Cuprins

:

 Introducere..........................................................................................1

 Administrarea majorării de întîrziere (penalităţii)
…………………………………………….…………….2

 Suspendarea operaţiunilor la conturile
bancare................................................................................................3

 Sechestrarea bunurilor
contribuabilului..................................................................................6

 Concluzie............................................................................................17

 Fidejusiune.Introducere Stingerea obligațiilor fiscale se asigură prin aplicarea de către organul fiscal sau alt organ abilitat a următoarelor modalități:  Majorarea de întîrziere. Deoarece aplicarea acestor modalități se efectuează de către organul fiscal și doar la inițiativa lui. Deși posibilitatea aplicării gajului. fidejusiunii sau garanției este prevăzută de legislația fiscală. . fidejusiune. Aceste măsuri mai pot fi clasificate convențional în:  Măsuri benevole de asigurare a stingerii obligațiilor fiscale ( gaj.  Scrisoare de garanție bancară. aplicarea acestora se efectuează conform prevederilor legislației civile. în conformitatea cu legislația cu privire la gaj. legislația fiscală prevede că stingerea obligației fiscale poate fi garantată și prin:  Gaj legal și convențional. fiind în esența lor măsuru asiguratorii de natură civilă.  Suspendarea operațiunilor la conturile bancare. garanția). acestea constituie convențional măsuri asiguratorii de natură administrativă.  Sechestrarea bunurilor. Totodată.

numărul de zile întîrziate şi cota zilnică a majorării de întîrziere (%). Cota zilnică a majorării de întîrziere se determină pînă la sutimi de procent. În conformitate cu art. utilizînd regula de rotunjire. în funcţie de modul de stingere a obligaţiei fiscale. (1) din Codul fiscal. nestins în termenul stabilit. stabilită de legislaţia fiscală. suspendarea operațiunilor la conturile bancare.  Măsuri forțate de asigurare a stingerii obligațiilor fiscale ( majorarea de întîrziere. sechestrul pe bunuri aplicat de către organele fiscale. majorată cu 5 puncte şi numărul de zile în anul fiscal. Majorarea de întîrziere reprezintă produsul (înmulţirea) dintre cuantumul plăţii de bază. . de exemplu. aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt. Majorarea de întîrziere se calculează pentru perioada de timp care începe după scadenţa (termenul stabilit pentru stingerea) plăţii de bază şi care se încheie în ziua plăţii ei efective sau cu data stingerii. stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune. în sistem majorarea de întîrziere se calculează în mod electronic fără a fi emisă vreo decizie. dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele bănești care se află și/sau se depunde pe conturile lui bancare. În fond. 228 alin. fie poate consta în limitarea imediată a unor drepturi ale acestuia.Acest interes apare fie ca urmare a probabilității intervenirii în viitor a unor efecte negative asupra patrimoniului subiectului. precum și a deschide noi conturi bancare ca urmare a aplicării măsurii de suspendare a operațiunilor la conturile bancare a contribuabilului. Administrarea majorării de întîrziere (penalităţii). măsurile de asigurare a stingerii obligațiilor fiscale acționează ca modalități speciale care determină necesitatea și interesul unui subiect pentru executarea conformă a obligației fiscale.pag 130]. cum ar fi. [3. Cota zilnică a majorării de întîrziere se determină ca raport dintre rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg).

cu specificarea calculelor / recalculelor pentru perioadele fiscale precedente (perioadele de raportare închise). În cazul în care are loc modificarea obligaţiei fiscale (plăţii de bază) în sensul majorării / diminuării pentru perioadele fiscale precedente (perioadele de raportare închise). Majorarea de întîrziere se calculează în raport cu soldul debitor. modificîndu-se zilnic în funcţie de tranzacţiile înscrise în sistem. aferent cărora calcularea majorării de întîrziere nu este reglementată de legislaţia fiscală. La întocmirea documentelor fiscale de uz intern. Aceste date se reflectă în temeiul informaţiilor transmise în mod electronic de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Valoarea majorării de întîrziere calculate/ recalculate la închiderea perioadei de raportare respective estedeterminată de valoarea recalculată a plăţii de bază. Pentru plăţile. Sistemul nu calculează majorarea de întîrziere pentru plăţile de bază aferente bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru perioadele de raportare închise majorarea de întîrziere are valoare fixată. la rubricile „Termen de plată” în mod obligătoriu se va indica scadenţa reală a plăţii de bază. majorarea de întîrziere se calculează conform actelor legislative. în scopul asigurării recalculării majorării de întîrziere în mod electronic. care reglementează administrarea plăţilor respective. cît şi în cadrul perioadei de raportare deschise. Valoarea majorării de întîrziere pentru o perioadă de raportare închisă este determinată de valoarea neachitată a plăţii de bază. În cadrul perioadei de raportare deschise majorarea de întîrziere are valoare variabilă. sistemul în cadrul ultimei perioade de raportare deschise asigură calcularea / recalcularea majorării de întîrziere. Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare . cota zilnică a majorării de întîrziere (%) şi numărul de zile. cota zilnică a majorării de întîrziere (%) şi numărul de zile de întîrziere. Sistemul calculează majorarea de întîrziere atît la data închiderii perioadei de raportare.

(3) şi (6). Organul fiscal remite atît instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) în care contribuabilul are conturi bancare.260 alin. cît şi acestuia dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile lui bancare. Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se emite. pe un formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.263 alin. precum şi în cazurile nestingerii. la art.255 alin. este o măsură prin care organul fiscal limitează dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui bancare şi de a folosi noile conturi. cu excepţia celor de împrumut şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social).(1). permiţînd trecerea la scăderi: a) a oricăror sume în contul bugetului.(1).(1) şi (2). (2). . Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) care suspendă operaţiunile la conturile bancare ale contribuabilului nu poartă răspundere pentru aceste acţiuni. Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare. de către conducerea organului fiscal la care este luat la evidenţă sau asistenţă. precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător. a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a contribuabilului restanţier.253 alin.(2). la art. la art. b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj. Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) execută necondiţionat dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului imediat după ce o primeşte. deschise în aceeaşi sau în o altă instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia). Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului poate fi emisă în cazul comiterii oricărei încălcări din cele prevăzute la art. c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul. Limitarea dreptului contribuabilului de a utiliza noi conturi se exercită prin refuzul organului fiscal de a confirma primirea în evidenţa sa a noului cont bancar. în termenul stabilit.

Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia). funcţionarul fiscal consemnează faptul într-un act. a cererii contribuabilului (debitorului). gaj asupra unor bunuri mobile. organul .bunuri libere de orice sarcini. se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi. Dacă persoana fizică nu permite accesul în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile. scrisoare de garanţie bancară. ţinînd cont de motivele temeinice invocate de acesta. inclusiv constituirea de garanţii .a unui membru major al familiei lui. Dacă contribuabilul nu şi-a stins obligaţia fiscală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decursul a 30 zile lucrătoare din data sechestrării. Sechestrarea bunurilor contribuabilului Îndeplinirea hotărîrii organului fiscal de sechestrare a bunurilor contribuabilului se efectuează. iar în cazul în care contribuabilul este persoană fizică neînregistrată ca subiect al activităţii de întreprinzător . persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestrarea bunurilor. Deschiderea fără consimţămîntul contribuabilului (reprezentantului acestuia). precum şi sechestrarea lor. fidejusiune. Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se anulează o dată cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau în cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului. Dacă bunurile contribuabilului se află la domiciliul sau la reşedinţa lui sau a unor alte persoane. precum şi în baza deciziei instanţei de judecată sau a contractului de amînare şi eşalonare. organul fiscal va intenta o acţiune în justiţie. oferite în vederea sechestrării. aceasta se efectuează fără consimţămîntul sau în absenţa lor. al persoanei lui cu funcţie de răspundere ori în lipsa acestora a încăperilor şi a altor locuri în care se află bunurile. în prezenţa contribuabilului (a reprezentantului acestuia). sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimţămîntul contribuabilului sau al persoanei căreia îi aparţine domiciliul sau reşedinţa. În astfel de cazuri. După ce instanţa judecătorească emite o hotărîre de executare silită a obligaţiei fiscale. dacă legislaţia nu prevede altfel. a persoanei lui cu funcţie de răspundere. aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia de procedură civilă.

de pe unele bunuri a fost ridicat sechestrul. şi să comunice în scris: a) informaţii despre bunurile care nu aparţin contribuabilului şi despre proprietarii acestora.(6). comercializarea bunurilor menţionate în contestaţie sau în cererea de chemare în judecată se suspendă pînă la soluţionarea cauzei. contribuabilului (reprezentantului acestuia). persoanei lui cu funcţie de răspundere li se remite o copie de pe hotărîrea privind executarea silită a obligaţiei fiscale şi li se aduce la cunoştinţă. Sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a executării silite a obligaţiei fiscale În temeiul hotărîrii organului fiscal privind asigurarea stingerii obligaţiei fiscale. sînt pasibile de sechestrare toate bunurile contribuabilului. persoana lui cu funcţie de răspundere sînt obligaţi să prezinte spre sechestrare toate bunurile. Pentru depistarea bunurilor contribuabilului. Sechestrarea bunurilor în temeiul hotărîrii organului fiscal este efectuată de funcţionarul fiscal. cu excepţia celor care. Contribuabilul (reprezentantul acestuia). în scris sau oral. c) informaţii despre bunurile gajate. În cazul cînd acţiunile organului fiscal sînt contestate. inclusiv cele date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă. în conformitate cu alin. ce răspundere prevede legea pentru neîndeplinirea obligaţiilor.fiscal este în drept să comercializeze bunurile sechestrate. iar în cazul domiciliului şi . d) informaţii despre bunurile sechestrate de alte autorităţi publice. organul fiscal este în drept să sechestreze alte bunuri ale contribuabilului. b) informaţii despre bunurile care aparţin contribuabilului şi care au fost date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă. funcţionarul fiscal este în drept să cerceteze locurile în care se presupune că se află acestea. Bunurile sechestrate de organul fiscal nu se urmăresc de alte autorităţi publice. în urma examinării contestaţiei sau a cererii de chemare în judecată. nici chiar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. ce drepturi şi obligaţii au în timpul sechestrării. Înainte de a se proceda la sechestrare. În cazul în care. indiferent de locul aflării lor. nu sînt sechestrabile.

cu acordul persoanei căreia îi aparţine sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti. persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestru sau lipsesc. e) alte bunuri care. luînd în considerare starea lor tehnică şi alte caracteristici. Pentru constatarea stării tehnice pot fi invitaţi. funcţionarul fiscal întocmeşte. semnele individuale şi valoarea bunurilor. conform legislaţiei. se întocmeşte. d) bunurile sechestrate de alte autorităţi publice. Vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesară şi suficientă pentru stingerea obligaţiei fiscale. nu ţin evidenţă contabilă şi cînd contribuabilul (reprezentantul acestuia). în momentul sechestrării se stabileşte preţul de sechestru al bunurilor după valoarea lor de bilanţ. preţul de sechestru al bunurilor îl stabileşte funcţionarul fiscal. nu sînt urmăribile. Fiecare foaie 0este semnată de participanţii la sechestru. c) bunurile personale ale persoanei fizice care. conform unei liste aprobate de Guvern. al căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării. conform legislaţiei de procedură civilă. După trecerea în listă a bunurilor sechestrate. sînt neurmăribile. conform legislaţiei. Nu sînt sechestrabile următoarele bunuri: a) produsele agricole perisabile. după caz. lista bunurilor sechestrate. Valorile mobiliare sînt sechestrate la preţul lor nominal. La valorile mobiliare se indică numărul. emitentul. Cota-parte într-o societate se determină conform documentelor ei de constituire. şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare silită. În lista bunurilor sechestrate se indică denumirea.reşedinţei . pentru achitarea impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor sechestrate. preţul nominal şi alte date cunoscute la momentul sechestrării. specialişti în domeniu. cantitatea. În cazul cînd persoanele care. în două exemplare. În cazul sechestrării bunurilor. în două exemplare. după un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. b) bunurile gajate pînă la momentul sechestrării. în conformitate cu datele contabilităţii contribuabilului. Pentru determinarea cantităţii suficiente de bunuri ce urmează a fi sechestrate. actul de sechestru după un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi se .

exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului în 24 de ore. faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenţa a 2 martori asistenţi. funcţionarul fiscal notează în dreptul numelui acestuia: "A refuzat să semneze". În cazul sechestrării valorilor mobiliare.semnează de participanţii la sechestru. . persoana lui cu funcţie de răspundere refuză să semneze actul de sechestru. se admite remiterea bunurilor spre păstrare nemijlocit contribuabilului. Actul de sechestru conţine somaţia că dacă. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului (reprezentantului acestuia). în termen de 30 zile lucrătoare din data aplicării sechestrului. Nota refuzului se confirmă de regulă prin semnătura martorilor asistenţi. nici o operaţiune cu valorile mobiliare sechestrate. bunurile sechestrate se vor comercializa. sînt depuse spre păstrare la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) de către funcţionarul fiscal. La decizia funcţionarului fiscal. organul fiscal va remite copia de pe actul de sechestru registratorului independent sau persoanei care ţine evidenţa lor. persoanei lui cu funcţie de răspundere contra semnătură. Bijuteriile şi alte obiecte de aur. nu se va mai face. Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia). platină şi de metale din grupa platinei. precum şi reziduurile din astfel de materiale. Aceştia vor consemna în registrul respectiv. contribuabilul nu va plăti restanţele. care este obligat să le primească. sau persoana căreia i-au fost încredinţate sub semnătură bunurile sechestrate. Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia). persoana lui cu funcţie de răspundere nu sînt prezenţi la sechestru. persoana lui cu funcţie de răspundere sau persoana care o suplineşte. imediat după primirea copiei. Responsabili de păstrarea bunurilor sechestrate sînt contribuabilul (reprezentantul acestuia). Din acest moment. Bunurile sechestrate se lasă spre păstrare în locul aflării lor la momentul sechestrării: la contribuabil sau la o altă persoană. În cel de al doilea caz. fără acordul organului fiscal. cărora li s-a adus la cunoştinţă faptul sechestrării. argint. pietrele preţioase şi perlele. actul de sechestru este semnat de funcţionarul fiscal. exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului. sechestrarea valorilor mobiliare. bunurile pot fi remise spre păstrare unor alte persoane în bază de contract. În cazul absenţei acestora.

. acesteia i se remite o somaţie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului. persoanei la care se află bunurile i se remite o somaţie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului. se includ în lista bunurilor sechestrate în baza documentelor de care dispune contribuabilul referitor la aceste bunuri. se va întocmi o listă a acelor bunuri. se descoperă că bunurile contribuabilului sînt deţinute de o altă persoană şi că ele nu au fost sechestrate anterior. Dacă. după caz. Concomitent. de arendă. se va întocmi un act de sechestru. fiecare pagină fiind semnată de funcţionarul fiscal şi de deţinătorul bunurilor (reprezentantul lui). de păstrare etc. Bunurile sînt examinate. de închiriere. la locul aflării lor. funcţionarul fiscal o va verifica după documentele de evidenţă contabilă ale contribuabilului. despre obligaţia ce-i revine de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite contribuabilului sau unor terţi fără acordul organului fiscal. funcţionarul fiscal întocmeşte un act de carenţă. despre obligaţia ei de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite contribuabilului sau unor terţi fără acordul organului fiscal. După identificarea bunurilor. Dacă contribuabilul nu dispune de bunuri care. conform legislaţiei. Sechestrarea bunurilor contribuabilului care se află la alte persoane Bunurile contribuabilului care se află la alte persoane în baza unor contracte de împrumut. După semnarea actului de sechestru. După semnarea listei bunurilor deţinute de o altă persoană. în cadrul unor controale. sînt sechestrabile.

_______din__________ ___________________ (locul întocmirii) ACT de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale __________________ (data. prenumele inspectorului) cu participarea martorilor ____________________________________________________________________ (numele de familie. Anexa nr.2 la Ordinul IFPS Nr.luna.anul) Inspectorul _______________________ al Inspectoratului Fiscal de Stat _____________ (funcţia) ____________________________________________________________________ (numele de familie. prenumele martorilor) .

________________________________________________________________________________________ __________ şi în prezenţa _____________________________________________________________ (funcţia. a continuat pe data de ______________ şi s-a terminat pe data ______________. la ora ________. numele de familie. fotografiate) şi se transmit la păstrare _________________________________________________ (se indică custodele) cu locul de evidenţă sau asistenţă în ___________________________________________ . Titlul V şi hotărîrii cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale emisă de către Inspectoratul Fiscal de Stat ________________ nr. împreună cu care locuiesc membri ai familiei. prenumele contribuabilului sau a reprezentantului acestuia . 201 ale Codului fiscal. în valoare totală de___________________lei. Bunurile incluse în lista bunurilor sechestrate. plombate. cetăţean al____________________. Sechestrarea bunurilor a început pe data ____________. 1a ora_______. prenumele persoanei fizice) cu locul de evidenţă sau asistenţă __________________________________________ şi codul fiscal _____________________. 200. _______ din _________________ a efectuat sechestrarea bunurilor a __________________________________________ (denumirea întreprinderii sau ____________________________________________________________________ numele de familie. conform articolelor 199. sunt __________________________________________ (sigilate.persoana lui cu funcţie de răspundere) căruia i s-au adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiunile contribuabilului restanţier referitoare la efectuarea sechestrării şi răspunderea prevăzută de lege pentru neîndeplinirea îndatoririlor sale.

Inspectorul fiscal __________________ _____________________ (semnătura) (numele de familie) __________________ _____________________ (semnătura) (numele de familie) . 251 din Codul Penal pentru delapidarea. înstrăinarea. substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate am fost preîntîmpinat_______________________________. Bunurile sechestrate le-am primit la păstrare conform listei. (semnătura restanţierului sau custodelui) Propunerile şi obiecţiile contribuabilului sau reprezentantului acestuia la întocmirea listei bunurilor sechestrate şi a actului de sechestru: _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _________________________________ Concluzia inspectorului asupra propunerilor şi obiecţiilor contribuabilului sau reprezentantului: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Semnăturile participanţilor la sechestrare: 1. Despre responsabilitatea ce îmi revine conform art.

____________ Cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale .2._____ din__________ HOTĂRÎRE Nr.1 la ordinul IFPS Nr. reprezentantul contribuabilului ___________________ _____________________ (semnătura) (numele de familie) Anexa nr. Contribuabilul. Martorii __________________ _____________________ (semnătura) (numele de familie) __________________ _____________________ (semnătura) (numele de familie) 3._______ din _______________ or.

şeful Inspectoratului Fiscal de Stat ________________________________________________________________________ gradul. în conformitate cu articolele 200.273 din Codul fiscal.luna. _______________________________________________________________________ contribuabilului.anul) (denumirea (numele de familie. c/f) întru asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în sumă de ____________________ stipulate în contractul nr._____ din_______________ şi/sau contestate.numele de familie. prenumele). prin scrisoarea nr. Titlul V .prenumele) ________________________________________________________________________ examinînd situaţia la ______________ a _____________________________________ (data. întru asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în sumă de __________ calculate în baza Deciziei nr. prenumele). c/f) . conform art.______ din______________ .227. contribuabilului._________din__________________ pivind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare/eşalonare.230 ale Codului fiscal .Eu. De a sechestra bunurile: ________________________________________________________________________ (denumirea (numele de ________________________________________________________________________ familie. H O T Ă R Ă S C: 1.

prenumele) . numele de familie. valoarea cărora să fie suficientă pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale 2.prenumele) ________________________________________________________________________ Notă: Bunurile supuse sechestrării ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nu vor fi evaluate şi comercializate Şeful Inspectoratului Fiscal de Stat _____________ _______________ _____________________ (semnătura) (numele de familie.cu locul de evidenţă sau asistenţă _____________________.gradul. Responsabil de sechestrarea bunurilor ______________________________________ (funcţia.

Rolul preventiv se conturează prin faptul că neexecutarea obligației fiscale de către contribuabil devine pentru acesta o piedică în exercitarea drepturilor sale. iar obligația se majoreaza. În esență. contribuabilul este dezinteresat în încălcarea legislației fiscale. aceste măsuri au un rol preventiv si educativ. rolul educativ se exprimă prin faptul că persoanele care au obligații fiscale sunt îndemnate în a-și onora obligațiile. în baza legii. pentru a nu suporta consecințele neexecutării acestora. Concluzie: Măsurile de asigurare a stingerii obligației fiscale sunt anumite acțiuni întreprinse de către organul fiscal. astfel încît contribuabilul poate evita această procedură. prevăzute pentru a asigura vărsarea la bugetul public a sumelor datorate de către contribuabil care deține venituri impozabile sau bunuri taxabile. iar statul se asigură că sumele datorate la bugetul de stat vor fi păstrate și disponibile. În acest mod se educă spiritul civic al tuturor persoanelor. . Totodată. Astfel. Aceste măsuri preced executarea silita a obligației fiscale.