PATVIRTINTA

Vilniaus kolegijos
Verslo vadybos fakulteto dekano
2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V- 103

VILNIAUS KOLEGIJOS
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO, ĮFORMINIMO IR GYNIMO
METODINIAI NURODYMAI

Vilnius, 2016

PRATARMĖ

Baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai nustato Vilniaus
kolegijos Verslo vadybos fakulteto (toliau – Fakultetas) studentų, baigiamųjų darbų vadovų teises ir
pareigas, baigiamųjų darbų rengimo, gynimo katedroje ir baigiamųjų darbų (viešo) gynimo
komisijoje organizavimo principus ir studentų baigiamųjų darbų vertinimo tvarką.
Baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai parengti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Vilniaus
kolegijos studijų tvarka, patvirtinta 2016 m. gegužės 4 d., Akademinės tarybos nutarimu Nr. ATN-5
(pakeitimai patvirtinti: Akademinės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. ATN-8), Vilniaus
kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m.
lapkričio 23 d. Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos nutarimu Nr. ATN-11.

Baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai įsigalioja nuo jų
patvirtinimo dienos.

TURINYS

BENDROSIOS NUOSTATOS ......................................................................................................... 4
1. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS .................................................................................... 5
2.1. Baigiamojo darbo struktūra ...................................................................................................... 9
2.2. Reikalavimai baigiamojo darbo struktūrinėms dalims ........................................................... 10
3. BAIGIAMOJO DARBO ĮFORMINIMAS ............................................................................... 13
3.1. Teksto įforminimas ................................................................................................................. 13
3.2. Lentelės ir paveikslai .............................................................................................................. 14
4. BAIGIAMOJO DARBO GYNIMAS KOMISIJOJE ............................................................... 16
5. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS ................................................................................... 16
PRIEDAI .......................................................................................................................................... 18
1 priedas. Akademinės grupės baigiamųjų darbų rengimo etapų planas. ...................................... 18
2 priedas. Baigiamojo darbo temos registravimo lapas. ................................................................ 20
3 priedas. Baigiamojo darbo antraštinis lapas. .............................................................................. 21
4 priedas. Lydraštis ........................................................................................................................ 22
5 priedas. Anotacija ....................................................................................................................... 23
6 priedas. Turinys .......................................................................................................................... 24
7 priedas. Taikomieji tyrimai......................................................................................................... 25
8 priedas. Citavimas ir bibliografinių nuorodų pateikimas ........................................................... 28
9 priedas. Literatūra (literatūros pateikimo pavyzdžiai) ................................................................ 30
10 priedas. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas ....................................................................... 34
11 priedas. Studijų rezultatų pasiekimų lygmenys ........................................................................ 35
12 priedas. Baigiamojo darbo recenzija ........................................................................................ 37

Studento pasirinkta BD tema turi būti susijusi su aktualia konkrečia pasirinktos įmonės. jam suteikiamas atitinkamos krypties studijų profesinio bakalauro laipsnis. BD – baigiamasis profesinio bakalauro studijų etapas. BD vadovams keliamas magistro kvalifikacinio laipsnio reikalavimas. 4 BENDROSIOS NUOSTATOS Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentai studijas baigia rengdami ir gindami baigiamąjį darbą. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (toliau BD) – tai originalus. teiginių ir skaičiavimų kokybę atsako studentas. . Parengęs ir sėkmingai apgynęs darbą BD gynimo komisijoje. Nuolatinių studijų studentais BD rengia 6-ąjį. kurioje atliekama baigiamoji profesinė praktika. BD apimtis kreditais numatyta studijų programoje. ištęstinių – 8-ąjį semestrą. problema arba analizuoti ir siūlyti originalios asmeninės verslo idėjos įgyvendinimą. rinkodaros. ir demonstruojantis pasiektus profesinio bakalauro studijų rezultatus. studentas įrodo. vadybos ar komunikacijos (atitinkamai pagal studijuojamosios programos studijų kryptį) problemą ir siūlantis jos sprendimą. kad yra pasirengęs savarankiškai dirbti. įstaigos ar organizacijos. darbo išvadų. atsižvelgiant į studento pasirinktą BD probleminio tyrimo lauko sritį. BD temą. grįstą kritiškai išanalizuota teorine informacija. liudijamas profesinio bakalauro diplomu. Už studento BD priimtų sprendimų. BD rengti leidžiama visiškai įvykdžiusiems studijų programą ir neturintiems akademinių įsiskolinimų studentams.. BD rengimo etapų plane numatytas veiklas studentas aptaria su BD vadovu. o BD rengimo ir gynimo trukmė savaitėmis – BD rengimo etapų plane. savarankiškai parengtas studento darbas. BD vadovas skiriamas ir tema tvirtinama dekano įsakymu atitinkamos katedros vedėjo teikimu. analizuojantis praktinę verslo. Siūlomi sprendimai privalo turėti taikomąją vertę.

Moodle aplinkoje pasirinkęs probleminio tyrimo lauko sritį. 1 priedą). studentas turėtų atsižvelgti ir į savo polinkius. Visi minėtieji etapai įtraukiami į BD rengimo etapų planą (žr. studentas renkasi BD vadovą iš Moodle aplinkoje skelbiamo pasirinktos tyrimo lauko srities specialistų sąrašo. o antroji peržiūra. organizacijos. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS BD rengiamas nuosekliai.  supažindinimas su recenzija. neįtrauktas į BD vadovų sąrašą. likus 2 savaitėms iki baigiamosios praktikos pradžios. Probleminio lauko sričių sąrašas skelbiamas Moodle aplinkoje.  recenzento skyrimas. aptartais ir suderintais su studijų programą kuruojančios katedros vedėju. laikantis numatytų BD rengimo etapų:  probleminio lauko sričių pasirinkimas. skelbiamą studentams susipažinti ne vėliau kaip 2 savaitės iki baigiamosios praktikos pradžios. Studentas turi teisę pasiūlyti ir savo BD probleminę sritį.  BD registravimas katedroje ginti viešai. atitinkančią studijų programos kryptį – toks pasirinkimas turi būti suderintas su studijų programą kuruojančios katedros vedėju. BD vadovas pasirenkamas ne vėliau nei per 3 savaites nuo baigiamosios praktikos pradžios. sulaukti įmonės ar organizacijos darbuotojų patarimų. . Atskirais atvejais. teorinį pasiruošimą ir į įmonės. interesus – tai padėtų lengviau gauti reikiamų duomenų problemai analizuoti. konsultacijų. Probleminio lauko sričių pasirinkimas.  temos ir vadovo tvirtinimas. tvirtina Fakulteto prodekanas.  temos registravimas katedroje. Rinkdamasis BD problemų lauką. BD rengimo etapų planą rengia katedros vedėjas. Vadovo pasirinkimas. BD vadovu gali būti skiriamas ir socialinių partnerių atstovas. BD probleminio lauko sritį studentas renkasi iš paskelbto sričių sąrašo. temos formulavimas. o bandomasis gynimas. kurioje atliekama baigiamoji praktika. temos formulavimas.  vadovo pasirinkimas.  gynimas katedroje: o pirmoji peržiūra. 5 1.

Registruojamos tik nepažeidžiančios taisyklingos kalbos reikalavimų temos. studijų programos pavadinimas. ne vėliau kaip likus 6 savaitėms iki viešojo BD gynimo komisijoje. o tikslas – su darbo problema. keisti vadovą – vadovo liga ar pan.tikslas – tema) elementų dermė – privaloma. Norėdamas pasinaudoti šia teise studentas privalo dekanui pateikti motyvuotą prašymą leisti keisti/koreguoti temą ar keisti vadovą. dalyvaujant ne mažiau nei dviem katedros nariams ir BD vadovui. Suformuluota darbo tema turi tiesiogiai sietis su darbo tikslu. Gynimas katedroje. kurioje atliekama praktika. Prašymo tenkinimas priklauso nuo motyvų solidumo. BD rengimo etapų plane numatytą dieną studentas pateikia katedrai užpildytą BD temos registravimo lapą (žr. pavardė. su katedros vedėjo suderinimo viza. Temos ir vadovo tvirtinimas. Tema aptariama. vadovo vardas. BD tema ir vadovas tvirtinami dekano įsakymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo katedros teikimo tvirtinti. . Temos lietuvių kalba formuluotė privalo atitikti taisyklingos kalbos reikalavimus. BD tema registruojama atitinkamoje katedroje. teiktų originalius. kryptingai savarankiškai veiktų įgyvendindamas uždavinius BD tikslui pasiekti.. dalyvaujant ne mažiau kaip dviem katedros nariams. Visų trijų (problema . pavardė. studentui suteikiama teisė keisti/koreguoti BD temą ar keisti vadovą. tema lietuvių ir anglų kalbomis. bankrotas arba reorganizavimas. kad BD studentas nuosekliai laikytųsi kartu aptartos ir suplanuotos DB rengimo eigos. jis BD gali ginti naudodamasis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. darbo rengimo metai. Pvz. Studentas turi teisę kreiptis į katedrą su argumentuotu prašymu skirti BD konsultantą. ne vėliau kaip 4 savaitės nuo baigiamosios praktikos pradžios. su tiriamuoju darbu susietus problemos sprendimo variantus. Temos registravimas katedroje. pakankamu motyvu keisti temą gali būti laikomas įmonės ar organizacijos. 6 BD vadovas kartu su studentu aptaria būsimojo BD problemą ir išsikeliamą BD tikslą ir padeda suformuluoti BD temą. kuriame nurodytas BD autoriaus vardas. 2 priedą). BD gynimą katedroje sudaro pirmoji ir antroji peržiūros bei bandomasis gynimas katedros posėdyje. Jei studentas BD rengia užsienio aukštojoje mokykloje (ERASMUS mainai). Išimtinais atvejais. BD vadovo vaidmuo – užtikrinti. tikslinama ir registruojama Katedros posėdyje. Už taisyklingą BD temos vertimą į anglų kalbą atsako studentas. Registruotą BD temą (lietuvių ir anglų kalbomis) ir BD vadovą katedra ne vėliau nei vieną darbo dieną po registravimo teikia tvirtinti Fakulteto dekanui.

skyrius). neskaitant literatūros sąrašo ir priedų.40-50 psl. kaip BD atitinka formaliuosius reikalavimus:  darbo apimtis .  korektiškas citavimas (žr.. Studentas pateikia peržiūrai visiškai baigtas tiriamąją. spausdintas visiškai baigtas įvadinę ir teorinę BD dalis. Pirmajai peržiūrai studentas pristato tinkamai įformintas. 7 Gynimas katedroje .2. naudotos literatūros sąrašą ir yra pasiruošęs pristatyti bei aptarti BD numatyto tyrimo tikslui pasiekti eigą bei instrumentus.1. peržiūros vykdytojai privalo nedelsiant kreiptis į Fakulteto kompiuterių centrą ir pateikti darbą patikrinti. Peržiūros vykdytojai gali rekomenduoti ir kreiptis į konsultantą. 7 priedą)  kalbos taisyklingumas. Įtarę plagiatą. Tokiu atvejų studentas turi teisę kreiptis į dekaną motyvuotu prašymu skirti vienos ar kitos srities konsultantą (konsultanto darbas – normuotas – ne daugiau nei dvi valandos studentui) Peržiūra protokoluojama.2. peržiūros vykdytojai privalo nedelsiant kreiptis į Fakulteto kompiuterių centrą ir pateikti darbo dalis patikrinti. Peržiūros vykdytojai turi teisę teikti siūlymus ir dėl BD turinio.  priedų įforminimas (2. kaip BD atitinka formaliuosius reikalavimus. Peržiūra protokoluojama. Priklausomai nuo studijų programos katedra gali paprašyti pateikti ir konkrečius visiškai baigtus tiriamosios BD dalies skyrius. skyrius). Kartu pateikiamos ir pakoreguotos (jei reikėjo) pirmajai peržiūrai teiktos BD dalys.teorinė : tiriamoji : projektinė = 1:1:1  teksto bei lentelių ir paveikslų įforminimo reikalavimų laikymasis (3 skyrius). Įtarę plagiatą. darbo turinys. kaip gynimo katedros posėdyje dalis. Peržiūros vykdytojų siūlymai BD turinio klausimais yra rekomendacinio pobūdžio. projektinę bei BD išvadų ir siūlymų dalis.  bibliografinio sąrašo reikalavimų laikymasis (2. Pridedami antraštinis lapas.pirmoji peržiūra Pirmoji darbo peržiūra organizuojama ne anksčiau kaip 3-čią ir ne vėliau kaip 4-tą BD rengimo po praktikos savaitę. . skyrius). Gynimas katedroje . kurių tikslas – fiksuoti BD rengimo pažangą ir tai. kaip gynimo katedros posėdyje dalis. Peržiūros vykdytojų rekomendacijas dėl formaliųjų reikalavimų studentas vykdyti privalo. Peržiūrą vykdo du katedros paskirti dėstytojai.  lentelės ar paveikslo dydis (ne didesnis/-ė kaip trečdalis puslapio)  BD struktūros laikymasis (2. priedai).antroji peržiūra Antroji peržiūra organizuojama ne vėliau kaip savaitė iki bandomojo gynimo katedroje. Peržiūrą vykdo du katedros paskirti dėstytojai.  darbo dalių proporcijos . kurių tikslas – fiksuoti galutinę BD rengimo pažangą ir patikslinti.

Užregistruotą BD katedra teikia recenzentui įvertinti.  BD vadovo atsiliepimą. kuriame BD vadovas įvertina studento savarankiškumą. Studentas turi teisę naudotis ir pagalbinėmis vizualinėmis ar akustinėmis priemonėmis. kaip baigiamoji gynimo katedros posėdyje dalis. pasirašydamas antraštiniame puslapyje. 10 priedą). Vadovo nepasirašytas BD negali būti ginamas katedroje. ar pakankamai giliai išanalizuota BD problema. BD ginamas žodžiu. pakoreguotą pagal peržiūrų pastabas ir vadovo pasirašytą BD. Katedros sprendimas fiksuojamas nutarimu. įskaitant el. pasirašytą autoriaus. darbo nuoseklumą (žr. kad darbas parengtas pagal BD metodinių nurodymų reikalavimus. Recenzentas privalo turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį. Gynimo klauso ne mažiau nei 2 katedros nariai. . iniciatyvumą. Studentas katedrai pristato:  vieną įrištą BD egzempliorių. 8 Gynimas katedroje . Į bandomąjį gynimą atėjęs studentas katedrai pateikia dar neįrištą. 5 priedą). Pridedamas lydraštis (žr. jo profesinė ir/ar mokslinė veikla turi būti susijusi su konkrečia studijų kryptimi. Gynime privalo dalyvauti BD vadovas. ar pasiektas BD tikslas ir ar BD tinkamas ginti viešai. Bandomasis gynimas protokoluojamas. Bandomojo gynimo katedros posėdyje tikslas – įvertinti. studentas neatsako/klaidingai atsako į klausimus) ar nepasirašyti BD vadovo darbai laikomi netinkamais ginti viešai. Laiku nepristatyti BD. ir jis sutinka su studento pasirinktais tyrimo metodais. nepagrįsti siūlymai. neregistruojami ir neteikiami ginti viešai.  BD elektroninę versiją. BD recenzavimas. versiją ir vadovo atsiliepimą. Recenzentą parenka katedra iš kitų aukštųjų mokyklų ar verslo pasaulio atstovų. tyrimo eiga bei BD išvadomis ir siūlymais. Darbo vadovas. studentas neįsigilinęs į problemą. Neapginti BD (nepaisyta formaliųjų reikalavimų. darbo vadovo. nepasiektas BD tikslas. tačiau visiškai baigtą. patvirtina. BD registravimas katedroje ginti viešai. Tinkamais ginti viešai pripažinti darbai registruojami katedroje BD rengimo etapų plane numatytą dieną. ar BD atitinka formaliuosius reikalavimus. konsultanto (jei buvo).bandomasis gynimas Bandomasis gynimas katedroje organizuojamas ne anksčiau kaip savaitė po antrosios peržiūros. 4 priedą) ir anotacija užsienio kalba (žr.

tačiau tik teorinio skyriaus sąskaita – teorinis skyrius negali būti ilgesnis nei už tiriamąjį.  išvados ir/arba siūlymai. 9 Recenzentai. įforminimo ir gynimo metodiniais nurodymais. Kiekvienas BD yra unikalus darbas ir jo struktūra. parengia recenziją (recenzija – tai kritinis ir aiškinamasis BD įvertinimas balu.  priedai. priklausomai nuo problemos ir jos sprendimo būdo.  teorinė dalis.  literatūros sąrašas.. 12 priedą) į katedrą pristatoma ne vėliau nei 2 darbo dienos iki viešo gynimo.  tiriamoji dalis.  santrauka užsienio kalba. . Tačiau vienas privalomų formaliųjų reikalavimų – pagrindinių skyrių: teorinio. nei už projektinį skyrių.  lydraštis. BD sudaro šie privalomieji elementai:  antraštinis puslapis.  santrumpų sąrašas (nebūtinas). Recenzija (žr.  projektinė dalis. Galimi skirtumai aptariami atitinkamoje katedroje. tiriamojo ir projektinio – proporcijos 1:1:1 paisymas. pateiktas popierine versija pagal patvirtintą formą). Nežymus nuokrypis leistinas. gali kiek skirtis. BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA IR TURINYS 2. 2. Studentas privalo susipažinti su savo BD recenzija per dvi dienas iki viešo gynimo komisijoje ir parengti atsakymus į recenzento iškeltus klausimus. Baigiamojo darbo struktūra BD apimtis – 40-50 psl.  įvadas.  anotacija lietuvių kalba (iki 100 žodžių).  turinys. vadovaudamiesi BD rengimo. Studento susipažinimas su recenzija.1. neskaitant literatūros sąrašo ir priedų.

darbo rengimo vieta (miestas) ir metai. rėmimas ir kt. metodai).. Kaip ir visas darbas. Reikalavimai baigiamojo darbo struktūrinėms dalims Antraštiniame puslapyje nurodomi kolegijos ir jos fakulteto pavadinimai. t. 10 2. diplomanto vardas. jis rašomas moksliniu stiliumi.: pozicionavimas. beasmeniais sakiniais. jos sąsajos su analizuojamąja problema (iškilęs klausimas. jo registravimas ir teikimas recenzuoti. kaip to tikslo siekta. Turinio skyriai. Išsikeliamas darbo tikslas ir pakomentuojami darbo uždaviniai. aktualus įmonei/organizacijai). studijų programos pavadinimas ir jos kodas.. Skyrių ir poskyrių pavadinimai turi būti trumpi ir aiškūs. Baigiamojo darbo įvade pristatoma darbo tema ir pagrindžiamas jos aktualumas įmonei ar organizacijai. poskyriai ir punktai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Darbas gali kelti ir darbo hipotezę (gr. Anotacijoje glaustai pateikiama darbo esmė: pristatoma analizuojamoji problema. Turinys įforminamas pagal 6 priede pateiktą pavyzdį. Įvade reikėtų paryškinti esminius žodžius (aktualumas. problema. pavardė. ne išnagrinėjęs literatūrą pasirinkau išsamiau aptarti kelis klausimus. BD vadovo vardas. o išnagrinėjus literatūrą buvo pasirinkti aptarti šie klausimai). kaip ir visame darbe. kurie leis tą tikslą pasiekti. y. hipotezė. Antraštinis puslapis įforminamas pagal 3 priede pateiktą pavyzdį. Anotacija įforminama pagal 5 priede pateiktą pavyzdį. uždaviniai. tikslas. kokie rezultatai gauti ir kokie analizuojamosios problemos sprendimo būdai siūlomi (iki 100 žodžių). reikėtų vengti tuščiažodžiavimo. poskyrių ir punktų numeriai ir pavadinimai – mažosiomis raidėmis. ir verslo pasauliui. neryškinami. temos pavadinimas. Pateikiami reikšminiai žodžiai (pvz. ar hipotezė pasitvirtino ar buvo paneigta. kurios veikla analizuojama. (pvz. trumpai apibūdinama. Atskleidžiamas temos pasirinkimo kelias. . Skyrių numeriai ir pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis. Įvade.). hypothesis – spėjimas). Tokiu atveju baigiamojo darbo rezultatais tikrinama. Baigiamojo darbo lydraštyje parašais patvirtinamas BD parengimas ginti.2. Lydraštis įforminamas pagal 4 priede pateiktą pavyzdį. darbo tikslas. pavardė..

„EMERALD Managemente Journals Collection“. laiką. rašydamas darbą. Iš įvado skaitytojas turi susidaryti bendrą vaizdą apie atliktą darbą. su kokiais sunkumais autorius susidūrė rinkdamas literatūrą. Cituojama. teisiniai aktai. Teorinėje darbo dalyje apžvelgiami ir cituojami nacionaliniai ir užsienio mokslo šaltiniai. nurodyti tyrimo apimtį. aptariami. kuriose aptariamos aktualijos yra tiesiogiai susijusios su BD analizuojamąja tema/problema. interpretuojami. Tyrimo duomenys analizuojami SPSS programa. „EBSCO Publishing“. atlikdamas tyrimą.librarz“. paveikslais. kaip nurodyta 9 priede. faktinę medžiagą. „Institute of Hospitalitz E. Didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikiniams ir inovatyviausiems problemos sprendimo modeliams ar metodikoms – lyginami jų privalumai ir trūkumai ir pasirenkamas vienas teorinis modelis/metodika. numatomo atlikti tyrimo metodai ir pristatomas pats tyrimas bei jo rezultatai. būtina pateikti tyrimo imties formulę. 11 Įvade galima nurodyti. „Taylor & Francis“. aprašyti tiriamuosius. Atliekant apklausas. pasirenkami duomenų rinkimo išsikeltam tikslui pasiekti keliai. pristatomi lentelėmis. Skyrius baigiamas tyrimo rezultatų vertinimo apibendrinimu. įrodomas tyrimo patikimumas. todėl trumpai pristatoma ir darbo struktūra. kuriais naudojamasi. Tyrimo metodų (pvz. kaip laikui bėgant kito požiūris į problemą ir jos sprendimus. gebėjimą analizuoti ir vertinti tyrimo rezultatus. aprašoma reali sprendžiamos problemos situacija. Pasirinkimas pagrindžiamas. Ne mažiau kaip 3 straipsniai. turi būti publikuoti interneto duomenų bazėse. atskleidžiama. . 7 priedas) pasirinkimas turėtų būti pagrindžiamas. Tiriamojoje dalyje apibūdinama įmonė. kuris bus taikomas konkrečiai BD problemai spręsti. sociologiniai ar rinkodaros duomenys. Statistiniai. „Oxford Reference Online“. Rašant šią dalį privaloma remtis naujausia nacionaline ir užsienio literatūra (rekomenduojama naudotis ne mažiau kaip 25-iais ir ne senesniais kaip 5 metų šaltiniais). Teorinės dalies pavadinimas negali būti abstraktus. turi būti komentuojami. tiriamųjų pasiekimo būdus ir formas. finansiniai. Teorinės dalies poskyriai turi būti logiškai išdėstyti ir susieti. BD tiriamoji dalis turi atskleisti studento gebėjimą pritaikyti pasirinktą teorinį modelį ar metodiką BD problemai spręsti. jis privalo sietis su analizuojama problema.

sudaromas skaičiuojamas siūlymų atsiperkamumas. Projektinėje dalyje įrodomas ir praktinis siūlymų pritaikomumas. . kaip. kokiu būdu bus pasiektas BD tikslas. Ne mažiau kaip 3 šaltiniai sąraše – moksliniai straipsniai. Jei priedų daugiau nei penki – nurodomas jų puslapis. sudėtingi paveikslai ir pan. Santraukoje būtina nurodyti darbo pavadinimą. Priedai teikia papildančią BD medžiagą. kokiais terminais ir kokiu biudžetu ir su kokiais žmogiškaisiais bei materialiaisiais ištekliais spręsti problemą. problemą. periodinių leidinių ir interneto duomenų bazėse rastos informacijos bibliografinis sąrašas. Literatūros sąraše (žr. modeliu) ir tyrimų rezultatais pagrįstas problemos sprendimas: teikiami argumentuoti siūlymai. pradedant antruoju. publikuoti duomenų bazėse „EBSCO Publishing“. t. Tai gali būti analizuojamų dokumentų. aptariamas jų efektyvumas ir/ar veiksmingumas ir pan. konkrečiai ir pagrįstai paaiškinama. anketų pavyzdžiai. 12 Projektinėje darbo dalyje projektuojamas teorine medžiaga (pasirinkta metodika. jame pateikiamas visų BD priedų sąrašas. Išvadų ir/ar siūlymų skyriuje glaustai apibendrinami (ne kartojami!) BD atradimai ir siūlymai bei jų praktinis pritaikymo nauda. „Oxford Reference Online“ ar „Institute of Hospitalitz E. modeliuojami problemos sprendimo prototipai. vokiečių arba prancūzų kalbomis (ne mažiau kaip vienas puslapis). kokiais būdais ir priemonėmis. Kiekvieno priedo dešiniajame kampe rašoma: 1 priedas. perfrazuotų) vadovėlių. autorių.librarz“. Jei priedą sudaro du ir daugiau puslapių – priedo puslapiai numeruojami. Priedų antraštinis lapas PRIEDAI numeruojamas. Šaltiniai – ne senesni nei 5 metų (senesnės literatūros naudojimas turi būti pagrindžiamas). Minimalus šaltinių skaičius – 25. „EMERALD Managemente Journals Collection“. rašant darbą taikytų (cituotų. Ne mažiau kaip penktadalis sąrašo šaltinių turi būti užsienio kalba. „Taylor & Francis“. – kitaip tariant. labai aiškiai. 9 priedą) pateikiamas naudotų šaltinių ir literatūros bibliografinis aprašas. dideli. monografijų. Literatūros ir šaltinių sąrašas – tai abėcėlės tvarka išdėstytų. 2 priedas ir t. Santrauka užsienio kalba – tai svarbiausios informacijos apie BD išdėstymas anglų. didelės apdorotų duomenų lentelės.

Darbo dalis negali užsibaigti lentele. kai perpasakojant arba cituojant svetimą idėją. dydžio šriftu ir 1. išskyrus pagrindinius žodžius įvade. Tekste privaloma cituoti ar remtis dokumentais. atskira pastraipa. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių. Poskyriai ir punktai turėtų būti ne trumpesni nei puslapis. Kiekviena nauja pastraipa pradedama 1 cm įtrauka. (žr. Plagijavimas yra . įvadas. 13 tikslą. paveikslais. santrauka užsienio kalba. Skyriai pradedami naujame puslapyje. apačioje – 20 mm. Vietoje paryškinto šrifto rekomenduojama naudoti pasvirąjį neparyškintą šriftą. lentelėmis ir pan.. y. išvados ir siūlymai. kursyvu). Darbo tekstas skirstomas skyriais (1). pateikti išvadas. Puslapio eilutės išlygiuojamos. bet pradedami rašyti naujoje pastraipoje. t. Puslapyje iš kraštų paliekamos paraštės: kairėje pusėje – 30 mm. Darbo lapai pradedami skaičiuoti nuo antraštinio. dešinėje – 10 mm. naudotos literatūros sąrašas ir priedai pradedami naujame puslapyje. pristatyti projektinėje dalyje siūlomus problemos sprendimo būdus. paveikslu. išilginiu centruotuoju būdu ir atskiriami nuo teksto vienos eilutės intervalu. paveikslais. Jų pavadinimai nenumeruojami.1. dar į mažesnes dalis. rašomi didžiosiomis raidėmis ir simetriškai išdėstomi per lapo plotį. santrumpų sąrašas (jei jo reikia). Skyriai ir poskyriai žymimi arabiškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadinimus. – pastarieji nebenumeruojami. Tekste nederėtų naudoti paryškinto šrifto atskiriems žodžiams ar sakiniams. BAIGIAMOJO DARBO ĮFORMINIMAS 3. viršuje – 20 mm. Jei punktai skirstomi papunkčiais. po skaitmens dedamas taškas ir pradedama rašyti didžiąja raide.1. punktais (1. Skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis (12 šriftu). visas puslapis turi būti užpildytas tekstu. lentelėmis. kai nurodomas klaidingas šaltinio puslapis arba tinklapio lankymo data).1. trumpai apibūdinti tyrimo metodiką ir gautus rezultatus.5 intervalu tarp eilučių ir tarp pastraipų. Teksto įforminimas Tekstas rašomas balto neliniuoto popieriaus A4 formato lapuose 12 pt. 3. 8 priedą) Panaudota informacija nenurodžius šaltinių yra laikoma plagijavimu (plagijavimas tai svetimų idėjų ir darbų pateikimas kaip savųjų. Turinys. poskyriais (1. būtina apibendrinti pateiktą medžiagą apibendrinančiu sakiniu.1.). kai svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų – kabučių arba kitokio pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pvz. iliustracinę medžiagą ar duomenis nenurodomas tikslus šaltinis. Punktai taip pat žymimi arabiškais skaitmenimis ir darbo dalyje numeruojami iš eilės. tačiau numeruoti pradedama nuo įvado lapo (dažniausiai 5 puslapis). skirstymu. Darbe negali likti tuščių tarpų.).

Pavadinimai rašomi paryškintomis raidėmis.56 E 178 192 +7. N įmonės prekių apyvarta (tūkst.16 Iš viso 911 911 – 100 . t. o numeriai – neryškinami Lentelių ir paveikslų pavadinimai neturi būti klausimo formos. prekių pavadinimas (didėjimas + apyvartos lyginamasis mažėjimas . Toliau vėl rašomas tekstas. Lentelės ir paveikslai Lentelės ir paveikslai (grafikai. Jei lentelė ar paveikslas netelpa po tekstu.10 C 22 28 +27. kuriame lape lentelė ar paveikslas yra. kuriais remiamasi rašant darbą. paveikslai ir priedai turi būti numeruojami ir turėti pavadinimus.03 G 37 47 +7.27 3. 1 lentelė N įmonės prekių apyvarta (tūkst. 2016 m. Didelės apimties lentelės pateikiamos prieduose (daugiau nei vienas puslapis).07 5. turi būti tik cituojami šaltiniai ar šaltiniai.2. schemos) gali būti pateikiami tiek tekste. 1 pav. jie yra perkeliami į kitą lapą nurodant. išdėstydami išilginiu centruotu būdu.07 D 230 324 +40.86 21. grafikų. Jei tekste yra tik viena lentelė.08 F 242 146 -39. Jie pateikiami pagal bibliografinių nuorodų reikalavimus (žr. 9 priedą). 3. 14 šiurkščiausias akademinio sąžiningumo pažeidimas. B 202 174 -13. diagramos. pateikiamame darbo pabaigoje. Jeigu lentelėje pateikiama atitinkamai sugrupuota žodinė informacija (nėra skaičių). Po pavadinimo nepaliekama eilutė. tai dešinėje lapo pusėje virš lentelės antraštės užrašomas tik žodis „Lentelė“. Literatūros sąraše. Paveikslų (diagramų. Eur) pateikta 1 lentelėje . Pavyzdžiui.86 19.87 35. ir t.) % svoris % 2015 m. Eur) [15] Prekių Prekių apyvarta Prekių apyvarta 2015 m. Lentelės pavadinimas rašomas virš lentelės per lapo vidurį. Lentelės pavyzdys.67 16. Plagijavimo atvejai nagrinėjami Vilniaus kolegijos nustatyta tvarka. Lenteles ar paveikslus numeruojame atskirai: 1 lentelė. Visos lentelės. Lentelės numeris rašomas virš lentelės pavadinimo. tokia pateikimo forma vadinama paveikslu. išdėstant nuosekliai per visą darbą. schemų) pavadinimus ir numerius rašome apačioje. tiek prieduose. dešiniajame kampe.

Prekės ženklo „XXX“ asociacijos. Didesnės lentelės ir paveikslai pateikiami prieduose.%. . Lentelė negali būti skaidoma per du puslapius. matavimo vienetus.. m. Ūkių. respondentų nuomonė apie kaitos priežastis [N=100].[N=202] Prie lentelių ir paveikslų būtina nurodyti šaltinį. bet ir analizuojami. Pateikiant tyrimo metu gautus duomenis nereikia rašyti [sudaryta autoriaus]. Paveikslų pavyzdžiai: 600 500 400 300 200 100 0 B C D E F G 201. Viename puslapyje galima pateikti kelias lenteles ar paveikslus. 15 Lentelės ir paveikslai gali užimti ne daugiau nei trečdalį puslapio. 174 28 324 192 146 50 201.. p. Pagrindiniai prekės ženklo modifikavimo būdai [8.. pagal apskritis palyginimas 2015–2016 metais [22]. Pavyzdžiui: Ūkių palyginimas 2015–2016 metais [sudaryta autoriaus]. 78]. respondentų imtį. Eur [sudaryta autoriaus] 2 pav. kurio pagrindu pateikta informacija. m. Prekių apyvarta tūkst.. Pateikiami duomenys turi būti ne tik aprašomi. 202 22 230 178 242 37 1 pav.

BD vertinimo kriterijai. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS BD Komisijos nariai kviečiami susipažinti su studentų BD katedroje 1–2 dienos iki viešojo BD gynimo. BD gynimo komisijoje tikslas – įtikinti Komisiją ir visuos klausančiuosius pasiūlyto problemos sprendimo pagrįstumu. tiriamosios ir projektinės dalių ryšys. Specifines BD gynimo formas ir priemones savo atsakomybe renkasi studentas. Likus dienai iki baigiamojo darbo gynimo komisijoje. BD problemai ir jos sprendimo rezultatams pristatyti ir iki 20 min. tikslo ir temos dermė. turintys ne žemesnį kaip magistro laipsnį. Prieš viešojo gynimo posėdį Komisijai pateikiami: visi tą dieną ginami BD. Darbai vertinami balais pagal dešimties balų skalę. gindamas baigiamąjį darbą. turi laikytis reglamento: 7–10 min. Vienas iš darbdavių atstovų direktoriaus įsakymu skiriamas Komisijos pirmininku. 16 4.  teorinės. Ne mažiau kaip pusę Komisijos narių turi sudaryti darbdavių atstovai. dekano įsakymas. BD vadovų atsiliepimai. Reikalavimai turiniui:  temos aktualumas. atsakyti į Komisijos narių klausimus. studentų sąrašai. Komisijos posėdį protokoluoja direktoriaus paskirtas Komisijos sekretorius. BAIGIAMOJO DARBO GYNIMAS KOMISIJOJE BD ginami Komisijos posėdyje Viešojo BD gynimo tvarkaraštyje numatytu laiku. 12 priedą). ar jam reikės IT įrangos ginant baigiamąjį darbą. vadovaujantis BD vertinimo kriterijais turiniui ir pristatymui. .  problemos. Tvarkaraštis skelbiamas ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki viešo BD gynimo. Studentas. 5.  tyrimo metodų pagrįstumas. studentas privalo pranešti katedros vedėjui.  analizės gilumas. tvirtina dekanas.  tyrimo kruopštumas. dekano teikimu sudaroma ne mažesnė kaip 5 asmenų BD gynimo komisija (toliau – Komisija). Ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki viešo BD gynimo direktoriaus įsakymu. Tvarkaraštį rengia studijų programą kuruojanti katedra. leidžiantis studentams ginti BD Komisijoje. BD recenzijos (žr. BD Komisijoje ginamas žodžiu.

Reikalavimai pristatymui:  adekvati pristatymo informacijos atranka. Jei studentas įžvelgia galimą BD gynimo procedūros pažeidimą. 11 priedas) teikia Komisijos pirmininkas. šeimos nario mirtis) negalėjusiems numatytu laiku parengti ir ginti BD. R – recenzento balas. neatvykę į BD gynimą be svarbios priežasties. Galutinį BD įvertinimą sudaro visų Komisijos narių ir recenzento įvertinimų vidurkis. BD vertinami uždarame Komisijos posėdyje. Pasibaigus BD gynimui. yra braukiami iš studentų sąrašų. Kiekvienas Komisijos narys darbus vertina balu. jis turi teisę ne vėliau kaip kitą darbo dieną po BD gynimo kreiptis raštu į dekaną su atitinkamu prašymu. Studentais su BD galutiniu įvertinimu supažindinami individualiai. Studentams.  laiko valdymas.  vaizdumas. nelaimingas atsitikimas. 17  rezultatų patikimumas. gimdymas.  kalbos sklandumas. neapgynę BD.  siūlymų praktinė vertė.  išvadų ir siūlymų pagrįstumas. dėl kurio nukentėjo jo BD vertinimas. pasibaigus Komisijos posėdžiui. _________________ . dėl svarbių priežasčių (liga. Informaciją apie pasiektą BD lygmenį (žr.  dėmesio valdymas  atsakymų į klausimus pagrįstumas. Studentai. neparengę BD nustatytu laiku. Komisijos sprendimas dėl BD įvertinimo yra galutinis ir apeliacine tvarka neskundžiamas.  siūlymų originalumas ir kūrybiškumas. jų prašymu dekano įsakymu BD gynimas gali būti atidėtas iki kito Komisijos posėdžio. Baigiamojo darbo vertinimo formulė: BD = (X1+X2+X3+X4+X5+R) : 6 kur X – komisijos nario balas.  įtikinamumas  argumentavimas. Studijų rezultatų pasiekimų lygmenų lentele (žr..

Baigiamojo darbo temos registravimo lapas. Literatūra (literatūros pateikimo pavyzdžiai) 10 priedas. Baigiamojo darbo recenzija . Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas 11 priedas. Citavimas ir bibliografinių nuorodų pateikimas 9 priedas. Turinys 7 priedas. 4 priedas. Akademinės grupės baigiamųjų darbų rengimo etapų planas. Taikomieji tyrimai 8 priedas. Baigiamojo darbo antraštinis lapas. 3 priedas. Anotacija 6 priedas. Lydraštis 5 priedas. 2 priedas. 18 PRIEDAI 1 priedas. Studijų rezultatų pasiekimų lygmenys 12 priedas.

Studentų susipažinimas su recenzijomis 11... Baigiamųjų darbų gynimas komisijoje Katedros vedėjas Vardas Pavardė .. m... Baigiamųjų darbų recenzavimas 10.KATEDRA . 1 priedas TVIRTINU Prodekanas Vardas Pavardė 20XX-XX-XX VILNIAUS KOLEGIJOS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS .. dekano įsakymu 5..... sričių paskelbimas studentams 2.... Mėnuo ir diena (-os) Baigiamojo darbo rengimo etapas Baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko 1. Baigiamųjų darbų pirmoji peržiūra katedroje 6... Baigiamojo darbo vadovo skyrimas 3. Baigiamųjų darbų temų registravimas katedroje Baigiamųjų darbų temų ir vadovų tvirtinimas 4.. Baigiamųjų darbų gynimas katedroje 8...... Baigiamųjų darbų registravimas katedroje 9...... GRUPĖS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO ETAPŲ PLANAS 20XX– 20XX m.... Baigiamųjų darbų antroji peržiūra katedroje 7.

....................... pavardė.......................................................................................... ........................... 3................... ………………………………………………………………………………………………………… Darbo uždaviniai....................... .. .............................. ………………………………………………………………………………………………………… Darbo tikslas…………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………… (vardas............... el......................................... data) (vardas................................ el........... ................... (vardas.......................... 4......................... 5........................ Preliminarus baigiamojo darbo turinio planas: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Studentas (-ė)…………………………………………………………………………………………...... paštas) Baigiamojo darbo tema: Lietuvių kalba – ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Anglų kalba – ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Darbo baigimo data…(II peržiūros data)……………………… Darbo problema………………………………………………………………………………………......................................................... telefonas.... pavardė) Tema užregistruota: ………………………................................................................... (parašas) (vardas... (parašas) (vardas........................................................................................ paštas) Akademinė grupė………………………… Baigiamojo darbo vadovas (-ė)……………………………………………………………………............................................................... pavardė) ..………………………………………………………………………............................ ............................................................................ 2............................. pavardė) Baigiamojo darbo vadovas (-ė)......................... pavardė................... 1..........................…katedros vedėjas (-a)……………………………… (parašas. 2 priedas VILNIAUS KOLEGIJOS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS BAIGIAMOJO DARBO TEMOS REGISTRAVIMO LAPAS Studentas (-ė)……..... telefonas.............................

2016 . 3 priedas VILNIAUS KOLEGIJOS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS Studijų programos pavadinimas (kodas XXXXXXXXX) DARBO TEMA Baigiamasis darbas Diplomantas (-ė) Parašas Vardas Pavardė Baigiamojo darbo vadovas (-ė) Parašas Vardas Pavardė Vilnius.

pavardė) Darbas įregistruotas_______________________________________________katedroje __________________________ __________________ _______________________________ (registracijos katedroje data) (parašas) (katedros vedėjo vardas. pavardė) . pavardė) tema „XXXXXXXX“. 4 priedas LYDRAŠTIS ____________________________________________________ baigiamasis darbas. parengtas ginti __________________________ __________________ ___________________________ (gynimo katedroje data) (parašas) (vadovo vardas. pavardė) Baigiamąjį darbą recenzuoti gavau: __________________________ __________________ _______________________________ (data) (parašas) (recenzento vardas. (studento vardas.

..................... sk............................................................. ............. Baigiamajame darbe analizuojama Reikšminiai žodžiai: xxx................. (II peržiūros data) Baigiamasis darbas Pavadinimas:...... ....... 5 priedas ANOTACIJA Vilniaus kolegijos ISBN......…katedra ........................ ISSN................ .... (skaičiuojasi įskaitant puslapį priedai) .................. ... (naudotų šaltinių skaičius) Verslo vadybos fakultetas Psl....................... ..................................... .................................................. ................. ........... Autorius:....................

....................... Vienas iš skyriaus poskyrių....2........1............2................... 45 3......2.2.............................. ............................................................ Penktasis poskyris........ 43 3...................... Tiriamosios dalies apibendrinimas.................. Dar viena poskyrio dalis.........................................2.2........1............................. Antrasis poskyris..... 31 3...2..................................................................................................................................................................................................... 51 LITERATŪRA................................................... 35 3......................4.......................................................... Ketvirtasis poskyris....................................................1.......................2..26 2.......................................................................1........2.55 Priedų sąrašas ......................................... 12 1................1............. 24 2.........................................2.............................. 7 1....... Poskyrio dalis............... Dar viena poskyrio dalis............. Dar viena poskyrio dalis.................... 5 1..................................................................................................................................2..................................................................................................................................................................................... 47 IŠVADOS... 48 SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA...........................3.....................36 3.............................. Vienas iš skyriaus poskyrių............................................................10 1........2................................ 12 1.................. Poskyrio dalis................................................................. 41 3....................39 3.............................................................. 23 2...........1........................................................ 14 1.... 52 PRIEDAI............................................................................... 7 1.............................................................................. Tyrimo metodikos pasirinkimo pagrindimas ................................................35 3.............. Antrasis poskyris.........................................................................19 2.................3.................................................................................................................................................................... Dar viena poskyrio dalis................ Trečiasis poskyris.................................................................2..................................... TEORINĖ DALIS ............................4......15 2........................................................................................................... Dar viena poskyrio dalis......................................................................................................... Poskyrio dalis...........................................................3.................................................................. ..............................1......................... Antrasis poskyris.2..... 7 1.....3................................................ 28 2.................. 19 2...................................................... Trečiasis poskyris.........5..........1..1........................38 3............. TIRIAMOJI DALIS.................................. Vienas iš skyriaus poskyrių ....................................... 6 priedas TURINYS (turinio pateikimo pavyzdys) ĮVADAS.................................................... Poskyrio dalis....... PROJEKTINĖ DALIS ..

Duomenų apdorojimas. y. apklausas vykdo visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės ir pan. kai duomenys pateikiami aprašant. Struktūriniame stebėjime iš anksto parengiamos stebėjimo lentelės. ieškoma atsakymų į klausimą „kodėl‘. Tyrimuose. Kokybinis tyrimas – tai toks tyrimas. S. t. Teorinis tyrimo pagrindimas. Stebėjimas atliekamas natūralioje aplinkoje.  žalos respondentams vengimas. 2. ekspertų apklausa) ir raštu (grupės apklausa. apklausiant respondentus pagal sudarytą klausimyną. stebimi kolektyvo narių tarpusavio santykiai arba . o ne „kiek daug“ ar „kaip dažnai“. kuriuose duomenys renkami apklausos metodu. I. 7 priedas TAIKOMIEJI TYRIMAI Tyrimai yra įrankis informacijai gauti. įvykius. stebint pirkėjų elgesį parduotuvėje. Apklausa – dažniausiai taikomas kiekybinis duomenų rinkimo metodas. interpretacija. objektus. individuali apklausa. Metodo esmė – surinkti duomenis. apklausa internetu). kai tiriamas žmonių elgesys. kodėl ir kaip bus tiriama ir parengiamas klausimynas (anketa). o ne skaičių pavidalu. fokusuotos grupės diskusija. galioja šie etiniai principai:  savanoriškas sutikimas dalyvauti tyrime. fiksuojama. analizavimas. Stebėjimas – tai duomenų rinkimo metodas. Apklausos metodas dažniausiai taikomas renkant duomenis baigiamiesiems darbams. schemos. Stebėjimą rekomenduojama atlikti tada. Apklausos gali būti atliekamos žodžiu (struktūrinis ar nestruktūrinis interviu. pateikiant klausimus. kokiose lentynose prekės pirmiausiai patraukia jų dėmesį ir pan. kai apibrėžiama. Yra kiekybinio ir kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodai. kokios informacijos reikia ir kokį tyrimą kiekybinį ar kokybinį pasirinkti. apklausa paštu. kuris padeda tyrėjui surinkti pirminius duomenis fiksuojant žmonių elgseną. Atliekant nestruktūrinį stebėjimą nereikia iš anksto paruoštų schemų. Mikėnė (2014) apklausos procesą skaido į tris pakopas: 1. Šiuo tyrimu nustatomos vertybės. patirtys.  anonimiškumas ir gautos informacijos konfidencialumo užtikrinimas. Duomenų rinkimas. analizuojant vartotojų elgesį. Pavyzdžiui. kas. Stebėjimas naudojamas rinkodaros tyrimuose. Stebėjimas gali būti struktūrinis ir nestruktūrinis. Gaižauskaitė. 3. kurio metu surinkti duomenys pateikiami kiekybine išraiška (skaičiais. Kiekybinis tyrimas – toks tyrimas. požiūriai. kiek ilgai pirkėjai užtrunka viename ar kitame skyriuje. Pavyzdžiui. procentais) ir apdorojami naudojant statistinės analizės metodus. interviu telefonu. Tyrimo tikslas lemia.

Kategorijų įtraukimas į tiriamo objekto kontekstą – turinio duomenų interpretavimas.konflikto eiga ir pan. reiškinių panašumus ir skirtumus. 2008). 3. Bitino ir kt. žodžiai. Dokumentų analizė – tai metodas. y. sugretinami mažiausiai du objektai. 4. savybes. tiesiogiai susiję su tiriamu objektu. gautas naudojant interviu. kaip jis vyksta. išnagrinėjimas) – tai mokslinio tyrimo metodas suskaidant visumą (daiktą. fotografuodamas. remiantis pagrindiniais žodžiais. Kokybinė turinio analizė (angl. sąnaudos. asortimentas. šiai analizei būtini keturi etapai: 1. 2008). Turinio analizės metodas (angl. Tokie šaltiniai yra Statistikos departamento informacija. periodiniai leidiniai. kurio tikslas – gauti būtiną tyrimo uždaviniams informaciją. nestandartinius atviruosius klausimynus. grindžiantis teiginius apie objektų. Tai metodas. konstruojamos analogijos ir klasifikacijos. leidžiantis daryti patikimas . kuriuos atspindi frazės. t. esančių už įmonės (organizacijos) ribų. informacija internete. nemokamos ir mokamos duomenų bazės. Lyginant nustatomos reiškinių kiekybinės ir kokybinės charakteristikos. Prasminių elementų nustatymas: kategorijų turinio skaidymas į elementus. kurias stebėjimo metu tyrėjas fiksuoja filmuodamas. gaunamas pelnas. Analizė (gr. požymius. Taikoma įvairių duomenų interpretacijai. Lyginimas – tai metodas. užsirašydamas (Kontautas ir kt. bei kategorijų išskyrimas. sakiniai. Content analysis) yra socialinės informacijos turinio kiekybinė analizė. akcinių bendrovių metinės ataskaitos. Vidiniai duomenys gaunami iš įmonės (organizacijos) dokumentų: gaminamos produkcijos kiekis. Esminių aspektų išskyrimas. visuomeninių organizacijų viešai skelbiami tyrimų duomenys (Kontautas ir kt. Qualitative content analysis) – tai metodas. išskirtos iš visumos dalies nagrinėjimas atskirai. Lyginimo metu. kuriuo gilinamasi į objektą ir kontekstą. Interviu apibrėžiamas kaip tyrėjo inicijuotas dviejų asmenų pokalbis. reiškinį) į sudėtines dalis. kai informacija renkama analizuojant vidinius ir išorinius duomenis. pardavimai pagal regionus. Elgesys stebimas taip. Kokybinės turinio analizės medžiagą sudaro tekstas. analysis – suskaidymas. stengiantis pastebėti kuo daugiau detalių. transporto parkas ir pan. domintis panašumais bei skirtumais tarp kategorijų. Prasminių elementų suskirstymas į subkategorijas. objektyviai ir sistemiškai išnagrinėjus teksto ypatybes. Išoriniai duomenys gaunami iš šaltinių. (2008). 2. Pasak B. norint apibrėžti tarpusavio santykį.

rašo teorines prielaidas arba pateikia vaizdinį paveikslą. kad atvejai turi konkrečius kintamuosius ir kad kintamieji nėra atskiri. plėtoja ir siekia iš surinktų duomenų išskirti kategorijas.išvadas. susijęs su priežastiniu aiškinimu bei pagrindimu parodant. 2008). Atvejo tyrimas leidžia įvertinti priežastingumą. kad kiekviena veikla yra konkretaus aiškinimo erdvė. kuriuo siekiama suformuoti teoriją. Atvejo tyrimo duomenų analizė – tai metodas. rinkdamas duomenis. susijusią su konkrečia tiriama situacija. Analizė yra objektyvi. kuri paaiškina surinktų duomenų esmę. kai „keliaujama“ atgal ir pirmyn tarp kintamųjų ir procesų. duomenų pateikimas ir išvadų formulavimas (Bitinas ir kt. Tai procesas. tyrėjas. Tyrėjas renka duomenis. y. o turi visą laiką „jungtis“. kol suformuojamos kategorijos. prieina prie tų pačių išvadų. parodant. remdamasis interviu. Grindžiamosios teorijos duomenų analizė – tai metodas. 2008). Atvejo tyrimą sudaro duomenų redukavimas. . nagrinėdami tuos pačius dokumentus. jei įvairūs tyrėjai. juos papildo ar sutrumpina (Bitinas ir kt. Duomenų rinkimas tęsiasi tol. paties tyrėjo užsirašytų apmąstymų. t. Duomenys analizuojami iš karto po interviu.

25). 53). pvz. p. skliausteliuose nurodomi tik metai ir puslapis.. (Jonaitis. p..... autorių pavardės ir metai skiriami kabliataškiu. 2013... p. Pavardenis ir kt. Bulota 2015. 8 priedas CITAVIMAS IR BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ PATEIKIMAS Kiekvienas teiginys. (Pavardenis 2016. sutampa pirmasis autorius ir metai. X įrodė. pvz. kad. Jei cituojami to paties autoriaus darbai. p. Kalbant apie to paties autoriaus skirtingas publikacijas... p.. 39). pvz. Nuorodos gali būti rašomos tik lotynų abėcėlės raidėmis.> Rekomenduojama išradingai pateikti citatas.. X įsitikinęs. pvz.... (American psychological association 2016. kurį parengė du autoriai.. pvz. cituojami žodžiai rašomi kabutėse. X šį procesą apibūdina taip. 42)... X nurodo. . 105).“. (Pavardenis 2016a. Jei tekste minimi autoriai... paimtas iš kito autoriaus darbo.. p. Jonaitis. Raškaitis 2016. privalo turėti nuorodą į originalų šaltinį. kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius (Bagdonas. X ir kitų manymu. Kai šaltinis neturi autoriaus. pvz.. t. Pavardenis 2016... 11).. greta autoriaus pavardės ir metų. Citatos apimtis neturi viršyti citavimo tikslui reikalingo masto. pvz.. p. Pateikiant nuorodas apie naudotą literatūrą tekste.. pateikiant nuorodą minimas tik organizacijos arba šaltinio pavadinimas ir metai. 3). ar tekstas cituojamas pažodžiui.. turi būti laikomasi „autoriaus – datos“ metodo.. Jei prie vienos minties yra nurodomi keli literatūros šaltiniai. būtina pateikti jų inicialus... Pateikiant nuorodą į kelių autorių skirtingus šaltinius. 201). p. 105. p. ar reziumuojamas. c ir t. jog. p. kurių pavardės yra vienodos. pvz.. cituoti reikia tik tada. o po jų pateikiamoje nuorodoje.. kaip teigia X. 2014. p..Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis. Cituojant informacijos šaltinį. Jonaitienė ir kt. 2013. b. nesvarbu. tuomet jie pateikiami metų eilės tvarka. (Pavardenis 2015. 34. Kai nuoroda į šaltinį pateikiama tekste. anot X... išleistas tais pačiais metais. Praleistos cituojamų šaltinių dalys žymimos daugtaškiu tarp laužtinių skliaustų<. X mano... p. X ir kiti ištyrė. 42.. p. Petraitis ir kt. Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija. Pažodinės citatos išskiriamos kabutėmis. (Antanaitis 2015. (Pavardenis 2015. po publikacijos metų. tuomet nurodant antrą ir kitus kartus reikia nurodyti tiek autorių. X žodžiais tariant.. pvz. Jei šaltinio autorių yra daugiau nei du. (Psichologijos žodynas 2015. Žukauskas (2016. p.. 2013. 102). kad būtų įmanoma atskirti tuos šaltinius. X pateikia tokią … apibrėžtį. ar perfrazuojamas.. turi būti nurodomas šaltinis. jie yra pateikiami abėcėlės tvarka. (Trimble ir kt. 205). X teigia. 5) palygino įvairią periodinę literatūrą. ir pan. 51. 39)... Cituojant autorių. Cituoti kitų autorių mintis iš originalo reikia tiksliai. p. paliekant tuos pačius skyrybos ženklus. p. išleisti skirtingais metais. 103. skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė ir „ir kt. Jucevičienė 2015. pvz.. p.. ji rašoma lenktiniuose skliausteliuose nurodant autoriaus pavardę originalo kalba ir publikacijos metus (Pavardenis 2016. kai tai būtina.. 2016b. 34–35. paskui rašoma ir kt.. p. jas reikėtų atskirti pridedamomis raidėmis a.

. . p... Kai cituojama iš antrinio šaltinio.. o iš kito autoriaus darbo. pvz. t. tam tikro autoriaus teiginiai cituojami ne iš jo paties. 122). jog pasinaudota antriniu šaltiniu. būtina nurodyti. y.> (cituojama pagal Nicholson 2015. p.. „ kaip teigia Allport<. autorius Pavardenis teigė (cituojama pagal Raškaitį 2016.>. 221). kad <.

9 priedas LITERATŪRA (literatūros pateikimo pavyzdžiai) Studijų darbų bibliografinės nuorodos sudaromos pagal Lietuvos standartą LST ISO 690:2010 Informacija ir dokumentavimas. kurios turi savo standartus. tačiau negalima išskirti nė vieno kaip pagrindinio (pvz. JURKEVIČIUS. LST ISO 690:2010. Kaunas: Obuolys.. Paulius. Bendra spausdintinės knygos ar kitokio monografinio leidinio bibliografinio aprašo elementų tvarka: AUTORIAUS PAVARDĖ. OCONNELL. monografiniams. judančius atvaizdus ir kt. Vilnius: Garnelis. Andrius. Laida. 2010. Sava Roma. Trys autoriai nuorodoje rašomi visi. daugiau nei trys – gali būti visi. Bendra spausdintinio žurnalo ar kito periodinio leidinio bibliografinio aprašo elementų tvarka: . nuoroda pradedama rengti nuo ištekliaus pavadinimo. kai yra daug kūrėjų.Beketas. Vytautas ir kt. 2013. taip pat teisės srities dokumentų nuorodoms. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės (tapatus ISO 690:2010). y. 40 p. ir papild. PRANULIS. JURKEVIČIENĖ. grafinius. Simonas. 2012. ISBN 5-420001486-6. Puslapių skaičius. Tuo atveju. Whatyou to know about.. Standartas netaikomas automatiškai (kompiuterio) sudaromoms nuorodoms. Informacija ir dokumentavimas. Išleidimo vieta: leidėjas. Padstow: Capstone. [Vilnius]: Lietuvos standartizacijos departamentas. 2002. garso įrašus. Fergus. 146 p. Standarto rekomendacijos taikomos bibliografinėms nuorodoms. tačiau paprastai nurodomas pirmasis asmenvardis su prierašu ir kt. ISBN 978-0- 857-08131-5. ISBN 978-609-403-632-3. Antraštė. nuotraukas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst. sudaromoms bet kuriai informacijos ištekliaus rūšiai. Pastaba. garso ir vaizdo kūrinius. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės (tapatus ISO 690:2010). ISBN 978-609-457-437-5. vardas.. elektroninės informacijos ištekliams (įskaitant programinę įrangą ir duomenų bazes). leid. LIETUVOS STANDARTAS. Identifikatorius. Numeravimas. Spausdintinių periodinių leidinių straipsnių nuorodos. ISBN 978-9955-883-21-0. Vadybos funkcijos ir priemonės: mokomoji knyga. TAMOŠIŪNAS. konferencijų medžiaga). 252 p. Marketingas. kartografinei medžiagai. t. 4-asis patais. T 2: Arktis. JURKEVIČIUS. Visuotinė lietuvių enciklopedija. patentams. serialiniams leidiniams. enciklopedijos.(Serijos antraštė). 2014. Vilnius: Technika. 2011. Jurga. teikiniams (straipsniams). 608 p. 270 p. data. 799 p.

Išleidimo vieta nurodoma taip kaip šaltinyje. 2010. PARK. Danguolė. Išradimo pavadinimas. data. HyunHee. Alytaus ir Utenos kolegijų veiklos 10-mečio tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. ISSN 0265 0487. Nr. rašoma laužtiniuose skliaustuose. 33(4). 2012. Vilnius: Vilniaus kolegija. Pastaba. Patento numeris. Bendra bakalauro. Teisės akto pavadinimas: teisės akto rengėjas. 2010. vardas. DREJERIS. 2012 m. Kvalifikacinio mokslinio darbo nuorodos. AUTORIAUS PAVARDĖ. tezių nuorodos. vardas.767-784. numeravimas. Identifikatorius. p. Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas: Vilniaus. Bendra patentinių dokumentų bibliografinio aprašo elementų tvarka: PAREIŠKĖJAS (SAVININKAS). habilitacinio darbo bibliografinio aprašo elementų tvarka: AUTORIAUS PAVARDĖ. Kaunas: Technologija. spalio 27 d. [Vilnius]. In: Internacional Journal of Advertising.28- 35. JEON. miestas. 2010 m. Išradimo pavadinimas. data. daktaro disertacijos. puslapiai. 2010 m. Nr. . puslapiai. Rolandas. lapkričio 8 d. ŠAVAREIKIENĖ. [Kaunas]. vardas arba ORGANIZACIJA. Išradėjas (-ai): PAVARDĖ. Mokslo laipsnis. nurodoma tik pirmoji. numeris. PARK. p. XI-2386. data. Leidinio antraštė. Konferencijos pavadinimas. vardas. Vilnius. ISSN 1648-9098. Konferencijų pranešimų. Disertacijos antraštė. data. Suteikiančios institucijos pavadinimas. Bendra konferencijos medžiagos bibliografinio aprašo elementų tvarka: AUTORIAUS PAVARDĖ. numeravimas. 2014. Jai Kwan. Konferencijos data. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas: Lietuvos Respublikos Seimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Transporto priemonės – 2010 = Transport means – 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2012. tačiau nenurodyta šaltinyje. data. Kauno. Kolektyvinių santykių valdymo plėtra įmonių konkurencingumo stiprinimui. Naujų paslaugų modeliavimas: daktaro disertacija..136-6957. Patentinių dokumentų nuorodos. ISSN 1392- 4559. 1(25). Jeigu vieta žinoma. JungOk. Valstybės žinios. Identifikatorius. magistro darbų. Data. Attributes of back ground music and consumers responses to TV commercials: the moderating effect ot consumer involvement. spalio 21–22 d. Žurnalo antraštė. Straipsnio antraštė. Išleidimo vieta: leidėjas. Jei šaltinyje yra kelios išleidimo vietos. 2008.

org/ Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Apsaugotas popierius.icrossing. 2011. Pastaba.].dlib. Theo. VANAGAS. Prieiga per internetą: http://www. data [citavimo data]. What is Social Media? [interaktyvus] V1. vasario 15 d.4 updated 01.lrs. [Lietuvos Respublikos] Seimo kanceliarija.main Bendra individualaus autoriaus kūrinio. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Numeracija [citavimo data]. 2011 [žiūrėta 2011 m. todėl šie elementai laikomi nebūtinais.08. data [citavimo data]. Leidėjas arba organizacija. gali būti nerašomas.lt/ Pastaba.eu/product/vadybos-pagrindai/ MAYFIELD.lrkm.pdf Pastaba. bibliografinio aprašo elementų tvarka: AUTORIAUS PAVARDĖ. 2008 [žiūrėta 2015 m. 2012 [žiūrėta 2015 m. Prieiga per internetą: http://www. dalies ar puslapių numeris nenurodytas. EUROVOC [interaktyvus].org: The Official Web Site of the Nobel Prize. Ramūnas.mruni. [s. Prieiga per internetą: http://ebooks.co. publikuoto internete.]. Elektroninio tęstinio leidinio (žurnalo) nuorodos.org/. Antraštė [interaktyvus].uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook. GIESECKE & DEVRIENT GMBH.]. data [citavimo data]. kuris kaip pastovus žymuo . Prieiga per internetą: URL adresas. Daugelis elektroninių žurnalų turi skaitmeninio objekto identifikatorių (DOI). Europos patento paraiškos numeris 1099024. Prieiga per internetą: URL adresas. a. Kultūros ministerija. Corporation for National Research Initiatives. leidykla. ISSN. Išleidimo vieta.]. sausio 19 d. Antony. a.] [žiūrėta 2015 m. Išradėjai: PLASCHKA. Prieiga per internetą: URL adresas. Bendra elektroninio žurnalo bibliografinio aprašo elementų tvarka: Antraštė [interaktyvus]. Jeigu tomo.]. Lina.]. Prieiga per internetą: URL adresas. 2001-05- 16. vardas. Dažnai sunku nustatyti išleidimo vietą ir leidėją. Prieiga per internetą: http://www. BURCHARD. Leidėjas arba organizacija.[žiūrėta 2012 m. sausio20 d. lapkričio 11 d. sausio 11 d. 2008 [žiūrėta 2015 m. Prieiga per internetą: http://www3. Nobel Media AB. [Jungtinė Karalystė]: iCrossing. Prieiga per internetą: http://www. Jeigu šaltinyje nenurodyta išleidimo data laužtiniuose skliaustuose rašoma [s. Vadybos pagrindai [interaktyvus]. ISSN 1368-1613. D-LIB magazine [interaktyvus].nobelprize.].08. data. Išleidimo vieta: leidėjas.lt/pls/ev/ev. Bendra duomenų bazės bibliografinio aprašo elementų tvarka: Pavadinimas [interaktyvus]. Reinhard. Bendra visos interneto svetainės bibliografinio aprašo elementų tvarka: Antraštė. sausio20 d. VYŠNIAUSKIENĖ. Antifalsification paper. Nobelprize.

Apraše galima vartoti žodelius „In“ arba „Iš“. Bendra filmų nuorodų bibliografinio aprašo elementų tvarka: Pavadinimas [filmas]. data [citavimo data]. Lietuvos televizija. perfrazuotų ar bent paminėtų) vadovėlių. Filmų nuorodos. Elektroninių knygų. rašant darbą naudotų (cituotų. Bendra elektroninio žurnalo straipsnio bibliografinio aprašo elementų tvarka: AUTORIAUS PAVARDĖ. monografinių leidinių. teikinių (išskyrus e. Antraštė. žurnalus) bibliografinio aprašo elementų tvarka: STRAIPSNIO AUTORIUS. Literatūros ir šaltinių sąrašas – tai abėcėlės tvarka išdėstytų. Pinigų karta. vardas. kuriais remiamasi darbe. vardas. Jeigu būtina. Pastaba.]. Leidėjas. Leidėjas arba organizacija. Būtina pasirinkti vieną būdą ir jo laikytis sąraše. vardas. Andrius. Prieiga per internetą: http://www. Literatūros sąraše.lidata. Televizijos (radijo) laidų nuorodos. sausio 12 d. 2015 m. puslapių numeris [citavimo data]. UTKA. numeravimas. straipsniai. Laikas. REŽISIERIAUS PAVARDĖ. Antraštė [laikmenos žyma]. Elektroninio žurnalo straipsnio nuorodos. Elektroninių knygų. Laida. monografijų. pateikiamame darbo pabaigoje. Išleidimo vieta: leidykla. . WELLES. Antraštė [laikmenos žyma]. Data. rež. Straipsnio antraštė. sausio 20 d. VITKUTĖ-ADŽGAUSKIENĖ. [Kaunas]: KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas [žiūrėta 2015 m. Bendra televizijos (radijo) laidų nuorodų bibliografinio aprašo elementų tvarka: Pavadinimas. Daiva.suteikiamas intelektinės nuosavybės objektui ir leidžia surasti elektroninį objektą saityne. 1948. data. galimybės ir realūs sprendimai. Žurnalo antraštė [interaktyvus]. Atnaujinta 2011-11-11. Iš: Lietuvos HSM archyvas ( LiDA) [interaktyvus]. LRT.pdf Pastaba. Antraštė. STRAIPSNIO AUTORIUS. vardas. duomenų bazių ir pan. USA: Republic Pictures. Prieiga per internetą: URL adresas arba DOI. Platinimo vieta: Platintojas. duomenų bazių ir pan. Iš: AUTORIAUS PAVARDĖ. Transliuotojas. po datos nurodomas transliacijos laikas. Identifikatorius. Kokybinių tyrimų duomenų archyvavimas ir sklaida: technologijos.eu/files/seminarai/2011-09-23/2011Kokybiniu-tyrimu-duomenuarchyvavimas. Macbeth [filmas]. Jie pateikiami pagal bibliografinių nuorodų reikalavimus. periodinių leidinių ir interneto duomenų bazėse rastos informacijos bibliografinis sąrašas. Iš: AUTORIAUS PAVARDĖ. Orson. turi būti tik cituoti šaltiniai ir šaltiniai. išleidimo data. Transliavimo data. Prieiga per internetą: URL adresas.

.......... iniciatyva............ Studentas (-ė) ………………………………………………………………………………………....................................................... (parašas) (vardas........................................................................ darbo rengimo nuoseklumas ………………………………………………………………………………………......................... Baigiamojo darbo autoriaus savarankiškumas............................. valstybinis kodas ............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................... (pareigos) ……………………………… (data) .. Baigiamojo darbo vadovas …………… ……………………………............................................................ ……………………………………………………………………………………………………................................KATEDRA BAIGIAMOJO DARBO VADOVO ATSILIEPIMAS Studijų programa: „.......... pavardė) ................................“ ............. ……………………………………………………………………………………………………................................ ................................. ........................................ (darbovietė) .................. pavardė) Baigiamojo darbo tema ……………………………………………………………………………........... (vardas..................................................................................... 10 priedas VILNIAUS KOLEGIJOS ........................................ …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………............................................ ……………………………………………………………………………………………………................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………..............FAKULTETAS ..............................

geba vertinamojo taikyti žinias ir spręsti sudėtingas ir baigiamojo darbo netipines studijų krypties ir su ja neformaliųjų susijusios profesinės veiklos kriterijų pasiekimų problemas.) įvertinimų problemas ir sprendimus yra puikaus bendraudamas su savo studijų lygmens. 9. kuris žino naujausius studijų dalyko (krypties) Studentas laikomas šaltinius. interpretuoti duomenis ir jais 6 5 1 mažiau kaip keturi remdamasis priimti sprendimus. geba taikyti žinias kriterijų pasiekimų 6 5 1 spręsdamas standartines savo studijų lygmenį. būtinų tolesnėms studijoms ir savarankiškam mokymuisi Tipinis pasiekimų lygmuo Vertina. gali savarankiškai ketvirtadaliai (75 rinkti. Vertinimų skaičius Baigiamojo darbo mojo Vertinimų Studijų rezultatų pasiekimų lygmens pasiekimų lygmens baigiamo. 8. kuris: žino pasiekusiu tipinį svarbiausias savo studijų dalyko vertinamojo (krypties) teorijas ir principus ir gali baigiamojo darbo pagrįsti esminius studijų krypties neformaliųjų pasiekimus. jeigu ne krypties ar su ja susijusios profesinės mažiau kaip trys veiklos problemas. proc. yra tipinio arba . teorijas ir principus ir gali pasiekusiu puikų kurti ir plėtoti naujas idėjas. 11 priedas STUDIJŲ REZULTATŲ PASIEKIMŲ LYGMENYS Puikus pasiekimų lygmuo Vertina. gali savarankiškai rinkti. Vertinimų skaičius Baigiamojo darbo mojo Vertinimų Studijų rezultatų pasiekimų lygmens pasiekimų lygmens baigiamo. „10 ir 9“ apibūdinimas nustatymo jo darbo Vertinimų ne kriterijai vertinimų „8 ir7“ mažiau skaičius kaip Puikiam pasiekimų lygmeniui priskiriamas studentas. vertinti ir interpretuoti savo proc. geba penktadaliai (80 logiškai perteikti informaciją.) įvertinimų studijų krypties duomenis. o kiti – ne krypties ir kitų studijų krypčių žemesnio kaip specialistais. turi mokymosi tipinio lygmens gebėjimų. lygmenį. apibūdinimas nustatymo jo darbo Vertinimų ir 7“ ne kriterijai vertinimų „6 ir 5“ mažiau skaičius kaip Tipiniam pasiekimų lygmeniui Studentas laikomas priskiriamas studentas. idėjas. jeigu ne vertinti. „10 .

geba perteikti pagrindinę studijų krypties informaciją. kuris: žino svarbiausias savo studijų vertinamojo baigiamojo darbo neformaliųjų dalyko (krypties) teorijas ir principus. geba kriterijų pasiekimų lygmenį. problemas. lygmens problemas ir sprendimus. jeigu jo taikyti žinias spręsdamas nesudėtingas savo pasiekimai nesiekia tipinio lygmens studijų krypties problemas. . turi savarankiško mokymosi gebėjimų. gali dalyvauti renkant. reikalingus sprendimams priimti. turi mokymosi gebėjimų. puikaus lygmens. vertinant ir interpretuojant savo studijų krypties duomenis. Slenkstinis pasiekimų lygmuo Slenkstiniam pasiekimų lygmeniui priskiriamas Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį studentas. idėjas. o geba perteikti įprastinę studijų kiti – slenkstinio krypties informaciją.reikalingus sprendimams priimti. idėjas. būtinų tolesnėms studijoms ir savarankiškam mokymuisi.

.FAKULTETAS .... parašas) ........ pavardė... pavardė.......................... uždaviniai.... problemos sprendimas Teorinės dalies vertinimas Tiriamosios dalies vertinimas Tiriamosios dalies ryšys su teorine dalimis Darbo rezultatai ir išvados Baigiamojo darbo praktinė reikšmė (pritaikymo galimybės) Kalbos taisyklingumas Darbo privalumai Darbo trūkumai Klausimai darbo autoriui Baigiamojo darbo vertinimas (dešimties balų sistemoje) --------------------------------- ( įrašyti ) --------------------------------------------------------------------- (vardas..... mokslinis laipsnis) Baigiamojo darbo tikslas...KATEDRA BAIGIAMOJO DARBO RECENZIJA Darbo tema ----------------------------------------------------------- Darbo autorius ---------------------------------------------------------- (vardas..... 12 priedas VILNIAUS KOLEGIJA .................................... pavardė) Recenzentas _______________________________________ (vardas....................... pedagoginis vardas... darbovietė............ pareigos...................................