AVE MARIA

Vinko Glasnović

° #4 j
Andante

& 4˙ œœ ™™ œœ ˙˙ ˙˙ œ̇ œ œ œ ˙˙
J œ œ œ œœ
p

œ™ # œj ˙
A - ve Ma - ri - a, gra - ti - a ple - na
˙ œ œ œ œ
? # 4 ˙˙ œ™ œ ˙
˙ ˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
¢ 4 J

° # j j œ œ j j j j j
5

& œœ œœ œœ œœ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œj w
J J # œ œ œ œ # œJ œJ œJ œJ œ œ w
mf Do - mi - nus te - cum be - ne - di - cta tu in mu - li - e - ri - bus
j j j j
? # œœ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ ẇ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œJ œJ œJ œ œ
¢ J J

° #
9 > j
& ˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙ nœœ œœ nœ™
˙ œ ˙˙ ˙˙ œœ œœ
p mf
et be - ne - dic - tus, et be - ne - dic - tus, et be - ne -

˙ ˙ ˙ œœ œœ ˙˙ ˙ #˙ œœ œœ
?# ˙ œœ œœ ˙
¢ ˙ ˙ ˙

> rit...
° # j n
14 pp
& b˙˙ n˙˙ œœ ™ œ œ œ œœ nœœ œ ˙˙ w
#w
p
dic - tus fuc - tus ven - tris tu - i Je - sus.

#˙ œ nœ bœœ œœ œœ œ œ nœ w
?# ˙ ˙ œ #œ n
¢ œ œ œ œ b˙ w

Edition Lendić
2

mf
San - cta Ma - ri - a Ma - ter De - i,
j j
Piu vivo
œ ˙
18
° ∑
œ œ œ œ Óœ œœbœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œ ˙ ˙
f
& Ó œ ˙
mf
J J J J
San - cta Ma - ri - a, san - cta Ma - ri - a Ma - ter De - i,

œ œ œj bœj œ œ œj bœj bœ œ œ œ # ˙ ˙
San - cta Ma - ri - a, Ma - ri - a Ma - ter De - i,

? œ∑ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ#œ ˙ b˙
¢ J J J J
mf
San - cta Ma -ri - a Ma - ter de - i Ma - ri - a Ma - ter De - i,

° bœ œj j - - j j
22 poco sostenuto...........e rall. Tempo I nunc et in ho - ra
œ œ œ bœ bœ œ œ Ó œ b œ œ b œ b œ nœ
& œ œ œJ #œ œ b œ œ œ œ œœ ˙˙ ∑
J
p mf
o - ra pro no - bis pe - ca - to - ri - bus,

œ œj bœj œb œ œœ b œœ bœœ œ œ nœ ˙˙
mf
? œ œ™ J œÓ bœ œ œ b∑œ nœ œ bœ
¢ œ œJ bœJ J J
nunc et in ho - ra, nunc et

U
mor - tis no - strae, mor - tis no - strae. A - men.
26

bœ œ œ œ œ
rit...
°
& bœœ bœ œœ bœ œœ œœ œ ˙
J J bœ œ œ œ œ̇ nœ ˙
n
mf
nunc et in ho - ra mor - tis no - strae. A - men.

j j j j j j bœj œj
nunc et in ho - ra mor - tis no -strae A - men.

? b∑œ b œ b œ œ ˙
œ ˙ bœœ œ nœœ œ bœœ œ ˙ œ ˙
u
¢
in ho - ra mor - tis no - strae. A - men.

Edition Lendić