You are on page 1of 24

BEZPATNA GAZETA REGIONU TORUSKIEGO | NR 120 | 9 CZERWCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 30 000 EGZ.

www.pozatorun.pl

Oprawca uniknie kary? Kunia szklanych cudw


Gwaciciel z Rogwka nadal na wolnoci. Prokura- Podtoruski artysta tworzy wyjtkowe ozdoby ze
tura umorzya spraw szka

Czernikowo . Gmina Chema . Miasto Chema . ubianka . ysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zawie Wielka

20 tysicy
umiechw
S dla nas, rodzicw, wszystkim. Dla nich
yjemy, dla nich pracujemy, dla nich si
powicamy. Ale wystarczy jedna
chwila, jeden gest, by wszystkie nasze
troski natychmiast prysny. Dzie Dziecka
to wyjtkowe wito, najwaniejsze dla
co pitego mieszkaca naszego powiatu.
Rwnie samorzdy gminne nie
zapomniay o 1 czerwca

Poza Toru . 9 czerwca 2017


2 FELIETONY
W ydawca P oza T oru korzysta i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy stopka redakcyjna
Redakcja Poza Toru
Od pocztku tej kadencji Polska adnego pomysu. Niby dystan-
Same sukcesy
Toru, ul. Skodowskiej-Curie 41
z przewidywalnego i reaktywnego sujemy si od czowki krajw redakcja@pozatorun.pl
gracza na arenie midzynarodowej UE, a z drugiej strony nie wida Kontakt do redakcji
staa si czym w rodzaju czarnej jakiego wielkiego zacienienia GSM 733 842 795
plamy na mapie Europy. Zostali- wsppracy z USA. Skaczcy wo- Wydawca
PRZEMYSAW my opuszczeni przez najbliszych k Donalda Trumpa prezydent Fundacja MEDIUM
TERMISKI sojusznikw chociaby W- Duda zosta przez tego pierwszego Redaktor naczelny
grw w momencie prby pod- ledwie zauwaony. Radosaw Rzeszotek
czas synnego ju gosowania nad Polska nie do, e nie buduje Redaktor wydania
Ostatnio do uwanie le- wzmocnienie i docenienie polity- drug kadencj Donalda Tuska. Kinga Baranowska
i nie wzmacnia sojuszy dajcych
dz nasz polityk zagraniczn ki naszego kraju, mwili. Caa ta Poprzez odwrcenie si plecami Dzia reportau i publicystyki
od Niemiec i Francji stalimy si gwarancj bezpieczestwa oraz
w wykonaniu rzdu i gdybym tyl- propaganda sukcesu ma nam udo- rozwoju, to depcze te, ktre byy Jacek Kiepiski, Robert Kamiski
ko wsuchiwa si w to, co mwi wodni, e Polska dopiero za Jaro- peryferiami polityki, ktr robi si Dzia informacyjny
z duymi graczami, chronic swo- mozolnie budowane od dekad.
politycy PiS, to uwierzybym, e sawa Kaczyskiego staa si wiel- Bez strategii, bez zainteresowania, Micha Ciechowski,
mamy pasmo samych sukcesw. ka. Wielka wizj, przywizaniem je interesy. Minister Waszczykow- Katarzyna Ochocka,
Wybr Polski do grona niesta- do tradycji narodowych i wielka ski dopki bdzie odpowiada za bez specjalnej idei, polityka za-
Piotr Gajdowski
ych czonkw Rady Bezpiecze- potencjaem gospodarczym. MSZ, dopty bdzie papierkiem graniczna naszego kraju jest zem
Kultura
stwa ONZ sprawi, e oficjalne ko- Jest jednak druga, mniej hur- lakmusowym stosunku PiS do po- koniecznym, o ktrej mwi si do-
Micha Ciechowski
munikaty rzdowe tryskay dum raoptymistyczna strona tego me- lityki zagranicznej. Ten rzd - jak piero na kocu w gabinecie Jaro-
Sport
i optymizmem. Wielki sukces, dalu. Spjrzmy prawdzie w oczy. aden poprzedni - nie ma na ni sawa Kaczyskiego.
Karol ebrowski
REKLAMA
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Iwona Zuchniak
pi wrd tych ludzi demokracj lejnego zamachu w Anglii wyj
Krwawe skutki
(GSM 500 324 572),
(przynajmniej tak twierdzili). sowa, e jak jeden szachid prze- Magorzata Kramarz
Demokratyzowanie ludzi, ktrych prowadzi u nas zamach i zginie 10 (GSM 607 908 607),
gupoty mentalno nie zmienia si od
1400 lat, to tak, jak uczenie lwa
je traw lub znale mdrego
Polakw, to i tak 6999 emigrantw
zostanie uratowanych (najgorszy
reklama@pozatorun.pl
Korekta
DARIUSZ lewaka. W efekcie mamy tam to- ul chemyski ma wicej rozu- Piotr Gajdowski
MELLER talny wojenny chaos. Atlantyk jest mu ni pani, ktra to powiedziaa Skad
trudny do przepynicia, Morze w TVN, ale jak kto jest zwiza- Studio Poza Toru
rdziemne ju nie. No i mamy to, ny z GazWyb, to wszystko jasne). Druk
2000 lat temu pokonani przez go odej. Mniej wicej w czasie, czego chcieli dobrzy demokraci, Szkoda, e Zachd odchodzi od Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
Rzymian Germanie nie prosili gdy Germanie si chrystianizo- tym razem z Europy Zachodniej. Chrystusa. Ba, nawet w Odyna ju
o ask, a nawet popeniali ma- wali, narodzi si islam. I ta religia Gorzej, e wybuchowym baga- ISSN 4008-3456
nie wierzy, bo gdyby wierzy, po-
sowe samobjstwa. Dzielni wo- przeywaa rne okresy, ale tak em, ktrym si obarczyli, prbuj Redakcja nie odpowiada za tre
jownicy liczyli, e dziki odwadze jak 1400 lat temu, tak i dzi wyzna- trafiby co zadziaa. A tak pozo-
si podzieli z bardziej rozsd- staje mu po kolejnych krwawych
ogosze.
trafi do Walhalli. Od tego czasu jcy j wierz, e mczennik pole- nymi krajami typu Polska. Przy ***
potomkowie Germanw zdoa- gy w walce z niewiernymi, czyli pomocy zaczadziaych lewackimi zamachach, zwanych z poprawnej Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
li zniszczy cesarstwo rzymskie, szachid, od razu wejdzie do raju, pogldami pomagierw prbo- gupoty incydentami, bazgranie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
opanowa Europ, przyj chrze- gdzie czeka na niego bdzie 70 wali na pocztek zafundowa nam kred po chodnikach, podwietla- i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
nie gmachw publicznych, a ostat- DIUM zastrzega, e dalsze rozpowszech-
cijastwo, dokona w nim roza- wiecznych dziewic. Nasi sojusz- 7000 takich goci. I tylko z takiego
nianie materiaw opublikowanych w Poza
mu, a potem w wikszoci od nie- nicy Amerykanie chcieli zaszcze- umysu mogy w przeddzie ko- nio tatuowanie sobie pszcz (sic!). Toru jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Toru . 9 czerwca 2017


4 REGION
o godzinie 4.55. To prawdopodob- munalnej i Mieszkaniowej w Lubi-

Oprawca uniknie kary?


nie na ten pojazd, we wtorek 13 czu. - Opracowanie projektu tech-
grudnia, czekaa stojca przy nie- nicznego dla jednej lampy w tym
owietlonym przystanku miesz- miejscu gmina Lubicz zlecia 16
kanka gminy. Wyjtkowo tego lutego spce Energa Owietlenie.
dnia nikt z najbliszych nie mg Po przygotowaniu projektu i do-
odwie j do pracy. Chwil przed konaniu w starostwie powiatowym
przyjazdem autobusu przy kobiecie tzw. zgoszenia robt budowlanych
zatrzyma si samochd. Mczy- (agodniejsza forma pozwolenia na
zna mia udawa, e majstruje co budow przy. red.) bdzie moli-
przy oponach. Po chwili jednak we przystpienie do postawienia tej
skierowa si w stron mieszkanki lampy.
Rogwka, zacign do auta i od- Latarnia powinna stan w tym
jecha. Brutalny gwat w zamkni- roku, lecz zasilona moe zosta do-
tym pojedzie trwa kilkadziesit piero w przyszym. Dlaczego? Po-


minut. Nie bi. Po- niewa kolejna
informowa ofiar, spka energe-
e gdy bdzie krzy- tyczna, w gestii
cze, to si dla niej ktrej jest wy-
le skoczy. Strach budowanie za-
i bezsilno j spa- silania, czyli
ralioway. Z auta Energa-Opera-
wyrzuci j po go-
dzinie. J -
edna z dziew tor daje sobie na
to a czternacie
Od chwili
zdarzenia nawet czynek idcych rano miesicy od daty
zawarcia umowy
w dzie trudno na przystanek popro
spotka samotnie
- na wykonanie
stojc na przy- sia mnie abym do mo zcza kablowe-
, -
stanku kobiet. go.
- To jest nie-
Gwaciciel z Rogwka nadal na wolnoci. Prokuratura umorzya spraw. Mieszka- Kada odprowa- mentu przyjazdu auto - zalene od nas,
dzana jest przez
cy wci jednak si boj, e historia si powtrzy ojca, brata, syna busu przez cay czas ale oczywicie
dooymy sta-
czy ssiada.
Micha Ciechowski - Zim jedynym na ni patrzya . ra, aby t pro-
cedur przyspie-
owietleniem tego
Maa wie w gminie Lubicz yje nie chodz same, zwaszcza w oko- je jako prawdopodobnie modego, miejsca byy reflek- szy - podkrela
strachem. W grudniu 2016 roku lice drogi. Poczucie zagroenia po- szczupego, wysokiego mczyzn. tory samochodw przedstawicielka
z przystanku autobusowego tguje brak owietlenia oraz bez- Mg on porusza si granatowym - mwi spotkana urzdu.
na przystanku Roksana. - Nie ma Toruska prokuratura umorzy-
w Rogwku nieznany dotd poli- piecznego chodnika. samochodem. Jak udao nam si
cji mczyzna porwa i brutalnie - Jedna z dziewczynek idcych wczeniej ustali, sprawca przez tu ani bezpiecznego przejcia, nie a ledztwo ws. gwatu w Rogwku
zgwaci kobiet. Badajca spraw rano na przystanek poprosia mnie, cay czas stara si bardzo dokad- wspominajc ju o lampach czy z uwagi na niewykrycie sprawcy.
chodniku. Od stycznia 2016 roku do chwi-
toruska prokuratura umorzya abym do momentu przyjazdu auto- nie zasania twarz kapturem.
Jak informuje nas sotys Ro- li obecnej, na 31 podobnych zda-
ledztwo z powodu niewykrycia busu przez cay czas na ni patrzya - Nie dysponujemy portretem
gwka, Bogdan Laskowski, wraz rze w czci powiatu nalecej do
sprawcy. Czy tragedii mona byo - mwi jedna z mieszkanek Rogw- pamiciowym sprawcy, poniewa z mieszkacami od miesicy wnio- prokuratury Toru-Wschd oraz
unikn, gdyby miejsce zdarzenia ka. - Kady si boi, jest to normalne opis przedstawiony powyej pasuje skuje o popraw bezpieczestwa miecie Toruniu umorzono jedno
byo owietlone? zachowanie po takim zdarzeniu, do miliona osb - informuje pro- przy drodze i przystanku. Wystoso- postpowanie. Czy wic sprawa
zwaszcza, e sprawcy dotd nie kurator Tomasz Sobczak z Proku- wywane przez rad soeck pisma z Rogwka trafi do archiwum nie-
O tym, co wydarzyo si na wykryto. ratury Okrgowej w Toruniu. - Nie pozostay bez odpowiedzi. rozwizana, a sprawca bdzie mg
przystanku przy drodze krajowej Jak poinformowa jeden z ogl- ujawniono nic, poza tym, co do tej - Przystanek w Rogwku znaj- czu si bezkarny? Jeeli pojawi si
nr 15 w Rogwku, mieszkacy wsi nopolskich portali, prokuratura pory wiadomo. duje si przy drodze krajowej - za- cho najmniejsza informacja, poli-
mwi niechtnie. W godzinach miaa dysponowa portretem pa- Pierwszy poranny kurs autobu- znacza Grayna Bucze, kierownik cjanci bd mogli na nowo otwo-
porannych lub po zmroku kobiety miciowym sprawcy, ktrego opisu- su linii nr 37 odjeda z Rogwka Zarzdu Drg, Gospodarki Ko- rzy ledztwo.
REKLAMA

Poza Toru . 9 czerwca 2017


REGION 5

Wypalony problem
W 2016 roku podczas akcji zwizanych z gaszeniem poarw traw zu-
yto ponad 67 tysicy litrw wody, co odpowiada pojemnoci 18 basenw
olimpijskich
rednio co czternacie minut stra- rach traw ponosi kilkanacie osb, w gaszenie poarw traw na kach w czasie poaru traw bdzie po- litrw wody, co odpowiada pojem-
acy w caej Polsce wyjedaj do a kilkadziesit odnosi mniej lub i nieuytkach, w tym samym czasie trzebowaa pomocy w drugiej cz- noci 18 basenw olimpijskich.
poarw traw i pl. W samym bardziej powane obraenia. Poa- mog by potrzebni do ratowania ci miasta, gminy czy powiatu. Poza Za wypalanie traw gro kon-
powiecie toruskim w ubiegym ry te, umiercaj take setki zwie- ycia, zdrowia i mienia ludzkiego tym kada tego typu interwencja sekwencje karne - pozbawienie
roku takich akcji byo ponad ty- rzt - poczwszy od owadw, po w innym miejscu - przypomina st. to powany wydatek finansowy. wolnoci lub grzywna, a w powa-
sic trzysta. W caej Polsce ru- jee, zajce, a nawet due ssaki, kt- kpt. Arkadiusz Pitak. - Moe si W 2016 roku podczas akcji ratow- niejszym przypadku, zagraajcym
szya kampania STOP poarom rym ogie odcina drog ucieczki. zdarzy, e ludzka lekkomylno niczych zwizanych z gaszeniem yciu lub zdrowiu, od roku do na-
traw, ktra ma przede wszyst- - Straacy zaangaowani spowoduje mier osoby, ktra poarw traw zuyto 67 373 000 wet 10 lat pozbawienia wolnoci.
kim edukowa i uwiadamia, e
wypalanie traw jest nie tylko nie-
bezpieczne, ale rwnie prawnie
zabronione.

[ ]
Alarm! Poar trawy w miejsco-
woci Turzno. Alarm! Poar trawy
na nieuytkach rolnych w Papowie

1400
razy straacy z po-
wiatu wyjedali do
poarw traw i pl
w zeszym roku

Toruskim-Osieki - obydwa zgo-


szenia do jednostki Ochotniczej
Stray Poarnej w Papowie Toru-
skim dotary w tym samym czasie.
Straacy musieli wic rozdzieli
swoje obowizki i zadysponowa
siy rwnoczenie w dwa zagroo-
ne miejsca. A takich przypadkw,
jak ten mona by mnoy. Przeom
zimy i wiosny to okres, w ktrym
liczba poarw k i nieuytkw
rolnych wzrasta. Wypalanie su-
chych traw to czsty, cho niele-
galny proces, prowadzcy do wielu
zniszcze, nie tylko w strefie flory,
ale przede wszystkim fauny.
Ogie, ktry trawi wysuszon
rolinno, potrafi przemieszcza
si nawet ponad dwadziecia ki-
lometrw na godzin. Jego prd-
ko wzmaga rwnie wiatr, ktry
w chwili akcji ganiczej staje si
najwikszym przeciwnikiem stra-
akw, a take mieszkacw oko-
licznych zabudowa.
- W samym powiecie toruskim,
od 14 wrzenia 2016 r. do 28 marca
2017 r. wystpiy 73 poary traw
i nieuytkw, w tym dwa redniej
wielkoci tj. zajmujce powierzch-
ni powyej 1 hektara - informuje
st. kpt. Arkadiusz Pitak, rzecznik
prasowy Komendy Wojewdzkiej
PSP w Toruniu. - W caym 2016
roku straty wynikajce z poarw
traw osigny sum 8 milionw
700 tysicy zotych.
Za wikszo poarw traw od-
powiedzialny jest czowiek. Nieste-
ty wrd wielu ludzi wci panuje
przekonanie, e spalenie suchej
trawy uyni w sposb naturalny
gleb, co spowoduje szybszy i buj-
niejszy odrost modej trawy, a tym
samym przyniesie korzyci eko-
nomiczne. Rwnie brak rozwagi
w trakcie suszy sprawia, e pola
staj w pomieniach. Wystarczy
niedopaek papierosa wyrzucony
przez szyb samochodu.
Kadego roku mier w poa-
Poza Toru . 9 czerwca 2017
6 REGION

Jest dobrze, a bdzie dobrze


Platforma Obywatelska likwidowaa posterunki policji, bo chciaa zwikszy bezpieczestwo
obywateli. PiS je przywraca, bo chce zwikszy bezpieczestwo obywateli
Robert Kamiski
Za poprzedniego rzdu obywatele lw.
byli zadowoleni, poniewa wicej - Przywracanie posterunkw
policjantw pojawio si na uli- nie oznacza bynajmniej tworzenia
cach, a mniej byo za biurkami. nowych etatw dodaje Chlebicz.
Za rzdu obecnego Polacy s za- Wszystko odbywa si w ramach
dowoleni, bo wicej policjan- istniejcych struktur. Rotacje, ow-
tw pojawi si na ulicach, a mniej szem istniej, ale tylko wewntrz-
bdzie za biurkami. nie.
Warto zwrci uwag na fakt, e
Proces reorganizacji w policji, posterunki nie s samodzielnymi
trwajcy ju od kilku lat, bdzie jednostkami organizacyjnymi, ale
trwa nadal. Zmieni si tylko jego stanowi podjednostk dziaajc
wektor. Na przeciwny. Rzd PO- w ramach jednostki nadrzdnej.
-PSL zlikwidowa bowiem w Polsce Posterunek nie jest tym samym, co
ponad 400 posterunkw, a rzd PiS komisariat. Rnica midzy nimi
zamierza je przywrci. Na pocz- jest zasadnicza: posterunek dziaa
tek w liczbie 150. Jak te kwestie wy- w okrelonych godzinach dokad-
gldaj w naszym wojewdztwie? nie tak, jak inne urzdy. Komisariat
W kujawsko-pomorskiem zli- natomiast czynny jest ca dob.
kwidowano ok. 40 posterunkw. Ile caa ta akcja bdzie koszto-
Zastpiono je tzw. Punktami Ob- wa? Trudno poda jak wiary-
sugi Interesantw lub Rewirami godn, przyblion kwot. Rzd
Dzielnicowych. Jak dotd przy- zapewnia, e to nie koszty s naj-
wrcono ich jedynie 5 (3 w powie- W trakcie budowy jest take komisariat w Dobrzejewicach. Jego oddanie planowane jest na jesie. waniejsze, ale bezpieczestwo Po-
cie wocawskim i 2 w wieckim). lakw. Tym nie mniej kto te naka-
Liczba jednostek, ktre obecny caodobowych sub patrolowych bowanie. Siedziby policji wracaj, komunikacyjne. Dodzwonienie si dy ponie musi.
rzd zamierza docelowo przywr- w miejscowociach, w ktrych do- poniewa tego wanie chc Polacy. do niektrych komend, zdaniem Reaktywowane posterunku fi-
ci, jest na razie nieznana. Wiado- tychczasowe funkcjonowanie po- Zwaszcza mieszkacy niewielkich respondentw, graniczy z cudem. nansuj zarwno policja jak i po-
mo jednak, e kolejnym posterun- sterunku zostao uznane za nieza- miejscowoci. Udaje si to zwykle zbyt pno, aby szczeglne gminy.
kiem jaki zostanie reaktywowany dowalajce. I rzeczywicie. Reorganizacja mona byo w ogle myle o inter- - Koszty s niemae mwi byd-
w naszym wojewdztwie, bdzie Czy likwidacja jednostek przy- jest odpowiedzi na badania opinii wencji. goska rzecznik. Mieszcz si zwy-
ten w Zejwsi Wielkiej. czynia si do wzrostu przestpczo- publicznej, z ktrych wynika, e Jeli idzie o powiat toruski, kle w granicach 150- 250 tys zo-
Rzd pracuje pilnie nad ide ci, czy do jej spadku? spoeczestwo jest przede wszyst- to w roku 2011 zlikwidowano po- tych. Jednak posterunek w Zejwsi
reorganizacji funkcjonowania po- - Statystyki nie s w tym wzgl- kim niezadowolone z czasu, jaki sterunki w Czernikowie, Lubiczu Wielkiej bdzie znacznie odbiega
sterunkw. Niektre pocz si dzie jednoznaczne mwi Monika zajmuje policjantom dotarcie do i Obrowie, ysomicach i Zejwsi od redniej. Wolnostojcy budynek
w komisariaty, inne zostan prze- Chlebicz, rzecznik prasowy Ko- miejsca zdarzenia. Czsto okres Wielkiej. Wiadomo, jak dotd, e przy ulicy Sonecznej 10 adopto-
niesione do komend powiatowych. mendy Wojewdzkiej w Bydgosz- ten jest na tyle dugi, e udaremnia tylko ten ostatni zostanie reakty- wany na posterunek wraz caym
Celem reorganizacji jest przede czy. Skada si na to zbyt wiele moliwo schwytania popenia- wowany. niezbdnym wyposaeniem bdzie
wszystkim skrcenie czasu dotarcia czynnikw, by mona byo w pro- jcego wykroczenie. Ten najzwy- Oczywicie niemoliwe jest dzi kosztowa ponad 300 tys. z. Za-
policjanta do miejsca zdarzenia, co sty sposb kwesti t rozsdzi. czajniej w wiecie zdy oddali si odtworzenie posterunkw w tych trudnionych w nim zostanie a 10
ma zaowocowa wikszym poczu- Na pewno jednak obecna akcja z miejsca przestpstwa. samych miejscach, w ktrych funk- ludzi plus kierownik (rednio zao-
ciem bezpieczestwa mieszkacw. przywracania posterunkw jest Drug najczciej krytykowan cjonoway kiedy. Budynki te zo- ga podobnej wielkoci posterunku
Planuje si rwnie uruchomienie odzewem na spoeczne zapotrze- niedogodnoci s moliwoci stay zaadoptowane do innych ce- to 6+1)
REKLAMA

Poza Toru . 9 czerwca 2017


SYLWETKA 7

Kunia szklanych cudwPodtoruski artysta tworzy wyjtkowe ozdoby ze szka


Micha Ciechowski
artobliwie mona by powie- Zakrzewka zauwayo Minister-
dzie, e robota pali mu si w r- stwo rodowiska, ktre niedawno
kach. I cho praca z rozgrzanym zamwio u artysty ponad czterysta
do tysica trzystu stopni Celsju- szklanych ubrw.
sza szkem nie jest prosta, staa si - Byo to prawdziwe wyzwanie
nie tylko pasj, ale take od kilku - mieje si Adam Nowak. - Podej-
lat sposobem na ycie. W swoim mujc si trudnych zada, spraw-
maym warsztacie w Zakrzewku dzam swoje moliwoci. Z pasj
Adam Nowak tworzy szklane ar- t od kilku lat prbuj wyj do
cydziea. mieszkacw regionu.
Czsto rkodzieo z Zakrzewka
Wszystko zaczyna si pod ko- mona obejrze na festynach, jar-
niec lat dziewidziesitych w to- markach czy innych spotkaniach.
ruskiej Krzywej Wiey, gdzie na W najbliszym czasie, w sobot 10
parterze swoj galeri ze szklanymi czerwca, szklarz prowadzi bdzie
pamitkami ma lokalny twrca Ja- warsztaty na imprezie w toruskiej
nusz Bogacki. Adam Nowak pracu-
je wwczas na pierwszym pitrze szkole muzycznej.
w kawiarni. Codzienne spotkania - Czy praca ta si opaca? Na
i dugie rozmowy z artyst owocuj pewno nie jest atwo - podsumo-
pierwsz prb chwycenia za pal- wuje Adam Nowak. - Myl, e
nik. Kilka cennych wskazwek mi- wyrabiam rcznie, korzystajc ze dugo szuka. rozpryskuje si w drobny mak. Jak potrzeba jeszcze zmiany mental-
strza rozpala w przyszym miesz- zrodzonych w gowie pomysw. - Ca prac rozpoczynamy od podkrela Adam Nowak, w pro- noci, jeeli chodzi o postrzeganie
kacu Zakrzewka pasj, ktra trwa May warsztat mieszczcy si nagrzania do temperatury tysica fesj t wliczone jest ryzyko, dla- rkodziea. Nie wszdzie praca ta
do dzi. przy domu ma swj klimat. Nad trzystu stopni szklanych prtw, tego z tak delikatnym materiaem jest doceniana. Aby stworzy co
- Pierwsz rzecz, ktr wyko- stanowiskiem pracy, wyposao- ktre mona pniej plastycznie obchodzi trzeba si wyjtkowo wartego uwagi potrzeba troch cza-
naem, by szklany sonik - wspo- nym w palnik, dwie butle gazowe, formowa - opisuje swoj prac ar- ostronie. su. Zdarza si, e mam na pewien
mina Adam Nowak. - I to dziki szklane prty i narzdzia, na du- tysta. - Szko pod wpywem tak wy- - Pracuj z palnikiem, odpo- czas dosy tego warsztatu, zabie-
niemu uwierzyem, e jednak dam gich sznurkach wisz pikne anio- sokiej temperatury miknie, kszta- wiedni sprzt ochronny, taki jak ram na spacer psa i szukam chwili
rad. Prace rczne daj przedmio- y i wyjtkowe lampiony. Obok za towa je wic moemy szczypcami. rkawice i specjalne okulary, jest dla siebie. Czasami od tego take
tom niepowtarzalno, poniewa bacznie spoglda aurowy ubr Jest to bardzo czasochonne, jednak niezbdny - podkrela mczyzna. trzeba si odci, aby po chwili mc
adna z nich nie bdzie wygldaa stojcy na szlifowanym kamieniu. efekty s niesamowite. - Niektrzy miej si, e robota zmierzy si z kolejnymi, wieymi
identycznie. Osobicie nie posugu- W tym bardzo niezwykym, cho Zdarza si jednak, e wielogo- pali mi si w rkach. pomysami, wszczepiajc w szo
j si gotowymi formami, wszystko prostym, miejscu pikna nie trzeba dzinna praca w jednym momencie Pikno rkodziea mieszkaca dusz.
REKLAMA

Poza Toru . 9 czerwca 2017


8 REGION

O Puchar Wisy
Podczas tegorocznych Regat Dugodystansowych
Wocawek-Toru-Solec-Bydgoszcz po raz pierwszy
walczono o wyjtkowo prestiow nagrod
Jacek Kiepiski | fot. autor
Zaczo si w 1936 roku, gdy rwnie groniejsze przeszkody -
pierwszy raz eglarze zmierzyli rafy kamienne. Motorwki WOPR-
si na trasie Toru-Bydgoszcz. -owskie i policyjne czsto cigay
Z przerwami impreza przetrwaa dki z przeszkd.
do dzi. Jest najstarsz tego typu Kada zaoga dostaa instrukcj
w kraju. Po raz drugi tras wydu- korzystania z rzeki na tym odcinku, Chemyska zaoga pod bia figur Chrystusa stojc na tarasie widokowym im. Michaa Kokota
ono do Wocawka. I wanie ten gdzie zaznaczono precyzyjnie naj- w miejscowoci g-Osiek w gminie Obrowo. Z tego miejsca roztacza si zapierajcy dech w pier-
najduszy, 55-kilometrowy, odci- waniejsze przeszkody, ale w fer- siach widok na Wis.
nek okaza si najbardziej emo- worze walki niektre zaogi zapo- Wygrywa zaczy wic Omegi. wygra. Na met uczestnicy regat tru. W ktrym momencie umilky
cjonujcy. mniay o jej studiowaniu. W Solcu zaoga z Wocawka, a na wpynli w kulminacyjnym mo- nawet rozmowy, jakby nie wypa-
Pierwsza w Toruniu met na ostatnim etapie zaoga bydgoska. mencie, obchodzonych na nad- dao narusza tej magicznej ciszy
W pitek 2 czerwca we Wocaw- wysokoci punktu widokowego Na etapie do Solca cigali si wilaskim nabrzeu, Dni Solca
ku wiao z pnocnego-zachodu. 31 mina "Hasta la Vista", dka typu przed burz.
w swoje klasie samorzdowcy. By Kujawskiego. Ze sceny, gdzie de- Burzy jednak do samej mety nie
startujcych na tym etapie zag Sigma Active. Zaoga: Mateusz Go- szanse byy rwne, pynli na d- korowano najlepszych, pady sowa
czekao wic ostre halsowanie pod b i Jakub Teuschner wyprzedzia byo. Rozpadao si dopiero pod-
kach jednego typu - Puckach, ja- o integrujcej roli rzeki. czas uroczystego zakoczenia regat
wiatr. Jak to robi na wskim torze o 18 minut drug na mecie Omeg
wodnym, gdzie jedynie zachowane z Chemy. kimi dysponuje toruski MOSiR, - Tylu goci przybyych rzek w marinie Yacht Clubu Polskiego
s gbokoci eglugowe? Raczej si - Wisy si dopiero uczymy. Na- ktry wypoycza je wszystkim dawno u nas nie byo - artowaa Bydgoszcz. Puchar Wisy wywal-
nie da. To przecie nie rekreacyjny sza dka ma miecz balastowy, ko- chtnym zaznania przyjemnoci burmistrz Solca, Teresa Substyk. -
czya poznaska zaoga Sigmy Ac-
spyw, tylko walka o puchar, jakie- cha wielkie akweny, ale jak miecz eglowania po Wile. W klasie tej Obiecuj w przyszym roku wystar-
startowa prezydent Torunia Mi- towa w regatach take. tive. Przewaga z pierwszego etapu
go wczeniej nie byo. podcign o 3/4, to da si ni, jak przewaya, mimo e na dwch
- Liga Morska i Rzeczna posta- wida, na Wile nieco poszale, cha Zaleski, ktry od lat uczestni- - Trzymam za sowo - zareago-
czy w imprezie. wa prezydent Torunia. kolejnych nie szo ju tak dobrze.
nowia w Roku Rzeki Wisy 2017 nawet mielimy wywrotk - powie- Na rwnym, wysokim, poziomie
ufundowa Puchar Wisy. Zdob- dzieli na mecie. - Zawiadczam, Wis mona Etap do Brdyujcia, najkrtszy,
dzie go najszybszy na caej trasie W drugim etapie z Torunia do pywa - powiedzia dziennika- bo zaledwie dziewiciokilometro- popyna zaoga Omegi z Chemy
regat - owiadczy Andrzej Krli- Solca warunki si jednak zmieniy. rzom chwil przed startem z toru- wy upyn w atmosferze ucieczki w skadzie: Lech Matecki, Mariusz
kowski, prezes Ligi. Wiao sabo, Sigma nie bya w stanie skiej mariny. - Gdy woda jest wy- przed burz. dki pyny maje- Kostusiak i Maciej Sobczak. Wy-
Pierwsze jednostki wpaday wykorzysta swojego najwikszego soka, jest to atwiejsze, przy niskiej, statycznie, a zaoganci wiosami graa swoj, najliczniejsz na Wile,
na wyaniajce si z wody achy atutu - wielkiego czarnego gena- mamy wicej... niespodzianek. i bosakami odchylali agle, by za- klas. W przyszym roku liczybym
ju zaraz za Wocawkiem. S tam kera, agla do zada specjalnych. Prezydent klas samorzdow pa cho jedno dmuchnicie wia- na nich najbardziej.
REKLAMA

Poza Toru . 9 czerwca 2017


KULTURA 9

To nie jest scena dla starszych ludzi


Nie zakochaam si w Jacku od razu. Urzeka mnie jego gra na fortepianie. W szkole teatralnej przy instrumencie siedzia
chopak z burz lokw, w skrzanej kurtce i gra Gershwina. O teatrze, wsppracy na scenie i sukcesie w cieniu telenoweli
Klan, z Barbar i Jackiem Bursztynowiczami, rozmawia Micha Ciechowski
mi mwi, e jestem zmczona i to
jest przecie naturalne po dwudzie-
stu latach gry w tych samych oko-
licznociach, z tymi samymi ludmi,
kreujc t sam posta. W serialu
jestem przypisana do rodziny; jako
matka, babcia, ona, wybaczajca
mowi wszystkie wybryki. Tworz
posta, ktra w rzeczywistoci by-
aby ideaem. Nie mam wielkiego
pola manewru w budowaniu mojej
ekranowej osobowoci, poniewa
przede wszystkim to sowa napisa-
ne przez scenarzystw j tworz. Je-
stem czsto utosamiana z Elbiet,
gdy publiczno zapomina, e ona
jest postaci fikcyjn.

Bywa te, e gos aktora jest utosa-


miany z postaci, ktr dubbinguje.
JB: To prawda, niektrzy kojarz
W swoim debiucie literackim "Jak ra pniej okazaa si by ze skay- z zajciami na planie serialu "Klan". i bardzo chtnie si z tym zmie- mnie z rol Grafiego z serialu o gu-
w yciu. Felietony" wspomina pani 'u i w dodatku poyczon. JB: W Teatrze Wspczesnym gram rz. Nie odnalazabym si jednak misiach. Dubbing jest specyficzn,
o swojej niemiaoci. Teatr j wy- w wielu przedstawieniach, cho s w kadej roli. Nie czuj rl w zbyt czsto trudn prac, ale przynosi
leczy? Szkoa teatralna to take czas pani to przede wszystkim role epizo- frywolnych farsach, ktre nic nie mnstwo satysfakcji.
BB: Niemiaym jest si do koca debiutu. W poowie maja mino 41 dyczne. Mona mnie te od czasu wnosz do mojego artystycznego BB: Mnie dzieci utosamiaj z po-
ycia, ale w pewnym wieku nie po- lat od premiery "Barbarzycw". do czasu zobaczy w produkcjach yciorysu. Stae rozmieszanie pu- staci Marty z bajki "Bob Budow-
winno si ju tego okazywa. Teatr BB: To byo dla mnie pierwsze wa- telewizyjnych. blicznoci nie jest dla mnie - to nie niczy". Kiedy si odezw, czsto
sprawi, e potrafi teraz nad tym ne dowiadczenie teatralne. Wtedy moje emploi. widz zamieszanie wrd najmod-
panowa, a otuchy zawsze dodaje profesor Bardini odkry we mnie Dojrzali aktorzy nie s ju obsadza- Utosamiana jest pani szczeglnie szych. Tak wic aktor bywa rozpo-
mi yczliwo publicznoci. cechy aktorki charakterystycznej. ni w znaczcych rolach? z jedn rol. znawalny take ze wzgldu na swj
W szkole zwykle graam amantki BB: W pewnym wieku zaczyna BB: Tak si zoyo, e rola Elbiety gos.
A m? Wsppracowalicie prze- i zazdrociam kolegom ich kome- brakowa rl, zwaszcza dla kobiet. Chojnickiej z serialu "Klan" przy-
cie pastwo na teatralnych de- diowych rl. Pniej ten komiczny Chocia czasami spotyka nas mia sonia cay mj dorobek. Wyro- Moemy wic oficjalnie zapowie-
skach. rys dostrzega we mnie Aleksandra niespodzianka. W spektaklu "Fu- sam z teatru i marzy mi si powrt dzie pani wielki powrt na teatral-
BB: Trudno nam si wsppracuje, lska. Od czasu do czasu udaje mi rie" wcieliam si w posta starszej do niego. Nie mog si wic ju do- ne deski?
poniewa bardzo dobrze si znamy. si zaprezentowa publicznoci te pani. Ale zasadniczosztuk dla czeka. BB: Dla mnie zawsze powrt do te-
JB: Wyczuwamy kady fasz moje charakterystyczne zdolnoci. nas si nie pisze. atru jest wydarzeniem. Czerpi siy
w naszym aktorstwie i to nas peszy. Ostatnio w roli Ruth w "Dziew- Plotki o pani odejciu z serialu z kadego spotkania z publiczno-
Mimo to, wsplnie tworzylimy ka- czynach z kalendarza". Za kadym Wraca pani jednak do teatru. maj w sobie ziarno prawdy? ci, bo teatr i widz to przecie bar-
baret "Cafe Teatr na Francuskiej". razem granie bogatych i skompli- BB: Zagram z Leonem Charewi- BB: W rozmowach z dziennikarza- dzo wany element mojego ycia.
Program skada si z utworw li- kowanych psychologicznie oso- czem, Wojciechem Wysockim oraz
rycznych i humorystycznych, tek- bowoci jest dla mnie radoci. Tomkiem Ciachorowskim w sztuce
sty piosenek pisaem specjalnie dla Szukam w swoich rolach czego "Ranny ptaszek" w reyserii Da- Urzd Gminy w Obrowie zleci prac
Basi. Wspiera nas przyjaciel, pia- wyjtkowego, wykraczajcego poza riusza Taraszkiewicza. Przed nami
nista i kompozytor Janusz Tylman. rutyn i monotoni. prby i wyczekiwana premiera. Je- dla 2 Ratownikw Wodnych
Kabaret istnia kilka lat. Dziaali- stem ciekawa efektu.
my w niewielkim bistro, o ktrym M gra w Teatrze Wspczesnym, Wymagania:
Sawa Przybylska piewaa w jed- pani przez 23 lata bya aktork Te- Istnieje u pastwa co takiego, jak Wyksztacenie: m.in. zawodowe
nym ze swoich przebojw. Gdy to atru Ateneum. Serial wygra? wymarzona rola? Umiejtnoci i uprawnienia: kurs Ratownika WOPR,
miejsce przerodzio si w restaura- BB: W ktrym momencie pracy BB: Kada rola to nowe wyzwanie.
cj, stracio swj klimat i nie zna- w teatrze nie udao si pogodzi Czekam na to, co przyniesie los kurs Pierwszej Pomocy
lelimy ju dla siebie odpowied- Zadania:
niego kta. Wci wsppracujemy Obserwacja miejsca wykorzystywanego do kpieli -
z Basi przy spotkaniach literackich podejmowanie akcji ratowniczej
i rnych programach poetyckich,
natomiast, gdybymy mieli razem
Lokalizacja: jezioro Osiek nad Wis gm. Obrowo
gra w sztuce psychologicznej i pa- Oferujemy:
trze sobie w oczy Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie
BB: To ja chyba bym pka ze mie- Czas trwania umowy: od 24.06.2017r. do 31.08.2017r.
chu.
Kontakt:
A jak si pastwo poznalicie? Urzd Gminy Obrowo
JB: Byem studentem trzeciego Obrowo ul. Aleja Lipowa 27; 87-126 Obrowo
roku, gdy Basia zdaa do szkoy Osoba do kontaktu: Marzena Supczewska,
teatralnej. Od pocztku przykua
moj uwag. Joanna Myszkowska
BB: Ja nie zakochaam si od razu. Telefon: 56 678 60 22 wew. 153
Urzeka mnie jego gra na fortepia- E-mail: oswiata@obrowo.pl
nie. Przy instrumencie w szkole
teatralnej siedzia chopak z burz Oferty (wraz z kopiami potwierdzajcymi uprawnienia) naley
lokw, w skrzanej kurtce i gra
Gershwina, co byo ewenementem, skada do 09.06.2017r. do godz. 13.00 w Urzdzie Gminy
gdy w tamtych czasach niewielu Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo pokj nr 11 lub
studentw umiao gra na instru- przesa poczt z dopiskiem Oferta Pracy Ratownik Wodny.
mencie. Zakochaam si w jego
grze, no i tej skrzanej kurtce, kt-
Poza Toru . 9 czerwca 2017
Czerwiec 2017

Mamy sal!
Przy Szkole Podstawowej w wierczynkach oficjalnie
otwarto nowoczesny obiekt gimnastyczny

- Sala jest spenieniem marze Kowalem, przewodniczcym Rady


wierczyskiej modziey, a take Gminy Robertem Kouchowskim,
nas - mieszkacw - podkrelaa a take wicekurator owiaty Mari
podczas symbolicznego przecicia Mazurkiewicz. Towarzyszyli nam
wstgi dyrektorka placwki Dorota rwnie nauczyciele, rodzice i przede
Suchecka. Wydarzenie zorganizo- wszystkim nasi uczniowie, ktrzy
wane 1 czerwca poczone zostao z moliwoci sali korzystali ju od 16
z Dniem Dziecka i Sportu. kwietnia. Do tej pory uczniowie wi-
czyli w starym, stuletnim budynku,
Budowa sali gimnastycznej przy do ktrego musieli przechodzi po-
Szkole Podstawowej w wierczyn- dwrzem. Od padziernika za lekcje
kach trwaa pi miesicy. Do dyspo- wychowania fizycznego odbyway si otwarcie obiektu poczymy z Dniem gminy ysomice ufundowa tort. Oficjalne otwarcie sali to jednak
zycji uczniw oddane zostay boisko, na holu placwki. Dziecka i Dniem Sportu, aby zapre- Kady otrzyma take sodkie upo- nie ostatnie przed kocem roku
sprzt do wicze, a take zaplecze Wykonawc projektu Budowa zentowa gociom moliwoci tego minki przekazane od ksidza pro- wane dla szkoy wydarzenie. Ju we
sanitarne. W obiekcie znajduj si sali gimnastycznej wraz z wyposae- miejsca - podkrela dyrektorka Szko- boszcza miejscowej parafii. wtorek 13 czerwca placwka przyj-
take pomieszczenia dla pielgniar- niem w wierczynkach, gmina yso- y Podstawowej w wierczynkach. - Bardzo si ciesz, e otwarcie tej mie zagranicznych goci i przedsta-
ki i trenerw. Dodatkow atrakcj mice bya toruska firma Dompol. - Do wsplnej zabawy zaprosiy nas piknej sali zorganizowane zostao wicieli Instytutu Pamici Narodowej,
sali jest widownia, ktra pomieci Koszt prac wynis prawie 3 mln 400 rady soeckie z Lulkowa oraz Ran- wraz z tak wanym dla dzieci wi- ktrzy uczestniczy bd w odsoni-
ponad sto osb. Wedug zaoe po tys. z. Dofinansowanie z Fundacji kowa, ktre zorganizoway liczne tem - podkrela Piotr Kowal, wodarz ciu obelisku powiconego pomor-
godzinach zaj wychowania fizycz- Rozwoju Kultury Fizycznej Minister- atrakcje, konkursy i spotkanie z ani- dowanym ydwkom w Chorabiu.
gminy. - Bya to doskonaa okazja do
nego odbywa si tam bd szkolne stwa Sportu wynioso 1 mln 50 tys. z. matorami. Nie zabrako te rywaliza- - Uroczysto rozpocznie si
i midzyszkolne wydarzenia sporto- Budowa sali gimnastycznej bya cji sportowej. Modzie zagraa m.in. wsplnego spdzenia czasu tak jak o godz. 12 - opisuje dyrektorka SP
we, a take gminne spotkania arty- trzecim etapem prac modernizacyj- wsplny mecz piki nonej. najmodsi lubi - radonie, gwarno w wierczynkach. - Nastpnie uda-
styczne. nych obiektu szkoy. W ostatnim cza- W zabaw wczyli si take na- i aktywnie. Mam take nadziej, e my si do naszej szkoy, gdzie dla
- Na ten szczeglny dzie wszy- sie zostaa ona take rozbudowana uczyciele i gocie, ktrzy sprawdzili obiekt, ktry wanie zosta szkole zebranych Sylwia Grochowska po-
scy czekalimy z niecierpliwoci i wyposaona w nowoczesny sprzt swoj celno, rzucajc pik do ko- oficjalnie przekazany, bdzie miej- prowadzi swj wykad. Wtedy te
- mwi Dorota Suchecka. - Wspl- znajdujcy si dzi w przestronnych sza. scem, do ktrego uczniowie, a tak- odbdzie si promocja jej najnowszej
nego otwarcia dokonalimy wraz salach lekcyjnych. Pamitajc o Dniu Dziecka, dla e mieszkacy bd bardzo chtnie, ksiki. Do zakoczenia roku mamy
z gomi spotkania - wjtem Piotrem - Podjlimy decyzj, e oficjalne wszystkich maych asuchw wjt a przede wszystkim czsto zaglda. wic jeszcze pene rce pracy. (MC)

Maestwo nie na arty


Wci umiechnici i tak samo osoby ten charakterystyczny bysk prawnuczka Amelka.
patrzcy sobie w oczy jak pi- - wiateko, ktre nie ganie od p Maestwo z gminy ysomice
dziesit lat temu - pastwo Anna wieku. medale Za dugoletnie poycie
i Pawe Sikorowie 1 kwietnia ob- Anna Sikora w Papowie Toru-
chodzili swoje Zote Gody. Uro- skim mieszka od urodzenia. Tu maeskie otrzymao 27 kwietnia
czyste wrczenie im medali odby- osiedli si po lubie take jej m. z rk wodarza Piotra Kowala oraz
o si w Urzdzie Stanu Cywilnego Prowadzili drobne gospodarstwo przewodniczcego Rady Gminy
w ysomicach. rolne. Uprawiali zboa, hodowali Roberta Kouchowskiego. Podczas
krowy i winie. Pawe Sikora ponad uroczystoci jubilaci, podobnie jak
- Data zobowizuje - miej si czterdzieci lat przepracowa take pidziesit lat temu, powtarzali po
pastwo Sikorowie. - lub w Prima w Polskich Kolejach Pastwowych.
Aprilis by nam pisany, poniewa Dzi pochwali si mog trjk kierowniku USC Agnieszce Jan-
przez cae nasze ycie to wiecz- dzieci: crk i synami, a take pi- kierskiej-Wojdzie tekst przysigi
na rado i umiech. Wci kade ciorgiem wnukw. Najmodszym w formie podzikowa.
z nas widzi w oczach ukochanej potomkiem pastwa Sikorw jest (MC)
Poza Toru . 9 czerwca 2017
Czerwiec 2017

Ekologiczny Dzie
Dziecka

Dzieci z gminy ysomice pierwszy dzie czerwca spdziy na wspaniaej zabawie


Micha Ciechowski
Kolorowe dmuchace, ogromne si rwnie zbirka elektromieci, i lodw. Najbardziej wyczekiwan
mydlane baki, a take pokazy za ktre kade dziecko otrzymao atrakcj bya jednak loteria fanto- nych prac, wrd ktrych znalazy Puka - trzecie miejsce.
straackie przycigny na teren zielony krzew. Przed rozpocz- wa, podczas ktrej wygra mona si sukienki z surowcw wtrnych, W realizacj Gminnego Ekolo-
Zespou Szk nr 1 w ysomicach ciem zabawy oficjalnej inauguracji byo tablety, drobny sprzt elektro- domowe gadety czy wiele innych gicznego Dnia Dziecka w ysomi-
prawie dwustu goci. Maych spotkania dokona wodarz gminy, niczny i rower. Upominki trafiy do urzdze codziennego uytku. cach wczyo si rwnie ysomic-
mieszkacw gminy w ten szcze- skadajc wszystkim maluchom dzieci take dziki rozstrzygniciu Kadego roku pomysowo na- kie Stowarzyszenie Markus, ktre
glny dla nich dzie przywitali najserdeczniejsze yczenia. konkursw plastycznych: Umiech szych uczniw nas zachwyca. w ramach zadania publicznego po-
wjt Piotr Kowal, przewodniczcy - Przede wszystkim yczymy Dziecka oraz Co mog zrobi Konkurs ekologiczny podzie- wiatu toruskiego z otrzymanej do-
Rady Gminy Robert Kouchowski wam, aby kadego dnia na waszych dzieci, by nie rosa gra mieci?. lony zosta na dwie kategorie wie-
oraz wicedyrektor placwki Jan twarzach by umiech - mwi wjt - Konkursy te organizujemy od tacji zakupio na sobotnie wydarze-
kowe - uczniw klas 0-3 oraz 4-6. nie artykuy dla dzieci.
Kalinowski. gminy Piotr Kowal. - Dziecistwo lat - mwi Jan Kalinowski, wicedy- W pierwszej grupie jury najwy-
to najpikniejsze lata, spdcie je rektor Zespou Szk nr 1 w yso- szym miejscem nagrodzio Wiktora W organizacj Dnia Dziecka
Dzie Dziecka w gminie zor- wic na zabawie, beztrosce i rado- micach. - Chcemy w t artystyczn Kafk. Drugie i trzecie miejsce zdo- aktywnie wczyli si pracownicy
ganizowany zosta w sobot 3 ci. Pilnie si take uczcie, ponie- zabaw wczy nie tylko dzieci, ale byli odpowiednio Kornel Muszy- Zespou Szk nr 1 w ysomicach
czerwca. Spotkanie byo take do- wa to edukacja sprawi, e w przy- take dorosych, bo przecie jest ski oraz Stanisaw Janus. Wrd wraz z dyrektorem oraz wicedyrek-
skona okazj do oddania krwi, szoci bdziecie mogli spenia to doskonaa okazja, aby rodzice starszych uczniw autorem najlep- torem, a take straacy z Papowa
ktrej zebrano pitnacie litrw, swoje dziecice marzenia. spdzili wsplnie czas ze swoimi szej pracy okaza si Bartosz Tala- Toruskiego i Lulkowa, panie ze
oraz obcicia wosw na potrze- Podczas ekologicznego Dnia pociechami. Na konkurs Co mog rek. Komisja konkursowa docenia Stowarzyszenia Markus i Hanna
by wykonania peruk dla dzieci po Dziecka nie zabrako zdrowych zrobi dzieci, by nie rosa gra take prac Olafa Frankowicza, Tucholska, ktra czuwaa tego dnia
chemioterapiach. Tradycj staa kanapek, owocowych soczkw mieci? wpyno mnstwo pik- przyznajc mu drugie, oraz Piotra w punkcie poboru krwi.

Bdzie jeszcze pikniej Nie ma jak u mamy


Gmina ysomice wci si rozwija. W tym roku postawia m.in. na zmodernizowanie Najpikniejsze utwory dedykowane mamom z okazji ich
budynkw owiatowych wita wykonaa uczestniczka programu The Voice of
Poland
Prace budowlane w gminie wr. way si pomieszczenia o funkcji wkrtce zoymy na biurko starosty
Ju od wrzenia bdzie mona uytkowej: stowka, kuchnia cate- powiatowego w celu uzyskania nie- Ju po raz dziewity w gminie malimy najcenniejszy dar - ycie
podziwia pierwsze efekty remon- ringowa, wietlica, szatnia klas IV- zbdnych pozwole na rozpoczcie ysomice odby si uroczysty - podkrelali konferansjerzy. - My
tw. Gwne inwestycje dotycz -VI, sale dydaktyczne, sanitariaty, koncert z okazji Dnia Matki. Wy- jako dzieci przygldalimy si tru-
prac. darzenie, w ktrym udzia wziy
przede wszystkim rozbudowy powierzchnie komunikacyjne, za- dom wychowania nas na mdrych
- Rozpoczlimy ju gromadze- mieszkanki gminy oraz wadze sa-
Zespou Szk nr 1 w ysomicach, plecza gospodarcze, pokj nauczy- ludzi, a dzi, drogie mamy, to my
nie dokumentacji aplikacyjnej nie- morzdowe, tradycyjnie zorgani-
przedszkoli, budynku OSP w Lul- cielski oraz zaplecza sal dydaktycz- swoim dzieciom przekazujemy te
zbdnej do zoenia wniosku o do- zowane zostao w kociele p.w. w.
kowie oraz Urzdu Gminy. nych. wartoci.
finansowanie dziaa ze rodkw Mikoaja w Papowie Toruskim. Po koncercie wjt gminy y-
Gmina ysomice prowadzi
Wraz z ostatnim dniem czerwca take prace termomodernizacyj- Europejskiego Funduszu Rozwoju Spotkanie poprowadzili konfe- somice Piotr Kowal, dyrektorka
planowane jest zakoczenie prac ne, zarwno budynku urzdu, jak Regionalnego - podkrela Ryszard ransjerzy - Barbara Ordak - sotys przedszkola Jelonek Mariola We-
budowlanych zwizanych z roz- i innych obiektw uytecznoci pu- Mueller. - Przewidywany termin ysomic oraz Robert Kouchow- gner oraz koordynatorka konkur-
budow Zespou Szk nr 1 w y- blicznej. realizacji zadania to rok 2018. ski, przewodniczcy Rady Gminy. su Milena Gil wrczyli wszystkim
somicach. Umow na wieloletni - Przebudowa z rozbudow Z udogodnie zwizanych laureatom konkursu Moja Rodzi-
inwestycj podpisano w padzier- i modernizacj budynku urzdu z przebudow wkrtce take sko- Wielka mio, ktr kade- na wspaniae upominki. Zwie-
niku 2014 r. Po ponad trzech latach trwa bdzie do koca tego roku rzystaj uczniowie Szkoy Pod- go dnia obdarzaj swoje mamy, czeniem spotkania w kociele bya
placwka zyska nowe sale dydak- - podkrela Piotr Kowal, wjt gmi- stawowej w Ostaszewie. Gmina bya tematem przewodnim arty-
stycznego wystpu najmodszych wsplna modlitwa z proboszczem
tyczne, a uczniowie bez przeszkd ny. - Umowa z wykonawc prac, wystpuje do Ministerstwa Sportu parafii ks. Jarosawem Ciechanow-
bd mogli porusza si pomidzy firm Dompol, podpisana zostaa w ramach programu rozwoju bazy mieszkacw gminy - przedszko-
lakw z Przedszkola Publicznego skim, podczas ktrej wszyscy obec-
dwoma zczonymi ju budynkami. 22 maja. Na naszym terenie pro- sportowej wojewdztwa kujawsko- ni zawierzyli si opiece najwaniej-
Obiekt do uytku oddany zostanie wadzimy take dziaania zwiza- -pomorskiego (FRKF) o dotacj na Jelonek. Nastpnie przed najwa-
15 sierpnia. ne z podniesieniem standardw niejszymi tego dnia gomi zapre- szej z Matek - Maryi.
budow sali gimnastycznej. Po uroczystoci zaproszono
- Projektowany budynek dwu- dziaania OSP, wietlicy, biblioteki zentowaa si Joanna Kaczmarkie-
- Aby podj si tego zadania, wicz, pochodzca z Czernikowa goci do wietlicy wiejskiej, gdzie
kondygnacyjny bez podpiwnicze- i przedszkola w Lulkowie. Oferty
nia bdzie zlokalizowany pomidzy na to zadanie zostan otwarte 19 rwnie zoylimy wniosek do uczestniczka telewizyjnego progra- panie ze Stowarzyszenia Markus,
istniejcym budynkiem gimnazjum czerwca. Przewidujemy realizacj Starostwa Powiatowego w celu mu The Voice of Poland. Wrd KKA z Papowa Toruskiego oraz
i szkoy podstawowej - opisuje Ry- tego zadania przez okres czternastu uzyskania pozwolenia na budow utworw mamy mogy wysucha KGW z Kamionek Duych przygo-
szard Mueller z Urzdu Gminy y- miesicy. - podsumowuje przedstawiciel wy- m.in. twrczoci Krystyny Pro- toway drobny poczstunek. Tam
somice. - Wewntrz kompleksu bu- Swj wygld wkrtce zmieni dziau inwestycji. - W chwili, kiedy ko, Marka Grechuty czy Grzegorza czekaa take na wszystkich biesia-
dynkw powstanie zamknity teren take budynek Przedszkola Pu- uzyskamy niezbdne dokumenty, Turnaua. da ze znanym ju w gminie Wiesa-
rekreacyjny w zabudowie atrialnej. blicznego Jelonek w Papowie ruszymy z projektem. - Kadego roku pamitamy wem Baszkiewiczem.
W nowym obiekcie bd znajdo- Toruskim. Projekt budowlany ju (MC) o tych kobietach, od ktrych otrzy- (MC)
Poza Toru . 9 czerwca 2017
12 LUBICZ

ywa lekcja historii


Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Grnym wzili udzia w projekcie i warsztatach obywatelskich


Micha Ciechowski
Anzel. Efekt kocowy tej pra-
cy gimnazjalici przedstawili
uczniom klasy trzeciej w po-
staci warsztatw wiedzy o sa-
morzdzie lokalnym.
Modzie zapoznaa si
wic m.in. z prezentacj multi-
medialn dotyczc pracy wy-
Zawsze patrz
branego przedstawiciela urz- z wielkim podziwem na mode
du, a take wysuchaa nagra
z wywiadw. osoby, ktre interesuj si
- Zdobylimy wiedz, kt-
ra z pewnoci zaowocuje histori.
w przyszoci - zgodnie za-
znaczali gimnazjalici. - Chcc bliej. Zadawane mi podczas spo-
j wykorzysta take w praktyce, tkania pytania najczciej dotyczyy
postanowilimy napisa wniosek miejsca, w ktrym si znalelimy,
o dofinansowanie kolejnych dzia- losu kobiet, ktre tu zginy, a tak-
a, kontynuujcych nasze dotych- e inspiracji do postawienia kilka
czasowe aktywnoci. lat temu tego wanie pomnika.
Uczniowie, uzyskujc wsparcie Umwilimy si, e po wakacjach
z Urzdu Gminy Lubicz, rozpoczli ponownie si spotkamy i poruszy-
cykl rowerowych warsztatw ple- my kolejne wane dla tego terenu
nerowych Gmina Lubicz - moja zagadnienia historyczne. Dla mnie
maa ojczyzna, podczas ktrych rozmowa ta bya niezwykle ciekawa
wzili udzia w zajciach o tema- i bardzo poruszajca.
tyce historycznej, jzykowej, przy- Dziaania modziey doceniono
rodniczej oraz multimedialnej. take w Warszawie. Podczas targw
Jednym z wydarze byo spotkanie organizowanych przez Centrum
przy obelisku w Mierzynku, ktry Inicjatyw Obywatelskich uczniowie
O historii ydwek na naszym terenie opowiedzia pose Jan K. Ardanowski. jest upamitnieniem tragicznej hi- z Lubicza zapoznaj si z innymi
storii ydwek, wykorzystywanych pomysami swoich rwienikw.
Uczyli si o samorzdnoci, prze- jekty swoich rwienikw. warsztatw plenerowych przekaza na tych terenach do cikiej pracy Bd mieli take okazj zwiedzi
prowadzili wywiad z wjtem Urzd Gminy Lubicz. w ramach podobozu Stutthof. Swo- stolic i przej ladami Szarych
gminy oraz spotkali si z posem Przygoda z yw lekcj historii - Pierwszy projekt skada si j wiedz na ten temat podzieli si Szeregw.
Janem Ardanowskim, aby bliej rozpocza si podczas programu z kilku czci - opisuje Ewa Brzu- z modzie pose Jan Krzysztof - Jako opiekunowie bardzo cie-
przyjrze si historii pomordo- Mody Obywatel, organizowanego skiewicz-ychska, koordynatorka Ardanowski, inicjator budowy po- szymy si z tego wyrnienia - pod-
mnika. krelaj zgodnie Paulina Michal-
wanych w Mierzynku ydwek. dziki wsppracy z warszawskim akcji. - Na pocztku modzie od- - Zawsze patrz z wielkim po- ska-Piesczek oraz Tomasz Dolega.
W nagrod za swoje zaangaowa- CIO. Po jego zakoczeniu dziesi- wiedzia urzd gminy, w ktrym dziwem na mode osoby, ktre - Nasi gimnazjalici mieli okazj
nie gimnazjalici wyjad do War- cioro uczniw wraz z nauczyciela- przeprowadzia wywiady na temat interesuj si histori - podkrela zaprezentowa to, nad czym pra-
szawy, by na Zamku Krlewskim mi postanowio stworzy kolejny samorzdnoci. Rozmwcami byli: pose Ardanowski. - Gimnazjalici cowali cay rok, a sama wycieczka
wzi udzia w targach organizo- projekt Gmina Lubicz - moja maa Marek Olszewski, wjt gminy, se- z Lubicza Grnego zajli si spra- do Warszawy jest przecie kolejn
wanych przez Centrum Inicjatyw ojczyzna. rodki na jego realiza- kretarz Teresa Gryciuk oraz prze- wami nieatwymi, ktre w ramach yw lekcj naszej wspaniaej hi-
Obywatelskich i pozna inne pro- cj, czyli organizacj rowerowych wodniczca rady gminy Hanna swojego projektu chcieliby pozna storii.

Wiedza = bezpieczestwo
W Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym zakoczy si cykl spotka zwizanych z bezpieczestwem uczniw
Micha Ciechowski | fot. nadesane
Podwyszenie wiadomoci za- branej wczeniej rodzinie. W dzia-
groe wspczesnego wiata wo- ania te zaangaowaa si nie tylko
bec modziey byo tematem pi- szkoa. Wspierao j take wiele
ciu konferencji organizowanych innych organizacji, w tym Gmin-
w ramach trzyletniego Programu ny Orodek Pomocy Spoecznej.
Wspierania Rodziny. Patronat W drugim nurcie skupiono si na
nad wydarzeniami obj Marek edukacji rodzicw i dzieci w zakre-
Olszewski, wjt gminy Lubicz, sie bezpieczestwa m.in. zdrowot-
Hanna Anzel, przewodniczca nego czy wirtualnego.
Rady Gminy, przy wsppracy Ire- - Uczestnicy spotkania mieli
neusza Lewandowskiego, komen- moliwo zadawania pyta pre-
danta Policji w Lubiczu. legentom oraz przeprowadzenia
rozmw indywidualnych ze spe-
Pita edycja spotkania Bezpie- cjalistami, co pozwolio zgbi
czestwem zakrceni zorganizo- nurtujce ich problemy - zaznacza
wana zostaa 25 maja. Szkoa posta- Publiczno z zainteresowaniem suchaa ciekawych i dowiadczonych prelegentw. Danuta Ferens, dyrektorka Szkoy
wia sobie za zadanie podwyszenie Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dol-
wiadomoci o zagroeniach, z kt- c, wsporganizatorka wydarze- dopalaczy przedstawi Adam Wo- i Marcina Matyska - wspomniano nym. - Spotkaniu przysuchiwali
rymi na co dzie spotka si moe nia. - Wrd poruszonych przez darczyk z Komisariatu Policji w Lu- o niewystarczajcej formie zabez- si take zaproszeni gocie: gminni
modzie. Celem projektu byo za- nich tematw znalazy si te zwi- biczu. piecze stosowanych przez rodzi- radni, sotysi, pedagodzy, przedsta-
szczepienie w uczniach asertywno- zane z dopalaczami czy niepoda- Nie zabrako take nawiza do cw wobec mediw, ktrymi po- wiciele Gminnego Orodka Pomo-
ci i rozbudzenie ich wiadomoci nymi dziaaniami w sieci. najpopularniejszego w dzisiejszych suguje si modzie. cy Spoecznej oraz wadze gminy.
o skutkach swoich czynw. O trudnych historiach wycho- czasach zagroenia, czyli sieci. Program Wspierania Rodzi- Nad caoci konferencji czuwa-
- Prelekcja cieszya si bardzo wankw Stowarzyszenia Profi- Podczas gocinnego przemwienia ny prowadzony by w placwce a Danuta Ferens, dyrektorka SP nr
duym powodzeniem zarwno laktyki i Resocjalizacji Mateusz funkcjonariuszy Wydziau do Wal- w dwch nurtach. Pierwszy pole- 1 w Lubiczu Dolnym wraz z peda-
wrd rodzicw, jak i zaproszonych w Toruniu opowiedzia jego prezes ki z Cyberprzestpczoci KWP ga na wspieraniu i rozwizywaniu gogami szkolnymi: Katarzyn Ko-
prelegentw - podkrela Renata Waldemar Dbrowski, za problem w Bydgoszczy - Tomasza Boronia problemw wychowawczych w wy- sisk i Renat c.
Poza Toru . 9 czerwca 2017
LUBICZ 13

Dzieci podzieliy budet


Z okazji Dnia Dziecka uczniowie szeciu szk z terenu gminy Lubicz wcielili si w rol radnych
Michal Ciechowski
- Otwieram sesj Uczniowskiej Teres Gryciuk oraz gocia pitko- udzia po dwadziecioro uczniw matem obrad byo podjcie uchwa biegiem obrad mecenas Aleksan-
Rady Gminy w Lubiczu - tymi so- wego spotkania - Mari Mazurkie- z zaangaowanych w wydarzenie w sprawie zakupu pomocy do przy- der Osowski. Szkoy, w zalenoci
wami przez trzy dni rozpoczynay wicz, wicekurator owiaty. placwek. Sze osb z kadej pla- rody i biologii dla kadej z podsta- od liczby uczniw, miay do dyspo-
si specjalne obrady zorganizo- - Jest to dla was wyjtkowy dzie cwki wcielio si w rol radnych, wwek. Nastpnego dnia na dwch zycji od 300 do 500 z.
wane dla uczniw szk z regionu. - rozpocza Hanna Anzel. - Dzi jedna - wiceprzewodniczcego posiedzeniach obradowali ucznio- Zwieczeniem kadej z trzy-
Wydarzenie odbyo si w ramach zdecydujecie o wydaniu publicz- rady i jedna w rol sotysa miejsco- wie zespow szk. Gimnazjalici
lekcji wychowania obywatelskie- nych pienidzy. woci, w ktrej znajduje si szkoa. z Lubicza Grnego przeznaczy- dniowych sesji byy yczenia i wr-
go. Dzieci i modzie debatoway Przed rozpoczciem obrad Pozostali stanowili publiczno. li pienidze na zakup ksiek do czenie sodkich upominkw dla
nad przyznaniem szkoom okre- i przystpieniem do gosowania Podczas pitkowych obrad szkolnej biblioteki, a gimnazjalici uczestniczcych w wydarzeniu
lonych funduszy na realizacj gos zabra wodarz gminy Lubicz, radni ze Szkoy Podstawowej z Grbocina na sprzt sportowy. dzieci.
obranych wczeniej przez placw- ktry zapozna dzieci z najwaniej- w Zotorii oraz Mycu Pierwszym Nad podobnym sportowym ce- - Jestecie nasz przyszoci -
ki inwestycji. szymi jej symbolami, a take pod- podjli dwie uchway w sprawie lem debatowali take uczniowie podkrelaa Hanna Anzel. - Chcia-
kreli, czym zajmuje si rada. zakupu zegarw szachowych dla podstawwek, zarwno z Lubicza abym zoy wam najserdecz-
Zgodnie z procedur uroczy- - Radni decyduj o dziaaniach, szkoy w Zotorii i elementw ro- Grnego, jak i Grbocina. niejsze yczenia, abycie zawsze
ste rozpoczcie sesji odbyo si na ktre przeznaczymy a 80 mln werowego toru przeszkd (BRD) Wykonanie podjtych uchwa czerpali satysfakcj z edukacji,
punktualnie o godz. 10. Nad prze- z znajdujcych si w naszym bu- dla placwki w Mycu Pierwszym. jak zwykle powierzono wjtowi
biegiem spotkania czuwaa Hanna decie - mwi Marek Olszewski. - Podczas sesji odbywajcej si Markowi Olszewskiemu. W trakcie a take ycia, bo przecie jestecie
Anzel, przewodniczca Rady Gmi- - Dzi wy take zdecydujecie, na co 30 maja spotkalimy si z ucznia- kadej sesji nad waciwym wy- na pocztku swojej piknej drogi.
ny, ktra przywitaa zaproszonych przeznaczycie zarezerwowane dla mi szk podstawowych z Lubicza datkowaniem pienidzy czuwaa Trzymamy za was kciuki! Nadszed
modych radnych, a take wjta waszych szk pienidze. Dolnego i Gronowa - relacjonuje tymczasowa skarbnik Zuzia Arda- czas, aby obrady sesji uzna za za-
Marka Olszewskiego, sekretarz W kadych obradach wzio wjt gminy Marek Olszewski. - Te- nowska, a nad prawidowym prze- mknite.

Samorzd witowa 27 lat Zmiany wesprze Bruksela


Unia Europejska dofinansuje przygotowanie
Historyczna data bya okazj do wspominania osb ksztatujcych dziaanie gminy programu rewitalizacji dla gminy Lubicz
przez prawie trzy dekady
oprac. MC W pitek 30 maja wjt Lubicza ny aktywizacja dzieci i modziey
li pod adresem radnych, na czele Marek Olszewski podpisa z mar- w kierunku rozwijania wrd nich
z przewodniczcymi Rady Gminy szakiem wojewdztwa Piotrem zainteresowania kultur oraz spra-
Lubicz wszystkich kadencji. Za- Cabeckim umow na dofinanso- wami spoecznymi wasnej miejsco-
suonym radnym, sotysom, pra- wanie ze rodkw unijnych przy- woci, z drugiej strony integracja
cownikom samorzdowym, a take gotowania Lokalnego Programu i aktywizacja rodowisk senioral-
Rewitalizacji dla Gminy Lubicz. nych.
osobom na co dzie wsppracu- Przewidywana kwota wsparcia
jcym z gmin podzikowali, wr- W celu realizacji zada spo-
dziaa wynosi moe nawet 2 mln ecznych zaplanowano dwa gwne
czajc witrae z wizerunkiem w. z. typy przedsiwzi inwestycyjnych
Andrzeja. w Lubiczu Grnym. Pierwsze to
Dzie Samorzdu Terytorial- Program w gminie Lubicz po- kompleksowa odnowa wietlicy
nego uwietni wystp Bogusa- wstaje od jesieni ubiegego roku, wiejskiej przy ul. Bocznej, gdzie
wa Morki i Iwony Kaczmarek kiedy to zorganizowano pierwsze mieszkacy w szerszym zakresie
z Orkiestr Kameraln Alla Vienna spotkania konsultacyjne z miesz- mogliby realizowa swoje pasje oraz
pod dyrekcj prof. Adama Mania- kacami na temat wyznaczenia rozwija zainteresowania kulturalne
ka. Owacjami na stojco, bisem obszaru rewitalizacji oraz zaplano- czy zbiera si przy okazji wanych
wania dziaa rewitalizacyjnych. Po dla miejscowoci wydarze. Po
i wsplnym piewem lubicka pu- szczegowej analizie danych staty-
bliczno docenia wykonawcw drugie przewidziano wybudowanie
stycznych oraz zebraniu opinii or-
muzyki ponadczasowego, klasycz- ganizacji spoecznych, przedsibior- skweru przy ul. Handlowej, ktry
Wjt Marek Olszewski dzikowa samorzdowcom wszystkich staby si miejscem skupiajcym y-
kadencji.
nego repertuaru. cw, rad soeckich i mieszkacw
- Historyczna data 27 maja ustalono, e najpilniejsze zadania cie spoeczne miejscowoci.
Wadze gminy Lubicz, radni oraz po reaktywacji samorzdu tery- wie si z wejciem w ycie usta- rewitalizacyjne naley przeprowa- - Byby to estetyczny deptak,
zaproszeni gocie wzili udzia torialnego, rady gminy. Trudy jej dzi w Lubiczu Grnym. Bd one z czci przeznaczon na ekspozy-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
w uroczystych obchodach Dnia pracy oraz znaczenie uchwa, ktre miay charakter dziaa spoecz- cj prac plastycznych mieszkacw
rzdzie gminnym i jednoczenie w staych witrynach - dodaje wo-
Samorzdu Terytorialnego. wi- podejmowane byy przez minione pierwszymi wyborami do samo- nych, ktrym towarzyszy bd
to obchodzone 27 maja ustanowi 27 lat samorzdnoci, podkrela- rwnie okrelone inwestycje. darz gminy. - Na jego skraju miaby
rzdu terytorialnego - przypomina stan miniamfiteatr, gdzie organi-
Sejm RP w 2000 r. a Hanna Anzel, przewodniczca - Diagnoza przygotowana na
wjt Marek Olszewski. - Wybory potrzeby Programu pokazaa, e zowano by imprezy soeckie.
Rady Gminy Lubicz.
- Wybory to pierwsza prba W obchodach udzia wzi przeprowadzone 27 maja 1990 r. podstawowym problemem Lubicza Gmina Lubicz przewiduje po-
i test obywatelski dla spoeczestwa take pose Jan Krzysztof Arda- byy pierwszymi cakowicie wolny- Grnego jest niski poziom zinte- zyskanie na te wszystkie dziaania
po upadku komunizmu - mwi do nowski, ktry podzieli si wnio- mi wyborami od czasw II Rzecz- growania pokole, samotno ludzi ponad 2 mln z ze rodkw euro-
zaproszonych goci w hali Zespou skami mieszkacw dotyczcymi pospolitej. Wyoniono wwczas starszych, ale i przestpczo mo- pejskich, gwnie z Europejskiego
Szk nr 1 w Lubiczu Grnym wjt biecych spraw naszych maych rady gmin, ktre nastpnie wybray dziey - tumaczy Marek Olszewski, Funduszu Spoecznego oraz Euro-
gminy Marek Olszewski. Podczas ojczyzn. swoje wadze wykonawcze - pre- wjt gminy Lubicz. pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
przemwie nie zabrako take Szczeglne podzikowania go- zydentw miast, burmistrzw oraz Zaoono, e podstawowym gionalnego.
przypomnienia skadu pierwszej, spodarze uroczystoci skierowa- wjtw. wyzwaniem bdzie z jednej stro- (MC)
Poza Toru . 9 czerwca 2017
14 OBROWO

Pomys + entuzjazm = sukces Kolorowy wiatr


31 maja odby si XVII Gmin-
ny Festiwal Piosenki Dziecicej
i Modzieowej w Kawczynie.
II Festiwal Disco Polo zgromadzi w Gogowie ponad 6 tys. osb. Uczestnikw nie zniechcia Wzio w nim udzia 35 uczniw
nawet za pogoda. Bawiono si wspaniale i co podkrelaj organizatorzy z du klas w wieku 6-16 lat.
Robert Kamiski | fot. materiay prasowe UG Zasady festiwalu s proste. Ka-
dy z uczestnikw wykonuje jedn
Pomys zorganizowania festiwalu scenie pojawili si m.in. Dejw, Kor- piosenk. Musi to by piosenka pol-
pochodzi od modych ludzi z Go- dian oraz Play Boys. ska. Tematyka dowolna. Wykonaw-
gowa. Dobry i konkretny trafi na - Chc podkreli, e zaproszeni ca moe piewa solo z akompa-
podatny grunt. Sukces nie kaza muzycy okazali si przesympatycz- niamentem lub z towarzyszeniem
na siebie dugo czeka. ni dodaje Mirosawa Kosiska. chrku, maksimum 4-osobowego.
To naprawd ludzie z topu tego Zwycizcy poszczeglnych ka-
- Pewnego dnia przyszli do mnie rodzaju muzyki, ale ani przez chwi- tegorii wiekowych: klasy I-II Igor
czonkowie zespou Aplauz z Do- l nie byo adnego gwiazdorze- Konczalski, Szkoa Podstawowa
brzejewic mwi radna Gogowa nia. Nikomu nie dali odczu swojej w Brzozwce; klasy III-IV Maciej
Anita Somkowska. To ludzie, wyszoci. Pewnie dlatego zabawa Rumiski, Zesp Szk w Osie-
ktrzy bior udzia w festiwalach bya tak udana. ku nad Wis; klasy V-VI Mar-
w caej Polsce. Zapytali, co stoi na W czci konkursowej udzia tyna Nowak, Szkoa Podstawowa
przeszkodzie w zorganizowaniu fe- wziy zespoy: Talar, Chica, Ma- w Brzozwce. W kategorii gim-
stiwalu disco polo w naszej gminie. czo, Petrus, Dwa Plus Dwa, Tomas, nazjum i liceum I miejsce zaja
Nie wiedziaam, czy s jakie prze- Vern, Katiusza, Motive, Folkiss. Aleksandra Kamiska (z towarzy-
szkody. Widziaam natomiast, e Jury w skadzie: Emilia Jasklska, szeniem chrku: Oliwia Kowal-
mam przed sob ludzi z pomysem. Marcin Jeziorski oraz Andrzej Ko-
Trzeba byo tylko poszuka ludzi ziski wyonili zwycizcw: I miej- ska i Julia Chojnicka). Tegoroczna
z entuzjazmem. Trudno nie byo. sce Vern, II miejsce Tomas, Nagroda Grand Prix przypada
Zarwno wjt Andrzej Wieczyski, III miejsce Dwa Plus Dwa. w udziale Martynie Bukowskiej ze
jak i pracownicy Gminnego Orod- Nagrod Wjta Gminy Obrowo Szkoy Podstawowej w ynie II
ka Kultury zapalili si do pomysu. otrzyma zesp Folkiss, a nagrod za piosenk Edyty Grniak Ko-
Mielimy wic i dobry pomys, publicznoci przyznano Katiuszy. lorowy wiatr. Rwnie wielkim
i mnstwo entuzjazmu. Sukces by Nagrody pienine dla uczestnikw uznaniem publicznoci cieszy si
cu si udao! W inauguracyjnym twe wyzwania nas nie interesuj. wystp Igora Konczalskiego z chr-
tylko kwesti czasu. festiwalu wzio udzia ponad 8 Pomys zorganizowania imprezy konkursu ufundowa wjt Andrzej
Organizatorzy nie dali si po- Wieczyski, natomiast nagrod pu- kiem (Joanna Prus i Martyna Pi-
tys. widzw. Ten sukces przeszed na tak wysokim poziomie spotka janowska) ze Szkoy Podstawowej
rwa hurraoptymizmowi. Odcze- wszelkie nasze oczekiwania. Ale te si oczywicie z wielk przychylno- blicznoci KS Orze.
kali, zgromadzili rodki, by wystar- Festiwal zorganizowano w for- w Brzozwce, ktry wykona pio-
pokaza, e chcie to mc. ci mieszkacw gminy Obrowo. senk Kaczka dziwaczka.
towa od razu z wysokiego c. Organizatorzy nie zamierzali Rwnie miejsce, jakie wybrano mie pikniku rodzinnego. Zabawa
- Pomylaam, e skoro sprzyja trwaa cznie kilkanacie godzin. Na instrumentach klawiszowych
spocz na zeszorocznych laurach. na imprez stadion w Gogowie
nam tak wiele pozytywnie nasta- - Zaczlimy wprawdzie od Poza koncertami czekao na pu- akompaniowa uczestnikom Janusz
okazao si fantastyczne. Speni Lewandowski, a w jury zasiadali:
wionych osb, warto zacz do- mocnego uderzenia, ale naszym on swoj rol dla imprezy masowej bliczno wiele atrakcji, zarwno
brze dodaje Anita Somkowska. celem nie jest jedynie utrzymanie dla dzieci, modziey, jak i doro- Grzegorz Filut, Jadwiga Politowska
doskonale, zwaszcza w aspekcie lo-
Na zeszoroczn, pierwsz edy- takiego poziomu mwi sekretarz gistycznym. sych. Cao poprowadzi prezen- i Ryszard Cbrowski.
cj imprezy zaprosilimy gwiaz- gminy Mirosawa Kosiska. B- Do tegorocznej edycji festiwalu, ter stacji Polo TV Jacek Mdrala. Organizatorem by Gminny
d najwikszego formatu: Zenka dziemy dyli do tego, by z roku na ktry odby si 20 maja, organi- Prace nad III edycj festiwa- Orodek Kultury w Obrowie. Pu-
Martyniuka. atwo nie byo, bo rok by on coraz wyszy! To praw- zatorzy zaprosili gwiazdy rwnie lu ruszaj ju w styczniu 2018, jak chary, statuetki i ksiki ufundowa
jego kalendarz jest przeadowany dziwe wyzwanie owszem. Ale a- atrakcyjne, co w roku ubiegym. Na tylko zostanie ustalony budet na wjt Andrzej Wieczyski.
do granic moliwoci, ale w ko- nowy rok. (RK)

Szybciej ni wiatr Czowiekiem jeste


W sobot 27 maja w ynie II odby si I Wycig Kolarski Juniorw o Puchar Wjta Obchody rozpoczto uroczyst W czci artystycznej zaprezen-
msz wit. Nastpnie modzie towali si laureaci Konkursu Pio-
Gminy Obrowo. Na starcie stano 152 zawodnikw z 17 klubw i 3 wojewdztw zaprezentowaa samodzielnie senki Religijnej. Dyrektor szkoy
przygotowane scenki teatralne. Te Artur Affelt uhonorowa uczniw
Organizatorem wycigu by Kwiatkowskiego, mistrza wiata za- - Typowy rower grski nie daje krtkie, kilkuminutowe minispek-
Uczniowski Klub Sportowy Ko- wodowcw z 2014 roku. wyobraenia o moliwociach ro- klas III gimnazjum tytuem Nasi
takle wyraay najwaniejsze idee Wspaniali. Godno ta przyzna-
meta Obrowo. Impreza zostaa Modzi sportowcy z gminy za- weru wycigowego dodaje An- nauczania Papiea Polaka.
wpisana do Kalendarza Kujaw- znaczyli sw obecno w rywa- drzej Kiejnowski. Rower szosowy wana jest uczniom, ktrzy nie tylko
sko-Pomorskiej Ligi UKS i stano- lizacji. W I Wycigu Kolarskim ma o wiele bardziej aerodynamicz- osigaj najlepsze wyniki w nauce,
- Kadego roku Koci innym ale odznaczaj si du aktywnoci
wia smy etap sezonu 2017. Juniorw o Puchar Wjta Gminy n sylwetk. Stawia duo mniejszy

[ ]
hasem wspomina w. Jana Pawa spoeczn i charytatywn.
Obrowo Nikola Maj zaja 2. miej- opr powietrza. Zawodnicy w wie- II mwi Przemysaw Piotrowski,
Przepisy Polskiego Zwizku Ko- sce, Mateusz Sawicki 3., Zuzanna ku 11 lat potrafi jedzi z prdko- W imprezie uczestniczyo ok.
nauczyciel chemii i informatyki, 500 osb. Zebranym najbardziej
larskiego okrelaj kategorie wie- Charyga 4., a Tomasz Baejewski ci ok. 50 km/h. Dla tych modych opiekun samorzdu uczniowskiego
kowe modzika (13-14 lat) i aka ludzi jest to nie lada wyzwanie. przypada do gustu scenka traktu-
Zespou Szk w Obrowie. W tym

36
(11-12 lat). Modzicy cigaj si na Trzeba przyzna, e jest to nieco jca o wolnoci sowa. Uczniowie
roku byo to: Papie Praw Czowie- pokazali, jak byo w tym wzgldzie
dystansie 24-40 km, acy do 20 km. niebezpieczny sport, ale odkd Mi- ka.
Kujawsko-Pomorska Liga UKS za- cha Kwiatkowski zosta mistrzem w latach 70., a jak jest teraz. Poka-
Kada klasa przygotowaa inn zali, e nie chc powrotu do prze-
liczya wycig do swojej ligi. wiata, mam wraenie, e rodzice scenk. Wybierano tematy Prawo
W wycigu wzio udzia a 18 patrz agodniejszym okiem na szoci.
do wolnoci, Prawo do zakadania
klubw z caej Polski (Olsztyn, swoje pociechy chcce si ciga. Rwnie wielkim uznaniem cie-
Gdynia, Bydgoszcz, Nowy Dwr km liczya naj- Wycig w Obrowie doszed do
rodziny i inne.
szyo si przedstawienie Kop-
- Modzie bardzo si zaangao-
Mazowiecki). dusza trasa skutku dziki wsparciu wjta An- waa dodaje Przemysaw Piotrow- ciuszek wspczenie, bdce
- Turniej zatacza coraz szersze drzeja Wieczyskiego, ktry cht- ski. Ci modzi ludzie s wiadomi adaptacj klasyki, autorstwa Ma-
krgi, staje si oglnopolski mwi nie wspiera nie tylko kolarstwo, ale tego, co si obecnie dzieje. Chc gorzaty Nowickiej, nauczycielki z II
Andrzej Kiejnowski, prezes Klubu sport w ogle. Pomogli rwnie: wyraa sprzeciw, wasne zdanie. LO w Toruniu.
Kolarskiego z Obrowa. Urasta do 9. miejsce. Urzd Gminy, Szkoa Podstawowa Kiedy si z czym zgadzaj, chc - Ci modzi ludzie s niezwy-
rangi jednej z najlepszych tego typu Dziewczta i chopcy z katego- w ynie II, Stra Gminna, OSP rwnie wyraa swoje poparcie. kle wraliwi na potrzeby drugiego
imprez w Polsce. Liga to seria 32 rii ak mieli do pokonania 18 km, z terenu gminy Obrowo, parafia Warto podkreli, e potraktowali czowieka, na jego godno i dobro
bardzo powanych wycigw kolar- a modzicy 36 km. rzymskokatolicka yn II oraz to wyzwanie bardzo serio. adna podkrela Przemysaw Piotrow-
skich dla tych kategorii wiekowych. Rywalizacja bya bardzo zacita, rodzice zawodnikw Komety. z klas nie zgodzia si na pomys ski. S bezkompromisowi w wy-
Jest si z kim pociga. o czym wiadczy wysoka rednia Wrd sponsorw nagrd znaleli scenki kabaretowej, ktra miaa raaniu swoich pogldw. To jest
Dziaalno UKS Kometa prdko przejechanych dystan- si: RollStick - Toru, Diagnosty- w krzywym zwierciadle pokaza ta modzie, do ktrej tak czsto
Obrowo datuje si od roku 2013, sw: 37 km/h, a na finiszu ponad 55 ka Podlaszewski - Czernikowo, idee niezgodne z nauczaniem Ojca zwraca si Ojciec wity, ktra bya
kiedy zacz trenowa pierwszy km/h. Uczestnicy zawodw chwali- Rowery Jan Leniewski - Toru. witego. Nie chcieli gosi anty- sednem jego nauczania. To w nich
rocznik modych kolarzy. Obecnie li organizacj i gocinno na ziemi Wszystkim osobom wspierajcym wartoci. To bardzo dojrzaa posta- pokada nadziej w przyszo. To
trenuje ju czwarty. UKS Kometa obrowskiej, zapewniali jednocze- organizacj imprezy Zarzd UKS wa. wiadome wspieranie idei Jana ich naucza: Czowiekiem jeste
Obrowo jest narybkiem dla UKS nie o swoim udziale w przyszym Kometa Obrowo skada serdecz- Pawa II. Chcieli robi teatr napraw- kim wyjtkowym.
Copernicus, Akademii Michaa roku. ne podzikowania. (RK) d. I zrobili. (RK)
Poza Toru . 9 czerwca 2017
UBIANKA 15

Lepsza od kartofli OSP na start


rzdzanie kaszy, to nasze rni si po skosztowaniu potraw przygoto-
znacznie od lubelskich podkrela wanych przez panie z naszych K
Danuta Kwiatkowska. U nas na Gospody Wiejskich wiele osb
przykad robi si gobki z misem, zmienia zdanie. W poprzednich W sobot 10 czerwca na boisku
u nich z kasz i skwarkami. Zawija latach mona byo sprbowa pie- w Przecznie odbdzie si kolejna
si j w licie kapusty i si piecze. rogw z kasz, leguminy, gobkw, edycja Gminnych Zawodw Spor-
Gminna Biblioteka Publiczna w ubiance zaprasza I nie s wcale gorsze! Na pocztku czy te gulaszu. Czym w tym roku towo-Poarniczych.
mieszkacw gminy i nie tylko na ubiaski Dzie Kaszy ludzie podchodz do tych gob-
kw ostronie, ale potem prosz
zaskocz nas Koa, okae si pod-
czas Dnia Kaszy. Straacy bd rywalizowa
Robert Kamiski | fot. Adam Zakrzewski o dokadk. Co najmniej trzy razy! Najmodsi uczestnicy bd w dwch konkurencjach: sztafecie
W latach ubiegych w Dniu Ka- mieli okazj wzi udzia w zaba- i bojwce. Sztafeta liczy bdzie
Tegoroczna edycja odbdzie si dzi jeszcze pytamy o zdanie star- szy brao udzia ok. 500 goci. Po- wach, ktre poprowadzi Pan Emil
25 czerwca w Gminnym Parku szych mieszkacw, wol raczej te 3500 m i obejmie cian, rwno-
dobna frekwencja jest oczekiwana & JOJO. Odbd si te warsztaty wani, rw z wod, tyczki, slalom
Kultury w ubiance. Start o godz. drugie.
15. W programie imprezy prze- i w tym roku. Uczestnicy prcz malowania na drewnie, warsztaty oraz podczanie wy. Bojwka to
Tym niemniej zaraz po zako- degustacji bd mogli wzi udzia decoupageu oraz wicie wiankw
widziano wiele atrakcji. Na sto- rozkadanie sprztu jak do poa-
czeniu wojny, w czasie powszech- w konkursie wiedzy o kaszy czy wy- witojaskich. Po raz pierwszy na
iskach nie zabraknie przepysz- ru, nastpnie obalanie za pomoc
nie panujcego godu, na wschod- sucha pogadanek o historii tego scenie Gminnego Parku Kultury wody 4 pachokw i tarczy. Czasy
nych potraw z kasz. nich terenach Polski kasza cieszya smakoyku. wystpi zesp Lisewianie z Lisewa. obu konkurencji zostan zsumo-
Pomysodawczyni Dnia Kaszy si du popularnoci. Miaa wiele - Kasza nie przez wszystkich jest Uzupenieniem programu bdzie wane.
jest Stanisawa Kardas, nauczy- zalet: bya tania i sycca. lubiana i doceniana podsumowu- wystp grupy teatralnej Deja Vu. - Startujca w zawodach dru-
cielka, ktrej uczniowie cztery lata - Jeli chodzi o przepisy na przy- je Danuta Kwiatkowska. Jednak Serdecznie zapraszamy. yna liczy 10 osb mwi Marek
temu przygotowali publikacj o ka- Karbowski, gminny komendant
szy. By to zbir przepisw miesz- Ochotniczej Stray Poarnej w u-
kanek gminy na temat kaszy. Po biance, jeden z jurorw konkursu.
wydaniu ksiki postanowiono nie Do turnieju zgosio si 7 druyn
ogranicza si jedynie do aspektu mskich (tyle jest jednostek OSP
teoretycznego. Kontynuacj publi- w gminie ubianka) oraz 3 eskie
kacji miaa by praktyka. (te jednostki, ktre maj druy-
- Kasza nie jest popularna, ale za n esk). Co ciekawe, panie nie
to bardzo zdrowa mwi Danuta ustpuj znaczco teamom m-
Kwiatkowska, kierowniczka Gmin- skim. Kobiety osigaj z roku na
nej Biblioteki w ubiance, gwna rok coraz lepsze czasy. Porwny-
organizatorka Dnia Kaszy. Ob- walne z mczyznami.
nia cinienie ttnicze, jest idealna
dla ludzi majcych problemy z nad- Jak dotd zawody odbyway si
wag. w ubiance. Od tego roku posta-
Kasza trafia do gminy ubian- nowiono przenie je do Przeczna,
ka zaraz po II wojnie wiatowej. gdzie warunki s o wiele lepsze.
Przyjechaa z Lubelskiego. Gw- - Gwnym faworytem jest jak
nym skupiskiem przesiedlecw ze co roku Bierzgowo, cho poprzed-
wschodu jest miejscowo Dbiny. ni edycj wygraa ubianka do-
To tam przede wszystkim pielgnu- daje Marek Karbowski. Zapowia-
je si kult spoywania tego przy- da si wic pasjonujca rywalizacja.
smaku. Zwycizca wystpi w zawodach po-
- Na naszych terenach kasza bya wiatowych we wrzeniu w Toruniu.
znacznie mniej popularna dodaje Pocztek imprezy o godz. 16.
Danuta Kwiatkowska. Zdecydo-
wanie krloway ziemniaki. Kiedy (RK)

Lance do boju, szable w do! Krtka wiadomo tekstowa


1 czerwca w gminie ubianka ruszy system powiada-
Za tydzie Zamek Bierzgowski znw opanuj rycerze. W weekend 17-18 czerwca miania SMS-owego. Kady mieszkaniec moe si zareje-
na tutejszym zamku odbdzie si kolejna edycja Zamkowego Festynu Rycerskiego strowa w serwisie drog elektroniczn
Robert Kamiski
Rejestracja w systemie nie jest na stron, na ktrej bdzie mona
Tegorocznym motywem prze- paulinw na wzgrze koo Starej -wieczne obozowisko, zarwno ry- trudna. Wystarczy stosowa si wybra interesujcy nas sposb
wodnim festynu bdzie jubileusz Czstochowy. Kolejne elementy cerzy zachodnich, jak i polskiej hu- krok po kroku do podanych in- powiadamiania (wiadomoci mul-
300-lecia koronacji Cudownego nocnego spektaklu bd dotyczyy sarii. Elementami obozowiska bd strukcji. timedialne na aplikacj, wiadomo-
Obrazu Matki Boej Czstochow- nastpujcych wydarze: ofiaro- m.in.: salwy armatnie i muszkietw, ci SMS lub wiadomoci e-mail).
skiej. wania paulinom wizerunku Matki egzercerunki chorgwi husarskich, Informacje bd przesyane Po klikniciu w konkretn opcj

[ ]
Boej z Dziecitkiem (1384 rok), musztry regimentw autoramen- mieszkacom trzema kanaami: pojawi si dokadne instrukcje
- To ju czwarta edycja zamko- oblenia zamku przez Szwedw tu cudzoziemskiego, pojedynki na SMS CLOUD wysyka multime- dotyczce rejestracji. Sam apli-
wego festynu mwi Jerzy Zajka- (1655 rok) oraz koronacji obrazu szable, prezentacja XVII-wieczne- dialnych wiadomoci SMS Cloud kacj mobiln BLISKO do otrzy-
a, wjt gminy ubianka. Cieszy (rok 1717). go ycia obozowego wraz z caym na aplikacj mobiln BLISKO (in- mywania wiadomoci multime-
nas fakt, e z roku na rok wydarze- osprztem oraz wojskowe zabawy formacje wraz z zacznikami, np. dialnych mona te cign na

1382
nie to ciga coraz wicej zaintere- obozowe. plikami multimedialnymi); SMS smartfonie, korzystajc ze sklepu
sowanych nie tylko z naszej gminy Szczeglnie atrakcyjnie zapo- wysyka krtkich tekstowych wia- Google.
i wojewdztwa, ale take z innych wiadaj si pokazy i walki husar- domoci SMS (dotyczcych naj- W systemie powiadamiania
regionw Polski. skie. Husarze bd rywalizowa waniejszych wydarze); EMAIL SMS-owego zostao utworzonych
Festyn rozpocznie si w sobot- o nagrod Ryngraf Biskupa Sta-
nie popoudnie. O godz. 18 rozbi- w tym roku paulini wysyka tekstowych wiadomoci 12 grup, tosamych z podziaem
nisawa Wojciecha Okoniewskiego, e-mail (dotyczcych najwaniej- gminy na soectwa. Mona zapisa
ty zostanie obz historyczny, za przybyli na wzg-
cztery godziny pniej odbdzie si ufundowany przez wjta gminy u- szych wydarze). si do jednej z nich, do kilku lub
wieczorna inscenizacja historyczna rze koo Starej bianka. W jaki sposb mona si za- do wszystkich. Dziki tej usudze
zoona z czterech czci. Czstochowy - Zapowiada si kolejne rycer- rejestrowa? Naley wej na Urzd Gminy bdzie rozsya oso-
- Kada z nich bdzie przypo- skie wito w Zamku Bierzgow- stron www.lubianka.pl i klikn bom zarejestrowanym komunika-
minaa wane wydarzenia z historii skim i w caej naszej gminie pod- na baner Informator mobilny, ty alarmowe (awarie, zagroenia),
Niedzielna cz festynu roz- sumowuje wjt Jerzy Zajkaa. znajdujcy si na prawym pasku informacje o utrudnieniach w ru-
naszego kraju dodaje wjt. Pa- pocznie si o godz. 9.45 polow
mitam, e inscenizacja sprzed Serdecznie zapraszamy na Zam- (lub bezporednio wej na stron chu oraz najwaniejsze wiadomo-
msz wit z udziaem historycz- kowy Festyn Rycerski. To napraw- sisms.pl). Nastpnie naley w wy- ci z ycia gminy.
roku, dziki ktrej wrcilimy do nych wojsk. Naboestwo odprawi
czasw chrztu Polski i pniejszych d znakomity sposb na spdzenie szukiwarce wpisa haso ubian- System powiadamiania SMS-
ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz czerwcowego weekendu. ka, z listy wynikw wybra opcj -owego w gminie ubianka dla
walk z zakonem krzyackim, bya
toruski. Honorowy patronat nad impre- ubianka, kujawsko-pomorskie, jego uytkownikw jest bezpatny.
niezapomnianym spektaklem. Je-
O godz. 11.30 odbdzie si z obj marszaek wojewdztwa toruski i z kolejnej listy aktyw- Zachcamy wszystkich mieszka-
stem przekonany, e podobnie b-
dzie i tym razem. Przedstawienie kolejna inscenizacja: bitwa pol- kujawsko-pomorskiego Piotr Ca- nych nadawcw dla miejscowoci cw do korzystania z tego udo-
rozpoczniemy wydarzeniami z 1382 sko-szwedzka na zamkowym becki oraz ordynariusz diecezji to- klikn Gmina ubianka. Zo- godnienia!
roku, zwizanymi z przybyciem przedzamczu. Powstanie te XVII- ruskiej ks. bp Andrzej Suski. staniemy przeniesieni wwczas (RK)
Poza Toru . 9 czerwca 2017
16 MIASTO CHEMA

Bdzie pikniej Tour de Chema


Gzinianka Unisaw Bogusaw-
ka Koczewice Chema. Met
usytuowano na Przystani Tumskiej.
W kadej miejscowoci uczest-
nicy bd mogli odpocz i zre-
laksowa si na onie natury. A od-
W Sali Mieszczaskiej Urzdu nich jest niemal cakowicie zdegra-
24 czerwca odbdzie si XXVIII Rajd Rowerowy poczywa bdzie po czym. Trasa
Miasta Chemy odbdzie si spo- dowana. A si prosi o to, by wresz- o Puchar Burmistrza Miasta Chemy do Nadwilaskiego rajdu prowadzi bowiem drogami
tkanie mieszkacw, ktrym ley cie co z ni zrobi. o znacznym zrnicowaniu terenu:
na sercu zagospodarowanie tere- - Ponadto ankietowani zga- Parku Krajobrazowego. Wszystkich mionikw przyrody, s ostre zjazdy, ale i wiele dugich

[ ]
nw przy ulicach Skargi i Hallera. podjazdw.
Spotkanie dotyczy bdzie tere-
szali propozycje zatroszczenia si
o rzeczone tereny (ze szczeglnym
dwch kek oraz dobrej zabawy serdecznie zapraszamy Duszy postj zaplanowano
nw wok szk mieszczcych si uwzgldnieniem hali sportowej), w Gziniance. Tam rajdowcy zjedz
przy tych dwch ulicach. Miejsc, majc na wzgldzie nie tylko do- obiad i naaduj akumulatory przed
ktre od dawna woaj o to, by bro i bezpieczestwo uczniw, ale

6
si nimi zaj. ogln przestrze do rekreacji i od-
poczynku dla wszystkich chemy-
W styczniu przeprowadzono nian dodaje Natalia Makowska.
spoeczne konsultacje dotyczce Z konsultacji wynikao, e miejsc
planw zagospodarowania prze- zdatnych do aktywnego wypoczyn-
strzennego w obszarze rewitaliza- ku jest w miecie niewiele. osb moe liczy
cji. Konsultacje wpisay si w dzia- I tego ma wanie dotyczy po- druyna biorca
ania zwizane z opracowaniem niedziakowa debata.
Gminnego Programu Rewitalizacji. udzia w rajdzie
Z bada ankietowych wynikao, e Burmistrz miasta, Jerzy Czer-
mieszkacom miasta zaley przede wiski, liczy, e frekwencja dopi-
wszystkim na zatroszczeniu si sze i e uczestnicy wezm aktywny
o tereny wok szk mieszczcych udzia w debacie. Wypracowana jazd w dalsz drog.
si przy ulicach Skargi i Hallera. koncepcja zostanie przedstawiona Oczywicie uczestnicy bd mu-
- Ankietowani uznali, e s to do zaopiniowania Urzdowi Mar- sieli speni kilka podstawowych
miejsca szczeglnie zaniedbane szakowskiemu. Jeli spotka si wymogw formalnych. Przede
mwi Natalia Makowska, pod- z jego przychylnoci, pozostanie wszystkim kady zobowizany jest
inspektor w Urzdzie Miejskim, ju tylko wybra firm, zrobi pro- do posiadania sprawnego rowe-
koordynatorka projektu. Wy- jekt i, rzecz jasna, czeka na otwar- Cieszcy si od lat du popu- czenia. Udzia wzi moe kady. ru. Kady musi te zna przepisy
powiadano si, majc na uwadze cie nowych, piknych przestrzeni, larnoci chemyski rajd jest I kady moe wygra. ruchu drogowego i ich przestrze-
przede wszystkim dobro modziey. dokd z przyjemnoci wybierzemy rajdem druynowym. Ci, ktrzy Organizatorzy przewiduj, e ga. W czasie trwania rajdu nie-
Dla nikogo bowiem od lat nie ulega si na spacer albo pogra w pik. chc powalczy o zwycistwo, mu- rajd potrwa okoo 6 godzin (od dopuszczalne s w tym wzgldzie
wtpliwoci, e stan nawierzchni Spotkanie zaplanowano na 12 sz pamita, e tu nie liczy si 9.00 do 15.00). jakiekolwiek uchybienia. Rwnie
boisk w tych szkoach jest tragicz- czerwca o godz. 12. Miejsce: Sala indywidualizm, tylko wsppraca Trasa wytyczona zostaa w ca- nieodzowne jest zachowywanie
ny. Czas najwyszy to zmieni. Mieszczaska Urzdu Miasta, ul. w zespole. oci na Pojezierzu Chemiskim szczeglnych rodkw ostro-
Rzeczywicie, nawierzchnie bo- Hallera 2. i obrzeach Pradoliny Torusko- noci w czasie jazdy wzgldem
isk nie s, ogldnie mwic, zbyt- Kady team moe liczy mak- -Eberswaldzkiej. Znajd si na niej: pozostaych uczestnikw rajdu:
nio funkcjonalne. Przestrze wok (RK) symalnie 6 osb. Wiek i sprawno Chema Bielczyny Parowa naley zachowywa bezpieczn
fizyczna nie maj wikszego zna- Falencka Gaewo Raciniewo odlego midzy rowerami (ok.
REKLAMA
10 m) zwaszcza podczas zjazdw
ze wzniesie. Naley rwnie bez-
wzgldnie zachowywa prdko
dostosowan do wszystkich innych
uczestnikw rajdu.
Podkrelmy raz jeszcze: nie jest
to rajd indywidualny. Kady uczest-
nik dziaa na rzecz druyny, w ska-
dzie ktrej wystpuje. Zadaniem
kadego teamu jest opisanie mija-
nych wiosek i wpisanie ich nazw
w odpowiednie miejsca na mapce.
Zwycia druyna, ktra zdobdzie
najwicej punktw. W przypadku
identycznej liczby punktw o przy-
znaniu pierwszego miejsca zadecy-
duje losowanie.
Druyny mona zgasza na
specjalnym formularzu do dnia 22
czerwca. Mona to zrobi mailowo
na stronie promocjaum@post.pl
lub osobicie w pokoju nr 16 (May
Ratusz).
(RK)

Poza Toru . 9 czerwca 2017


MIASTO CHEMA 17

Eko-Dzie Dziecka
go punktu widzenia, ale rwnie
moe by to wietna zabawa. Naj-
modsi dowiedzieli si, e poszcze-
glne pojemniki na odpady rni
si kolorami. e do niebieskiego
Organizatorzy Dnia Dziecka w Chemy po raz kolej- naley wrzuca papier, do tego
ny udowodnili, e haso uczy, bawic cigle moe by plastik, zakrtki, puszki i metale
kolorowe, do biaego szko, a do
ywe. Obchodom wita najmodszych nadano walor zielonego szko kolorowe, arw-
ki i ceramik. Uzmysowi te malu-
ekologiczno-edukacyjny chom, e na stacjach benzynowych
Na pierwszy rzut oka pomys do korzystania ze specjalnie roz- i w sklepach istniej specjalne po-
poczenia segregacji mieci ze stawionych, darmowych placw jemniki na baterie oraz powiedzia,
witem naszych milusiskich nie zabaw i dmuchacw: zjedalni co robi z przeterminowanymi le-
wyglda najlepiej. Ale to tylko po- i zamku. Rwnie chtnie najmodsi kami. Nastpnie poprowadzi, cie-
zr. Chodzi o ksztatowanie wia- brali udzia w tworzeniu balono- szce si ogromnym powodzeniem,
domoci ekologicznej. A t za- wych figur w ksztacie zwierzt. warsztaty z recyklingu. Na koniec
szczepia trzeba jak najwczeniej. Z t sam ochot przystpili do Pan Emil urzdzi pokaz tworze-
W kocu gra idzie o przyszo malowania twarzy. nia mydlanych baniek, zapewniajc
naszej planety. Jednake prawdziwie rozkrci dzieciakom nie lada ubaw. Kady Zabawy z ekologi poczone ce, jak i obserwujcy zabaw miesz-
dzieci dopiero animator kultury uczestnik dosta balon-upominek z Dniem Dziecka okazay si strza- kacy Chemy.
1 czerwca na chemyskim z ubianki, Pan Emil. Bawi, umie- i oczywicie mnstwo sodyczy. em w dziesitk. Wskazywanie Ekologiczny Dzie Dziecka od-
rynku zebray si tumy. Wrd jtnie angaujc dzieci w zabawy Jedn z najwikszych atrakcji na potrzeb ochrony rodowiska bywa si pod patronatem burmi-
nich najwicej byo maluchw, ekologiczne, ksztatujc w nich bya te zabawa ciecz nienewto- to pomys ze wszech miar godny strza Chemy, Jerzego Czerwi-
przedszkolakw i najmodszych ekologiczn wiadomo. Pokaza, nowsk (woda + mczka ziemnia- pochway i zachty do naladowa- skiego.
rocznikw ze szk podstawowych. e temat segregacji odpadw moe czana), ktra zachowuje si jak cia- nia. Potwierdzali to uczestniczcy
adnego nie trzeba byo zachca by nie tylko istotny z ekologiczne- o stae. w imprezie doroli: zarwno rodzi- (RK)

Wiedza kontra bieda


REKLAMA

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Spoeczne wraz z magistratem chc walczy


z negatywnymi zjawiskami spoecznymi
W poowie maja odbyo si ko- nia prof. Arkadiusz Karwacki oraz w ich zagodzeniu, byaby cennym
lejne spotkanie w ramach projek- Joanna Lajstet z Instytutu Socjo- wsparciem.
tu Strefa miejskich inspiracji. logii UMK przedstawili pomysy - W rezultatach zakadamy m.in.
Jego liderzy konsultowali wstpn wyonione z konsultacyjnej burzy zwikszenie pozaszkolnej aktywno-
wersj modelu, ktry ma pomc mzgw podczas wczeniejszych ci dzieci i modziey, polepszenie
w przeciwdziaaniu dziedziczeniu spotka z mieszkacami, lokalny- samooceny czy nabycie kompeten-
biedy. Zosta on przyjty z apro- mi liderami oraz przedstawicielami cji spoecznych dodaj realizato-
bat i bdzie realizowany przy instytucji miejskich.
udziale socjologw wsppracuj- - Wrd propozycji mamy m.in. rzy projektu.
cych z SPS CISTOR. wyjazd integracyjny dla uczestni- Konwent instytucji lokalnych
kw projektu, warsztaty kulinarne to kolejny pomys w prezentowa-
Dziedziczenie biedy polega na np. z zakresu przygotowywania nym projekcie modelu. Maj to by
przejmowaniu przez modsze po- penowartociowych posikw przy cykliczne spotkania specjalistw
kolenia nawykw i podejcia do y- niskim budecie lub warsztaty ko- z rnych instytucji, np. MOPS-u,
cia dorosych, ktrzy pozostaj bez smetyczne i fryzjerskie wyliczaj Powiatowego Urzdu Pracy, komi-
pracy przed duszy czas. Schemat socjolodzy. sariatu policji czy tutejszej parafii.
ten powielany jest czsto przez kil- W bazie s take szkoa aktor- Konwent ma uatwi wspprac
ka generacji. Powodem kultywowa- ska dla dzieci, warsztaty wdkar- i przepyw informacji midzy in-
nia tych niepodanych zachowa skie, rodzinne pisanie bajek czy stytucjami w celu kompleksowej
jest nadopiekuczo socjalna (np. grupowe budowanie placu zabaw. pomocy konkretnym rodzinom,
wiele form zasikw) czy bezro- Chodzi m.in. o to, aby uczestnicy a take wspiera, realizowa i pro-
bocie strukturalne. W pierwszych byli wsporganizatorami dziaa
trzech miesicach tego roku firma przeznaczonych dla nich samych. mowa zaoone dziaania w poro-
badawcza przeprowadzia diagno- Rozwaane jest take powoanie zumieniu z przedstawicielami re-
z w terenie. Efekty pokazano na mediatora. W rozmowach z uczest- witalizowanego obszaru kwartau
kwietniowym spotkaniu liderw nikami objtymi projektem wiele ulic Paderewskiego, Sienkiewicza,
rozwoju lokalnego z Chemy. Te- razy zdarzay si przypadki ro- Hallera, Piotra Skargi, w. Jana oraz
raz czas na kolejny krok. dzinnych konfliktw. Osoba, kt- Mickiewicza.
W trakcie majowego spotka- ra profesjonalnie mogaby pomc (AS)

Poza Toru . 9 czerwca 2017


18 GMINA CHEMA

Samorzd w sercu
O dwudziestoleciu w rzdzeniu gmin, uroczystej sesji rady oraz dotychczasowych
dowiadczeniach rozmawiamy z Jackiem Czarneckim, wjtem gminy Chema
Warto byo dowodzi gmin przez o tym zapomnie, bo takie byo
dwie dekady? Sycha chyba tutaj troch alu nasze zadanie. Nasza rzeczywisto
W kadym zawodzie przychodzi Z roku na rok stajemy si coraz gminna si zmienia. Rosn potrze-
taka refleksja, czy to na pewno to. bardziej instytucj rzdow. Przy- by i trzeba si w nie wsuchiwa.
Myl jednak, e czowiek zapie ja- kad ze szkolnictwem. Nie dotyczy Najwikszym sukcesem s jednak
kie dowiadczenie niezalenie od tego rzdu, ale kadego kolejnego. dobre relacje z mieszkacami. Do-
tego, czy samorzd jest atwy, czy Mamy coraz mniejszy wpyw na bry obywatel to ten, ktry rozumie
trudny. Trzeba si troch napoci owiat. Nie moemy sami robi take potrzeby ssiadw.
i natrudzi. sieci szk, a odpowiadamy przed
rodzicami za edukacj ich dzieci. Niedawno odbya si w Zelgnie uro-
Ma Pan z tej perspektywy na pewno To ukad od lat niejasny i nieczy- czysta sesja Rady Gminy Chema. czeniu. Do Polski przyjedaj de- I to si w sumie udao. Przed nowe-
pewien pogld na samorzdno. telny. Kierunki rozwoju gminy po- Celebrowalimy tym samym 27 lat legacje z Ukrainy i Modawii, eby l mieszkacy podpisywali umowy
Wszyscy samorzdowcy, ktrzy zostay w naszej gestii, ale rodki s samorzdu terytorialnego i o kadej uczy si od nas samorzdnoci. To na wywz z firm wywoc mie-
przepracowali podobny okres, po- coraz mniejsze. Mamy marzenia, takiej rocznicy naley przypomi- o czym wiadczy.
ci. Nie kady to robi i wyrzuca od-
wiedz chyba to samo. Na pocztku a nie mamy moliwoci. Kady na. Warto pielgnowa ten zamys,
tworzenia samorzdu by on przez rzd ma jakie pomysy na atanie bo nic nie jest dane na zawsze. Ja Dzisiaj samorzdom spdza sen pady w niedozwolone miejsca. Pra-
due S. Mielimy wiksze kom- dziury budetowej i najczciej na- nosz samorzdno w sercu i takie z powiek wspomniana owiata. wo sprzed czterech lat zobowizao
petencje, to dziaania byy spon- szym kosztem. wito warto obchodzi. Warszawa Cztery lata temu bya to noweliza- samorzdy do bycia porednikiem.
taniczne. Polska bya zaniedbana nie ma decydowa, gdzie potrzebne cja tzw. ustawy mieciowej. To my zawieramy umow z firm,
i trzeba byo wsplnego urzdw Jakie plusy? s chodniki w naszej gminie. My Narzekalimy na pocztku, ale a mieszkacy pac dan stawk
i mieszkacw zaangaowania Patrzc z perspektywy czasu, sporo wiemy lepiej. Oczywicie trzeba trzeba byo si wzi za robot i to
najlepiej jak si dao. Celem pod- do urzdu. Jak to w yciu bywa,
w tworzenie wsplnoty. Byo wiele nam si jednak udao. Porwnajmy szlifowa prawo dotyczce samo-
do zrobienia i kady wiedzia, e chociaby drogi. Tutaj na pewno rzdu, a nie je rewolucjonizowa, stawowym nowelizacji byo spo- nie wszyscy si z tego wywizu-
musimy jak najszybciej postawi wszyscy wykonalimy dobr robo- bo wylejemy dziecko z kpiel. wodowanie, e mieci zniknyby j i w kasie brakuje rednio 10 lub
kraj na nogi. t. Mieszkacy maj prawo szybko Zapominamy o naszym dowiad- z lasw i innych dzikich wysypisk. wicej procent nalenej nam kwoty.

Su bez wahania
Gratulacjom i podzikowaniom nie byo koca w trakcie straackich uroczystoci
Kalendarz pka w szwach
Jeszcze nie opad kurz po smerfnym Dniu Dziecka,
a w najbliszym czasie czeka nas wiele innych atrakcji
Czerwiec obfituje w gminie - Przede wszystkim angauje
W ostatni sobot maja druhowie Chema w wiele wydarze. B- si w nasze projekty tutejsza rad-
ochotniczych stray poarnych dziemy walczy o wdkarskie na gminy Chema Danuta Powa-
spotkali si w Kuczwaach na ob- triumfy i bawi si na plenero- szyska, ale take Stowarzyszenie
chodach gminnego wita Straa- wych imprezach. Lokalna Grupa Rybacka Rybak
ka. W trakcie wydarzenia tutejsza z Punicy dodaje Wiesaw Bu-
jednostka otrzymaa nowy sztan- Tradycyjnym ju wydarzeniem dziak. To gwnie dziki nim
dar. bdzie Jarmark Pluskowski. Pita mamy ju liczne aweczki, miej-
Uroczysto rozpocza si od edycja zapewne zgromadzi tum sce do grillowania, mae boisko
polowej mszy witej w intencji
wszystkich straakw. A tych jest ludzi podobnie jak w latach ubie- i pla. Te same inwestycje udao
sporo, bo w samej gminie Chem- gych. Nie zabraknie licznych sto- nam si przeprowadzi na Jeziorze
a dziaa cznie osiem jednostek isk wystawienniczych. Chemyskim, ze slipem do wo-
OSP: w Grzegorzu, Koczewicach, - Publiczno bdzie si bawi dowania odzi wcznie.
Zelgnie, Zajczkowie, witosa- przy rnorodnej muzyce. Na Zawody wdkarskie poczo-
wiu, Szerokopasie, Skpem i wa- scenie wystpi kapela ze Skrzyp- ne z festynem to rwnie element
nie w Kuczwaach. Po homilii od- kowa, Natalia Majewska z recita- promocji jeziora. Organizatorzy
byy si oficjalne obchody wita, lem, Polskie Kwiaty, uczniowie SP maj nadziej na kontynuacj im-
w trakcie ktrego wrczono wiele Zelgno w muzycznym show oraz prezy w latach nastpnych.
odznacze zasuonym dla poar- gwiazda wieczoru, zesp AFTER Na festyn, ktrego centraln
nictwa. PARTY. atrakcj bdzie powrt do tradycji
- Nasza suba to wielkie wyzwa- 24 czerwca na Jeziorze Gu- puszczania wiankw, zaproszeni
nie, powicenie i gotowo m- chowskim w Bielczynach odbd s wszyscy chtni. Nie zabraknie
wi druh Grzegorz Frelik, prezes si zawody wdkarskie. Po nich, oczywicie poczstunku poczo-
OSP w Kuczwaach. Spoecze- jak tylko wdkarze chwil odsap- nego z dobr zabaw przy muzyce.
stwo wysoko nas ocenia, a my su- n, rozpocznie si festyn. Gwna - Nie ukrywam, e naszym
ymy mu bezgranicznie, tak aby nie atrakcja: puszczanie wiankw. o- marzeniem jest powoanie do y-
zawie zaufania. Krzewimy warto- dzie wypyn o godz. 6. Dlaczego cia szkki wdkarskiej podsu-
ci moralne i patriotyczne. Niech to nie bd owi z brzegu? mowuje Wiesaw Budziak. Aby
dzisiejsze wito bdzie podziko- - To jedna z naszych podstawo- zachci modzie do owienia
waniem dla wszystkich. wych bolczek mwi Wiesaw szczupakw, sandaczy, poci, oko-
Na pewno taki ukonem w stro- Budziak, prezes Koa Miejskiego ni czy linw planujemy od strony
n gospodarzy byo przekazanie w Chemy Polskiego Zwizku zachodniej wybudowa cztery po-
nowego sztandaru, ktrego pogra- Wdkarskiego. Jezioro jest pyt- mosty i od pnocnej co najmniej
tulowa Mirosaw Graczyk, starosta kie, a co za tym idzie wymarzone dwa. Mamy zamiar umocni rw-
toruski. do wdkowania. Niestety jego li- nie brzeg, aby byo to miejsce
- To symbol, ktry ma jednoczy nia brzegowa jest mocno zaroni- przyjazne mieszkacom.
druhw dodawa samorzdowiec.
Niesienie pomocy drugiemu ta, co mocno komplikuje owienie Tego samego dnia zaplanowa-
Kady z nich musi przej szereg w imieniu urzdu przekaza desk z brzegu. W tych warunkach prze- no XI Wielki Turniej Siatkwki
czowiekowi to jedna z dziaalnoci trudnych i skomplikowanych szko- ratownicz.
jednostek OSP. Pamitajmy take le, aby ratowa ycie. Chciabym prowadzenie klasycznych zawo- Plaowo-Rekreacyjnej w Zalesiu.
- Jestecie na kade zawoanie dw wdkarskich jest praktycznie Pierwszy set rozpocznie si o godz.
o innych wymiarach jak edukacja pogratulowa wszystkim, ktrzy mwi wjt. Wiele osb pra-
czy integracja lokalnego rodowi- nie oszczdzaj swojego czasu niewykonalne. 9. Czteroosobowe druyny mo-
cowao na to, aby ta jednostka tak Faktem godnym podkrelenia na zgasza pod nr. tel. 513 084
ska. i powicaj go na sub. Inaczej funkcjonowaa. jest to, e ju kilka lat temu chem- 054 do 21 czerwca (do godz. 20).
Na uroczystociach obecny by patrzymy na bezpieczestwo i za-
Bogdan Sowiski, zastpca komen- groenia. Te dzisiejsze odznaczenia Po przemwieniach i odzna- yskie Koo PZW wraz z radnymi Wpisowe dla kadej grupy to 20 z
danta wojewdzkiego Pastwowej to tylko niewielka rekompensata za czeniach odbyo si powicenie gminy za punkt honoru postawio patne w dniu turnieju. Siatkarskie
Stray Poarnej w Toruniu. cay trud woony w dziaalno na i otwarcie remizy w zupenie nowej sobie udostpnienie Jeziora Gu- rozgrywki bd zapowiedzi nie-
- Nie ma praktycznie adnych rzecz ratowania ycia. odsonie. wito zakoczya wspl- chowskiego mieszkacom oko- dzielnej (25 czerwca) inauguracji
rnic midzy straakiem zawo- Nie obyo si bez prezentw. na zabawa taneczna z grillem. licznych miejscowoci. Sporo ju sezonu letniego.
dowym a ochotnikiem wyjania. Jacek Czarnecki, wodarz gminy, (AS) zainwestowano w infrastruktur. (RK, AS)
Poza Toru . 9 czerwca 2017
ZAWIE WIELKA 19

Za krtko i za mao! O Matce to jest pie


27 maja przy sanktuarium Najwitszej Maryi Panny
Tak podsumoway Europejski Tydzie Sportu dzieci uczestniczce w zawodach Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i w. Jana Pawa II w Toru-
w Zejwsi Wielkiej niu odby si I Festiwal Seniorw pod hasem O Matce
Robert Kamiski pie. Zesp Melodia ze Zejwsi Maej zaj II miejsce
Ju po raz szsty gmina Zawie Do Festiwalu zgosio si 70 ze- Nowego Targu, Siedlec, Strzelcw
Wielka wzia udzia w XXIII spow z caej Polski. Tym wik- Opolskich, Katowic, Torunia, Wo-
Sportowym Turnieju Miast szy jest sukces Melodii, ktra dawy, Kobyki, Biaegostoku, Bia-
i Gmin. W dniach 26 maja 1 w pokonanym polu pozostawia ych Bot, Papowa Biskupiego, Gu-
czerwca orodki kultury i spor- wiele renomowanych i utytuowa- bina, Powsina, Dminina, Wagaca,
tu przy wsppracy z Urzdem nych formacji. Nowej Suchej, Sitaca.
Gminy zaprosiy mieszkacw do - Nie dokonano podziau na
udziau w zajciach sportowych. Nie jest to pierwszy sukces ze- chry i zespoy dodaje Maria
spou. W styczniu 2016 r. Melodia Karpiska. Wszyscy rywalizowali
W kalendarzu imprez kady wypiewaa I nagrod na Konkursie w jednej grupie. Musielimy stawi
mg znale co dla siebie. Cen- Kold i Pastoraek w Osiu, a w maju czoa wielu zespoom miejskim.
tralnym wydarzeniem ETS jest co tego roku Puchar Marszaka Tym bardziej cieszy nas zajte miej-
roku turniej piki nonej Bitwa
soectw. W tegorocznej edycji do Wojewdztwa Kujawsko-Pomor- sce.
rywalizacji przystpio 7 druyn: skiego w Mroczy, na Festiwalu Pie- Kady zesp mia do wyko-
mistrz ubiegorocznych rozgry- ni onierskiej i Patriotycznej. nania trzy utwory: o Maryi naszej
wek - soectwo Zawie Wielka, Zesp piewaczy Melodia, bo Matce, o Ojczynie naszej wsplnej
wicemistrz ze Zejwsi Maej oraz tak brzmi jego pena nazwa, skada Matce, o Matce ziemskiej. Zesp
Stary Toru, Grsk, Toporzysko, si z 16 osb piewajcych i 5 two- Melodia zaprezentowa utwory:
Skudzewo i Czarnowo. W trakcie rzcych kapel (akordeon, skrzyp- O peen skarbw ask oceanie,
turnieju dla wszystkich kibicw boiskach sportowych odbyway si Zakierska, inspektor ds. promocji, ce, klarnet, bben, kontrabas). Mu- Ojczyzno ma, Najmilejsza w y-
przygotowany zosta poczstunek: zawody dla najmodszych. koordynatorka ETS. Najwiksz zykuj wsplnie od kilku lat, stale ciu jest mi mama.
kiebaski z grilla oraz napoje. Po Zainaugurowali je igrzyskami radoci dla nas, organizatorw, poszerzajc swj repertuar. Jury przyznao nastpujce
kilkugodzinnych zmaganiach na uczniowie klas I-III, ktrzy rywa- byo to, e znakomita wikszo - piewaj u nas wycznie oso- wyrnienia: III miejsce i nagro-
boisku orlik w Zejwsi Maej Pu- lizowali w czterech konkurencjach: dzieciakw zgodnie twierdzia, e by z pasj mwi Maria Karpiska, d w wysokoci 3 tys. z Repre-
char Przechodni Wjta Gminy Za- biegach na 60 m i 300 m, rzucie zabaw byo za mao i e wszystko dyrektorka Gminnego Orodka zentacyjnemu Chrowi Seniorw
wie Wielka wywalczyo soectwo pieczk palantow oraz w skoku trwao zbyt krtko. Kultury i Sportu w Zejwsi Maej, z Siedlec, II miejsce i 5 tys. z Ze-
Grsk, drugie miejsce zajli zawod- w dal. Po nich przysza kolej na po- Gwnym sponsorem nagrd zaoycielka i dyrygent zespou. spoowi piewaczemu Melodia ze
nicy z Toporzyska, a trzecie ze Sta- tyczki przedszkolakw. Nastpne rzeczowych oraz smacznych sokw
bya Fundacja Marwit. Urzd Wykonujemy pieni najrniejsze: Zejwsi Maej oraz I nagrod i 10
rego Torunia. byy turnieje piki nonej oraz im- ludowe, biesiadne, patriotyczne, re- tys. z Miejskiemu Nauczyciel-
Dom Kultury w Grsku oraz preza z motorkami pit bike. cz- Gminy zapewni wod oraz pocz-
stunek, a take zaj si organizacj ligijne, koldy. Ogranicza nas jedy- skiemu Chrowi Gorce z Nowego
Gminny Orodek Kultury i Sportu nie w zabawach i turniejach spor-
towych udzia wzio prawie 800 dowozw dla dzieci szkolnych. nie nasza wasna wyobrania. Targu.
w Zejwsi Maej zaprosi chtnych Festiwal O Matce pie po- - Ta nagroda to dla nas nobili-
na zajcia jogi, aerobiku oraz zum- dzieci. - Wszystko udao si znakomi-
Ogln liczb wszystkich cie dodaje Paulina Zakierska. wsta z inicjatywy ojca Tadeusza tacja i zachta do wikszego wy-
by. Stowarzyszenie Aktywna Gmi- Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. siku i czstszych prb podkrela
na zorganizowao dla mieszkacw uczestnikw w ramach ETS szacuje Dzieciaki ciesz si ze wszystkiego.
rajd rowerowy, a Fundacja Lena si na 1300. Chwila, kiedy otwieraj prezent W pierwszym etapie jury wysu- Maria Karpiska. Cho, szczerze
Droga z Gutowa marsz nordic - Kady z uczestnikw otrzymy- ciekawe, co znajd w rodku, jest chao pyt demo, kwalifikujc do mwic, adnej osoby z naszego
walking. wa drobny upominek, a zwycizcy najpikniejsza. I nagradza wszelkie finau 23 zespoy. W drugim etapie z zespou do piewania nie trzeba
Przez pi dni w szkoach i na medale i puchary mwi Paulina trudy zwizane z przygotowaniem na scenie pojawiy si zespoy i ch- dodatkowo zachca.
tak gigantycznej imprezy. ry ze Szczecina, Krakowa, Suwak, (RK)

Na pocztek Grecja
kiedy lider zespou Joannis Buras wszystkiego.
nauczy ich greckiego taca sirtaki. Zaprezentowano wiele kulinar-
Po zakoczeniu czci arty- nych ciekawostek, np. typow sa-
stycznej przysza kolej na nie mniej atk greck, ktra cechuje si tym,
atrakcyjn cz kulinarn. Kady e w swoim skadzie nie ma saaty
26 maja z okazji Dnia Matki w Domu Kultury w Grsku odbya si biesiada grecka uczestnik mg tego wieczoru spr- lodowej (jej skad to: ogrek, pomi-
Grecka biesiada bya pierwsz - Rozpoczlimy od Grecji, bo ki zesp Mythos. W ywy i atrak- bowa oryginalnych greckich po- dor, papryka, cebula, oliwa, orega-
z przewidywanego cyklu. Orga- to przecie kolebka naszej, euro- cyjny sposb przybliy on histori traw. Na stole znalazy si greckie no, feta).
nizatorzy zamierzaj przepro- pejskiej cywilizacji mwi Renata i kultur ojczyzny Sokratesa. Za- pierogi z ciasta filo, pasty greckie: - Cieszy nas spore zainteresowa-
wadzi jeszcze biesiad wosk Dobrowolska, dyrektorka Domu piewa wiele znanych przebojw, oliwkowa, z oberyny i suszonych nie biesiad, cho trzeba przyzna,
i francusk, a pniej, kto wie, by Kultury w Grsku, pomysodaw- m.in. Dzieci Pireusu, Acropolis pomidorw, saatka grecka, pieczo- e uczestnicy lokowali si gwnie
moe rosyjsk i irlandzk. czyni przedsiwzicia. Pierwszy adieu oraz oczywicie bodaj naj- na cukinia, oliwki, a take sodycze, w przedziale 40+ mwi Renata
wybr by zatem oczywisty. Kolejne bardziej znan greck melodi, m.in. chawa i galaretka z soku figo- Dobrowolska. Mamy nadziej,
Celem imprezy byo przyblie- bd inne, z pewnoci nie mniej temat z filmu Grek Zorba. Pod- wego. Mona byo rwnie skoszto- e przysze imprezy, ktre odbd
nie mieszkacom Grska kultury, ciekawe kraje Europy. czas koncertu uczestnicy wietnie wa klasycznego sosu jogurtowego si ju na jesieni, zgromadz wicej
muzyki i kuchni greckiej. Opraw muzyczn zaj si grec- si bawili, zwaszcza od momentu, tzatziki, ktrego Grecy uywaj do modziey. (RK)
REKLAMA

Poza Toru . 9 czerwca 2017


20 WLK. NIESZAWKA i CZERNIKOWO

Niebiaskie sodycze Obywatelsko


W puli przyszorocznego bude-
tu obywatelskiego gminy Wielka
Nieszawka jest 350 tys. z. Gdzie
warto szczeglnie pochwali, bo
wykonay go w jzykach polskim trafi te pienidze? Dowiemy si
oraz angielskim. Nie zabrako tak- pod koniec wrzenia.
e modych solistw szkolcych si
w Maej Nieszawce. Na scenie za- Ruszya kolejna edycja cieszce-
prezentowali si Igor Witalis, Wik- go si popularnoci budetu par-
toria Pawowska i Martyna Bar- tycypacyjnego. Kady z nas moe
czak. W trakcie czci artystycznej zdecydowa, na co zostan wydane
pojawili si rwnie gocie ze Szko- pienidze gminne. Swoje propozy-
y Podstawowej nr 24 w Toruniu. cje mona skada do 23 czerwca.
By to zesp muzyczno-teatralny W zgaszaniu, konsultowaniu i go-
Malitumba pod kierunkiem Karo- sowaniu mog bra udzia osoby,
liny Wsickiej.
ktre ukoczyy 16. rok ycia.
Potem przyszed czas na zabaw.
Grupa animatorw zapewnia dzie- 70% caoci rodkw zostanie
ciom niesamowit rozrywk. Byy przeznaczone na pul lokaln, czyli
szalone plsy, konkursy w dojeniu bezporednio dla Brzozy, Cierpic,
sztucznej krowy na czas, wycigi na Maej Nieszawki oraz Wielkiej Nie-
dmuchanych rurach czy zmagania szawki. Poowa z tej kwoty bdzie
z ogromnymi pikami. Mnstwo podzielona w rwnych czciach
maluchw ujedao dmuchanego dla poszczeglnych soectw, a dru-
byka czy skorzystao z malowania ga poowa proporcjonalnie do licz-
twarzy, zaplatania warkoczykw by mieszkacw. Pozostae 30%
i robienia koszulek w kreatywnym rodkw to pula oglnogminna.
kciku. Nie zabrako dmuchanego Weryfikacja wnioskw nastpi
zamku. W trakcie wydarzenia po do 30 sierpnia. Wtedy te ogo-
placu przechadza si krl Julian
szona zostanie lista przedsiwzi
z filmu animowanego Madaga-
skar. Pozowa do zdj oraz rozda- przeznaczonych do gosowania.
wa sodycze. Sodkoci leciay tak- Odda gos na dany wniosek bdzie
Gmina Wielka Nieszawka nie za- Wszystkie punkty imprezy za- wystpu przygotowaa je Alina So- mona do 14 wrzenia. Zwycizcw
pomniaa o najmodszych miesz- pewnione przez wjta gminy Wiel- becka. Wsplnie ze swoimi rwie- e dosownie z nieba, a dokadniej
kacach. W sobot 3 czerwca nikami z Muzycznej Grupy Gama z paralotni. Wszystko za spraw poznamy 20 wrzenia, a do ich
w Maej Nieszawce na placu przy ka Nieszawka byy bezpatne. Zaba- dziaajcej przy tutejszym orodku Ludwika Rusinka, sponsora wyda- realizacji gmina przystpi w 2018
orliku odby si gminny Dzie w rozpoczy dzieci z Przedszkola kultury zaprezentoway 40-minu- rzenia. roku.
Dziecka. Atrakcji nie brakowao. Niepublicznego Leny Ludek. Do towy program artystyczny. Dzieci (AS) (AS)

Poprawi jako
zarysy. Terenem tzw. zdegradowa-
nym, czyli kwalifikujcym si do
rewitalizacji, s soectwa Liciszewy Parafialno-soecki Dzie Dziecka
oraz Kiepiny. Pocztkowo analiza
(m.in. pod ktem przestpczoci,
bezrobocia czy wynikw eduka-
cyjnych dzieci) obejmowaa wik-
szy obszar, ale zaoenia Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2014-2020 ograniczaj teren
mogcy skorzysta z unijnych pie-
nidzy.
- Chodzi o stworzenie szansy
rozwoju mwi Przemysaw Pu-
jer z Urzdu Gminy Czernikowo,
koordynator tworzenia Gminnego
Programu Rewitalizacji. Ma to
by iskra do powstawania stowa-
rzysze, zrzesze czy organizacji
kursw dla mieszkacw zdegra-
dowanego terenu, aby dziaania te
mogy poprawi ich jako ycia.
Podpisanie umowy na dofinansowanie. Wspomniana zmiana formy
Ponad 40 tys. z gmina Czerniko- wjt gminy Czernikowo. Dzisiaj rewitalizacji nie wyklucza jednak
twardych inwestycji. Jedn z nich
wo otrzymaa na przygotowanie to dziaania na rzecz spoeczestwa bdzie budowa wietlicy w Lici-
Gminnego Programu Rewitali- i skupienie si na projektach mik- szewach, bo brakuje tam miejsca
zacji. To 90% planowanego przez kich. GPR bdzie dokumentem pozwalajcego na organizacj wy-
samorzd budetu na ten cel. niezbdnym w kontekcie apliko- darze soeckich.
wania o rodki unijne w wielu pro- Samorzd otrzyma blisko 42 tys.
- Kiedy rewitalizacja kojarzya gramach. z na prace nad programem.
si z odnow infrastrukturaln wsi Prace nad GPR-em potrwaj do
wyjania Zdzisaw Gawroski, koca lipca, ale ju teraz znamy jego (AS)

Rozrywkowo
godz. 14 organizatorzy zapewni cem. W zeszym roku zwyciya
szereg konkursw i zabaw, kt- ekipa stowarzyszenia Nasz Czas,
re wietnie sprawdzay si w po- pokonujc Kijaszkowo, OSP Ma-
Stowarzyszenie Przyjaci Ma- przednich latach, np. malowanie zowsze, czon druyn soectw
twarzy czy rzuty do celu. Do akcji Mazowsze i Mazowsze-Parcele oraz
zowsza Nasz Czas z gminy wkrocz rwnie straacy z OSP Liciszewy.
Czernikowo we wsppracy z tu- Czernikowo z armatkami wodnymi Takie zmagania na pewno
tejsz podstawwk i jednostk i wyrzutni piany ganiczej. Dobra wzmog gd. Uczestnicy festynu
Ochotniczej Stray Poarnej pogoda przyda si jak ula. bd mogli skosztowa swojskiego
kolejny raz zapraszaj na festyn Tradycj imprezy w Mazowszu bigosu czy kiebasek z grilla. Wtedy
Doroli dzieciom. Odbdzie si jest bitwa soectw. Szecioosobowe te pierwsze osoby poderw si do
on 17 czerwca. Dmuchany zamek, malowanie twarzy, liczne konkursy - tak w skrcie
zespoy (po dwie osoby spord taca na trawiastym parkiecie. Im- wyglda niedzielny Dzie Dziecka w Czernikowie. Po mszy witej
dzieci, kobiet i mczyzn) bd preza potrwa do pnych godzin zabawa rozpocza si na placu przy podstawwce. Wicej zdj na
Pierwsi z atrakcji skorzystaj rywalizowa w przeciganiu liny, wieczornych. www.pozatorun.pl
najmodsi mieszkacy gminy. Od obieraniu jabek czy rzucie gumow- (AS)
Poza Toru . 9 czerwca 2017
EDUKACJA 21

Rzd robi nam dobrze


W styczniu 2016 r. zostaa ozusowana umowa zlecenie. Z pocztkiem tego roku zmieni si rwnie wymg
minimalnej stawki godzinowej. Co zmiany te oznaczaj w praktyce?
Robert Kamiski
Umowy zlecenia byy oskadkowa- le. Pracodawca nie ma obowiz- -rentowe s wysze i inne wiadcze-
ne ju wczeniej. Obecnie zmieni ku zgaszania osb posiadajcych nia take bd wysze.
si tylko zakres tych wiadcze. status studenta do ZUS, poniewa - To jest korzystne dla pracow-
Nastpi zbieg ubezpiecze. A za- nie podlegaj one ubezpieczeniom nika kontynuuje Wankiewicz.
tem sytuacja dotyczy osb, ktre na umow zlecenie. To nie ulego Dla pracodawcy oznacza to wik-
posiadaj kilka umw zlece. zmianie. Innymi sowy: ozusowa- szy koszt. Pastwo zabiega o to, by
nie umw zlecenie dla znakomitej osoba ubezpieczona miaa wysze
Przypomnijmy. Istniej trzy wikszoci studentw nie ma ad- wiadczenia w przyszoci. Nigdy
rodzaje umw: o prac, o dzieo nego znaczenia. nie wiadomo, co przyniesie los.
i zlecenie. Przy umowie o prac Moe zdarzy si choroba, mona
pracodawca odprowadza od nas Co si zatem zmienio? stara si o opiek na dziecko. Teraz
odpowiednie skadki i ta umowa Wczeniej, jeli kto mia tyl- jest gwarancja, e w ramach umo-
obliguje wszystkich, take studen- ko jedn umow zlecenie, to bya wy zlecenia bdziemy mieli odpro-
tw. Jeli chodzi o umow o dzieo, ona ozusowana zawsze. Od stycz- wadzane skadki od wyszych kwot.
to nie jest ona ozusowana w ogle. nia 2016 r. zmienio si to, e jeeli Od stycznia 2017 r. zmieni si
Nie wiadomo te, czy kiedykolwiek zawieramy jedn umow zlecenie,
rwnie wymg minimalnej stawki
bdzie. W ubiegym roku wesza a z innym pracodawc drug, to
nowelizacja dotyczca zasad roz- musimy cznie zarabia minimum godzinowej: 13 z brutto na umow
strzygania zbiegw tytuw do 2 tys. z brutto, aby kolejna umowa zlecenie. Dotyczy to wszystkich.
ubezpiecze emerytalnego i rento- nie podlegaa ju oskadkowaniu. Take studentw. Do tej pory nie
wych. Jednak przepisy mwi, e Przykad: jeli pracownik zawiera byo okrelonej kwoty. Umawia-
obowizek ten nie dotyczy wszyst- pierwsz umow na 1 tys. z, dru- Dla kogo te zmiany s korzystne? rodzinnej. Nie podlegamy ubezpie- o si po prostu w tym wzgldzie
kich. g na 500 z, to kiedy byo tak, e - Niewtpliwie dla zleceniobior- czeniu, bo nie pacilimy skadek. z pracodawc. Teraz, kiedy zawie-
- Kiedy mody czowiek bdzie tylko od tej pierwszej pacio si cy stwierdza Wankiewicz. Do- Trzeba myle o przyszoci. Nie ramy umow zlecenie, stawka nie
chcia podj prac na umow zle- skadk, a z nastpnej odprowa- td przepisy byy krzywdzce dla tylko y dniem teraniejszym. moe by nisza ni 13 z brutto na
cenie, dobrze, by wiedzia, co z tych dzao si tylko skadki zdrowotne. pracownika. Dzi wzrasta wiado- Do niedawna wiele osb zawie- godzin. Pastwowa Inspekcja Pra-
zmian wynika mwi Boena Obecnie trzeba zarabia minimum mo co do potrzeby ubezpiecze. rao pierwsz umow zlecenie na cy oraz inspektorzy kontroli ZUS
Wankiewicz, Naczelnik Organiza- 2 tys. z brutto ze wszystkich zle- Czciej mylimy o przyszoci. 300 z, a nastpn, powiedzmy, na bd to kontrolowa.
cji Analiz ZUS, Koordynator Ko- ce. Dymy zatem do 2 tys. z. Jeli Jeli, nie daj Boe, dojdzie do tra- 5 tys. z. Jednak pacio si skadki Wyglda na to, w sensie per-
munikacji i Edukacji. Po pierw- ten prg przekroczymy, to dopiero gedii, a nie odprowadzalimy ad- tylko od tej pierwszej. Czyli bardzo spektywicznym, e rzd rzeczywi-
sze i najwaniejsze: studenci do 26. kolejna umowa nie bdzie rodzia nych skadek, zostajemy bez choro- niskie. Wtedy przepis to umoli- cie robi nam dobrze. Tym razem
roku ycia nie pac skadek w og- obowizku ubezpiecze. bowego, wypadkowego, bez renty wia. Obecnie skadki emerytalno- bez ironii.

Poza Toru . 9 czerwca 2017


22 EDUKACJA

W mojej szkole zapiewaa Kalina


Urodzi si w roku, w ktrym Hitler doszed do wadzy. Do polskiej szkoy poszed w 1945. Od tamtej pory zwiza si z ni na zawsze. Najpierw
jako ucze, pniej nauczyciel, wreszcie dyrektor. Postawi i rozbudowa kilka szk. Z Alojzym Lechem Kowalskim rozmawia Robert Kamiski
O pana pokoleniu mwio si, e sieroty, pokosie wojny wiatowej. nie zmarzem. Na miejscu musieli mitam tamten dzie, jakby to byo miaa asfaltowe boisko do piki.
byo pierwszym, ktre nosi buty Peno byo te dzieci esesmanw. mnie zesztywniaego odkleja od wczoraj. Nagle usyszelimy radio.
Urodziem si przed wojn. Rok Przyjmowalimy je jak nasze, pol- auta. Z miejsca wrzucili do ani Po prostu zaczo gra. Pan wie, co Lata 1984-1998 to paskie dyrekto-
1939 pamitam bardzo dobrze. skie. Bo co one byy winne? Taka pod gorc wod. To bya z pewno- to bya za rado? rowanie w Szkole Podstawowej nr
W pierwszych latach po wyzwo- bya moja pierwsza praca. Dom ci prawdziwa prba mskoci. 24 w Toruniu.
leniu z butami byo rzeczywicie Dziecka w Trzemitowie, koo Byd- Co to bya za melodia? To ju bya szkoa z prawdziwe-
ciko. Chodziem w klumpach goszczy. Po wojsku znw zgosi si pan do Mj pierwszy bal. W mojej szkole go zdarzenia. W swoim apogeum
drewnianych, olchowych bucio- wydziau owiaty. zapiewaa Kalina Jdrusik. miaa ponad 1700 uczniw i setk
rach. Jak si stano na palcach, Pana pierwsza szkoa? Dostaem skierowanie do pracy nauczycieli.
mona byo krci piruety. Jedyn W Czarnym Bocie. Pniej udao w Mycu. Bya to szkka z czasw Nastpn bya szkoa w Cierpicach.
moliwoci zdobycia wwczas mi si przenie do wydziau szkol- pruskich. Pracowaem tam krtko, Ten budynek rwnie by w opa- Czego pan nie dotkn, zmienia
prawdziwych butw byo przeszu- no-harcerskiego Zarzdu Powia- ale zdaje si, e daem si pozna kanym stanie. Dach przecieka. Na pan w zoto. Jaka jest tajemnica
kiwanie opuszczonych magazynw towego ZMP. To bya organizacja od dobrej strony. Pewnego dnia strychu stay balie, koty i miski. paskiego sukcesu?
Wehrmachtu. Oczywicie problem harcerska, ktrej kierownikiem by usyszaem od dyrektora Kazimie- Wszystko, co zbierao deszczw- Sukces nie jest adn tajem-
nie dotyczy tylko butw, ale odzie- nie kto inny jak Jacek Kuro. To by rza Kunickiego zdanie, ktre zawa- k. Wymaga natychmiasto- nic. Sukces to ludzie.
y w ogle. Na rynku byy materia- wtedy mj szef. yo na caym moim yciu: Jak b- wego remontu. Jedna kla- Zawsze staraem
y, o ktrych si mwio artobli- dziesz kiedy dyrektorem, to morze sa i trzy malekie klitki. si otacza ludmi
wie, e s utkane z pokrzyw. To byy A potem przyszo to, co przyj bdzie ci siga do kostek. Wtedy A uczniw 150. Wzi- penymi twrcze-
pode jakociowo szmaty. Pierwsze musiao: wojsko. uwierzyem w swoje moliwoci. limy si za rozbudo- go niepokoju, ini-
tkaniny zaczy si pokazywa oko- Zostaem wcielony do jednostki w. Ja wziem kielni cjatywy, pomy-
o 1949 roku. w Stargardzie Szczeciskim. Byem Pniej by Jzefw, po drugiej i kadem cegy, bo sowoci. Takimi,
po maturze, wic od razu skiero- stronie Drwcy. nie byo fachowcw. e jak przyjdzie
Czyli w roku 1948/49 kiedy by pan wano mnie na szkk podoficer- Warunki byy tam tragiczne. Cho Zbudowalimy sze co do czego,
modziecem, nie mg si pan po- sk. Istniao spore zagroenie, e nazwa kierownik szkoy brzmia- klas, pokj nauczy- nie boj si
rzdnie wystroi na randk? awansuj mnie na kaprala poga- a szumnie, w rzeczywistoci cielski, kancelari, chwyci za o-
Kiedy szedem do liceum, matka niacza bo tak zwykle koczyli ci oznaczaa pozytywistyczn prac bibliotek. Wszystko pat albo roza-
nie miaa mnie w co ubra. Po- po maturach. Udao mi si jednak u podstaw. Bya to wiejska chau- w 14 miesicy. W czynie dowa wz peen
chodziem z niezamonej rodziny. jako wykpi od musztrowania in- pa ukryta w pokrzywach, okolo- spoecznym. Bya to je- cegie. Niezalenie
Ojciec mia 180 z renty. To bya nych. Ze wzgldu na adny charak- na potkiem z wikliny. Pobielona dyna szkoa w powiecie od tego, jak bar-
niemal ndza. Wprdce pojem, ter pisma zrobiono ze mnie pisarza wapnem i pokryta strzech. Przy- z centralnym ogrze- dzo s wy-
e musz jak najszybciej wzi si w sztabie puku. budwk stanowia obora, z kt- waniem. ksztace-
za jak robot. Wiadomo: mody rej utworzono trzy pomieszczenia I jedyna, ni.
chopak chce i z dziewczyn do Czy wojsko zrobio z pana m- klasowe. Mae okienko wpuszczao ktra
kina, kupi sobie koszul. czyzn? niewiele wiata, a bordowa lampe-
By moe. Pewnego dnia zachoro- ria tylko potgowaa przygnbia-
Jak to si stao, e zwiza si pan waem na ostre zapalenie staww. jce wraenie. Jedyne pomoce na-
z owiat? Nogi miaem mocno opuchnite. ukowe, jakie miaem, to trzy zbite
Koczyem klas opiekuczo-wy- Dowdca puku kaza mnie odtran- z desek tablice. Zrobi je miejscowy
chowawcz w Pastwowym Liceum sportowa do szpitala w Szczecinie. koodziej.
Pedagogicznym w Toruniu. Takie Wsadzono mnie na pak odkrytego
byy wtedy potrzeby. W kadym samochodu i powieziono ponad 30 I oczywicie nie byo prdu.
miecie by dom dziecka. Wszystkie km. To by stycze. Mrz jak dia- Tylko lampy naftowe. Dopiero
przepenione. To byy prawdziwe bli, szron na drzewach. W yciu tak w 1962 ruszya elektryfikacja. Pa-
REKLAMA

Poza Toru . 9 czerwca 2017


KULTURA 23

Wisa, woda, wiklina, sztuka


Na Bulwarze Sztuki przy toruskim Centrum Sztuki Wspczesnej pojawia si instalacja z wikliny nawizujca
do Roku Rzeki Wisy. Zwie si Nurt, a zostanie otwarta dzi, w pitek 9 czerwca, o godz. 19
Jacek Kiepiski | fot. Patrycja Antosiak
Wiklina kojarzy si nam najcz- - Jako stelaa uywamy grubej wystawy. - Najlepiej j ci wiosn,
ciej z koszami na owoce albo fo- wikliny technicznej. To niezwykle gdy nie ma jeszcze lici. By zacho-
telem na biegunach. Tymczasem wytrzymay materia - zapewnia waa elastyczno, naley j trzy-
z wikliny mona zrobi o wiele Piotr Tooczko. - Ksztatem nawi- ma w wodzie. Po zapleceniu musi
wicej rzeczy. Studenci archi- zalimy do meandrujcego nur- wyschn, by utrwali swe ksztaty.
tektury wntrz z bydgoskiego tu i fali. S elementy kojarzce si Nasza fala ma jeszcze wstawione
Uniwersytetu Technologiczno- z mostem, a jak most, to przecie poprzeczki, by caa konstrukcja
-Przyrodniczego swoj instalacj te i rzeka. nam si nie rozprostowaa. Za kilka
wykonywali przez cztery dni. Na- W jednym miejscu skrcona
wizali do Roku Rzeki Wisy. Std struktura pozostawia przestrze, dni te czniki mona bdzie od-
tytu pracy Nurt. ktra kojarzy si naturalnie z miej- czepi, wiklina schnie szybko.
scem do siedzenia. A jak dugo rzeba z wikliny
- Nie bez znaczenia jest te po- - Nie byo naszym celem stwo- moe istnie pod goym niebem?
chodzenie materiau, ktry wyko- rzenie siedziska - zastrzega twr- W CSW zakadaj, e instalacja
rzystujemy - zauwaa ich nauczy- ca. - Nie robilimy awki. Ale skoro postoi do... jej naturalnej samode-
ciel Piotr Tooczko, pracownik wysza niejako naturalnie, to godzi- strukcji.
naukowy, a zarazem grafik i rze- my si, by jako awka ten element Twrca zapewnia, e tak szybko
biarz. - To wiklina nadwilaska instalacji by wykorzystany. to nie nastpi. Daje gwarancj pi-
z okolic Brukw Kokockich. Jej Wane, e instalacja, bdc cioletni.
plantator, Adam Zarba, przekaza dzieem artystycznym, ma zara- - Wane, e tu w tym miejscu,
nam dwie tony tego genialnego su- zem a tak wielkie walory uytko- obok CSW, instalacja jest cay czas
rowca. we i otwiera oczy na natur, ktrej dla wszystkich dostpna, e ju
Do wyplatania wielkich kon- do sztuki bliej ni si nam wydaje. pierwsi zwiedzajcy robi sobie
strukcji z wikliny modzi twrcy Konstrukcja jest na tyle silna, e
zaprosili dzieci. Dzie Dziecka niektrzy mog wykorzystywa j przy niej zdjcia - podkrela. - Za-
w CSW obchodzono w sobot 3 choby jako... drek do podciga- praszamy na nietypowy wernisa
czerwca. Okoo trzydzieciorga nia. naszej wystawy Nurt w pitek 9
dzieciakw wyplatao ciany wiel- - Wykonalimy wiklinow in- czerwca, o godz. 19. Odbdzie si
kiej kuli o rednicy trzech metrw, stalacj wczeniej w Ciechocinku. w lunej atmosferze, wanie na
ktr potem z trudem wszyscy wto- Przekonalimy si wwczas, jak Bulwarze Sztuki, czyli obok budyn-
czyli do wntrza szacownej instytu- genialnym jest materiaem - pod- ku Centrum Sztuki Wspczesnej,
cji. krela twrca i zarazem kurator tej gdzie instalacja stoi.
REKLAMA

Poza Toru . 9 czerwca 2017

Related Interests