Autodesk

LICENČNÍ SOFTWAROVÁ SMLOUVA
(ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

POZORNĚ ČTĚTE: SPOLEČNOST AUTODESK, INC. („AUTODESK“) VÁM
UDĚLUJE LICENCI NA PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POUZE ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI OBSAŽENÝMI V TÉTO LICENČNÍ
SOFTWAROVÉ SMLOUVĚ („SMLOUVA“).
VOLBOU TLAČÍTKA „SOUHLASÍM“ („I ACCEPT“) NA KONCI TÉTO SMLOUVY
NEBO ZKOPÍROVÁNÍM, NAINSTALOVÁNÍM, ZAVEDENÍM, ZPŘÍSTUPNĚNÍM
NEBO POUŽITÍM VŠECH NEBO JAKÉKOLI SOUČÁSTI SOFTWARU
(PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ) SOUHLASÍTE S UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY.
SMLOUVA SE POTOM SJEDNÁVÁ MEZI SPOLEČNOSTÍ AUTODESK A BUĎ
VAŠÍ OSOBOU, POKUD POŘIZUJETE TENTO SOFTWARE PRO SEBE, NEBO
SPOLEČNOSTÍ NEBO JINOU PRÁVNICKOU OSOBOU, PRO NIŽ TOTO
PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POŘIZUJETE.
POKUD NESOUHLASÍTE NEBO SI NEPŘEJETE ZAVÁZAT SEBE SAMA NEBO
SUBJEKT, KTERÝ ZASTUPUJETE (SPOLEČNĚ „VY“): (A) NEKOPÍRUJTE,
NEINSTALUJTE, NENAHRÁVEJTE, NEZPŘÍSTUPŇUJTE, NEPOUŽÍVEJTE
PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ; (B) NA KONCI TÉTO SMLOUVY ZVOLTE
TLAČÍTKO „NESOUHLASÍM“ („I REJECT“) (KTERÉ ZRUŠÍ ZAVÁDĚNÍ TOHOTO
SOFTWARU); A (C) DO TŘICETI (30) DNŮ ODE DNE POŘÍZENÍ TOHOTO
SOFTWARE, JEJ VRAŤTE V MÍSTĚ, KDE JSTE HO POŘÍDILI, ABY VÁM BYLY
VRÁCENY PENÍZE.
KOPÍROVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ
NEBO K NĚMU PŘILOŽENÉ DOKUMENTACE, NENÍ-LI TO VE SMLOUVĚ
DOVOLENO, JE NELEGÁLNÍ A ZAKLÁDÁ PODSTATNÉ PORUŠENÍ TÉTO
SMLOUVY A PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA (PRÁVO COPYRIGHTU) A
DALŠÍCH PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K TOMUTO SOFTWARU A
DOKUMENTACI. POKUD KOPÍRUJETE NEBO POUŽÍVÁTE VŠECHNY NEBO
JAKOUKOLI ČÁST TOHOTO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ NEBO
UŽIVATELSKOU DOKUMENTACI, ANIŽ BYSTE UZAVŘELI TUTO SMLOUVU
NEBO ZÍSKALI PÍSEMNÉ POVOLENÍ SPOLEČNOSTI AUTODESK JINÝM
ZPŮSOBEM, PORUŠUJETE AUTORSKÉ PRÁVO A DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ. MŮŽETE ZODPOVÍDAT SPOLEČNOSTI AUTODESK A JEJÍM
POSKYTOVATELŮM LICENCÍ ZA ŠKODY A MŮŽETE BÝT VYSTAVENÍ
TRESTNÍM SANKCÍM.

1. DEFINICE
1.1 „Zpřístupněním“ se rozumí užívání nebo prospěch z aplikování funkcí
programového vybavení.
1.2 „Počítačem“ se rozumí samostatné elektronické zařízení s jednou nebo více
základními procesorovými jednotkami (CPU), které přijímají informace v digitální nebo

pokud pořizujete software pro sebe.1).5 „Povoleným počtem“ se rozumí počet. . fyzickou osobu. Pokud jsou vám dodány programy jako součást softwarového balíčku. Udělení licence společnosti Autodesk je podmíněno tím. pokynů o tom. Udělení licence společnosti Autodesk podléhá jednomu nebo více licenčním parametrům vymezeným v tomto bodu 2. Vymezení licence obsažená v tomto článku 2 definují rozsah práv. přístupového kódu.jí podobné formě a na základě sekvence příkazů tyto informace zpracovávají za účelem dosažení specifického výsledku. do něhož je tato smlouva začleněna. 1. rozumí se pojmem software všechny programy. nebo přibalil na něm. který ve svém názvu obsahuje termín „řada“. řídí se veškerý software výlučně licencí pro samostatné (individuální) verze (viz. co jste si pořídili nebo nainstalovali software. faxu nebo jinak poté.2.2.2 této smlouvy. že budete neustále dodržovat všechna licenčních omezení a restrikce uvedené v této smlouvě. nebo který je dodáván přímo v balení s touto smlouvou.8 „Vámi“ rozumíme buď vás osobně (tj.7 „Uživatelskou dokumentací“ se rozumí vysvětlující materiály v tištěné nebo elektronické formě. bod 2. nepřevoditelnou omezenou licenci bez možnosti sublicencování k používaní kopií softwaru v jurisdikci. v souladu s příslušnou uživatelskou dokumentací a v rozsahu licenčních parametrů. jak software používat a/nebo technických specifikací. které společnost Autodesk nebo její autorizovaný distributor včlenil nebo dodal v balíčku se softwarem. jakož i podstatné porušení této smlouvy.1 Udělení licence. včetně například licenčních podmínek.3 „Instalací“ se rozumí umístění kopie softwaru na pevný disk nebo na jiné paměťové médium jakýmkoli způsobem (například včetně použití instalačního programu. Pokud porušíte jakékoli z těchto omezení a restrikcí. nebo společnost či jinou právnickou osobu. aby s ní souhlasila). 2.4 „Licenčními parametry“ se rozumí definice a omezení použitelného rozsahu licence v bodu 2. 1. Společnost Autodesk vám uděluje nevýlučnou. 1. nestanoví-li písemně společnost Autodesk jinak. 1. která si čte tuto smlouvu a je vyzvána. nebo je vám zaslal na faktuře. pro niž pořizujete tento software. který je součástí programového vybavení). prostřednictvím e-mailu. Jakékoli používání software nad rámec platného udělení licence zakládá porušení práv duševního vlastnictví společnosti Autodesk. Pokud společnost Autodesk výslovně neuvede nebo neodsouhlasí v uživatelské dokumentaci jinak. udělení licence pozbývá automaticky a okamžitě platnosti. jež vám společnost Autodesk uděluje. jež je společnost Autodesk oprávněna specifikovat v příslušné uživatelské dokumentaci. který je příslušný pro platné licenční parametry. SOFTWAROVÁ LICENCE 2.2 Licenční parametry. Povoleným počtem je jedna (1). jež jsou vám dodány jako součást této řady. 1. kde software pořizujete.6 „Softwarem“ se rozumí počítačový program. 1. jak je uvedeno v uživatelské dokumentaci. 2.

2. Najednou nesmíte nainstalovat nebo mít přístup k softwaru na více než jednom (1) počítači. která jsou stanovena v článku 6 této smlouvy.2 až 2. že je jen na ukázku.5 Zkušební verze. která jsou stanovena v článku 6 této smlouvy. nestanoví-li písemně společnost Autodesk jinak. Aniž je dotčeno výše uvedené. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené.2. 2. 2.4 Studentská verze. studentské verze softwaru nesmí být užívány pro komerční. nesmíte ji použít pro konkurenční analýzu nebo pro komerční. Nestanoví-li společnost Autodesk v uživatelské dokumentaci jinak.2 Síťová verze. Zkušební verze může být nainstalována pouze na zkušební dobu třiceti (30) dnů. Podle podmínek této smlouvy je licence na užívání tohoto softwaru neomezená.2. jste oprávněni nainstalovat a zpřístupnit jednu kopii softwaru na počítače v povoleném počtu pouze pro účely osobního vzdělávání a pro žádné jiné účely. pro vyzkoušení. jste oprávněni nainstalovat a zpřístupnit jednu kopii softwaru pouze pro účely komerčního posouzení a na ukázku. Pokud společnost Autodesk v příslušné uživatelské dokumentaci označí software za „verzi pro vzdělávací instituce“. Pokud společnost Autodesk označí software jako „samostatnou verzi“ nebo jako „individuální verzi“ nebo pokud uživatelská dokumentace neoznačuje software žádným označením z verzí. 2. 2.1 Samostatná (individuální) verze. Navíc se na tuto verzi vztahují funkční omezení. zobrazili nebo jiným způsobem vytvořili nebo použili kopii softwaru. 2.6. jste oprávněni nainstalovat. zpřístupnit a používat jednu (1) kopii softwaru na vašem souborovém serveru pro vaše vlastní interní podnikové potřeby s pomocí nástroje Autodesk Licence Manager. jež jsou vymezeny v bodech 2. odborné nebo výdělečné účely. v níž je software pořízen). který nesmí být připojen k síti takovým způsobem.3 Verze pro vzdělávací instituce. Navíc se na tuto verzi vztahují funkční omezení.6 Doba platnosti licence. Pokud společnost v příslušné uživatelské dokumentaci označí software za „síťovou verzi“. můžete nainstalovat a zpřístupnit jednu kopii softwaru na počítače v povoleném počtu pouze pro vzdělávací účely (jak je dále specifikováno v příslušné uživatelské dokumentaci) a žádné jiné účely.2.2. který umožňuje více uživatelům než jednomu (1). která jsou stanovena v článku 6 této smlouvy. odborné nebo jiné výdělečné účely a mohou je používat pouze osoby. Pokud společnost Autodesk uvede v příslušné uživatelské dokumentaci u softwaru. softwarové verze pro vzdělávací instituce nesmí být používány pro komerční. Software může být zpřístupněn pro další počítače nebo jediný počítač v souladu s víceuživatelskou instalací. nikoli pro další prodej. jste oprávněni nainstalovat a zpřístupnit jednu (1) kopii softwaru na jeden (1) samostatně stojící počítač.2. Aniž je dotčeno výše uvedené. aby měli přístup. 2. operovali. licencí s omezenou dobou platnosti nebo . Pokud společnost Autodesk v příslušné uživatelské dokumentaci označí software za „studentskou verzi“. mohou být studentské verze softwaru užívány po dobu jednoho (1) roku od data jejich instalace. Navíc se na tuto verzi vztahují funkční omezení.2. které splňují podmínky pro užívání studentských verzí (jež jsou podrobně vymezeny v příslušné uživatelské dokumentaci pro jurisdikce. není-li software posuzován jako zkušební verze nebo není-li jeho užívání určeno licencí na dobu určitou.2. pokud maximální počet souběžných uživatelů nepřekračuje povolený počet. odborné nebo výdělečné účely. zavedli.

má omezenou dobu platnosti nebo nájmu. Není-li to výslovně dovoleno v bodě 2. jakou jste si pořídili softwarovou verzi. 3.1. jste oprávněni si nainstalovat jednu archivní (záložní) kopii softwaru. a na žádost společnosti Autodesk vrátit uživatelskou dokumentaci této společnosti nebo autorizovanému distributorovi. musíte zničit všechny kopie předchozí verze. Užívání tohoto softwaru po uplynutí příslušné doby platnosti licence nebo jakýkoli pokus překonat blokovací funkci časové kontroly obsaženou v softwaru znamená neoprávněné užívání a zakládá podstatné porušení této smlouvy a práva duševního vlastnictví. od něhož jste si pořídili předchozí verzi. Pokud společnost Autodesk označí software v uživatelské dokumentaci jako upgrade nebo update („nová verze“) softwaru. že původní instalace selže. k němuž vám byla v souladu s touto smlouvou udělena licence.1. Jen s výjimkou verzí pro vzdělávací instituce a studentských a zkušebních verzí. není-li to výslovně povoleno společností Autodesk v příslušné uživatelské dokumentaci.4 Softwarové komponenty.1 Záložní kopie. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo požadovat. kdy poprvé nainstalujete tento software. Bez ohledu na to. nesmí být kopírována. abyste jí předložili dostatečný důkaz o tom. podle toho. k němuž vám dříve poskytla licenci („předchozí verze“). 2. Tuto archivní kopii si nesmíte nainstalovat na další počítač. nesmí být kopírována elektronicky. jste oprávněni si ponechat a nemusíte zničit předchozí verzi a můžete ji užívat výlučně v případě potřeby pro účely (1) instalace nové verze licencované touto smlouvou a (2) pro archivní (záložní) účely k instalaci nové verze licencované touto smlouvou v případě. který doplňuje nebo rozšiřuje software. můžete nainstalovat a mít přístup k druhé softwarové kopii na pevném disku druhého počítače. pokud tento další počítač není segmentovaným serverovým diskem (drive).2 Dodatečná instalace. která z nich je kratší. pokud je na některém počítači nainstalována další softwarová kopie.2: (a) pokud je uživatelská dokumentace v tištěné formě.1 Povolené činnosti 3. a neuvede-li Autodesk dobu platnosti licence. že předchozí verze byla zničena. POVOLENÉ A ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 3. V žádném případě však nesmí být k archivní kopii přístup. Software je vám licencován jako jediný produkt a jeho součásti nesmí být odděleny pro použití na více než jednom (1) počítači. a (b) pokud je uživatelská dokumentace v elektronické podobě. 2. není-li v době dodávky stanoveno jinak. k němuž může mít přístup pouze uživatel aktivní softwarové kopie. poskytnout doplňkový software.nájemní licencí. Pokud společnost Autodesk u softwaru uvede. Společnost Autodesk nebo autorizovaná třetí strana je oprávněna vám v souvislosti se softwarem. včetně kopií nainstalovaných na vašem pevném disku. že je k němu licence udělena na dobu určitou. za niž jste zaplatili. Tento doplňkový software a všechny nové verze podléhají s výjimkou bodu 5. a to do sto dvaceti (120) dní od instalace nové verze. potom stanovená doba platnosti vyprší devadesát (90) dnů ode dne. Bez ohledu na výše uvedené. který vlastníte nebo je pod vaší kontrolou za .1 (omezená záruka) smluvním podmínkám této smlouvy. 3. V takovém případě je doba platnosti licence uvedena společností Autodesk v příslušné uživatelské dokumentaci („stanovená doba platnosti“) nebo to je doba.3 Upgrady.

3. když se váš primární server. nálepky nebo známky. 3. že: (i) originál i druhou kopii využívá stejná osoba.3 Převody.předpokladu.2. sériovým číslem nebo s jiným prostředkem ochrany proti kopírování. na němž je nainstalována aktivní softwarová kopie.2. americkými nebo dalšími platnými zákony o kontrole vývozu.1 Užívání.8 Export. který umožňuje používat software pouze tehdy. Za žádným účelem nesmíte změnit. Nesmíte používat žádné vybavení. ledaže je to výslovně schváleno v této smlouvě. software nebo jiné prostředky určené k obcházení nebo odstranění jakékoli formy ochrany proti kopírování. (iii) v každém okamžiku je přístupná pouze jedna ze softwarových kopií. Ze softwaru nebo uživatelské dokumentace nesmíte odstranit. který nedodala přímo společnost Autodesk nebo autorizovaný distributor. Společnost Autodesk nedovoluje žádnou z následujících činností a jste srozuměni s tím.4 Hosting nebo užívání třetí stranou. a (iv) obě softwarové kopie jsou nainstalovány a jsou zpřístupněny výlučně pomocí prostředku ochrany proti kopírování (lze-li aplikovat). přeložit.2 Zakázané činnosti.2. 3. 3. zařízení. nebo používat software spolu s přístupovým kódem. 3. aby vám bylo umožněno vykonávat práci. pokud se nacházíte mimo vaše obvyklé místo práce. 3. stane neschopný provozu. zpřístupnit nebo jinak kopírovat nebo užívat software nebo uživatelskou dokumentaci. včetně například síťové . najmout. včetně například jeho užívání ve spojení s webovým hostingem nebo podobnou službou. jeho zpětný překlad nebo převod ze strojového kódu (desasemblace). upravit.2. 3. na záložním serveru. pronajmout nebo jiným způsobem převést na jinou osobu celé programové vybavení nebo jakoukoli jeho část nebo uživatelskou dokumentaci nebo jakákoli práva. Nesmíte provádět zpětnou analýzu softwaru. pozměnit nebo zakrýt jakákoli sdělení o vlastnictví. Nesmíte používat software. 3. jež jsou udělena v této smlouvě.9 Užívání v zahraničí. který je dodáván společně s programovým vybavením. (ii) druhá kopie je nainstalovaná a je zpřístupněna výlučně buď (a) jde-li o síťové verze.2.5 Oznámení. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk nesmíte distribuovat. nebo software zpřístupnit třetím stranám na vašem počítačovém systému prostřednictvím internetu. 3.2.2. kterou používá společnost Autodesk ve spojitosti se softwarem.2 Zpětná analýza.2.2.7 Obcházení. nebo (b) na přenosném počítači nebo jiném neserverovém počítači mimo vaše obvyklé pracovní místo.6 Modifikace. že taková činnost je zakázána: 3. seřadit nebo vytvořit odvozené dílo založené na tomto softwaru nebo uživatelské dokumentaci. Nesmíte nainstalovat nebo zpřístupnit nebo umožnit instalaci nebo zpřístupnění softwaru prostřednictvím internetu. Nesmíte exportovat software nebo uživatelskou dokumentaci v rozporu s touto smlouvu. půjčit. Nesmíte nainstalovat.

SPOLEČNOST AUTODESK NEZARUČUJE. a to do devadesáti (90) dnů od data přijetí vašeho softwaru.10 Výjimky ze zákazů. které výslovně povoluje kogentní zákon (například činnosti povolené podle doktríny řádného užívání /fair use/ uvedené v paragrafu 107 zákona USA o autorském právu /copyright/ a zákonů. SPOLEČNOST AUTODESK NEPOSKYTUJE A VY NEDOSTÁVÁTE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY.2 se nevztahují na činnosti. Struktura. ANIŽ BY BYLA DOTČENA VÝŠE UVEDENÁ PRÁVA. Celková odpovědnost společnosti Autodesk a váš výlučný prostředek k uplatnění práva na nápravu bude podle této omezené záruky poskytnuté v tomto bodu 5.2 Zřeknutí se odpovědnosti. pokud a dokud jste společnosti Autodesk předem nezaslali písemné oznámení s třicetidenní (30) lhůtou. že nebudete uplatňovat žádná práva vznikající z těchto kogentních zákonů. 91/250 o právní ochraně počítačových programů) za předpokladu. Společnost Autodesk se zaručuje.verze. 3. nejedná se o prodej. nebo v refundaci licenčních poplatků a ve zrušení této smlouvy. od něhož jste software získali. vlastnictví a všechna práva a podíl na tomto softwaru. a uživatelské dokumentace a všech kopií. NIKOLI VÝSLOVNOU ZÁRUKU NEBO GARANCI. K softwaru a uživatelské dokumentaci se uděluje licence. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK POSKYTNUTÝCH V BODU 5. organizace a softwarový kód jsou cennými obchodními tajemstvími společnosti Autodesk a jejích poskytovatelů licencí. ŽE PROVOZ . na němž se software dodává. JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO UJIŠTĚNÍ O SOFTWARU A JEHO FUNKČNOSTI UVEDENÁ V UŽIVATELSKÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI JAKÉKOLI KOMUNIKACI S VÁMI ZAKLÁDAJÍ TECHNICKOU INFORMACI. nezbytné informace k dosažení interoperability nezávisle vytvořeného programu s tímto softwarem. Tato refundace je podmíněna vrácením vadného média a uživatelské dokumentace společně s kopií příjmového dokladu vystaveného místní prodejnou společnosti Autodesk nebo autorizovaným distributorem. a proto jste povinni zachovávat důvěrnost těchto obchodních tajemství. na němž je software dodáván.1 Omezená záruka. NAVÍC SE SPOLEČNOST AUTODESK VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY. jež jsou obecně uvedeny v uživatelské dokumentaci a že médium. ve výměně vadného média. nebude mít vadu materiálu a vadu v provedení. 5. 4. OMEZENÁ ZÁRUKA A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 5. Zákazy obsažené v tomto bodu 3. nebo uživatelskou dokumentaci mimo jurisdikci.2. v níž jste tento software pořídili. 5. že k datu dodání softwaru a dalších devadesát (90) dnů poté bude mít tento software vlastnosti a funkce. zůstávají společnosti Autodesk a jejím poskytovatelům licencí. právní titul.1 podle volby společnosti Autodesk spočívat v pokusu o opravu nebo odstranění chyb. včetně například autorských práv.1 TÉTO SMLOUVY. které provádějí směrnici EC č. jež jste si vytvořili. VČETNĚ NAPŘÍKLAD IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST. ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZA NEPORUŠOVÁNÍ. VYHRAZENÍ VŠECH PRÁV Není-li v této smlouvě stanoveno jinak. abyste jí umožnili podle jejího vlastního uvážení provést alternativní nápravu např.

6. NEŽ JE VÁM VYDÁN PŘÍSTUPOVÝ KÓD. DŘÍVE. 6. A NENAHRAZUJÍ NEZÁVISLÉ TESTOVÁNÍ ZATÍŽENÍ. KTERÉ MOHOU ZMĚNIT NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO REŽIMU. MANIPULUJETE-LI S MECHANISMY NASTAVENÍ DATUMU NA VAŠEM POČÍTAČI. VČETNĚ VŠECH POLOŽEK NAVRŽENÝCH S POMOCÍ TOHOTO SOFTWARU. V DŮSLEDKU ŠIROKÉ ŠKÁLY POTENCIÁLNÍCH APLIKACÍ PRO SOFTWARE NEBYL TENTO SOFTWARE VYZKOUŠEN VE VŠECH SITUACÍCH.3 Verze pro vzdělávací instituce a studentská verze.TOHOTO SOFTWARU BUDE PLYNULÝ A BEZ CHYB. B. SPOLEČNOST AUTODESK JE POVINNA POUŽÍVAT VAŠE REGISTRAČNÍ ÚDAJE V SOULADU SE SVÝMI PLATNÝMI ZÁSADAMI TÝKAJÍCÍMI SE ZACHOVÁNÍ POVINNOSTI MLČENLIVOSTI. JEŽ JSOU ZÍSKANÉ POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU. MANAGEMENT A KONTROLU TOHOTO SOFTWARU. MUSÍTE ZAREGISTROVAT VÁMI POŘÍZENÝ SOFTWARE U SPOLEČNOSTI AUTODESK. OSOBY. BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI VÝROBKU. UPOZORNĚNÍ 6.2 Požadovaný přístupový kód. VÍCE INFORMACÍ JE UVEDENO V PŘÍSLUŠNÉ UŽIVATELSKÉ DOKUMENTACI NEBO JE NA VYŽÁDÁNÍ K DISPOZICI VE SPOLEČNOSTI AUTODESK. OSOBY. KTERÉ POUŽÍVAJÍ TENTO SOFTWARE. V NICHŽ MŮŽE BÝT POUŽIT. SOFTWARE PRO AUTOMATIZOVANÉ PROJEKTOVÁNÍ A DALŠÍ TECHNICKÝ SOFTWARE JSOU URČENY K TOMU. JEŽ POUŽÍVAJÍ SOFTWARE. PŘEVODY A TRVALÉ UŽÍVÁNÍ SOFTWARU SI MOHOU VYŽADOVAT PŘÍSTUPOVÝ KÓD. ABY POMÁHALY S DESIGNEM VÝROBKU. DO TÉTO POVINNOSTI NAPŘÍKLAD PATŘÍ STANOVENÍ VHODNÉHO UPLATNĚNÍ SOFTWARU A VÝBĚR PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ A PROGRAMŮ K DOSAŽENÍ ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ.1 Funkční omezení. 6. ROVNĚŽ ODPOVÍDAJÍ ZA URČENÍ PŘIJATELNOSTI SAMOSTATNÝCH POSTUPŮ PRO TESTOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI A PŘESNOSTI JAKÉHOKOLI PROGRAMOVÉHO VÝSTUPU. SPOLEČNOST AUTODESK ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NENESE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY. VÝSLEDEK PRÁCE A DALŠÍ . A. SOFTWARE PRO AUTOMATIZOVANÉ PROJEKTOVÁNÍ A DALŠÍ TECHNICKÝ SOFTWARE JSOU NÁSTROJE VÝLUČNĚ URČENÉ PRO UŽÍVÁNÍ VYŠKOLENÝMI PROFESIONÁLY. POUŽÍVÁTE-LI SOFTWARE PO UPLYNUTÍ PLATNÉ ZKUŠEBNÍ DOBY NEBO OMEZENÉ DOBY PLATNOSTI LICENCE NEBO POKUD PROVÁDÍTE URČITÉ DALŠÍ ČINNOSTI. JEŽ JSOU UVEDENY V UŽIVATELSKÉ DOKUMENTACI NEBO JSOU K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI AUTODESK NEBO NA VYŽÁDÁNÍ. POKUD SE HO POKUSÍTE PŘEVÉST NA JINÝ POČÍTAČ. INSTALACE. PŘÍSTUP. NENAHRAZUJÍ VÁŠ ODBORNÝ ÚSUDEK. BEZPEČNOSTNÍ MECHANISMY AUTORIZACE MOHOU SOFTWARE ZABLOKOVAT. ODPOVÍDAJÍ ZA DOHLED.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 9. konkurz. ZTRÁTU PŘÍJMU.F. 8.R. UŠLÝ ZISK. §§227. která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům na základě podmínek této smlouvy. 7.. §12. V souladu s 48 C. JEŽ JSOU VYTVOŘENÁ S POMOCÍ SOFTWAROVÝCH VERZÍ PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A STUDENTSKÉ VERZE. 111 McInnis Parkway.7202. DAT NEBO NÁKLADY NA KRYTÍ ZTRÁT. ZDA OMEZENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ.F. 9.DATA. RESTRIKTIVNÍ PRÁVA VLÁDY USA Software a uživatelská dokumentace jsou „komerčními položkami“.R. Inc.7202-4 jsou software a uživatelská dokumentace poskytovány koncovým uživatelům americké vlády (1) pouze jako komerční položka a (2) výlučně v souladu s těmi právy. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TOHOTO ČLÁNKU 7 SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÉ ŠKODY.1. dohodnete se se svými . NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. OBSAHUJÍ URČITÁ SDĚLENÍ A OMEZENÍ. jenž je tvořen „komerčním počítačovým softwarem“ a „dokumentací komerčního počítačového softwaru“. AŤ UŽ JE ODVOZENA ZE SMLOUVY. JEŽ JSOU PODLE TÉTO SMLOUVY K DISPOZICI. SPOLEČNOST AUTODESK NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ. KTERÁ ČINÍ DATA NEPOUŽITELNÝMI KROMĚ VYUŽITÍ VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI. OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD NEDBALOSTI) NEBO JINAK. San Rafael.7202-1 až 227. POKUD SLOUČÍTE NEBO SPOJÍTE DATA VYTVOŘENÁ V SOFTWAROVÝCH VERZÍCH PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE S DATY. Výrobcem je společnost Autodesk.F. které jsou jako termíny vymezeny v 48 C. Zákaz postoupení. pokud půjdete do konkurzu nebo úpadku.R. POTOM TATO DATA MOHOU BÝT ZASAŽENA TĚMITO OMEZENÍMI. NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ CÍL. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. §12. JEŽ JSOU VYTVOŘENA JINAK.212. §227.R.212 a 48 C. Tato smlouva a veškerá práva podle této smlouvy jsou nepostupitelná a jakékoli údajné postoupení je neplatné. popřípadě 48 C.F.101. SPECIÁLNÍ. USA. KTERÝ ZPŮSOBIL TYTO ŠKODY. California 94903. (Sbírka federálních předpisů) §2.F. I KDYBY BYLA SPOLEČNOST AUTODESK INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD A BEZ OHLEDU NA TO. Tuto smlouvu a licence udělené v souladu s ní je oprávněna bez dalšího upozornění nebo úkonu ukončit společnost Autodesk. přičemž tento termín je vymezen v 48 C. AŤ JSOU ZPŮSOBENY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A BEZ OHLEDU NA TEORII O ODPOVĚDNOSTI. NAVÍC ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK NEBO JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ ZA ŠKODY VZNIKAJÍCÍ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S TÍMTO SOFTWAREM NEBO TOUTO SMLOUVOU NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEKROČIT ČÁSTKU VÁMI UHRAZENOU NEBO VÁMI SPLATNOU ZA TENTO SOFTWARE.R.

5 Audity. neplatné nebo nevynutitelné. VÝJIMKY PRO SOFTWARE ODDĚLENÍ MEDIA AND ENTERTAINMENT FIRMY AUTODESK Pokud je software označen tak. Volba práva. V žádném případě nesmí být současně zpřístupněno více kopií softwaru než povolený počet. neplatnost nebo nevynutitelnost tohoto ustanovení v této jurisdikci nemá v žádném případě jakýkoli dopad na zákonnost. Žádné ustanovení tohoto bodu nelze považovat za omezení jakýchkoli právních nebo ekvitních opravných prostředků. Jakékoli změny této smlouvy jsou neplatné. platnost nebo vynutitelnost jakéhokoli dalšího ustanovení této smlouvy v každé další jurisdikci. Tato smlouva a veškeré spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem státu Kalifornie bez odkazu na principy kolizních norem a s vyloučením úmluvy OSN pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží. v níž je takové ustanovení nezákonné.4 Oddělitelnost. a považuje se za upravené v té míře. která je nezbytná k vyhovění příslušnému zákonu.2. která je pro tento laboratorní balíček schválena. 9. že je vyvinut oddělením Media and Entertainment firmy Autodesk. zpřístupnili nebo povolili přístup k softwaru na počítači(ích) způsobem. 10. divizí společností Autodesk. v jakém je jakékoli ustanovení této smlouvy v souladu s příslušným zákonem považováno za zcela nebo zčásti nezákonné. Pokud je podle příslušné uživatelské dokumentace software licencován jako „Laboratorní balíček“ („Lab Pack“) a zaplatili jste za něho licenční poplatek. je toto ustanovení nebo jeho část neúčinná v jurisdikci. V případě a rozsahu. který není touto smlouvou povolen. prohlášení nebo reklamy.1 Licence pro laboratorní balíček.6 Jazyk. jak je to uvedeno na příslušné uživatelské dokumentaci.3 Úplná dohoda. jste oprávněni nainstalovat software na povolený počet počítačů a vyhotovit povolený počet kopií uživatelské dokumentace. potom je společnost Autodesk oprávněna okamžitě zrušit tuto smlouvou a nesete odpovědnost za úhradu jakýchkoli nezaplacených poplatků. Pokud tyto kontroly nebo audity odhalí. jenž je schválený pro tento laboratorní balíček. neplatnosti nebo nevynutitelnosti tohoto ustanovení. 9. jež má společnost Autodesk k dispozici při porušení této smlouvy nebo aplikovatelného zákona. a to v rozsahu nezákonnosti. dohody. že po přiměřeném upozornění má společnost Autodesk nebo oprávněný zástupce společnosti Autodesk právo na kontrolu a audit vaší instalace. použijí se následující licenční parametry: 10. zpřístupnění a užívání softwaru.věřiteli nebo vstoupíte do likvidace. 9. neplatné nebo nevynutitelné. Nezákonnost. aby byl maximálně realizován úmysl smluvních stran. V případě jakýchkoli rozporů mezi anglickou verzí a některým z jejích překladů je právně závazná anglická jazyková verze této smlouvy. K zajištění souladu s touto smlouvou souhlasíte s tím. . 9. nejsou-li náležitě písemně podepsány. pokud jde o software a uživatelskou dokumentaci. Tato smlouva a příslušná uživatelská dokumentace zakládá úplnou dohodu mezi námi a nahrazuje všechny předchozí nebo stávající sdělení. Jakákoli kontrola nebo audit musí být vedeny v obvyklé pracovní době ve vašem zařízení nebo elektronicky. 9. že jste nainstalovali. jakož i za úhradu přiměřených nákladů na audit.

“ 10.2. Do každé kopie příkladů zdrojového kódu.“ . a (ii) obsahují podle vlastního uvážení společnosti Autodesk kromě příkladů zdrojového kódu podstatné vlastnosti a funkce. které k fungování vyžadují 3ds max nebo VIZ („zásuvné moduly“ – plug-in). není-li to písemně povoleno společností Autodesk. nebo jako součást nástroje pro softwarové projektování. které jsou začleněny do komerčních softwarových aplikací. Inc. (2) Distribuovat výsledné binární soubory příkladů zdrojového kódu v uživatelských dílech. takže příklady zdrojového kódu nejsou primárním zdrojem hodnoty. za předpokladu. které jste vyvinuli vy. jakož i následující prohlášení: „Tento software obsahuje kód ve vlastnictví společnosti Autodesk chráněný autorským právem. Do těchto uživatelských děl musíte zahrnout oznámení o autorském právu společnosti Autodesk.10.. avšak byl modifikován a není společností Autodesk ve své modifikované formě podepsán. a musíte používat klasifikační identifikaci pro všechny třídy objektů.2. Můžete použít uživatelské dílo a distribuovat softwarové soubory s výhradou následujících restrikcí: (1) Z jakéhokoli média musíte vyřadit MIDI soubory pro komerční rádiové nebo televizní vysílání a (2) nesmíte distribuovat modifikované nebo nemodifikované softwarové soubory. statických obrázků a zvukových souborů obsažených v softwaru (společně uváděné jako „softwarové soubory“) s výlučným cílem jejich inkorporace do vašich vlastních animací a statických obrázků. pokud: (i) tyto aplikace k fungování vyžadují 3ds max nebo Autodesk VIZ. potom: (a) Můžete modifikovat a vyhotovit neomezený počet kopií příkladů zdrojového kódu obsažených v softwaru („příklady zdrojového kódu“) a všechny výsledné binární soubory pro výlučný účel jejich inkorporace do vašeho vlastního díla („uživatelské dílo“) a (b) toto uživatelské dílo můžete s výhradou následujících restrikcí užívat: (1) Musíte jasně označit všechny příklady zdrojového kódu a všechny výsledné binární soubory za uživatelské dílo. S výhradou výše uvedených restrikcí můžete distribuovat uživatelská díla a softwarové soubory. Pokud je software v příslušné dokumentaci označen jako „Autodesk 3ds max“ nebo „Autodesk VIZ“ na produktech vydaných společností Autodesk. která jsou komerčně distribuovanými softwarovými aplikacemi. můžete pouze tehdy. nikoli společnost Autodesk. které jste vytvořili a které se odlišují a jsou jasně rozeznatelné od klasifikační identifikace používané společností Autodesk. které byly dodány se softwarem jako samostatným komerčním produktem. odvozeného díla a do výsledných binárních souborů musíte zahrnout oznámení o autorském právu (copyrightu) společnosti Autodesk. jakož i následující prohlášení: „Tento software obsahuje kód ve vlastnictví společnosti Autodesk chráněný autorským právem (copyrightem). včetně například aplikací ve formě kolekce nebo knihovny. že tyto komerční softwarové aplikace obsahují vedle softwarových souborů podstatné vlastnosti nebo funkci a softwarové soubory nejsou primárním zdrojem hodnoty.2 Zásuvné moduly 10.2 Rovněž můžete modifikovat a vyhotovit neomezený počet kopií jednotlivých animací.1. který však není společností Autodesk podepsán.