You are on page 1of 38

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN ENAM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)

MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 6

ii
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii
Cetakan Pertama 2012
Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, Ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan,62604 Putrajaya.

1 2. 18
3 3. 19
3 4. 20
6 5. 21
7 6. 22
10
7. 23
12
8. 24
14
9. 25
14 10. 26
11. 27
15
12. 28
16 13. 29
1. 17 14. 30

vi

;
;
;
;
;
;


1

i. ;
ii. ;
iii. ;
iv.

5.1

5.2

5

Sumber: Thomas Lickona

i.

ii.

iii.

6


1
2
3
4
5
6

1.

2.

7
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8
10.

11.

12.

13.

14.

10

11

12

13
(KBAT)

1994 KBKK
2011 KSSR KBAT

KBAT

KBATKBAT

14

1KBAT

15


Thinking Hats

16

2011


1 2011
2 2012
3 2013
4 2014
5 2015
6 2016

1,2 3 4,5 61
2
I 6 4
3
4
II 5 6 5
6
17
1 30

181
2
3
4
5

19
6

20


6
21
DSKP TAHUN 6 SJKC

1. 1

1.1.1 2


1.1.2 3


1.1 4

1.1.3
5


1.1.4 6
,

22

2. 1

22.1.1 3

2.1.2
2.1
4

2.1.3
5

2.1.4
6

23

3. 1

2

3.1.1 3
3.1

3.1.2 4

3.1.3 5

3.1.4
6

24

4. 1


4.1.1 2


4.1.2 3
4.1

4.1.3 4

4.1.4 5

25