6/10/2017 飏�  โทรศัพ ท์มอ

Moto G5 Plus ราคา­สเปค­โปรโมชัน ื ถือ | เช็คราคา.คอม

Home > โทรศัพท์มอ
ื ถือ > โมโต Moto > โมโต Moto G > โมโต Moto G5 Plus

Citibank
รายละเอียด : Moto G5 Plus โมโต จี 5 พล ัส

Moto G5 Plus โมโต จี 0
Like
5 พล ัส

ราคากลาง : 9,990 บาท เข้าดูทงหมด : 5,403
ั៛�

Product Highlight

"  Moto G5 Plus  สมาร์ทโฟนรุน่ ต่อยอดจาก
Moto G4 Series ทีเ绯 ปิ ดตัวในปี ทผ
ี绯 า่ นมา โดย
มาพร้อมการพลิกโฉมดีไซน์ใหม่ทมี绯 ปี มโฮม ุ่
ลักษณะกลมมน บนตัวเครือ绯 งโลหะ
อะลูมเิ นียมสุดพรีเมียม  "

៛� ออนไลน์
สง飏� ั ซือ

฿ 9,990 สี Gold

฿ 9,990 สี Silver

Photo Gallery Moto G5 Plus โมโต จี 5 พล ัส

ภาพที 飏� 1/2 ภาพที 飏� 2/2

 

รายละเอียดมือถือ Moto G5 Plus โมโต จี 5 พล ัส

ยีห
飏� อ
้ : โมโต Moto

รุน
่ : G5 Plus

http://www.checkraka.com/mobilephone/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95­Moto­G­5­Plus­1447465/ 1/5

 ปี  2560 Mobile G 134K จํ านวน ประเภท : โทรศัพท์ส มาร์ทโฟน จํานวนซิม : 2 ซิม ถูก ใจเพจ ประเภทซิม : Nano Sim เป็ นคนแรกในกลุ่มเพ แบบดีไซน์ : จอสัมผัส ของคุณทีถ ู ใจสิง飏� นีퟎ� 飏� ก สี : เทา. Flash. HTML (5) ระบบร ับส่งข้อความ : SMS. Wi­Fi (802.080 × 1. EMAIL.gl/miy G รายละเอียดอืน 飏� : เซ็น เซอร์ Geo­tagging. 7. Jack (3. 20.6/10/2017 飏�  โทรศัพ ท์มอ Moto G5 Plus ราคา­สเปค­โปรโมชัน ื ถือ | เช็คราคา. นํퟎ� าหนั ก 155 กรัม CheckRa ka.2 × กว ้าง 74 × หนา 7. face detection. 1900 MHz) Mobile 3G (850.2).000 mAh ไร ้ขอบทีส 飏� วยมาก รีววิ  Samsung จอภาพ   Galaxy S8+ สมา ชนิดจอ : จอสัมผัส  (IPS LCD) โฟนหน ้าจอไร ้ขอบ เมีย飏� มยิง飏� กว่าเดิม > ขนาด­ความละเอียด : 5.คอม เปิ ดต ัว : เดือน กุมภาพัน ธ์. 900. 40) Thailand  ขนาด­นํ า៛� หน ก ั : ยาว 150. PUSH MAIL 飏� มต่ออิน เตอร์เน็ ต การเชือ : 3G. auto­HDR ป้ องกัน ของเหลวเข ้าภายในตัวเครือ 飏� ง และป้ องกัน นํퟎ� ากระเซ็น ด ้วย ็ ราคา เชค เทคโนโลยี (Nano­Coating) กล้องถ่ายรูป   เป็ นคนแรกในกลุ่มเพ คุณทีถ ู ใจสิง飏� นีퟎ� 飏� ก ความละเอียด : กล ้องหลัง (12 Mpx).11 a/b/g/n). 900. 2100 MHz) GURU 4G (B1. MMS.0 Nougat) หน่วยประมวลผล­CPU : Qualcomm Snapdragon 625 2. Samsung Galaxy ความจุขอ ้ มูลภายนอกสูงสุด : Micro SD 256 GB S8+ สมาร์ทโฟนห แบตเตอรี飏� : ความจุแบตเตอรี 飏� 3.2 นิퟎ�ว.  :  ­ เว็บ ไซต์ : เข ้าเว็บดูรายละเอียด  คลิก ราคากลาง : 9. เซนเซอร์รับภาพ. 28.checkraka. 8. 5.. 1.920 px https://goo. 424 ppi. touch focus. Bluetooth (4. 60 http://www. EDGE.ค.com ความจุขอ ้ มูลภายใน­ROM : 32 GB 1 ชม.0 GHz octa­core CPU 650 MHz หน่วยประมวลผลกราฟิ ก­ : Adreno 506 GPU หน่วยความจํา­RAM : 4 GB 飏� มต่อภายนอก ระบบเชือ : USB (2. ซูมดิจต ิ อล ระบบปฏิบ ัติก าร : Android (7. WiFi Direct. 38.5). GPRS. GLONASS) สอบถามเพิม 飏� เติม : Moto Tel. 3. ทอง ความถี­飏� เครือข่าย : 2G (850. 1800.0). 1900. 19. panorama.7 มม. กล ้องหน ้า (5 Mpx) ความละเอียดของภาพภ่ายสูงสุด : ­ คุณสมบ ัติ : Auto Focus. Enhanced Data Rate (EDR).com/mobilephone/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95­Moto­G­5­Plus­1447465/ 2/5 . 4G ระบบ GPS : มี (A­GPS.990 บาท ณ วัน ที 飏� 11 พ. WiFi.

ค.checkraka.4 นิวퟎ�     http://www.990 สี Silver 飏� ั โปรโมชนจากผู ผ ้ ลิต­ประกาศ 飏� ยังไม่มโี ปรโมชัน สิทธิป ระโยชน์เพิม 飏� เติมจาก checkraka.com เร็วๆ นีퟎ�   มือ ถือ ราคาใกล้เคียง     飏� ั   สิทธิประโยชน์แ ละโปรโมชน   Apple Huawei Samsung BlackBerry Moto iPhone 7 Plus Mate 9 Pro Galaxy S7 Edge DTEK 60 Z 飏� ใี飏� ช ้ กล ้องคู ่ และแบตเตอรีท กล ้องหลังคู ่ Leica ทีพ 飏� ฒ ั นา ความสมบูรณ์แบบ ยิง飏� กว่าที飏� กลับ มาพร ้อม Android ระ Design สวยงามพร ้อมเพิม 飏� งานได ้นานกว่าเดิม ให ้ดียงิ飏� กว่าเดิม เคย ดับ พรีเมีย 飏� ม ขีดจํ ากัดด ้วย Moto Mods Sony Vivo OPPO ZTE LENOVO Xperia XZ V5 F1 Plus AXON 7 PHAB 2 Plus รวมเอาจุดแข็งระดับ สูงสุด กล ้องหน ้า 20MP พร ้อมไฟ จั ดเต็มทั งퟎ� เรือ 飏� ง Selfie และ พรีเมีย 飏� มตังแต่ ퟎ� ภายนอก สมาร์ท โฟนกล ้องคู ่ หน ้าจอ ของ Sony เข ้าไว ้ด ้วยกัน แฟลช Selfie ได ้ดีท สี飏� ด ุ ประสบการณ์การใช ้งานที飏� จนถึงภายใน กับ ราคาสุดคุ ้ม ใหญ่ยักษ์  6. 60 ៛� ออนไลน์ สง飏� ั ซือ ฿ 9.คอม : ­ ราคา  : ­ ราคา  : ­ ราคา  คําแนะนํ าการใช้ขอ ้ มูล : ภาพทีแ 飏� สดงเป็ นเพียงภาพประกอบ ข ้อมูลอาจมีการเปลีย 飏� นแปลง ดังนั น ퟎ� โปรดสอบถามข ้อมูลและรายละเอียดเกีย 飏� วกับสิน ค ้ากับบริษัท­ผู ้จํ าหน่ ายทุก ครังퟎ� ก่อนตัดสิน ใจ update ณ ว ันที飏� : 17 พ.com/mobilephone/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95­Moto­G­5­Plus­1447465/ 3/5 .com อีกหลายรายการจาก checkraka.990 สี Gold ฿ 9.6/10/2017 飏�  โทรศัพ ท์มอ Moto G5 Plus ราคา­สเปค­โปรโมชัน ื ถือ | เช็คราคา.

.6/10/2017 飏�  โทรศัพ ท์มอ Moto G5 Plus ราคา­สเปค­โปรโมชัน ื ถือ | เช็คราคา.checkraka. ง่ายนิดเดียว! ดวลเดือดเรือ 飏� งกล้อง! iPhone 7 ช็อตต่อซ็ อต! Samsung Galaxy 16 อ ันด ับเคส iPhone 7 และ ปะทะ Nokia 3310 (2017) S8 ปะทะกล้อง Mirrorless และ iPhone 7 Plus ขีดสุดแห่งความ DSLR หรูหรา! ดูข ้อมูลความรู ้โทรศัพท์มอ ื ถือทังퟎ� หมด     ั มอ Advertorial โทรศพท์ ื ถือล่าสุด http://www.. โทรศ ัพท์มอื ถือก ับ Line สามารถ Backup การ เก็ บ ภาพความประท ับใจในอยุธยา นว ัตกรรมโดดเด่น ลํา៛� สม ัย แต่ สนทนาไปที 飏� Google Drive ได้ ด้วย Huawei P10 Plus กล ับไปไม่รอด แล้ว .com/mobilephone/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95­Moto­G­5­Plus­1447465/ 4/5 ..คอม ั มอ รีววิ โทรศพท์ ื ถือล่าสุด Samsung Galaxy S8+ สมาร์ท Nubia M2 Lite สมาร์ทโฟนรุน ่ OPPO A57 สมาร์ทโฟน รุน ่ เล็ก โฟนหน้าจอไร้ขอบ พรีเมีย 飏� มยิง飏� เล็ก มีดท ี ก ี飏� ล้องหน้า ทีม 飏� าพร้อมกล้องหน้า 16 ล้าน กว่าเดิม พิก เซล Nubia M2 สมาร์ทโฟนกล้องคู่ Xiaomi Mi Note 2 สมาร์ทโฟน Vivo V5s สมาร์ทโฟนสําหร ับคน 飏� ั ายภาพระด ับมือ พร้อมฟังก์ชนถ่ เรือธงมาพร้อม RAM 6GB ร ักการ Selfie กล้องหน้า 20 ล้าน อาชีพ พิก เซล พร้อม Selfie Soft Light ดูรวี วิ โทรศัพท์มอ ื ถือทังퟎ� หมด     ั มอ ข้อมูลความรูโ้ ทรศพท์ ื ถือล่าสุด ย้อนดู ..

001 บาท ข LG Microsoft Nokia OPPO SAMSUNG Sony True Vivo Wiko Xiaomi ดูมอ ื ถือทุกยีห 飏� ้อ โทรศ ัพท์มอ ื ถือใหม่ยอดนิยม 飏� ั ข่าว­โปรโมชน­จ ัดอ ันด ับ โทรศ ัพท์มอ ื ถือ APPLE iPhone 6 HTC One True Smart ข ้อมูลความรู ้โทรศัพท์มอ ื ถือ โทรศัพท์มอ ื ถือเปิ ดตัวใหม่ LENOVO A HTC Desire Samsung Galaxy S 10 อันดับ โทรศัพท์มอ ื ถือ ข่าว­โปรโมชั飏�นมือถือ LG G DTAC Phone EAGLE AIS Lava รีววิ โทรศัพท์มอ ื ถือ Mobile Expo Sony Xperia Z ASUS Zenfone 2 Samsung Galaxy Note http://www.001 ­ 20.00 BlackBerry DTAC HTC ราคา 10.001 ­ 10.6/10/2017 飏�  โทรศัพ ท์มอ Moto G5 Plus ราคา­สเปค­โปรโมชัน ื ถือ | เช็คราคา.0 Huawei i­mobile LENOVO ราคา 20.000 บาท APPLE ASUS BenQ ราคา 5.คอม อ่านให้ร ู ้ ดูให้เป็ น "สเปคเครือ 飏� ง สแกนเนอร์สุดเจ๋งสําหร ับออฟฟิ ศ Brother DCP­L5600DN สแกนเนอร์" เลือกย ังไงให้คุม ้ ค่า มือโปร! Brother ADS ­ 3600W เครือ ํ นก 飏� งพิมพ์สา ั งานม ัลติฟงั ก ับ Brother 飏� ั ก์ชนเลเซอร์ สุ ดยอดผูช้ ว่ ย อ ัจฉริยะประจําออฟฟิ ศ 8 สุดยอดไอเท็มเด็ ดทีต 飏� อ ้ งมีก ่อน Shopping Online มาแรง! ซือ ៛� ไปเทีย 飏� วญีป 飏� ่ ุน ของออนไลน์ย ังไงให้ป ลอดภ ัย? ดู Advertorial โทรศัพท์มอ ื ถือทังퟎ� หมด   โปรดระบุยห ี飏� ้อ­รุน ่  เช่น iPhone 6   โทรศ ัพท์มอ ื ถือใหม่ตามแบรนด์ โทรศ ัพท์มอ ื ถือใหม่ตามประเภท โทรศ ัพท์มอ ื ถือตา Alcatel one touch Acer AIS โทรศัพท์สมาร์ท โฟน โทรศัพท์ธรรมดา ไม่เกิน 5.checkraka.com/mobilephone/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95­Moto­G­5­Plus­1447465/ 5/5 .