 C D 3 9 D D 4 C 5 B 6 12 B D 10 A 11 B . Sahabat Pena telah mengadakan persidangan peringkat kebangsaan yang pertama di Taiping.SET 1 44 A 50 C 56 D 45 51 57 B D B 46 D 52 C 58 A 47 D 53 A 59 A 48 D 54 B 60 D JAWAPAN 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 B C A A A C C B C B 1 7 A C 43 D 49 C 55 C UJIAN BULANAN PERTAMA 1 7 B D 2 8 A C 3 9 C A 4 B 5 B 10 C 16 D 22 C 28 B 34 40 46 52 58 C B B B B 11 B 17 C 23 D 29 C 35 41 47 53 59 B C B C A 13 A 19 D 25 C 31 37 43 49 55 D D A B B 14 C 20 D 26 A 32 38 44 50 56 D D C B C 15 B 21 C 27 C 33 39 45 51 57 A C C B B 2 8 A B 3 9 D A 4 C 5 B 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 D D A D A B B C C B 10 A 16 A 22 D 28 C 34 A 40 D 46 D 52 A 58 B 11 C 17 B 23 A 29 C 35 B 41 B 47 A 53 B 59 A 13 C 19 A 25 C 31 37 43 49 55 C B B C C 14 C 20 B 26 B 32 38 44 50 56 A B B C C 15 A 21 D 27 C 33 39 45 51 57 B A B B D UJIAN BULANAN KEDUA 1 7 C C 2 8 B B 3 9 A D 4 B 5 C 6 12 18 24 30 36 42 48 D C C A C B C C 10 C 16 D 22 C 28 B 34 C 40 B 46 C 52 A 58 C 11 D 17 B 23 B 29 B 35 C 41 B 47 B 53 C 59 A 13 A 19 B 25 A 31 D 37 B 43 D 49 C 55 C 14 A 20 A 26 B 32 A 38 B 44 B 50 C 56 C 15 C 21 C 27 D 33 B 39 D 45 B 51 C 57 B UJIAN BULANAN KETIGA .SET 2 1 7 B D 2 8 A D 3 9 D B 4 C 5 C 6 12 18 24 30 36 42 48 A C B A C A C A 10 A 16 B 22 B 28 A 34 B 40 A 46 B 52 A 58 C 11 D 17 A 23 C 29 B 35 C 41 C 47 D 53 C 59 D 13 A 19 A 25 A 31 A 37 D 43 A 14 C 20 A 26 C 32 A 38 C 44 B 50 B 56 A 15 A 21 A 27 D 33 B 39 D 45 D 51 57 A A 54 B 60 A PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN . Perak. 60 59 Apakah tujuan novel-novel ini dihasilkan? A Membangkitkan kesedaran kebangsaan B Memperkayakan penggunaan bahasa Melayu C Meningkatkan kesedaran sentimen keagamaan di Tanah Melayu D Menimbulkan sentimen antipenjajah Apakah tujuan persidangan di atas diadakan? I Membentuk konsep kebangsaan Melayu II Mewujudkan perpaduan Melayu III Mengukuhkan semangat kenegerian IV Mencetuskan idea penubuhan MPSI A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV UJIAN BULANAN KETIGA .Harun Aminurrashid Ishak Haji Muhammad Ahmad Rashid Talu Melor Kuala Lumpur Putera Gunung Tahan Iakah Salmah Pada November 1934.SET 2 1 7 13 19 25 31 37 C C C C A D C 2 A 8 A 14 A 20 A 26 A 32 A 38 A 3 9 15 21 27 33 39 B C B A B A B 4 10 16 22 28 34 40 C D A B B B B 5 11 17 23 29 35 41 C A D B A B A 6 A 12 B 18 D 24 B 30 A 36 A 42 B PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .SET 1 1 7 D B 2 8 D B 3 9 B B 4 C 5 C 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 A C B C C C B C C C 10 C 16 C 22 A 28 A 34 40 46 52 58 A D B B C 11 B 17 D 23 C 29 B 35 B 41 B 47 D 53 B 59 C 13 C 19 C 25 B 31 37 43 49 55 B D A D B 14 D 20 C 26 B 32 38 44 50 56 D B D C C 15 C 21 A 27 C 33 39 45 51 57 C C B A C PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN .SET 1 1 7 D D 2 8 C B 3 9 C C 4 B 5 C 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 A B A A B B B A B A 10 A 16 B 22 C 28 A 34 40 46 52 58 B A B D B 11 B 17 A 23 C 29 B 35 D 41 A 47 A 53 B 59 B 49 D 55 A 54 B 60 A 13 A 19 C 25 A 31 37 43 49 55 D B B C D 14 A 20 D 26 B 32 B 38 B 44 C 50 D 56 B 15 A 21 B 27 B 33 39 45 51 57 C D A A B PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .

Selangor Darul Ehsan. (554690-H) Cetakan Pertama 2008 Dicetak oleh: .13 B 19 C 25 A 31 B 14 A 20 C 26 A 32 B 15 C 21 A 27 D 33 B 16 B 22 C 28 C 34 A 17 B 23 D 29 B 35 D 18 24 30 36 B C A A 37 43 49 55 A D D C 38 D 44 A 50 A 56 C 39 45 51 57 C B B C 40 46 52 58 D C B A 41 D 47 A 53 C 59 A 42 B 48 A 54 B 60 A PNI NEURON (M) SDN. (554690-H) 72. (554690-H) Semua hak terpelihara. Telefon: 03-8941 5636 (5 talian) Faks: 03-8941 5704 Emel: pnieur@streamyx. disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi. BHD. Jalan PBS 14/3. BHD. Taman Perindustrian Bukit Serdang. ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk tanpa izin terlebih dahulu daripada PNI NEURON (M) SDN.com © PNI NEURON (M) SDN. BHD. Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula. 43300 Seri Kembangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.