You are on page 1of 6

Y BAN NHN DN CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

HUYN BNH GIA c lp - T do - Hnh phc

S: 103/TB-UBND Bnh Gia, ngy 09 thng 6 nm 2017

THNG BO
V vic tuyn dng cng chc cp x nm 2017

Cn c Lut cn b, cng chc ngy 13/11/2008;


Cn c Ngh nh s 92/2009/N-CP ngy 22/10/2009 ca Chnh ph v
chc v chc danh, s lng, mt s ch , chnh sch i vi cn b, cng
chc x, phng, th trn v nhng ngi hot ng khng chuyn trch cp x;
Cn c Ngh nh s 112/2011/N-CP ngy 05/12/2011 ca Chnh ph v
cng chc x, phng, th trn; Thng t s 06/2012/TT-BNV ngy 30/10/2012
ca B Ni v hng dn v chc trch, tiu chun c th, nhim v v tuyn
dng cng chc x, phng, th trn;
Cn c Quyt nh s 04/2010/Q-UBND ngy 24/9/2010 ca U ban
nhn dn tnh Lng Sn v vic giao s lng cn b, cng chc x, phng,
th trn thuc tnh Lng Sn; Quyt nh s 24/2013/Q-UBND ngy
06/11/2013 ca UBND tnh Lng Sn v vic ban hnh quy ch tuyn dng v
qun l cng chc x, phng, th trn trn a bn tnh Lng Sn.
Cn c Quyt nh s 2209/Q-UBND ngy 24/5/2017 ca y ban nhn
dn huyn Bnh Gia v vic ph duyt nhu cu tuyn dng cng chc cp x
nm 2017 thuc UBND cc x, th trn trn a bn huyn Bnh Gia;
Thc hin K hoch s 127/KH-UBND ngy 05/6/2017 ca y ban nhn
dn huyn v tuyn dng cng chc cp x nm 2017,

Y BAN NHN DN HUYN BNH GIA THNG BO:

I. NHU CU TUYN DNG


Nhu cu tuyn dng cng chc cp x nm 2017 ca cc x, th trn
c Ch tch UBND huyn ph duyt ti Quyt nh s 2209/Q-UBND ngy
24/5/2017 gm 05 ch tiu, theo cc chc danh c th sau:
S lng: 05
Bao gm cc chc danh sau:
- Ch huy trng Qun s: 02;
- Cng chc Vn ha- X hi: 02;
- Cng chc C-NN-XD v MT: 01.
(C biu chi tit nhu cu tuyn dng v chuyn ngnh cn tuyn km theo)
II. IU KIN NG K D TUYN
1. Ngi c cc iu kin sau y khng phn bit dn tc, nam n,
thnh phn x hi, tn ngng, tn gio c ng k d tuyn cng chc:
a) C mt quc tch l quc tch Vit Nam;
b) 18 tui tr ln;
c) C n d tuyn; c l lch r rng;
d) C vn bng, chng ch ph hp (c chng ch tin hc vn phng
trnh A tr ln);
) C phm cht chnh tr, o c tt;
e) sc kho thc hin nhim v;
f) iu kin khc: i vi th sinh khng c h khu thng tr ti tnh
Lng Sn, phi c bng tt nghip v chuyn mn, nghip v t loi kh tr ln,
phi ph hp vi nhm chuyn ngnh o to c nhu cu tuyn dng ti UBND
cc x, th trn v phi c bn cam kt cng tc t nht 5 nm ti cc n v x,
th trn thuc huyn Bnh Gia c nhu cu tuyn dng.
i vi i vin tr thc tr tnh nguyn nu c nhu cu c ng k
tuyn dng cng chc cp x nm 2017 ti huyn Bnh Gia theo Cng vn s
2436/BNV-CTTN ngy 10/5/2017 ca B Ni v.
2. Nhng ngi sau y khng c ng k d tuyn cng chc:
a) Khng c tr ti Vit Nam;
b) Mt hoc b hn ch nng lc hnh vi dn s;
c) ang b truy cu trch nhim hnh s; ang chp hnh hoc chp
hnh xong bn n, quyt nh v hnh s ca Ta n m cha c xa n tch;
ang b p dng bin php x l hnh chnh a vo c s cha bnh, c s gio dc.
3. iu kin v vn bng, chng ch: Khng phn bit hnh thc o to
v loi hnh o to cng lp, ngoi cng lp;
4. i vi chc danh Ch huy trng Qun s x:
Ngoi cc iu kin ng k d tuyn chung quy nh ti Mc 1 Phn
III ny phi l ngi c h khu thng tr ti x, th trn c nhu cu tuyn
dng v c tiu chun c th nh sau:
Thc hin theo iu 17 Thng t s 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngy
10/4/2013 ca lin B: Ni v, Quc phng v hng dn quy hoch, o to, bi
dng v b tr s dng i vi Ch huy trng, Ch huy ph Ban ch huy qun s
x, phng, th trn;
a) iu kin xem xt, b nhim:
Trong din quy hoch chc danh Ch huy trng. c bng Trung cp
chuyn nghip ngnh qun s c s tr ln.

2
b) Tiu chun chung:
- Thc hin theo quy nh ti iu 3 Ngh nh s 112/2011/N-CP ngy
05/12/2011 ca Chnh ph v cng chc x, phng, th trn;
- Bo m tiu chun quy nh ti Khon 1 iu 2 v nng lc thc hin
cc nhim v quy nh ti iu 4 Thng t s 06/2012/TT-BNV ngy 30/10/2012
ca B Ni v hng dn v chc trch, tiu chun c th, nhim v v tuyn dng
cng chc x, phng, th trn.
c) Tiu chun c th i vi Ch huy trng:
- Phi c bng tt nghip trnh trung cp chuyn nghip ngnh qun s
c s tr ln;
- C nng lc tham mu cho cp y, y ban nhn dn x ban hnh cc
vn bn lnh o, ch o t chc thc hin cng tc quc phng, cng tc dn
qun t v, gio dc quc phng - an ninh v phng th dn s; xy dng nn
quc phng ton dn v th trn an ninh nhn dn trn a bn x;
- Tham mu hiu qu cho cp y, chnh quyn x trong vic lnh o, ch
o thc hin ch , chnh sch i vi lc lng dn qun t v, d b ng
vin, chnh sch hu phng qun i;
- Xy dng v t chc thc hin hon thnh cc nhim v cng tc quc
phng, qun s x.
III. H S NG K, TRNG HP C BIT V HNH
THC TUYN DNG
H s ng k d tuyn theo mu quy nh ca y ban nhn dn huyn
Bnh Gia, h s khng theo mu quy nh c coi l khng hp l.
1. H s ng k d tuyn cng chc cp x gm
a) n ng k d tuyn cng chc cp x (theo mu);
b) Bn s yu l lch t thut c xc nhn ca c quan c thm quyn
trong thi hn 30 ngy, tnh n ngy np h s d tuyn (theo mu);
c) Bn sao giy khai sinh;
d) Bn chp cc vn bng, chng ch v kt qu hc tp theo yu cu ca
chc danh cng chc d tuyn; trng hp tt nghip, nhng c s o to
cha cp bng hoc chng ch tt nghip th np giy chng nhn tt nghip do
c quan c thm quyn cp;
) Giy chng nhn sc khe do t chc y t c thm quyn cp trong
thi hn 30 ngy, tnh n ngy np h s d tuyn;
e) Giy chng nhn thuc i tng u tin trong tuyn dng cng chc
cp x (nu c) c c quan c thm quyn chng thc.
f) Bn cam kt cng tc t nht 5 nm ti huyn Bnh Gia, tnh Lng Sn
(Nu th sinh khng c h khu thng tr ti tnh Lng Sn);

3
g) 03 phong b c dn tem ghi r a ch ngi nhn, 02 nh 4x6.
2. Lu
- H s d tuyn ca ngi trng tuyn cng chc cp x l h s trng
tuyn. H s d tuyn khng tr li cho ngi ng k d tuyn v khng s
dng thi tuyn, xt tuyn cng chc cp x ln sau;
- Mi th sinh ch c np 01 b h s ng k d tuyn vo 01 chc
danh thuc 01 n v UBND x, th trn c nhu cu tuyn dng. Nu th sinh
np h s ng k d tuyn vo t 02 n v UBND x, th trn tr ln s khng
c d tuyn.
2. Trng hp c bit trong tuyn dng
a) iu kin, tiu chun tip nhn vo cng chc cp x khng qua thi tuyn:
Cn c iu kin ng k d tuyn quy nh ti Mc 1, Phn II ny, Ch
tch y ban nhn dn huyn xem xt, tip nhn vo cng chc cp x khng qua
thi tuyn i vi nhng trng hp c bit sau:
- Ngi tt nghip i hc loi gii tr ln trong nc v t loi kh
tr ln nc ngoi v ngi c trnh thc s, tin s ca ngnh o to ph
hp vi chc danh cng chc cp x cn tuyn dng c chuyn mn, nghip v
ph hp vi chc danh cng chc cn tuyn dng;
- i tng thuc h c tuyn ngi dn tc thiu s theo quy nh ti
Thng t s 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngy 11/9/2014 Thng t lin tch B
Ni vu - y ban dn tc quy nh chi tit v hng dn thi hnh chnh sch cn
b, cng chc, vin chc ngi dn tc thiu s quy nh ti iu 11 Ngh nh
s 05/2011/N-CP ngy 14 thng 01 nm 2011 ca Chnh ph v cng tc dn
tc, p ng c yu cu v trnh , chuyn ngnh, vn bng, chng ch theo
yu cu ca v tr vic lm cn tuyn dng;
- Ngi c trnh o to t i hc tr ln, hin ang cng tc trong
ngnh, lnh vc cn tuyn; c thi gian t 60 thng tr ln lm cng vic ph
hp vi yu cu ca chc danh cng chc cp x cn tuyn dng (khng k thi
gian lm vic theo ch hp ng lao ng cp x, thi gian tp s, th vic;
nu c thi gian cng tc khng lin tc th c cng dn); trong thi gian
cng tc 05 nm gn nht khng vi phm php lut n mc b x l k lut
hoc b truy cu trch nhim hnh s; p ng c ngay yu cu ca chc danh
cng chc cp x cn tuyn dng.
b) Quy trnh tip nhn cng chc cp x khng qua thi tuyn:
Thc hin theo Quy nh ti iu 16 Thng t s 06/2012/TT-BNV
ngy 30/10/2012 ca B Ni v.
c) H s ca ngi c ngh tip nhn vo cng chc cp x khng
qua thi tuyn, gm:
- Bn s yu l lch t thut c xc nhn ca c quan c thm quyn
trong thi hn 30 ngy, tnh n ngy np h s d tuyn i vi trng hp

4
tip nhn theo quy nh ti Tit 1, 2 im a Mc 2 ny; bn s yu l lch theo
mu s 2c ban hnh km theo Quyt nh s 02/2008/Q-BNV ngy
06/10/2008 ca B trng B Ni v v vic ban hnh mu biu qun l h s
cn b, cng chc c xc nhn ca c quan, t chc, n v ni ngi cng
tc trong thi hn 30 ngy, tnh n ngy np h s d tuyn i vi trng hp
tip nhn theo quy nh ti Tit 3, im a, Mc 2 ny;
- Bn sao giy khai sinh;
- Bn sao cc vn bng, chng ch theo yu cu ca chc danh cng
chc cp x d tuyn, c c quan c thm quyn chng thc;
- Bn sao kt qu hc tp theo yu cu ca chc danh cng chc cp x
d tuyn i vi trng hp tip nhn quy nh ti Tit 1, im a Mc 4 ny,
c c quan c thm quyn chng thc;
- Giy chng nhn sc khe do t chc y t c thm quyn cp trong
thi hn 30 ngy, tnh n ngy np h s d tuyn;
- Phiu l lch t php do S T php ni thng tr cp trong thi hn
30 ngy, tnh n ngy np h s d tuyn;
- Bn t nhn xt, nh gi ca ngi c ngh tip nhn v phm
cht chnh tr, phm cht o c, trnh v nng lc chuyn mn, nghip v,
qu trnh cng tc v cc hnh thc khen thng t c, c nhn xt v xc
nhn ca ngi ng u c quan, t chc, n v ni ngi cng tc i vi
trng hp tip nhn quy nh ti Tit 3, im a, Mc 2 ny.
3. Hnh thc tuyn dng
- Xt tuyn: p dng i vi cc chc danh Ch huy trng qun s;
- Thi tuyn: p dng i vi cc chc danh cn li.
4. Lu
- H s d tuyn ca ngi trng tuyn cng chc cp x l h s trng
tuyn. H s d tuyn khng tr li cho ngi ng k d tuyn v khng s
dng thi tuyn, xt tuyn cng chc cp x ln sau.
- Mi th sinh ch c np 01 b h s ng k d tuyn vo 01 chc
danh thuc 01 n v UBND x, th trn c nhu cu tuyn dng. Nu th sinh
np h s ng k d tuyn vo t 02 n v UBND x, th trn tr ln s khng
c d tuyn.
IV. THI GIAN, A IM BN V TIP NHN H S NG
K D TUYN
1. Thi gian bn h s: T ngy 19/6/2017 n ht ngy 04/7/2017.
2. Thi gian nhn h s: T ngy 19/6/2017 n ht ngy 19/7/2017.
a im bn v tip nhn h s: Ti Phng Ni v huyn Bnh Gia, ng
19/4, khi ph II, th trn Bnh Gia, huyn Bnh Gia (trong gi hnh chnh, cc ngy
lm vic).

5
V. MT S LU
1. Trong qu trnh kim tra, tip nhn h s ng k d tuyn nu h s
m th sinh ng k tham gia d tuyn c vn bng, chng ch v cc giy t
khc c lin quan khng hp php; khai man trong bn s yu l lch, n ng
k d tuyn hoc din i tng c u tin (nu c) th th sinh s khng
c tham gia d tuyn hoc hy b kt qu trng tuyn v quyt nh tuyn
dng. Hi ng tuyn dng cng chc cp x khng chu trch nhim bi hon
cc khon l ph np theo quy nh (nu c).
2. Nhng th sinh np h s thi vo cc nhm chuyn ngnh o to
ca x, th trn c nhu cu tuyn dng, cng nhm chuyn ngnh o to vi
nhng th sinh c xem xt, tip nhn khng qua thi tuyn, nu n v ht
ch tiu tuyn dng, th nhng th sinh ny c np n ng k d tuyn b
sung chuyn sang n v khc c nhu cu tuyn dng cng nhm chuyn ngnh
o to ti Phng Ni v huyn.
3. Thi gian np n ng k d tuyn b sung (nu c); thi gian hng
dn n thi; thi gian v a im d tuyn; l ph d tuyn, y ban nhn dn
huyn s thng bo c th sau.
y ban nhn dn huyn Bnh Gia thng bo ni dung tuyn dng cng
chc cp x nm 2017 cho tt c cc c nhn c iu kin, tiu chun bit v
tham gia ng k d tuyn; Thng bo ny c thng bo cng khai trn cc
bn tin a phng ca i Truyn thanh- Truyn hnh huyn, trang thng tin
in t ca y ban nhn dn huyn, nim yt cng khai ti tr s lm vic ca
y ban nhn dn huyn v tr s lm vic ca y ban nhn dn cc x, th trn
ng thi c ng trn Bo Lng Sn./.

Ni nhn: CH TCH
- S Ni v;
- TT Huyn y; (B/c)
- TT HND huyn;
- CT, PCT UBND huyn;
- Bo Lng Sn;
( k)
- Cc c quan, ban, ngnh huyn;
- i TT-TH huyn (a tin);
- Trang Thng tin in t huyn (thng bo);
- Phng Ni v (nim yt); Lng Trng t
- UBND cc x, th trn (nim yt);
- Lu: VT, NV.