ISSN 1392-6195 JURISPRUDENCIJA

Mokslo darbai
2008 5(107); 50-60

Civilinė atsakomybė bendrovės komercinių paslapčių apsaugos
pažeidimų atvejais

Algirdas Matkevičius*

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Telefonas 271 4587
Elektroninis paštas algirdas@investorsforum.lt

Pateikta 2008 m. kovo 12 d., pateikta spausdinti 2008 m. gegužės 26 d.

Santrauka. Bendrovės komercinės paslaptys laikytinos nematerialiu bendrovės turtu, kurio įforminimui ir apsaugai taikytinos
specialios teisinės procedūros. Komercinių paslapčių apsaugos specifiką lemia konfidencialios informacijos turinio ypatumai, taip pat
informacijos savininko ar kito asmens, kuriam informacijos savininkas ją (informaciją) yra patikęs, pareiga savarankiškai imtis teisi-
nių, fizinių, organizacinių, techninių ir kitokio pobūdžio priemonių informacijos apsaugai užtikrinti. Net ir tinkamai nustačius teisinį
komercinių paslapčių apsaugos režimą bendrovėje, esant teisės pažeidimų (konfidencialios informacijos nutekėjimo ar paviešinimo)
atvejams, kyla civilinės atsakomybės taikymo problema. Problemų kyla dėl pažeistų teisių gynimo būdų stokos, ribotų nuostolių įver-
tinimo, apskaičiavimo galimybių, netesybų (baudos), kaip sutartinės civilinės atsakomybės, taikymo formos nustatymo tikslingumo,
kitų aktualių civilinės atsakomybės taikymo klausimų. Verta atminti, jog paprastai, esant pažeidimams dėl bendrovės komercinių
paslapčių apsaugos, kartu su civiline atsakomybe darbuotojams taikytina ir drausminė atsakomybės rūšis. Tačiau konfidencialumo
sutartis (susitarimas dėl bendrovės komercinių paslapčių apsaugos) laikytina civilinės teisės sutartimi nepriklausomai nuo sutarties
šalių teisinės padėties ar statuso. Net ir tada, kai konfidencialumo sutartis sudaryta tarp bendrovės (darbdavio) ir darbuotojo, ji laiky-
tina civilinės teisės sutartimi ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos tokiems susitarimams nėra taikytinos. Antra vertus,
bendrovės darbuotojai ne visais atvejais tampa atsakovais dėl bendrovės komercinių paslapčių apsaugos pažeidimų. Atsakovais gali
būti ir kiti asmenys, turintys įstatymo ar sutartinę pareigą saugoti konfidencialią bendrovės informaciją: bendraturčiai (akcininkai),
bendrovės valdybos, stebėtojų tarybos nariai, partneriai, kontrahentai, klientai, kiti tretieji asmenys. Išimtiniais atvejais už pažeidimus,
susijusius su bendrovės komercinių paslapčių apsauga, gali būti taikoma ir administracinė ar net baudžiamoji atsakomybės rūšys.

Pagrindinės sąvokos: bendrovės komercinių paslapčių apsauga, civilinė atsakomybė.

ĮVADAS mos konfidencialios informacijos2 – komercinių paslapčių –
apsaugos teisinis režimas, visuma. Bendrovės informacija, suda-
Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodek- ranti komercinę paslaptį, privalo būti (1) slapta, taip pat (2) turėti
so nuostatomis, siekiant tinkamos bendrovės1 komer- tikrą ar potencialią naudą bendrovei. Be to, įstatymas reikalauja,
cinių paslapčių apsaugos, reikalinga požymių, kuriais kad informacijos savininkas ar kitas asmuo, kuriam savininkas
remiantis bendrovėje nustatomas ir įtvirtinamas atitinka- yra patikėjęs atitinkamo turinio informaciją, (3) imtųsi aktyvių
*
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir 2
Sąvokos „bendrovės konfidenciali informacija“, „konfidencialumo
komercinės teisės katedros doktorantas.
sutartis“ straipsnyje vartojamos kaip sąvokų „bendrovės komercinės
2
Sąvoka „bendrovė“ straipsnyje vartojama taip, kaip ji suprantama paslaptys“, „bendrovės komercinių paslapčių apsaugos sutartis“ si-
ir apibrėžiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, nonimai. Nors teisinio reglamentavimo prasme ir teisės praktikoje
t. y. juridinių asmenų, turinčių uždarosios akcinės bendrovės arba pastarosios sąvokos ir jų turinys paprastai tapatinami, egzistuoja tam
akcinės bendrovės teisinį statusą, veiklai pažymėti. tikri objektyvūs sąvokų skirtumai. Visais atvejais sąvoka „bendrovės
konfidenciali informacija“ yra platesnė už sąvoką „bendrovės
komercinės paslaptys“ ir apima ne tik komercinių paslapčių, bet
1
Sąvoka „bendrovė“ straipsnyje vartojama taip, kaip ji suprantama ir kitokio turinio bendrovės informaciją, dėl kurios šalys sutaria
ir apibrėžiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kaip dėl saugomos (neviešos) bendrovės informacijos. Pavyzdžiui,
t. y. juridinių asmenų, turinčių uždarosios akcinės bendrovės arba atitinkamais atvejais bendrovės konfidencialia informacija galėtų
akcinės bendrovės teisinį statusą, veiklai pažymėti. būti laikomi atsiskaitomųjų sąskaitų rekvizitai ir kt. informacija.

50

nustato. Šio tikslo siekiama apžvelgiant galiojančius tas – bendrovės kaip verslo subjekto konfidencialios informacijos Lietuvos Respublikos teisės šaltinius. komercinių paslapčių apsaugos aspektais3. gali kilti dviem atvejais. atskleidė asmuo. esant teisės jog civilinės atsakomybės prigimtis – kompensuoti patirtą pažeidimams. Baudžiamoji numatytas valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo procese. monėmis. doc. jog (LR AT civilinė byla G. mruni. kai asmuo. šios paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei. Tačiau šiuo atveju administracinė atsakomybė (komercinės paslapties savininkui ar asmeniui. neteisėtais būdais įgiję informaciją. Pažeidimų. 1 d. nustatyta šiurkštaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos dėl civilinės atsa- darbo pareigų pažeidimo samprata. savybės apsaugos patirtį. paslaptį apie ūkio subjekto veiklą. Didele turtine žala laikytina suma. asmeninės naudos. o išorinis aspek. kai komercinę komercinę paslaptį. kuri yra komercinė 7 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 210 str. komercinės paslapties savininkas savo palaikymo. vertinant padarytos bei ūkio subjekto administracijos vadovams ir / ar vyriausiesiems žalos mastą. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodek. komercinių ar technologinių Teismo formuojama teisės taikymo ir aiškinimo praktika. tačiau. paslapčių rūšys civilinės atsakomybės taikymo prasme gali ir sutapti 5 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. 2 punktą šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu taip pat laikomas ir valstybės. Vadinasi. jeigu įrodo. nustato. aktualumas ir iš. kuriam ši paslap- kyla ir administracinės sankcijos gali būti taikomos tik privatiza. Šio apsaugos pažeidimų atvejais problematiką sudaro pramoni- straipsnio antrojoje dalyje pateikiamas nebaigtinis šiurkščių darbo nės nuosavybės apsaugos objekto – komercinės paslapties pareigų pažeidimo atvejų sąrašas. 3 dalyje administracinė atsakomybė už neteisėtą asmeninės naudos. padaroma didelė turtinė žala nukentėjusiajam privatizavimo objektą. išskyrus minėtuosius. turinio analize. negautas pajamas. neteisėtai atskleidus neteisėtai atskleidžia komercinę paslaptį sudarančią informacija apie komercinę paslaptį. išanalizuoti civilinės atsakomybės. kad paslapties atskleidimas pateisina. jei šią paslaptį atskleidžia bet kuris kitas komercinės paslapties. taip pat į paties pažeistas teises gali ginti tik taikydamas kitas atsakomybės rūšis. tarnybos. Parex bankas Nr. administracinės6 slapčių apsaugos pažeidimų atvejais: civilinės atsakomy- bės taikymo sąlygas. 2 da- atskleidimą. paslaptį dėl einamos tarnybos ir siekdamas gauti materialinės ar kitokios so 215 (1) str. 3K-3-499/2006). Be nukentėjusiojo turtinę padėtį. saugojimo išlaidas. neteisėtai pasinaudojo jam patikėtomis žiniomis ir komercinės paslapties atskleidimą numatyta tik tuomet. kylančios komercinių paslapčių apsaugos pažei- pažeidimu laikomas darbo drausmės pažeidimas. Remiantis išeities pozicija. adresu: www3. sąmoningai pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymus atskleidė kuriam susipažinimas su tokio pobūdžio komercine paslaptimi nėra komercinę paslaptį trečiajam suinteresuotam asmeniui. 2 d. padariniais. kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių dimų atvejais. asmuo. Nuostoliais šiuo atveju laikomos paslapčiai su. susijusių su bendrovės ti minėtų pažeidimų padarytus nuostolius. taip pat kitas komercinių paslapčių apsaugos apima bendrovės kaip darbdavio konfidencialios informacijos pažeidimų atvejais kylančias civilinės atsakomybės taiky- apsaugą palaikant santykius su darbuotojais. reikėtų atsižvelgti į tam tikrus kriterijus. bendrovės komercinių komybės dėl padarytų pažeidimų. teisines prielaidas ir galimybes civiline tvarka kompensuo- tyrimo laipsnis. Vienu atveju – kai asmuo. atsakomybės subjektais. 3 d. kaip specialų teisinį statusą lis BK 206-211 straipsniai. Be to. siekdamas gauti turtinės ar kurti. kitais at- kloje. Pastarieji reikalavimai ir tikslus ar net baudžiamosios7 atsakomybių rūšis. tobulinti. atsakomybė taip pat gali kilti ir tuo atveju. Remiantis pastaraisiais straipsniais ir jų pažeisdami darbo sutartį atskleidė komercinę (gamybinę) paslaptį.116 str. nustatyti Tyrimo tikslas. finansininkams. baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą komercinės ar kitokios sutarties šalis. višijanti 150 vimo institucijų pareigūnams. kitokio pobūdžio pramoninės nuo- ais. Todėl straips- komercinių paslapčių apsauga.116 str. apskaičiavimo 3 Vidinis bendrovės komercinių paslapčių apsaugos aspektas galimybes. v. kad šiuo atveju. turtinė žala nukentėjusiam asmeniui. tis yra patikėta). minėtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso žalą ir atstatyti šalių status quo. to. Šiurkščiu darbo pareigų komybės. įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai Civilinės atsakomybės bendrovės komercinių paslapčių nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. sužinojęs šią informaciją dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. Jos skiriasi viena jų vykdymas sietini su tinkamu bendrovės komercinių paslapčių nuo kitos atsakomybės taikymo pagrindais. baudžiamoji atsakomybė mas visuomenės saugumo interesais. privatizavimo objektų valdytojams MGL. tobulinimo. tuo remiantis formuluojamos 4 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 235 str. kurio pagrindu būtų galima rios teisinės atsakomybės rūšys. Nuoroda internete. pavyzdžiui. Olego Fedosiuko paskaitų ciklo medžiagą „Nusikaltimai ir so 172 (7) str. kitas aplinkybes (plačiau žr. atsakomybę už komercinį šnipinėjimą. remian. sudarančią komercinę paslaptį. kurie paslapties atskleidimą. – už komercinės Pareigą atlyginti padarytus nuostolius taip pat turi darbuotojai. mo aktualijas. Šalies teisinė siste. asmenys. Specifiką lemia kelios kryptys: (1) bendrovės kodekso 235 str. kontrahentais ir kt. naudoti turėtos išlaidos bei negautos pajamos. Pagal Lietuvos Respublikos darbo specifika. arba jei atskleidus tokią neteisėtą komercinę (gamybinę) paslaptį atskleidęs asmuo gali būti atleistas informaciją. poveikio prie- apsaugos mechanizmo nustatymu ir įtvirtinimu bendrovės vei. kuri pažeisdama sutartį atskleidė gautą paslapties atskleidimą gali kilti tik tais atvejais. atvejais taikytinos įvai. privalo atlyginti padarytus nuostolius. nustatyti civilinės atsakomybės ypatumus komercinių pa- ma numato drausminės4. Nors bendrovės ir banko. nio tikslu laikytinas tyrimas. nuostolių įvertinimo. šiame straipsnyje siekiama nuostatos realizavimas sudaro prielaidas reikalauti teisinės atsa. turinčios bendrovės. kuris (apsaugos mechanizmas) reiškiasi vidiniu ir išoriniu sakomybės taikymo aspektais.veiksmų jos apsaugai užtikrinti. kuri buvo neteisėtai atskleista. nustato (gamybinė) paslaptis. sužinojęs komercinę 6 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodek. komercinės paslaptys ir skiriasi. teismų apsaugą palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (partneri- praktikos pavyzdžius.Z. 51 .). civilinės5. problematika. kūrimo. Vis dėlto manytina. 4 d. nustato atsakomybę už neteisėtą banko paslapties baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai“. doktriną.ppt -). jog tarnybos tame ūkio subjekte. buvo padaryta didelė nuo atsakomybės. Taip pat. paslapčių apsaugos pažeidimų atvejais sąlygas. dr. o 211 str. kai.lt/padaliniai/FAKULTETAI/tf/btk/dokumentai/Slaidai/ tis Lietuvos Respublikos bankų įstatymu ir Lietuvos Aukščiausiojo Nusik%20ekonom_1. Vadinasi.

Ginčui tarp šalių spręsti egzistuoja asmenimis. partneriais. kuriam įstaty. Andrius Pranckevičius konfidencialios informacijos apsauga. kaip darbdavio santykių su darbuotojais (vidinis ko- tų tretiesiems asmenims. Tai mercinių paslapčių apsaugos pažeidimus. Bendro- realių veiksmų. jog civilinė atsakomybė yra viena iš nizmui įgyvendinti nepakanka informacijos turinio savybių teisinių atsakomybės rūšių. jog remtasi ne tik paprastai tradici. bių pramoninės nuosavybės objektų saugai. dalinai yra nagrinėję Lietuvos mų8 ar kitų teisės aktų pagrindu pavesta rūpintis bendrovės teisininkai: Ugnius Pėdnyčia [1]. paslapčių apsaugos kyla nuostolių atlyginimo. kurie ras kritinį dabartinio komercinių paslapčių pamatuoti reikalingas atitinkamas informacijos vertinimas. pažeistų teisių gynimo būdu pasiekti rezultatai fiksuojami reglamentuoja. Va. palaikymui. gines ir kitokio pobūdžio informacijos apsaugos priemones. klientais. Karužienė v. GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI. komercinės paslaptys laikytinos nematerialiu bendrovės paslapčių apsaugos (konfidencialumo) sutartys. 1. reikalingus tinkamai apsaugoti ben. darbo teisės šakų doktrinose. kad darbas nagrinėjama tematika aktualus atlygina nuostolius nukentėjusiam asmeniui (bendrovei). gindama pažeistas teises dėl bendrovės komercinių paslapčių apsaugos9. PAŽEISTŲ TEISIŲ ciją bendro informacijos srauto kontekste. kuomet atlikti kitus veiksmus. AB „Lietuvos draudimas“. adresu http://www. minės atsakomybės rūšį. Reikalaujama. atskleidusi ar kitais ne- drovės komercines paslaptis. kitais atsakomybės klausimai. netaptų vieša. keletas alternatyvų. aplinkybė. jog civilinė atsakomybė dėl apsaugai užtikrinti nepakanka Civiliniame kodekse įvar. at- kymo sąlygų. taikytina esant pažeidimams konstatavimo. kuris publikos civilinio kodekso 1. ir naudingas teisės praktikams. kitų teisinių civilinės atsakomybės aspektų lyginimo tvarkos. tvirtinama administracijos neieškojo būdų patirtiems nuostoliams padengti. organizacines. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kus. kuriais siekiama. Analizė turėtų būti naudinga ir teisėkūros politiką sai. kitoms bendrovei naudą teikiančioms savybėms menims. Šalys. turi pareigą nustatyti [2]. išvados. Paslapčių apsauga Lietuvos įmonėse: ekspertinės apklausos civilinė byla L. terminų. komercinę paslaptį pasisavinusi. kylančių tarpusavio teisių ir pareigų. sutaria dėl nuostolių dydžio.2 procento bendrovėje valdyba nėra sudaroma. pateikia bendrovės pasitarnaus toliau diskutuojant ir ieškant optimalių galimy- komercinės paslapties apibrėžimą. kuriose yra buvę konfidencialumo pažeidimų atvejų. pažeidėjo vės darbuotojais. kad pasta- Atkreiptinas dėmesys. Tad informacijos komercinei vertei formuojantiems ar kitaip teisėkūroje dalyvaujantiems as- nustatyti. bendrovės informacijos. pranašumą suteikiančių formacijos apsaugos srityje atliktais vietos ir užsienio šalių savybių tobulinimui ir apsaugai reikalingi finansiniai resur. bylos Nr. reglamentuojančiais civilinės nagrinėjamos tematikos Lietuvos teismų praktika. technolo. Pastarasis reika. taip pat atsakomybės taikymą. laikomą bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. kad jos atžvilgiu būtų imtasi dėl bendrovės komercinių paslapčių apsaugos. įtraukti ir api- brėžti konfidencialumo pareigą darbo. patiriamos išlaidos. apsaugos teisinio reglamentavimo ir praktinio realizavimo paremtas subjektyvių ir objektyvių kriterijų visuma. kad bendrovės valdyba nustato informaciją. sutartimi arba derybų būdu. jog informacija nepatek. (2) Lietuvos Res. mus. teisėtais būdais informaciją perleidusi šalis savanoriškai Manytina. taikytina neteisėto jos atskleidimo ar panaudojimo. kontrahentais. Viena iš jų gali būti taikus ginčo sprendimas. jog informacijos savininkas ar asmuo. reglamentavimo atitiktį teisinei prakti- imtis aktyvių veiksmų informacijos apsaugai užtikrinti. kitomis aplin. kitų teisės pažeidimo pagrindu esant komercinių paslapčių apsaugos pažeidimų atvejams. taip pat įdiegti fizines. susi. įpareigojamas mybės sąlygas. Bendrovės ko- kitų pramoninės nuosavybės apsaugos formų atžvilgiu.116 str.norcous. Atkreiptinas dėmesys. 2007-10-24 konferencijos medžiaga. nustatyti (suda. jog paprastai nukentėjusioji šalis (bendrovė) jusios teismų praktikos pavyzdžiai. tai. praktinės komercinių vengia viešumo. bendrovės komercinių paslapčių apsaugos įgyvendinimo mechanizmą: išskirti svarbią ir vertingą bendrovės informa. bendrovės komercinių paslapčių apsaugos mecha. GYNIMAS CIVILINE TVARKA ryti) bendrovės komercinių paslapčių sąrašą. Žilvinas Kviet- vadovo (direktoriaus) įsakymu. rąjį ginčų sprendimo būdo populiarumą patvirtina negausi niais laikomais teisės aktais. paslapčių apsaugos pažeidimų atvejais taikymo galimybių. Remiantis apibrėžimu. Manytina. pramoninės nuosavybės apsaugos tyrimų tematika. civilinėse sutartyse ar Konstatavus pažeidimus dėl bendrovės komercinių sudaryti savarankiškas konfidencialumo sutartis su bendro. tyrimais. tad ir informacijos vertė) –informacijos savininkas ar asmuo. 3K-3-532/2005. Tomas Bagdanskis [3] ir kiti autoriai. bendrovės informacija. remtasi in- turtu. vės. laiky. jos tyrimas yra pirmasis bandymas išanalizuoti atsako- kuriam tokio turinio informacija yra patikėta. kurie ras susistemintus duo. tačiau analizuoti kiti šaltiniai. Nuoroda internete. laikomos komercine paslaptimi. 3 d. remdamosi tarpusavyje pasirašyta konfidencialumo menis dėl civilinės atsakomybės taikymo galimybių. kurio kūrimui. 1 d. kurios laikytinos tinkamomis nustatant komercinės Taip pat straipsnis laikytinas dar vienu kūrybiniu indėliu paslapties objekto – informacijos – vertę.php/pageid/221 52 . būtų apsaugota nuo mercinių paslapčių apsaugos aspektas) atveju. net 84. kybėmis. išvadas dėl civilinės atsakomybės komercinių turėtų sąnaudų apskaičiavimu ir pagrindimu. drausminė atsakomybės rūšis. Jei 9 Remiantis ekspertinės apklausos išvadomis. Pastebėtina. įmonių. taikant draus- reiškia. kai ir atsakyti į kitus darbo autoriaus keliamus klausi- dinasi.lt/index. kuri nagrinėta Lietuvos lavimas laikytinas komercinių paslapčių apsaugos ypatumu civilinės. realiai įvertinimą. tina bendrovės komercine paslaptimi. bendrovės komercinių paslapčių apsaugos pažeidimų dytų informacijos turinio savybių (informacijos slaptumas nėra moksliniu lygiu nagrinėta ar diskutuota tema. Tradiciškai neieškininiu 8 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str.

vilinio kodekso 1. 2 kodekse nustatytais ir komercinių paslapčių apsaugos atve. Pastebėtina. atskleidus ar kitais ne. sutartinė civilinė teisėtais būdais panaudojus slaptą bendrovės informaciją. o kita šalis privalo atlyginti dėl komercines paslaptis nustato atitinkami įstatymai. AB „Lietuvos draudimas“.256 str..116 str. Pavyzdžiui. nio kodekso 6. privalo atlyginti padary- Nors teisės aktais gali būti nustatyta ir ikiteisminė ginčų spren. jog tinkamais gynimo būdais komybės pažeidėjui taikymo. kad gynimo būdais laikytini konfidencialumo sutarties nutrau- asmuo. delspinigius). įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą.116 str. viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų 12 Galimi atvejai. paslaptis. nustato. 2-571-43/06. 53 . 2 d. ginama Civilinio kodekso nustatytais būdais. Plačiau žiūrėti LAT civilinė byla L. nustatyta. ar tretiesiems fiziniams. liais šiuo atveju laikomos paslapčiai sukurti. sutartinės civilinės numanant atitinkamų administracinės ar baudžiamosios atsakomybės taikymas. nukentėjęs asmuo (bendrovė) turi galimybę kreiptis kuri yra komercinė paslaptis.. esant pažeidi- apsprendžiamos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos mams dėl bendrovės komercinių paslapčių apsaugos taiky- ir aplinkybės. papildomo termino prievolei įvykdyti nu- interesus. pagal Lietuvos Respu- teisės normų apibrėžta tvarka. turėtos išlaidos bei negautos pajamos. kimas. juri. 3 d. Respublikos civilinio kodekso 6. tretiesiems asmenims arba tu. sutarties nutraukimas. nutraukimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. kurių Teisminio proceso atveju nukentėjusioji šalis (ben. neteisėtais būdais įgiję informaciją. gautos ne- 11 Remiantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktika. Vadinasi. kuri atsiranda diniams asmenims. kad jo teisės nę (gamybinę) paslaptį. Nuosto- Pastaroji nuomonė atitinka Vilniaus apygardos teismo poziciją. sutartinė civilinė atsakomybė nuostolių atlyginimo for- ju tinkamais gynimo būdais. paslaptis. kaip civiliniai pažeistų teisių gynimo būdai. atskleidusi ar laisvės pažeistos. civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę. gi bendrovės komercinių paslapčių apsauga iš esmės yra tatuojamas šalių civilinės atsakomybės taikymo faktas. ar darbuotojas bendrovės komercinę paslaptį perleido kitam (kiti. 2 d. sutarties nutraukimas ir civilinės atsakomybės taikymas. kurios v. o sutartinė civilinė atsakomybė netesy- nių paslapčių apsaugos gynimo būdus. Taikant sutartinę civilinę atsakomybę abiem jos linės teisės gynimo būdų atžvilgiu. Tai išimtiniai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuosto- atvejai.). Šios teisės negalima apri- Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. esant sutarties pažeidimams. naudoti reiškiamą nutartimi civilinėje byloje Nr. ginama Civiliniame kodekse į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl administracinio ar įvardytais būdais. tačiau bendrovės komercinių paslapčių baudžiamojo tyrimo iniciavimo. Kadan. str. kurio teisės ar laisvės yra pažeidžiamos. atsakomybė gali reikštis nuostolių atlyginimo ir netesybų savo pažeistas teises gali ginti ne tik civilinės atsakomybės sumokėjimo formomis. atsakomybės pažeidusiam sutartį asmeniui taikymas. bylos Nr. taip bų sumokėjimo forma gali būti taikoma kartu su sutarties pat įvardyti civilinės atsakomybės kaip pagrindinio komer. jog esant pagrįstiems įtarimams ar prievolę natūra. palūkanų mokėjimas (praleidus piniginės prie- tolių atlyginimo. kuriuo būtų paneigta asmens. d. Nors Lietuvos Respublikos ci- teisės kodekso normose numatytų straipsnių sudėties bu. Pareigą atlyginti padarytus nuostolius taip pat dimo tvarka. jog asmenys. turi teisę kreip. teisė ginti savo teises ar laisves teisme.ir įtvirtinami šalims pasirašant taikos sutartį. pateikia ieškinio pareiškimą dėl padarytų nuos. jog informacija. taikant atsakomybę bendrovės įstatymuose apibrėžtos pareigos saugoti bendrovės komercines komercinių paslapčių apsaugos pažeidimų atvejais nėra skirtumo. statymas. Atkreiptinas dėmesys. taip pat civilinės atsakomybės taikymas nuostolių tis į teismą. taikytini kar- kuriam ši paslaptis yra patikėta. 2 d. Be to. Kitu atveju nukentėjusi šalis turi galimybę tini sutartinės civilinės atsakomybės naudojimo praktikoje ginti pažeistas teises teisminio proceso tvarka. arba netesybų (baudos) forma. nustato. kuri asmenų teisių ir laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme. taip pat 6. Remiantis pastarąja Civilinio ma gali būti taikoma kartu su visais anksčiau minėtais tei- kodekso norma yra tikslinga nustatyti tinkamus komerci. prideda ieškinio dalyką patvirtinančius volės įvykdymo terminą). Bendru atveju. laikytini konfidencialumo sutarties nutraukimas. jog informacija. 3 dalis boti ar paneigti. šalių susitarimo pagrindu kylanti prievolė. kurioje kons. sutartinę ems) bendrovės darbuotojui (-ams).258 str. komercinių paslap- čių apsaugos pažeidimų atvejais tinkamais civilinės teisės 10 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. formomis – nuostolių atlyginimu ir netesybų sumokėjimu jog bendrovės komercinių paslapčių apsaugos Lietuvoje – svarbus įskaitinis santykis (Lietuvos Respublikos civili- siekiama sutartinių teisinių santykių pagrindais12. pažeisdami darbo sutartį atskleidę komerci- vimo. kuomet atsakomybei kilti pakanka bendrojo pobūdžio lius arba sumokėti netesybas (baudą. 2 d. yra komercinė (gamybinė) paslaptis. 2 d. tačiau ir kitais Civiliniame blikos civilinio kodekso 6. 3K-3-532/2005. kuomet pareigą asmenims saugoti bendrovės (sumokėti baudą.258 str. Pajamos.. eigos ir atitinkamos atsa. gautą komercinę paslaptį pažeisdama civilinę sutartį. į atitinkamą teismą10 arba arbitražą. kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis. apsaugos specifika lemia tai.116 str. vimą.245 str. turi darbuotojai. delspinigius). tačiau negalima nustatyti tokio teisinio regulia. civilinėje teisėje galimi įvairūs teisių gynimo būdai. pagrindiniais laikytini: priešpriešinės sutartinės prievolės drovė) reikalauja priverstiniu būdu apginti pažeistus jos sustabdymas. Remiantis civilinės atsakomybės doktrina ir Lietuvos darbuotojams11 neteisėtai sužinojus. tobulinti.221 cinių paslapčių apsaugos gynimo būdo santykį kitų civi. Karužienė dėl to. komercinės paslapties savininkas arba asmuo. kuri yra komercinė (gamybinė) esant komercinių paslapčių apsaugos pažeidimų atvejams. civilinės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. kreipdamasi ypatumai13. centuotas Lietuvos teismų praktikoje. manančio.). Remiantis Konstitucija. Vadinasi. 1 d. reikalavimas vykdyti sutartinę įrodymus.63 str. sių gynimo būdais. jų ypatumus. ar kitokios sutarties šalis. kad visus ginčus dėl nustato. tus nuostolius. Teisės kreiptis į teismą absoliutumas ne kartą ak. 13 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.

 y. kuri atsiranda dėl to. o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties leidžiamas nuo atsakomybės. delspinigius). ji netenka informacijai mui yra tikslinga ir aktuali civilinės atsakomybės sąlygų keliamo slaptumo požymio ir nuo to momento nėra laikytina bendrovės komercine paslaptimi. apibrėžia kitas civilinės atsakomybės taikymo įstatymu. da. esant tam tikriems faktams. t. ūkio subjekto slapta laikoma informacija. sutartinė civilinė atsakomybė.246 str. jog sutartinės prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo tam tikri šalies veiksmai pažeidžia patį konfidencialumo atsiradusius nuostolius. sais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. kai neįvykdomos arba sutartį dėl bendrovės komercinių paslapčių apsaugos. kokia informacija yra laikytina bendrovės nes pasekmes. kurios turinys apibrėžiamas civilinės atsakomybės taikymo sąlygų – nustato civilinės ir nustatomas šalių tarpusavio sutarimu. pavyzdžiui. dydį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentavimu ir moninės nuosavybės apsaugos formos specifika lemia atsižvelgiant į komercinių paslapčių kaip pramoninės nuo- civilinės atsakomybės taikymo ypatumus. Tai neteisėti veiksmai (Lie- nepagrįstu praturtėjimu. civilinės atsa- kyla sutartinių teisinių santykių pagrindu. ciją. kad civilinės atsakomybės taikymo ypatumų. Neteisėtumo faktas arba sutarties nuostatų pareigos pažeidimu. netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. pažeidimas). kurios pagrindu siekiama sąlyga nėra labai svarbi aplinkybė (užtenka pasakyti. Iš to seka.249 str.247 str. Todėl praktinėje veikloje. todėl pažeidi. žala ir nuostoliai (Lie- tuvos Respublikos civilinio kodekso 6. pirmiausia konstatuotinas sutarties (įstatymo) sąlygas. laikytinas neteisėtumo fakto arba sutarties taikymo reglamentavimas. nustato konfidencialios informaci. tuvos Respublikos civilinio kodekso 6. jų visetui.). jeigu įrodo. 1 p.)15. atlygins kitai šaliai dėl fidencialumo pareigos pažeidimo faktas. Minėta. pareiga bė. tačiau kartu sutaria ir dėl džia konfidencialumo pareigą.248 str. Kontinentinės teisės sistemos tradicijų šalyse sios prievolės neįvykdymas. nustato. komybės sąlygų bendrovės komercinių paslapčių apsaugos mų dėl komercinės paslapties apsaugos atvejais taikytina atveju turinio analizė. Dėl tokios informacijos atskleidimo tinkamai suvokti ir deramai įvertinti civilinės atsakomybės. detalizavimo arba praktinio pritaikymo galimybių analizė. 2. civilinės atsakomybės esant komercinių paslapčių apsau. Vadinasi. remiantis sutartiniais teisiniais santykiais arba atitinkamu mą. (2) bet kurios sutartinės prievolės įsipareigojimą. civilinė atsakomybė atsiran. pavojingų medžiagų naudojimu gamybos procese. ypatumus. jog savybės objektų apsaugos specifiką. Bendrąja teisinės atsakomybės prasme. kad paslapties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius atskleidimas pateisinamas visuomenės saugumo intere- arba sumokėti netesybas (baudą. atsakinga už pažeidimą. civilinės konfidencialumo pareigos pažeidimo faktas. kurios viena šalis turi teisę rei. Nors sutar- atsakomybės ir jos taikymo sąlygų nustatymas bei įtvirtini. Vadinasi. liami informacijos turinio reikalavimai. Antai šalys. kas civilinės tei. kad būtų tinkamai pagrįstas kon- ju šalis.). laikomą bendrovės komercine paslaptimi. tačiau įtakos turi ir sutartinių nuostatų neįvykdymo konstatavimas. įgyvendinant bendrovės ko- atlyginti kitai šaliai dėl to atsiradusius nuostolius atsiras. atskleidžiama ar paviešinama. o tai neretai yra sunkiai įrodoma aplinky- pažeidimo atveju šaliai. teisėtai naudojant komercinę (gamybinę) paslaptį.205 str. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga (Lietuvos Respu- YPATUMAI blikos civilinio kodekso 6.116 str. priežastinis ryšys (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. su. numatytas Lietuvos Respublikos civilinia- komercine paslaptimi. kad bendrovės komercinių paslapčių apsaugos. neįvykdymas komercinių paslapčių apsaugos atveju pažei- jos apsaugos terminus ir pan.). atsakingai už pažeidimą. kuomet komercinę paslaptį atskleidęs asmuo at- ar delspinigius).). civilinės atsakomybės sąlygų analizė leidžia Šiuo atveju įrodinėjimo dalyku laikytinos realios visuomenės 15 saugumui kilusios grėsmės. 16 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.). vadinasi. pirmąja sąlyga. apibrėžiama kaip turtinė Konfidencialumo sutarties esmė ir pagrindinis tikslas prievolė. siekiant taikyti civilinę gos pažeidimams taikymo ypatumus lemia ne tik teisinis atsakomybę dėl bendrovės komercinių paslapčių apsau- komercinių paslapčių apsaugos ir civilinės atsakomybės gos pažeidimų. Respublikos civilinio kodekso 6. garantuoja du bet koks sutarties nevykdymas a priori yra teisės normų dalykus: (1) bet kurios sutartinės prievolės pažeidimo atve. 4 d.63 str. skolinin- vilinės teisės pobūdis. laikomos atsakomybės taikymo sąlygas. Remiantis Bendrovės komercinių paslapčių kaip specialios pra. – absoliutaus14 pobūdžio asmens pareiga saugoti informa- kamai įvykdoma sutartis. išskyrus kalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą atvejus. kaip pagrindinio pažeistų teisių gynimo būdo. 14 Pareigos absoliutumą apsprendžia komercinėms paslaptims ke- Iš to išeina. tačiau tam. Kitaip sakant. kad neįvykdoma arba netin. tyri. pasirašydamos civilinę kas laikomas pažeidusiu prievolę. 54 . prievolės pažeidimas sukelia prievolės neįvykdymo teisi- ties dalyką. įskaitant netinkamą vykdymą ir klasikinė civilinės teisės doktrina išskiria keturias civilinės įvykdymo termino praleidimą. toliau pateikiamas ci- pareiga saugoti bendrovės komercines paslaptis paprastai vilinės atsakomybės sąlygų konkretinimas. tinės civilinės atsakomybės atveju veiksmų neteisėtumo mas konfidencialumo sutartimi. kas yra laikytina konfidencialumo me kodekse16. 1 d. susijusi su tam tikrų Kaip ir bet kuri kita prievolė. jog atsakomybės už konfidencialumo pareigos pažeidimus for. Toks lygsta ne tik dėl esminių sutarties sąlygų (apibrėžia sutar. jeigu bus nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos. Jei komercinė paslaptis esant komercinių paslapčių apsaugos pažeidimams. Remiantis Lietuvos teisinių santykių pagrindu pasireiškiantis dispozityvus ci. yra pašalinamos grėsmės visuomenės interesams. jog sės doktrinoje įvardijama civilinės atsakomybės taikymo sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradu- sąlygomis. reiktų įrodyti.

55 . šalis Tai galėtų būti bendrovės valdybos. reiškia. Kita civilinės atsakomybės taikymo sąlyga yra prie- kimas. neteisėtai pa. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas slaptis. organizacines.164 str. nustatytus reikalavimus saugoti bendrovės komercines paslaptis. cinių paslapčių apsauga. macija.mercinių paslapčių apsaugą. įtvirtinti ne tik pasyvią pareigą neatskleisti konfidencialios 22 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. fizinio. jog konfidencialumo pareiga asmenims (ben- pažeidimu paprastai laikytini darbuotojo veiksmai. arba (2) įgyja ma. fidencialią informaciją. Nors pastaraisiais teisės aktais nustatoma informacijos ar duomenų apsaugos sistemą. jog siekiant tinkamos bendrovės komercinių paslapčių apsaugos. nesąžininga konkurencija laiko informacijos. organizacinio. arba (2) materialaus apsaugos teisinis režimas: konfidencialumo sutarčių pasi- daikto. civilinė atsakomybė galėtų būti taikoma as- 23 kad tokia informacija nebūtų atskleista. Manytina. konfidencialumo sutartyse tikslinga 17 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Visais įmonei20. tačiau praktiniam pastarųjų normų realizavimui rei- paslaptys ir pan. kuriais drovės darbuotojams ar tretiesiems asmenims) įtvirtinama asmuo (darbuotojas): (1) susipažįsta su bendrovės komer. siekiant naudos sau arba pa- fiksuota slapta informacija. Vienas iš šiurkščių bet koks veiksmas. 1 d. Vadinasi. vės atstovo ar įgalioto asmens parašu. taip pat tokios informa- terialų daiktą (elektroninę laikmeną (kompaktinę plokšte. cijos gavimą iš asmenų. Tai: (1) kito asmens su. kuriems komer- rodo tas faktas. kuri yra komercinė paslaptis. technines ir kitokio pobūdžio tartinių santykių pasibaigimo. vio santykiuose su darbuotojais konfidencialumo pareigos Minėta. diskelį). yra komercinių ar technologinių informaciją. nustato pareigą bendrovės valdybos18. neturėdamas informacijos cinė paslaptis tapo žinoma dėl jų darbo ar kitokių sutartinių savininko leidimo susipažinti su bendrovės komercinėmis santykių su ūkio subjektu. veikiant prieš apsaugos priemonių įgyvendinimas23. nariams saugoti bendrovės komercines paslaptis. neteisėtu ko. kuriais įgyvendinama komer- ties informaciją galima dvejopai. 2 d. Pavyzdžiui. kuris atspindi dviejų objekty- asmenims. konfidencialios informacijos. kuriame yra perduoti. bendro pobūdžio pareiga asmenims saugoti komercines pa- tenka į patalpas. techninio ir kitokio pobūdžio informacijos šinimas suprantamas kaip neteisėtas (t. 4 d. naudojimą. stengiamasi sutartinių teisinių (darbuotojas) gali skelbti tik gavusi išankstinį kitos šalies santykių pagrindais (sutartimi) išsamiai ir aiškiai apibrėžti. kitais žodžiais tariant. Asmenys. (2) džio pareiga saugoti bendrovės komercines paslaptis ir/ žinodamas bendrovės komercines paslaptis. galimybės su ja susipažinti sudarymas tretiesiems žastinio ryšio nustatymas. 18 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. Bendro pobū- cinėmis paslaptimis neturėdamas tam leidimo (teisės). informacijos. Civiline tvarka atlyginami nuostoliai. 11 d. bet ir pareigą imtis visų įmanomų priemonių. arba (3) žinodamas bendrovės komercines pa. kuriai suteiktas komercinės paslapties statusas. 1 d. susiję su veiksmais. Autoriaus nuomone. sutikimą. turint tikslą konkuruoti. kuriose saugomos bendrovės komercinės slaptis. y. perleidžia ar paviešina tretiesiems asmenims publikos darbo kodekse. kuri yra kito kuriais asmuo (1) susipažįsta su informacijos turiniu netu. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas išoriniuose bendrovės santykiuose dėl komercinių paslap. Tai 20 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 235 str. brėžinį. nustatomas komercinių paslapčių pažindinimas su slapta informacija. Taip pat nustatoma. stebėtojų tarybos19 čių apsaugos nuo trečiųjų asmenų. 4 d. 19 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 str. paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai mi ir dėl kurios apsaugos asmuo yra įsipareigojęs. rašymas. jas atskleidžia ar kitą konfidencialią bendrovės informaciją yra regla- ar perleidžia kitiems bendrovės darbuotojams ar tretiesiems mentuojama atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės ak- asmenims. stebėtojų tarybos nariai. rėdamas tam specialaus leidimo (teisės). neturinčių teisės šios informacijos lę. ne. skelbimą be šio subjekto sutikimo. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas atvejais neteisėtu informacijos įgijimu laikytini veiksmai. Pavyzdžiui. rašytinis ir patvirtintas bendrovės antspaudu ir (ar) bendro- dencialumo pareigą. kuriame užfiksuota bendrovės komercinė paslaptis. jeigu įstatymuose ar sutartyje apsaugos priemones (įsilaužia į kompiuterinę bendrovės nenumatyta kitaip22. Šiuo atveju įgijimo neteisėtumą darant žalą šiam ūkio subjektui21. komercinių paslapčių objektų nustatymas. tekstą ir pan.). būtų atskleista darbuotojams ar tretiesiems asmenims. ne mažiau kaip vieneriems metams nuo darbo ar kitokių su- sines. Paprastai siekiant menims. ūkio subjekto komercinė paslaptis. jog kon. USB raktą. davimas. nustatytų Lietuvos Res- asmuo įgyja. supažindinimas su ja ar viešas jos paskelbimas. informacijos savininko valią) slaptos informacijos sutei. kuriuo bendrovės darbuotojas ar kitas darbo pareigų pažeidimo atvejų. perdavimą. slaptos informacijos per. vios tikrovės reiškinių – priežasties ir pasekmės – sąsają. fizines. nustatyti aktyvią pareigą imtis visų priemonių. kad kaltininkas.). tais. 3 p. kad pravartu sutartinių teisinių santykių pagrindais 21 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. Komercinės paslapties pavie. ne tik sutartinių teisinių santykių pagrindu. įveikia nustatytas informacijos apsaugos tei. jas paviešina (atskleidžia neapibrėžtam subjektų įpareigoja šalis neatskleisti arba nenaudoti savo tikslais ratui) ir dėl šių priežasčių informacija praranda komerci. kad infor. jog toks sutikimas turėtų būti kokie konkretūs veiksmai laikytini pažeidžiančiais konfi. bendrovės kaip darbda. gali naudoti šią informaciją praėjus paslaptimis. Neteisėtai perleisti komercinės paslap. 2 p. gautos iš kitos šalies derybų nėms paslaptims keliamus požymius. perdavimas kitam asmeniui. kurias mercinių paslapčių apsaugos pažeidimų atveju laikomas šie asmenys sužinojo eidami pareigas. kuri laikomą bendrovės komercine paslapti. Panašiais veiksmais metu (komercinių paslapčių apsauga ikisutartinių santykių konstatuotinas konfidencialumo pareigos pažeidimas ir metu)17. kalingi papildomi veiksmai. žinantiems bendrovės komercines paslaptis dėl einamų pastarųjų tikslų sutartyse (arba bendrovės vidaus tvarką pareigų pobūdžio ir pažeidusiems bendro pobūdžio įstatymuose reglamentuojančiuose dokumentuose) nurodoma.

248 str. Prievolių teisė. kuris bendrovės nurodomas kaip atsakingas prasme nuostoliai yra neteisėtais veiksmais sukeltos neigia- už pažeidimą (nuostolius) – vadinasi. turėtos išlaidos bei negautos pajamos. išskyrus retus atvejus. kuris yra konkrečių. nes ją galima taikyti bet kuriuo atve- atskleidusi šalis (skolininkas) reiškia abejones dėl pernelyg ju. 2004. skolininko kaltė preziumuojama kartu su paties nauda (negautos pajamos). laikytina įrodyta. kad ji susijusi su nuostoliais ar netesybomis toliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti teisiškai reikšmingu priežastiniu ryšiu. vartojamų ekonomikos moksle ir realioje ūkinėje atvejus). nulėmusiais kaltininko civilinę atsakomybę. remiantis Lietuvos Respublikos civilinio aplinkybę. doma. tiek deliktinės atsakomybės sąvoka „nuostoliai“ skiriasi nuo sąvokos „žala“.245 str. naudoti kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus. kuri yra komercinė (gamybinė) paslaptis. išskyrus atvejus. išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. naudoti turėtos išlaidos.249 str. netesybas išieškančiai bendrovei tartinės atsakomybės formas – nuostolių atlyginimą ir (kreditoriui) pakanka įrodyti tik patį sutartinio įsipareigojimo netesybas. Pirma – realūs nuos- publikos civilinio kodekso 6. Psl. 3 d. saugos pažeidimų atvejais nuostolių taikymą detalizuo- loma.).26 str. kuria įvardijamas turi kiek kitą reikšmę – nustatyti priežastinį ryšį būtina. kurios šiems as. civilinėje atsakomybėje 25 Išimtiniais atvejais bendrovės valdybos ar stebėtojų tarybos na- yra įtvirtinta šios prezumpcijos išimtis (Lietuvos Respubli. kad na nustatyti tiek sutartinės.. Vadinasi. tačiau priežastinio ryšio nustatymas ir vertinimas pastaroji vartojama esant deliktinei atsakomybei.). nuro- Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nusta. jei teismas spręstų klausimą dėl civilinės atsakomy. Kilus komercinių nurodyta. priskirtinos komercinei paslapčiai sukurti. nes atvejais. darbuotojas ar kitas asmuo pažeidė konfidencialumo parei. Esant sutartinės civilinės pažymint sutartinės atsakomybės formos skirtumą atsakomybės pažeidimams. Vadovėlis. yra priva. bendrovei padaroma žala. liai. žinomos bendrovės komercinės paslaptys.116 str. jei kaip buotojui ar kitam asmeniui pažeidus susitarimą dėl civilinės atsakomybės forma taikoma bauda. susijusios su sutartiniais santykiais. 3 kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. bei 27 Tokiems nuostoliams. tai sąvoka „nuostoliai“ gali būti vartojama tiek mo atveju privalo būti įrodytas24. Tokiu atveju būtina žalos. laikytini nuostoliai (žala). taikytina esant bet (bet neprivalo) atsižvelgti į priežastinio ryšio aplinkybes. paviešina ar kita forma nutekina bendrovės kon. 1 d. žinodamas. nes nuostoliai. Nuostolių atlyginimas yra ypatinga sutartinės neįvykdymo faktą ir tik tuo atveju. tobulinti. gą. nurodoma. Priežastinį ryšį būti. jog dėl asmens užimamų pareigų pobūdžio jam yra kodekso 1. o kitą nuostolių dalį sudaro negauta apsaugos. menims žinomos dėl jų einamų pareigų. privalo atlyginti padarytus nuostolius. nustatydama. Laikytina. dažniausiai ryšys yra antraeilis dalykas ir teisinę reikšmę įgytų tik tuo. Pastarieji nuos- kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (Lietuvos Res.116 str. nesusijusios su skleidžia. Taigi išimtis yra taikytina ne bet kuriam asmeniui. tuo tarpu juridine o būtent tam. Kadangi civilinės atsakomybės sąlyga yra priežasties ir pasekmės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. jog asmenys. 56 . Vil- 24 Reikalinga įrodyti. jog asmuo konkrečiais veiksmais pažeidžia nius. neteisėtais būdais įgiję je teisėje kaltė suprantama kaip asmens veiksmų išorinis informaciją. d. kuriems prievolių pažeidimas26. kuriuos sukelia nematerialaus turto – informaci- esant pažeidimams dėl bendrovės komercinių paslapčių jos – praradimas27. 3 d.258 str. todėl nuos. kaip civilinės atsakomybės sąlyga. kad deliktinės civilinės atsakomybės atveju paslapčių apsaugos pažeidimams.. priežastinis bendrovės komercinių paslapčių apsaugos. todėl nuostolių atlyginimas kartu yra ir dos) ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus. kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl pobūdžio. taikoma sutartinė civilinė atsakomybė25.249 str. žalos atlyginimas pinigine išraiška. Antai vos Respublikos civilinio kodekso 6. Mykolo Romerio universitetas. vartojama civilinėje teisėje. nurodyta. jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei atveju laikytinos paslapčiai sukurti. vertinimas pagal objektyvius elgesio standartus. Atkreiptinas dėmesys.) įstatymo reikalavimus dėl komercinių paslapčių apsaugos. riams galėtų būti taikoma deliktinė atsakomybė. išskyrus įstatymų nustatytus tapačių sąvokų. Minėta. Lietu- sutartinės ir deliktinės atsakomybės atvejais skiriasi. jei komercinę paslaptį atsakomybės rūšis. 3 d. pažeidimo faktu. kad mos pasekmės nukentėjusiojo turtinei padėčiai. suvokiami kaip ekonominė kategorija.245 str. 206. atsiranda turtinė prievolė dėl žalos. o nuostoliais šiuo kad asmuo kaltas.247 str. Civilinė. kurie gali būti numatyti įsta- didelių (neprotingų) palyginti su nuostoliais netesybų (bau. praktikoje. publikos civilinio kodekso 6. kad skoli. 26 Sąvoka „nuostoliai“. kurių rezultatas – atskleistos kurio asmens sąžiningumo prezumpcija (Lietuvos Respu- blikos civilinio kodekso 4. Iš to išeina. toliai gali susidėti iš dviejų dalių. kos civilinio kodekso 6. kuri jiems žinoma dėl jų pareigų nustato. išskiria dvi su- bės sumažinimo. tiek ir kaip sąvoka. objektyviai egzistuojančių d. saugoti bendrovės komercines paslaptis. sutartiniais santykiais. jog toliai.). (Civilinė teisė. tobulinti. laikomi kaltininko veiksmų rezultatu (Lietuvos Respu. Nors apskritai civilinėje teisėje galioja bet jei nebūtų atlikti veiksmai. skiriasi nuo ninko kaltė preziumuojama. 1 ryšys. kurias bendrovė būtų gavusi. teismas gali universali civilinės atsakomybės rūšis. kad piniginė žalos išraiška yra nuosto- aplinkybių konstatavimas ir civilinės atsakomybės taiky. Lietuvos Res- met. Komercinių paslapčių ap- Kaltė. kai minėti asmenys at. tyme ar sutartyje. Paskutiniąja civilinės atsakomybės taikymo sąlyga blikos civilinio kodekso 6. kai įstatymai fidencialią informaciją. 4 d. kad sutartinės civilinės atsakomybės atveju šalis to pareigą bendrovės valdybos stebėtojų tarybos nariams turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo arba netesybų. nebūtinai yra neteisėtų veiksmų padarinys. ja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. jog dar- kai sprendžiamas nuostolių atlyginimo klausimas. priežastinio ryšio nustatymas nuo deliktinės.

Komercinių paslapčių objekto specifika sioginiai praradimai ir negautos pajamos. dėl civilinės atsakomybės taikymo aplinkybių. investuoti į naujas sritis ir tech. netesybos bendrovės gamybą. 6. 2 d.. bendrovės informacija. 57 . lemtų civilinės atsakomybės principų atveju. Vadinasi. derybas ir sutartis. jog pareigą saugoti paslaptį pažei- Be to. atsiradusios dėl lemia tai. bendrovės veiklos techniką ir mokslą. tačiau. jog netesybų (baudos) dydis už konfidenci- tolių atlyginimu kaip turtine atsakomybės forma iškelia alumo pareigos pažeidimą visais atvejais turėtų atitikti tei- jų abiejų tarpusavio santykio problemą. arba komercinės paslapties turėtoja pri.249 str. cialumo sutartyse už pareigos pažeidimą nustatyti konkre- pirmiausia siekia tinkamo sutarties vykdymo.164 straipsnyje įtvirtinta konfidencialumo iki sudarant 28 Netiesioginius nuostolius gali nulemti tai. valo keisti savo veiklos planus. be tiesioginio nuostolio ir negautų pajamų. remiantis Lietuvos atsakomybės taikymo dydį konkrečia pinigine išraiška. jog neretu atveju. teismas. nepriklausomai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. turi teisę netesybas suma- – atkurti pažeistas teises. konkretaus dydžio nuostolį31.: apie bendrovės planavimą ir valdymą. nes nustatymo tikslas yra siekis fiksuoti civilinės turto vertinimo procedūrų. praktinėje jo gauti) naudodama komercinę informaciją. tad nuostolių ir netesybų santykį remiantis objektyviais kriterijais. atsižvelgiant į konkre- apibrėžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. bendrovei yra tikslinga konfiden- Konfidencialumo sutarties šalys.258 str. į nuostolius taip pat gali būti įskaičiuojamos ir protingos kokia yra gauta nauda. protingumo ir sąžiningumo principus. ingumas. kad kiti ūkio subjek. santykių metu. teisinių klausimų.249 str. 1 d. pvz. kad po komercinės paslapties atskleidimo pažeidimų atveju. bendrovės išlaidos komercinėms paslaptims sukurti. sumažėjęs bendrovės konkurenc- gaminamų prekių kainą. 29 Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Antra vertus.258 str. Pastaroji formu- išlaidos. siekiant efek- nės civilinės atsakomybės atveju paprastai nustatomos ne. žala bendrovės įvaizdžiui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso lių dydžio negali įrodyti tiksliai. 3 d. bet ji negali būti kreditoriaus žinti. taip pat. tyvaus civilinės atsakomybės taikymo sutartinės civilinės tesybos kaip savarankiška civilinės atsakomybės forma29.komercinės paslaptys28. išreikšta pinigais. Kitaip tariant. bendrovės kainas. sutardamos dėl netesybų. kad bendrovei neliko naudos. kad bendrovė patyrė tam ti- nuostolių ir negautų pajamų dydį turi įrodyti nuostolius kro. Taigi nuostolių turinį sudaro tie. Jau minėta. Tas pats pasakytina ir patyręs asmuo (bendrovė). per derybas gavusi konfidencialią tai pradėjo gaminti analogišką produktą ir sumažino bendrovės komercinės paslapties turėtojo (savininko) gaminamų prekių 30 Nuostoliais. o tam tikrais siekiant tinkamos komercinių paslapčių apsaugos. CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ ESANT ratyvioms įstatymo normoms ir negalioja. Teisinės praktikos pavyzdžiai parodo. remiantis Lietuvos Res. priešingu vienas nuo kito.116 str. kurią gaudavo (ar galė. numatantis kitokias taisykles. tos pajamos30.5 str. KOMERCINIŲ PASLAPČIŲ APSAUGOS Taigi bendrovės komercinių paslapčių apsaugos PAŽEIDIMAMS IKISUTARTINIŲ SANTYKIŲ pažeidimų atvejais konfidencialios informacijos at. 2 d.. str. į šalių tarpusavio santykius. Atkreip- užtikrinimo būdu. Juk nustatyti gautą lių) įvertinimu. kad nuostoliais laikomos paslapčiai šalis prieš sutarties sudarymą derinti begalę techninių. baudos dydis turėtų būti nustatomas praturtėjimo šaltinis. 3 dienos verslo pasaulio dalis. galėtų būti laikomos šios bendrovės išlaidos: sumažėjo bendrovės komercinės paslapties turėtojos konkurenc. kad civilinės atsakomybės tikslas vilinio kodekso 6. konfidencialumo pareigos pažeidimo kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir ne. ji prarado dominuojančią padėtį rinkoje. Netesybų taikymas drauge su nuos. 4 d. ingumas rinkoje.258 čias aplinkybes. partnerius. sutartis pareiga – šalis. apsaugoti. pavyzdžiui. tinas dėmesys. yra prieštaraujantis impe.. sunkumą ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes. tesybų. formos taikymą. sutarti. tai informacijos svarbą. nustatytus nuostolių atlyginimo taikymas atskirai. nustato. negautas pelnas. Civilinio kodek- so 6. taus dydžio netesybų (baudos) kaip civilinės atsakomybės kiek tai susiję su įstatyme apibrėžtomis netesybomis. 1 d. arba dėl to. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ci- pažeidimą. or- sukurti.164 str. 3. nukentėjusiai Todėl sutartimi nustatytos netesybos traktuotinos kaip šaliai leidžiama išieškoti nuotolių atlyginimą. Pastarasis šalių susitarimas sudaro prie- jos negali būti traktuojamos kaip prievolės užtikrinimo laidas išvengti informacijos kaip nematerialaus bendrovės būdas. tobulinti. bendrovės komercinių paslapčių apsaugos paklausą. jei šalis nuosto. Tiesioginių veikloje yra sudėtinga įrodyti. remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso dusi šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. 6. o minimalūs nuostoliai tokiais atvejais yra tokio dydžio. privalo mažinti palaikyti. bet ne laikytinos prievolių atveju netesybos (bauda) įskaitomos į nuostolius. tobulinti. atvejais ir objektyviai neįmanoma. nesant konkretaus susitarimo to. bendrovės rinkas. nustatydama.. bendrovės suprantamos dvejopai: kaip vienas iš prievolių užtikrinimo būdų technologijas. nes netesybų ir singumo. naudoti turėtos išlaidos bei negau. jog jei nustatytos netesybos. luotė taip pat padėties nepalengvina. o pastarąsias nuostolių rūšis įtvirtina Derybos dėl sutarčių sudarymo yra neatsiejama šian- Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. ieškoti naujų partnerių ir pan. atsakomybės pagrindais. bendrovės finansus. bendrovės ir kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma. Šalių susitarimas. 31 Bendrovės komercinė paslaptis gali būti įvairaus turinio nologijas. tačiau tokiu civilinės atsakomybės forma. susijusios su civiline atsakomybe ir žalos (nuosto. ir realiai įvykdyti prievolę. ganizacinių ir žinoma.. tačiau. Detali teisinė aplinka skatina d. jų dydį nustato teismas. METU skleidimas susijęs su tiesioginiais ir netiesioginiais nuostoliais. Respublikos civilinio kodekso 6. nustatydama.. jog naudą ir dar ją išreikšti pinigais yra sudėtinga. dėl bendrovės komercinių paslapčių apsaugos ikisutartinių publikos civilinio kodekso 6.

2.164 str. Komercinės paslapties objekto savybės (nemate- sąžiningumas. tačiau pasikliauja Lietuvos Respublikos civilinio 4. nustatant atitinkamą informacijos reglamentavimo specifiką ir siekiant tinkamai realizuoti ci- perdavimo/gavimo būdą ir pan. partneriams. Pastarieji do. esant komer- nustatymą teisiškai tvarkinguose ikisutartiniuose šalių va. cinių paslapčių apsaugos pažeidimams. liai nustatyti saugomą komercinės paslapties objektą. lios derinimo dokumentuose. ikisutartiniai tams. siekiant tinkamos komercinių paslapčių apsaugos. nesutarimų protokolai ir kiti dokumentai. numato kitus dokumentus. kurio pagrindu galima būtų identi- paslapčių objektus. kodekso 6. jog dažniausiai konfi. tenka spręsti. įskaitant taikytina bendrovės darbuotojams. Tačiau. bendrovės komercinė paslaptis. kontrahen- komercinių paslapčių apsaugą. y. o informacija perduodama jau po su. tina bendrovės valdybos. kuriuos pažeidus konstatuojamas šalies ne. laikytina bendrovės komercine paslaptimi (žymint perleidžiamą Taip pat. Neretai derybų metu pasira. kuria galėtų būti siekiama užtikrin. kaip įstatyme numatytos bendrojo informacijos apsauga. Atkreiptinas dėmesys. Tinkamas pastarosios teisės normos realizavimas specifika. o sutariant dėl netesybų numatomą derybų schemą bei kitus pagrindinei sutarčiai (baudos) kaip civilinės atsakomybės formos taikymo už sudaryti būtinus klausimus. ar pastaroji formuluotė pa. tektų remtis sąžiningumo Kita alternatyva. Kitaip sakant. Civilinė atsakomybė. Pavyzdžiui. remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pateikia- kankama konfidencialios informacijos apsaugai.) nėra galimybės derybas dėl pagrindinės sutarties sudarymo. įrodančius. 3. kurio apsaugos susitarta. kių metu bendrovės komercinių paslapčių apsaugos turėtų sutartinių santykių metu užtikrinti egzistuoja keletas alter. Pirmoji – konfidencialumo sutarties dėl bendrovės tuvos Respublikos civilinio kodekso imperatyvu (Lietuvos komercinių paslapčių apsaugos pasirašymas iki pradedant Respublikos civilinio kodekso 6. ar ne. vilinę atsakomybę kaip pagrindinį pažeistų teisių gynimo 58 . išvardija dokumentus. Pasirašydamos tokius dokumentus pobūdžio pareigos saugoti patikėtas komercines paslaptis šalys dažniausiai ne tik patvirtina savo įsipareigojimą sąži. aktyvūs veiksmai. pasekmė. kuriose įtvirtinta doti jos savo tikslams neteisėtu būdu. principu. kokios rūšies infor. kyla sutartinių teisinių įtvirtina tam tikrus derybų metu šalių pasiektus susitarimus santykių pagrindu. civiline tvarka. identifikuoti komercinės paslapties objekto. nepaisydama to. kiškas šalių susitarimas dėl bendrovės komercinių paslap. Tai savaran. taikymo tyrimu. privalo neatskleisti informacijos ar nenau. siekiant veiksmingos pažeistų teisių gynybos dencialumo sutartyse dėl bendrovės komercinių paslapčių apsau. kuriuos skatina šalis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. klientams. esant bendrovės komercinių principai. Deliktinė civilinė atsakomybė galėtų būti taiky- ningai derėtis dėl sutarties sudarymo. kurie paslapčių apsaugos pažeidimams. Sutartinė civilinė atsakomybė tačiau ir kitas ikisutartinių santykių aplinkybes. metu. laikytinus bendrovės rialus turtas. reikalingas susitarimas dėl konfidencialios gos sutarties dalykas apibrėžiamas ne detalizuojant komercinių informacijos apsaugos. (2) remiantis tik bendruoju Lie- natyvų. – tai konfidencialumo pareigos įtraukimas į ikisutartinius dokumentus derybų metu. sio standartus. bet ir apibrėžia elge. komercinių paslapčių apsaugai iki. jog Trečiosios alternatyvos atveju sutarties šalys ikisu. lu sutarti. atsižvelgiant į komercinių paslapčių teisinio informaciją slaptumo grifomis. Remiantis ikisutartinių santykių kotarpiu. o taikant atitinkamus kriterijus ar atliekant tam tikrus veiksmus. tuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytų teisingu- kuriais siekiama užtikrinti konfidencialios informacijos mo. pagrindiniai būsimos sutarties 1. taip pat komercinių paslapčių apsaugos teisiniu kelia pagrįstų abejonių mažiausiai dėl poros priežasčių: (1) reglamentavimu. galima formuluoti šias išvadas: šomi ketinimų protokolai. taip pat aptaria tuojant ne nuostolių atlyginimą. ar bendrojo pobūdžio konfidencialumo pareiga minimu lai- sutartis sudaryta. informaciją. Antai visiškai IŠVADOS IR PASIŪLYMAI pagrįsta ir tinkama bendrovės komercinių paslapčių apsau- gos priemone galima pripažinti konfidencialumo pareigos Remiantis atliktu civilinės atsakomybės. Vadinasi. kitiems tretiesiems asmenims. patį sutarties pažeidimo faktą. būti siekiama kryptingai. jog erleidžiama informacija fikuoti komercinės paslapties objektą. Ar šalys mu komercinių paslapčių apibrėžimu. protingumo ir sąžiningumo principų. teisės analogijomis. dokumentai gali apimti susitarimą. akcen- privalo paruošti arba pateikti viena kitai. Išimtiniais atvejais civilinė atsakomybė gali kilti macijai šalių sutarimu turėtų būti taikoma konfidencialios delikto pagrindu – t. vienas iš komercinių yra saistomos konfidencialumo pareigos. privalu nepažeisti Lie- tartinių santykių metu neatlieka jokių aktyvių veiksmų. o tai nėra visiškai patikimas ti bendrovės komercinių paslapčių apsaugą ikisutartinių interesų gynimo būdas. Civilinė atsakomybė galima dėl bendrovės komer- cinių paslapčių apsaugos pažeidimų ikisutartinių santykių 32 Ikisutartinių santykių specifika lemia tai. tarimo ir siekiant įrodyti. stebėtojų tarybos nariams. kurių privalu imtis siekiant užtikrinti tarties sudarymo. reglamentuojančios komercinių paslapčių apsaugą32. kuomet iš sutarties turinio galima tiks- dėl būsimos sutarties sąlygų ar derybų eigos. jog atitinkamo turinio perleidžiama informacija Tokiu atveju konfidencialumo sutarties turiniui taikytinos sudaro bendrovės komercinę paslaptį. net ir ikisutartinių santy- Apskritai kalbant. informacijos apsaugą. apsaugą. priva- čių perleidimo ir apsaugos ikisutartinių santykių metu. dėl kumentai gali nustatyti ne tik būsimos sutarties sąlygas. Nesant tokio susi- bendrosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuos. kai tokia pareiga paslapčių požymių – informacijos savininko (patikėtinio) nenustatyta sutartyje. santykių metu.164 straipsnio nuostatomis.). kurio tikslus įvertinimas dažnai negalimas) komercine paslaptimi. jog perleista informacija buvo tatos. fiksuojant netesybų (baudos) dydį.

Mykolas Romeris University. 20. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Vals. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso I knygos 1. research of practical application and le- 10. siūlytina konfidencialumo sutartis sudaryti 16. After the implementation of requirements is ful- 5. 15. Tomas Bagdanskis. mybės. Perritt Henry. 13. (2) legal ob- taikymo ypatumai.89-2741. 3K-3-499/2006. Sutartinės civilinės atsakomybės the requirements for its value and secrecy).Z. Straipsnio specific form of industrial property. 2004. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas // Vals. 2001. Nr.full/4544e979b7609 mercial secret’s information (the information must fulfil 4. Seminaro sutartinės civilinės atsa. 33. features: (1) specific demands for the substance of com- dinys. (instruments) of civil forms of protection. Department of * tybės žinios. Andrius Pranckevičius. Degutienės IĮ „Rasa“. 1999. partneriais. Vytautas Mizaras. Prievolių teisė. Ugnius Pėdnyčia. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo civilinė Todėl konfidencialumo sutartis pravartu sudaryti su ben. Nr. doctoral student. including legal aspects of civil liability in pre-contractual 9. 3K-3-66/2005. AB „Lietuvos draudimas“. 3.pdf information. byla UAB „Rasa“ v. 64-2569. Atleidimo pagrindas – komercinės Legal peculiarities of commercial secrets protection.Vilnius. Siekiant efektyvaus civilinės atsakomybės už ko. Trade Secret Protection kytinus konfidencialumo pareigos pažeidimu. v. R. erty of a company. jų pagrindu kylanti pareiga saugoti komercines paslaptis. byla L. Nr.banga. Nr. 1994 4. well as many other actual issues of application of civil liabil- tybės žinios. drovės darbuotojais. ciziškai apibrėžti informaciją ar kriterijus. adresu http://www. 1-1. Nr. London. 54. Nr. 1985. Nekonkuravimo susitarimai ir darb- davio apsauga nuo nesąžiningos darbuotojo konku. adresu: http://www. as a paslapties pažeidimas. Karužienė v. komercine paslaptimi. 17. Rekomenduotina išsamiai apibrėžti veiksmus. 2002. Siekiant veiksmingo civilinės atsakomybės įgy. kuriais remian. liability for misappropriation of commercial secrets of a com- 6. Faculty of Law. 2003. adresu: http:// Mykolas Romeris University www. Nr.biz/lt/straipsniai/article_detail. 11. Juristas. adresu http://verslas.business-trader. kontrahentais. Komercinių (gamybinių) paslapčių apsauga. gal conditions of civil liability [illegal actions.lt/lt/lei. Vadovėlis. 2004. statyti fiksuoto dydžio netesybas (baudą) už pastarosios pareigos pažeidimą. Straips. byla G. Nr. kurie potencialiai kelia riziką dėl ben. zational. teiktinos šios rekomendacijos: 12. and Exploitation. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidi.30-856. Lietuvos Respublikos Vilniaus apygardos teismo civi- mo sąlygas. tis atitinkamo turinio informacija pripažįstama bendrovės 19. klientais. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas // Valstybės ži. Cohen Jerry. Nr. 59 . 2. forfeit (fine) in a case of contractual civil liability clause as 8.būdą. Civil and Commercial Law. Nr. taiky. London. 3. kitais asmenimis. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo civilinė kaip atskirus dokumentus. civil loss (dam- nios. Civilinė teisė. organi- internete. evaluation of civil loss (damages).lt/upload/doc/lt/Su. Gutterman Alan. 2003. The paper undertakes analysis of possible measures Valstybės žinios. 2006. ligations for the owner of the secret information (or any komybės taikymo tematika medžiaga. esant komercinių paslapčių pažeidimams. Antroji laida. ity. Commercial secrets are understood as intangible prop- nio nuoroda internete. infor. 2000. 14. „Bendrosios nuostatos“ komentaras. The problematic issues arise due to the lack of measures nios. įtraukiant civilinės atsako. Straipsnio nuoroda internete. physical. pany. lai. 2004. Reasonable protection of confidential lt/?cid=30430&details=1 information needs the application of special procedures. are found for several nuoroda internete. 2000. 18. 3K-3-532/2005. Nuoroda other authorized person) to take legal. Nr. 1. LITERATŪRA CIVIL LIABILITY FOR MISAPPROPRIATION OF COMMERCIAL SECRETS 1. „Parex bankas“. in calculation and 7. mercinių paslapčių apsaugos pažeidimus taikymo. Algirdas Matkevičius* rencijos. technical and other adequate efforts to protect the tartine_atsakomybe. Nr.paciolis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos macijos apsaugai tikslingi sutartiniai teisiniai santykiai ir „Prievolių teisė (I)“ komentaras. taip pat nu. in possibilities to apply mų kodeksas // Valstybės žinios. – Vilnius. 74. vendinimo. 9. 2004.jbp. Juristas. Konfidencialumo sutartyje patartina tiksliai ir pre. – Vilnius. of dispute solvability. php?id=15815 Summary 2. Mykolo Romerio universitetas. Trade Secrets – A Practitioner‘s Guide. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas // relations. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo civilinė drovės komercinių paslapčių apsaugos. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybės ži. linė byla Nr. 1998.2-571-43/2006. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės filled some may still find difficulties in the application of civil žinios.

the confidentiality agreement deems to be treated as a civil law contract in any case. Subjects of civil liability may also be other persons. Keywords: protection of commercial secrets. that are applicable after the breach of confidentiality duty is stated. having legislative or contractual obligation to deal with and protect commercial secrets of a company. Neverthe- less. guilty persons may be found co-owners of a company. and labour law regulations are not applicable. clients and other persons related to the com- pany. ages). mainly in accordance with labour law regulations. partners. members of the board. 60 . causality and guilt]. Secondly. the employees are not always the subjects of civil liability in cases of the misappropriation of commercial secrets. civil li- ability for misappropriation of commercial secrets. covenantees. management. On very rare occasions the administrative or criminal forms of liability are applicable too. civil liability is mostly applicable together with disciplinary punishments (liability). For example. regardless of the position or sta- tus of the contracting party. Even if a contract is concluded be- tween employee and employer. the confidentiality agreement is found as a civil law contract. It is notable that in case of the breach of confidentiality agreement.