1913- a II.

Balkán-háború- Románia megszerzi Dél-Dobrudzsát
1915- londoni, bukaresti titkos tárgyalások az antanttal
1916. augusztus- Románia belép a háborúba, megtámadja a Monarchiát
1917- a románok megállítják a Központi Hatalmak támadását a Marasti-Marasesti- Ojtuz vonalnál
1917. december- kikiáltják Besszarábia autonómiáját
1918. február- kikiáltják Besszarábia (Moldvai Demokratikus Köztársaság) függetlenségét
1918. április- kinyilvánítják Besszarábia egyesülését Romániával
1918. május- bukaresti béke
1918 októberében Alexandru Vaida-Voevod a budapesti parlamentben felolvasta a Nagyváradi
Nyilatkozatot, amelyben kinyilvánította az erdélyi románság önrendelkezési jogát
1918 novemberében Aradon létrejött a Központi Román Nemzeti Tanács, amely az egyesülésért
folytatott mozgalom vezetőszerve volt
1918. november- bevezetik az általános szavazójogot
1918. november 10- Románia visszalép az I. világháborúba
1918. november 11- Németország kapitulál, az I. világháború vége
1918. november 28-án a Bukovinai Általános Kongresszus kihirdette Bukovina egyesülését
Romániával
1918. december 1- a gyulafehérvári román nemzetgyűlés kimondja Erdély egyesülését Romániával
1919- Saint- Germainben béke Ausztriával: Románia megkapta Bukovinát
1919- Neuilly-ben béke Bulgáriával: Románia visszakapta az 1913-ban megszerzett Dél-Dobrudzsát
1920. június 4- Nagy-Trianon kastélyban (Versailles) béke Magyarországgal: Románia megkapta
Erdélyt és a Bánságot
1920- Párizs- Nagy-Britannia, Franciaország, Japán és Olaszország elismerte Besszarábia egyesülését
Romániával- Szovjet-Oroszország nem írta alá, és nem ismerte el az egyesülést.
1921- megalakul a Romániai Kommunista Párt
1921-ben a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (későbbi Jugoszlávia), Románia és Csehszlovákia
létrehozta a Kisantant szövetséget
1923- kiadják Románia II. Alkotmányát
1925- Károly herceg (a későbbi II. Károly) lemond a trónról
1926- Ferdinánd király halála, utódja, I. Mihály még kiskorú, helyette régenstanács vezeti az országot
1930-ig.
1930- Károly herceg visszatér az országba, és II. Károly néven megkoronázzák
1938- II. Károly új Alkotmányt ad ki- bevezeti a királydiktatúrát 1940-ig
1939. augusztus 23- Ribbentrop- Molotov paktum, amelyben Németország és a Szovjetunió
érdekszférákra osztotta egymás között Kelet-Európát.
1940- Románia elveszíti Besszarábiát, a II. bécsi döntés következtében Észak-Erdélyt, a craiovai
egyezmény értelmében pedig Dél-Dobrudzsát
1940- II. Károly lemond a trónról, utódja ismét fia, I. Mihály- a tényleges hatalom Ion Antonescu
marsall és a Legionárius mozgalom (Vasgárda) kezében
1941- Antonescu feloszlatja a Vasgárdát, felszámolja a Legionárius mozgalmat, katonai diktatúrát
vezet be
1941- 1944. augusztus 23- Antonescu diktatúrája, Románia Németország oldalán harcol a II.
világháborúban a Szovjetunió ellen
1944. augusztus 23- Antonescut megbuktatják, Románia átáll a Szövetségesek oldalára
1945- Petru Groza első kormánya
1946- meghamisítják a parlamenti választásokat- a kommunisták győzelme, Groza II. kormánya
1947. december 30- Mihály király lemondatása, a kommunista Népköztársaság kikiáltása
1948- Románia első kommunista Alkotmánya, Gh. Gheorghiu- Dej rendszerének kezdete

1989.Ceausescu elkezdi a nyugati kölcsönök törlesztését 1985.az enyhülés.1952. neosztálinista rendszer időszaka 1974-ben Ceausescu. a diktátor elmenekül 1989. nyugati nyitás és párton belüli hatalommegosztás időszaka 1968-a „prágai tavasz”. Gorbacsov lesz a Szovjetunió főtitkára. május 20-án rendezték az első szabad választást 1991. amelyet szintén ő maga fog betölteni.a sztálinista rendszer időszaka 1960-1965.a személyi diktatúra.a demokratikus Alkotmány bevezetése 2004 márciusában Románia csatlakozott a NATO-hoz 2007. december 25.a sztálinista Alkotmány 1947/1948. kitört a forradalom.tömegmegmozdulás kezdődik Temesváron Tőkés László érdekében 1989. az ország neve Románia Szocialista Köztársaság 1965-1971/1972. új Alkotmány.az enyhülés időszaka 1964-ben Dej kiadja híres nyilatkozatát.M.munkássztrájk és rendszerellenes tiltakozás Brassóban 1989. december 21.megkezdődik a hidegháborús enyhülés és a nyitás politikája 1987.Ceausescu és felesége kivégzése 1990.1960.Dej halála.Románia csatlakozott az Európai Unióhoz . 1977-ben bányászlázadásra került sor a Zsíl-völgyében 1980. Ceausescu lesz a pártfőtitkár. N. nemzeti kommunizmus.Ceausescu elítéli a Szovjetunió beavatkozását és távol marad a forradalom leverésétől 1968.a bukaresti nagygyűlés. amelyben Románia kinyilvánítja a kommunista országok nemzeti szuverenitásának és szabadságának elvét 1965. december 16.a megyésítés 1971/1972. létrehozza az államelnöki tisztséget.