AVE MARIA

Franjo LUŽEVIĆ

Andante religioso
° #
S & 4 œœ œ
mf

A
4 œ̇ œ œ ˙
œ̇ # œ ˙ ˙˙ œœ œœ œ ˙˙ #
œ̇ œ
p A - ve Ma - ri - a! Po - zdrav taj div - ni
A - ve Ma - ri - a! Pli - va - ju zvu - ci
A - ve Ma - ri - a! Zdra - vo nam bu - di,

? #4 ˙ œ œ ˙˙ œ̇ œ œ̇ œ œœ œ ˙ ˙
¢ 4˙ œ œ œ ˙ ˙
T
B

° #
5 U
& œ̇ #œ œœ œ ˙ œ̇ œ ˙˙ ˙ ˙˙
œ n˙ œœ œœ #˙
s na - ših se du - ša mi - lo sad vi - ja,
an - đe - la pje - san drh - će to sti - ja,
ti s ko - je mi - lost raj - ska nam si - ja,
œ œ œ #˙ œ̇ œ ˙ œœ œœ
?# œ œ œ œ ˙ ˙ b˙˙ ˙˙
u
¢

° #
9
˙
& ˙˙ œœ œœ ˙ ˙˙ ˙˙ #œœ œœœ ˙
˙˙
˙
# ˙˙
p sla - ve - ći te - be, Dje - vi - ce raj - ska,
ku - ca - ju sr - ca, ljud - ska mi - li - ja,
daj da nam du - ša, vije - kom Te - sla - vi,
˙ #œ œ ˙ ˙ #˙ œ #œ
?# ˙ ˙
¢ ∑ ∑ ∑ ∑

° #
13
U
& ˙˙ œœ œ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙
#œ ˙˙ ˙
po - juć ti slat - ko: A - ve Ma - ri - a.
po - juć ti slat - ko: A - ve Ma - ri - a.
po - juć ti slat - ko: A - ve Ma - ri - a.

˙ ˙ œ œ œ œ ˙˙
? # ˙˙ œ #œ
#œ œ ˙ n˙˙
˙ œ ˙
¢ œ u
Edition Lendić
2

° # ™
17 Allegro

& ™ ∑ ∑ ∑ ˙ ∑œ œ
A - ve Ma -

˙ œœ n œœ œœ œœ œœ
A - ve Ma - ri - a,
˙˙ œ̇ œ
f

? # ™™ ˙ œ œ ˙ œ̇ œ
¢
A - ve Ma - ri - a, a - ve Ma - ri - a,

rit. Largo
f A - ve Ma - ri - a,
° #˙
21
œ œ ˙ ˙ " ˙ ˙
& ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ w ™™

ri - a, Ma - ri - a, a - - ve!

œ ˙ w
? # ˙˙ œœ
œ #˙
˙
˙ ˙ n˙
w
w ™™
¢
a - ve Ma - ri - a,

Edition Lendić