You are on page 1of 16

STORK

A FLUOR COMPANY
December - 2016
BRZO; BEHEER & ONDERHOUD.
INTEGRITEITSMANAGEMENT OBV PGS6
De agenda van vandaag:
Tijd: Wie/wat: Onderwerp:

12.30 Inloop Lunch en kennismaking.

13.00 Opening Introductie van de middag en de sprekers.

13.20 Edwin de Roij (VNCI) mede auteur van PGS6 BRZO en ontwikkeling PGS6.

14.00 Menno Bekker (Gasunie) compliance management tbv BRZO/PGS6 middels NTA 8620

14.40 Pauze 20 minuten koffie/ frisdrank.

15.00 Freddy Koetse (Airproducts) voldoen aan eisen en compliance middels BEVB

15.40 Geert Henk Wijnants (Stork) BRZO, risicomanagement en compliance mbt aging assets.

16.10 Wrap-up & forum Forum discussie met de sprekers

16.30 Netwerk borrel Borrel

Per presentatie dus in totaal 40 min., incl. vragen achteraf.


Na afloop plenaire discussie naar aanleiding van.

9 JUNE, 2017 3

BEHEER & ONDERHOUD. MENU

INTEGRITY ASSESSMENT
BRZO, Risicomanagement en compliance met betrekking tot aging
assets.

Nadruk zal liggen op:


Het transparant en integraal managen van de technische risicos
Compliance met betrekking tot:
Mate waarin as-is built voldoet aan ontwerpeisen (A- Design
compliance)
as-is conditie in verhouding met vereisten (B Conditie compliance)
as-is gebruik in verhouding met huidige (wettelijke) eisen
(C Management of Change vereisten)
Beoordeling met gebruik van standaards:
Standaard conditie classificatie op 1-6 schaal (6 zijnde: unacceptabel).

Read more
9 JUNE, 2017 4

BEHEER & ONDERHOUD.
INTEGRITEITS BEOORDELING.
Algemene vereisten met betrekking tot een installatie:
Zijn de risicos bekend en geregistreerd?
Voldoet de kwaliteit van de installatie aan de eisen?
Zijn de beheersmaatregelen op orde?
Is het beheer van wijzigingen op orde?
Hierin is feitelijk de volgende manier van beoordelen aanwezig:

Beoordeling op basis van Risico, kijkend naar:


(a) Ontwerp
(b) Onderhoudstoestand &
(c) Omgaan met nieuwe eisen.

We noemen dit beoordeling van eisen op basis van Het Sleutel begrippen:
compliance ABC en het risicoprofiel. Het laatste verondersteld PCDA cyclus (verbeterproces met evaluatie)
zicht op basis van Kans & Consequenties. Voor KANS heb je Management systeem
toestandsinformatie nodig, voor CONSEQUENTIES inzicht in de Risico management
gebruiksomstandigheden.
9 JUNE, 2017 5

BEHEER & ONDERHOUD.
INTEGRITEITS BEOORDELING
Het gaat om onderwerpen die onderling verweven zijn!
Overzicht vwb de relevantie tussen ontwerp, onderhoud en beheer:
Dit is onder andere een uitgangspunt bij de implementatie van asset
integrity management volgens de PrdA 2.3- onderdeel 5.a:
Modelomschrijving.
Kern elementen daarin zijn:
Zijn de actuele procesconditie (gebruiksomstandigheden) in
overeenstemming met de condities volgens RBI en met die vanuit
het ontwerp?
Zijn de actuele degradatie mechanismen in overeenstemming met
de mechanismen zoals die in het RBI proces zijn vastgelegd?
Zijn de conditie bepalingsmethoden in staat om de mechanismes
en de daaraan gerelateerde trend te detecteren en te
beoordelen?
Zijn de proces condities in overeenstemming met de corrosieve
condities zoals vastgesteld door middel van corrosie engineering?

9 JUNE, 2017 6


BEHEER & ONDERHOUD.
INTEGRITEITS-MANAGEMENT - RISICO

Voor een gentegreerde benadering van het beheer van de


installatie passen we het RIMAP model toe:
De trigger voor maatregelen zit daar op de RISK SCREENING.
Opvallend daarbij is:
Meerdere disciplines (E/I/R/S/C) hanteren meerdere methoden.
Methoden variren over de levenscyclus van de asset (Feed
Ontwerp Gebruik Decommissioning).
Risico acceptatie criteria variren.

De wettelijke basis is vrij helder als het gaat om ernstige gevolgen:


De kans op overlijden als gevolg van een incident dient duidelijk
kleiner te zijn dan de kans die aanwezig is vanuit de normale
natuurlijke omgeving (per saldo: < 10-4 per jaar).

9 JUNE, 2017 7


BEHEER & ONDERHOUD.
INTEGRITEITS-MANAGEMENT - RISICO
Risico sturing (volgens ISO 19.600, PDCA analoog aan NTA 8620-2016).
Een generieke risicomatrix heeft typisch de volgende invulling:
Ondergrens in jaren Schaalfactor: 5
Met de acceptatie criteria voor SIL 1 als basis, krijg je de volgende opzet: F0 F1 F2 F3 F4
0.4 Jr. 2 Jr. 10 Jr. 50 Jr. 250 Jr.
4 S0 Geen gevolgen voor personen. 10 2 0 0 0
20 S1 Geringe, herstellende verwonding 50 10 2 0 0
Ernstige, blijvende verwonding aan een of
100 S2 250 50 10 2 0
meerdere personen, 1 dode.
500 S3 Meerdere doden 1250 250 50 10 2
2,500 S4 Zeer veel doden 6250 1250 250 50 10
Nb. altijd aanwezig, niet
Geen maatregel nodig beneden: 2
kunnen ontsnappen is hier in Maatregel nodig boven: 2 << Hier invullen.
de relatie naar SIL als basis Geborgde maatregel nodig boven 10
genomen. Wijziging ontwerp nodig boven: 50

In de praktijk wordt risicosturing soms te beperkt toegepast:


Betreft minder ernstige incidenten (ernstig letsel via HAZOP)
Qua tijd beperkt zicht (onderhoud heeft zicht tot ca. 5 jr.)
Potentieel ernstigere langere termijn effecten buiten systeem.
Ook: incidenten soms niet als risicofactor afgewogen (afweging niet
terug te vinden in register).

9 JUNE, 2017 8


BEHEER & ONDERHOUD
COMPLIANCE AUDIT INSP. MNGMNT.

Inspectie management en het daaraan verbonden


risicomanagement betreft een logische, gedocumenteerde,
traceerbare methodiek teneinde de optimale combinatie van
inspectie taken, inspectie frequenties n de daaraan verbonden
beheersmaatregelen vast te stellen.
Het doel is om zeker te stellen dat de inspectie zich richt op de
hoge risico gebieden, terwijl de inspectie op de lage risico
gebieden is beperkt of waar zinvol - gelimineerd.
Door middel van deze review is een aanzienlijke reductie in kosten
voor inspectie en onderhoud te realiseren terwijl tegelijkertijd het Inspec
niveau van controle op de asset wordt geoptimaliseerd. tie

Onder Corro-
houd sie
Audit

Proces
Opera-
techno
tions
9 JUNE, 2017 9 logie


BEHEER & ONDERHOUD.
COMPLIANCE AUDIT INSP. MNGMNT.

Resultaten van een audit op compliance, worden gepresenteerd zoals


hier rechts is weergegeven.
Overzicht wordt verkregen via een radar plot.
Verdiepingsslag op deelonderwerpen ligt vast via interview resultaten.
De hot spots cq Gap analyse daarvan ligt vast door een registratie
in termen van minors en majors. Feitelijk betreft dat
shopstoppers voor het betreffende beheersproces/

Merk op dat:
Het gaat niet om de exacte score! (daar kun je hele, deels
theoretische/fundamentele discussies over voeren)
Het gaat om het argument voor de score! (mt herkenning)
DAT is waar de mogelijke verbetering mee naar boven komt!

9 JUNE, 2017 10


BEHEER & ONDERHOUD.
COMPLIANCE AUDIT INSP. MNGMNT.

Aandacht vanuit drie perspectieven:


a) In welke mate voldoet het ontwerp aan de (destijds) gestelde
eisen? / Is de Commissioning op orde?
b) In welke mate is de onderhoudstoestand op orde?
c) In welke mate wordt met de installatie al aan de momenteel
geldende nieuwe eisen voldaan?
Voorbeelden:
(a) Keuring voor ingebruikname van drukapparatuur; CE-B voor
de installatie.
(b) Classificatie van de installatie in termen van de mate van
voldoen
(c) Idem dito, alleen dan vertaald richting: wanneer dient de
wijziging te worden voldaan?

9 JUNE, 2017 11


BEHEER & ONDERHOUD.

INTEGRITY VANUIT AGING PERSPECTIEF.

Opnieuw aandacht vanuit de drie perspectieven:


a) Wordt voldaan aan de geldende ontwerp eisen? Compliance
b) Is het nog onderhoudbaar? Te herstellen
c) Voldoet de functie aan intussen gewijzigde eisen? MOC
Praktisch aangevuld met het vierde perspectief:
d) Is het kostentechnisch nog haalbare kaart? Economisch

Vanuit de BRZO heeft dit de aandacht, waarbij vanuit het


toezicht complexiteit zit in:
Het is geen zwart/wit situatie (voldoen of niet voldoen)
De interpretatieslag voor Risicobeheersing vanuit ALARA
principe is nog te ontwikkelen.
As Low As Reasonably Achievable.
9 JUNE, 2017 12

Level 3
BEHEER EN ONDERHOUD.

Level 1

Level 2
LINES OF SIGHT

Beoordeling langs lines of sight:


Economical. Integrated, modular Deterioration.
Technische veroudering Long Term
Onderhoudbaarheid (obsolescence) Asset Management
Functional. Planning & Control Compliance.
Functionele veroudering (efficiency)
Kosten (overall kosten niveau)

Investment
planning

elongation
Life Cycle

Lifetime
(Deterioration) (Obsolescence) (Ownership costs) (Compliance)

costs
Aging Function Economy Compliance

Water pumps type Condition: 4 2 3 NA Function.


centrifugal Remnant life: 5 Yr. 3 Yr. 4 Yr. NA 3 Yr.

Cooling units type Condition: 3 4 NA 2 Function.


local (airco) Remnant life: 10 Yr. 3 Yr. NA 10 Yr. 3 Yr.

Condition: 3 2 NA NA Aging
Heating type hot air. Remnant life: 12 Yr. > 15 Yr. (Nvt) NA NA 12 Yr.

9 JUNE, 2017 13
Compliance ABC
Sturen op risico
BEHEER & ONDERHOUD. Auditen & verbeteren
Aging asset management met 1-2-3
CONCLUSIES.
Met betrekking tot het thema:
BRZO kent een veranderend perspectief, zoals de huidige
Aging audits laten zien.
De PGS6 benoemt in het VBS Element Controle op de
exploitatie het aspect veroudering van apparatuur wat
momenteel de aandacht heeft; werkt dit echter niet uit.
De focus ligt met name op beheersing van de risicos, wat
logischerwijze al overeenkomt met de (vaak impliciete)
werkwijze.
Transparantie en spiegelen aan de uitgangspunten van de NTA
8620 vormen een transparante basis voor management sturing.
PGS6 is daarmee ondanks omvang vooral een beschrijving
van processen en definities en geen handleiding. Voor concrete
uitwerking zijn eigen bedrijfsprocessen nodig
Voor de transparantie en duurzaamheid van die processen is
het effectief en efficint om een vergelijkbare structuur aan te
houden als in de HLS wordt gehanteerd van ISO 14.001, 19.600
etc.
9 JUNE, 2017 14
SAFETY AS A CORE VALUE MENU

REACH BEYOND ZERO

Stork is fully committed to being recognized as a world leader in


HSSEQ. REACH Beyond Zero will help us achieve this goal.
REACH Beyond Zero is our HSSEQ vision, to activate and engage
all Stork employees to challenge themselves, to think and do
more to improve our HSSEQ culture and performance.
The REACH Beyond Zero vision is our catalyst to impact
thinking, provide direction and to stimulate action for positive
and lasting change at Stork.
By incorporating safety within our core values, REACH Beyond
Zero provides us with the practical tools and support we need
to help ensure we get every single employee home safely at
the end of each and every shift.
Click here to find out more about REACH Beyond Zero.

9 JUNE, 2017 15
MENU

THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION