Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Kaitan Antara Komposisi Penduduk Dengan Jenis Pekerjaan Di Taman Utama Sandakan, Sabah

Nama Tingkatan No. Kad Pengenalan Nama Guru

: Gan Ming Jiang : 2B : 961114-12-6983 : Cik Tseu Set Nee

_______________ (Tandatangan Murid)

_______________ (Tandatangan Guru)

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Senarai Kandungan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran
y y y y

Perkara

Muka Surat 1 2 3 4 5 6-9 10 11-14 15

Lampiran 1-Borang Temu Bual Lampiran 2-Surat 1 Lampiran 3-Surat 2 Lampiran 4-Gambar

16-35 36 37 38-39 40

11.

Rujukan

Gan Ming Jiang-2B(2010)

2

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Penghargaan
Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru Geografi saya iaitu cik Tseu Set Nee kerana tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kajian Geografi Tempatan (KGT). Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pengetua SMK Sung Siew, Encik Lee Chin Hoi yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kedua-dua ibu bapa saya yang sentiasa member dorongan dan galakan, bantuan dan tunjuk ajar sepanjang saya menjalankan kajian ini sehinggalah kajian ini selesai. Kepada rakan-rakan kumpulan dalam kajian ini ialah Wendell Lu, Yeung Pui Yee, Demi Chu dan Chin Shu Shan, ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama semua semasa menjalankan kajian ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk di Taman Utama atas kerjasama yang diberikan.

Gan Ming Jiang-2B(2010)

3

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Pendahuluan
Nama saya Gan Ming Jiang. Saya belajar di Tingkatan 2B, Sekolaha Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah. Sebagai memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi, kami diwajibkan membuat satu kerja lapangan iaitu Kajian Goegrafi tempatan (KGT). Saya telah memilih tajuk Kaitan Antara Komposisi Penduduk Dengan Jenis Pekerjaan di Taman Utama, Sandakan, Sabah. Untuk menjalankan kajian ini saya berkumpulan dengan Wendell Lu, Yeung Pui Yee, Demi Chu, Shim Phui Yie dan Chin Shu Shan. Kami telah memilih taman Utama sebagai kawasan kajian kerana Taman Utama kerana ia berpotensi untuk menjadi bandar satelit yang moden. Tempoh masa yang diberikan untuk menyiapkan kerja khusus ini adalah kira-kira dua bulan.

Gan Ming Jiang-2B(2010)

4

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Objektif Kajian
1. Mengkaji komposisi penduduk di Taman Utama, Sandakan, Sabah mengikut jantina dan kaum. 2. Mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan penduduk di Taman Utama, mengikut jantina dan kaum. 3. Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di Taman Utama.

Gan Ming Jiang-2B(2010)

5

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Kawasan Kajian
Kawasan kajian yang kami pili ialah Taman Utama, di bat 6, Sandakan, Sabah. Kawasan ini terletak kira-kira 10 kilometer atau kira-kira 15 minit perjalanan jika menaiki kereta dari Bandar Sandakan. Jika menaiki bas tambangnya RM1.50 dan jika menaiki teksi tambangya RM15.00. Kawasan kajian ini terletak di sebelah barat laut.dari sekolah saya. Lokasi kawasan kajian saya adalah seperti yang ditunjukkan dalam peta di bawah. Taman Utama yang terletak di kawasan tanah pamah yang rata merupakan kawasan perniagaan dan petempatan.Pembangunan kawasan ini sangat pesat dan Taman Utama akan menjadi bandar satelit yang amat penting di Sandakan apabila kesemua 360 ekar telah dibangunkan. Kedudukan Sandakan di negeri Sabah.

Peta 1.1

Gan Ming Jiang-2B(2010)

6

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Kedudukan Taman Utama di Sandakan (Separa Bandar)

WARNA - KAWASAN

- Bandar - Separa Bandar - Luar Bandar - Pulau-Pulau

Peta 1.2

Peta 1.3
Gan Ming Jiang-2B(2010) 7

Kajian Geografi Tempatan Peta Taman Utama

Tingkatan 2

2010

Gan Ming Jiang-2B(2010)

8

Kajian Geografi Tempatan Peta Lakar

Tingkatan 2

2010

Gan Ming Jiang-2B(2010)

9

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Kaedah Kajian
Kaedah kajian yang saya gunakan ialah 1. Kaedah pemerhatian 2. Kaedah temu bual

3. Kaedah rujukan

Kaedah pemerhatian- Saya mermehatikan perkara berikut di kawasan kajian iaitu komposisi penduduk mengikut kaum dan jantina.

Kaedah temu bual- Semasa menjalankan kajian, saya telah menemu bual 20 orang responden yang terdiri daripada pelbagai kaum. Soalan-Soalan yang dikemukakan adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran 1.

Kaedah rujukan- Saya telah melayari internet dan merujuk buku-buku untuk mendapat informasi.

Gan Ming Jiang-2B(2010)

10

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Hasil Kajian
Berikut adalah dapatan hasil kajian saya semasa kajian dijalankan di Taman Utama. Jadual 1.1 menunjukkan komposisi penduduk dari segi: a) Kaum b) Jantina c) Pekerjaan Jadual 1.1: Komposisi penduduk Taman Desawira mengikut kaum, jantina dan jenis pekerjaan Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nama Wong Hung Chuo Sunitah Woo Zhen Nam Judaria Jaman Lisa Carmen Chu Yam Mei Ling Ng Wai San Luk Siu Cuy Donald Lee Ming Kong Andy Yong Woon Ching Yee Agnes Norman Pang Vasanthi Kaum C M C L M C C C C C C C C C I Jantina P P L P P P P P P L L P P L P Pekerjaan Jurujual(swasta) Jurujual(swasta) Jurujual(swasta) Penjual Pasaran(swasta) Jurujual(swasta) Berniaga Jurujual(swasta) Jurujual(swasta) Kerani(swasta) Pengusaha Pengusaha Pengusaha Berniaga Berniaga Guru

Gan Ming Jiang-2B(2010)

11

Kajian Geografi Tempatan 16. 17. 18. 19. 20. Ang Wei Yeek Chong Lok Yi, Steffi Hiew Sett Yee, Shirley Tang Yee Ying Shearonica Albert@Sharoniza

Tingkatan 2 C C C C L P P P P P Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar IPTA

2010

Jadual 1.2: Borang akuran menunjukkan komposisi penduduk Taman utama mengikut kaum, jantina dan jenis pekerjaan Kaum L Melayu Cina India Lain-lain / / Swasta P // //// / / /// //// // Kerajaan L P Lain-lain L P 2 15 1 2 Jumlah

Jadual 1.3: Komposisi penduduk Taman Utama Taman Utama mengikut kaum, jantina dan jenis pekerjaan Kaum L Melayu Cina India Lain-lain Jumlah 1 1 8 Swasta P 2 4 1 7 Kerajaan L 1 P 1 1 Lain-lain L 3 3 11 P 7 1 8 2 15 1 2 20 10% 75% 5% 10% 100% Jumlah Peratus

Gan Ming Jiang-2B(2010)

12

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Jadual 1.3 menunjukkan komposisi penduduk di kawasan kajian dari segi kaum, jantina dan pekerjaan mengikut kaum. Daripada 20 orang respoden, terdapat seramai 2 orang perempuan daripada kaum Melayu, 4 orang lelaki dan 11 orang perempuan daripada kaum Cina, 1 orang perempuan daripada kaum India dan 2 orang daripada kaum lain. Jadual di atas boleh ditukar kepada graf bar berganda. (lihat Graf 1.1) Dapatan kajian daripada Graf 1.1 menunjukkan bahawa kawasan kajian saya terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Daripada 20 orang responden, kaum Melayu 2 orang (10%), kaum Cina 15 orang (75%), kaum India seorang (5%) dan kaum lain 2 orang (10%). Kebanyakan penduduk di kawasan ini terdiri daripada orang Cina, diikuti oleh orang Melayu dan India. Graf 1.1: Jenis Pekerjaan penduduk Taman Utama mengikut Kaum
12

10

8 Swasta Kerajaan
4 Lain-lain

6

2

0
Melayu Cina India Lain-lain

Graf 1.1 menunjukkan kaum Melayu yang bekerja dalam sektor swasta seramai 2 orang dan tidak ada yang bekerja di sektor kerajaan dan sektor lain. Kaum Cina yang bekerja dalam sektor swasta pula ialah 5 orang, tidak ada yang bekerja di sektor kerajaan dan 10 yang bekerja di sektor lain-lain, manakala di kalangan kaum India seramai seorang bekerja di sektor kerajaan dan tidak ada yang bekerja di sektor
Gan Ming Jiang-2B(2010) 13

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

swasta dan sektor lain-lain. Kaum lain yang bekerja dalam sektor swasta ialah seorang dan seorang bekerja dalam sektor lain-lain. Graf1.2:Jenis Pekerjaan Penduduk Taman Utama Mengikut Jantina
9
8

7
6

5
Lelaki 4 Perempuan

3
2

1
0 Swasta Kerajaan Lain-lain

Graf 1.2 menunjukkan jenis pekerjaan mengikut jantina. Kaum lelaki yang bekerja dalam sektor swasta ialah 1 orang, tidak ada yang bekerja dalam sektor kerajaan dan 3 orang bekerja dalam sektor lain-lain, manakala kaum perempuan pula, terdapat 7 orang bekerja dalam sektor swasta, seorang bekerja dalam sektor kerajaan dan 8 orang bekerja dalam sektor lain-lain.

Gan Ming Jiang-2B(2010)

14

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Rumusan
Hasil daripada kajian yang telah saya jalankan menunjukkan bahawa kawasan ini mempunyai komposisi penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India dan kaum lain. Mereka bekerja dalam sektor swasta, sektor kerajaan dan sektor lain. Kebanyakan yang terlibat dalam sektor lain ialah bekerja sendiri iaitu sebagai peniaga dan pengusaha restoran dan lain-lain. Orang Cina kebanyakan bekerja dalam sektor lain-lain dan sektor swasta, tetapi lebih ramai bekerja dalam sektor lain-lain. Mereka hidup dalam keadaan yang aman dan bersemangat kejiranan. Ini menggambarkan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum dapat hidup bersama dalam satu Negara. Dari segi jantina kaum perempuan merupakan golongan yang paling ramai bekerja. Ini menunjukkan bahawa kaum perempuan akan µberduduk sama rendah, berdiri sama tinggi¶ dalam masa yang akan datang. Kegiatan ini akan membantu membangunkan ekonomi dalam Malaysia.

Gan Ming Jiang-2B(2010)

15

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Lampiran
Lampiran 1

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________ Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain

Jenis Pekerjaan

Gan Ming Jiang-2B(2010)

16

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

17

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:__________________________________________ ____ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

18

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

19

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

20

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:__________________________________________ ____ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

21

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

22

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

23

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

24

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

25

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:__________________________________________ ____ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

26

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

27

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

28

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:__________________________________________ ____ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

29

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

30

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

31

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

32

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

33

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:__________________________________________ ____ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Jenis pekerjaan:

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta Lain-lain
Gan Ming Jiang-2B(2010)

Jenis Pekerjaan

34

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah

Borang Temu Bual KGT

Nama murid:__________________________________________________ Kawasan kajian:_______________________________________________ Tingkatan:__________________________ Tarikh:__________________

Nama responden:______________________________________________ Jantina: Kaum: Lelaki Melayu India Perempuan Cina lain-lain

Tandakan(¥) Kerajaan Swasta

Jenis Pekerjaan

Gan Ming Jiang-2B(2010)

35

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Lain-lain

Jenis pekerjaan:

Lampiran 4

Gan Ming Jiang-2B(2010)

36

Kajian Geografi Tempatan Gambar

Tingkatan 2

2010

Gambar 1.1: Kawasan Perumahan di Taman Utama

Rujukan
Gan Ming Jiang-2B(2010) 37

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 2

2010

Buku Latifah binti Mahfod, Shamshiah binti Ahmad, 2003, Geografi Tingkatan 2, Kuala Lumpur: Edaran Kemajuan (m) Sdn. Bhd S.L. Kang, Rufina Mansor, 2009,My Resos Geografi PMR Tingkatan 1, 2, 3, Petaling Jaya: PEP Publications Sdn. Bhd

Internet http://www.scribd.com

Orang Sumber

Gan Ming Jiang-2B(2010)

38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful