Our Father

Our Father, in heaven And forgive us our sins
Holy be your name As we forgive those
Your kingdom come who sin
You will be done against us;
on earth as it is in And do not bring us to
heaven the test
Give us this day our But deliver us from evil.
daily bread AMEN.

Ama namin sa araw-araw.
Ama namin,
sumasalangit ka At patawarin mo kami
sambahin ang ngalan sa aming mga sala para
mo, Mapasaamin ang nang pagpapatawad
kaharian mo namin
sundin ang loob mo sa nagkakasala sa amin.
Dito sa lupa, para nang At huwag mo kaming
sa langit. ipahintulot
Bigyan mo kami sa tukso at iadya mo
ngayon ng aming kami
kakanin sa lahat ng masama.

Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Mother of At pinagpala naman ay God iyong anak pray for us sinners na si Hesus. AMEN. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. women. now and the hour of our death. . HAIL MARY ABA GINOONG Hail Mary. your womb Jesus. Ina ng AMEN.AMEN. Santa Maria. napupuno ka ng grasya. full of grace MARIA Our Lord is with you Blessed are you among Aba Ginoong Maria. and blessed is the fruit Ang Panginoong Diyos of ay sumasaiyo. Holy Mary.

sinners now and the hour of Let us pray: our death. full of grace Hail Mary. O Lord. unto me according to thy word. O Holy women. The angel of the Lord declared unto Mary. etc. And dwelt among the Holy Spirit. Holy Mary. The Angelus Hail Mary. . Our Lord is with you Blessed are you among Pray for us. etc. And the word was made And she conceived of flesh. etc. Hail Mary. Be it done grace into our hearts. we beseech Behold the handmade of Thee. Mother of God pray for us Hail Mary. That we the fruit of your womb may be made worthy of Jesus. Pour forth. the promises of Christ. AMEN. Thy the Lord. us. and blessed is Mother of God.

Ina ng Diyos ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN. Ipanalangin mo kami Santa napupuno ka ng grasya. Amen Ang Orasyon Aba Ginoong Maria… At ang Verbo ay Binati ng Angel si Ginoong nagkatawang tao. known by the message Through the same of an angel. dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. At pinagpala naman ay iyong anak na si Hesus. Santo Aba Ginoong Maria… Aba Ginoong Maria. At siya’y naglihi lalang ng Espiritu nakipamuhay sa atin. At Santa Maria. Maganap nawa sa Aba Ginoong Maria… akin ayon sa iyong sinabi. brought to the Glory of Thy son was made His Resurrection. .that we to whom the Passion and Cross be Incarnation of Christ. Inang Diyos. Santa Maria. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Narito ang alipin ng Panginoon. Nang kami’y Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. may by His Christ Our Lord.

Who The communion of Saints the was conceived by the Holy forgiveness of sins. The Spirit Born of the Virgin resurrection of the body and Mary. and dead. The third day he rose again from the In the name of the Father. sa iyong mahal na grasya at pamamagitan ni Hesu- yayamang dahil sa Kristo aming Panginoon.Manalangin Tayo: niya sa krus ay papakinabangin mo kami Panginoon naming Diyos. was crucified. pagkakatawang tao ni Hesu-Kristong anak mo. Creator of heaven dead. right hand of the Father Almighty The Apostle Creed From thence he shall come I believe in God the Father To judge the living and the Almighty. ng kanyang pagkabuhay kasihan mo nawa ang na mang muli sa aming mga kaluluwa ng kadakilaan sa Langit. died GLORIOUS and was buried. pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang Amen. . And the Holy Spirit. and earth And in Jesus Christ the Holy Catholic Church his only Son our Lord. He MYSTERIES descended into hell. Pakundangan sa mahal na sakit at at pagkamatay HOLY ROSARY Pilate. suffered under Pontius the life everlasting. Amen. I believe in Holy Spirit. He descended into the Son. heaven and seated At the Amen.

(Repeat 3 be your name. you will be done On earth as it is in heaven. Hail Mary The First Glorious Hail Mary. AMEN.Our Father Our Father. Holy Mary. Your kingdom times) come. in heaven Holy be your name. Your kingdom come. Blessed are “THE you among women. and forgive us our sins. and forgive us our sins. As we forgive those who sin . you will be done On earth as it is in heaven. And blessed is the fruit of Your RESURRECTION” womb Jesus. Amen. Our Mystery Lord is with you. in heaven Holy our death. full of grace. As it was the against us. Give us this day our daily bread. world without end. Give Glory be to the Father and to us this day our daily bread. AMEN. As the Son and to the Holy we forgive those who sin Spirit. from evil. And do not bring beginning is now and ever us to the test But deliver us shall be. Mother of God Pray for us Our Father sinners Now and the hour of Our Father.

As we forgive those who sin Hail Mary against us. world without end. As it was the Oh my Jesus. especially who have most The Second Glorious need of your mercy. Give us to the test But deliver us us this day our daily bread. AMEN. And do not bring earth as it is in heaven. Amen especially who have most need of your mercy.against us. in heaven Holy be your name. the Son and to the Holy Amen. lead all souls to heaven. Hell. forgive us our sins save us from the fires of Hell. forgive us our beginning is now and ever sins save us from the fires of shall be. Oh my Jesus. AMEN. lead all souls to heaven. from evil. And do not bring (Repeat 10 Times) us to the test But deliver us Glory be to the Father and to from evil. Spirit. Your kingdom Mystery come. world without end. and forgive us our sins. the Son and to the Holy Hail Mary Spirit. As it was the (Repeat 10 times) beginning is now and ever Glory be to the Father and to shall be. Mystery “THE ASCENSION into HEAVEN” Our Father The Third Glorious Our Father. you will be done On .

Your kingdom and forgive us our sins. we forgive those who sin against us. you will be done On we forgive those who sin earth as it is in heaven. lead all souls to heaven. Give against us. AMEN. As from evil. And do not bring us this day our daily bread. AMEN. be your name. you will be done On earth as it is in heaven. As come. the Son and to the Holy Amen Spirit. world without end. Your kingdom Our Father come. forgive us our need of your mercy. in heaven Holy us this day our daily bread. especially who have most Oh my Jesus. As it was the beginning is now and ever Glory be to the Father and to shall be. sins save us from the fires of Hell. As it was the beginning is now and ever Oh my Jesus. . Give Our Father. And do not bring Hail Mary us to the test But deliver us (Repeat 10 times) from evil. world without end. in heaven Holy be your name. Glory be to the Father and to Hail Mary the Son and to the Holy (Repeat 10 times) Spirit. forgive us our shall be. “THE DESCENT OF The Fourth Glorious THE HOLY SPIRIT” Mystery “THE Our Father ASSUMPTION OF MARY” Our Father. lead all souls to heaven. us to the test But deliver us and forgive us our sins. sins save us from the fires of Amen Hell.

“THE CORONATION OF OUR BLESSED LADY” Hail. come. Amen. Thine against us. forgive us our need of your mercy sins save us from the fires of Hell. As it was the Christ. especially who have most The Fifth Glorious Mystery need of your mercy. lead all souls to heaven. Give sighs mourning and us this day our daily bread. O loving. our Our Father. Holy Queen. most we forgive those who sin gracious Advocate. . and Amen the Son. us to the test But deliver us and after this our exiles show unto us the Blessed from evil. poor banished children of Eve. world without end. O (Repeat 10 times) sweet Virgin Mary. As tears. AMEN. weeping in this valley of and forgive us our sins. Your kingdom To thee do we cry. And the Holy Spirit. Hail Mary O clement. Mother Our Father of mercy. In the name of the Father. beginning is now and ever shall be. Fruit of thy Womb. Pray for us O Holy Mother of God Glory be to the Father and to that we may be made the Son and to the Holy worthy of the promises of Spirit. and our Hope.especially who have most Oh my Jesus. Our Life. be your name. Turn then. And do not bring eyes of Mercy toward us. Jesus. in heaven Holy sweetness. you will be done On To thee do we send up our earth as it is in heaven.

Panginoon nating lahat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. nang may ikatlong araw nabuhay namang muli. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. lalang ng Espiritu Santo. sa kasamahan ng mga banal. Aba Ginoong Maria Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya. para nang sa langit. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula’t paparito at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Nagkatawang tao siya. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapa tawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. at ng Espiritu Santo. At pinagpala naman ay iyong anak na si Hesus. Amen. Na may gawa ng langit at lupa. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. inilibing. sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen Ama namin Ama namin. AMEN. naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. umakyat sa langit. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos. ipinako sa Krus namatay. ROSARYO ANG MISTERYO NG TUWA Sa ngalan ng Ama. at ng Anak. sa banal na Simbahang Katolika. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo Dito sa lupa. .

Ina ng Diyos ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN.Santa Maria. para nang sa langit. patawarin mo ang aming mga sala. Unang Misteryo ng Tuwa “Ang pagbati ng anghel sa mahal na Birhen” Ama namin Ama namin. Oh Hesus ko. Amen. sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara ng sa unang una. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. Aba Ginoong Maria (Ulitin ng sampung beses) Luwalhati sa Ama. ngayon at magpakailanman. sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara ng sa unang una.magpasawalang hanggang. ngayon at magpakailanman. Ikalawang misteryo ng tuwa “Ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel” Ama namin Ama namin. lalong lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. para nang sa langit. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapa tawad namin sa nagkakasala sa amin. AMEN. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo Dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. . sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo.magpasawalang hanggang. Hanguin moa ng mga kaluluwa sa purgatory. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Amen. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo Dito sa lupa. (Ulitin ng tatlong beses) Luwalhati sa Ama.

Amen. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. ngayon at magpakailanman. Aba Ginoong Maria (Ulitin ng sampung beses) Luwalhati sa Ama. . sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara ng sa unang una. patawarin mo ang aming mga sala. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapa tawad namin sa nagkakasala sa amin.magpasawalang hanggang. Oh Hesus ko. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapa tawad namin sa nagkakasala sa amin. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo Dito sa lupa. Hanguin moa ng mga kaluluwa sa purgatory. sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara ng sa unang una. Ikatlong Misteryo ng tuwa “Ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos” Ama namin Ama namin. para nang sa langit. AMEN. ngayon at magpakailanman. Aba Ginoong Maria (Ulitin ng sampung beses) Luwalhati sa Ama. lalong lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. AMEN. iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo.magpasawalang hanggang.

Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapa tawad namin sa nagkakasala sa amin. para nang sa langit. sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. Hanguin moa ng mga kaluluwa sa purgatory. Amen. patawarin mo ang aming mga sala. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. lalong lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa.Oh Hesus ko. sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara ng sa unang una. Aba Ginoong Maria (Ulitin ng sampung beses) Luwalhati sa Ama. iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo Dito sa lupa. IKAAPAT NA MISTERYO NG TUWA “Ang paghahain ng templo ng anak ng Diyos” Ama namin Ama namin. iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo Dito sa lupa. patawarin mo ang aming mga sala. Hanguin moa ng mga kaluluwa sa purgatory. sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapa . AMEN. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. lalong lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa.magpasawalang hanggang. para nang sa langit. ngayon at magpakailanman. Oh Hesus ko. Ikalimang misteryo ng tuwa “Ang pagkakakita kay Hesus sa templo ng Herusalem” Ama namin Ama namin.

ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Oh Hesus ko. Santa Maria ina ng Diyos. Amen ORDER of the Holy Mass P . iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Ina ng awa. na ang bugtong na Anak ay Nagkatawang tao. Ipanalangin mo kami. namatay at muling nabuhay. Ilingon mo sa amin. ngayon at magpakailanman. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin. Santa Ina ng Diyos Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukrstong Panginoon. Amen. Ay aba pintakasi ka namin. Amen. Ikaw nga ang tinatawagan namin. lalong lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara ng sa unang una. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. maalam at matamis na Birhen. Aba po Santa Mariang Hari. Aba Ginoong Maria (Ulitin ng sampung beses) Luwalhati sa Ama. Aba pinana- naligan ka namin. Ikaw ang kabuhayan at katamisan. AMEN. ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria. Amen.magpasawalang hanggang. Alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Upang tamuhin para sa amin. Hanguin moa ng mga kaluluwa sa purgatory.tawad namin sa nagkakasala sa amin. maawain. Manalangin Tayo: O Diyos. Sa ngalan ng Ama. pinapanaw na taong anak ni Eba. at ng anak at ng Espiritu Santo. na matamo ang kanilang mga ipinangako. patawarin mo ang aming mga sala.

This is a prayer that belongs to us and that God hears us. Responsorial Psalm –It’s a reflection if you will on that reading we must allow the Holy Spirit to us as we listen. PROFESSION OF FAITH – (On Sundays. GOSPEL ACCLAMATION Homily – the priest makes the gospel message what up the message of scripture applicable to the lives of the people whom he serves to help his people to know how to live as Christ lived because that’s the goal of their baptism. ENTRANCE GREETING Penitential Rite – reminder to all those who gather priest included that we are sinful creatures before God. Glory to god collect Liturgical Affirmation – in which the priest says “Let us pray” and then there’s a period of silence that is the time for all who are present to formulate their own intentions to add their own prayers. that we come as sinners but we come to a loving and Merciful God. Second Reading – which is New Testament reading always on every Sunday. and the community respond to “AMEN” First Reading – usually an Old Testament Reading except in the Easter Season. Solemnities. and special occasions) UNIVERSAL PRAYER .Introductory Rite – Help too well diverse people who come together from a variety of backgrounds of variety and so forth into a worshipping body. He hears the whole community.

amen.we’re engaging in a religious procession in which we who have been baptized into Christ move forward as one body a people United in Christ to receive the one who makes us one. Pambungad na awit . holy. They put their offering in the basket. Congregation – Final blessing of the priest “In the name of the father ad of the son and of the holy Spirit. holy. FIRST HALF OF PRAYER Consecration – There is a prayer in which the Holy Spirit is called down upon the gift of bread and wine during this prayer week not just the priest we ask that God will send His Spirit so that these gifts may be transformed into the body and blood of God.” and then the dismissal “Go forth the mass is ended” “Thanks be to God” Mga Bahagi ng banal na Eukaristiya ii. eucharistic prayer preface holy. MYSTERY OF FAITH SECON D HALF OF PRAYER THE LORD’S PRAYER SIGN OF PEACE lamb of god Fraction Rite – The bread is broken into number of pieces Communion Rite .LITURGY OF THE EUCHARIST Offertory – in which people give some amount they can.. Pasimula A.. the purpose of this is to give some financial help to the church.

Ito ay ang Mateo. Mabuting Balita – Apat na pinagkukunan ng Mabuting balita. D. III. Pagdiriwang ng Huling Hapunan – Ang puso ng pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ang kanyang biyaya ay laging sumainyo. F. Marcos.B. Atin ring pinagninilayan ang ating mga kamaliang nagawa. kaawaan mo kami! P : Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos.Panalangin Pambungad II. Homiliya – Pagbibigay liwanag nga pari sa mga pagbasang binigkas sa misa. Salmong tugunan C. G. Aleluya E. Panginoon kaawaan mo kami! Kristo kaawaan mo kami! Panginoon. Pagsisisi – hinihingi natin ang kapatawaran ng ating Panginoon para sa mga kasalanan ma ating nagawa. Pagpapahayag ng Salita ng Diyos A. Sumasampalataya – Pagpapahayag ng paniniwalang Kristiyano. Papuri – Pagpapahayag ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Unang Pagbasa B. Lucas at Juan. Ikalawang Pagbasa D. E. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan B : Amen. Pagbati P : Si Hesus ang tagapagligtas na gumagawa ng lahat ng buti. H. ay dinadaing sa Diyos. B : At sumainyo rin. isang kredo. Panalangin ng Bayan – Kung saan ang mga pangangailangan. . C.

Panalangin Pagkapakinabang V. Pagtanggap ng Komunyon D. IV. Paanyaya sa Kapayapaan B : Kordero ng Diyos B..P : Manalangin Tayo B : Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan. Pagbubunyi B : Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ito ay pinagpapatuloy sa ating ordinaryong buhay sapagkat natanggap na natin ang biyaya ng Panginoon. Paanyaya sa pakikinabang C. B : Ama Namin. Santo. B : Sapagkat sa iyo ang kaharian ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.. A. P : Tapos na ang banal misa. Pangwakas – Hindi nagtatapos ang pagdiriwang ng Eukaristiya sa loob ng simbahan. P : Hinihiling naming. C. Amen! A. P : Sumainyo ang Panginoon B : At sumainyo rin. Prepasyo III B : Santo. Humayo kayo taglay ay pag-ibig ng Diyos! B : Salamat sa Diyos. Panalangin ukol sa mga Alay B. Santo. Pakikinabang ... . sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.Ang pagtanggap ng katawan ni Kristo sa Banal na Komunyon ay ang pinakamahalagang bahaging Banal na Eukaristiya.