PENDAHULUAN.

Hakikatnya manusia ialah sebagai hamba Allah s.w.t. bukanlah satu penghinaan atau satu kehinaan
kepada manusia sebaliknya gelaran hamba Allah s.w.t. adalah satu gelaran yang paling tinggi kepada
manusia seperti yang ditegaskan oleh Allah s.w.t. sendiri di dalam al-Quran kerana itulah gelaran
yang diberikan kepada nabi dan rasul. Kehambaan diri manusia kepada Allah s.w.t. Maha Pencipta
hakikatnya adalah kemuliaan, keagungan dan kekuatan. Kehinaan yang paling hina ialah kehambaan
manusia kepada sesama manusia atau makhluk. Inilah yang ditentang dan cuba dibasmi oleh Islam
melalui asas atau konsep tauhid. Salah satu dari keistimewaan atau kemuliaan manusia sebagai
hamba Allah s.w.t. yang sebenarnya ialah manusia telah dianugerahkan tugas/amanah yang tidak
dipunyai oleh seluruh makhluk lain iaitu khalifahtullah dimuka bumi.

Manusia sebagai hamba Allah s.w.t. dilantik menjadi khalifah Allah dan perlantikkan itu adalah
kerana kelayakan manusia untuk memegang jawatan tersebut. Antara kelayakan tersebut ialah
bahawa diantara hamba-Nya maka manusialah yang lebih hampir dengan Alllah s.w.t. Sebagai
hakikatnya, hamba-Nya dan kkhalifah-Nya maka manusia tidak berhak mencipta yang diizinkan.
Tanggungjawab Khalifah terhadap Umat[sunting | sunting sumber]

Pertama : Memelihara Keturunan.
Antara langkah-langkah praktiknya:

1. Mensyariahkan nikah dan mengharamkan penzinaan;

2. Tidak memberikan kebebasan dalam tingkah laku, berhubungan bebas, seks bebas dan
sebagainya;

3. Menetapkan berbagai hukuman terhadap mereka yang berzina.

Dalam sistem kehidupan sekular, tentunya perkara-perkara tersebut tidak dapat dilakukan kerana
melanggar hak asasi manusia yang merupakan tunjang kepada sistem demokrasi.
Kedua : Memelihara Akal.
Islam telah menetapkan beberapa perkara antaranya;

1. Mewajibkan seluruh warganegara menuntut ilmu dengan pembiayaan sepenuhnya oleh
negara. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w, para sahabat dan para khalifah;

2. Mencegah dan melarang dengan tegas segala perkara yang merosakkan akal seperti
minuman keras dan dadah;

3. Menetapkan hukuman terhadap semua yang terlibat dengan barangan larangan tersebut.

Dalam sistem sekarang, minuman keras dianggap barang yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi
kerana cukai importnya. Maka, ianya hanya ‘diharamkan’ sekiranya tidak membayar cukai atau
diseludup secara haram. Itu pun, hukumannya langsung tidak meninggalkan kesan terhadap
pelakunya.
Ketiga : Memelihara Kehormatan.
Hal ini diatur dengan;

1. Memberikan kebebasan untuk melakukan apa pun yang mubah selagi tidak keluar dari
sempadan syariah;

2. Melarang orang menuduh zina, jika tiada bukti, hukuman had al-qazaf iaitu disebat 80 kali
akan dilaksanakan;

3. Wanita dijadikan sebagai “kehormatan” yang mesti dipelihara, dan bukannya sebagai
barangan murahan.

Era dunia sekular sekarang tidak menjamin kehormatan seseorang. Acara-acara hiburan, ekploitasi
ke atas wanita, malah aksi-aksi pornografi (lucah) dibiarkan berleluasa.
Keempat : Memelihara Jiwa (Nyawa) Manusia.
Dengan syariah Islam setiap warga daulah Islam walau apa pun bangsa dan agamanya, akan
terpelihara dan dijamin keselamatan jiwanya.
Sebaliknya, tanpa syariah Islam, realiti hari ini menunjukkan bahawa setiap hari media ada
melaporkan kes pembunuhan. Keluarga mangsa korban selalunya tak dilayan seadilnya. Berbeza
dengan Islam yang menetapkan hukum qisas dan diyat.
Kelima : Memelihara Harta.
Dalam Islam, bukan hanya harta peribadi yang dilindungi, tetapi keperluan asas setiap individu juga
terjamin. Harta milik umum seperti hasil galian, petroleum dan sebagainya hanya akan dikelolakan
oleh negara dan dikembalikan bagi kesejahteraan rakyat.
Sebaliknya, dalam sistem sekular keperluan asas pun tidak dijamin, apatah lagi harta milik umum
hanya dirasai segelintir orang kaya termasuklah rakyat asing.
Keenam : Memelihara Agama.
Islam mempunyai hukuman bunuh bagi orang yang murtad.
Dalam sistem sekular, agama ini sering diperlecehkan, aqidah umat juga tidak terpelihara untuk
disesuaikan dengan prisip kebebasan beragama.
Ketujuh : Memelihara Keamanan.
Khalifah yang telah dibaiat, sudah tentu tidak akan membiarkan pihak asing menguasai kemanan
daulah. Bahkan mereka yang merompak, merusuh dan membuat jenayah akan dibunuh, disalib dan
diasingkan dari daulah (salah satu atau ketiga-tiganya). Bandingkan dengan situasi kini, penjenayah
bebas keluar masuk penjara tanpa rasa kesal dan rakyat sentiasa rasa tidak aman dan selamat.
Kelapan : Memelihara Negara.
Dalam Islam, keutuhan daulah sentiasa dijaga. Pemberontak negara akan dihukum. Sebarang usaha
untuk memecahbelahkan daulah akan dilumpuhkan. Bezanya kini, sistem sekular membiarkan negeri
umat Islam berpecah menjadi serpihan kecil dan lemah
Sejarah Kerunyuhan Khalifah Islam

Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi
Muhammad SAW (570–632). Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu’minīn atau “pemimpin
orang yang beriman”, atau “pemimpin orang-orang mukmin”, yang kadang-kadang disingkat menjadi
“amir”.

Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali
bin Abi Thalib), kekhalifahan yang dipegang berturut-turut oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
dan Kesultanan Utsmaniyah, dan beberapa negara kecil dibawah kekhilafahan, berhasil meluaskan
kekuasaannya sampai ke Spanyol, Afrika Utara, dan Mesir.

Khalifah berperan sebagai pemimpin ummat baik urusan negara maupun urusan agama. Mekanisme
pemilihan khalifah dilakukan baik dengan wasiat ataupun dengan majelis Syura’yang merupakan
majelis Ahlul Halli wal Aqdiyakni para ahli ilmu (khususnya keagamaan) dan mengerti permasalahan
ummat. Sedangkan mekanisme pengangkatannya dilakukan dengan cara bai’at yang merupakan
perjanjian setia antara Khalifah dengan ummat.

Khalifah memimpin sebuah Khilafah, yaitu sebuah sistem kepemimpinan umat, dengan
menggunakan Islam sebagai Ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran, Hadist,
Ijma dan Qiyas.

Jabatan dan pemerintahan kekhalifahan terakhir, yaitu kekhalifahan Utsmani berakhir dan
dibubarkan dengan pendirian Republik Turki pada tanggal 3 Maret 1924 ditandai dengan
pengambilalihan kekuasaan dan wilayah kekhalifahan oleh Majelis Besar Nasional Turki, yang
kemudian digantikan oleh Kepresidenan Masalah Keagamaan (The Presidency of Religious Affairs)
atau sering disebut sebagai Diyai

Kata “Khalifah” sendiri dapat diterjemahkan sebagai “pengganti” atau “perwakilan”. Dalam Al-
Qur’an, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan
memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah
pengganti Nabi Muhammad saw sebagai Imam umatnya, dan secara kondisional juga
menggantikannya sebagai penguasa sebuah entitas kedaulatan Islam (negara). Sebagaimana
diketahui bahwa Muhammad saw selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai Imam, Penguasa,
Panglima Perang, dan lain sebagainya

-www.islamislami.com-

Khilafah merupakan pengganti yang melaksanakan tugas Rasulullah n terhadap umat Islam setelah
wafatnya beliau. Lantaran diutusnya Rasulullah n adalah untuk menegakkan agama dan mengatur
urusan umat manusia yang selaras dengan syariat, maka merupakan suatu kewajiban bagi setiap
orang yang bertanggungjawab terhadap urusan manusia setelah beliau untuk menggantikan tugas
beliau, terutama untuk menjaga eksistensi agama dengan segenap tenaganya dan mengerahkan
pasukan-pasukan Islam demi menumpas orang-orang yang menentang dan memerangi Islam.
Khalifah (bahasa Arab: ‫()خليفة‬bahasa Inggeris: Caliph) secara harfiyah bermakna "pengganti" atau
"wakil" yakni pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat. Mereka digelar sebagai
khalifah Allah (perwakilan Allah) dan khalifah Rasulullah (pengganti utusan Allah).

Gelaran khalifah ini juga dikenali sebagai Amīr al-Mu'minīn (‫ )المؤمني أمي‬yang bermakna "pemimpin
orang yang beriman". Sejak tumbangnya Empayar Turki Uthmaniyyah, gelaran ini tidak lagi
digunakan

Syarat-Syarat In’iqâd Seorang Khalifah[sunting | sunting sumber]

Syekh Taqiyuddin An Nabhani dalam Kitab Nizamul Hukm Fil Islam menyebutkan tujuh syarat
sehingga seseorang layak menjadi Khalifah, dimana syarat tersebut menjadi syarat sah untuk
diangkat menjadi Khalifah atau disebut sebagai syarat in’iqâd. Jika ada satu saja kekurangan, maka
akad pengangkatan Khalifah menjadi tidak sah. Adapun syarat tersebut adalah :

1. Muslim

2. Lelaki

3. Baligh

4. Berakal (Bukan Gila)

5. Adil

6. Merdeka (Bukan Hamba)

7. Mempunyai Kemampuan Memimpin Negara (Daulah Islamiyah)

8. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dapat dipahami dari firman Allah
dalam Q.S Al-Baqarah : 30, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. “mereka berkata :”
Mengapa engkau hendakmenjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akn membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami enantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman : ”sesungguhnya Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

9. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata “khalf” (menggantikan,
mengganti), atau kata “khalaf” (orang yang datang kemudian) sebagai lawan dari kata
“salaf” (orang yang terdahulu). Sedangkan arti kata khilafah adalah menggantikan yang lain,
adakalanya karena tidak adanya (tidak hadirnya) orang yang diganti, dan adakalanya karena
memuliakan (memberi penghargaan) atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan
pengganti.

Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas- tugas :

 Menuntut ilmu pengetahuan (Q.S Al-Nahl : 43), karena manusia itu adalah makhluk yang
dapat dan harus dididik/ diajar (Q.S al-baqarah :31) dan yang mampu mendidik /mengajar
(Q.S Ali imran:187, al-an’am :51)

 Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan
kesengsaraan (Q.S al-Tahrim : 6) termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara
kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dn sebagainya
 Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau khalq.
Khuluq merupakan bentuk batin/ rohani, dan khalq merupakan bentuk lahir/ jasmani.

Tugas kekhalifahan dalam keluarga/ rumah tangga meliputi tugas :

 Membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah, mawaddah dan wa
rahmah / cinta kasih (Q.S ar-Rum : 21) dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya
sebagai suami-istri atau ayah-ibu dalam rumah tangga.

Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas :

 Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Q.S al-Hujurat : 10 dan 13, al-Anfal : 46 )

 Tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (Q.S al-Maidah : 2)

 Menegakkan keadilan dalam masyarakat (Q.S al-Nisa : 135 )

 Bertanggung jawab terhadap mar ma’ruf nahi munkar ( Q.S Ali Imran 104 dan 110)

 Berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para
fakir miskin serta anak yatim (Q.S al Taubah : 60, al Nisa’ : 2), orang yang cacat tubuh (Q.S
‘Abasa : 1-11), orang yang berada di bawah penguasaan orang lain.

Tugas kekhalifahan terhadap alam (natur) meliputi :

 Mengulturkan natur (membudayakan alam), yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan,
sehingga menghasilkan karya- karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia.

 Menaturkan kultur (mengalamkan budaya), yakni budaya atau hasi karya manusia harus
disesuaikan dengan kondisi aam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar
tidakmenimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya.

 MengIslamkan kultur (mengIslamkan budaya), yakni dalam berbudaya harus tetap
komitmen dengan nilai- nilai Islam yang rahmatan lil-‘alamin, sehingga berbudaya berarti
mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan
menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan
kebesaran Ilahi.