You are on page 1of 9

Sri Baglamukhi Panjar Stotram

Jh cxyk&i×tj Lrks=ke~
Sumit Girdharwal
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com
www.yogeshwaranand.org
www.baglamukhi.info

;g vfr xksiuh; o jgL;iw.kZ i×tj Lrks=k vfr nqyZHk rFkk ijhf{kr gSA
bl i×tj dk ti vFkok ikB djus okyk lk/d izR;sd {ks=k esa liQyrk dk
lksiku djrk gSA ?kksj nkfjnz; o fo?uksa ds uk'kd bl Lrks=k dk ikB djus

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
okys lk/d dh ek¡ cxyk Lo;a j{kk djrh gSaA vfjny lk/d dks ewd
gksdj ns[krs jg tkrs gSaA
fofu;ksx % ¬ vL; Jhen~ cxykeq[kh ihrkEcjk i×tj:i Lrks=k
eU=kL; Hkxoku ukjn Íf"k%] vuq"Vqi NUn%] txn~o';djh Jh ihrkEcjk
cxykeq[kh nsork] Þyzha chta] Lokgk 'kfDr%] Dyha dhyda ee ijlSU;
eU=k&rU=k&;U=kkfn ÑR; {k;kFk± Jh ihrkEcjk cxykeq[kh nsork izhR;FksZ p
tis fofu;ksx%A
Í";kfn&U;kl %
Hkxoku ukjn Í"k;s ue% f'kjflA
vuq"Vqi NUnls ue% eq[ksA
txn~o';djh Jh ihrkEcjk cxykeq[kh nsork;S ue% ân;sA
Þyzha chtk; ue% nf{k.kLrusA
Lokgk 'kfDr;s ue% okeLrusA
Dyha dhydk; ue% ukHkkSA
djU;kl vaxU;kl
Þyzka vaxq"BkH;ka ue%A Þyzka ân;k; ue%A
Þyzha rtZuhH;ka LokgkA Þyzha f'kjls LokgkA
Þyzwa eè;ekH;ka o"kV~A Þyzwa f'k[kk;S o"kV~A
ÞyzSa vukfedkH;ka gqaA ÞyzSa dopk; gqaA
ÞyzkSa dfuf"BdkH;ka okS"kV~A ÞyzkSa us=k&=k;k; okS"kV~A
Þyza% djrydji`"BkH;ka iQV~A Þyza% vL=kk; iQV~A

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
O;kid U;kl % ¬ Þyzha vaxq"BkH;ka ue%A ¬ cxykeqf[k rtZuhH;ka
LokgkA ¬ loZ nq"Vkuka eè;ekH;ka o"kV~A ¬ okpa eq[ka ina LrEHk;
vukfedkH;ka gqaA ¬ ftàka dhy; dfuf"BdkH;ka okS"kV~A ¬ cqf¼a
fouk'k; Þyzha ¬ Lokgk djry dj i`"BkH;ka iQV~A
blh izdkj ewy eU=k ls vaxU;kl djsa &
¬ Þyzha ân;k; ue%A
¬ cxykeqf[k f'kjls LokgkA
¬ loZnq"Vkuka f'k[kk;S o"kV~A
¬ okpa eq[ka ina LrEHk; dopk; gqe~A
¬ ftàka dhy; us=k&=k;k; okS"kV~A
¬ cqf¼a fouk'k; Þyzha ¬ Lokgk] vL=kk; iQV~A
è;ku
eè;s lq/kfC/&ef.k&e.Mi&jRuos|ka]
flagkluksa ifjxrka ifjihro.kkZe~A
ihrkEcjkHkj.k&ekY;&foHkwf"krkaxh]
nsoha Lejkfe /`r&eqn~xj&oSfj&ftàkaA
blds mijkUr ekul iwtk djsa µ
Jh ihrkEcjk;S ue% ya i`fFkO;kReda xU/a ifjdYi;kfeA
Jh ihrkEcjk;S ue% ga vkdk'kkReda iq"ia ifjdYi;kfeA
Jh ihrkEcjk;S ue% ;a ok;O;kReda /wia ifjdYi;kfeA
Jh ihrkEcjk;S ue% oa ve`rkReda uSos|a ifjdYi;kfeA

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
blds mijkUr egkek;k dks ;ksfueqnzk ls iz.kke djds Lrks=k dk ikB djsaµ
i×tj Lrks=k
i×tja rRizo{;kfe nsO;k% ikiiz.kk'kue~A
;a izfo'; u ck/Urs ck.kSjfi ujk% DofprAAûAA
¬ ,sa Þyha Jha Jher~ ihrkEcjk nsoh] cxyk cqf¼&of¼ZuhA
ikrq ekefu'ka lk{kkr~] lglzkdZ&le|qfrAAüAA
¬ ,sa Þyha Jha f'k[kkfn&ikn&i;ZUra] otz&i×tj&/kfj.khA
czãkL=k&laKk ;k nsoh] ihrkEcjk&foHkwf"krkAAýAA
¬ ,sa Þyha Jha Jh cxyk Þ;oRo=k] pks/oZ&Hkkxa egs'ojhA
dkekaoqQ'kkdyk ikrq] cxyk 'kkL=k cksf/uhAAþAA
¬ ,sa Þyha Jha ihrkEcjk lglzk{kk yykVa dkferkFkZnkA
ikrq eka cxyk fuR;a] ihrkEcj lq/kfj.khAAÿAA
¬ ,sa Þyha Jha d.kZ;ks'pSo ;qx&infr&jRu iziwftrkA
ikrq eka cxyk nsoh] ukfldka es xq.kkdjAAöAA
¬ ,sa Þyha Jha ihr&iq"iS% ihr&oL=kS%] iwftrk osnnkf;uhA
ikrq eka cxyk fuR;a] czã&fo".kokfn&lsforkAA÷AA
¬ ,sa Þyha Jha ihrkEcjk izlUukL;k] us=k;ks;qZx&in~&HkzqokSA
ikrq eka cxyk fuR;a] cynk ihr&oL=k&/`o~QAAøAA
¬ ,sa Þyha Jha v/jks"BkS rFkk nUrku~] ftàka p eq[kxka eeA
ikrq eka cxyk nsoh] ihrkEcj lq/kfj.khAAùAA
¬ ,sa Þyha Jha xys gLrs rFkk okàks%] ;qx&in~&cqf¼nk&lrke~A

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
ikrq eka cxyk nsoh] fnO;&lzxuqysiukAAûúAA
¬ ,sa Þyha Jha ân;s p LrukS ukHkkS] djkofi Ñ'kksnjhA
ikrq eka cxyk fuR;a] ihr&oL=k ?kuko`rkAAûûAA
tÄ~?kk;ka p rFkk pksoksZ% xqYiQ;ks'pkfr&osfxuhA
vuqDrefi ;r~ LFkkua] Roo~Q&ds'k&u[k&yksede~AAûüAA
vl`Ä~ ekal rFkk¿LFkhuh] lUèk;'pkfi es ijkA
rk% lokZ% cxyk nsoh] j{ksUes p euksgjkAAûýAA
bR;srn~ ojna xksI;a dykofi fo'ks"kr%
i×tja cxyk nsO;k% ?kksj nkfjn~z; uk'kue~A
i×tja ;% iBsr~ HkDR;k l fo?uSukZfHkHkwr;sAAûþAA
vO;kgr xfr'pkL; czãfo".kokfn lRiqjsA
LoxsZ eR;sZ p ikrkys uk¿j;Lra dnkpuAAûÿAA
u ck/Urs ujO;k?kz i×tjLFka dnkpuA
vrks HkDrS% dkSfydS'p Loj{kkFk± lnSo fgAAûöAA
iBuh;a iz;Rusu lokZuFkZ fouk'kue~A
egk nkfjn~z; 'keua loZekaxY;o/Zue~AAû÷AA
fo|k fou; lRlkS[;a egkflf¼dja ije~A
bna czãkL=kfo|k;k% i×tja lk/q xksfire~AAûøAA
iBsr~ Lejsr~ è;kulaLFk% l t;sUej.ka uj%A
;% i×tja izfo';So eU=ka tifr oS HkqfoAAûùAA
dkSfydks¿dkSfydks okfi O;klon~ fopjsn~ HkqfoA
pUnzlw;Z leksHkwRok olsr~ dYik;qra fnfoAAüúAA
Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
Jh lwr mokp
bfr dfFkre'ks"ka Js;lkekfnchte~A
Hko'kr nqfjr?ua èoLreksgkU/dkjde~A
Lej.kefr'k;su izkfIrjsok=k eR;Z%A
;fn fo'kfr lnk oS i×tja if.Mr% L;kr~AAüûAA
AA bfr ije jgL;kfr jgL;s ihrkEcjk i×tj&Lrks=ke~AA

i×tjU;klLrks=ke~
bl i×tj U;kl&Lrks=k dk ikB tikfn ls iwoZ djuk pkfg,A bl Lrks=k dk
ikB djus ij lk/d ds pkjksa vksj lk{kkr~ ek¡ Hkxorh ihrkEcjk dk vHks|
dop cu tkrk gSA mlds Lej.k ek=k ls gh 'k=kqvksa dh xfr] efr] okpk
vkSj cqf¼) LrfEHkr gks tkrs gSaA
vFk i×tjU;klLrks=ke~
cxyk iwoZrks j{ksn~ vkXusÕ;ka p xnk/jhA
ihrkEcjk nf{k.ks p LrfEHkuh pSo uSÍZrsAAûAA
ftàkdhfyU;rks j{ksr~ if'pes loZnk fg eke~A
ok;O;s p enksUeÙkk dkScs;k± p f=k'kwfyuhAAüAA
czãkL=knsork ikrq ,s'kkU;ka lrra eeA
laj{ksu~ eka rq lrra ikrkys LrC/ekr`dkAAýAA
Åèo± j{ksUegknsoh ftàkLrEHkudkfj.khA
,oa n'k fn'kks j{ksn~ cxyk loZflf¼nkAAþAA
,oa U;klfof/a ÑRok ;r~ fdf×pTtiekpjsr~A
Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
rL;k% laLej.kknso 'k=kw.kka LrEHkua Hkosr~AAÿAA

«
Our Books
Sri Baglamukhi Tantram – Rs 400/=

Shodashi Mahavidya (Tripurasundari Sadhana Sri Yantra Pooja) - Rs
370/=

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
Shatkarma Vidhaan Rs – 380/=

Agama Rahasya Rs – 400/=

Sri Pratyangira Sadhana Rahasya – Rs 400

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
Mantra Sadhana Rs – 280/=

Baglamukhi Sadhana Aur Siddhi Rs – 350/=

If you want to purchase any of our book then please deposit respective
amount in below a/c –
Sumit Girdharwal
Axis Bank
912020029471298 (Current A/C)
IFSC Code – UTIB0001094
And send the receipt to our email sumitgirdharwal@yahoo.com or whatsapp +91-
9540674788

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org