III.

Partea Iconografică

1. Icoana, imagine liturgică:

Multă vreme ignorată şi contestată în Occident, în ciuda unui trecut
marcat de prezenţa ei, icoana pătrunde astăzi în diversele structuri ale societăţii
noastre. O mulţime de lucrări tratează despre icoană dintr-un unghi pur
arheologic şi plastic, acordând câteva cuvinte destinaţiei sale originare care era,
între altele aceea de a mijloci o viziune creştină. Deşi riguroase, aceste studii nu
sunt mai puţin reducţioniste în măsura în care ignoră esenţialul icoanei, ceea ce
constituie de fapt fiinţa acesteia.1
Cele trei reguli - mineral, vegetal şi animal (fondul de cretă, pigmenţii,
lemnul, cleiul din piele de iepure, şi gălbenuş de ou) – coabitează în icoana care
prefigurează Pământul cel nou unde Cel înviat va fi totul în toate, unde toate vor
fi pătrunse de Duhul Sfânt. În această perspectivă, icoana ne trimite la o
conştiinţă a prezenţei divine a creaţiei, cu tot ce implică acest lucru pentru relaţia
noastră cu natura.2
Imagine a lumii duhovniceşti, dar niciodată abstractă, icoana nu reprezintă
deloc viaţa biologică sau fizică, ci trupul deja transfigurat. Spre deosebire de
fotografie, care reproduce cel mai adesea aspectul exterior, suprafaţa fiinţei,
icoana arată realitatea profundă a persoanei şi a lumii, dincolo de învelişul fizic.
Absenţa naturalismului apare cel mai bine în mâinile, picioarele, trupurile
„atrofiate” pe care le reprezintă, semn evident al abandonării cărnii în avantajul
„trupului slavi” (Filipeni III, 21), promis celor aleşi, „trupului duhovnicesc” (I
Cor. XV, 44), caracterizat prin transparenţă, subtilitate, lumină. 3

1
Michel Quenot ,,Icoana şi învierea” Ed. Enciclopedică Buc. 1993 pag 61
2
Ibidem pag 67
3
Ibidem pag 69

18

Rugăciunea desăvârşită caută prezenţa lui Hristos şi o recunoaşte în fiecare fiinţă umană. curios .. în ebraică se traduce prin Adamah: readucere aminte a faptului că chipul Său aparţine tuturor raselor .Les âges de la vie spirituelle” . să judece viii şi morţii a cărei împărăţie nu va avea sfârşit”. Vasile Răducă pag 254 19 . Christiana Buc. Evdokimov. care spune în art.Icoana şi învierea” Ed. Este o icoană importantă chiar dacă nu ocupă una dintre „cele trei zone principale” ale Ciclului dogmatic: Zona de deasupra intrării principale în Naos. . despre Iisus: . Atitudinea rugătoare o descoperă (P. Adam cel Nou . 1999 Trad.Şi iarăşi va să vină cu slavă. tuturor popoarelor şi că.Fiu al lui David născut din Fecioara Maria. Pr . ceea ce vrea să spună că orice faţă omenească este şi o icoană a lui Hristos. dar ele sunt nenumărate. Învierea morţilor în iconografie Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să-I contemple Faţa în orice faţă omenească.Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Unica imagine a lui Hristos este icoana. Dogma pe care aceasta o exprimă este conţinută în Crezul Ortodox. Şi se încheie cu afirmaţia . DDB. El era evreu. 192)5 Icoana celei de a Doua Veniri a lui Hristos aparţine tot Ciclului dogmatic. cupola centrală sau conca apsidei de răsărit.. Hristos ara în icoană faţa de culoarea argilei cuvânt care. pe deplin înrădăcinat în istorie.. Amin” 4 Ibidem pag 71 5 Michel Quenot .4 2.. 1980 pag. Dr.

atât femei cât şi bărbaţi. iar în stânga Sf. ierarhi.. Deasupra Lui stă scris: „Iisus Hristos. înconjurat de mulţi îngeri. de o parte şi de . tot în slavă şi înconjurat de sfinţii îngeri. în timp ce alţii se îndreaptă spre locul condamnării. aşezat pe tron. pentru a le aminti pătrunzător d sfârşitul vieţii. 2). Această icoană se întâlneşte şi în trapezele unor mănăstiri. păcătoşii nepăcătoşi. moşteniţi împărăţia pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Matei XXV. Este încadrat. proroci. de moarte şi de viaţa veşnică. În dreapta Lui stă Maica Domnului. mucenici. Aici stau scrise 6 20 . Ioan Botezătorul. XX. În dreapta Sfinţilor Apostolilor se află alte cete de sfinţi. Ca şi Adormirea Maicii Domnului.. 31). de Maica Domnului şi de Sfântul Ioan Botezătorul care stau în picioare într-o atitudine de rugăciune. aşezat pe un tron înalt. pe peretele de lângă ieşire. ea trebuie să fie văzută de credincioşi atunci când ies din Biserică. Sub această scenă apare zugrăvit un înger zburând şi sunând din trâmbiţă (Matei XXIV. călugări şi drepţi. Ioil. De la Daniel apare extras versetul . Unii dintre ei se înalţă spre înger. Apoc.6 Pământul şi marea îi dau pe morţii lor. Îi ies în întâmpinare cete de sfinţi. cuprinşi de nori (Cf. slava şi bucuria lumii” .Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor scula. 13). alţii spre ocară şi ruşine veşnică” (Daniel XII. 34). În centrul compoziţiei se află Hristos într-o . David şi Daniel.Veniţi.slavă” (mandorlă) circulară. binecuvântaţii Tatălui Meu. Hristos binecuvântează cu amândouă mâinile. ambii plecaţi în rugăciune. care este zugrăvită pe peretele de apus al Naosului. şi de cei doisprezece Apostoli aşezaţi pe tronuri. Hristos este zugrăvit şi în altă parte în icoană . apostoli. unii la viaţă veşnică. Deasupra lui Hristos stă scris: „Iisus Hristos Dreptul Judecător". în stânga. Icoana înfăţişând a Doua Venire a fost zugrăvită în mod tradiţional pe peretele de apus al Pronaosului . iar pe pieptul Lui stă Sfânta Evanghelie. deschisă la următoarele cuvinte .. Aici sunt scrise cuvinte relevante preluate din sfinţii prooroci Isaia.

După Constantin D. În vremea noastră. această temă se zugrăveşte tot mai puţin. 13. cele nebune sunt afară. a fost împinsă către periferia 7 21 . care este în raiul lui Dumnezeu" (Apoc. 2. (Matei 22. Este executată la dimensiuni mari.. Kalokyris. ] şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi. şi în bisericile din Mystra din colul al XIV-lea şi de mai târziu.[ . pentru eshatologie. "unde viermele lor nu moare şi „focul nu se stinge" etc... 20. "tema se poate regăsi chiar în secolul al IV-lea şi este bine dezvoltată în biserica din Daphni şi în cea a Mănăstirii Hosios Lukas. 12. Fecioarele înţelepte sunt în Rai. Preocuparea pentru sfârşitul vieţii. Mc. Un minunat exemplu este pictura murală din biserica mare a Mănăstirii . 15). Locul înfrunzit aminteşte de cuvintele Duhului: . potrivit cu faptele lor .. înconjurată de îngeri şi de patriarhii Avraam. a primelor secole ale erei creştine şi a perioadei medievale a fost progresiv înlocuită cu una secularizată. deoarece concepţia religioasă. Acolo este zugrăvită Maica Domnului.Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii. Sub această scenă sunt înfăţişate diverse locuri din iad. Redarea celei de A Doua Veniri prin intermediul iconografiei a fost o temă larg răspândită în timpul perioadei bizantine.. zugrăvită în 1568. deasupra trecerii dinspre pridvor spre pronaos. A Doua Venire se poate întâlni şi în bisericile zugrăvite în timpul dominaţiei turceşti. Tot în icoana celei de a Doua Veniri a lui Hristos apare zugrăvită şi pilda celor zece fecioare.44-45).7 Raiul este simbolizat cu ajutorul unui fundal luminos şi strălucitor. următoarele cuvinte din Apocalipsă: .Dochiaru din Muntele Athos. Isaac şi Iacov. din secolul al XI-lea. 9.. precum "întunericul cel mai din afară". iar cine fost aflat scris în cartea vieţii a fost aruncat în iezerul de foc”(Apoc. cu arbori şi păsări frumoase. 7).. duhovnicească.

şi felul în care este preluată şi redactată parţial megaicoana Judecăţii de la Voroneţ. 2005 pag. Anastasia 2001 pag.. de grija acumulării de bunuri materiale. Parcurgerea faimoasei vedenii asupra înfricoşătoarei judecăţi a Sfântului Nifon dezvăluie instantaneu. atunci nimenea nu va putea tăgădui păcatele. ci era şi temă de cugetare. de prosperitatea trupului şi a plăcerilor lui.9 8 Constantin Cavernos . Judecătorule prea drepte (Icosul din Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi) 3. ci mă miluieşte mai înainte de sfârşit şi mă iartă. Că tare va suna atuncea focul gheenei şi păcătoşii vor scrâşni. Era folosită ca mijloc de curăţire a minţii de imaginaţiile zadarnice şi stricătoare de suflet. A Doua Venire nu era numai zugrăvită în biserici şi în trapeze.Ghid de iconografie bizantină” trad. încă de la primele rânduri o uriaşă similitudine nu doar în duh ci chiar şi în literă. În vremuri mai vechi. vădit fiind de cunoştinţa mea când vei şedea pe scaunul Tău şi vei face întrebare.. Anca Popescu. adevărul vădindu-le şi frica cuprinzând. Buc.Chivotele lui Petru Rareş modelul lor ceresc” . 59 9 Sorin Dumitrescu . episod după episod. mintea fiind îngreuiată de cele trecătoare. Sophia. Ed. 98 22 . dând o orientare serioasă vieţii omului. atenţiei. între modul în care este înfăţişată în Vedenie desfăşurarea Judecăţii. preabunule Doamne de ziua judecăţii mă înfricoşezi şi mă tem. Icoana Judecăţii de apoi de la Voroneţ Imagistica reproducerii icoanei Judecăţii Universale pe faţada vestică a chivotului mareşian – Voroneţ. Ed.8 „De înfricoşatul divan aducându-mi aminte.

redactare valabilă pentru întreaga Biserică nedespărţită. trecându-le lor toate greşalele. şi-i aşază în Rai unde cetele sfinţilor. Veneţia. 108 23 .11 La fel cea mai veche frescă cunoscută a Înfricoşătoarei Judecăţi este cea de la San Angelo în formis lângă Neopole. Şi apare într-o miniatură din Topografia creştină a lui Cosmos Indicopleustes. În icoană nimic nu L-ar deosebi pe Hristos de ceilalţi sfinţi dacă n-ar fi aureola cruciformă şi uneori.. Ed. În cei priveşte pe cei adormiţi..” (Sâmbăta morţilor. Anastasia 2001. şi drepţii ca luminătorii strălucesc pe adormiţii robii Tăi odihneşte-i. Doamne. Pr . în icoanele în care este reprezentat în slavă. 260 11 Sorin Dumitrescu .Iconografiei artei creştine” ne reţin pentru început atenţia semnalarea faptului paradoxal că cele mai complete icoane ale Judecăţii de Apoi au fost redactate la periferia Bizanţului în Rusia şi România şi resizarea distribuirii recvenţelor Judecăţii de Apoi în benzi orizontale suprapuse. aparţinând savantului francez amintit mai sus. pe robii Tăi. terminat şi el la începutul secolului al XII-lea. . Christiana Buc.sursei Nifon” drept singurele şi unicele izvoare scripturale ale redactării icoanei Judecăţii de Apoi. aşa cum mozaicul cel mai vechi dedicat aceleiaşi teme este cel care împodobeşte reversul peretelui vestic al Bisericii din Torcello. 10 .Icoana şi învierea” Ed. reputatul autor al . Dr.. pag. mandorla. Hr.. particularitatea expozitivă unică în iconografia creştină” Megaicona Judecăţii de Apoi de la Voroneţ.. ca şi celelalte Judecăţii ale Bisericii Universale este formată din cinci registre orizontale care corespund 10 Michel Quenot .Pentru ca analiza noastră să fie cât mai convingătoare. păstrată la biblioteca Vaticanului”. Utrenie.Odihneşte Dumnezeule. datând din 1075. cultul nu lasă loc nici unei îndoieli: ..Două observaţii interesante. considerate până în clipa descoperii . Eminentul savant francez Louis Réau spune că cea mai veche imagine a Judecăţii de Apoi datează din secolul al VII-lea d. Vasile Răducă pag. Indubitabil acest frumos mozaic şi nu altul a venit dreptul nu mai puţin celebrelor Judecăţi din Capela Palatină şi de la Biserica Menreale din Sicilia..Chivotele lui Petru Rareş modelul lor ceresc” . Binecuvântările morţilor glas V). ni se pare util să apelăm la preliminariile unui mic excurs istoric asupra textelor şi reprezentărilor. 1999 Trad.

iar pe mijlocul palierului icoana Tatălui Ceresc. la mijloc se vede Mana Domnului cântărind. îngerii care rulează timpul cosmic. Registrul II:. păcatele oamenilor. închiderea lumii. cu ajutorul îngerilor. Registrul IV:.celor cinci ipostasuri huistice zugrăvite prora locaşului pe axul median al .în mijloc este Tronul Hetimasiei. Registrul III . în proximitatea Lui Hristos se află Maica Domnului şi prietenul Mielului. de o parte şi de alta este sinaxa celor doisprezece Apostoli.. iar în stânga lui păcătoşii (iudeii. sunt drepţii conduşi la judecată de Sfântul Apostol Pavel. în dreapta tronului. înconjurat de îngeri.icoana Prunci cu Hristos în mandorlă. islamicii. simbolizată prin figurile zodiacului. iar de sub picioarele Lui Hristos ţâşneşte râul de foc.carenei” Bisericii. străjuie de o parte şi de alta de Adam şi Eva. armeni. Iată temele iconografice ale fiecărui registru: Registrul I:. latini etc. cei doi arhangheli Mihail şi Gavriil. în dreapta imaginii este Râul de foc în care 24 .)conduşi dinaintea Judecătorului de Moise.

îndreptându-se spre intrarea Raiului. pe mijloc – David psalmodind. moartea păcătosului. Duhul pământului.12 . Îngerul Apocalipsei cu trânbiţă. eficace şi derularea episoadelor. iar în stânga icoanei. moartea dreptului.arhanghelii suliţează ereticii.Chivotele lui Petru Rareş modelul lor ceresc” . icoana Lui Hristos/ Emanuel. iar în stânga ei. pag 112 25 .în extrema dreaptă a imaginii este . cartegiile drepţilor culminând cu procesiunea fecioarelor. preluând drepţii conduşi la poarta Raiului de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Temele celor cinci benzi orizontale ale icoanei corespunde întocmai cu numărul secvenţelor transcosmice proorocite de Vedenie. tâlharul. Isaac şi Iacov şi în copacul mirific. iconograful medieval adevărat al informaţiei. Satana în Râul de foc. susul 12 Sorin Dumitrescu . Registrul V:. zidului arcuit. care să fi utilizat necesiunea doar pentru a eşalona cât mai clar. poarta Raiului păzită de Arhanghel.. în funcţie de importanţa semnificaţiei lor mistice. Maica Domnului în Rai. Succesiunea benzilor nu este organizată pe criterii oxiologice.marea cea gânditoare” cu duhul mării călare pe un peşte înapoind corăbiilor întunecate. De aceea compoziţia registrelor amestecă dacă nu cumva ignoră complet.. având în frunte pe Dumnezeiasca Mireasă.. Avraam. Ed. Anastasia 2001. fiarele care vomită fragmentele omeneşti devorate.

în care stau scrise păcatele şi încearcă să câştige şi să ia sufletele. Şi-a luat numele de la cuvântul . în Apocalipsă următoarele: . fără nici un fel de semnificaţie fizică. XXII. Diavoli ţin alte filactere.. căci faptele lor vin cu ei. cu înfăţişare înspăâmântătoare. inferiorul şi superiorul. Scena „Cântarului dreptăţii” exprimă simbolic cuvintele Sfintei Scripturi care mărturisesc că Dumnezeu este drept. şi oameni din toate neamurile şi clasele sociale. . spaţială…13 O altă temă reprezentată este "Cântărirea sufletelor" sau "Cântarul dreptăţii. dreapta şi stânga. Un înger apare zugrăvit lângă "Râul cel de foc" ţinând un cântar.. până când acestea se anulează reciproc. ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui” (Apoc.. cei ce de acum mor întru Domnul! Da. dar sfinţii îngeri stau de pază şi îi alungă pe aceşti înşelători. vin curând şi plata Mea este cu Mine.” (Apoc. XIV. cuvânt 13 Ibidem pag. grăieşte Duhul. Icoana celei de a Doua Veniri a lui Hristos poartă inscripţia „A Doua venire”.Şi am auzit un glas din cer zicând: Scrie: Fericiţi cei morţi. aproapele şi departele. Singurele coordonate afirmate sunt mijlocul. odihnească-se de ostenelile lor. punând aceste filactere pe un taler al cântar străduindu-se să îl tragă şi să arate astfel că faptele rele ale oamenilor cântăresc mai mult decât faptele bune. 12) În „râul de foc” care după cum am spus se află lângă scena „Cântarului dreptăţii“ .şi josul. înafara şi înăuntrul. Citim de exemplu. 113 26 .sunt reprezentaţi Satan . bărbaţi şi femei.Iată.Parousia” (venire). Printre ei este şi bogatul din parabola „Bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr”. Sufletele sunt înfăţişate dinaintea sfinţilor îngeri sub forma unor prunci goi. suprafaţa şi adâncimea. dar care piere exclusiv soteriologice . în timp ce alţi sfinţi îngeri" au fi în care sunt scrise faptele cele bune ale oamenilor. 13). Hristos este Dreptul Judecător şi că Judecata va fi după faptele noastre.

pe lângă cele deja citate. 2005 pag 57 27 . iar caprele de-a stânga. XXXVII. 23) Printre pasajele pe care se fundamentează icoana celei de A Doua Veniri. 31-34. Petru (II Petru I. mai sunt şi următoarele extrase din Evangheliile după Matei şi Ioan şi din Apocalipsă: . Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: <<Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia cerurilor cea gătită vouă de la întemeierea lumii>> Şi celor de-a stânga: <<Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor. Buc. 16) şi Pavel (I Cor XV. în focul cel veşnic pregătit diavolului şi îngerilor lui>> (Matei XXV.folosit de Hristos însuşi (Matei XXIV. Sophia. XXXIX) şi de Sf.Ghid de iconografie bizantină” trad.. Ed. 41)..Când va veni Fiul Omului întru slava Sa cu toţi sfinţii îngeri cu El. 14 14 Constantin Cavernos . Şi va pune oile de-a dreapta Sa. Ap. Anca Popescu. atunci va şedea pe tronul slavei Sale se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi va despărţi pe unii de alţii precum desparte păstorul oile de capre.

Related Interests