ê. Ø. ÜÆÎàÈêÎÆ, Ø. Î.

äàî²äàì,
Ü. Ü. èºÞºîÜÆÎàì, ². ì. ÞºìÎÆÜ

вÜð²Ð²ÞÆì
8-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ
¹³ë³·Çñù

ºñ¨³Ý
§²Ýï³ñ»ë¦
2012

Ðî¸ 373.167.1: 512 (075.3)
¶Ø¸ 22.14 ó72
Ð 316

¸³ë³·ÇñùÁ ѳëï³ïí³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó

Íèêîëüñêèé Ñ.Ì. è äð. Àëãåáðà: ó÷åáíèê 8-ãî êëàññà

³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ËÙµ³·ñáõÙÁª è. ²í»ïÇëÛ³ÝÇ

Ð 316 гÝñ³Ñ³ßÇí, 8-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ¹³ë³·Çñù/óñ·Ù³ÝÇã ¨ ËÙµ³·Çñ`
èáõµ»Ý ²í»ïÇëÛ³Ý- ºñ.£ ²Ýï³ñ»ë, 2012 - 280 ¿ç£

¸³ë³·ÇñùÁ ѳٳå³ï³ë˳ݻóí³Í ¿ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñÇÝ,
ϳï³ñí³Í »Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ£

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñª
- ³é³í»É ¹Åí³ñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ
- ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ µ³Ý³íáñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

Ðî¸ 373.167.1: 512 (075.3)
¶Ø¸ 22.14 ó72

ISBN 978-9939-51-416-1

© ¸³ë³·ñù»ñÇ ßñç³Ý³éáõ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù, 2012
© §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2012
© Èçäàòåëüñòâî §Ïðîñâåùåíèå¦, 2005
´áÉáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ýí³Í »Ý
Âñå ïðàâà çàùèùåíû

¶ÈàôÊ I

¶Ì²ÚÆÜ Ð²ì²ê²ðàôØܺðÆ
вزβð¶ºð

{aa1xx ++ bb1yy == cc1,£
2 2 2

1.1 ºñÏáõ ³ÝѳÛïÝ»ñáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ

ax + by + c = 0 (1)
ѳí³ë³ñáõÙÁ, áñï»Õ a, b, c-Ý ïí³Í Ãí»ñ »Ý, Áݹ áñáõÙ a ¨ b Ãí»ñÇó ·áÝ»
Ù»ÏÁ ï³ñµ»ñ ¿ ½ñáÛÇó, ÇëÏ x-Á ¨ y-Á ³ÝѳÛïÝ»ñ »Ý, ³Ýí³ÝáõÙ »Ý x ¨ y »ñ­-
Ïáõ­³Ý­Ñ³Ûï­Ý»­ñáí­³é³­çÇÝ­³ë­ïǭ׳­Ýǭѳ­í³­ë³­ñáõÙ£
²Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ ϳåí³Í ¿ Ýñ³ Ñ»ï, áñ (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ x ¨
y-Ç Ýϳïٳٵ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ï³ï³ñÛ³É ï»ëùÇ µ³½Ù³Ý¹³Ù ¿£
a ¨ b Ãí»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³Ý­Ñ³Ûï­Ý»­ñÇ­­·áñ­Í³­ÏÇó­Ý»ñ, a ÃÇíÁª x-Ç ·áñ-
ͳÏÇó, ÇëÏ b ÃÇíÁª y-Ç ·áñͳÏÇó£
ax, by, c
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (1) ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­ ³Ý­¹³Ù­Ý»ñ£ Àݹ
áñáõÙ c ÃÇíÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³½³ï­³Ý­¹³Ù£
(x0; y0) Ãí³½áõÛ·Ý ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (1) ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­Éáõ­ÍáõÙ, »Ã» ³Û¹ Ãí»ñÁ µ³-
í³ñ³ñáõÙ »Ý (1) ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí x0, ÇëÏ
y-Ç ÷á˳ñ»Ý y0ª ѳí³ë³ñáõÙÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃ۳ݪ
ax0 + by0 + c = 0£
ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ûñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ ¿
ͳé³Û»É
2x − 3y + 3 = 0 (2)
ѳí³ë³ñáõÙÁ£
Üñ³ Ù»ç a = 2, b = −3, c = 3£ (0; 1) Ãí³½áõÛ·Á (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿£
´³Ûó Ñ»ßï ¿ ï»ëÝ»É, áñ (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙ-
Ý»ñ£ Æñáù, »Ã» (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù ó³Ýϳó³Í
x0 ÃÇí, ³å³ Ïëï³Ý³Ýù y ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙ£

3

ÈáõÍ»Éáí ³Ûݪ Ïëï³Ý³Ýù ÙÇ áñ¨¿ y0 ÃÇí, áñÁ ïí³Í x0 ÃíÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ï³½-
ÙáõÙ ¿ (x0; y0) Ãí³½áõÛ·, áñÁ (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿£
ì»ñóÝ»Éáí, ûñÇݳÏ, x0 = 1ª Ïëï³Ý³Ýù y ³ÝѳÛïáí
2 · 1 − 3y + 3 = 0
³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£
5 5
Üñ³ ÉáõÍáõÙÁ y0 = −− -Ý ¿£ л勉µ³ñ (1; −−) Ãí³½áõÛ·Á (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý
3 3
ÉáõÍáõÙ ¿£
ºÃ» (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù ó³Ýϳó³Í x0 ÃÇí ¨
ÉáõÍ»Ýù y-Ç Ýϳïٳٵ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ëï³óí³Í
2x0 − 3y + 3 = 0
ѳí³ë³ñáõÙÁ, ³å³ Ïëï³Ý³Ýùª
−3y = − 2x0 − 3,
2x −3
y = − −−−0 + −−−,
−3 −3
2
y = −− x0 + 1£ (3)
3
г勉µ³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ x0 ÃíÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ (2) ѳí³ë³ñ-
Ù³Ý (x0; y0) ÉáõÍáõÙ, áñï»Õ y0-Ý, Áëï ïí³Í x0-Ç, áñáßíáõÙ ¿ (3) µ³Ý³Ó¨áí£
úñÇݳÏ, »Ã» x0 = 0, ³å³ (3) µ³Ý³Ó¨Çó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ y0 = 1 ¨ (0; 1) Ãí³-
½áõÛ·Á (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿£ ÆëÏ »Ã» x0 = 3, ³å³ (3) µ³Ý³Ó¨Çó
Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ y0 = 3 ¨ (3; 3) Ãí³½áõÛ·Á (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ¨ ³ÛÉÝ£
γñ»ÉÇ ¿ ݳ¨ ³ë»É, áñ (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ ¿
2
(x0; −− x0 + 1)
3
Ãí³½áõÛ·Á, áñï»Õ x0-Ý ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿£
ÀݹѳÝñ³å»ë
ax + by + c = 0 (4)
ï»ëùÇ ó³Ýϳó³Í ѳí³ë³ñáõÙ, áñÇ Ù»ç b ·áñͳÏÇóÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¿,
áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ, áñáíÑ»ï¨ ó³Ýϳó³Í ïí³Í x0 ÃíÇ
ѳٳñ ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É y ³ÝѳÛïÇ Ýϳïٳٵ, ¨ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ëï³óí³Í
−c − ax
y0 = −−−−−−−0
b
ÃÇíÁ x0 ïí³Í ÃíÇ Ñ»ï ϳ½ÙáõÙ ¿ (x0; y0) Ãí³½áõÛ·, áñÁ (4) ѳí³ë³ñÙ³Ý Éáõ-
ÍáõÙ ¿£ ø³ÝÇ áñ x0 Ãí»ñÁ ³Ýí»ñç ß³ï »Ý, ³å³ ¨ (4) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ-
Ý»ñÁ ³Ýí»ñç ß³ï »Ý£
x ¨ y »ñÏáõ ³ÝѳÛïÝ»ñáí ïí³Í ѳí³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»É x-áíª
Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÉáõÍ»É ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ y-Ç Ýϳïٳٵ x-Ç ó³Ýϳó³Í ïí³Í
³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ£

4

úñÇݳϣ
2x − 5y + 2 = 0 (5)
ѳí³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù x-áí ¨ ·ñ»Ýù ³Û¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ
ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ£

ÈáõÍáõÙ£ ì»ñóÝ»Ýù Ï³Ù³Û³Ï³Ý x ÃÇí£ î»Õ³¹ñ»Ýù ³ÛÝ (5) ѳí³ë³ñÙ³Ý
Ù»ç ¨ ëï³óí³Í ѳí³ë³ñáõÙÇó ·ïÝ»Ýù y-Áª
2x + 2 = 5y,
5y = 2x + 2,
2 2
y = −− x + −−£ (6)
5 5
(6) µ³Ý³Ó¨Á y-Á ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ x-áí (5) ѳí³ë³ñáõÙÇó£ (5) ѳí³ë³ñ-
Ù³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý
2 2
(x; −− x + −−)
5 2
ï»ëùáí, áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿£
¸³ï»Éáí ÝÙ³Ý Ï»ñåª Ïëï³Ý³Ýù, áñ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ a ·áñͳÏóáí (4)
ï»ëùÇ ó³Ýϳó³Í ѳí³ë³ñáõÙ áõÝÇ ³Ýí»ñç Ãíáí ÉáõÍáõÙÝ»ñ£
´áÉáñ ³Û¹ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý
by
(−c − −−−; y)
a
ï»ëùáí, áñï»Õ y-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿£

1. ³) à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ë-
ïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙ£ ´»ñ»ù ûñÇݳÏÝ»ñ£
µ) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ax + by + c = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ, áñï»Õ
a ¨ b ·áñͳÏÇóÝ»ñÇó ·áÝ» Ù»ÏÁ ѳí³ë³ñ ã¿ ½ñáÛÇ£

2. ø³ÝDZ ÉáõÍáõÙ áõÝÇ x − y + 1 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÁ£

3. ²Ýí³Ý»ù 5x − 2y + 3 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, x-Ç ¨ y-Ç ·áñ-
ͳÏÇóÝ»ñÁ, ³½³ï ³Ý¹³ÙÁ£

4. ²ñ¹Ûáù ïí³Í ѳí³ë³ñáõÙÁ »ñÏáõ ³ÝѳÛïÝ»ñáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ-
׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñá±õÙ ¿ (³Ýí³Ý»ù ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ¨
³½³ï ³Ý¹³ÙÁ).
³) 3x − y + 5 = 0; µ) 2x − 5y − 1 = 0;
·) 2x + 3y − 1 = 0; ¹) 0 · x − 5y − 4 = 0;

5

¨ c Ãí»ñáí ϳ½Ù»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñáõÙ. 1). ¹) (3.2. Á) x − 0 · y − 3 = 0: 5. 4). (−3. b = −3. 11. îí³Í a. −2). 0). ¹) x + 3 = 0: îí³Í ѳí³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»ù x-áí. ») (5. µ) y − 5 = 0.2y + 1= 0. áñ (1. µ) x − 3y + 6 = 0. µ) −x + y − 2 = 0. ¶ñ»ù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ »ñ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ£ 7. −7). ¹) a = −5. 1 x y ¿) −− x − 0.2y + 4 = 0. ·) 2x − y + 2 = 0. ½) 0 · x + 0 y = 0. µ) 3x + 2y − 5 = 0. (5. лï¨Û³É Ãí³½áõÛ·»ñÁ 2x − y + 4 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»±ñ »Ý. ¹) 5x − 7y − 3 = 0. −1). ½) 0 · x − 7y + 21 = 0: 10. ·) 3x + y − 2 = 0. ³) (1. ») 4x − 2y + 8 = 0.5x − 2y + 0. 4). 3) Ãí³½áõÛ·Á ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍá±õÙ ¿. ») x + 2y − 7 = 0. ·) a = 0. ¿) 2y − 3x + 4 = 0. c = −2. 0): 9. ³) x + y = 5. ½) (−2. ») 5x − 4 = 0. µ) a = 0.2: 12. ½) 0. ») −3. ·) x − y − 6 = 0. c = −1. 6 . ³) 4x − y + 3 = 0. b = −1. µ) (0. µ) 2x − y = 3. b = 2. ·) −3x + 2y = 7. c = 4. (1.5x + 2y = 0. ¹) 7x − 3. ³) x − 3y + 2 = 0. 5) Ãí³½áõÛ·»ñÁ 3x + 2y − 1 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ »Ý£ 8. Á) −− + −− − 2 = 0£ 3 3 6 13. ¶ï»ù ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñ»ù ÉáõÍáõÙ. ³) x + y − 5 = 0. b. гí³ë³ñáõÙÇó x-Á ³ñï³Ñ³Ûï»ù y-áí. òáõÛó ïí»ù. ½) x − 0. ·) (−2.3y − 0. ³) a = 5. ¹) 3x − 5y = 8. b = 4. c = 0: 6.6 = 0. ³) 2x − 3y + 5 = 0.

³) a-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ (3. ¹) −5x − y + 7 = 0. −2) Ãí³½áõÛ·Á 3x − ay − 4 = 0 ѳí³- ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿£ µ) b-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ (−1. ·) −x + 2y − 3 = 0. ¹) 5x − 3y − 2 = 0: 15. 2 5 3 ¿) 2x − 0. µ) 3x + 2y − 7 = 0. ³å³ x + y = 15£ (2) àñáÝ»ÉÇ x ¨ y Ãí»ñÁ å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñ»Ý (1) ¨ (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ£ л勉µ³ñ Ù»ñ ËݹÇñÁ µ»ñí»ó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï (1) ¨ (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ»- ñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ x ¨ y Ãí»ñÇ ½áõÛ· ·ïÝ»ÉáõÝ£ 7 . Á) −− x − −− y + 4 = 0: 4 2 14.3y − 1 = 0. ÇëÏ ùáõÛñÁª y ï³ñ»Ï³Ý£ ø³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó ï³ñÇùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 3 ¿. ½) 2x − −− y − 4 = 0. ³) 4x − y − 2 = 0. ÇëÏ ·áõÙ³ñÁª 15£ ø³ÝDZ ï³ñ»Ï³Ý ¿ »Õµ³ÛñÁ ¨ ù³ÝDZ ï³ñ»Ï³Ýª ùáõÛñÁ£ ÈáõÍáõÙ£ ä»ïù ¿ ·ïÝ»É »ñÏáõ ³ÝѳÛï Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñª »Õµáñ ï³ñÇùÁ ¨ ùñáç ï³ñÇùÁ£ ¸Çóáõù »Õµ³ÛñÁ x ï³ñ»Ï³Ý ¿. ¶ñ»ù ѳí³ë³ñÙ³Ý áñ¨¿ ÉáõÍáõÙ. 1 ») 2x − y + 4 = 0. ·) x − 2y + 4 = 0.2 ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ÊݹÇñ£ гÛïÝÇ ¿. áñ »Õµáñ áõ ùñáç ï³ñÇùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 3 ¿. ³å³ x − y = 3. −4) Ãí³½áõÛ·Á bx − 7y − 3 = 0 ѳ- í³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿£ 1. (1) ÇëÏ ù³ÝÇ áñ »Õµáñ ¨ ùñáç ï³ñÇùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 15 ¿. γ½Ù»ù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙ Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÇóª ³) ºñÏáõ Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 10£ µ) 2 É Ï³ÃÁ ¨ 3 µ³ïáÝ Ñ³óÁ ÙdzëÇÝ ³ñÅ»Ý 990 ¹ñ³Ù£ ·) ¶ñÇãÁ Ù³ïÇïÇó 700 ¹ñ³Ùáí óÝÏ ¿£ ¹) 1 Ï· ëáõñ×Á 3 Ï· ÏáÝý»ïÇó 570 ¹ñ³Ùáí óÝÏ ¿£ 16.

0. y0) Ãí³- ½áõÛ·»ñÁ. (6) + y + 2 = 0. y0) Ãí³½áõÛ·Á. áñ ïñí³Í ¿ x ¨ y »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ª {xx +− yy == 15: 3. ²Ûë ѳٳϳñ·Ç ѳٳñ ϳñ»ÉÇ ¿ ÁÝïñ»É ³ÛëåÇëÇ Ãí»ñÇ ½áõÛ·ª x = 9. áñ ïñí³Í ¿ x ¨­y »ñ­Ïáõ­³Ý­Ñ³Ûï­áí­»ñ­Ïáõ­³é³­çÇÝ­³ë­ïǭ׳­ÝÇ Ñ³­í³­ë³­ñٳݭѳ­Ù³­Ï³ñ·. {2x 6x + 3y + 6 = 0. ¨° »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»- ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÝ »Ý£ êáíáñ³µ³ñ ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ·ñáõÙ »Ý ëÛáõݳÏáíª Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ ï³Ï. {x2x+−2yy ++ 41 == 0. (9) 8 .= 0. ²ÛëåÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ ³ëáõÙ »Ý. áñ (4) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÉáõÍáõÙ ¿£ Èáõ­Í»É­ ѳ­Ù³­Ï³ñ­·Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ·ïÝ»É Ýñ³ µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ϳ٠³å³óáõó»É. áñáÝù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï (3)-Ç ¨° ³é³çÇÝ. áñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãϳݣ ´»ñ»Ýù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ. (8) {2x + 0y − 5 = 0. ùáõÛñÁª 6 ï³ñ»Ï³Ý£ ä³ï³ë˳ݪ 9 ¨ 6 ï³ñ»Ï³Ý£ гçáñ¹ Ï»ïáõÙ Ù»Ýù óáõÛó Ïï³Ýù. (7) {3x + 0y + 1 = 0. 2x + y − 5 = 0. (5) {x2x−−y 2y+ 1+ =3 0. ¨ ¹ñ³Ýù Ó³ËÇó ÙdzíáñáõÙ Ó¨³íáñ ÷³Ï³·Íáíª {aa1xx ++ bb1yy ++ cc1 == 0. ÇÝãå»ë ÷Ýïñ»É ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ- ·»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ£ ¸Çóáõù ïñí³Í »Ý x ¨ y »ñÏáõ ³ÝѳÛïÝ»ñáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñª a1x + b1y + c1 = 0 ¨ a2x + b2y + c2 = 0: (3) ²ëáõÙ »Ý. »Ã» å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ·ïÝ»É µáÉáñ ³ÛÝ (x0.0£ (4) 2 2 2 (4) ѳ­Ù³­Ï³ñ­·Ç­Éáõ­ÍáõÙ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ (x0. 3x + 0y + 2 = 0. y = 6£ л勉µ³ñ »Õµ³ÛñÁ 9 ï³ñ»Ï³Ý ¿.

³å³ ³ëáõÙ »Ý. 0x + 3y + 2 = 0. (8′) 2x − 5 = 0. ³) { µ) { 2x − 3y − 1 = 0. ¶ñ»ù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³- ϳñ·£ 18. ³Û¹ ¹»åùáõÙ (8). {5x + 0y − 1 = 0. (6) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³ÝѳÛïÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³- ï³Ï³Ý ·áñͳÏÇóÝ»ñ£ (7) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë áõÝ»Ý ³ÝѳÛïÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ·áñͳÏÇóÝ»ñ. {2x + y − 5 = 0. 1) Ãí³½áõÛ·Á ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍá±õÙ ¿. ³å³ ³ëáõÙ »Ý. x + y − 3 = 0. ä³ñ½»ùª (−3. 3x + 4y + 5 = 0: 19. {3x + 2 = 0. áñ (4) ѳٳϳñ- ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý£ úñÇݳÏ. áñ ³Û¹ ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³ÝѳÛïÝ»ñÇ Ñ³­Ù»­Ù³­ï³­- ϳݭ·áñ­Í³­ÏÇó­Ý»ñ£ úñÇݳÏ. {3y + 2 = 0: (10′) 17. ³í»ÉÇݪ Ýñ³Ýù ѳٻٳï³- Ï³Ý »Ý ݳ¨ ³½³ï ³Ý¹³ÙÝ»ñÇݪ 2 £ 6 = 1 £ 3 = 2 £ 6£ ºÃ» (4) ѳٳϳñ·áõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý a1 £ a2 ≠ b1 £ b2 å³ÛÙ³ÝÇÝ. (9) ¨ (10) ѳٳϳñ·»ñÁ Ï·ñ³éí»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»ë- ùáíª 3x + 1 = 0. (5) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñ­Í³­ÏÇó­Ý»­- ñÁ­Ñ³­Ù»­Ù³­ï³­Ï³Ý­ã»Ý£ êáíáñ³µ³ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ 0 · x ¨ 0 · y ï»ëùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ µ³ó »Ý ÃáÕÝáõÙ. ³) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙ£ µ) ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÉáõÍ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ 9 . x − y + 4 = 0. (10) ºÃ» (4) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý a1 £ a2 = b1 £ b2 å³ÛÙ³ÝÇÝ. (9′) 5x − 1 = 0.

·) { ¹) { 2x + 5 = 0.5x − 2.6y − 3. гٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ ³Ýí³Ý»ù ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ¨ ³½³ï ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ. òáõÛó ïí»ù. 3x + y − 5 = 0. 0. −x + y = 0.35x + 1. (1. 2). −3x − 2y + 7 = 0. ³) { x − y + 1 = 0. òáõÛó ïí»ù. ·) { 4x − y − 2 = 0. b. ¹) 6 7 42 24.5 = 0. 4 2 { −−x − −−y + −−−5 = 0: 2x + 3y − 8 = 0. (5. 2x + 5y − 1 = 0. x + y − 3 = 0. −3). { 2. 2x + 3y + 1 = 0. 1) Ãí³½áõÛ·Á ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ã¿. 0). (1. 20. (1. 2y + 4 = 0: 22. ³) { µ) { x − y + 1 = 0. ²ÝѳÛïÝ»ñÇ ïñí³Í a. 2) Ãí³½áõÛ·Á ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ¿. 3x − 4 = 0: 25. áñ (1. −2x − 6 = 0. 2x − y + 5 = 0. (0. ³) { µ) { 3x − 2y − 4 = 0. áñáÝóáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇó- Ý»ñÁ ³) ѳٻٳï³Ï³Ý »Ý. ³) { µ) { x + y − 3 = 0. x − 2y + 4 = 0. 2x + 3y − 6 = 0: 10 . 2). ´»ñ»ù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»- ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ. µ) 1 1 −− y − −− = 0. −4) Ãí³½áõÛ·»ñÇó áñá±Ýù »Ý ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ. áñ (−2. (2. 1). µ) ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý£ 21. a1.55 = 0. −4x − 5 = 0. b1 ·áñͳÏÇóÝ»ñáí ¨ c áõ c1 ³½³ï ³Ý- ¹³ÙÝ»ñáí ϳ½Ù»ù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³- í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·£ a b c a1 b1 c1 2 −3 1 1 5 4 −2 1 0 3 1 −7 0 −4 −2 −1 0 0 −1 1 −4 0 −5 3 23.

ϳ½Ù»ù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·. a-Ç ¨ b-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (1.3 î»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ ²Ûë Ï»ïáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ. ·) { ¹) { 6x + 2y + 1 = 0. ³) »ñÏáõ Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 7 ¿. ³ÛëÇÝùÝ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝáõÙ y0-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù 2x0 + 4£ 11 . ³) { µ) { bx − y = 2. 2x − y + 6 = 0. 1 ³) { −x + y − 3 = 0. 26. ·) x − 2y − 5 = 0. 2x + 3y − 10 = 0. µ) »ñÏáõ Ãí»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 12 ¿. 2x + y = b: 28. ºÉÝ»Éáí ïí³Í å³ÛÙ³ÝÇó. µ) 3{ −− x + 5y − 2 = 0. 3x0 + 4y0 − 27 = 0: (2) ²é³çÇÝ Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÇó y0-Ý ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù x0-áíª y0 = 2x0 + 4: (3) ²ÛÅÙ (2)-Ç »ñÏñáñ¹ Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝáõÙ y0-Ý ÷á˳ñÇÝ»Ýù Çñ»Ý ѳí³ë³ñ 2x0 + 4 Ãíáí. (−1. 2x + y = a. 0) Ãí³½áõÛ·Á ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ¿. y0) Ãí³½áõÛ·Á (1) ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ¿£ î»Õ³¹ñ»Éáí ³Û¹ Ãí»- ñÁ (1) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»çª Ïëï³Ý³Ýù ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³- ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñª 2x0 − y0 + 4 = 0. áñáÝóáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ µáÉáñ ·áñͳÏÇóÝ»- ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáÙ£ úñÇÝ³Ï 1£ ÈáõÍ»Ýù 2x − y + 4 = 0. 4) Ãí³½áõÛ·Á ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍá±õÙ ¿. ÇëÏ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁª 2. {3x + 4y − 27 = 0: (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ¸Çóáõù (x0. 3x − ay = 3. −3y + 12 = 0. 6x + y + 2 = 0: 27. ÇëÏ ·áõÙ³ñÁª 27£ 1.

áñ x0 ÃÇíÁ µ³í³ñ³- ñáõÙ ¿ 3x + 4(2x + 4) − 27 = 0 ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ ÈáõÍ»Éáí ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÁª ·ïÝáõÙ »Ýù. y0) ÉáõÍáõÙ. »Ã» »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó y0-Ý ³ñï³- ѳÛï»ÇÝù x0-áí ¨ y0-Ç Ñ³Ù³ñ ëï³óí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³¹ñ»ÇÝù ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç. 3) ÉáõÍ»É ëï³óí³Í Ù»Ï x ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñáõÙÁ. áñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ï»­Õ³¹ñ­Ù³Ý­»Õ³­Ý³Ï£ àñå»ë½Ç ÉáõÍ»Ýù (4) ѳٳϳñ·Á. γñ»ÉÇ ¿ ݳ¨ ³Ûë ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (2)-Ç áñ¨¿ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó x0-Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É y0-áí ¨ ëï³óí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³¹ñ»É (2)-Ç ÙÛáõë ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç£ ÜٳݳïÇå ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ϳï³ñ»É ݳ¨ {aa1xx ++ bb1 yy ++ cc1 == 00 (4) 2 2 2 ó³Ýϳó³Í ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ѳٳñ. ³å³ x0 = 1. Çñáùª µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ£ л勉µ³ñ (1) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª (1. áñ ¹ñ³Ýù. y0) Ãí³½áõÛ·Á ÏÉÇÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ£ 12 . Îëï³Ý³Ýù 3x0 + 4 (2x0 + 4) − 27 = 0 ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. 2) ëï³óí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³¹ñ»É ѳٳϳñ·Ç ÙÛáõë ѳí³- ë³ñÙ³Ý Ù»ç y-Ç ÷á˳ñ»Ý. »Ã» (1) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ (x0. áñáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý. 4) ï»Õ³¹ñ»Éáí ëï³óí³Í x0 ³ñÅ»ùÁ y-Ç µ³Ý³Ó¨Ç Ù»çª ·ïÝ»É y0-Ý£ лÝó (x0. áñáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳ- ÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý£ (гٻٳï³Ï³Ý ·áñͳÏÇó- Ý»ñáí ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ù»Ýù ÏáõëáõÙݳëÇñ»Ýù ³í»ÉÇ áõß)£ ì»ñÁ ¹Çï³ñÏí³ÍÇó µËáõÙ ¿ (4) ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³- ÏÁ. áñ y0 = 6£ ²ÛëåÇëáí. 6)£ Üϳï»Ýù. áñ ÝáõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ù»Ýù Ïëï³Ý³ÛÇÝù. y0 = 6£ î»Õ³¹ñ»Éáí ³Û¹ Ãí»ñÁ (1) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»çª Ñ³Ùá½íáõÙ »Ýù. áñ x0 = 1£ î»Õ³¹ñ»Éáí ·ïÝí³Í ³ñÅ»ùÁ (3) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù»çª ëï³ÝáõÙ »Ýù. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ª 1) ³ÝѳÛïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ (ûñÇݳϪ y-Á) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇó ³ñï³Ñ³Ûï»É ÙÛáõë ³ÝѳÛïáí. ³ÛëÇÝùÝ Ïëï³Ý³Ýù.

·) { ¹) { x − 2y + 10 = 0. −1)£ 29. ³) { µ) { 2x − 3y − 7 = 0. 13 . x + 5y − 7 = 0. áñÇ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñá- ÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý£ î»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (30-31). x + 5y = 0. áñ y0 = 7x0 + 6 = 7 · (−1) + 6 = −1: Ü߳ݳÏáõÙ ¿ (5) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª (−1. 3x − 4y − 7 = 0. Ã) { Å) { x + 2y + 1 = 0. x + 4y + 12 = 0. 31. 5x + y − 4 = 0. 7x − y = 0. x + 4y − 2 = 0. x − y − 2 = 0. x − 2y − 3 = 0. x − y − 2 = 0. 7x − 2y − 6 = 0. x + 2y − 11 = 0. 3x − 2y − 4 = 0. ¿) { Á) { x − 3y − 10 = 0. y − 3x = 0. 30. 2x + 4y − 90 = 0. ³) { µ) { x + y − 5 = 0. 3x + 8y − 2 = 0. x − 2y = 0. ·) { ¹) { 3x − 2y − 9 = 0. 3x − y + 12 = 0: x − y − 1 = 0. ø³ÝÇ ÉáõÍáõÙ áõÝÇ »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³- í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. úñÇÝ³Ï 2£ ÈáõÍ»Ýù 4x − 5y − 1 = 0 {7x −y+6=0 (5) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ (5) ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÇó y-Ý ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù x-áíª y = 7x + 6 (6) ¨ ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç y-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù 7x + 6ª 4x − 5 (7x + 6) − 1 = 0 (7) ÈáõÍ»Éáí (7) ѳí³ë³ñáõÙÁª ·ïÝáõÙ »Ýù Ýñ³ ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïÁª x0 = −1£ î»- Õ³¹ñ»Éáí x0-Ý (6) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù»çª ·ïÝáõÙ »Ýù. x + y − 6 = 0. ») { ½) { 4x − 5y + 8 = 0. 3x + 7y − 16 = 0.

3x0 + 4y0 + 2 = 0 (2) ²Ûë ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ x0-Ç ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ¹³ñÓÝ»Ýù Çñ³ñ ѳí³- ë³ñ£ ¸ñ³ ѳٳñ ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù 14 . 3x − 3y − 5 = 0. 2x + y − 1 = 0. x − 3y − 5 = 0. 5x + y − 15 = 0. x − y − 12 = 0. ») { ½) { 3x + y + 3 = 0. 32. x − 2y − 14 = 0: 2x − 3y + 7 = 0. 3x + 4y + 2 = 0 (1) ѳٳϳñ·Á£ ºÝó¹ñ»Ýù (x0. 3x + 2y + 5 = 0. ³) { µ) { x − 3y − 11 = 0. ·) { ¹) { x − 2y + 4 = 0.4 ¶áñͳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý (·áõÙ³ñÙ³Ý) »Õ³Ý³ÏÁ غÝù ß³ñáõݳÏáõÙ »Ýù ¹Çï³ñÏ»É »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ë- ïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ. áñáÝóáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳ- ÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý£ ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»É ¿. y0) Ãí³½áõÛ·Á (1) ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ¿£ î»Õ³¹ñ»Éáí ³Û¹ Ãí»ñÁ (1) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»çª Ïëï³Ý³Ýù ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñª 2x0 + 3y + 1 = 0. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙ£ ²Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇó µ³óÇ Ï³ ݳ¨ ³ÛÉ »Õ³Ý³Ï. 2x + 3y − 3 = 0. x + 2y − 4 = 0. 33. 6x + 8y + 11 = 0: 1. 3x + y + 5 = 0. ³) { µ) { 3x + 4y − 1 = 0. x − y + 6 = 0: ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (32-33). áñÝ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ ·áñͳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý Ï³Ù ·áõ- Ù³ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ï£ úñÇÝ³Ï 1£ ÈáõÍ»Ýù {2x + 3y + 1 = 0. 5x + y − 7 = 0. Ç) { É) { 2x + 4y = 0. 2x + y − 7 = 0.

ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª 2-áíª 2x0 + 3y0 + 1 = 0. 1)£ Ø»Ýù y0-Ç ÷á˳- ñ»Ý 1 ÃÇíÁ ï»Õ³¹ñ»óÇÝù (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³çÇÝÇ Ù»ç. áñáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý. 1) ÉáõÍáõÙÁ£ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ x0-Ç ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ѳ- í³ë³ñ»óÝ»Éáõ ÷á˳ñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ѳí³ë³ñ»óÝ»É y0-Ç ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ£ ²ñ¹- ÛáõÝùÁ ÏÉÇÝÇ ÝáõÛÝÁ£ (¸ñ³Ýáõ٠ѳÙá½í»ù ÇÝùÝáõñáõÛÝ)£ ÜÙ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É ݳ¨ ó³Ýϳó³Í {aa1xx ++ bb1yy ++ cc1 == 00. ³Û¹ ¹»åùáõÙ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ï·ñí»ñ 3x0 + 4 · 1 + 2 = 0 ï»ëùáí£ ²Ûëï»ÕÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù. áñï»ÕÇóª y0 = 1£ î»Õ³¹ñ»Ýù ³Û¹ ÃÇíÁ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³çÇÝÇ Ù»çª 2x0 + 3 · 1 + 1 = 0. »Ã» ³Û¹ ÃÇíÁ ï»Õ³¹ñ»Ýù (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»- ñÇó »ñÏñáñ¹Ç Ù»ç£ Æñáù. áñï»ÕÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù x0 = −2£ ²ÛëåÇëáí. 2) ÙÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ Ñ³Ý»É ÙÛáõëÇó. ·áñͳÏÇó- Ý»ñÁ. áñ ¹ñ³Ýù. »Ã» (1) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ (x0. áñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ·áñ­Í³­ÏÇó­Ý»­ñÇ­ ѳ­í³­ë³­ñ»ó­Ù³Ý­ »Õ³­Ý³Ï­ ϳ٭ ·áõ­- Ù³ñ­Ù³Ý­»Õ³­Ý³Ï£ (3) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ª 1) µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ Ãí»ñáíª »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ ¿É Çñ³ñ ѳí³ë³ñ»óÝ»É ³ÝѳÛïÝ»ñÇó Ù»ÏÇ. 15 . ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ÝáõÛÝÁ ÏÉÇÝ»ñ. y0 = 1 Ãí»ñÇ ½áõÛ·Á£ î»Õ³¹ñ»Éáí ³Û¹ Ãí»ñÁ (1) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»çª Ñ³Ùá½íáõÙ »Ýù. áñ x0 = −2£ Ø»Ýù ÝáñÇó ëï³ó³Ýù ³ñ¹»Ý ·ïÝí³Í (−2. y0) ÉáõÍáõÙ. ûñÇÝ³Ï x-Ç. 6x0 + 8y0 + 4 = 0 ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ²é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÇó ѳݻÉáí »ñÏñáñ¹Áª Ïëï³Ý³Ýù y0 − 1 = 0 ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ³å³ ¹³ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙdzÛÝ x0 = −2. Çñáù µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ£ л勉µ³ñ (1) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª (−2. 3x0 + 4y0 + 2 = 0£ | 32 Îëï³Ý³Ýù 6x0 + 9y0 + 3 = 0. 3-áí. »Ã» Ýñ³ÝáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý£ ì»ñÁ ¹Çï³ñÏí³ÍÇó µËáõÙ ¿ (3) ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³- ÏÁ. (3) 2 2 2 ѳٳϳñ·Ç ѳٳñ.

3) ÉáõÍ»É ëï³óí³Í Ù»Ï y ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñáõÙÁ. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª 3-áíª (4) ѳٳϳñ·Á ³ñï³·ñ»Ýù 12x + 14y + 34 = 0. {4x + 5y + 9 = 0 (4) ѳٳϳñ·Á£ ²Ûë ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí 2-áí. ³å³ ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ѳñÙ³ñ ¿ ·áõÙ³ñ»É£ úñÇÝ³Ï 3£ ÈáõÍ»Ýù x + 2y − 3 = 0 {−x + 3y − 7 = 0 (6) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ¶áõÙ³ñ»Éáí (6) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁª ëï³ÝáõÙ »Ýù 5y − 10 = 0 ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. áñï»ÕÇóª y = 7£ y-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí 7 ÃÇíÁ (4) ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»çª ëï³ÝáõÙ »Ýù 6x + 49 + 17 = 0. áñï»ÕÇó y = 2£ (6) ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñ- Ù³Ý Ù»ç y-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí 2ª Ïëï³Ý³Ýù x + 4 − 3 = 0. y0) Ãí³½áõÛ·Á ÏÉÇÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ£ úñÇÝ³Ï 2£ ¶áõÙ³ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍ»Ýù 6x + 7y + 17 = 0. 2) ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ£ 16 . áñï»ÕÇó x = −1£ л勉µ³ñ (6) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ (−1. {12x + 15y + 27 = 0 (5) ï»ëùáí£ (5) ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÇó ѳݻÉáí ³é³çÇÝÁª Ïëï³Ý³Ýù Ù»Ï y ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙª y − 7 = 0. 4) ï»Õ³¹ñ»É ëï³óí³Í y0 ³ñÅ»ùÁ ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ù»ç ¨ ·ïÝ»É ëï³óí³Í Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñÙ³Ý x0 ÉáõÍáõÙÁ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ·ïÝí³Í (x0. áñï»ÕÇóª x = −11£ л勉µ³ñ (4) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ (−11. 7) ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ£ ºÃ» ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ѳ- ϳ¹Çñ Ãí»ñ »Ý.

−x + 3y − 2 = 0. ³) { µ) { 2x + y − 3 = 0. ·) { ¹) { 3x + 2y − 5 = 0. 3x + 4y − 7 = 0. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. 36. 34. ·) { ¹) { 5x − y − 17 = 0. 4x − y + 2 = 0: 17 . ») { ½) { 3x + 2y − 6 = 0. 3x − 5y − 45 = 0: 37. 2x + y − 3 = 0. 9x − 3y + 6 = 0. x − 3y − 6 = 0: 38. 4x − 5y − 3 = 0. −x − y + 4 = 0: x + 2y − 3 = 0. x + 2y − 3 = 0. x − 2y + 3 = 0. 4x + 5y − 2 = 0. 5x + 3y − 7 = 0. 2x + 4y − 6 = 0. ·) { ¹) { 3x + y + 3 = 0. 3x − 2y − 11 = 0. ³) { µ) { x − 3y + 8 = 0. ¿) { Á) { 3x − 2y − 25 = 0. ³) { µ) { x + y + 1 = 0. 7x − 2y + 15 = 0. 2x − y − 5 = 0. ³) { µ) { −x + 4y + 8 = 0. 7x − y + 1 = 0. x − y + 2 = 0. 5x + 3y − 7 = 0. 5x − y − 7 = 0. ¹) x − y − 7 = 0. −6x + 2y + 6 = 0. 2x + 5y − 15 = 0. 2x + y − 3 = 0. ·) { ¹) { 3x + y − 4 = 0. 2x + y − 8 = 0. x − 3y + 3 = 0. 3x − y + 1 = 0: x + 3y − 1 = 0. ³) { µ) { 2x − 3y + 8 = 0. гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍ»ù ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ¨ ·áñͳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí. 4x + y − 2 = 0. 6x − 2y − 6 = 0. 35. x + y − 1 = 0. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (34-36).

5x − 4y = 3x − 1. 2x − 3 y = 5. 2x − 3y + 1 = 0 ¨ 4x − 6y + 2 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ý£ 2) ºÃ» ѳí³ë³ñÙ³Ý áñ¨¿ ³Ý¹³Ù ѳϳ¹Çñ Ýß³Ýáí ï»Õ³÷áË»Ýù Ýñ³ ÙÇ Ù³ëÇó ÙÛáõëÁ. 2x − 7 + 3x − 4 = y ¨ 5x − 11 = y ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ý£ ²Ûë åݹáõÙÝ»ñÇ ³å³óáõÛóÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ï»ñå. ³Ýí³ÝáõÙ »Ý x ¨ y »ñÏáõ ÷á÷á˳- ϳÝÝ»ñáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ£ 2x − 3y + 1 = 0. ³å³ Ïëï³óíÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ѳٳñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙ£ úñÇݳÏ. áñÇ Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ x-Ç ¨ y-Ç Ýϳïٳٵ ³é³çÇÝ ³ë- ïÇ׳ÝÇ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñ ϳ٠Ãí»ñ »Ý. ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ »Ý£ ¶Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñáõÙ ·ïÝíáÕ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³Û¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ£ ºñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳٳñÅ»ù.5 гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ гí³ë³ñáõÙÁ. 3x − y + 1 = 3x − y − 1. 5x − 4y = 3x − 1 ¨ 5x − 4y − 3x + 1 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ý£ 3) ºÃ» ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñáõ٠ϳï³ñíÇ ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙ. ÇÝãå»ë Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ£ ºÃ» ó³Ýϳó³Í ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ï»Õ³÷á- 18 . áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 1) ºÃ» ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÙǨÝáõÛÝ Ãíáí (ϳ٠µ³Å³Ý»Ýù ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÙǨÝáõÛÝ ÃíÇ íñ³). ³å³ Ïëï³Ý³Ýù ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ѳٳñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙ£ úñÇݳÏ. 1. »Ã» ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñ- Ù³Ý ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ ÉáõÍáõÙ ¿ ݳ¨ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ç ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõ٠ݳ¨ ³é³çÇÝÇ ÉáõÍáõÙ ¿£ гٳñÅ»ù »Ý ݳ¨ ³ÛÝåÇëÇ »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ѳ- Ù³ñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙ£ úñÇݳÏ.

»Ã» a ¨ b Ãí»ñÇó ·áÝ» Ù»ÏÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¿. b ¨ c-Ý áñáß³ÏÇ Ãí»ñ »Ý£ Àݹ áñáõÙ. c ≠ 0. ³å³ (1) ѳí³- ë³ñáõÙÁ. áñáõÙ a. ³å³ ëï³óí³Í ѳٳϳñ·Á ѳٳñÅ»ù ÏÉÇÝÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳٳϳñ·ÇÝ£ ²Ûëå»ë. ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙ ¿£ ºÝó¹ñ»Ýù (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç a = b = 0. {4x + 7y − 5 = 0 ѳٳϳñ·ÇÝ£ êïáñ¨ ѳٳñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÝѳÛïÝ»ñǪ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý ·áñͳÏÇóÝ»ñáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³- í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ£ úñÇÝ³Ï 1£ ÈáõÍ»Ýù {x2x++y 2y− 1+ =3 0. ûñÇÝ³Ï 2x + y − 1 = 0. ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ³ëí»É ¿. y) Ãí³½áõÛ· ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ³Û¹ ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ. áñ ³ÛÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ ax + by + c = 0 (1) ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ. y) Ãí³½áõÛ·»ñ£ гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ »ñÏáõ ѳٳϳñ·»ñ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳٳñÅ»ù. áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ²ÏÝѳÛï ¿. ³Û¹ ¹»åùáõ٠ѳí³ë³- ñáõÙÝ áõÝÇ 0·x+0·y+c=0 ï»ëùÁ ¨ áã ÙÇ (x. »Ã» ³é³çÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ »ñÏñáñ¹ ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ¿.Ë»Ýù Ó³Ë Ù³ë ¨ ϳï³ñ»Ýù ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙ. ¨ »ñÏñáñ¹ ѳٳϳñ·Ç ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙ ¿£ гٳñÅ»ù »Ý ݳ¨ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ. {4x + 7y − 5 = 0 ѳٳϳñ·Á ѳٳñÅ»ù ¿ y = −2x + 1. áñ »Ã» ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÷á˳ñÇÝíÇ Çñ»Ý ѳٳñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙáí. ³ÛëÇÝùÝ (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ºÃ» a = b = c = 0. ³å³ (1) ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ó³Ýϳó³Í (x.= 0 (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ²Ûë ѳٳϳñ·áõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý »Ý£ 19 . ³å³ Ïëï³óíÇ.

y) Ãí³½áõÛ· ãÇ Ï³ñáÕ µ³í³ñ³ñ»É (4) ѳٳϳñ- ·ÇÝ. Ïëï³Ý³Ýù (5) ѳٳϳñ·ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù {xx ++ yy ++ 11 == 00. áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿£ ì»ñÁ µ»ñí³Í ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝÙ³Ý Ó¨áí ϳñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É ó³Ýϳó³Í {aa1xx ++ bb1yy ++ cc1 == 0. (2) ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ µ³Å³Ý»Éáí 2-Ç` Ïëï³Ý³Ýù (2) ѳٳϳñ·ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù x + y − 1 = 0. { 3 x + y = − −− (4) 2 áñÁ ѳٳñÅ»ù ¿ (3) ѳٳϳñ·ÇÝ ¨ ѻ勉µ³ñ (2) ѳٳϳñ·ÇÝ£ ²ÏÝѳÛï ¿. ÇëÏ y = −x − 1£ ¸ñ³ ѳٳñ ¿É (5) ѳٳϳñ·Ç µáÉáñ Éáõ- ÍáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý (x. áñ (6) ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ x+y+1=0 Ù»Ï Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ ²Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ (x.0 (7) 2 2 2 20 . (4) ѳٳϳñ·Á ¨ ѻ勉µ³ñ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (2) ѳٳϳñ- ·Á ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõݻݣ ²Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳϳë³Ï³Ý£ úñÇÝ³Ï 2£ ÈáõÍ»Ýù x + y + 1 = 0. −x − 1) ï»ëùÁ. (6) ѳٳϳñ·Á£ ²ÏÝѳÛï ¿. Ýñ³Ýù ѳٻٳï³Ï³Ý »Ý ³½³ï ³Ý¹³ÙÝ»ñÇݪ 1£2=1£2=1£2 гٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ µ³Å³Ý»Éáí 2-Ç. áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. y) ÉáõÍáõÙÝ»ñ. {2x + 2y + 2 = 0 (5) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ²Ûëï»Õ ÝáõÛÝå»ë ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý£ ²í»ÉÇÝ. áñáíÑ»ï¨ ÙǨÝáõÛÝ x + y ÃÇíÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³í³ë³ñ ÉÇÝ»É 3 ¨° 1-Ç. (3) 2 ѳٳϳñ·Á£ ²Ûë ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ³½³ï ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ï»Õ³÷áË»Éáí Ýñ³Ýó ³ç Ù³ë»ñÁ` Ïëï³Ý³Ýù Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Áª x + y = 1. { 3 x + y + −− = 0. ¨° − −− -Ç£ 2 ²ÛëåÇëáí. áñ áã ÙÇ (x.

−x − 1) ï»ëùÁ. áñáÝù ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ³Û¹ ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Éáõ- ÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ ²Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É ³ÛÝå»ë. ÇÝãå»ë ¹³ ³ñí»ó 1 ¨ 2 ûñÇݳÏÝ»ñáõÙ£ (2) ¨ (5) ѳٳϳñ·»ñÁ ÉáõÍ»Ýù ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí£ úñÇÝ³Ï 3£ ÈáõÍ»Ýù x + y − 1 = 0. ³ÛÝå»ë ¿É »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ£ л勉µ³ñ ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý (x. áñ ïí³Í ѳٳϳñ·Á ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ úñÇÝ³Ï 4£ ÈáõÍ»Ýù x + y + 1 = 0. ³å³ ³Û¹ ѳٳϳñ·Á ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ÆëÏ »Ã» (7) ѳٳϳñ·Ç ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý a b c −−1 = −−1 = −−1 a2 b2 c2 å³ÛÙ³ÝÇÝ. 2x + 2(−x + 1) + 3 = 0£ Îëï³Ý³Ýù 0 · x + 5 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÁ. {2x + 2y + 2 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ гٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù x-áíª y = −x − 1 ¨ ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç y-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù (−x −1). áñï»Õ x-Á ó³Ý- ϳó³Í ÃÇí ¿£ 21 . ³å³ ³Û¹ ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ. 2x + 2(−x − 1) + 2 = 0£ Îëï³Ý³Ýù 0 · x + 0 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÁ. áñáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñ- µ»ñ »Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý£ ºÃ» (7) ѳٳϳñ·Ç ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý a b c −−1 = −−1 ≠ −−1 a2 b2 c2 å³ÛÙ³ÝÇÝ. áñ (−x − 1) ÃíÇÝ Ñ³í³ë³ñ y ÃÇíÁ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ѳٳϳñ·Ç ÇÝãå»ë ³é³çÇÝ. áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. {2x + 2y + 3 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ гٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù x-áíª y = −x + 1 ¨ ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç y-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù (−x + 1).ï»ëùÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ÉáõÍ»ÉÇë.

39. ƱÝã å³ÛÙ³ÝÇ ¹»åùáõÙ »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. ²å³óáõó»ù. ³) ÆÝãåÇëDZ »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý ³Ýí³Ýáõ٠ѳٳñÅ»ù£ µ) Ò¨³Ï»ñå»ù åݹáõÙÝ»ñ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõ- ÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ£ ·) ÆÝãåÇëDZ »ñÏáõ ѳٳϳñ·»ñÝ »Ý ³Ýí³Ýáõ٠ѳٳñÅ»ù£ ¹) Ò¨³Ï»ñå»ù åݹáõÙÝ»ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³- Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ£ 42. ¹) x + y − 5 = 0 ¨ x = 5 − y: 44. µ) 3x − 5y = 0 ¨ 3x = 5y. ³) 2x − 2y = x ¨ x − y = 0. ³) à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ£ µ) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ£ ·) ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñá±õÙ ¿£ 40. гٳñÅ»±ù »Ý ³ñ¹Ûáù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. µ) 5(x + y) + 1 = x + 3 ¨ 4x + 5y − 2 = 0: 45. áñ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ý. γ½Ù»ù ïí³Í ѳí³ë³ñÙ³ÝÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙ. áñáõÙ ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ѳٻٳï³Ï³Ý »Ý ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. гٳñÅ»±ù »Ý ³ñ¹Ûáù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. ³) 4x − 2 + y = 0. »Ã» Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ݳ¨ ÙÛáõëÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñ »Ý£ 22 . áñÁ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙ ã¿£ 41. ´»ñ»ù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ûñÇݳÏ. ³) 2x − 3y + y = 4x − 2 ¨ x + y = 1. ·) 3x + 6y − 9 = 0. ¹) x − y − 1 = 0: 46. µ) 5x + 4y − 2 = 2x − 3y + 5. µ) áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ£ γñ»ÉDZ ¿ ³ñ¹Ûáù ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ÉáõÍ»É ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí£ 43. ·) 3x − 6 + 2y = 0 ¨ 2 − x − 2y = 0.

áñï»Õ a1. x − y + 3 = 0. µ) { ¨ { −x + y − 3 = 0 2x − 1 = 0. { 5x + y − 6 = 0. гٳñÅ»±ù »Ý ³ñ¹Ûáù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ. {3x + 2y = 5. x = y − 3. b2. a2. −y = 5 − 2x: 49. a2. ¹) { ¨ { 3x − 2y − 2 = 0 5x − 4 = 0: 48.0 (1) 2 2 2 ѳٳϳñ·Á.6 ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ¸Çóáõù ïí³Í ¿ »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³- ϳñ·£ î»Õ³÷áË»Éáí ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ³ç Ù³ë»ñÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ó³Ë Ù³ë»ñ ¨ ϳï³ñ»Éáí ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙª Ïëï³Ý³Ýù ïí³Í ѳٳ- ϳñ·ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù {aa1xx ++ bb1yy ++ cc1 == 0. »ñµ ³ÝѳÛï- Ý»ñÇ µáÉáñ a1. −3x + y + 2 = 0. 3x − y + 2 = 0. ÆÝãåÇëDZ a-Ç ¹»åùáõÙ {xax+−y y==25 ¨ { x4x−−22y= −y =0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ý£ 50. b2 ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý£ Ø»Ýù ݳ¨ ·Çï»Ýù. c2-Á áñáß³ÏÇ Ãí»ñ »Ý£ Ø»Ýù ³ñ¹»Ý ·Çï»Ýùª ÇÝãå»ë ÉáõÍ»É ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. гٳñÅ»±ù »Ý ³ñ¹Ûáù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ. 4x − 2y − 5 = 0. 3x + y − 4 = 0. γ½Ù»ù ïí³Í ѳٳϳñ·ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù »ñÏáõ ѳٳϳñ·»ñ. 3x − y + 2 = 0. ³) { µ) { 3x + y − 2 = 0. 4x − 2y + 5 = 0. 23 . { 5x − 2y − 3 = 0: 1. ³) { ¨ { 2x + y − 4 = 0 2(y − 3) + y − 4 = 0. y = 1 − x. 4(2 − y) − 2y − 5 = 0. 47. x − 2y = −1. x + y + 1 = 0. b1. ·) { ¨ { x−y−2=0 x = 2 − y. 2x − y − 1 = 0. b1. c1.

3 y + −− = 0 (4) 2 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ 24 . ÇëÏ »Ã» ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇó- Ý»ñÁ ѳٻٳï³Ï³Ý »Ý. c1 = −1. {2x +y−5=0 (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ²Ûë ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»- ñÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý. ³å³ (1) ѳٳ- ϳñ·Ç ÉáõÍáõÙÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¨ ÙdzÏÝ ¿. − −−) Ãí³½áõÛ·Ý ¿£ 5 3 úñÇÝ³Ï 3£ ÈáõÍ»Ýù { 2y + 3 = 0. c2 = 2£ 1 2 ²Ûë ѳٳϳñ·Ç ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ (−−. ÇëÏ y-Ç ·áñͳÏÇóÁ ½ñá ¿£ ²Ûë ѳٳϳñ·Á Ñ»ßï ¿ ÉáõÍ»É ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí£ ²é³çÇÝ Ñ³í³- ë³ñáõÙÇó ·ïÝ»Ýù x-Áª 1 x = − −− 3 ¨ ï»Õ³¹ñ»Ýù »ñÏñáñ¹Ç Ù»ç£ Îëï³Ý³Ýù 1 2 (− −−) + y − 5 = 0. {3y +2=0 (3) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ (3) ѳٳϳñ·Á (1) ѳٳϳñ·Ç Ù³ëݳíáñ ¹»åùÝ ¿. b2 = 3. »ñµ áñáß ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇó- Ý»ñ ѳí³ë³ñ »Ý ½ñáÛÇ£ ¸Çï³ñÏ»Ýù ³Û¹ ¹»åù»ñÁ ûñÇݳÏÝ»ñáí£ úñÇÝ³Ï 1£ ÈáõÍ»Ýù 3x + 1 = 0. b1 = 0. áñï»Õ a1 = 5. 3 2 áñï»ÕÇó y = 5−−£ 3 1 5−−) ²ÛëåÇëáí. (− −−. ³å³ ϳ٠·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ. ÇëÏ ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ·áñͳÏÇóÁ ½ñá- ÛÇó ï³ñµ»ñ ¿. ϳ٠áã ÙÇ ÉáõÍáõÙ ãϳ£ Ø»½ ÙÝáõÙ ¿ ¹Çï³ñÏ»É ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ. 2 Ãí³½áõÛ·Á (2) ѳٳϳñ·Ç ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÝ ¿£ 3 3 úñÇÝ³Ï 2£ ÈáõÍ»Ýù 5x − 1 = 0. a2 = 0.áñ »Ã» ³ÝѳÛïÝ»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ѳٻٳï³Ï³Ý ã»Ý.

y) Ãí³½áõÛ· ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ (6) ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ ºÃ» c2 = 0. áõÝ»Ý³É Ù»Ï ÉáõÍáõÙ. γñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍáõÙ ãáõݻݳÉ. ³å³ (4) ѳٳϳñ·Á ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ³- é»É ³Ûëå»ëª 0 · x + 2y + 3 = 0. гٳϳñ·Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳí³ë³ñáõÙÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù 3 y = − −−£ 2 ø³ÝÇ áñ (4) ѳٳϳñ·Á Ù»Ýù ¹Çï³ñÏáõÙ »Ýù áñå»ë (1) ѳٳϳñ·Ç Ù³ëݳíáñ ¹»åù. ÇëÏ ÇÝãå»ë Éáõ- Í»É Ù»Ï Ñ³í³ë³ñáõÙÁª Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ·Çï»Ýù£ 51. ÇëÏ y = − −−: 2 3 ²ÛëåÇëáí. a2 = 0. áñï»Õ a1 = 0. (4) ѳٳϳñ·Ç µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý (x. áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿£ úñÇÝ³Ï 4£ ÈáõÍ»Ýù x−2=0 {2x −5=0 (5) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ²Ûë ѳٳϳñ·Á ѳϳë³Ï³Ý ¿ (ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõÝÇ). áõÝ»Ý³É ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ£ ´»ñ»ù ûñÇݳÏÝ»ñ£ 25 . áñáíÑ»ï¨ x-Á Ùdzų- 5 Ù³Ý³Ï ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³í³ë³ñ ÉÇÝ»É ¨° 2-Ç. ³å³ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³- ë³ñáõÃÛáõÝ x-Ç ¨ y-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ØÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£ ²ÛÝ ³ñ¹»Ý ¹Çï³ñÏí»É ¿£ л勉µ³ñ ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñ. { 3 0 · x + y + −− = 0: 2 3 ²Ûëï»Õ x-Á ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ó³Ýϳó³Í ÃÇí. ¨° −− -Ç£ 2 úñÇÝ³Ï 5£ ÈáõÍ»Ýù {0a1x· x++b10y ·+yc+1 =c 0= 0 (6) 2 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ºÃ» c2 ≠ 0. áñáíÑ»ï¨ áã ÙÇ (x. − −−) Ãí³½áõÛ·- 2 »ñÇ ï»ëùáí. ³å³ ³Ûë ѳٳϳñ·Á ѳϳë³Ï³Ý ¿.

x + y = 2. 55. 52. ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ áõÝ»óáÕ. 54. 2x − y = 1. x − 4 = 2y: 56. ») { ½) { 4x − 9y − 5 = 0. 57. µ) ѳٳϳñ·Ý áõݻݳ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ£ ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (57-59).5. ·) { ¹) { 3x + 3y = 6. 3x + 4y = 3. 1) ¨ (1. 3x − y − 8 = 0. x − 2y = 4. ·) { ¹) { y − 1 = 0. 3x − 2y = 11. γ½Ù»ù »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·. ³) { µ) { x + y = 9. y = −5: 4x + 4y = 2. 2) Ãí³½áõÛ·»ñÁ x + 3y − 7 = 0 {3x +y−5=0 ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍá±õÙ »Ý£ 53. (2. x − y = 5. 5x + 6y = 7. ·) { ¹) { 4x − 5y = 3. x + y = 4. ³) { µ) { x + y − 4 = 0. 2x + y − 7 = 0. 3x + 2y − 2 = 0. x + y = 2: ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (54-55). ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙ áõÝ»- óáÕ.5. 2x + 3y + 4 = 0. 2x + y = 1. x = 3. áñ Ýñ³ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÉÇÝÇ 3x − 4y = 2 ¨ ³) ѳٳϳñ·Á ÉÇÝÇ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý. 7x + 18y + 1 = 0. ³) { µ) { 2x − 2y = 1. −3x − 4y = 40: 26 . гݹÇë³Ýá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ѳϳë³- ϳÝ. ³ÛÝåÇëÇÝ. 5x + 6y = 13. x = −2. ³) { µ) { −4x + 4y = 20. x + y = 3. 7x + 6y = 1.

·) { 11 ¹) { y = −−− − 3y. −−− + 2y = 0. 3 3 3 6 6 x+3 y−2 x+y x−y ·) { −−−−− − −−−−− = 2. −−− + −− + 4 = 0. 3 2x + 3y = 2x + 3y + 2. 58. 5 3x + 1 4 3y + 2 −−−−−− − −−−−−− = 0: 3 4 5 4 x + 5 = 5 + 3x. ½) { −−−−−− − −−−−−− = 2. −− + −− = −−. 4 3 6 3 y x+y { { 2x 2y 1 −−− + −− = 0. ») 9 4 ½) 2 3 2 5x y 3x −−− + −− = 1. 2 x−1 3 y+1 −−−−− + −−−−− = 4. 59. 9 3 2x − y 3x + 2y −−−−− − −−−−−− = − 20. ») { ½) { x − 7y + 1 = 0. ³) { µ) { x − 3 = 9x + 1. ¹) { −−−−− − −−−−− = 2. 2x + 3 = x. ³) 2 6 µ) 2 5 1 1 x y 1 −− (x + 2) − y = −−. 3y − 4 = 2 − 3y. 3x + 4y + 1 = (x + y − 2) + (2x + 3y + 3). ¿) { 2x = x + (2 + x): 27 . 3x + 5y = 5(x + 3y) − 2(x + 5y). x−3 y+4 y { { 5x −−−−− + −−−−− = 2. 2 x+3 3 x−y −−−−− + −−−−− = 11. 12 3 2 x+y x−y 2x − 1 3y − 2 »){−−−−− − −−−−− = 8. −−−−− − −−− = 2−−. x + y = x + y. x − y + 2 = 0. y + 3 = 2y − 4. y − 3 + x = 2x + (x + y − 3).

b. áñ ïñí³Í ¿ x.7* ºñ»ù ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ(1) ax + by + cz + d = 0 (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ. áñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãϳݣ Ø»Ýù ³ñ¹»Ý áõëáõÙݳëÇñ»É »Ýù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ- ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ£ ò³Ýϳó³Í ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ϳñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí£ ´»ñ»Ýù »ñ»ù ³ÝѳÛïáí »ñ»ù ³é³- çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍÙ³Ý ûñÇÝ³Ï ¨ óáõÛó ï³Ýù. z-Ç ÷á˳ñ»Ýª z0. c ¨ d-Ý ïí³Í Ãí»ñ »Ý. áñáÝù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ »ñ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»- ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÉáõÍáõÙÝ »Ý£ ²Û¹åÇëÇ »éÛ³ÏÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñ£ ÜÙ³Ý Ï»ñå ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý »ñ»ù. Áݹ áñáõÙ a. ³Ýí³ÝáõÙ »Ý »ñ»ù­³Ý­Ñ³Û­ïáí­³é³­çÇÝ­³ë­ïÇ­- ׳­Ýǭѳ­í³­ë³­ñáõÙ£ (x0. ÑÇÝ· ¨ ³ÛÉÝ ³ÝѳÛïÝ»ñáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ¨ Ýñ³ ÉáõÍáõÙÁ£ ¸Çóáõù ïñí³Í »Ý x. y. z0) Ãí»ñÇ »éÛ³ÏÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ. ãáñë ¨ ³ÛÉÝ ³ÝѳÛïáí »ñ»ù. (1) ѳí³ë³- ñáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõݪ ax0 + by0 + cz0 + d = 0£ (2) ÜÙ³Ý Ï»ñå ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ãáñë. z) Ãí»ñÇ »éÛ³ÏÝ»ñ. »Ã» å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ·ï- Ý»É (x. ³ÛëÇÝùݪ (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí x0. (3) x−y+z=0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ òáõÛó ï³Ýù. ãáñë ¨ ³ÛÉÝ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ Ýñ³ ÉáõÍáõÙÁ£ ÈáõÍ»É Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ·ïÝ»É Ýñ³ µáÉáñ Éáõ- ÍáõÙÝ»ñÁ ϳ٠³å³óáõó»É. y ¨ z »ñ»ù ³ÝѳÛïáí »ñ»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·. áñ ³Û¹ ѳٳϳñ·»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³- Ïáí£ úñÇݳϣ ÈáõÍ»Ýù 2x − 3y + z − 1 = 0. y ¨ z »ñ»ù ³ÝѳÛïÝ»ñáí »ñ»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ£ ²ëáõÙ »Ý. 1. b ¨ c Ãí»ñÇó ·áÝ» Ù»ÏÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¿. áñï»Õ a. y-Ç ÷á˳ñ»Ýª y0. »Ã» ³Û¹ Ãí»ñÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý (1) ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ. y0. ÇÝãå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É ³Ûë ѳٳϳñ·Á ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³- ݳÏáí£ (3) ѳٳϳñ·Ç »ññáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÇó x-Ý ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù y ¨ z-áíª x=y−z (4) (1) *-áí Ýßí³Í ûٳݻñÁ ݳ˳ï»ëí³Í ã»Ý å³ñï³¹Çñ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ 28 . { 3x − 4y − z + 2 = 0.

áñáÝù ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙÇó Ñ»ïá Ï·ñí»Ý ³Ûë- å»ëª −y − z − 1 = 0. áñ y0 = −2. ³å³ x0-Ý ¨ y0-Ý ï»Õ³¹- ñ»Éáí z-Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»çª ·ïÝáõÙ »Ýù z0-Ý. {−y − 4z + 2 = 0£ (5) ²ÛëåÇëáí. ³) à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ »ñ»ù ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ë- ïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙ£ µ) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ »ñ»ù ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³- ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ£ 29 .¨ y − z-Á x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù (3) ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ѳ- í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç£ Îëï³Ý³Ýù 2(y − z) − 3y + z − 1 = 0. áñ x0 = −3£ ²ÛëåÇëáí. ³å³ ¨ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳ- ٳϳñ·Ý áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ£ ÜÙ³Ý Ï»ñå ÉáõÍáõÙ »Ý ݳ¨ ãáñë. ÑÇÝ· ¨ ³ÛÉÝ ³ÝѳÛïÝ»ñáí ѳí³ë³- ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ£ 60. ³å³ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á ÝáõÛÝå»ë ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ì»ñç³å»ë. ÇÝãå»ë ³Ûë ûñÇݳÏáõÙ£ ú·ïí»Éáí ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇóª ³ÝѳÛï- Ý»ñÇó Ù»ÏÁ. ûñÇÝ³Ï z-Á å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É Ùݳó³Í ³ÝѳÛïÝ»ñáí ¨ z-Ç Ñ³Ù³ñ ëï³óí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³¹ñ»É ѳٳϳñ·Ç Ùݳó³Í »ñ- Ïáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ z-Ç ÷á˳ñ»Ý£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉáõÍ»É x ¨ y »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ëï³óí³Í ѳٳϳñ·Á£ ºÃ» ³Û¹ ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª (x0. y0). {3(y − z) − 4y − z + 2 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. y0 = −2. z0) »éÛ³ÏÁ ÏÉÇÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ£ ÆëÏ »Ã» ³Û¹ ѳٳϳñ·Á ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. y0. ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ϳñ»ÉÇ ¿ x. y ¨ z »ñ»ù ³ÝѳÛïáí »ñ»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ÉáõÍ»ÉÇë ϳñ»ÉÇ ¿ í³ñí»É ÝáõÛÝ Ï»ñå. z0 = 1£ y0-Ç ¨ z0-Ç ³Ûë ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»Éáí (4) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»çª ·ïÝáõÙ »Ýù. (3) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª x0 = −3. z0 = −1£ ÀݹѳÝáõñ ¹»åùáõÙ x. y ¨ z »ñ»ù ³ÝѳÛïÝ»ñáí »ñ»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙÁ µ»ñ»É y ¨ z »ñÏáõ ³ÝѳÛïÝ»ñáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³- ϳñ·Ç ÉáõÍٳݣ ÈáõÍ»Éáí (5) ѳٳϳñ·Áª ·ïÝáõÙ »Ýù. ¨ Ñ»Ýó (x0. »Ã» ³Û¹ ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ.

áñÁ ³Û¹å»ë ¿ ³Ýí³Ýí»É Ç å³ïÇí ·»ñٳݳóÇ Ý߳ݳíáñ ٳûٳïÇÏáë γñÉ ¶³áõëÇ (1777-1855)£ êïáñ¨ ûñÇݳÏÝ»ñáí ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ ³Û¹ Ù»Ãá¹Á£ úðÆܲΠ1. 2x − y + 3z = 7. { x + y − z = 6. x = 2y. 3x − 2y + z = 2. { { 3y = 12. 5x − y − 5z = −1. ³) 3x + 2y − 3z = 2.8* ¶³áõëÇ Ù»Ãá¹Á ¶Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù ÏÇñ³é»óÇÝù í»ñÁ ùÝݳñÏ- í³Í ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ£ гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éáõÙ »Ý ݳ¨ ¶³áõëÇ Ù»Ãá¹Á. x − 2y + 2z = −3. ÈáõÍ»Ýù {2x − 7y = −10 3y = 12 (1) γñÉ ¶³áõë (1777-1855) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ºñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÇóª y = 4£ î»Õ³¹ñ»Éáí ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç y-Ç ÷á˳ñ»Ý 4ª ·ïÝáõÙ »Ýùª x = 9£ (1) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ (9. x − 5y + 3z = −4. ·) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ »ñ»ù ³ÝѳÛïáí »ñ»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙ£ ¹) ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÉáõÍ»É Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£ ») à±ñÝ ¿ »ñ»ù ³ÝѳÛïáí »ñ»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙ- Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍÙ³Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ£ 61 ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. ¹) { 3x − 2y + z = 6. x = 1. 5x + 4y − 2z = 8. x + y + z = 3. x + y = 5. µ) x + y + z = 7. 3x − 5y − 4z = 2. 3x + 2y − 5z = 17. ½) { x + 2y − z = 1. Á) ¿) x − y − z = 0. x + y − z = 3: 1. { x − y + z = 3. ·) { 3x − 2y − z = 1. 4) ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ£ 30 . x + y + z = 9. ») { 2x − y + z = 2.

³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÝóÝ»Éáí ݳ˳- í»ñçÇÝÇÝ ¨ ³ÛÉÝ£ ¶Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ¶³áõëÇ Ù»Ãá¹Ç ¿áõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿. áñ ëϽµáõ٠ѳٳϳñ·Á µ»ñíáõÙ ¿ §»é³ÝÏÛáõݳӨ¦ ï»ëùÇ ¨ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÉáõÍíáõÙ ³ÛÝå»ë. áñÁ ѳí³ë³- ñáõÙÁ å»ïù ¿ µ³½Ù³å³ïÏ»É ³Û¹ Ãíáí) ¨ ëï³óí³Í ѳí³ë³ñáõÙÁ ·áõÙ³- ñ»Ýù »ññáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ Îëï³Ý³Ýù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳ- ٳϳñ·Áª 31 . úðÆܲΠ2£ ÈáõÍ»Ýù 2x + 3y − z = 5 { 2y + z = 7 (2) 5z = 15 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ºññáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÇó ·ïÝáõÙ »Ýùª z = 3£ ºñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç z-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí 3ª ·ïÝáõÙ »Ýùª y = 2£ ì»ñç³å»ë ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñ- Ù³Ý Ù»ç z-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí 3. ÇÝãå»ë óáõÛó ïñí»ó í»ñ¨áõÙ£ òáõÛó ï³Ýùª ÇÝãå»ë ÉáõÍ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¶³áõëÇ Ù»Ãá¹áí£ úðÆܲΠ4£ ÈáõÍ»Ýù −5x + 3y − z = −7 4 −2 { 3x + 4y − 2z = 12  2x − 5y + 4z = −8 1 1 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ²é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ùë»Ýù z-Á »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó£ ¸ñ³ ѳٳñ ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù 4-áí (·ÍÇÏÇó ³ç Ýßí³Í ÃÇíÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. (2) ¨ (3) ï»ëùÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý §»é³ÝÏÛáõݳӨ¦ ï»ëùÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ£ ²Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ñ»ßï ¿ Éáõ- ͻɪ ëÏë»Éáí ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó. ÇëÏ y-Ç ÷á˳ñ»Ýª 2ª ·ïÝáõÙ »Ýùª x = 1£ (2) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª (1. ³é³çÇÝÇóª x = 3£ (3) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª (3. −1. 3)£ úðÆܲΠ3£ ÈáõÍ»Ýù 3x − y + z + u = 11 { 2y − z + 2u = −9 z−u=5 2u = −4 (3) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ âáññáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÇó ·ïÝáõÙ »Ýùª u = −2. 2. 2)£ (1). 3. »ññáñ¹Çóª z = 3. »ñÏñáñ¹Çóª y = −1.

¹) 4y − 3z = 2. 3x + 2y − 4z = 1. áñÝ áõÝÇ §»é³ÝÏÛáõݳӨ¦ ï»ëù. { Å) x + 3y + 2z = 3. { { ») 2x − 3y + 2z = 2. 4x + 2y − 5z = 1. 2x + y + 3z = 2£ 32 . 2x = 6. x + y + z = 1. 2x − 3y = 1. 63. ÈáõÍ»ù §»é³ÝÏÛáõݳӨ¦ ï»ëùÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. −3x + 5y = 16. ³) { µ) { ·) { x − 4y = 2. −3) ÉáõÍáõÙÁ ¹Åí³ñ ã¿ ·ïݻɣ 62. −x + y + z = −1. y = 3. { Ã) 4x − 8y + 5z =1. −x = 7. z = 2. 3x − 4y = −1. 3x − 4y + 5z = 2. 3x + 4y − 6z = 2. x + 2y + 3z = 4. −x + 3y − z = 2. 0. 3x − 5y = 1. ½) 4x − 3y = 5. 4x − 5y = 2. ½) 3x − 2y + 5z = 6. −2x + 3y = 0. 3x − 2y + z = 3. ÇëÏ »ññáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁª 7-áí ¨ ·áõ- Ù³ñ»Ýù ëï³óí³Í ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ£ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ѳí³ë³ñáõÙÁ ·ñ»Ýù »ññáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý ÷á˳ñ»Ý£ Îëï³Ý³Ýù −5x + 3y − z = −7 { −18x + 7y = −36 55x = 110 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. −3x + 5y − 2z = 0. −2x + 7y − 4z = 1. 5x + 6y = 11. ») = 0. x + y + z = 6. −x + y − z = −6. { { 3x − y { = −6. −5x + 3y − z = −7 {−18x + 7y = −36 2 13x − 2y = 26  7 ²ÛÅÙ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ »ññáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÇó ³ñ- ï³ùë»Ýù y-Á£ ¸ñ³ ѳٳñ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ µ³½- Ù³å³ïÏ»Ýù 2-áí. ³) { µ) { ·) { x − 10y = −8. { Á) 2x − y + 2z = 6. 3x + y − z = −1. { ¹) 2x + 3y − 4z = 7. 2x −x + y + z = 5. { ¿) x − y − z = 1. ³Û¹ ѳ- ٳϳñ·Ç (2. −x + 5y − 3z = −3. гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍ»ù ¶³áõëÇ »Õ³Ý³Ïáí. 3x = 15.

áñÁ ëáíáñ³µ³ñ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï£ ²Û¹ ÑݳñùÁ ϳ۳ÝáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ýáõÝÏódzݻñÇ ·ñ³ýÇÏÝ»ñÇ Ï³- éáõóÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ѳïÙ³Ý å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ù»ç. гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ ²Ûë å³ñ³·ñ³ýáõ٠ϹÇï³ñÏíÇ Ñݳñù. áñ ѳٳϳñ·»ñÇ Ï³Ù Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ѳٳñÛ³ ³ÏÝѳÛï »Ý ÝϳñÝ»ñÇó£ 1. ÇëÏ 1 3 y = − −− x + −− -Áª A2(1. áñ ëï³óíáõÙ »Ý Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²Ûë å³ñ³·ñ³ýáõÙ ûñÇݳÏÝ»ñÝ ÁÝïñí³Í »Ý ³ÛÝå»ë. { 1 3 y = − −− x − −− (2) 2 2 ѳٳϳñ·Á£ гñÃáõÃÛ³Ý íñ³ Ý»ñÙáõÍ»Ýù x0y áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³- ϳñ·Á£ y = 3x + 2 ѳí³ë³ñáõÙÁ A1(1. ³Û¹ »Õ³Ý³Ïáí áã ÙÇßï ϳñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É ×ß·ñÇï ÉáõÍáõÙÝ»ñ. (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ гٳϳñ·Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳí³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí x-áíª ëï³ÝáõÙ »Ýù (1)-ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù y = 3x + 2. ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõÝDZ ÉáõÍáõÙ. 5) ¨ B1(0. áñ ·ïÝí³Í ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ×ß·ñÇï »Ý. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ñ³Ýù ï»Õ³¹ñ»É ѳٳϳñ·Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳí³ë³ñ- Ù³Ý Ù»ç ¨ ѳÙá½í»É. −2) 2 2 3 ¨ B2(0. 2) Ï»ï»ñáí ³ÝóÝáÕ áõÕÕÇ Ñ³í³ë³- ñáõÙÝ ¿. ¨ ¹ñ³Ýù ù³ÝDZëÝ »Ý£ ÀݹѳÝñ³å»ë ³ë³Í. ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍ»Ýù {x3x+−2yy ++ 32 == 00. ë³Ï³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ ¹ñ³Ýù Ñݳñ³íáñ ¿ ÉÇÝáõÙ ·ïݻɣ ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ѳÙá½í»Éáõ ѳٳñ.9 ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍÙ³Ý ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ úñÇÝ³Ï 1. − −−) Ï»ï»ñáí ³ÝóÝáÕ áõÕÕÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£ 2 33 .

áñ »ÉÝ»Éáí (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÜÏ. áõëïÇ (4) ѳٳϳñ·Á ¨ ѻ勉µ³ñ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (3) ѳٳϳñ·Á ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ÜÏ. y x0y Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ٠ϳ- y = 3x + 2 éáõó»Ýù ³Û¹ áõÕÇÕÝ»ñÁ (ÝÏ. 1) Ï»ïáõÙ. áñ ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙÁ 2 ×Çßï ¿ ·ïÝí³Í£ Üß»Ýù. 1 ï»ëùÇó. áñáí- Ñ»ï¨ Ýñ³Ýó ³ÝÏÛáõݳÛÇÝ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý (1 = 1)£ ²Û¹ áõÕÇÕÝ»ñÁ ã»Ý ѳÙÁÝÏÝáõÙ. áñ ¹Ç- ï³ñÏíáÕ áõÕÇÕÝ»ñÁ ѳïíáõÙ »Ý ÙÇ Ï»ïáõÙ£ ⿱ áñ ³Û¹ áõÕÇÕÝ»ñÇ 1 ³ÝÏÛáõݳÛÇÝ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý (3 ≠ − −−). 2) Ï»ïáõÙ (ÝÏ. ѻ勉µ³ñ áõÕÇÕÝ»ñÁ 2 ½áõ·³Ñ»é ã»Ý£ úñÇÝ³Ï 2. áñáíÑ»ï¨ y=x+1 y-Ý»ñÇ ³é³ÝóùÁ ѳïáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ï»ï»- 2 ñáõÙª ³é³çÇÝÁ (0. ݳËûñáù ϳñ»ÉÇ ¿ñ ³ë»É. −1) Ï»ïáõÙ£ ²Û¹ Ï»ïÇ x = −1. (4) ѳٳϳñ·Á£ y (4) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ½áõ·³- y=x+2 Ñ»é áõÕÇÕÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý. 2)£ O x ²ÛëåÇëáí ³Û¹ áõÕÇÕÝ»ñÁ ã»Ý ѳïíáõÙ. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª (0. y = −1 Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÝ ¿É Ñ»Ýó (2) ѳٳ- 2 B1 ϳñ·Ç ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÝ »Ý ¨ ѻ勉µ³ñ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (1) ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ£ î»- O x Õ³¹ñ»Éáí x-Ç ¨ y-Ç ·ïÝí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ (1) 1 3 ѳٳϳñ·Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳí³ë³ñÙ³Ý B2 A 2 2 Ù»çª Ñ³Ùá½íáõÙ »Ýù. áõÕÇÕÝ»ñÁ ѳïíáõÙ »Ý (−1. 2 34 . 1-Çó. (3) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ гٳϳñ·Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳí³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí x-áíª ëï³ÝáõÙ »Ýù (3)-ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù {yy == xx ++ 21. 1)£ A1 ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ÝÏ. ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍ»Ýù {xx −− yy ++ 21 == 00.

áñ (5) ѳٳϳñ·Ç µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ y = −x + 0. 2) Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³ ϳéáõó»É ëï³óí³Í ѳí³ë³ñáõÙ- Ý»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ áõÕÇÕÝ»ñÁ£ ºÃ» áõÕÇÕÝ»ñÁ ѳïíáõÙ »Ý. ³å³ Ýñ³Ýó ѳïÙ³Ý Ï»ïÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»- ñÇó µ³Õϳó³Í Ãí³½áõÛ·Á ÏÉÇÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙÁ£ ºÃ» áõÕÇÕÝ»ñÁ ½áõ·³Ñ»é ÉÇÝ»Ý. ¨ ѻ勉µ³ñ ¹ñ³Ýóáí ïñíáõÙ ¿ ÙǨÝáõÛÝ áõÕÇÕÁª y = −x + 0. 3)£ ¸³ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. 4 ³). úñÇÝ³Ï 3. 4 µ). 3 ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ª 1) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍ»É y-Ç Ýϳïٳٵ. 1) {ax y=b + by + c = 0.5). 2 ϳñ·Á ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ ÜÏ.5 (6) ѳٳϳñ·Á£ ²Ûë ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ÝáõÛÝÝ »Ý. b ≠ 0 (ÝÏ. ³å³ ѳٳϳñ·Á ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ºÃ» áõÕÇÕÝ»ñÁ ѳÙÁÝÏÝ»Ý. a ≠ 0. { −4x − 4y + 2 = 0 (5) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ гٳϳñ·Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳí³ë³ñáõÙÇó y-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí x-áíª ëï³ÝáõÙ »Ýù (5)-ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù {yy == −x −x + 0.5 (ÝÏ. ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³. 0 2) {ax x=a + by + c = 0. a ≠ 0 ¨ b ≠ 0 (ÝÏ. y) Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÝ »Ý£ (5) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñª (x. ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍ»Ýù 2x + 2y − 1 = 0.5. áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿£ 1 ²ÛëåÇëáí. −x + 0. ³å³ ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ Éáõ- ÍáõÙÝ»ñª ³Û¹ áõÕÕÇÝ å³ïϳÝáÕ µáÉáñ Ï»ï»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÇ Ãí³½áõÛ·»ñÁ£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 1£ ºÃ» ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ- ·Ç áñáß ·áñͳÏÇóÝ»ñ ѳí³ë³ñ »Ý ½ñáÛÇ. 0 35 . + 0. ³å³ ³ÛÝ µ»ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ.5 áõÕÕÇÝ å³ïϳÝáÕ µáÉáñ Ï»ï»ñÇ (x.

³) y ax + by + c = 0 ») y y = b0 x y = b1 = b2 O a¹0 b¹0 µ) y x = a0 O x a¹0 b¹0 ½) y x = a1 x = a2 O x ax + by + c = 0 ·) y x = a0 O x y = b0 ¿) y x = a1 = a2 O x ¹) y y = b1 O x y = b2 O x ÜÏ. 4 36 .

áñáÝó ³µëóÇëÁ a ¿. t0 = 0 å³ÑÇÝ ¹áõñë ·³Éáí O ϳ۳ñ³ÝÇó. ·ÝáõÙ ¿ 100 ÏÙ/Å ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ£ Üñ³Ý Áݹ³é³ç ÝáõÛÝ t0 = 0 å³ÑÇÝ A ϳ۳ñ³ÝÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë »ñÏñáñ¹ ·Ý³óùÁª 80 ÏÙ/Å ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ£ ú-Çó A Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 200 ÏÙ ¿£ γéáõó»É ³Û¹ ·Ý³óùÝ»ñÇ ß³ñÅÙ³Ý ·ñ³ýÇÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó û·ÝáõÃÛ³Ùµ áñáß- »Éª »ñµ ¨ ú ϳ۳ñ³ÝÇó ÇÝã Ñ»é³íáñáõ- ÃÛ³Ý íñ³ ÏѳݹÇå»Ý ·Ý³óùÝ»ñÁ£ ÈáõÍáõÙ£ Ü»ñÙáõÍ»Ýù tOs áõÕÕ³ÝÏ- ÛáõÝ Ïá áñ ¹Ç ݳ ï³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ ϳñ ·Á (ÝÏ. áñáÝù ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ³Û¹ áõÕÇÕÝ»ñÇ Ï»ï»ñÇÝ£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 2£ Üß»Ýù. ¿)£ 2 1. 2 ¨ 3 ¹»åù»ñáõ٠ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ áõÕÇÕÝ»ñÁ ѳïíáõÙ »Ý ÙÇ Ï»ïáõÙ. 0) Ï»ïáí ³ÝóÝáÕ áõÕÕÇ íñ³£ ÜÙ³Ý Ï»ñå. 4 ·). áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý Oy ³é³ÝóùÇÝ áõÕÕ³Ñ³Û³ó ¨ B(0. ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙ£ 4-ñ¹ ¹»åùáõÙ (b1 ≠ b2) ¨ 5-ñ¹ ¹»åùáõÙ (a1 ≠ a2) Ýßí³Í áõÕÇÕÝ»ñÁ ½áõ·³Ñ»é »Ý. 4 ¹. áñ x = a ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³ñ- ÃáõÃÛ³Ý íñ³ ѳٳå³ïë˳ÝáõÙ »Ý µáÉáñ ³ÛÝ Ï»ï»ñÁ. ÇëÏ s-Ç ³é³ÝóùÇ 1 ëÙ-Çݪ 100 ÏÙ£ ÜÏ. 4 ½. y = b ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý µáÉáñ ³ÛÝ Ï»ï»ñÁ. 1 (ÝÏ. Ýßí³Í áõÕÇÕ- Ý»ñÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý. 5 37 . b) Ï»ïáí ³ÝóÝáÕ áõÕ- ÕÇ íñ³£ (²Ûë ÷³ëï»ñÁ Ó»½ ѳÛïÝÇ »Ý 7-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ýñ³Ñ³ßíÇ ¹³- ëÁÝóóÇó)£ ÊݹÇñ£ ¶Ý³óùÁ. 4-ñ¹ ¹»åùáõÙ (b1 = b2) ¨ 5-ñ¹ ¹»åùáõÙ (a1 = a2). »). ¨ ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ. 1 (ÝÏ. 0 (ÝÏ. áñ t-Ç ³é³ÝóùÁ 1 ëÙ-ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ 1 ųÙ. 5)£ Îѳٳñ»Ýù. ¨ ѳٳϳñ·Á ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ì»ñç³å»ë. 3) {xy == ab . ÇëÏ ûñ¹ÇݳïÁª ó³Ýϳó³Í ÃÇí£ ´áÉáñ ³Û¹åÇëÇ Ï»ï»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý úx ³é³ÝóùÇÝ áõÕÕ³Ñ³Û³ó ¨ A(a. 0 4) {yy == bb . 2 5) {xx == aa .

+ 200 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ 10 Îëï³Ý³Ýùª t = −−− ų٠≈ 66. ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ·Ý³óùÇ ß³ñÅÙ³Ý ûñ»ÝùÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ S = −80t + 200 (8) µ³Ý³Ó¨áí£ ²ñ³·áõÃÛáõÝÁ t-Ç ·áñͳÏÇóÝ ¿£ ²é³çÇÝ ·Ý³óùÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ¿. áñ B Ï»ïÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ Ùáï³íáñ³å»ë ѳí³ë³ñ »Ýª t ≈ 1. t = 0 ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ ·Ý³ó- ùÁ s-Ç ³é³ÝóùÇ íñ³ áõÝÇ s = 0 ûñ¹ÇݳïÁ. »ñµ ³Û¹ ·ñ³ýÇÏÝ»ñÇ Ï»ï»ñÇ ûñ¹ÇݳïÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý ÙǨÝáõÛÝ s ÃíÇÝ£ ´³Ûó ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³Û¹ t ¨ s Ãí»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñ»Ý (7) ¨ (8) ѳí³- ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ.11 ÏÙ ≈ 111 ÏÙ£ 9 ä³ï³ë˳ݪ ·Ý³óùÝ»ñÁ ÏѳݹÇå»Ý Ùáï³íáñ³å»ë 67 ñáå» Ñ»ïá. ú-Çó Ùáï³íáñ³å»ë 111 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³£ 64.. ÇÝãÁ ¨ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ (7) ¨ (8) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ£ ÜÏ. ³ÛëÇÝùÝ å»ïù ¿ ѳݹÇë³Ý³Ý ³Û¹ áõÕÇÕÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý B Ï»- ïÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ£ ÜϳñÇó »ñ¨áõÙ ¿.1 s ≈ 110£ гٻٳï»Éáõ ѳٳñ ÉáõÍ»Ýù {ss == −80t 100t. ÆÝãå»±ë ÉáõÍ»É ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·ñ³ýÇϳ- Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí£ 65. ²ãù³ã³÷áí áñáß»ù ÝÏ.. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª A Ï»ïÇóª s-Ç ³é³ÝóùÇ µ³ó³ë³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ ·Ý³óùÇ ß³ñÅ- Ù³Ý ûñ»ÝùÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ S = 100 t (7) µ³Ý³Ó¨áí. ñáå» ≈ 67 ñá廣 9 10 S = 100 · −−− ÏÙ ≈ 111. 6-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í áõÕÇÕÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý Ï»- ï»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ£ 38 . 4-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í »Ý ³Û¹ ýáõÝÏódzݻñÇ ·ñ³ýÇÏÝ»ñ ѳݹÇë³óáÕ áõÕÇÕÝ»ñÁ£ ¶Ý³óùÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ïϳ۳ݳ ³ÛÝåÇëÇ t å³ÑÇ. áñ ³é³çÇÝ ·Ý³óùÁ ú Ï»ïÇó ß³ñÅ- íáõÙ ¿ s-Ç ³é³ÝóùÇ ¹ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª S = 200 ûñ¹ÇݳïÁ. s ³é³ÝóùÇ íñ³ Ýß»Ýù s = 200 ûñ¹ÇݳïÝ áõÝ»óáÕ A Ï»ïÁ£ гñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁݹáõÝ»Ýù. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ç ѳٳñª µ³ó³ë³Ï³Ý£ ´³óÇ ³Û¹.66 .

y = 5 − x. ¹) y = − −− − 0. ·) { ¹) { y = 2 − x. àñáß»ù ýáõÝÏódzݻñÇ ·ñ³ýÇÏÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý Ï»ï»ñÇ Ïááñ¹Çݳï- Ý»ñÁ. 14x − 2y + 5 = 0. x + 2y = 1. ·) y = 2 − 3x ¨ y = 5x − 4£ 68. гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍ»ù ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí.2x£ 7 3 67. x − y + 1 = 0. Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñÇ Ñ»ï ѳïíá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ax + by + c = 0 áõÕÇÕÁ. y = 2x − 4. 6 66. x + 2y − 3 = 0. ³) y = x + 4 ¨ y = 3x. »Ã» a ¨ b Ãí»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý ½ñáÛÇó£ 39 . àñáß»ù ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ ¨ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý Ï»ï»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ. µ) y = −x − 2. x + 2y = 1. ³) { µ) { y = x − 1. Ã) { 6x + 2y − 2 = 0£ 69. 7x − y − 3 = 0. y = x − 2. µ) y = −2 ¨ y = 7x + 1. 3x + y − 1 = 0. x − y = 4. ³) y = 2x − 7. y = 4.y y y 2 2 2 1 1 1 x O x O x O 1 2 3 1 2 1 ³) µ) ·) ÜÏ. ¿) { Á) { 2x + y − 1 = 0. ») { ½) { 2x + 4y + 2 = 0. y + x = 1. 1 1 ·) y = −− − 2x.

áñ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõÝÇ ³ÝÃÇí µ³½Ùáõ- ÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ. »Ã» y = kx áõÕÇÕÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï»ïáí. áñÇ Ïááñ¹Ç- ݳïÝ»ñÁ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙÝ »Ý. x − y = 2. ¹) { −− 0. { 1 1 ¿) 0.2y = 0.5y = 1£ 40 . ·) { ¹) { y = 5. ²å³óáõó»ù. µ) y-Ý»ñÇ ³é³ÝóùÇÝ£ 71. 7 4 1 −0. x + 2y = 8. x + y − 2 = 0. 4x − 0. 2x − 3y = 4.6y = 1£ 7 2 73. x + y = 4. Á) { 3−− x − 2.3x + 1−− y = 5.13y = 2. 0.5x + 0. 5x − 4y = 1. ³) { µ) { −x + y = 2. áñÁ ½áõ·³Ñ»é ¿ ³) x-»ñÇ ³é³ÝóùÇÝ. x + 4y = 1. ³) { µ) { 2x + 2y = 6. 2x − 4y = 6. àñáß»ù k-Ý.5x − 0. ·) ½áõ·³Ñ»é ¿ y ³é³ÝóùÇÝ£ 72.2. x + y − 3 = 0. ³) { µ) { x + y = 3. 20x − 16y = −4.3y = 5. a. ·) { −−1x +x 2y+ y==3. x − y = 2. ³) { µ) { x − y = 2. x + y = 2. x 13y 2 − −−− = −−£ 2 6 30 7 74. 0 · x + 0 · y + 0 = 0. 2x + y = 4. 3 10x − 6. ») { ½) { x − 2y = 3. µ) ½áõ·³Ñ»é ¿ x ³é³ÝóùÇÝ. b ¨ c-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ax + by + c = 0 áõÕÇÕÁ ³) ѳïáõÙ ¿ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñÁ. 4x − 3y = 5.15x − −− y = − 2 −−. ƱÝã ѳí³ë³ñáõÙ áõÝÇ áõÕÇÕÁ. x + y = 3£ 75. 70. àñáß»ùª ù³ÝDZ ÉáõÍáõÙ áõÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ïí»ù »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝ. гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍáõÙ áõÝDZ£ ä³ï³ë˳ÝÁ Éáõë³- µ³Ý»ù ·ñ³ýÇÏÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ.

3 2x 3 2y −−− − 6 = − −−−£ 3 3 76.10 ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ÊݹÇñ 1£ (Ñݳ·áõÛÝ)£ гݹÇå»óÇÝ »ñÏáõ ÑáíÇíª ÐáíѳÝÝ»ëÁ ¨ ä»ïñáëÁ£ ÐáíѳÝÝ»ëÝ ³ëáõÙ ¿ ä»ïñáëÇÝ. ÇëÏ ä»ïñáëÁª y áã˳ñ£ ºÃ» ä»ïñáëÁ ÐáíѳÝÝ»ëÇÝ ï³ñ Ù»Ï áã˳ñ. ù³Ý ù»½ Ùá念 ÆëÏ ä»ïñáëÁ Ýñ³Ý å³ï³ë˳- ÝáõÙ ¿. ¹) (0. гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍ»ù ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí. §à°ã. ¨ ÇÝÓ Ùáï ÏÉÇÝÇ »ñ- Ïáõ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ áã˳ñ. x y ¹){−− + −− = 3.2y + 0. −2). 3 3 3 2x + 2y − 4 = 0£ 1. x + y − 2 = 0. ·) ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý£ 77. 4) Ï»ïáõÙ. { µ) −2x + y = 5. { ³) x − y + 1 = 0. 3). ·) (5. γ½Ù»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·. ³í»ÉÇ É³í ¿ ¹áõ ÇÝÓ ïáõñ ÙÇ áã˳ñ. µ) ½áõ·³Ñ»é »Ý.3x + 0. µ) (1. áñÇ ÉáõÍáõÙÁ ïí³Í Ãí³- ½áõÛ·Ý ¿. x + y = 2. { ·) 2x + y = 5. ·) { −3x − 2y = 9. ³å³ ä»ïñáëÇ Ùáï ÏÙݳñ (y − 1) áã˳ñ. 2x + y = 4. §îáõñ ÇÝÓ ÙÇ áã˳ñ. x + y = 4. −1). x y 2 µ) −− + −− − −− = 0. 3)£ 78. ÇëÏ ÐáíѳÝÝ»ëÇ Ùáï ÏÉÇÝ»ñ (x + 1) áã˳ñ£ 41 .9 = 0. a-Ç ¨ b-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ x + y = −b ¨ x − ay = 2 áõÕÇÕÝ»ñÁ ³) ѳïíáõÙ »Ý (1. ¨ Ù»½ Ùáï ÏÉÇÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ Ãíáí áã˳ñÝ»ñ¦£ ø³ÝDZ áã˳ñ áõÝ»ñ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ£ ÈáõÍáõÙ£ ¸Çóáõù ÐáíѳÝÝ»ëÝ áõÝ»ñ x áã˳ñ. { x − y = 4. 2x + 3y = 7. ³) (3. y = 2. 0.

ÇëÏ ³íïáÙ»ù»Ý³Ýª y ñáå»áõÙ£ A-Çó B ׳ݳå³ñÑÇ Ï»ëÇ íñ³ ѻͳÝíáñ¹Á ͳË- 1 1 ë»É ¿ −− x ñáå». áñáÝù Ùdz- Å³Ù³Ý³Ï µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý (1) ¨ (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. ãÝ³Û³Í áñ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý 15 ñáå» áõß ¿ñ ¹áõñë »Ï»É£ 42 . áñÝ áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª y0 = 5£ î»Õ³¹ñ»Éáí y0 = 5 ³ñÅ»ùÁ (4) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç. ÇëÏ ä»ïñáëÁª 5 áã˳ñ£ ÊݹÇñ 2£ A í³ÛñÇó B í³Ûñ Ù»ÏÝ»ó ѻͳÝíáñ¹Á. y0 = 5£ ä³ï³ë˳ݪ ÐáíѳÝÝ»ëÝ áõÝÇ 7 áã˳ñ. ÇëÏ ù³éáñ¹ ų٠ѻïá Ýñ³ Ñ»ï¨Çó ß³ñÅí»ó ³íïáÙ»ù»Ý³Ý£ A-Çó B ׳ݳå³ñÑÇ Ù»çï»ÕáõÙ ³íïá- Ù»ù»Ý³Ý ѳë³í ѻͳÝíáñ¹ÇÝ£ ºñµ Ù»ù»Ý³Ý ѳë³í B í³Ûñ. áñ Ýñ³Ýó ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳëï³ïáõÝ »Ý£ ÈáõÍáõÙ£ ¸Çóáõù ѻͳÝíáñ¹Á A-Çó B ׳ݳå³ñÑÝ ³Ýó»É ¿ x ñáå»áõÙ. ·ïÝáõÙ »Ýùª x0 = 7£ л勉µ³ñ (3) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª x0 = 7. ÇëÏ ä»ïñáëÇ Ùáï Ϲ³éݳñ (y + 1) áã˳ñ£ ´³Ûó ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýù ÏáõݻݳÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ Ãíáí áã˳ñÝ»ñ£ л勉µ³ñ x − 1 = y + 1£ (2) ÊݹñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ïÝ»É x-Ç ¨ y-Ç ³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ. ѻͳÝíáñ¹ÇÝ 1 ¹»é ÙÝáõÙ ¿ñ ³ÝóÝ»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇ −− Ù³ëÁ£ àñù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï Í³Ëë»óÇÝ 3 ѻͳÝíáñ¹Á ¨ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý A-Çó B ׳ݳå³ñÑÇ íñ³. »Ã» ѳÛïÝÇ ¿. y + 1£ (3) ÈáõÍ»Ýù ³Ûë ѳٳϳñ·Á ï»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí£ ²é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó x-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù y-áíª x = 2y − 3£ (4) î»Õ³¹ñ»Éáí x-Ç ÷á˳ñ»Ý 2y − 3 (3) ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉáõÍ»É »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Áª {xx +− 11 == 2(y − 1). Ïëï³Ý³Ýù Ù»Ï y ÷á÷á˳ϳÝáí ѳí³ë³ñáõÙª (2y − 3) − 1 = y + 1. ù³Ý ä»ïñáëÇ Ùáï£ Ð»ï¨³µ³ñ x + 1 = 2(y − 1)£ (1) ÆëÏ »Ã» ÐáíѳÝÝ»ëÁ ä»ïñáëÇÝ Ù»Ï áã˳ñ ï³ñ. ³å³ ÐáíѳÝÝ»ëÇ Ùáï ÏÙݳñ (x − 1) áã˳ñ. ´³Ûó ³Û¹ ¹»åùáõÙ ÐáíѳÝÝ»ëÇ Ùáï »ñÏáõ ³Ý·³Ù ß³ï áã˳ñ ÏÉÇÝ»ñ. ÇëÏ ³íïáÙ»ù»Ý³Ýª −− y ñá廣 Àëï å³ÛÙ³ÝǪ Ýñ³Ýù ѳݹÇ- 2 2 å»É »Ý ׳ݳå³ñÑÇ Ù»çï»ÕáõÙ.

áñáÝù Ùdz- Å³Ù³Ý³Ï µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý (5) ¨ (6) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. ·ñÇãÁª 4 ³Ý·³Ù. ÇëÏ ûñ³·ÇñÁª 2 ³Ý·³Ù. y0 = 15£ ä³ï³ë˳ݪ A-Çó B ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ѻͳÝíáñ¹Á ͳËë»É ¿ 45 ñáå». ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñ »Ý£ 43 . 2 2 2 y + 15 = −− x£ (7) 3 (7) ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ µ³½Ù³å³ï- Ï»Éáí 2-áí.5 ³Ý·³Ù. ³ÛëÇÝùÝ Í³Ëë»É ¿ñ 3 2 −− x ñáå».* ¸³ë³·Çñù. Ïáå.). å»ïù ¿ ÉáõÍ»É »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Áª { 1 1 −− y + 15 = −− x. ·ñÇã ¨ ûñ³·Çñ ·Ý»Éáõ ѳٳñ ³ß³Ï»ñïÁ ͳËë»ó 140 éáõµÉÇ(1)£ ºÃ» ¹³ë³·ÇñùÁ 5 ³Ý·³Ù ¿Å³Ý ÉÇÝ»ñ. ³å³ ¹ñ³Ýó ·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏͳËëí»ñ 40 éáõµÉÇ£ ÆëÏ »Ã» ëϽµÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï ѳٻٳï³Íª ¹³ë³·ÇñùÁ 3 ³Ý·³Ù ¿Å³Ý ÉÇÝ»ñ. . ÇëÏ ³íïáÙ»ù»Ý³Ýª 15 ñá廣 ÊݹÇñ 3.Ïáå»Ï (1é. ·ñÇãÁ ¨ ûñ³·ÇñÁ£ ÈáõÍáõÙ£ ¸Çóáõù ¹³ë³·ÇñùÝ ³ñÅ» x éáõµÉÇ. ûñ³·Ç- ñÁª 2. Ïëï³Ý³Ýù Ýñ³ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁª x0 = 45. ³å³ ¹ñ³Ýó ·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏͳËë- í»ñ 50 éáõµÉÇ£ àñù³±Ý ³ñÅ»Ý ¹³ë³·ÇñùÁ. ·ñÇãÁª y éáõµÉÇ. ÇëÏ ûñ³·ÇñÁª z éáõµÉÇ£ (1) é.éáõµÉÇ. ѻ勉µ³ñ 3 2 y + 15 = −− x£ (6) 3 ÊݹñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ïÝ»É x-Ç ¨ y-Ç ³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ. . Ü߳ݳÏáõÙ ¿ª 1 1 −− x − −− y = 15£ (5) 2 2 ²íïáÙ»ù»Ý³Ý B í³ÛñÁ ѳëÝ»Éáõ å³ÑÇÝ Ñ»Í³Ýíáñ¹Á (y + 15) ñáå» ·ïÝ- 2 íáõÙ ¿ñ ׳ݳå³ñÑÇÝ ¨ ³Ýó»É ¿ñ ׳ݳå³ñÑÇ −− Ù³ëÁ. ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁª 3-áíª Ïëï³Ý³Ýùª y + 30 = x. ·ñÇãÁª 2 ³Ý·³Ù. {3y + 45 = 2x (8) ѳٳϳñ·Á£ ÈáõÍ»Éáí ³Û¹ ѳٳϳñ·Á. = 100 Ïáå.

áñ »Ã» ¹³ë³- 1 1 1 ·ÇñùÝ ³ñŻݳñ −− x éáõµÉÇ. y ¨ z-Ç ³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ. 2. áñáÝù Ùdz- Å³Ù³Ý³Ï µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ³Û¹ »ñ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇÝ£ ²ÛÉ Ëáëù»ñáí. (10) 4x + 3y + 6z = 600 ѳٳϳñ·Á£ (10) ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó z-Á ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù x ¨ y-áíª z = 140 − z − y (11) ¨ ï»Õ³¹ñ»Ýù 140 − x − y ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ (10) ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ z-Ç ÷á˳ñ»Ý£ Îëï³Ý³Ýù »ñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Áª + 5y + 4(140 − x − y) = 400. {1 5 1 1 2 1 1 −− x + −− y + −−− z = 40. ·ñÇãÁª −− y éáõµÉÇ. ³å³ ¹ñ³Ýó ·ÝÙ³Ý 5 2 2. áñ ¹ñ³Ýó ·ÝÙ³Ý Ñ³- Ù³ñ ͳËëí»É ¿ 140 éáõµÉǪ x + y + z = 140£ ºñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ ϳ½Ù»Ýù ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÇó. áñ »Ã» ¹³ë³·ÇñùÝ ³ñ- 1 1 1 Żݳñ −− x éáõµÉÇ.5 ì»ñç³å»ë.5 1 −− x + −− y + −− z = 50£ (9) 3 4 2 ºñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí 10-áí. ²é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ϳ½Ù»Ýù ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÇó. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉáõÍ»É »ñ»ù ³ÝѳÛïáí »ñ»ù ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³- ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Áª x + y + z = 140.5 ѳٳñ ÏͳËëí»ñ 40 éáõµÉǪ 1 1 1 −− x + −− y + −−− z = 40£ 5 2 2. ÇëÏ »ññáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁª 12-áíª Ïëï³Ý³Ýù x + y + z = 140. ·ñÇãÁª −− y éáõµÉÇ. »ññáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ ϳ½Ù»Ýù ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÇó. {2x 4x + 3y + 6(140 − x − y) = 600£ (12) 44 . { 2x + 5y + 4z = 400. ûñ³·ÇñÁª −−− z éáõµÉÇ. ûñ³·ÇñÁª −− z éáõµÉÇ. ³å³ 3 4 2 ¹ñ³Ýó ·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏͳËëí»ñ 50 éáõµÉǪ 1 1 1 −− x + −− y + −− z = 50£ 3 4 2 ÊݹñáõÙ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ·ïÝ»É x.

ÇëÏ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁª 4£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ µ) ºñÏáõ Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 21 ¿. ³å³ Ýñ³Ýó ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ÏÉÇÝÇ 42£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»- ñÁ£ ø³ÝDZ ÉáõÍáõÙ áõÝÇ ËݹÇñÁ£ ÆÝãå»ë å»ïù ¿ ÷áË»É ËݹñÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ. ³) ØÇ ÃÇíÁ 7-áí Ù»Í ¿ ÙÛáõëÇó£ ºÃ» ÷áùñ ÃÇíÁ ٻͳóíÇ 2 ³Ý·³Ù. y0 = 20£ î»Õ³¹ñ»Éáí x0 = 90. ÇëÏ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁª 9£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 80. ûñ³·ÇñÁª 30 éáõµÉÇ£ 79. z0 = 30£ ä³ï³ë˳ݪ ¹³ë³·ÇñùÝ ³ñÅ»ñ 90 éáõµÉÇ. ³å³ Ýñ³Ýó ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ÏÉÇÝÇ 44£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ µ) ØÇ ÃÇíÁ 3 ³Ý·³Ù ÷áùñ ¿ ÙÛáõëÇó£ ºÃ» ³Û¹ Ãí»ñÇó Ù»ÏÁ ٻͳóíÇ 2 ³Ý·³Ù. ÈáõÍ»Éáí (12) ѳٳϳñ·Áª ëï³ÝáõÙ »Ýù Ýñ³ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁª x0 = 90. ³å³ ëï³óí³Í ÃÇíÁ 7-áí Ù»Í ÏÉÇÝÇ ³é³çÇÝÇó£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 45 . ³å³ ëï³óí³Í ÃÇíÁ 1-áí Ù»Í ÏÉÇÝÇ »ñÏñáñ¹Çó. áñå»ë½Ç ÉáõÍáõÙÁ ÉÇÝÇ ÙdzÏÁ£ 82. ³) îí³Í »Ý »ñÏáõ Ãí»ñ£ ºÃ» ³é³çÇÝ ÃÇíÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù 2-áí. ³) ØÇ ÃÇíÁ 2 ³Ý·³Ù Ù»Í ¿ ÙÛáõëÇó£ ºÃ» ³Û¹ Ãí»ñÇó ÷áùñÁ ٻͳó- íÇ 4 ³Ý·³Ù. »Ã» Ýñ³Ýó ·áõ- Ù³ñÁ 23 ¿£ 81. ÇëÏ »Ã» »ñÏñáñ¹ ÃÇíÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù 2-áí. ³) ØÇ ÃÇíÁ 6-áí Ù»Í ¿ ÙÛáõëÇó£ ²Û¹ Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 40-Ç£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ µ) ØÇ ÃÇíÁ 15-áí ÷áùñ ¿ ÙÛáõëÇó£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ. ³å³ Ýñ³Ýó ·áõÙ³ñÁ Ϲ³éݳ 70£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 83. ³) ºñÏáõ Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 10 ¿. y0 = 20 Ãí»ñÁ (11) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»çª Ïëï³Ý³Ýù z0 = 30£ л勉µ³ñ (9) ѳٳϳñ·Ý áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª x0 = 90. ÇëÏ Ù»ÍÁª 6 ³Ý·³Ù. ·ñÇãÁª 20 éáõµÉÇ. ³å³ Ýñ³Ýó ·áõÙ³ñÁ Ϲ³éݳ 31£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ µ) ØÇ ÃÇíÁ 10-áí ÷áùñ ¿ ÙÛáõëÇó£ ºÃ» Ù»Í ÃÇíÁ ÷áùñ³óíÇ 3 ³Ý·³Ù. y0 = 20. ÇëÏ Ù»ÍÁª 2 ³Ý·³Ù.

5-áí ÷áùñ ÃÇí£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 84. ³) ØÇ µÝ³Ï³í³ÛñÇó ÙÛáõëÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·Ý³É ·ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³- å³ñÑáí ϳ٠ٳÛñáõÕáí£ ¶ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ 5 ÏÙ-áí ϳñ× ¿ Ù³ÛñáõÕáõó. ³å³ 1 ų٠ѻïá ÙáïáóÇÏɳí³ñÁ Ñ»- ͳÝíáñ¹Çó 33 ÏÙ ³é³ç ϳÝóÝÇ£ ÆëÏ »Ã» ³Û¹ í³ÛñÇó Ýñ³Ýù Ùdz- Å³Ù³Ý³Ï ¹áõñë ·³Ý ѳϳé³Ï áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí. ³å³ Ïëï³óíÇ »ñÏñáñ¹Çó 6-áí Ù»Í ÃÇí. ÇëÏ Ýñ³Ýó ÁݹѳÝáõñ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 66 ÏÙ ¿£ àñù³±Ý ¿ ÑáճͳÍÏ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ£ 85. »Ã» ¹ñ³Ýó ÁݹѳÝáõñ ³ñÅ»ùÁ ϳ½Ù»É ¿ 3500 éáõµÉÇ£ 46 . ³å³ 1 ų٠ѻ- ïá Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ÏÉÇÝÇ 57 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ£ γñ»ÉDZ ¿ ³ñ¹Ûáù ÇÙ³- Ý³É ÙáïáóÇÏɳí³ñÇ ¨ ѻͳÝíáñ¹Ç ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ºÃ» ϳñ»ÉÇ ¿. ÇëÏ Ýñ³Ýó ÁݹѳÝáõñ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 61 ÏÙ ¿£ àñù³±Ý ¿ ·ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ£ µ) ¶ÛáõÕÇó ù³Õ³ù ï³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ׳ݳå³ñÑÝ»ñª ÑáճͳÍÏ ¨ ³ëý³Éï³å³ï£ ÐáճͳÍÏ ×³Ý³å³ñÑÁ 18 ÏÙ-áí »ñϳñ ¿ ³ëý³É- ï³å³ï ׳ݳå³ñÑÇó. 52 ëÙ å³ñ³·Íáí áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 4 ëÙ ¿£ ¶ï»ù áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ£ 89. ù³Ý ÑÇÝ Ñ³ëïáóáí£ Àݹ áñáõÙ ÙÇ Ñ»ñó÷áËáõÙ ÑÇÝ· Ýáñ ѳëïáóÝ»ñáí ϳñ»ÉÇ ¿ Ùß³Ï»É ³ÛÝù³Ý ¹»ï³É. 30 ³ß³Ï»ñïÇó µ³Õϳó³Í ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ·Ý»óÇÝ Ã³ïñáÝÇ ïáÙë»ñª 100 ¨ 150 éáõµÉÇ ³ñÅ»ùáí£ ²é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ ï³ñµ»ñ ³ñÅ»ùÇ ù³ÝDZ ïáÙë »Ý ·Ý»É. áñù³Ý áõà ÑÇÝ Ñ³ëïáóÝ»ñáí£ àñù³±Ý ¹»ï³É ¿ Ùß³ÏíáõÙ Ýáñ ѳëïáóáí£ 86. áñ 7 ÏÙ-áí ϳñ× ¿ñ ³é³çÇÝÇó£ àñù³±Ý ¿ Ûáõñ³ù³Ýã- Ûáõñ ׳ݳå³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ. »Ã» ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÝ Áݹ³ÙÝ»Á ³Ýó³Ý 41 ÏÙ£ 88. ØÇ Ñ»ñó÷áËáõÙ Ýáñ ˳é³ï³ÛÇÝ Ñ³ëïáóáí 30 ¹»ï³É ³í»ÉÇ ¿ Ùß³ÏíáõÙ. ¸åñáó³Ï³ÝÝ»ñÁ ¿ùëÏáõñëdz ·Ý³óÇÝ£ Üñ³Ýù í»ñ³¹³ñÓ³Ý ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑáí. ³å³ ÇÙ³ó»ù£ 87. ÇëÏ »Ã» »ñÏñáñ¹Á µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù 3-áí. ºÃ» ÙÇ í³ÛñÇó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨ ÝáõÛÝ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ù»ÏÝ»Ý Ùáïá- óÇÏɳí³ñÁ ¨ ѻͳÝíáñ¹Á. ³å³ Ïëï³óíÇ ³é³çÇÝÇó 1. µ) îí³Í »Ý »ñÏáõ Ãí»ñ£ ºÃ» ³é³çÇÝ ÃÇíÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù 4-áí.

ù³Ý »ñÏñáñ¹Á 3 ûñáõÙ£ 96. »Ã» ³é³çÇÝÁ 4 ûñáõÙ í³ëï³Ï»É ¿ 1100 éáõµÉáí ³í»ÉÇ. ¶ÝáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ïÕ³Ý ëï³ó³í 70 éáõµÉÇ Ù³ÝñáÝ 5 éáõµÉÇ ¨ 10 éáõµÉÇ ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñáí£ Àݹ³Ù»ÝÁ ݳ ëï³ó³í 10 ÃÕó¹ñ³Ù£ ø³ÝDZ 5 éáõµÉdzÝáó ÃÕó¹ñ³Ù ݳ ëï³ó³í£ 92. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Çóª ³é³çÇÝ ÷³Ã»ÃáõÙ ëϽµáõÙ »Õ³ÍÇ Ï»ëÇ ã³÷. ÇëÏ ³é³çÇÝ ÃíÇ 4%-Á ¨ »ñÏñáñ¹ ÃíÇ 5%-Á ÙdzëÇÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý 44£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 47 . ¹ñ³Ýó ѳٳñ í׳ñ»- Éáí 36000 éáõµÉÇ£ ºÃ» ·Ýí»ñ 2 µ³½Ï³Ãáé ¨ 3 ë»Õ³Ý. ¸åñáóÁ Ó»éù µ»ñ»ó 4 µ³½Ï³Ãáé ¨ 2 ë»Õ³Ý. áñù³Ý ëϽµáõÙ »ñÏñáñ¹ ÷³Ã»ÃáõÙ ¿ñ. ØÇ ÃíÇ 5%-Á ¨ ÙÛáõë ÃíÇ 4%-Á ÙdzëÇÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý 46. ØǨÝáõÛÝ ·áñÍí³Íù»Õ»ÝÇ »ñÏáõ ÷³Ã»ÃÝ»ñ ÙdzëÇÝ ³ñÅ»Ý 9100 éáõµÉÇ£ ºñµ ³é³çÇÝ ÷³Ã»ÃÇó í³×³é»óÇÝ ³ÛÝù³Ý. áñÁ 6 ³Ý·³Ù Ù»Í ¿ ëϽµÝ³Ï³Ý »ñÏÝÇß ÃíÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇó£ ¶ï»ù »ñÏÝÇß ÃÇíÁ£ 93. ÇëÏ Ù»Ï µáõÉÏáõ ½³Ý·í³ÍÁª 50 ·£ 97. ³å³ ³é³çÇÝ ÷³Ã»ÃáõÙ 10 Ù-áí ³í»ÉÇ Ùݳó. ºñÏáõ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 31 ¿. ¸åñáó³Ï³Ý µáõý»ï µ»ñ»óÇÝ 300 Ññáõß³Ï ¨ µáõÉÏÇ. ¸åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏáõ µñÇ·³¹ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇϳÛÇ ÁÝ- óóùáõÙ ÙdzëÇÝ í³ëï³Ï»ó 11700 éáõµÉÇ£ ²é³çÇÝ µñÇ·³¹Á ³ß- ˳ï»É ¿ñ 15 ûñ. ºñÏÝÇß ÃÇíÁ 5 ³Ý·³Ù Ù»Í ¿ Çñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇó£ ºÃ» ³Û¹ ÃÇíÁ ٻͳóíÇ 9-áí. ³ÙµáÕç ·ÝáõÙÁ 14000 éáõµÉáí å³Ï³ë ÏÉÇÝ»ñ£ ²é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ áñù³±Ý ³ñÅ»Ý µ³½Ï³ÃáéÁ ¨ ë»Õ³ÝÁ£ 91. ù³ÝDZ Ññáõß³Ï ¨ ù³ÝDZ µáõÉÏÇ »Ý µ»- ñ»É. ³å³ Ïëï³óíÇ ÃÇí.90. »Ã» Ù»Ï Ññáõß³ÏÇ ½³Ý·í³ÍÁ 100 · ¿. ù³Ý »ñÏñáñ¹áõÙ£ ø³ÝDZ Ù»ïñ ·áñÍí³Íù ϳñ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇó Ûáõñ³- ù³ÝãÛáõñáõÙ. »Ã» ·áñÍí³ÍùÇ 1 Ù-Á ³ñÅ» 140 éáõµÉÇ£ 95. áñù³Ý µáÉáñ µáõÉÏÇÝ»ñÇ ½³Ý·í³ÍÁ£ àñáß»ù. 20 Ï· ÁݹѳÝáõñ ½³Ý·í³Íáí£ ´áÉáñ Ññáõß³ÏÝ»ñÇ ½³Ý·í³ÍÁ ³ÛÝù³Ý ¿. »ñÏñáñ¹Áª 14 ûñ£ àñù³±Ý ¿ñ í³ëï³ÏáõÙ µñÇ·³¹- Ý»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ù»Ï ûñáõÙ. ÇëÏ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁª 5£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 94.

³ÛÝáõÑ»ï¨ »ñÏñáñ¹áõÙ 1 ëï³óí³Í çñÇ −− Ù³ëÁ ÉóñÇÝ »ññáñ¹Ç Ù»ç. ÇëÏ »Ã» »ññáñ¹ ï³ñ³ÛÇó »ñÏñáñ¹Ç Ù»ç ÉóÝ»Ýù 17 É. ºñÏÝÇß ÃíÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 6 ¿£ ºÃ» ³Û¹ ÃíÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ ï»Õ³÷áË»Ýù. ÇëÏ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ ÙÇçÇÝ ÏáÕÙÇ ÏñÏݳå³ïÇÏÁ 1 ëÙ-áí ÷áùñ ¿ ÙÛáõë »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ·áõÙ³ñÇó£ ¶ï»ù »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ£ 102. 98. Ù»Í ÏáÕÙÁ 10 ëÙ-áí ÷áùñ ¿ ÙÛáõë »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ·áõÙ³ñÇó. ù³Ý »ññáñ¹áõÙ£ àñ- ù³Ý çáõñ ϳñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñ³ÛáõÙ£ 104.3£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 99. ºé³ÝÏÛ³Ý Ù»Í ÏáÕÙÁ 16 ëÙ ¿. »Ã» Ýñ³ å³- ñ³·ÇÍÁ 0. ºñ»ù ï³ñ³Ý»ñáõÙ ÙdzëÇÝ Ï³ñ 36 É çáõñ£ ²é³çÇÝ ï³ñ³ÛÇó Ýñ³ÝáõÙ »Õ³Í çñÇ Ï»ëÁ ÉóñÇÝ »ñÏñáñ¹ ï³ñ³ÛÇ Ù»ç. áñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ëϽµÝ³Ï³Ý 4 ÃíÇ −− Ù³ëÁ£ ¶ï»ù »ñÏÝÇß ÃÇíÁ£ 7 103. ÇëÏ ÷áùñ ÏáÕÙÇ »é³- å³ïÇÏÁ 2 ëÙ-áí Ù»Í ¿ ÙÛáõë »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ·áõÙ³ñÇó£ 101.9 Ù ¿.4 ¹Ù£ ÆÝãDZ »Ý ѳí³ë³ñ »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ. ¨ í»ñç³å»ë. ºñ»ù ï³ñ³Ý»ñáõÙ ÙdzëÇÝ Ï³ñ 54 É çáõñ£ ºÃ» ³é³çÇÝÇó »ñÏñáñ¹Ç Ù»ç ÉóÝ»Ýù 4 É. ÇëÏ ÙÛáõë »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ï³ñµ»ñáõ- ÃÛáõÝÁª 0. »ññáñ¹áõÙ 3 1 ëï³óí³Í çñÇ −− Ù³ëÁ ÉóñÇÝ ³é³çÇÝÇ Ù»ç£ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ µáÉáñ »ñ»ù 4 ï³ñ³Ý»ñáõÙ çñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝÁ »Õ³í£ êϽµáõÙ áñù³±Ý çáõñ ϳñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñ³ÛáõÙ£ 48 .38 Ù ¿£ 100. ³å³ »ñÏñáñ¹áõÙ ãáñë ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ çáõñ ÏÉÇÝÇ. ØÇ ÃíÇ 20%-Á ¨ ÙÛáõë ÃíÇ 50% ÙdzëÇÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý 27. ³å³ »ñÏáõ ï³ñ³Ý»ñáõÙ çñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ѳí³- ë³ñ ÏÉÇÝÇ. ³å³ Ïëï³óíÇ ÙÇ ÃÇí. ¶ï»ù »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ. ºé³ÝÏÛ³Ý å³ñ³·ÇÍÁ 16 ¹Ù ¿£ Ø»Í ÏáÕÙÁ 25 ëÙ-áí Ù»Í ¿ ÷áùñ ÏáÕ- ÙÇó. »Ã» Ýñ³ å³ñ³·ÇÍÁ 0. ÇëÏ ³é³çÇÝ ÃíÇ 50%-Á ¨ »ñÏñáñ¹ ÃíÇ 50%-Á ÙdzëÇÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý 42.

)£ Ø»ÏÝ ³ë³ó ÁÝÏ»ñáçÁ. ¨ »ë 6 ³Ý·³Ù ù»½ÝÇó ѳñáõëï Ϲ³éݳ٦£ àñù³±Ý ϳñ Ûáõ- ñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ùáï£ 106. ³å³ 3 3 ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ÏͳËëÇ 2 ų٠15 ñá廣 àñù³±Ý ųٳ- ݳÏáõÙ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÁ ݳ ϳÝóÝÇ áïùáí£ 1 3 µ) ºÃ» ³í³½³ÝÇ −− -Á ÉóÝÇ ³é³çÇÝ ËáÕáí³ÏÁ. ³) ²ÉÛáß³Ý ¨ ´áñÇëÁ ÙdzëÇÝ ÏßéáõÙ »Ý 82 Ï·. ²ÉÛáß³Ý ¨ Æ·áñÁª 83 Ï·. §îáõñ ÇÝÓ 100 éáõ÷Ç (¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùdzíáñ ¿). ºñ»ù ïճݻñÇ µ³Å³Ý»óÇÝ 145 ÁÝÏáõÛ½£ ²é³çÇÝ ïÕ³ÛÇ ëï³ó³Í ÁÝÏáõ۽ݻñÇ ù³Ý³ÏÇ Ï»ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ »ñÏñáñ¹ ïÕ³ÛÇ ëï³ó³Í ÁÝ- 2 Ïáõ۽ݻñÇ ù³Ý³ÏÇ −− -ÇÝ ¨ »ññáñ¹Ç ëï³ó³Í ÁÝÏáõ۽ݻñÇ ù³Ý³ÏÇ 3 3 −− -ÇÝ£ àñù³±Ý ÁÝÏáõÛ½ ¿ ëï³ó»É ïճݻñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ£ 4 1 2 109. »ñÏñáñ¹Ç ¨ ÑÇÝ·»ñáñ¹Çª 8. 4 4 ³å³ ³í³½³ÝÁ ÏÉóíÇ 7 ųÙáõÙ£ ØdzÛÝ »ñÏñáñ¹ ËáÕáí³ÏÁ ù³ÝDZ ųÙáõÙ ÏÉóÝÇ ³í³½³ÝÁ£ 49 .5 ų٣ ÆëÏ 1 2 »Ã» ׳ݳå³ñÑÇ −− -Á ³ÝóÝÇ Ñ»Í³Ýíáí. áñ ³é³Ýó ³é³çÇÝÇ. ³é³çÇÝÇ ¨ í»ó»ñáñ¹Çª 8. ´áñÇëÁ ¨ Æ·áñÁª 85 Ï·£ ºñ»ùáí ÙdzëÇÝ ù³ÝDZ Ï· »Ý ÏßéáõÙ£ µ) Ðݳ·áõÛÝ ËݹÇñ£ âáñë ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ ·áõÙ³ñ£ гÛïÝÇ ¿. ³é³Ýó ãáññáñ¹Çª 75 éáõµÉÇ£ ø³ÝDZ éáõµÉÇ áõÝ»ñ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ£ ·) Ðݳ·áõÛÝ ËݹÇñ£ гÛñÝ áõÝÇ Ûáà áñ¹Ç£ ²é³çÇÝ ¨ ãáññáñ¹ áñ¹Ç- Ý»ñÇ ï³ñÇùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 9 ¿. ºñ»ù µ³¹ ¨ ãáñë ë³· ÙdzëÇÝ ÏßéáõÙ »Ý 2 Ï· 500 ·. ³é³Ýó »ñÏñáñ¹Çª 85 éáõµÉÇ.105. ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ −− 4 4 Ù³ëÁª »ñÏñáñ¹Á. ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ −− Ù³ëÁª »ñÏñáñ¹Á. ÇëÏ Ûáûñáñ¹Ç ¨ ÑÇÝ·»ñáñ¹Çª ÝáõÛÝå»ë 4£ ø³- ÝDZ ï³ñ»Ï³Ý ¿ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ£ 108. ³) ºÃ» ׳ݳå³ñÑÇ −− -Á ½µáë³ßñçÇÏÝ ³ÝóÝÇ áïùáí. ³å³ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ÏͳËëÇ 1. ÇëÏ −− -Áª áïùáí. ãáñ- ñáñ¹Ç ¨ Ûáûñáñ¹Çª 4. Ýñ³Ýó Ùáï »Õ³Í ·áõÙ³ñÁ 90 éáõµÉÇ ¿. ³å³ ³í³½³ÝÁ ÏÉóíÇ 5 Å-áõÙ£ ÆëÏ »Ã» ³í³½³ÝÇ 3 1 −− Ù³ëÁ ÉóÝÇ ³é³çÇÝ ËáÕáí³ÏÁ. »ññáñ¹Ç ¨ í»ó»ñáñ¹Çª 6. »ñÏñáñ¹Ç ¨ »ññáñ¹Çª 9. XII¹. ÇëÏ ãáñë µ³¹ ¨ »ñ»ù ë³· ÙdzëÇÝ ÏßéáõÙ »Ý 2 Ï· 400 ·£ àñù³±Ý ¿ ÏßéáõÙ 1 ë³·Á£ 107. ³é³Ýó »ññáñ¹Çª 80 éáõµÉÇ. ¨ »ë »ñÏáõ ³Ý·³Ù ù»½- ÝÇó ѳñáõëï ÏÉÇݻ٦£ ÀÝÏ»ñÁ å³ï³ë˳ݻó. (Ðݹϳëï³Ý. §îáõñ ÇÝÓ ÙdzÛÝ 10 éáõ÷Ç. ´Ñ³ë­Ï³­ñ³­ÛÇ­ËÝ­¹Ç­ñÁ. ÇëÏ −− -Á 3 3 ѻͳÝíáí.

ºÃ» »ñÏÝÇß ÃÇíÁ µ³Å³Ý»Ýù Çñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ íñ³. ÇëÏ Ùݳóáñ¹áõÙª 3£ ÆëÏ »Ã» ³Û¹ ÃÇíÁ µ³Å³- Ý»Ýù Çñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇó 2-áí Ù»Í ÃíÇ íñ³. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª 2 12 ñáå». áñÁ ÉáõÍíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµª x + y = 13 3x + 5y = 28 ³) { µ) { x−y=3 2x + 4y = 22£ 50 . ³å³ ÏÉóíÇ ³í³½³ÝÇ −−− Ù³ëÁ£ àñù³±Ý ųٳݳÏáõÙ ÏÉóíÇ 15 ³í³½³ÝÁ ë³éÁ çñÇ ËáÕáí³Ïáí£ 113. ÇëÏ 5 3 −− Ù³ëÁª ·Ý³óùáí. ³å³ ¨° ù³Ýáñ- ¹áõÙ ¨° Ùݳóáñ¹áõÙ Ïëï³óíÇ 5£ ¶ï»ù ³Û¹ »ñÏÝÇß ÃÇíÁ£ 111. îÕ³Ý áõÝ»ñ 75 éáõµÉǪ 5 ¨ 10 ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñáí£ ºÃ» 5 éáõµÉdzÝáó ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñÁ ÉÇÝ»ÇÝ ³ÛÝù³Ý. ÇëÏ 5 3 −− Ù³ëÁª ³íïáµáõëáí. ²í³½³ÝÁ ÉñÇí ÉóíáõÙ ¿ ï³ù ¨ ë³éÁ çñáí »ñÏáõ ËáÕáí³ÏÝ»ñáí 1Å 20 ñáå»áõÙ£ ºÃ» ³é³çÇÝ ËáÕáí³ÏÁ µ³óíÇ 10 ñáå». γ½Ù»ù ËݹÇñ. ³å³ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ݳ ÏͳËëÇ 5 2 4 ų٣ ÆëÏ »Ã» ׳ݳå³ñÑÇ −− Ù³ëÁ ݳ ³ÝóÝÇ ³íïáµáõëáí. ³å³ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ÏͳËëÇ 4 Å. 20 5 ñá廣 àñù³±Ý ųٳݳÏáõ٠ݳ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÁ ϳÝóÝÇ ·Ý³óùáí£ 110. Ýñ³ Ùáï Ϲ³éݳñ 90 éáõµÉÇ£ ø³ÝDZ ÑÇÝ·éáõµÉdz- Ýáó ¨ ù³ÝDZ ï³ëéáõµÉdzÝáó ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñ áõÝ»ñ ïճݣ 112. 2 ·) ºÃ» ׳ݳå³ñÑÇ −− Ù³ëÁ ½µáë³ßñçÇÏÝ ³ÝóÝÇ ·Ý³óùáí. ³å³. áñù³Ý ÑÇÝ· éáõµÉdz- ÝáóÝ»ñÁ. ³å³ ù³Ýáñ¹áõÙ Ïëï³óíÇ 6.

û ÇÝãå»ë å»ïù ¿ µ³Å³Ý»É ÙǨÝáõÛÝ a ÃíÇ µÝ³Ï³Ý óáõ- óÇãÝ»ñáí ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ£ Àݹ áñáõÙ å³ñï³íáñ »Ýù ѳٳñ»É. ¶ÈàôÊ II вÜð²Ð²Þì²Î²Ü Îàîàð²Îܺð a2 − b2 −−−−−−− = (a − b)2 A C·A −− = −−−− B C·B 2. áñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ³Ûëå»ëª a · a · . áñ ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ç Ù³ëÁ ѳí³- ë³ñ ¿ a-Ǫ a1 = a Üßí»É ¿ ݳ¨.° ò³Ýϳó³Í a ¨ b Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ¨ ó³Ýϳó³Í n µÝ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñª (a · b)n = a n · b n 2. 1. áñ a ≠ 0. ³å³ ѳٳñíáõÙ ¿.° ò³Ýϳó³Í a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ¨ ó³Ýϳó³Í m ¨ n µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñª (a m)n = a mn ²ÛÅÙ å³ñ½»Ýù.1 ²ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ ·³Õ³÷³ñÁ Ø»Ýù ³ñ¹»Ý ·Çï»Ýù. áñ µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÁ ûÅïí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳï- ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí.. ù³- ÝÇ áñ ½ñáÛÇ íñ³ µ³Å³Ý»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ£ 51 .. áñ a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ n (n > 1) µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ- ×³Ý ³Ýí³ÝáõÙ »Ý an ÃÇíÁ. · a an = \ n ³Ý·³Ù ºÃ» n = 1.° ò³Ýϳó³Í a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ¨ ó³Ýϳó³Í m ¨ n µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñª am · an = a m + n 3.

ºí ³Ûëå»ë. áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»É (1) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳíáñ ¹»åù. ³é³Ýó m > n å³ÛÙ³ÝÇ£ ²Ñ³ ¨ë Ù»Ï ûñÇݳÏ. ³å³ am am − n · an −−− = −−−−−−− = am − n (1) an an Ø»Ýù ·³ÉÇë »Ýù ³ÛëåÇëÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý. n = 5£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ a3 1 · a3 1 a3 £ a5 = −−− = −−−−− = −−− a 5 a ·a 2 3 a2 Ø»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù. a7 1 a7 £ a10 = −−− = −−− a10 a3 1 ºÃ» −−− Ïáïáñ³ÏÁ Ý߳ݳϻÝù a−3-áí. ³å³ am 1 am £ an = −−− = −−−− = a−(n − m) = am − n an a n − m 1 ²Ûëï»Õ −−−− Ïáïáñ³ÏÁ Ý߳ݳÏí³Í ¿ a−(n − m)-áí£ an − m 52 . 3) m = n£ 1) ºÃ» m > n. ³å³ a m : a n = a m − n£ 2) ¸Çóáõù m < n£ øÝݳñÏ»Ýù ûñÇݳÏ. »Ã» a ≠ 0. m ¨ n-Á µÝ³Ï³Ý Ãí»ñ »Ý. Áݹ áñáõÙ m > n. ³ÛëÇÝùÝ a 1 ѳٳñ»Ýù. −2 ³å³ Ïëï³Ý³Ýù a2 a 3 £ a 5 = a−2 = a3 − 5 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. áñÁ ÝáõÛÝå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»É (1) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳíáñ ¹»åù. 2) m < n. »Ã» m < n ¨ a ≠ 0. áñ a = −−. ¹Çóáõù m = 3. ÇëÏ m-Á ¨ n-Áª µÝ³- Ï³Ý Ãí»ñ£ ¸Çï³ñÏ»Ýù a m-Ç ¨ a n-Ç ù³Ýáñ¹Áª am am £ an = −−− an ²Ûë Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³é»Ýù Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõ- ÝÁ (áñ ѳٳñÇãÁ ¨ ѳÛï³ñ³ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µ³½Ù³å³ïÏ»É ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÙǨÝáõÛÝ Ãíáí. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù a3 a7 £ a10 = a−3 = a7 − 10 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ³é³Ýó m > n ë³Ñٳݳ÷³Ïٳݣ ÀݹѳÝáõñ ¹»åùáõÙ. ¹Çóáõù a-Ý ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ Çñ³Ï³Ý ÃÇí ¿. ϳ٠µ³Å³Ý»É ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÙǨÝáõÛÝ ÃíÇ íñ³)£ øÝݳñÏ»Ýù »ñ»ù ¹»åùª 1) m > n. áñ m < n ¹»åùáõ٠ݳËáñ¹ ϳÝáÝÁ Ñݳñ³íáñ ã¿ ÏÇñ³- 1 é»É£ ê³Ï³ÛÝ »Ã» å³Ûٳݳíáñí»Ýù −−2 Ïáïáñ³ÏÁ Ýß³Ý³Ï»É a−2-áí.

m ÃÇíÁª ³ëïÇ׳ݳóáõÛó£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ£ 00 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ÇÙ³ëï ãáõÝ»óáÕ ³ñ- ï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ£ ºÃ» m-Á µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿. û ÇÝã ¿ am-Á. »Ã» m = 0 1 −−−. »Ã» m-Á µ³ó³ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç ÃÇí ¿£ a−m Àëï áñáõÙ am ÃÇíÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³ÙµáÕç­óáõóÇãáí­³ëïÇ׳Ý.a. »Ã» m = 1. 1. { am = m ѳï a. §a-Ç ½ñá ³ëïÇ׳ÝÁ ѳí³- ë³ñ ¿ Ù»ÏǦ£ ²ÛëåÇëáí. a-ݪ ÑÇÙù. ë³- ϳÛÝ ³é³Ýó m > n ë³Ñٳݳ÷³Ïٳݣ ì»ñÁ µ»ñí³Í ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë. áñ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ a0(a ≠ 0)-Ý Ñ³Ù³ñ»É ѳí³ë³ñ Ù»ÏÇ. ò³Ýϳó³Í ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ å³Ûٳݳíáñí»Ýù a ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ѳٳñ»É 1 ÃÇíÁ ¨ ·ñ»Éª 0 a0 = 1 (a ≠ 0)£ ²Ûë ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ϳñ¹áõÙ »Ý ³Ûëå»ë. áñ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ÙïóÝ»É Ñ»ï¨Û³É »ñÏáõ å³Û­Ù³­Ý³­íáñ­í³­Íáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÁ. 1. ¨ ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ïëï³óíÇ am £ am = 1 = a0 = am − m. áñï»Õ a ≠ 0 ¨ m-Á ó³Ýϳó³Í ³Ù­- µáÕç­ÃÇí­¿ (¹ñ³Ï³Ý. ³å³ 0−m ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ѳٳñáõÙ »Ý ÇÙ³ëï ãáõÝ»óáÕ.. ë³ÑÙ³Ýí»ó. »Ã» m-Á µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿ ¨ m ≥ 2. ë³Ï³ÛÝ 0m = 0£ 53 . 3) ¸Çï³ñÏ»Ýù ³ÛÅÙ m = n ¹»åùÁ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ am am £ an = am £ am = −−− =1 am ²Ûë ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. µ³ó³ë³Ï³Ý ϳ٠½ñá)£ ºÃ» a-Ý­½ñáÛÇó­ï³ñµ»ñ­ó³Ýϳó³Í­Çñ³Ï³Ý­ÃÇí­¿. áñÁ ÝáõÛÝå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»É (1) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳíáñ ¹»åù.. §a-Ç −m ³ëïÇ׳ÝÁ ѳí³- ë³ñ ¿ Ù»ÏÁ µ³Å³Ý³Í a-Ç m ³ëïÇ׳ÝÇ íñ³¦£ 2. ò³Ýϳó³Í ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ¨ ó³Ýϳó³Í m µÝ³Ï³Ý ÃíÇ 1 ѳٳñ −−− ÃÇíÁ å³Ûٳݳíáñí»Ýù Ýß³Ý³Ï»É a−m-áí ¨ ·ñ»Éª am 1 a−m = −−− (a ≠ 0) £ am ²Ûë ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ϳñ¹áõÙ »Ý ³Ûëå»ë.­³å³ \a.

32 1 1 ») −−. ä³ñ½»ùª ÇÙ³ëï áõÝDZ ³ñ¹Ûáù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ ºÃ» ³Ûá. 114. ¨ m-Á µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ ·) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ݣ ¹) ÆÙ³ëï áõÝ»±Ý ³ñ¹Ûáù 05.8 · 0.27 ») −−−. µ) 1−2. ½) −−−−. Ã) −−−. 10−3. (−3)−1. 10−2. ·) (−3)3. µ) 23 · 25. ³å³ ѳßí»ù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁª 1 0 ³) (0. −11. ³) 1−1.52)0: 11 118. ·) −−−. 1 0 115. ¶ñ»ù ³ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ ï»ëùáíª 1 ³) 2 · 2 · 2.3)5 0.21 · 2 −−−) . (−3)0. 23 24 25 27 35 3100 (−0. ½) −−−−−−−−−−. (−1)1. (−2)−2. ¿) 5. (−3)−3: 120. (−2)2. »Ã» a ≠ 0. 2−4. −2−2: 54 . (−3)2. ¹) (−1)0: 3 24 24 24 25 116. −22. 2−2. 2−5. 00.56 1 3 17 Ç) −−−.25 117. ³) −−−. 100. 103. »Ã» a ≠ 0£ µ) ƱÝã ¿ ѳëϳóíáõÙ ·ñ»Éáí a−m.25 · 79 − 3. 24. 102. −1−1. 101. 10−4. 20. µ) 25. ³) 104. (−1)−1. ¹) −−−. Á) −−−−: 34 3100 (−0. µ) (− −−). −12. (−3)1. ³) ƱÝã ¿ ѳëϳóíáõÙ ·ñ»Éáí a0. ¿) −−−−−−. (−1)2. 10−1. −1−2. 16 25 97 0.2 − 4.3)4 0. É) −−−−. ³) 50.57 5 5 гßí»ùª (119-121) 119. 3 3·3·3·3 1 1 Á) −−−.2)0. 0−5 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ гßí»ùª (115-116). µ) (0. ¹) 4. µ) −−−. Å) 23 : 23. (−3)−2. 2−1. 21. ·) −−−.48 · 5. Ë) (− −−) : (− −−): 95 0. ·) 2−2. 2−3. 23. ·) (−1. 22. (−1)−2.

½) (a2)5. áñ a ≠ 0. Á) (3−1 − 5−1)−2. гٻٳï»ù ½ñáÛÇ Ñ»ï. Ç) 42 · 2−3. ¹) 7. ³) a5 : a6. Á) −24: ¶ñ»ù ³ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ ï»ëùáí. ¿) a7 · b7. µ) 19992000 ¨ (−−−−): 19 1999 126. ½) −24 ¨ 2−4: 1 20 1 −2000 125. µ) (−2)3. −4 ») 2 . êïáõ·»ù ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. Ã) a6 : a5. µ) a7 : a6. ½) (5 + 4)−1. Ç) a−3 : a0. ·) 3−4. µ) 5−2 ¨ 52. Ã) 2−3 + 4−2. ³) 2−3. b ≠ 0 Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ¨ k ³ÙµáÕç ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ a −k b k (−−−) = (−−): b a ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ гٻٳï»ùª (124-125) 124. ») (a4)6. ¿) 4−1 − 5−1. µ) (−−) = (−−). Á) a4 · b4: 128. ¹) −23. ·) (−−−) = (−−−): 3 2 2 1 31 12 123. 2 −2 3 2 1 −3 2 3 12 −5 31 5 ³) (−−) = (−−).120. ²å³óáõó»ù. ½) (−2)4. ³) 4−2. Å) a9 : a0. ¹) a12 : a. µ) 3−1. ¿) (−2)−4. ³) 50 ¨ (−5)0. ¹) −32 ¨ (−3)2. ») a−4 : a6. ¿) a−11 : a−8. É) 3−4 : 9−2: 122. É) a0 : a−8: 55 . ³) a3 · a4. µ) a4 · a. »Ã» a ≠ 0 (583-584)£ 127. ¹) a12 : a12. ») (−2)4 ¨ 2−4. ½) a4 : a−5. ») 5−1 + 4−1. ·) (−2)3 ¨ (−2)0.121. Å) 3−2 − 9−1. ·) a4 : a. ³) 19−20 ¨ (−−−). Á) a−4 : a. ·) a13 : a6. ·) (−2)−3.

(3) (a · b)m = am · bm. (1) am −−− = am − n. a6 a 7 a13 1 −−3 a−3 a a2 1 3) −−− = −−− = −−− = −− = a−1 = a−3 − (−2). ³í»ÉÇ ëïáõÛ·ª ѳٳñÇãÇ óáõóÇãÇó ѳÝáõÙ »Ý ѳÛï³ñ³ñÇ óáõóÇãÁ£ ²Ûë åݹáõÙÝ»ñÇ ×ßÙ³ñÇï ÉÇÝ»ÉÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ëïáõ·»É ûñÇݳÏÝ»ñáí (ê³- ϳÛÝ . ÇѳñÏ». ¹³ ËÇëï ³å³óáõÛó ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É. (4) a m am (−−) = −−−£ (5) b bm (1) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ×ß·ñÇï ³å³óáõÛó- Ý»ñÁ Ù»Ýù ϵ»ñ»Ýù ѻﳷ³ÛáõÙ)£(1) ºñÏáõ ³Û¹åÇëÇ ûñÇݳÏÝ»ñ. a−2 1 a 3 a −−2 a a5 a5 a5 · a2 −2 = −−− = −−−−− = a = a 5 − (−2) 4) −−− 7 . ÇëÏ m-Á ¨ n-Áª ó³Ýϳó³Í ³ÙµáÕç Ãí»ñ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ×Çßï »Ý Ñ»ï¨Û³É ѳí³ë³ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁª am · an = a m + n.2 ²ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¸Çóáõù a-Ý ¨ b-Ý ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ »Ý. n = 10 ³ñ¹»Ý ¹Ç- ï³ñÏí»óÇÝ Ý³Ëáñ¹ Ï»ïáõÙ£ ²Ñ³ ¨ë ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇݳÏÝ»ñ (a ≠ 0) 1 1 1) a−3 · a2 = −−3 · a2 = −− = a−1 = a−3 + 2. áñ ÙǨÝáõÛÝ­ ÃíÇ­ ³ë­ïǭ׳ݭݻ­ñÁ µ³½­Ù³­å³ï­Ï»­ÉÇë­óáõ­óÇã­Ý»­ñÁ­·áõ­Ù³ñ­íáõÙ­»Ý£ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. áñ ÙǨÝáõÛÝ­ÃíÇ­³ë­ïǭ׳ݭݻ­ñÁ­µ³­- ų­Ý»­ÉÇë­óáõ­óÇã­Ý»­ñÁ­Ñ³Ý­íáõÙ­»Ý. »ñµ m = 3. n = 5 ¨ m = 7. a 1 1 −−2 a (1) ÊÙµ³·ñÇ ÏáÕÙÇó ³í»É³óí³Í ï»ùëï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÁ ëÏëíáõÙ »Ý  ¨ ³í³ñïíáõÙ  Ýß³ÝÝ»ñáí£ 56 . a a 1 · −−− 2) a−6 · a−7 = −−− 1 = −−− 1 = a−13 = a−6 + (−7). (2) an (am)n = amn. 2.

57 . b ≠ 0). »Ã» a ≠ 0 ¨ b ≠ 0. 4) −−− = a5 − (−2) = a7. (a · b) a · b 3 3 a b a0 1 a0 10) (−−) = 1 = −− = −−. áñ »ñ­Ïáõ­Ãí»­ñÇ­³ñ­ï³¹ñ­Û³­ÉÇ­³ë­ïÇ­- ׳­ÝÁ­Ñ³­í³­ë³ñ­¿­³Û¹­Ãí»­ñÇ­ÝáõÛÝ­³ë­ïǭ׳ݭݻ­ñÇ­³ñ­ï³¹ñ­Û³­ÉÇÝ£ (5) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. 8) (a−2)−3 = a−2 · (−3) = a6. »ñµ (1)-(5) ϳÝáÝÝ»ñÁ Ûáõñ³óí»É »Ý. b 1 b0 a3 a a a a·a·a a3 11) (−−) = −− · −− · −− = −−−−−−−− = −−−: b b b b b·b·b b3 1-11 ûñÇݳÏÝ»ñáõ٠ϳï³ñí»óÇÝ µáÉáñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ù³ÛÉ»ñÁ£ ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá. a 3 a a a ·a 3 3 a 7) (a−4)0 = 1 = a0 = a−4 · 0. a−2 a−2 a0 5) −−− = a0 − 5 = a−5. ÙÇç³ÝÏ- Û³É Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µ³ó ÃáÕÝ»É ¨ Ùdzݷ³ÙÇó ÏÇñ³é»É ³Û¹ ϳÝáÝ- Ý»ñÁ£ ²ÛëåÇëáí. a −3 a5 3) −−− = a −3 − (−2) = a −1 . a0 1 5) −−− = −−5 = a−5 = a0 − 5: a5 a (3) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. 1 −3 1 1 8) (a−2)−3 = (−−)2 = −−−−3 = −− = a6 = a−2 · (−3): a 1 1 (−−)2 −− a a6 (4) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ³å³ª 1) a−3 · a2 = a−3 + 2 = a−1. 1 1 1 1 9) (a · b)−3 = −−−−−−3 = −−−−− = −−3 · −−3 = a−3 · b−3. áñ ³ë­ïǭ׳­ÝÁ­³ë­ïǭ׳ݭµ³ñÓ­ñ³ó­- Ý»­ÉÇë­óáõ­óÇã­Ý»­ñÁ­µ³½­Ù³­å³ïÏ­íáõÙ­»Ý£ ¸ñ³Ýáõ٠ѳÙá½í»Ýù Ñ»ï¨Û³É ûñÇݳÏÝ»ñáí (a ≠ 0)` 1 2 1 1 1 1 6) (a−3)2 = (−−−) = −−3 · −−3 = −−−−− = −−6 = a−6 = a−3 · 2. áñ »ñ­Ïáõ­Ãí»­ñÇ­ù³­Ýáñ­¹Ç­³ë­ïǭ׳­- ÝÁ­­Ñ³­í³­ë³ñ­¿­³Û¹­Ãí»­ñÇ­ÝáõÛÝ­³ë­ïǭ׳ݭݻ­ñÇ­ù³­Ýáñ­¹ÇÝ£ ²Ûë åݹáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³ÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳÙá½í»É Ñ»ï¨Û³É ûñÇݳÏ- Ý»ñáí (a ≠ 0. 2) a−6 · a−7 = a−6 + (−7) = a−13. a5 7) (a−4)0 = a−4 · 0 = a0 = 1. 6) (a−3)2 = a−3 · 2 = a−6.

µ) a3 · a8. a 0 9) (a · b)−3 = a−3 · b−3. n. b a 3 a3 11) (−−) = −−−: b b3 129. µ) 72 · 2−3 · 7: 131. ³) 23 · 24. 133. k-Ý ³ÙµáÕç Ãí»ñ »Ý. ³) a5 · a4. 103 57 812 ¹) −−−. Á) 9 · 9 · 9 · 9 · 9: 3 6 2 4 134. ³å³ ³) (a · b · c)n = an · bn · cn. 10) (−−) = 1. ·) a10 · a. ½) 64 · 64 · 63 · 62. µ) 5 · 56. µ) (a−7b2)−2. »Ã» a ≠ 0. ¹) a · a7. ·) (a−3b−5)−4: 132. ·) ((am)n)k = am · n · k: ¶ñ»ù ³ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ ï»ëùáí. µ) 37 : 38. ½) a · a2 · a3 · a4: 135. ¿) 112 · 112 · 112. µ) am · an · ak = am + n + k. ») −−−. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ù ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÇ ï»ëùáíª ³) (a2b−5)3. ») 36 · 37 · 3 · 3. ») a · a. ²å³óáõó»ù. ³) 25 : 24. ³) ƱÝã ϳÝáÝáí »Ý µ³½Ù³å³ïÏáõÙ ÙǨÝáõÛÝ ÃíÇ ³ÙµáÕç ³ëïÇ- ׳ÝÝ»ñÁ£ µ) ƱÝã ϳÝáÝáí »Ý µ³Å³ÝáõÙ ÙǨÝáõÛÝ ÃíÇ ³ÙµáÕç ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ£ ·) ƱÝã ϳÝáÝáí »Ý ÃíÇ ³ëïÇ׳ÝÁ ³ÙµáÕç ³ëïÇ×³Ý µ³ñÓñ³ó- ÝáõÙ£ ¹) ƱÝã ϳÝáÝáí »Ý ·ïÝáõÙ »ñÏáõ Ãí»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÇ ³ÙµáÕç ³ë- ïÇ׳ÝÁ£ ») ƱÝã ϳÝáÝáí »Ý ·ïÝáõÙ »ñÏáõ Ãí»ñÇ ù³Ýáñ¹Ç ³ÙµáÕç ³ëïÇ׳ÝÁ£ 130. ·) 43 · 42 · 4. ½) −−−: 10 513 810 58 . ¹) 72 · 7 · 75. Ü»ñϳ۳óñ»ù ³ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ ï»ëùáíª ³) a−3 · b−3. ·) 59 : 5. ÇëÏ m. áñ »Ã» a ≠ 0.

µ) a2. ·) 24 · * = 22. 3 * 6 ¹) (5 ) = 5 . ·) 1020 ¨ 2010. 2000 1999 ») 1999 ¨ 1998 : 139. Á) 35 : * = 37. ½) −−−−: (a4)3 a8 a12 138. µ) 24 ¨ 42. гٻٳï»ùª ³) 34 ¨ 43. áñ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ÉÇÝÇ. ·) a10: 141. ») −−−−. Ü»ñϳ۳óñ»ù a2 ÑÇÙùáí ³ëïÇ׳ÝÇ ï»ëùáíª ³) (a5)2. ») −−−. µ) a8 : a12. µ) a−5. ½) −−−: a4 a22 a 102 43 254 137. µ) −−−. ¹) 100200 ¨ 200100. µ) 43 · * = 46. µ) b5. Ü»ñϳ۳óñ»ù ù³é³Ïáõëáõ ï»ëùáíª ³) a4. ³) −−−. ½) 2* · 3* = 63. a50-Á Ý»ñϳ۳óñ»ù ïíÛ³É ÑÇÙùáí ³ëïÇ׳ÝÇ ï»ëùáíª ³) a5. a12 a20 a20 ¹) −−−. µ) a6. ·) (cd)7: 143. ¿) 45 : * = 42. ·) a6 : a. ») a−25: 145. 122 56 78 (m3)4 m3m5 (n6)2 ¹) −−−−. ·) a10. µ) (a3)4. ·) −−−. 3 * 15 ») (4 ) = 4 . ¹) a−10. ·) (a6)7: 140. a50-Á (a ≠ 0) Ý»ñϳ۳óñ»ù ïíÛ³É ÑÇÙùáí ³ëïÇ׳ÝÇ ï»ëùáí ³) a−2. ¶áÝ» ÙÇ »Õ³Ý³Ïáí Ý»ñϳ۳óñ»ù »ñ»ù ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ ï»ëùáíª ³) 56. ¶áÝ» ÙÇ »Õ³Ý³Ïáí Ý»ñϳ۳óñ»ù »ñÏáõ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ ï»ëùáíª ³) 710. ²ëïÕ³ÝÇßÇ ÷á˳ñ»Ý ·ñ»ù ³ÛÝåÇëÇ ÃÇí. ·) a50: 142. µ) a20. ·) (ab)4: 144. ³) 35 · * = 38. Ã) (2 · 3)* = 65: 59 . ³) a7 : a3.136.

(1) 1 A A·C −− = −−−−− (2) B B·C ó³Ýϳó³Í áã ½ñáÛ³Ï³Ý C µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ Ñ³Ù³ñ.3 гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ø»Ýù ³ñ¹»Ý Ýᯐ »Ýù. ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù. D. áñ »ñÏñáñ¹ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ a2 − b2 µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ ¿. C. ï³ñµ»ñáõÃÛáõ- ÝÁ ¨ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ µ³½Ù³Ý¹³Ù ¿£ ²ÛÅÙ ùÝݳñÏ»Ýù »ñÏáõ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ù³Ýáñ¹Á£ ´³½­Ù³Ý­¹³Ù­Ý»­ñÁ­ÏÝ­ß³­Ý³­Ï»Ýù­É³­ïǭݳ­Ï³Ý­³Û­µáõ­µ»­ÝÇ­Ù»­Í³­ï³­é»­ñáíª­ A A. »Ã» A = −5. b ≠ 0). ÇëÏ Ñ³Ûï³ñ³ñÁª 3 ÃÇíÁ. A −A A − −− = −−− = −−−: (3) B B −B 60 . ÇëÏ B = 3. áñ »ñÏáõ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ.. B. ³å³ −−− ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ B −5 −−− ÃÇíÝ ¿£ 3 гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÝ ûÅïí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñáí ³ñï³Ñ³ÛïíáÕ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáíª A −− = A. . 2.: гݭñ³­Ñ³ß­í³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³Ï­¿­Ïáã­íáõÙ −− ³ñ­ï³­Ñ³Û­ïáõ­ÃÛáõ­ÝÁª­ B A µ³½­Ù³Ý­¹³­ÙÇ­¨­áã­½ñá­Û³­Ï³Ý B µ³½­Ù³Ý­¹³­ÙÇ­ù³­Ýáñ­¹Á£ A A µ³½Ù³Ý¹³ÙÁ ÏáãíáõÙ ¿ −− ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇã. ³å³ −− ù³Ýáñ¹Á −− ÃÇíÝ ¿ª B b A a −− = −−: B b A úñÇݳÏ. áñÁ. ÇëÏ áã ½ñáÛ³Ï³Ý B µ³½Ù³Ý¹³ÙÁª b A a ÃÇíÁ (B = b. ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Ç- ï³ñÏ»É áñå»ë µ³½Ù³Ý¹³Ù£ ºÃ» A µ³½Ù³Ý¹³ÙÁ a ÃÇíÝ ¿ (A = a). B ÇëÏ B µ³½Ù³Ý¹³ÙÁª ѳÛï³ñ³ñ£ a a2 − b2 −−−−− ¨ −−−−−− a+1 3 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ͳé³Û»É áñå»ë ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïá- ñ³ÏÝ»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ£ Üϳï»Ýù..

áñ »Ã» ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ ¨ ѳÛï³ñ³ñÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù ÙǨÝáõÛÝ áã ½ñáÛ³Ï³Ý µ³½Ù³Ý- ¹³Ùáí. ²ÛëáõÑ»ï §Ñ³Ýñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý §Ñ³Ýñ³- ѳßí³Ï³Ý¦ ³Í³Ï³ÝÁ »ñµ»ÙÝ µ³ó ¿ ÃáÕÝíáõÙ. 3x − x2 x(3 − x) 3 − x. ë³Ï³ÛÝ »Ýó¹ñíáõÙ ¿£ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³ÛïíáÕ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳݭ- ñ³­Ñ³ß­í³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ­ÑÇ٭ݳ­Ï³Ý­Ñ³ï­Ïáõ­ÃÛáõÝ£ A A·C A −− Ïáïáñ³ÏÇó −−−−−− Ïáïáñ³ÏÇÝ ³ÝóáõÙÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý −− Ïáïáñ³ÏÁ B B·C B Ýáñª B · C ѳÛï³ñ³ñÇ µ»ñáõÙ£ x x+1 úñÇݳϪ −− Ïáïáñ³ÏÁ µ»ñ»Ýù 3y ѳÛï³ñ³ñÇ. ³ÛÉ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ñ- ï³¹ñÛ³ÉÝ»ñ ѳݹÇë³óáÕ ³ÙµáÕç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ó¨³÷áË»É µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ. ÝáõÛÝå»ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ£ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. áñ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ϳ- ñ»ÉÇ ¿ Ïñ׳ï»É áã ½ñáÛ³Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³Ùáí£ úñÇݳϪ 2x + x2 x(2 + x) 2 + x −−−−−− = −−−−−−− = −−−−−. (1) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ³å³ Ïëï³óíÇ Ýñ³Ý ѳí³ë³ñ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï£ 2. B ¨ C-Ý B·C µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ý. ÇëÏ −−−− Ïáïáñ³ÏÁª (x − 1)2 y x−1 ѳÛï³ñ³ñǪ x 3·x 3x −− = −−−−−− = −−−. áñ A ¨ 1 µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ù³Ýáñ¹Á ÝáõÛÝ A µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ ¿. 61 . x − 2y = −−−−−−£ 1 ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 1£ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ç Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñÇãáõÙ ¨ ѳÛï³ñ³- ñáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÙ ·ñí³Í »Ý áã û µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñ. ³ÛëÇÝùÝ ó³Ýϳó³Í A µ³½Ù³Ý¹³Ù ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñ- A Ï»É áñå»ë −− ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï£ 1 x − 2y úñÇݳÏ. áñï»Õ A. ÇÝãåÇëÇù »Ý −−−−−− -Ý. ³å³ A·C ³ÛÝåÇëÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ. y 3·y 3y x+1 (x − 1)(x + 1) x2 − 1 −−−−− = −−−−−−−−−−−− = −−−−−−£2 x−1 (x − 1)(x − 1) (x − 1) (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É ¨ ѳϳé³Ï ϳñ·áíª A·C A −−−−− = −−−£ (2′) B·C B (2°) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿.

µ) m2 − n2. ¹) − −−−−−. 1 1 1 x2 − 2xy + y2 (x − y)6x 15(x + y) ¹) −−−−−−−−−−−. −ab. ÎÇñ³é»Éáí ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ïñí³Í ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ·ñ»ù µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ ï»ëùáíª x−1 3x + y x2 + 3xy − y2 ³) −−−−−. ·) −−−−−−−. ·) −−−−−. áñ »Ã» −− -Ý Ñ³Ýñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïá- B A ñ³Ï ¿. ѳÝñ³Ñ³ßí³- Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇã ¨ ѳÛï³ñ³ñ£ ´»ñ»ù ûñÇݳÏÝ»ñ£ 147. 3mn2. Á) −−−−−−−−−−−: x+y x − 2y 150. x2 − 1 (x − 1)(x + 1) x + 1 −−−−−−2 = −−−−−−−−−−− = −−−−−: (x − 1) (x − 1)(x − 1) x − 1 A (3) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ¿) −−−−−−−. ¶ñ»ù »ñ»ù ѳï ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ. ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³Ýáõ٠ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï. û·ï³·áñÍ»Éáí ïí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³) xy. µ) −−−−−−. 1 3x 5 x + 2xy + y 2 2 x − 4xy + 4y 2 2 ¿) −−−−−−−−−−−. µ) − −−−−−. ·) −−−−−−−−−−−. áñ Ýñ³ ³éç¨ ¹ñí³Í Ýß³ÝÁ ÷áË- íÇ Ñ³Ï³¹Çñáíª 1−a x x−y a2 + 1 ³) −−−−−. ») −−−−−−−−−. ½) −−−−−−−−−. a x−3 x+y a−2 a+b 1 −a − b −x − y ») −−−−−−. µ) x + y. (a − b). ½) − −−−−−−−. 4(x2 − y2)£ 149. Á) − −−−−−−: a +b 2 2 2x + 3y x+y −a − b 62 . ³å³ (− −−−) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïá- B ñ³Ï ¿ ¨ ѳí³ë³ñ ¿ (−A) ¨ B ϳ٠A ¨ (−B) µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ù³Ýáñ¹ÇÝ£ úñÇݳϪ a − b −(a − b) −a + b a−b a−b a−b − −−−−− = −−−−−−− = −−−−−−− ϳ٠− −−−−− = −−−−−−− = −−−−−−−: c−a c−a c−a c−a −(c − a) −c + a 146. ¹) −−− − 7xy: x +y 2 2 3a 148. îí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³±Ï ¿ x − 2ab x ³) 7a. Îáïáñ³ÏÁ Ó¨³÷áË»ù ³ÛÝå»ë.

½) −−−−−−−: 6a − 6b 4a + 4b 3x − 3y 63 . 4ax a+b 5(x − 1) 3a(a − b)2 4x(x − y)3 25m2n(a − b) ¹) −−−−−−−−−. ¿) −−−. 6a(a − b)2 16x2y(x − y) 35mn2(a − b)2 2p(p − q)(p2 + q2) 8a(a + b)2(a − b) ¿) −−−−−−−−−−−−−−. Á) −−−−−−−−−−−−−−−: 4q(p − q)(p2 + q2) 18a(a − b)(a + b) x−y 2(a − b) 4mn(m − n) 6a2b3(a − 3) 155. −−−. 4 6a 8mn 12ab 2a − 2b 6x + 6y ¹) −−−−−−−. −−−. −−− Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ µ»ñ»ù 36x2 ѳÛï³ñ³ñÇ 36 x 3x 9x 4x 2 2 1 5 7 11 3 µ) −−−. ¹) −−−−−−−−−3 = −−−: 12ab(x + y) 4b 14(x − y) A Îñ׳ï»ù Ïáïáñ³ÏÁ (153-160)£ 4 8 45 256 153. ·) −−−−−−−−−−. A Ùdzݹ³ÙÁ ϳ٠µ³½Ù³Ý¹³ÙÁ ÁÝïñ»ù ³ÛÝå»ë. µ) −−−. −−−. áñ ëï³óíÇ ×Çßï ѳí³ë³ñáõÃÛáõݪ 4a 2 12x2y x ³) −−−− = −−. ½) −−−−−−−−−−−. ½) −−−−. ³) −−−−−−. ¹) −−−−−−−−−−: y−x 3(b − a) 2m(n − m) 14ab3(a − 3) 2x + 2y 3a + 3b 4m − 4n 156. µ) −−−−−−−. Á) −−−−−. −−− Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ µ»ñ»ù 20x2y ѳÛï³ñ³ñÇ£ 20y x2 20 2x 5xy 152. 6 21ab x7 12m2 24a5b6c 48x3y4z3 Ã) −−−−−−−. µ) −−−−−. ¹) −−−−. ³) −−−−−. −−−. µ) −−−−−−−. ») −−−−−−−−−−. ³) −−−. ·) −−−−−−−. ·) −−−−−−−. −−−. 36a7b4c 56xy5z4 2(x + y) a+b 2(x − 1) 154. ³) −−. ») −−−−−−−. ³) −−−−−−−. 8 12 210 924 2a 14a x5 8m3n ») −−−. ·) −−−−. 5 2 11 7 1 151. µ) −−−−− = −−. −−−. Å) −−−−−−−. 6a 3 A 48xy A 3a2(x + y) A 7mn(x − y)2 mn ·) −−−−−−−−− = −−−.

¹) −7m-áí. Å) −−−−−−−: x3 − x 4 − a2 3m − 3n 1 − a3 x3 − y3 2p2 − 2p + 2 160. µ) −−−−−. a2 − 4 12y2 − 12x2 n3 − m3 4q2 − 4p2 6a2 − 6b2 (x3 − y3)(x + y) Ã) −−−−−−−−. ¹) −−−−−−−. ») −−−−−−−−−−−−. ax − bx ac + bc x2 157. ½) −−−−−−−−−−−−. µ) −−−−−−−. ¹) −−−−−−−−−−. ½) −−−−−−−−−−−. ½) −−−−−−−. x2 − 1 b2 + 2ab + a2 (n − m)2 p2 − 1 x + x2 a3 − 2a2 Ã) −−−−−. ³) −−−−−−. Á) −−−−−−. ³) −−−−−−. ½) −−−−−−−−−−−−−: 4x2y − x3y 12m2n − 4mn2 12p2q3 − 8p7q2 a2 − b2 x−1 m2 − n2 xm + xn 159. 3x a − 3x 2 6mn2 − 8m2n 9a2b + 12ab2 4xy − x2 2mn − 6m2 16p3q3 − 24p2q4 ¹) −−−−−−−−−. a+b x2 − 1 2m + 2n m2 − n2 x2 − 2x + 1 a2 − b2 n2 − m2 p − p2 ») −−−−−−−−−. ¿) −−−−−−−. ·) −−−−−−. γ½Ù»ù Ïáïáñ³Ï. ³) −−−−−−−−. ½) p2 − q2-áí£ 64 . µ) −−−−−−−−. áñÁ Ïñ׳ïíÇ ³) 2-áí. m 3 − n3 1 + a + a2 x2 − y2 p3 + 1 a2 − 4a + 4 3x2 + 6xy + 3y2 m2 − n2 2p3 − 2q3 ») −−−−−−−−−. ¿) −−−−−−−. µ) −−−−−−−−−−−. ·) −−−−−−−−−−−. Á) −−−−−−−−: ap − bp 2xy + 2x2 3xy 4m2n 3a2 + 4ab 158. ·) −−−−−−−. Á) −−−−−−−−. cx + dx mc + nc x2 + xy ab m2n ax − bx ¹) −−−−−−. ·) −−−−−−. ») a(x − 2y)-áí. ³) −−−−−−−−. a − ab m n − mn2 2 xy + x2 p2 − p x2 − xy ¿) −−−−−−−. Å) −−−−−−−−−−−−: 3a3 + 3b3 x2 − y2 161. µ) 3ab-áí. ·) a + 5-áí. ») −−−−−−−−−.

áñ Ýñ³Ýù áõÝ»Ý x − 1 ÁݹѳÝáõñ ³ñï³¹ñÇãÁª x2 − 1 = (x − 1)(x + 1).4 гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ µ»ñ»ÉÁ A ú·ïí»Éáí Ïáïáñ³ÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇóª ó³Ýϳó³Í »ñÏáõ −−− ¨ B C −−− Ïáïáñ³ÏÝ»ñ ϳñ»ÉÇ ¿ µ»ñ»É ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ£ Àݹ áñáõÙ áñå»ë D ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñ ÙÇßï ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É ïñí³Í Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Û- ï³ñ³ñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁª A A·D C C·B −−− = −−−−−−. 1 1 −−−−− ¨ −−−−− Ïáïáñ³ÏÝ»ñÝ áõÝ»Ý (x − 1)(x + 1) = x2 − 1 ÁݹѳÝáõñ x−1 x+1 ѳÛï³ñ³ñÁ. 1 1 −−−−− ¨ −−−−−−2 Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñ x − 1 (x − 1) 2 ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É Ýñ³Ýó ѳÛï³ñ³ñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁª (x2 − 1) · (x − 1)2-Ý£ ê³Ï³ÛÝ. −−− = −−−−−−£ B B·D D D·B úðÆܲΠ1. ³å³ Ïå³ñ½íÇ. áõëïǪ 1 1 · (x + 1) x+1 −−−−−− = −−−−−−−−−−− = −−−−−. ³ÛëÇÝùÝ B = B1 · R. áñÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ùÇã ³ñï³¹ñÇãÝ»ñ. áñï»Õ B1-Á ¨ D1-Á µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ý£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ áñå»ë ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É B1 · D1 · R ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ. »Ã» ïí³Í Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»Ýù ³ñï³¹ñÇã- Ý»ñÇ. (x − 1)2 = (x − 1)(x − 1)£ 65 . 2. áñ B ¨ D µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý³Ý R ÁݹѳÝáõñ ³ñï³¹ñÇã. D = D1 · R. x−1 (x − 1)(x + 1) x2 − 1 1 1 · (x − 1) x−1 −−−−−− = −−−−−−−−−−− = −−−−−: x+1 (x + 1)(x − 1) x2 − 1 ê³Ï³ÛÝ Ñݳñ³íáñ ¿. ù³Ý B · D = B1 · R · D1 · R ³ñï³¹ñÛ³ÉÁª A A A · D1 C C C · B1 −− = −−−−− = −−−−−−−−− ¨ −− = −−−−− = −−−−−−−−−: B B1 · R B1 · D1 · R D D1 · R B1 · D1 · R£ úðÆܲΠ2.

Ã) −−− ¨ −−−. x −1 2 (x − 1)(x − 1) (x − 1)2(x + 1) 2 1 x+1 −−−−−−− = −−−−−−−−−−−−: (x − 1)2 (x − 1)2(x + 1) л勉µ³ñ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ µ»ñ»ÉÇë û·ï³Ï³ñ ¿ Ýñ³Ýó ѳÛï³ñ³ñÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»É ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ£ ºñµ»Ùݪ »ñÏáõ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ µ»ñ»ÉÇë. µ³í³Ï³Ý ¿ ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÇ Ýß³ÝÁ ÷á˻ɪ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÷á- Ë»Éáí ݳ¨ ѳٳñÇãÇ Ï³Ù Ïáïáñ³ÏÇ Ýß³ÝÁ£ úðÆܲΠ3. ²ÛÅÙ å³ñ½ ¿. ³) −− ¨ −−. 3 x −−−−− ¨ −−−−− Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ µ»ñ»Éáõ ѳٳñ x−1 1−x ÷áË»Ýù »ñÏñáñ¹ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÇ ¨ ѳÛï³ñ³ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÁª x −x −−−−− = −−−−−: 1−x x−1 162. ·) −− ¨ −−−. µ) −− ¨ −−. Ç) −−− ¨ −−−. 5 −7 3 6 14 7 7 5 1 3 3 4 ¿) −− ¨ −−−. ½) −−− ¨ −−. 9 −3 5 −10 10 15 5 1 8 5 7 1 Å) −− ¨ −−−. áñ ó³Ýϳó³Í »ñÏáõ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï- Ý»ñ ϳñ»ÉÇ ¿ µ»ñ»É ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ. áñ ïí³Í Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñ ѳñÙ³ñ ¿ í»ñóÝ»É (x − 1)(x + 1)(x − 1) = (x − 1)2(x + 1) ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙª 1 x−1 x−1 −−−−−− = −−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−. áñÁ ѳí³ë³ñ ¿ Ýñ³Ýó ѳÛï³ñ³ñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÇÝ£ Îáïáñ³ÏÝ»ñÁ µ»ñ»ù ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ` (163-168): 2 4 3 6 8 5 163. Á) −− ¨ −−−−. ») −− ¨ −−. 3 5 4 7 9 −9 4 3 2 5 13 6 ¹) −− ¨ −−−. É) −−− ¨ −−−−: 12 16 14 −21 24 −18 66 . ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù.

µ) −−−−−−−−− ¨ −−−−−. µ) −−−−− ¨ −−−−−−. x2 + 4x + 4 5x + 10 x2 + 2x + 4 x3 − 8 x 5 12 2+x ·) −−−−−−−−−− ¨ −−−−−−−. ½) −−− ¨ −−−. ¹) −−−−−−2 ¨ −−−−−−: 9 − 3x − x 2 x − 27 3 (x − 3) (3 − x)2 67 . µ) −−−−− ¨ −−−−−. ·) −−− ¨ −−−. ³) −−− ¨ −−−. ³) −−−−−−−−− ¨ −−−−−−−. Á) −−− ¨ −−−−. µ) −−− ¨ −−−. µ) −−−−−− ¨ −−−−−−−. ¹) −−−−− ¨ −−−−−: 4 + 6x 9x + 6 3−x x −92 x 4 13x x−1 167. 3 −4 3x 6 2x 7 4 3 1 13 3 x ¿) −−− ¨ −−−. ³) −−−−−−2 ¨ −−−−−. 3x − x 3−x 2+x x2 − 4 3 5x 5x 2 ·) −−−−−− ¨ −−−−−−. ³) −−−−− ¨ −−−−−. Ã) −−− ¨ −−−: x −x 5x −10x x 3 x 1 x 3 165. ½) −−−−− ¨ −−−−−−−: 2x − 8 x−4 5−x 2x − 10 x 4 1 x−1 166. 2 3 5 7 5 −6 2 7x 5 7 11 3 ¹) −−− ¨ −−−. x−1 1−x 3x + 6 x + 2 15 7 3−x 5 ») −−−−−− ¨ −−−−−. ¹) −−−−− ¨ −−−−−. ») −−− ¨ −−−. x 1 x −3 2x 5 164. 4x + x 3x + 12 25 − x 2 10 + 2x x−3 5x 2 1+x ·) −−−−−− ¨ −−−−−−. x−2 2−x 5+x x+5 4x 2 − 7x 2x 5 ·) −−−−− ¨ −−−−−−. ³) −−−−−−2 ¨ −−−−−−−. ¹) −−−−−−2 ¨ −−−−−−: 4 − x2 x2 − 4 (x − 3) x2 − 9 3x x−4 1+x x−1 168.

áñ C-Ý áã ½ñáÛ³- Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³Ù ¿ (ÇÝãå»ë ¨ B-Ý áõ D-Ý)£ úðÆܲÎܺð£ 1 x 1+x 1) −−−−− + −−−−− = −−−−−.5 Âí³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï A C ØǨÝáõÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáí −− ¨ −− ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ·áõÙ³- B B ñáõÙ ¨ ѳÝáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñáíª A C A+C −− + −− = −−−−−−. ³ÛÝáõÑ»ï¨ ·áõÙ³ñáõ٠ϳ٠ѳ- ÝáõÙ (1) ¨ (2) ϳÝáÝÝ»ñáí£ àñå»ë ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñ ÙÇßï ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É B · D-Ý ¨ ³Û¹ ¹»å- ùáõÙ ·áõÙ³ñáõÙÝ áõ ѳÝáõÙÁ ϳï³ñáõÙ »Ý A C A·D+C·B −− + −− = −−−−−−−−−−−. x−1 x−1 x−1 x 2 x−2 2) −−−−− − −−−−− = −−−−− = 1. x−2 x−2 x−2 68 . (1) B B B A C A−C −− − −− = −−−−−−£ (2) B B B A C ÆëÏ »Ã» −− ¨ −− Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ ѳÛï³ñ³ñÝ»ñ. (3) B D B·D A C A·D −− : −− = −−−−−£ (4) B D B·C ϳÝáÝÝ»ñáí£ Àݹ áñáõÙ µ³Å³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ »Ýó¹ñíáõÙ ¿. ³å³ Ý³Ë B D ¹ñ³Ýù µ»ñáõÙ »Ý ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ. (1′) B D B·D A C A·D−C·D −− − −− = −−−−−−−−−−−−− (2′) B D B·D ϳÝáÝÝ»ñáí£ A C −− ¨ −− Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ µ³½Ù³å³ïÏáõÙÝ áõ µ³Å³ÝáõÙÁ ϳï³ñáõÙ »Ý B D A C A·C −− · −− = −−−−−. 2.

ù³ÝÇ áñ x3 − y3 = (x − y)(x2 + xy + y2)£ ²å³óáõó»Ýù ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ. a+3 a (a + 3)a a a−5 a−5 (a − 5) · 8 8 7) −−−−− : −−−−− = −−−−−−−−−−−− = −−−−−: a+7 8 (a + 7)(a − 5) a+7 3) ¨ 4) ûñÇݳÏÝ»ñáõÙ ïí³Í Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý ¨ ãáõÝ»Ý ÁݹѳÝáõñ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñ£ àñå»ë ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ѳÛ- ï³ñ³ñ í»ñóí³Í ¿ Ýñ³Ýó ѳÛï³ñ³ñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ. ÇëÏ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ B-ݪ 1 · B-áí£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ û·ïí»Éáí ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙݳ- Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó. áñáÝù µËáõÙ »Ý ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïá- ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇó£ 1. ûñÇÝ³Ï 7-¿. ëï³óí³Í Ïáïáñ³ÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ïñ׳ï»É B áã ½ñáÛ³- Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³Ùáí£ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïëï³Ý³Ýù 0 ÃÇíÁ (½ñáÛ³Ï³Ý µ³½Ù³Ý- ¹³ÙÁ)ª 0 0·B 0 −− = −−−−− = −− = 0 B 1·B 1 1 1 1 2.­³å³ 0 −− = 0£ B Æñáù.­ºÃ»­B-Ý­áã­½ñá­Û³­Ï³Ý­µ³½­Ù³Ý­¹³Ù­¿. −− = A · −−: B B A A·1 A 1 1 Æñáù. x−2 x+2 (x − 2)(x + 2) x2 − 4 x 3 x(x + 3) − 3(x − 3) x2 + 9 4) −−−−− + −−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−. −−−−− = −− · −−£ A·B A B 1 1·1 1 1 Æñáù. ѳٳñÇãáõÙ 0-Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷áù³ñÇÝ»É 0 · B-áí. x − y x + xy + y 3 3 2 2 x −y x −y 3 3 3 3 x −y 3 3 x − y3 3 a−4 a+3 (a − 4)(a + 3) a − 4 6) −−−−− · −−−−−− = −−−−−−−−−−−− = −−−−−. 2 x 2(x + 2) + x(x − 2) x2 + 4 3) −−−−− + −−−−− = −−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−. x−3 x+3 (x − 3)(x + 3) x2 − 9 x2 x x2 x2 − xy x2 − (x2 − xy) xy 5) −−−−− − −−−−−−−−−− = −−−−− − −−−−−− = −−−−−−−−−−− = −−−−−−. ³å³ 69 . −−−−− = −−−−− = −− · −−: A·B A·B A B A 1 3. 5)-ñ¹ ûñÇݳÏáõÙ áñå»ë ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñ í»ñóí³Í ¿ x3 − y3 µ³½Ù³Ý¹³ÙÁ. −− = −−−−− = −− · −− = A · −−£ B 1·B 1 B B سëݳíáñ³å»ë. »Ã» B-Ý ÃÇí ¿.

a a x x b b 70 . ƱÝã ϳÝáÝÝ»ñáí »Ý ·áõÙ³ñáõÙ. −− + (− −−) = −− + −−− = −−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−− = −− − −−: B D B D B·D B·D B D A A 5. 3 3 7 7 5 5 5m 3n x 3x 7a 3a ¹) −−− + −−−. −− − −− = 0: B B A A A−A 0 Æñáù. ·) −−− − −−−. ³) −−−−− + −−. ·) −− − −−−. ½) −−− − −−−−−: 7 7 3 3 8 8 1 2 a 3 a 2a 173. ½) −−− − −−−: 4 4 4 4 8 8 x−1 1 2a 1 − a a+b a 172. A 1 −− = −− · A: 7 7 A л勉µ³ñ −− ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë 7 1 −− · A µ³½Ù³Ý¹³Ù£ ÆѳñÏ». ²å³óáõó»ù ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ·) −−−−− + −−. ³) −− + −−. µ) −− + −− = −− − −−−: B D B −D B D B −D γï³ñ»ù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (171 -175). µ³½Ù³å³ïÏáõÙ ¨ µ³Å³- Ýáõ٠ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ£ 170. −− − −− = −−−−− = −− = 0: B B B B 169. x y a b 2x 3y 171. 2 2 3 3 5 5 y x−y 2 + x 2x − 8 2a a+1 ¹) −− − −−−−−. ³Ûë ûñÇݳÏáõÙ 7 ÃÇíÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÷á˳ñÇÝ»É 7 ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í Ãíáí£ A C A C 4. −− − −− = −− + (− −−): B D B D A C A −C A · D + B · (−C) A · D − B · C A C Æñáù. ѳÝáõÙ. ») −−−− + −−−−−−. µ) −− − −−. A C A C A C A C ³) −− − −− = −− + −−−. µ) −−− − −−−−−. ³) −− + −−. µ) −− + −−. ») −− + −−−.

») 1 + −−. Á) −−−− − −−−−: 4 3 4 3 3 5 7 9 1 1 2 3 x y 179. µ) −− − −−. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ·ñ»ù Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáíª a x x ³) a + −−. ³) −−−−− + −−−−−. ¿) −−− + −−−−. ·) −−−−− − −−−−−. ½) −− − −−−: 7 x 2a 3 a bc 1 1 1 1 1 1 180. ») −−− − −−. a a+b a+b a−b m+n n 71 . ³) −−−−− + −−−−−. ») −−−−−− − −−−−−−. ½) −−−−− − −−−−−: a a a a x x 3 5 2 1 a+3 a−3 174. ») −− = −−−. ») −−−−− − −−−−−. µ) −−−−− − −−−−−. a+b a+b x−1 x−1 a+b a+b m+1 3−m 2x − 4 3x + 5 7p − 1 7 − p ¹) −−−−− − −−−−−. ³) −− + −−. 3x2 2x2 x + 4 2x x+1 x+3 ¹) −−− + −−−. áñ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ÉÇÝǪ 2 A 7 28 3 A ³) −− = −−. 3 2 4 2 3 5 3 5 3p 2p a2 2a 7x2 13x2 6xy 5xy2 ») −−− + −−−. µ) x − −−. ½) −−−−−− − −−−−−−−: n−m m−n p − 2q 2q − p 1−a a−1 176. ·) −− + −−. ½) −− − a: 3 a b Ò¨³÷áË»ù ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏǪ (178-193): a b x y 2m 4 4m 2n 178. 2 3 7 a 1 1 ¹) 2 + −−. ·) −−−−− − −−. ³) −− + −−. µ) −−−−− − −−−−−. a b x y a b 5a b 1 1 1 1 ¹) −−− − −−. ³) −− + −−−−−. ·) −− − 2x. ·) −−− − −−. µ) −−− = −−−. ½) −−−−− − −−−−−−: m+n m+n x−3 x−3 p+1 p+1 x+1 2x 1 1 2a 3a 175. x−1 1−x x−y y−x a−b b−a 4m − 1 m − 4 2p + q p + 3q 8a + b 2a − 3b ¹) −−−−− − −−−−−. ·) −− = − −−−: 3 3 10 A 8 32 1 15 5 A 6x A ¹) − −− = −−−. µ) −− − −−. ») −−−−− + −−−. µ) −−−−− + −−−−−. ½) −−− = −−−−: 5 A a ab y 6xy2 177. ·) −−−−− − −−−−−. ¹) −−− + −−−. A Ùdzݹ³ÙÝ ÁÝïñ»ù ³ÛÝå»ë. ½) −−− − −−−.

Ã) −−−−− − −−−−−. ») −−−−− + −−−−−. ½) −−−−− + −−−−−: x b x2b5 4 3 x y z xy4z5 7 5 a4b3c9 a3b6c4 1 2 7a a 185. x x3 m4 m2 a5b3 ab7 4 3 3a 3b m 7n 3mn2 ¹) −−− − −−−−. ½) −−−−− − −−−−−. µ) −−−−− − −−−−−−. 4x 3x m 4m p pq a b m 1 a 8 ¹) −−− − −−. ³) −−− + −−−. ¹) −−−−−−−−− − −−−−−−−−−. ») −−−− − −−−−. ·) −− + −−−. µ) −− + −−−. ½) −−−−−−− − −−−−−−−. ³) −−− − −−−. µ) −−−− − −−−−. x−y x+y a−b a+b p−q p+q 2a 3a 3x 2x 5m 3m ¿) −−−−−− + −−−−−. ½) −−−2 + −−−−: xy x n 2 mn 3b 2ab m m 2a 5a 183. 4m + 4n 8m + 8n 10p − 10q 15p − 15q 2x 3y y x ») −−−−−−− + −−−−−−−. ³) −− − −−. ab ac mn mb 2a − 3b 4a − 5b2 x−y x−z ·) −−−−−− + −−−−−−−. µ) −−− − −−−. ») −−−−−− + −−−−−. a − 2b a + b x − y 2x − y 2m − n n − m 4p 2p 7 5 5x 4x + 3y Å) −−−−− − −−−−−−. Á) −−−−− − −−−−−. ½) −−−−− − −−−−−: 10 15 6 8 10 15 1 1 1 5 2 3 182. ¹) −−−−− − −−−−−: m mb xy xz 2 3 7 3a 1 1 184. Ç) −−−−− − −−−−−. ·) −−− + −−−. 1 1 2 3 4 3 ¹) −−−−− − −−−−−. ³) −−−−− + −−−−−. µ) −− + −−. ³) −−2 − −−. ») −−− − −−−. ax + bx ay + by ax − bx ay − by 72 . ·) −−− − −−−. 8 4 6 8 3 2 a−1 a 2x + 3 x − 1 a−3 2−a ¹) −−−−− + −−−. 2a − 2 4a − 4 3x + 3 6x + 6 2m 4n 2p 3q ·) −−−−−−− + −−−−−−−−. É) −−−−− + −−−−−−: q − 2p 2p + q 2x − y y − 2x x − 3y 3y − x x x a a m2 2m 181.

p−3 2p2 8a 16a2b 2x + 2y 6 4a 5ab ») −−−−−− · −−−−−. ½) −−− : −−−−−−−. µ) −− : −−. 3 x+y a b 3a − 3b 2 73 . ·) −−− · −−−. 1 2 3 2 ¿) −−−−−−−− + −−−−−−−. ½) −−−−−−− − −−−−−−−. m−2 x+y b (a − b)2 a2 + b2 a2 + b2 ¹) −−−−−− + b. ») −−−− · −−−. 4 − 9x 3x + 2 2p + 4q 4q − p2 2 1 b m2 + n2 1 ») −−−−−−−−−− + −−−−−−. ³) −−−−− + −−−−−. a + ab + b 2 2 a − b3 3 m +n 3 3 2(m + n) x2 − 2xy 1 2(p + q) 3 ¿) −−−−−−−− + −−−−−−. 2x y − xy y − 2xy 2 3m n − 6mn 4mn − 2m2 2 2 15 6q 3b 5a Ã) −−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−. ¹) −−−−−−− − −−−−−−−. ³) 3 − −−−−−. Á) −−−−−−−−−− − −−−−−−−−−. b x 7x a 20a2b 5x ¹) ab : −−. ½) −− · −−−−−. µ) −−−−−− − −−−−−−−. ¹) −−−−− : −−−−−. 8 16p 6by 5y a 14by 8a 2y 3ay 25x2y3 35x3y ¿) −−−− : −−−−−. 7x a+1 m−n m−n 4p p−3 x+y x+y ·) −−−−− · −−−−−. ») 8a : −−−−−. µ) −− : a. ») a + b − −−−−−−. Á) −−−−− : −−−−−: 5bx 4b 2x 36ab 24b2 a a a 189. µ) −−−−− : −−−−−−. ·) −−−−−− − 2a. ½) 18p3 · −−−:2 b 3x 9p a+1 2x 2m 3mn 190. Å) −−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−: 10p q − 15p q 3 2 2 9pq − 6p2q2 3 2a b − 8a b 3 2 2 12a b − 3a4 3 2a 3 5 4n 186. Á) −−−−−−− + −−−−−−: (x − 2y) 3 2y − x p −q 3 3 q − p2 2 7 x−y (a + b)2 187. ³) −−−−− · −−−−−. µ) 1 − −−−−−. ³) a · −−. b d y b 7b a 5 15q 5ax 3x 7 5ax ¹) −− : −−−−. a −9 a−3 2 m + n m2 − n2 x 1 1 q ·) −−−−−−2 + −−−−−−. ½) −−−−−− + a − b: 2a a−b a+b a c x a 4a 21 188. ³) −− · −−. ·) −−− · 5x.

½) −−−−−−. µ) −−−−−£ 2x m−n 195. µ) −−−−−− : −−−−−−−. µ) −−−−− : −−−−−−. µ) −−−. 2m m − mn + n2 2 a − b a2 − b2 3 3 m3 − n3 (m − n)2 x2 + xy 3x3 + 3y3 ·) −−−−−− : −−−−−−−. ¹) −−−−−−−− · −−−−−−−. ¹) −−−−−−−2 : −−−−−−−−: x2 + xy 6x − 6y (m + n) 3m + 3n m 3 + n3 4mn 2a 6ab 193. cd x−y am − an 2m − 2n a2 − b2 4ab2 (x − y)2 x − y 191. гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ Ý»ñϳ۳óñ»ù ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÇ ï»ëùáíª 1 1 2 ³) −−−. (x − y)2 a2 − b2 m3 + n3 1 3 ¿) −−−−−−. ³) −−−−−− · −−−−−−−−−−−. ½) −−−−−−−−− · −−−−−−−−−−−−. (p + 2q) 4q + 2pq + q2 2 8a3 − b3 3a2 − 6ab 194. ») −−−−−−. ½) −−−−−−− : −−−−−−−: x − y 2x2 − 2y2 m2 − 3m m2 − 9 p2 − q2 pq + q2 a2 − 9b2 a2 + 3ab 192. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª 0 0 ³) −−−. m3 + n3 m2 − n2 6x2 − 6y2 x2 − xy p2 − 4q2 p3 − 8q3 12a2 + 6ab 4a2 + 2ab + b2 ») −−−−−−−2 : −−−−−−−−−−−−. 2m n2 − m2 b + 1 (b + 1)2 x+y x2 − xy 16 − m2 m2 + 4m ») −−−−− · −−−−−−−−. Á) −−−−−−− : −−−−−−−. ·) −−−−. 6m 4m − 12n 3p2 4pq ax − ay cx + cy mk ka − k Ã) −−−−−− · −−−−−−. µ) −−−−−− : −−−−−. p2 (p + q)2 a2 − ab a−b 3x2 − 3y2 x + y m2 − n2 4m − 4n ·) −−−−−−− · −−−−−−−. ³) −−−−− · −−−−−−−. 2a2b a+b 3x2y3 6xy2 mn − m2 8n 2a − 4 a2 − 4 ·) −−−−−−− · −−−−−. Á) −−−−−−−−: p3 − p 2a2 + 2ab 74 . ¹) −−−−−− : −−−−−−−. 2x a2 m2n3 3 a m ¹) −−−−−−−. m − 3n 3mn 2p − 4q 3p − 6q ¿) −−−−−− · −−−−−−−−. ³) −−−−−− · −−−−−. Å) −−−−−−− : −−−−−−−.

−− − 5 · −−−−−−−−−−−−−: (x − 3) 3 5 b b + 5 · −− a Ø»Ýù µ³ó³éáõÙ »Ýù ³ÛÝåÇëÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.6 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ è³­óÇ­á­Ý³É­³ñ­ï³­Ñ³Û­ïáõ­ÃÛáõÝ ÏáãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ. 5 4 7 5y x−1 2x − 3 ¹) − −−−. áñáÝù å³ñáõݳ- ÏáõÙ »Ý ½ñáÛ³Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ íñ³ µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõݪ áñå»ë ÇÙ³ëï ãáõÝ»óáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ úñÇݳÏ. 1 −− a+2 a 4 + x2 + y2 −−−−−−−. 196. ») −−−−−. áñáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ýñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ Ùdzóí³Í »Ý Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñáí£ Àݹ áñáõÙ ³Û¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ å³- ñáõݳÏÇ ½ñáÛ³Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ íñ³ µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ£ гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ÝáõÛÝå»ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ý é³óÇáÝ³É ³ñï³- ѳÛïáõÃÛáõÝ£ ´»ñ»Ýù é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñª 1 a(b − 1)3 + −− x+2 a a −−−−−−− + 1. ½) −−−−−−. 10 8 5 (p − q)(p + 4) Å) −−−−−−−−−−−−: 4 p 197. ¹) −−−−−: p q p+q p+q 2. ·) −−−. µ) −−−−−. −−−−−− ¨ −−−−−−−−−−− 1 1 c −c 3 3 4y2 − (y + y)2 −− − −− a a 75 . Ã) −−−−−−−−−. ·) −−−−−. µ) − −−. Á) −−−−−−−−−−−. гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ Ý»ñϳ۳óñ»ù µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ ï»ëùáíª m a 2x ³) −−. 8 3 2 x − 3x 2 m − mn + n 2 2 (a − 1) · 3 ¿) −−−−−−−. áñ −− Ïáïáñ³ÏÁ ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ ¿£ ²ÝÏñ׳ï»ÉDZ ¿ ³ñ¹Ûáù q Ñ»ï¨Û³É Ïáïáñ³ÏÁª q p+q q p ³) −−. гÛïÝÇ ¿.

ä³ñ½»óÝ»Ýù 1 ab 1 + −− −−− a 3 −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−− 6 3 3 2a + b + 1 −− + −− + −−− b a ab ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ ÎÇñ³é»Éáí ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁª ëϽµáõÙ Ó¨³÷áË»Ýù ³é³çÇÝ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ ¨ ѳÛï³ñ³ñÁª 1 a 1 a+1 1) 1 + −− = −− + −− = −−−−−. ÇÝãÁ áñ ϳñ Ãí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ úðÆܲΠ1. áñ é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³- Ù³ñ ÁݹáõÝí³Í ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÛÝ Ñ»ñóϳÝáõÃÛáõÝÁ. a a a a 6 3 3 6a 3b 3 6a + 3b + 3 2) −− + −− + −−− = −−− + −−− + −−− = −−−−−−−−−−£ b a ab ab ab ab ab ²ÛÅÙ ³é³çÇÝ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ µ³Å³Ý»Ýù Ýñ³ ѳÛï³ñ³ñÇ íñ³ ¨ Ïñ׳ï»Ýù ëï³óí³Í Ïáïáñ³ÏÁª a + 1 6a + 3b + 3 (a + 1)ab (a + 1)b 3) −−−−− : −−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−£ a ab a(6a + 3b + 3) 6a + 3b + 3 ºñÏñáñ¹ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ µ³Å³Ý»Ýù Ýñ³ ѳÛï³ñ³ñÇ íñ³£ ab ab ab 4) −−− : (2a + b + 1) = −−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−£ 3 3(2a + b + 1) 6a + 3b + 3 ²ÛÅÙ 3) ѳñóÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇó ѳݻÝù 4)-ñ¹ ѳñóÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁª (a + 1)b ab ab + b − ab b 5) −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−− = −−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−£ 6a + 3b + 3 6a + 3b + 3 6a + 3b + 3 6a + 3b + 3 ²ÛëåÇëáí. áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ Àݹ áñáõÙ å»ïù ¿ ѳßíÇ ³éÝ»É.³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÇÙ³ëï ãáõÝ»Ý. óáõÛó ¿ ïñí³Í. áñáíÑ»ï¨ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ½ñáÛ³- Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ íñ³ µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ£ è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ å³ñ½»óݻɪ û·ïí»Éáí ³ÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó. áñ 1 ab 1 + −− −−− a 3 b −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−− = −−−−−−−−−−£ 6 3 3 2a + b + 1 6a + 3b + 3 −− + −− + −−− b a ab 76 .

³) (−− + −− + −−)abc. 1 1 1 1 1 199. ¹) 3x3 (−−− + −− + −−): b c a c x2 y x a+x x−y a2 a a 200. ³) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ£ µ) à±ñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÇÙ³ëï ãáõݻݣ ä³ñ½»óñ»ù é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ (199-204). ä³ñ½»óÝ»Ýù a2 (a + x)2 (a + y)2 A = −−− + −−−−−−− − −−−−−− xy x2 − xy yx − y2 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ гçáñ¹³µ³ñ ϳï³ñ»Ýù Ñ»ï¨Û³É Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª a2 (a + x)2 (a + y)2 a2(x − y) + (a + x)2y − (a + y)2x A = −−− + −−−−−−− − −−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = xy x(x − y) y(x − y) xy(x − y) a2x − a2y + a2y + 2axy + a2y − a2x − 2axy − xy2 x2y − xy2 = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−− = xy(x − y) xy(x − y) xy(x − y) = −−−−−−−− = 1£ xy(x − y) 198. µ) 5x2 (−−− − −− + 3). úðÆܲΠ2. a x x + ay 2 a−1 a−1 77 . ä³ñ½»óÝ»Ýù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª 1 1 1 1 A = (−− + −−)((x − y)2 + xy) + (−− − −−)((x + y)2 − xy)£ x y x y гçáñ¹³µ³ñ ϳï³ñ»Ýù Ñ»ï¨Û³É Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª x+y y−x A = −−−−− (x2 − xy + y2) + −−−−− (x2 + xy + y2) = xy xy (x + y)(x2 − xy + y2) (y − x)(x2 + xy + y2) = −−−−−−−−−−−−−−−−− + −−−−−−−−−−−−−−−− = xy xy x3 + y3 y3 − x3 x3 + y3 + y3 − x3 2y3 2y2 = −−−−−− + −−−−−− = −−−−−−−−−−−−− = −−−− = −−−£ xy xy xy xy x úðÆܲΠ3. a b c x2 x a b c ab 2 1 4 ·) (−− + −− + −−) · −−−. ³) (−−−−− − −−−−−) · −−−−−−. µ) (−−−−− + 1) : (1 − −−−−−).

−−−−−−−−−−−−−. µ) −−−−− : −−−−− + −−−−−: a − b a2 + ab + b2 a2 − b2 a2 − b2 a + b 205. ½) (−−−−− − −−) · −−−−−−. 1 m+1 a2 bc ·) (m − −−−−−) · −−−−−−−−−. x x−y x − xy 2 m + 2 m − 2 m2 − 4 3x2 + 3xy x 3 ·) −−−−−−−−− · (−−−−−−− + −−−−−−−). y−1 y+1 4y 1−a 1+a 1−a 4y y 1 1 a 1 1 a+1 ¿) −−−−− · (−− − −− + −−−). n+x n−x n−x n+x 3 3 x+y Á) −−− − −−−−− · (−−−−− − x − y): 5x x+y 5x 1 1 3a2 b2 3a 201. b 2 b 4b 3 2b 1 1 ·) (4x2 − −−−2 ) : (2x − −−−): 9b 3b x+y x y2 1 1 4 202. Á) (−− + −− + −−−) : −−−−−: y−1 8 4 8y 8 3 6a 12a a 3 − b3 a ab a+b a2 204. ³) −−−−− − −−−−− + −−−−−−−. 1+m 1−m−m 2 c a a+x 2x a +x 2 2 x + 1 x 1 − 2x 2 ») (−−−−− − −−−−−) : −−−−−−. 4xy + 6ay ax + ay 2x + 2y c−d c d2 1 ¹) (−−−−−− − −−−−−−− ) : ( −−−−−−− + −−−−−): c + cd d + cd 2 2 c − cd 3 2 c+d a − 1 a + 3 a2 − 5 c+3 c c−3 203. ³) −−−−− · −−−−−−−−−− − (a − b). ³) (a2 − −−− ) : (a − −−). 2a a+1 a2 − 1 c−3 c+3 c+1 14 + a2 a − 4 a−2 a a−4 a+4 ·) (−−−−−− − −−−−−) · −−−−−. a −4 2 a+2 6 a−4 a+4 4 y+1 y−1 y+1 1+a 1−a 2a ») (−−−−−− − −−−−−) · −−−−−. µ) (−−−−− − −−−−−) · −−−−−. ¹) ( a + −− ) : (b + −−−). µ) −−−−− + −−−−− − −−−−−−. −−−−−−−−−−−−−−−: x −y 2 2 x +a 2 2 (x − 5) − x − 25 + 10x 2 2 1 a2 − 1 a − −− − −−−−− a a 78 . ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áñá±Ýù ÇÙ³ëï ãáõݻݣ x−a 7 − −−−−−−−−−− x−y a2 − 2a2 + a2 a2 + b2 − 2ab 1 −−−−−. x x−a x−a 2x − 1 2 x+2 n n n n ¿) (−−−−− − −−−−−) : (−−−−− + −−−−−). µ) (−−−2 − −−−) : (−−− + b). ¹) (−−−−− − −−−−−) · −−−−−. ³) −−−−− · (−−−−− − −−−−− ). −−−−−−−−−−−−−−−−−−−. ½) (−−−−− − −−−−−) : −−−−−.

áñ (2) Ïáïáñ³ÏÁ áõÝÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ x-Ç ¨ y-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. 2. áñáíÑ»ï¨ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 0-Ç íñ³ µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõݪ 12 + 1 −−−−− + 2 · 1£ 1−1 ²ëáõÙ »Ý. áñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 11 ÃíÇÝ£ 11 ÃÇíÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (1)­³ñ­ï³­Ñ³Û­ïáõ­Ã۳ݭÃí³­ÛÇÝ­³ñ­Å»ù a = 3 ¹»åùáõÙ£ лﳷ³Ûáõ٠ѳٳ- éáïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ §Ãí³ÛÇݦ µ³éÁ Ñ³×³Ë µ³ó ¿ ÃáÕÝíáõÙ. ³å³ Ïëï³óíÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ. ÙdzÛÝ Ã» ¹ñ³Ýù Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ ÉÇݻݣ ²ëáõÙ »Ý. áñ (2) Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÁ áã ½ñáÛ³Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³Ù ¿£ ê³Ï³ÛÝ x-Ç ¨ y-Ç Çñ³ñ ѳí³ë³ñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 79 . µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ a = 1 ³ñÅ»ùÇ£ àñå»ë »ñÏñáñ¹ ûñÇÝ³Ï ¹Çï³ñÏ»Ýù x2 + y2 −−−−−− (2) x−y é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ ì»ñóÝ»Ýù »ñÏáõ ÃÇí£ ¸ñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÁ ï»Õ³¹ñ»Ýù (2) ³ñï³Ñ³Ûïáõ- ÃÛ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý. áñÁ ѳí³ë³ñ ¿ áñáß³ÏÇ ÃíÇ£ ²Û¹ ÃÇíÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (2)­Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ­³ñ­Å»ù x-Ç­¨­y-Ç­ïñ­í³Í­³ñ­Å»ù­Ý»­ñǭѳ­Ù³ñ£ Ø»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù. áñ (2)­Ïá­ïá­ñ³­ÏÁ­áñáß­í³Í­¿ x-Ǫ ¨ y-Ç Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ µáÉáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (x ≠ y)£ àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù ³ÛÝ µ³ÝÇ íñ³. µ³Ûó »Ýó¹ñ- íáõÙ ¿£ a = −1 ¹»åùáõÙ (1) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ ѳí³ë³ñ ¿ −3£ ÜÙ³Ý Ó¨áí ϳñ»ÉÇ ¿ ѳßí»É (1) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ a-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»- ùÇ ¹»åùáõÙ. µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ a = 1 ³ñÅ»ùÇ£ ⿱ áñ a = 1 ¹»åùáõÙ (1) ³ñï³- ѳÛïáõÃÛáõÝÁ ÇÙ³ëï ãáõÝÇ. ÙÛáõëÁª y-Ç ÷á˳ñ»Ý£ ºÃ» ³Û¹ ¹»åùáõ٠ѳÛï³ñ³- ñÇ ³ñÅ»ùÁ ѳí³ë³ñ ã¿ ½ñáÛÇ.7 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ úñÇݳÏÇ Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏ»Ýù a2 + 1 −−−−−− + 2a (1) a−1 é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ ºÃ» Ýñ³ Ù»ç a ï³éÇ ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù 3 ÃÇíÁ. áñ (1) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ áñáßí³Í ¿ a-Ç µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ù- Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù 32 + 1 −−−−− + 2 · 3 3−1 Ãí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ.

áñáÝó ѳٳñ ѳÛï³ñ³ñÁ ½ñá ãÇ ¹³éÝáõÙ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Û¹åÇ- ëÇ ½áõÛ·Ç Ñ³Ù³ñ ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÁ áõÝÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ù. áñáÝó ѳٳñ 2x − 3y = 0£ ÊܸÆð 1.¹»åùáõÙ Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ½ñᣠ´³Ûó ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý x ¨ y Ãí»ñÇ ß³ï ½áõÛ·»ñ. c ¨ d-Ç µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³- Ù³ñ. ³ÛëÇÝùÝ áñáßí³Í ¿£ ÜÙ³Ý Ï»ñå ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ó³Ýϳó³Í é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ£ úñÇݳÏ. x+y+z −−−−−−−−− − xyz x + y2 + z2 2 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ áñáßí³Í ¿ x. y ¨ z-Ç ó³Ýϳó³Í Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. b. áñ ó³Ýϳó³Í x ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ 3 −−−−−−−−− ≤1 x2 + 2x + 4 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. x−y−z−t −−−−−−−−−− 2x − 3y Ïáïáñ³ÏÁ áñáßí³Í ¿ x. û x-Ç ÇÝã ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýѳí³ë³- ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ£ ø³ÝÇ áñ ó³Ýϳó³Í x ÃíÇ Ñ³- Ù³ñ ×Çßï »Ý x2 + 2x + 4 = (x + 1)2 + 3 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ (x + 1)2 + 3 ≥ 3 ³Ý- ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ.* ²å³óáõó»Ýù. µ³ó³- éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ. µ³óÇ ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó áñáÝóáõÙ c = d£ A −− ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ áñáßí³Í ¿ Ýñ³ Ù»ç ÙïÝáÕ ï³é»ñÇ µáÉáñ B Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ. áñáÝó ѳٳñ B ѳÛï³ñ³ñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ½ñᣠúñÇݳÏ. µ³óÇ x = y = z = 0 ¹»åùÇó£ d+a 1 + −−−−−−2 (c − d) −−−−−−−−−−−− a + b2 + 1 2 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ áñáßí³Í ¿ a. z ¨ t-Ç µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ³å³ ó³Ýϳó³Í x ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ 3 −−−−−−−−−− ≤1 x + 2x + 4 2 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ¨ å³ñ½»Ýù. ÇÝãÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³å³óáõó»É£ ø³ÝÇ áñ (x + 1)2 + 3 = 3 ÙdzÛÝ x = −1 ¹»åùáõÙ. ³å³ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ ÙdzÛÝ x = −1 ¹»åùáõÙ£ 80 . y.

î³é»ñÇ ÇÝãåÇëDZ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõ٠ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ áñáßí³Í ã¿£ 207.6 2 x −−−−− x−1 x+1 −−−−− 2x − 3 a 208. µ) −−−−−. ¹) −−−−−−. ÊܸÆð 2. a-Ç ¨ b-Ç ÇÝãåÇëDZ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ −− ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª b ³) ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ. x-Ç ÇÝãåÇëDZ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïá- ñ³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛǪ x−2 x+4 2−x 2x + 5 x2 + x ³) −−−−−. ³å³ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³- ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ ÙdzÛÝ x = 2 ¨ y = −5 ¹»åùáõÙ£ 206. ÇÝãÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³å³óáõó»É£ ø³ÝÇ áñ (x − 2)2 + (y + 5)2 + 5 = 5 ÙdzÛÝ x = 2 ¨ y = −5 ¹»åùáõÙ. û x-Ç ¨ y-Ç ÇÝãåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ£ ø³ÝÇ áñ ó³Ýϳó³Í x ¨ y Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï »Ý x2 + y2 − 4x + 10y + 34 = (x − 2)2 + (y + 5)2 + 5 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ (x − 2)2 + (y + 5)2 + 5 ≥ 5 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ») −−−−−−: 5 x x+3 3−x x+1 81 . Èñ³óñ»ù ³ÕÛáõë³ÏÁª ѳßí»Éáí ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñ- Å»ùÝ»ñÁ x-Ç ïí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ 1 x 0 −2 3 102 105 − −− 0. ³å³ ó³Ýϳó³Í x ¨ y Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ 5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ≤1 x + y − 4x + 10y + 34 2 2 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ.* ²å³óáõó»Ýù. ¨ áñáß»Ýù. ·) −−−−−−. áñ ó³Ýϳó³Í x ¨ y Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÇ áõÝÇ 5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ≤1 x + y − 4x + 10y + 34 2 2 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. µ) ÇÙ³ëï ãáõÝÇ£ 209.

7 2 b 2 20 −5 7 0 −2 1. áñÇ ³ñÅ»ùÁ ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ x-Ç ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙª 1 ³) 3. p = −3: p−a 3 214. x = −2.4 a −−−−− b+a 213.04. x = 23 ¹»åùáõÙª x 10 2 − 3x x−2 ³) −−. b = −−−.02. µ) −−−. ¶ñ»ù ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï.5. 2+x a−b 25 9m2 + 6mn + n2 1 ·) −−−−−−−−−−−−− »Ã» m = −−. ¶ï»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ x = 0. a + 1 a2 + 2a + 1 a + 1 a2 − 1 n−1 n+1 1 n 1 µ) (−−−−− − −−−−−) · (−− − −− − −−−) »Ã» n = 3: n+1 n−1 2 7 4n 215.5. µ) −2. ·) −−−−−−. 210. n = −10 ¹»åùáõÙ£ a n2 a2n n3 an 82 . ä³ñ½»óÝ»Éáí é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª ·ï»ù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁª a2 a3 a a2 ³) (−−−−− − −−−−−−−−−) : ( −−−−− − −−−−−) »Ã» a = −3. ¶ï»ù é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ n 2 1 1 1 (−− + −−−) : (−−− + −−− − −−−2 ) − a2n a = 0. µ) −−−−−−− »Ã» a = 2. ·) 0. 3m + n 3 a3 − p3 1 ¹) −−−−− »Ã» a = − −−. ¶ï»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁª 4 − x2 a2 − ab2 1 ³) −−−−−− »Ã» x = 1. Èñ³óñ»ù ³ÕÛáõë³ÏÁª 1 a 4 −10 6 0 −1 − −− −0. n = −5. ¹) −−−−−−: 2 x 7x 2 − 3x 212. ¹) −−: 3 211.

216. ½) −−−−−−. −−−−−−: x−2 m p−3 2 − 3a 221.2 2 1 0. ¹) −−−−−−−: x2 x +y 2 2 m −n 2 2 p2 − q2 1 1 −− − −− a+b b xy − 5 x − y a b ») −−−−−− + −−.4 − −− 3 218. −−−−−. b = 4. −−−−−−. 2 a 2 + b2 xy − 5 x + y ·) −−−−−− · −−−−− »Ã» x = 0. y = −3: x+y x−y 83 . ·) −−−−−−. −−−−−−. î³é»ñÇ ÇÝãåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¿ áñáßí³Í ³ñï³Ñ³Ûïáõ- ÃÛáõÝÁª 3 x xy − c ab + c ³) −−. µ) −−−−−. îí³Í ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇó áñá±Ýù x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñ- Å»ùÇ ¹»åùáõÙ ³ÙµáÕç ³ñÅ»ù ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ£ 1 1−x 1 9 −−. Èñ³óñ»ù ³ÕÛáõë³ÏÁª a 1 a+b a−b a2 − b2 a b −− a − −− −−−−− −−−−− −−−−−− b b a a+b a − 2b 2 1 −1 −3 1 −− 0. −−−−−−. î³é»ñÇ ÇÝãåÇëDZ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïí³Í Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý ½ñáÛÇ ¨ ÇÝãåÇëDZ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñáßí³Í ã»Ýª 3x m − 38 2p − 8 a + 13 −−−−−. b = 4. a −b 2 2 a ab µ) −−−−− − a »Ã» a = −3. î³é»ñÇ ÇÝãåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¿ áñáßí³Í ³ñï³Ñ³Ûïáõ- ÃÛáõÝÁª a+b 1 c a−3 ³) −−−−−. µ) −−−−−−. · −−−−− ¿) −−−−−−−: a2 − b2 a x+y xy a−b 219. −−−−−−: x 1+x x +4 x −1 2 3 220. гßí»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁª a+b b ³) −−−−− + a + −− »Ã» a = 3. ·) −−−−−. ¹) −−−−−−: a x−1 c+3 2a − 6 217.

³å³ x+1 x+1 x+1 x+1 x+1 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ ³ÙµáÕç ÃÇí ¿ ÙdzÛÝ x = −3. áñ ó³Ýϳó³Í x ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛáõÝÁ` 2 4 6 ³) −−−−−−−−−− ≤ 1. û x-Ç ÇÝã ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ£ 84 . 222. x = 1 ¹»åùáõÙ£ 5 3 x+2 4x + 9 ·) −−. áñáÝó ѳٳñ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ 12 x+2 x+2 x2 − x ³) −−−−−. 2 6n − 6m 3 2 2c − 2b 2 1 µ) −−−−−−−−−−−−− »Ã» b = 0.25.125: (x − 5) (5 − x) 223. ½) −−−−−: x x−1 x+1 x+2 224. y −x 2 2 y −x 2 2 x + 2xy + y2 2 x2 + 25 10x ¹) −−−−−−2 + −−−−−−3 »Ã» x = 5. x = 0. ¶ï»ù x-Ç ³ÛÝ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. n = −−. ¹) −−−−−: x+5 x x−5 x+1 225. x-Ç ÇÝãåÇëDZ ³ÙµáÕç ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ïáïáñ³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ ³Ù- µáÕç ÃÇí ¿ª 3 ³) −−£ x ÈáõÍáõÙ£ ØdzÛÝ x = 1. ·) −−−−−−−−−−− ≤ 1£ x + 6x + 11 2 x − 10x + 29 2 x + 8x + 22 2 àñáß»ù.5.65. c = −−. 3. ø³ÝÇ áñ 3x + 5 3(x + 1) + 2 3(x + 1) + 2 2 2 −−−−−− = −−−−−−−−−− = −−−−−−−−−− + −−−−− = 3 + −−−−−. −3 ¹»åùáõÙ ¿ Ïáïáñ³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ ³ÙµáÕç ÃÇí£ 3x + 5 µ) −−−−−−£ x+1 ÈáõÍáõÙ. ·) −−−−−. −1. 4b2 − 8bc + 4c2 3 4xy 1 1 ·) −−−−−− : (−−−−−− + −−−−−−−−−−− ) »Ã» x = 0. µ) −−−−−−−−−−− ≤ 1. x = −2. ²å³óáõó»ù. y = 7. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳßí»ù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁª 3m2 + 6mn + 3n2 2 ³) −−−−−−−−−−−−−− »Ã» m = 0. ¹) −−−−−. µ) −−−−−.35. ») −−−−−.

áñ ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëáõÙ ·ñí³Í ¿ a−1 ¨ b−1 ³ñï³Ñ³Û- ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ·áõÙ³ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ. áñ ×Çßï ¿ (a−1 − b−1) (a−1 + b−1) = a−2 − b−2 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ Üϳï»Ýù. áñ ó³Ýϳó³Í x ¨ y Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ ³Ýѳí³ë³- ñáõÃÛáõÝÁª 3 5 ³) −−−−−−−−−−−−−−−−−− ≤ 1£ µ) −−−−−−−−−−−−−−−−−− ≤ 1£ x2 + y2 − 6x + 2y + 13 x2 + y2 + 8x − 6y + 30 àñáß»ù. û x-Ç ¨ y-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ£ 2. −−−−−−2 -Ç ÷á˳ñ»Ý (a − b) 1 ·ñáõÙ »Ý (a − b) . áñ »ñµ»ÙÝ ³Û¹ Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³éáõÙÁ Ñ»ßï³ÝáõÙ ¿. ²å³óáõó»ù. 1 2 1 −−2 − −− + −−2 a ab b ä³ñ½»óÝ»Ýù −−−−−−−−−−− ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ 1 1 −−2 − −−2 a b I »Õ³Ý³Ï£ ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ó¨³÷áË»Ýùª û·ï³·áñÍ»Éáí µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ. ²å³óáõó»ù. 226.8 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³÷áËáõÙÁ ܳËÏÇÝáõÙ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ½µ³Õí»É »Ýù é³óÇáÝ³É (Ù³ëݳíáñ³å»ë Ãí³- ÛÇÝ) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí£ ²Ûëï»Õ óáõÛó ÏïñíÇ. −−−−−−− -Ç ÷á˳ñ»Ýª (2 + 3 ) £ −2 −1 −1 −1 1 1 −− + −− 2 3 ²Û¹åÇëÇ Ï³ñ× ·ñ³éáõÙÇó ϳñ»ÉÇ ¿ û·ïí»É é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³Ûïáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³÷áË»ÉÇë£ ¸Çï³ñÏ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇݳÏÝ»ñ£ úñÇÝ³Ï 1. áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É áñ- å»ë ³Û¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõݪ (a−1 − b−1)(a−1 + b−1) = (a−1)2 − (b−1)2 = a−2 − b−2 úñÇÝ³Ï 2. »Ã» û·ï³·áñÍ- íáõÙ ¿ ³ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÁ£ гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñ× ·ñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁݹáõÝí³Í ¿ 1 ÏÇñ³é»É µ³ó³ë³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÁ£ úñÇݳÏ. ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ù³é³- Ïáõëáõ ¨ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý µ³Ý³Ó¨»ñÁ ¨ ѳÝ- 85 .

999 ¨ 1000 ѳÛï³ñ³ñÝ»ñ áõÝ»óáÕ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ٻͳ- ͳí³É ѳßí³ñÏÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ Ý߳ݳϻÝù a = 999. b = 1000 ¨ ëϽµáõÙ Ó¨³÷áË»Ýù (a−1 − b−1)(a−1 + b−1) B = −−−−−−−−−−−−−−−− (b−1 − a−1)2 ï³é³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ (a−1 − b−1)(a−1 + b−1) (a−1 − b−1)(a−1 + b−1) a−1 + b−1 B = −−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−− = (b−1 − a−1)2 (a−1 − b−1)2 a−1 − b−1 (a−1 + b−1) · ab b + a = −−−−−−−−−−−− = −−−−−: (a−1 − b−1) · ab b − a 86 . ÇëÏ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙª ¹ñ³Ýó ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁª a−2 − 2a−1b−1 + b−2 (a−1 − b−1)2 a−1 − b−1 A = −−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−− = a −b −2 −2 (a − b )(a + b ) −1 −1 −1 −1 a−1 + b−1 (a−1 − b−1) · ab b−a = −−−−−−−−−−−−− = −−−−−£ (a + b ) · ab −1 −1 b+a úñÇÝ³Ï 3. ñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³- ï³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁª 1 2 1 12 1 1 12 1 1 2 −−2 − −−− + −−− (−−) − 2 · −− · −− + (−−) (−− − −−) a ab b2 a a b b a b A = −−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−− = 1 1 12 1 2 1 1 1 1 −−2− −−2 (−−) − (−−) (−− − −−)(−− + −−) a b a b a b a b 1 1 b−a −− − −− −−−−− a b ab (b − a) · ab b−a = −−−−−−− = −−−−−− = −−−−−−−−−− = −−−−−: 1 1 b+a (b + a) · ab b+a −− + −− −−−−− a b ab II »Õ³Ý³Ï£ Üϳï»Ýù. гßí»É (999 −1 − 1000 −1)(999 −1 + 1000 −1) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1000 −1 − 999 −1)2 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ£ I »Õ³Ý³Ï. áñ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ- ׳ÝÇ ï»ëùáí ·ñ»Éáõó Ñ»ïá ïíÛ³É Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãáõÙ ëï³óíáõÙ ¿ a−1 ¨ b−1 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ù³é³ÏáõëÇÝ.

³å³ a−2 = ((−−) ) = (−−) = −−−£ 2 2 2 16 àõëïǪ −2 −2 1 1 ( ) ( ) −− −− a−2 −2 a−2 −2 16 16 (−−−−−−) −2 − (−−−−−−) = −−−−−− − −−−−−− = 4−a 4 + a−2 1 1 4 − −− 4 + −− 16 16 −2 −2 1 1 1 −2 1 2 (−−−−−−−−) − (−−−−−−−−) = (−−−) − (−−−) = 632 − 652 = 4 · 16 − 1 4 · 16 + 1 63 65 = (63 − 65)(63 + 65) = −256£ ä³ï³ë˳ݪ −256£ 87 . n = 1000−1 ¨ Ó¨³÷áË»Ýù (m − n)(m + n) B = −−−−−−−−−−−−− (m − n)2 ï³é³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ (m − n)(m − n) m + n B = −−−−−−−−−−−− = −−−−−− (m − n)2 m−n êï³óí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»ç m-Ç ¨ n-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí ѳ- Ù³å³ï³ë˳ݳµ³ñ 999−1 ¨ 1000−1ª Ïëï³Ý³Ýù. áñ áñáÝ»ÉÇ ³ñï³Ñ³Ûïáõ- ÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ª 1000 + 999 1999 −−−−−−−−−− = −−−−− = 1999£ 1000 − 999 1 II »Õ³Ý³Ï. áñ áñáÝ»ÉÇ ³ñï³Ñ³Ûïáõ- ÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ª 1 1 1999 −−− + −−−− −−−−−−−−− −1 999 + 1000−1 999 1000 999 · 1000 1999 −−−−−−−−−−−− −1 −1 = −−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−− = −−−− = 1999: 999 − 1000 1 1 1 1 −−− − −−−− −−−−−−−−−− 999 1000 999 · 1000 úñÇݳÏ. ä³ñ½»óÝ»Ýù a−2 −2 a−2 −2 (−−−−−−) − (−−−−−−) 4 − a−2 4 + a−2 1 −2 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ïÝ»Ýù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ a = (−−) ¹»åùáõÙ£ 2 1 −2 1 −2 −2 1 4 1 ø³ÝÇ áñ a = (−−). Ý߳ݳϻÝù m = 999−1. êï³óí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»ç a-Ç ¨ b-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí ѳ- Ù³å³ï³ë˳ݳµ³ñ 999 ¨ 1000ª Ïëï³Ý³Ýù.

úñÇÝ³Ï 5. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª a−2 − b−2 a−3 + b−3 a−3 − b−3 a−4 − b−4 ³) −−−−−−−. »Ã» −− = 2−1£ 5x−2 + 2y−2 y x ø³ÝÇ áñ −− = 2−1 ³å³ y−2 ≠ 0£ Îáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ ¨ ѳÛï³ñ³ñÁ y µ³Å³Ý»Éáí y−2-Ǫ Ïëï³Ý³Ýù. µ) (−−−−−) − (−−−−−) : (a − 3)−2 (a + 3)−2 a−b a+b 232. гßí»Éª ³) 5−1 + 10−1. ¹) (a + a−1)−1: 228. ¹) −−−−−−−: a−1 + b−1 a−1 + b−1 a−1 − b−1 a−2 + b−2 231. ²å³óáõó»ù. Á) (3 − 3−1)−2: 229.5 + 1)−2. ¹) (a−1 + b−1)(a−2 − a−1b−1 + b−2) = a−3 + b−3: 230. µ) (a−1 − b−1)2 = a−2 − 2a−1b−1 + b−2. ¹) (2 − 2−1)−1. ·) −−−−−−−. x−2 + 3y−2 x ¶ïÝ»Ýù −−−−−−−−− ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ. ½) (0. áñ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¿ª ³) (a−1 + b−1)2 = a−2 + 2a−1b−1 + b−2. áñ x−2 x −2 −−− +3 (−−) + 3 x + 3y −2 −2 y−2 y (2−1)−2 + 3 22 + 3 7 −−−−−−−− = −−−−−−−− = −−−−−−−−− = −−−−−−−−− = −−−−−−−− = −−: −2 5x + 2y −2 x−2 x −2 5(2 ) + 3 5 · 2 + 2 22 −1 −2 2 5 · −− + 2 5 · (−−) + 2 y −2 y 7 ä³ï³ë˳ݪ −−−: 22 227. ·) (a−1 − b−1)(a−2 + a−1b−1 + b−2) = a−3 − b−3. µ) (0. µ) −−−−−−−. ») 3−1 + 9−1. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ·ñ»É ³é³Ýó µ³ó³ë³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñǪ ³) a−1 + b−1. µ) −−−−−−−−−−−−−−. ·) (2−4 + 4−2)−1.2 + 1)−1. ·) (a−2 − b−2)−1. a −b −2 −2 a − a−1b−1 + b−2 −2 88 . ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª a−2 + 2a−1b−1 + b−2 a−3 + b−3 ³) −−−−−−−−−−−−−−−. ¿) (4−2 − 4−3)−1. a-Ç ¨ b-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ 0-Ǫ (a + 3)2 (a − 3)2 a + b 7 a − b −7 ³) −−−−−−− − −−−−−−−. µ) (a + b)−2.

»Ã» −− = 3−1£ −2 2x − 3y −2 y 89 . 1 − a−2 1 + a−2 5 a−2 −2 a−2 −2 1 −2 ·) (−−−−−−) − (−−−−−−) ¨ ·ï»ù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ a = (−−) ¹»åùáõÙ. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ 2a−2 2a−2 1 −1 ³) −−−−−− − −−−−−− ¨ ·ï»ù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ a = (−−) ¹»åùáõÙ. 2 − a−2 2 + a−2 2 2a−2 −2 2a−2 −2 1 −2 ·) (−−−−−−) − (−−−−−−) ¨ ·ï»ù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ a = (−−) ¹»åùáõÙ£ 5 − a−2 5 + a−2 2 236. ½) −−−−−−−−−−−−−−−−−: 1 1 1 3 3 1 −−2 − −−2 −−3 − −−− + −−−2 − −−3 a b a a b ab 2 b 233. »Ã» −− = 2−1 −2 2x + 3y −2 y 3x−2 − 2y−2 x µ) −−−−−−−−−−−. a3 − b3 5 a3 − b3 −5 a2 − a−2 7 a2 + a−2 −7 ·) (−−−−−−) · (−−−−− ). ¹) (−− − −−−−−) + (−−−−− − −−): x x+3 x+3 x x x−1 x−1 x 235. ¶ï»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁª 3x−2 + 2y−2 x ³) −−−−−−−−−−. ¹) (−−−−−−) : (−−−−−−): a3 + b3 a3 + b3 a2 + a−2 a2 − a−2 1 2 1 1 2 1 −− + −− + −− −−2 − −− + −−2 a ab b2 2 a ab b ») −−−−−−−−−−−−. гßí»ùª 2000−3 − 1999−3 ³) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. 2000−2 + 2000−1 · 1999−1 + 1999−2 1222−3 + 777−3 µ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: 1222−2 − 1222−1 · 777−1 + 777−2 234. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª 2a 2a −−−−− −−−−− 1−a 2−a ³) −−−−−−−−−−−− µ) −−−−−−−−−−−−. 1 − a −1 2 − a −1 1 − (−−−−−) 2 − (−−−−−) 2a 2a 1 1 −1 3 3 −1 1 1 −1 4 4 −1 ·) (−− − −−−−−) + (−−−−− − −−). 3 − a−2 3 + a−2 2 2a−2 2a−2 1 −1 µ) −−−−−− − −−−−−− ¨ ·ï»ù Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ a = (−−) ¹»åùáõÙ.

»Ã» ³ÛÝ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýñ³ Ù»ç ÙïÝáÕ ï³é»ñÇ µáÉáñ ³ÛÝ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. »Ã» (1) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç a ï³éÁ ÷á˳ñÇÝ»Ýù 3-Çó ¨ 1-Çó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í Ãíáí. ÇëÏ ³ç Ù³ëÁ áñáßí³Í ¿ a-Ǫ 3-Çó ¨ 1-Çó ï³ñµ»ñ µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñ- Å»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ (1) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ áñáßí³Í »Ý a-Ǫ 3-Çó ¨ 1-Çó ï³ñµ»ñ µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ²í»ÉÇÝ. ã¿ á±ñ ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ó³Ë Ù³ëÁ ÙÇ Ãí³ÛÇÝ Ïáïáñ³Ï ¿. áñáÝó »Ý- óñÏíáõÙ »Ý ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ£ Àݹ áñáõÙ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù 90 .9 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ 2. a-Ç µá- Éáñ ³Û¹åÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (1) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Çñ³ñ ѳí³ë³ñ »Ý£ Æñáù.8 Ï»ï»ñáõÙ ¹Çï³ñÏí³Í »Ý é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³- í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²Ñ³ ³Û¹åÇëÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁª a2 + a + 1 (a2 + a + 1)(a − 1) −−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−− (1) a−3 (a − 3)(a − 1) Üñ³ Ó³Ë Ù³ëÁ áñáßí³Í ¿ a-Ǫ 3-Çó ï³ñµ»ñ µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. áñÁ ëï³óí»É ¿ Ýñ³ ѳٳñÇãÁ ¨ ѳÛï³ñ³ñÁ ÙǨÝáõÛݪ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ Ãíáí µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí£ ²Ñ³ ¨ë Ù»Ï ûñÇݳϪ 1 1 x−3+x−2 2x − 5 −−−−− + −−−−− = −−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−− (2) x−2 x−3 (x − 2)(x − 3) (x − 2)(x − 3) (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý x-Ç µá- Éáñ ³ÛÝ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. áñáÝó ¹»åùáõÙ áñáßí³Í »Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ (³ÛëÇÝùÝ 2-Çó ¨ 3-Çó ï³ñµ»ñ x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ). áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ¹»å- ùáõÙ ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ£ ºñÏáõ é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ÝáõÛ­Ýáõ­ÃÛáõÝ Ï³Ù Ýáõۭݳ­Ï³Ý­ ѳ­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõÝ. áñ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¿¦ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ÷á˳ñ»Ý Ñ³×³Ë Ï·ñ»Ýù §³å³óáõó»Ýù ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ¦£ ÜáõÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³å³óáõó»ÉÇë û·ïíáõÙ »Ý ³ÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó. 2.3 . ³å³ Ïëï³Ý³Ýù ëïáõÛ· Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõ- ÃÛáõÝ. áñ (1) ¨ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý£ ºñÏáõ é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³Ýϳó³Í ³ÛÉ Ñ³í³ë³ñáõ- ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É ÝÙ³Ý ïÇåÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²ÛëåÇëáí. ÇëÏ ³ç Ù³ëÁª Ãí³ÛÇÝ Ïáïáñ³Ï. áñáÝó ¹»åùáõÙ ³Û¹ »ñÏáõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáß- í³Í »Ý£ ì»ñÁ ³å³óáõóí³Í ¿.2. »ñ­Ïáõ­ é³­óÇ­á­Ý³É­ ³ñ­ï³­Ñ³Û­ïáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇ­ ó³Ý­Ï³­ó³Í­ ×Çßï ѳ­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõÝ­ÝáõÛ­Ýáõ­ÃÛáõÝ­¿£ ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ѻﳷ³ÛáõÙ §³å³óáõó»Ýù.

áñ (3) ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ áñáßí³Í »Ý x-Ç ¨ y-Ç ³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. áñ |x| ≠ |y|£ úðÆܲΠ2. áõÝ»Ýùª 1 1 2y x+y x−y 2y −−−−− − −−−−− − −−−−−− = −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− = x−y x+y x2 − y 2 (x − y)(x + y) (x + y)(x − y) (x + y)(x − y) x + y − (x − y) − 2y x + y − x + y − 2y 0 = −−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−− = 0. áõÝ»Ýùª 1 1 1 −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− = (x − y)(y − z) (y − z)(x − z) (z − x)(y − x) 1 1 1 = −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− = (x − y)(y − z) (y − z)(x − z) (x − z)(x − y) x−z x−y y−z = −−−−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−−−− = (x − y)(y − z)(x − z) (x − y)(y − z)(x − z) (x − y)(y − z)(x − z) x − z − (x − y) − (y − z) x − z − x + y − y + z 0 = −−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−− = 0. áñáÝó ѳٳñ áñáßí³Í »Ý ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ£ úðÆܲΠ1. áñáÝó ¹»åùáõÙ (4) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ áñáßí³Í ¿. Éñ³óáõóÇã ÝßáõÙ »Ý ï³é»ñÇ ³ÛÝ Ãí³- ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ.ÝϳïÇ ¿ ³éÝíáõÙ. ²å³óáõó»Ýù ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁª 1 1 2y −−−−− − −−−−− − −−−−− = 0£ (3) x−y x + y x − y2 2 ²å³óáõÛó£ î³é»ñÇ µáÉáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. (x − y)(y − z)(x − z) (x − y)(y − z)(x − z) (x − y)(y − z)(z − x) ÇÝãÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³å³óáõó»É£ 91 . áñ ³å³óáõóíáÕ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¿ ï³é»ñÇ ³ÛÝ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.* ²å³óáõó»Ýù 1 1 1 −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− = 0 (4) (x − y)(y − z) (y − z)(x − z) (z − x)(y − x) ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ£ ²å³óáõÛó£ î³é»ñÇ µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. áñáÝó ¹»åùáõÙ Ó³Ë Ù³ëÁ áñáßí³Í ¿. (x − y)(x + y) (x − y)(x + y) (x − y)(x + y) ÇÝãÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³å³óáõó»É£ Üß»Ýù. áñáÝó ¹»åùáõÙ Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ áñáßí³Í »Ý (³Û¹ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ ÷á­÷á­Ë³­Ï³Ý­Ý»­ñÇ­ÃáõÛÉ­³ï­ñ»­- ÉÇ­³ñ­Å»ù­Ý»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝ)£ ºñµ»ÙÝ. ¹Çï³ñÏ»Éáí ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ.

ÇëÏ ³ç Ù³ëÁª x-Ç 0-Çó ï³ñµ»ñ µáÉáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ гݹÇë³Ýá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ£ 92 . áõÝ»Ýùª a3 − b3 a3 + b3 (a − b)(a2 + ab + b2) (a + b)(a2 − ab + b2) −−−−−−−−−− − −−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−−−− = a2 + ab + b2 a2 − ab + b2 a2 + ab + b2 a2 − ab + b2 = a − b − (a + b) = a − b − a − b = −2b. a2 − b2 a2 − b2 (a − b)(a + b) (a − b)(a + b) −−−−− − −−−−−− = −−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−− = a+b a−b a+b a−b = a − b − (a + b) = a − b − a − b = −2b£ л勉µ³ñ (5) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ ï³- é»ñÇ µáÉáñ ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. áñáÝó ¹»åùáõÙ (5) ѳ- í³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ áñáßí³Í »Ý. úðÆܲΠ3. áñÇ Ó³Ë Ù³ëÁ áñáßí³Í ¿ 0-Çó ¨ 1-Çó ï³ñµ»ñ x-Ç µáÉáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ²å³óáõó»Ýù a3 − b 3 a3 + b3 a2 − b2 a2 − b2 −−−−−−−−−− − −−−−−−−−−− = −−−−−− − −−−−−− (5) a2 + ab + b2 a2 − ab + b2 a+b a−b ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ£ ²å³óáõÛó£ î³é»ñÇ µáÉáñ ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ÇÝãÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³å³óáõó»É£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ£ ²Ûë Ï»ïáõÙ µ»ñí³Í ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ãÇ Ñ³Ï³- ëáõÙ ³ÙµáÕç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇ- ÝáõÙ µ»ñí³Í ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ. áñáÝó ¹»åùáõÙ »ñÏáõ Ù³ëÝ ¿É ÇÙ³ëï áõÝ»Ý. ´»ñ»ù ÙdzÛÝ x ï³éÁ å³ñáõݳÏáÕ »ñÏáõ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ëïáõÛ· ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ûñÇݳϣ ²ñ¹Ûáù ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝáõ- ÃÛá±õÝ ¿£ 239. áñáíÑ»ï¨ ³ÙµáÕç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ áñáß- í³Í ¿ Ýñ³ Ù»ç ÙïÝáÕ ï³é»ñÇ µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ 237. ´»ñ»ù x å³ñáõݳÏáÕ »ñÏáõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáõÛ· ѳí³- ë³ñáõÃÛ³Ý ûñÇݳÏ. ºñÏáõ é³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝãåÇëDZ ѳí³ë³ñáõ- ÃÛáõÝÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ£ 238.

(a − b)(b − c) (b − c)(c − a) (a − c)(b − a) 1 1 1 µ) −−−−−−−−−−− + −−−−−−−−−−− + −−−−−−−−−−− = 0. x−y x+y y x−y x+y x 1 1 1 1 ») (−−−−− + −−−−−) · (x2 − y2) = 2x. ½) x − y = −−−−−−. Á) m2 − m + 1 = −−−−−−. ¹) (−−−−− + −−−−−) · −−−−−− = 2.240. ³) −−−−− − −−−−− − −−−−− = 0. î³é»ñÇ Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ »Ý áñáßí³Í ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñ- Ïáõ Ù³ë»ñÁª ³) a + b = b + a. m2 + 1 m+1 a+b 1 a b a2 + b2 Ã) −−−−−− = −−−−−. x+y x+y m3 + m m3 + 1 ¿) −−−−−− = m. ³) (−−−−− − −−−−−) · (x2 − 2x + 1) = −−−−−−. (a − b)(a − c) (b − a)(b − c) (c − a)(c − b) a 4 − b4 1 ·) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−: ((a + b) − 4ab)((a − b)2 + 4ab)((a + b)2 − 2ab) a2 − b2 2 93 . µ) −−−−− − −−−−− + −−−−− = 0. ½) (−−−−− + −−−−−) · (x2 − y2) = 2y: x−y x+y x−y x+y 1 1 1 243. ¹) −−− = −− · −−. a 1 1 1 1 ·) −− = −− · a. Å) −−−−− − −−−−− = −−−−−−: a −b 2 2 a−b a−b a + b a2 − b2 гݹÇë³Ýá±õÙ »Ý ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ- Ý»ñ£ ²å³óáõó»ù ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁª (241-244)£ 1 1 2x − 2 241. b b ab a b (x + y)2 x2 − y2 ») −−−−−− = x + y. x −y 2 2 x−y x+y x −y x−y 2 2 x+y 1 1 x2 − y2 1 1 x2 − y2 ·) (−−−−− − −−−−−) · −−−−−− = 2. µ) ab + ac = a (b + c). ³) −−−−−−−−−−− + −−−−−−−−−−− + −−−−−−−−−−− = 0. x−1 x+1 x+1 1 1 4x − 8 µ) (−−−−− − −−−−−) · (x2 − 4x + 4) = −−−−−−: x−2 x+2 x+2 2x 1 1 2y 1 1 242.

µ) −− + −−−. ûñÇݳϪ 3x2 − 8x + 4 3x2 8x 4 4 −−−−−−−−−−− = −−− − −−− + −− = 3x − 8 + −− x x x x x m+n x−2 1 − 2x ³) −−−−−. a−b b−a b k (b − 1) 1−b 2x − 1 4 7 4 m−n ¿) −−−−−− + −−−−−. ½) −−−−−−−2 + −−−−−. ³) −−−−− · (−−−−−− : −−−−−−−−−−−−−−−−−− + −−−−−− ) = −−−−−−−−. a a b 2b x−a x−a b 5 3k 2b 3b 2 ¹) −−−−− − −−−−−. x2 − 4 x − 2 m m − 2n 4n2 − m2 3x 6 3x − 2 Ã) −−−−−−−−− − −−−−− − −−−−−−−−−: x − 2x + 1 x − 1 x + 2x + 1 2 2 2 ba2 b 2a 1 + a2 247. µ) −−−−−. µ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. ») −−− + −−−. µ) −−−−−−− + −−−−−−−: (1 − a) 2 (a − 1)2 (a − 1)3 (1 − a)3 248. ·) −−−−−−. ab a2 − b2 2ab2 − 2a2b a2 + b2 ab (a + b) x x2 + y2 y x2 − 2xy + y2 x2 − xy + y2 µ) (−−−−−−2 − −−−−−−− + −−−−−− ) : −−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−. Á) −− − −−−−−−− − −−−−−−−. ¹) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: 12a3c2 − 12ab2c2 16m3nk2 − 64m2n2k2 + 64mn3k2 ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª 1 2 1 3 3 x 246. a2 + b2 6a + b 6a3 + b3 + a2b + 6ab2 a+b a2 + b2 244. ·) −−−−− − −−−−−. a − 2a − ax + 2x 8 − 8a + 2a 2 2 x−2 x −8 3 5(a − x) 3a 1 x−a x3 − 27 x2 + 3x + 9 ») (−−−−−−−−−−−−−− − −−−−− : −−−−−−−−) · −−−−−− = −−−−−−−−−−: 9 − 3x − 3a + ax a2 − 9 3a2 + 9a 3a a−x 245. 3 5 x 94 . îí³Í Ïáïáñ³ÏÁ Ó¨³÷áË»ù Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ. 7x + x y + 7xy + y 3 2 2 3 x −y 2 2 x2 + y2 5 1 20 − 10a 25 x2 + 2x + 4 ¹) (−−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−− · −−−−−−−−) : −−−−− = −−−−−−−−−. ³) −− + −−. Îñ׳ï»ù Ïáïáñ³ÏÁª 8a2c + 16abc − 4ac2 30m2k − 70mnk − 40mk2 ³) −−−−−−−−−−−−−−−−−−. 6bc2 − 12abc − 24b2c 56n2k + 32nk2 − 24mnk 15a3bc − 30a2b2c + 15ab3c 80m2n3k2 − 20m4nk2 ·) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. ³) −−−−−−− − −−−−−−−. xy + y x − xy 3 2 x − xy 2 x +y 3 3 y(x − y) 2x2y + 2xy2 7x + y x−y ·) (−−−−−−−−−−−−−−−−− · −−−−−− + −−−−−− ) · (x2 − y2) = x + y.

3a − 8b x2 − 2x 4y − 9y2
¹) −−−−−−−; ») −−−−−−; ½) −−−−−−−;
ab x3 12y
5x3 + 2x2 − x − 8 x2 − 5x + 6
¿) −−−−−−−−−−−−−−; Á) −−−−−−−−−−;
2x x−2
12 − 7x + x2 12m4 − 9m2 + m − 6
Ã) −−−−−−−−−−; Å) −−−−−−−−−−−−−−−−−£
x−4 3m2

249. A, B ¨ C-Ç ÷á˳ñ»Ý ÁÝïñ»ù ³ÛÝåÇëÇ ³ÙµáÕç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ, áñ ëï³óíÇ ×Çßï ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ, ¨ å³ñ½»óñ»ù ëï³óí³Í
Ïáïáñ³ÏÁª
a−1 a+1 (a − 1)(a − 1) + (a + 1)(a + 1)
³) −−−−− + −−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−;
a+1 a−1 A
m 2m m(5 − 2m) + 2m(3m − 1)
µ) −−−−−− + −−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−;
3m − 1 5 − 2m A
B C (x − 1)(x − 1) + 3x(x + 2)
·) −−−−− − −−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−;
x+2 x−1 A
B C (p + q)(p + q) − 2pq
¹) −−−−− − −−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−:
p−q p −q 2 2
A

ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª

a+b a−b a2 1
a−b a+b (
250. ³) (−−−−− + −−−−− ) : −−−−−−
a − b2
2
+ −−−−−
a2
−−2 − 1
);
b
x2y − xy2 y x
µ) (−−−−−−− + xy) · (−− + −−);
x−y x y
n m m2 n2
·) (−−−−− + −−−−−) · (−−2 + −−2 − 2);
m−n m+n n m
x+1 x−1 1
¹) (−−−−− − −−−−− + 4x) · (x − −−);
x−1 x+1 x
a a2 a x3
») (1 + −− + −−2 )(1 − −−) · −−−−−;
x x x a3 − x3
4x − 3 4 + 5x 3 + x − 10x2
½) −−−−−− − −−−−−− − −−−−−−−−−−:
3 − 2x 3 + 2x 4x2 − 9

x5 x2 − 9 3x5 + 81x2 2
251. ³) −−−−−−−−− · −−−−−−− − −−−−−−−− £ (x − 9);
x2 − 6x + 9 x3 + 3x2 x2

95

a2 a2 − 4 a5 − 8a2
µ) −−−−−−−−−− · −−−−−−− + −−−−−− : (a2 − 4);
a2 + 4a + 4 a3 − 2a2 a
m+2 1 2
·) (−−−−−−−−−−−− + −−−−−− − −−−−−−−−−−) · 3m − 3m;
8 − 8m + 2m2 4 − 2m m2 − 4m + 4
2 1 a+2
¹) (−−−−−−−−− − −−−−−− − −−−−−−−− ) · 5a − 5a;
a − 4a + 4 4 − 2a
2
2(2 − a)2
1 1+c 1 + 2c 4c − 2 1
») (−−−−−− + −−−−−− £ −−−−−−−−−−) · −−−−−− − −−−−−−−;
2 − 4c 8c3 − 1 4c2 + 2c + 1 2c + 1 (1 + 2c)2
1 b + 1 4b2 + 2b + 1 2b + 1 1
½) (−−−−−− + −−−−−− · −−−−−−−−−−) : −−−−−− − −−−−−−−:2
3
2 − 4b 8b − 1 1 + 2b 4b − 2 (2b + 1)

x y x2 + 3xy − 2y2
252. ³) −−−−−− + −−−−−− + −−−−−−−−−−−;
x − 2y x + 2y 4y2 − x2
x4 + x3 + x2 + x + 1 x2 − x + 1
µ) −−−−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−£
x5 − 1 x3 + 1

1 1 1 1 a m
a + −− m − −− −− + −− −− − −−
b n a b b n
253. ³) −−−−−−; µ) −−−−−−; ·) −−−−−−−; ¹) −−−−−−−;
1 1 1 1 a m
a − −− n + −− −− − −− −− + −−
b m a b b n
a+b 1 1 c c+1
−−−−− −−−−− + −−−−− −−−−− − −−−−−
a−b 1−m 1+m c−1 c
») −−−−−−−; ½) −−−−−−−−−−−−−; ¿) −−−−−−−−−−−−£
(a + b)2 1 1 c c−1
−−−−−− −−−−− − −−−−− −−−−− − −−−−−
a2 − b2 1−m 1+m c+1 c

1
254. гÛïÝÇ ¿, áñ x + −− -Á ³ÙµáÕç ÃÇí ¿£ ²å³óáõó»ù, áñ
x
1 1
³) x2 + −− µ) x3 + −−3
x2
x
³ÙµáÕç Ãí»ñ »Ý£

255. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª
1 1 1 1 1 1 1 1
³) −− − −−; µ) −− − −−; ·) −− − −−−−−; ¹) −−−−− − −−−−−£
1 2 2 3 x x+1 x+1 x+2

256. Ü»ñϳ۳óñ»ù Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ï»ëùáíª
1 1 1 1
³) −−−−−; µ) −−−−; ·) −−−−−−; ¹) −−−−−−−−−−−£
1·2 3·4 x(x + 1) (x + 2)(x + 3)

96

257. гßí»ùª
1 1 1 1
³) −−−− + −−−− + −−−− + ... + −−−−−;
1·2 2·3 3·4 9 · 10
1 1 1 1
µ) −−−− + −−−− + −−−− + ... + −−−−−−−;
1·2 2·3 3·4 99 · 100
1 1 1 1
·) −−−− + −−−− + −−−− + ... + −−−−−−−£
2·4 4·6 6·8 98 · 100

258. ²å³óáõó»ù, áñ ó³Ýϳó³Í n µÝ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñª
1 1 1 1
³) −−−− + −−−− + −−−− + ... + −−−−−−−−− < 1;
1·2 2·3 3·4 (n − 1) · n
1 1 1 1 1
µ) −−−−− + −−−− + −−−− + ... + −−−−−−−−−−−−−−− < −−:
1·3 3·5 5·7 (2n − 1) · (2n + 1) 2

259. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª
1 1
³) −−−−−−− + −−−−−−−−−−−;
x(x + 1) (x + 1)(x + 2)
1 1 1
µ) −−−−−−− + −−−−−−−−−−− + −−−−−−−−−−−;
x(x + 1) (x + 1)(x + 2) (x + 2)(x + 3)
2 2
·) −−−−−−− + −−−−−−−−−−−;
x(x + 2) (x + 2)(x + 4)
1 1 1
¹) −−−−−−− + −−−−−−−−−−− + −−−−−−−−−−−£
x(x + 2) (x + 2)(x + 4) (x + 4)(x + 6)

²å³óáõó»ù ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁª

x2 y x 1 1
260. ³) (−− + −−) : (−−2 − −− + −−) = x + y;
y2
x y y x
x y x y y x
µ) (−− − −−) : (−− + −− − 2) : (1 + −−) = −−−−−;
y x y x x x−y
1 m2
·) (m + 1 − −−−−−) : (m − −−−−−) = − m;
1−m m−1
4ab a b 2ab
¹) (a − −−−−− + b) : (−−−−− − −−−−− − −−−−−− ) = a − b:
a+b a + b b − a a − b2
2

97

m2 + 2m 1 m2 + n 5n
261. ³) (−−−−−−− − −−−−−−) : −−−−−−−−−−− + −−−−−− = 5;
4m − n 2m + n 20m + 10mn n − 2m
2 2 2

5a 5a + 3b 25a2 5a − 3b
µ) −−−−−−− + (−−−−−−− − −−−−−−−−− ) · −−−−−−−− = 1;
5a + 3b 5a − 3b 25a2 − 9b2 10a + 3b
2a 4 a+4 a2 a+4
·) (−−−−−− − −−−−−) · −−−−− + −−−−−−− = − −−−−−;
a − 16 4 + a 8 − a 32 − 8a
2
8
1 y2 − xy 2 x + y x+y x
¹) −− (−−−−−−−) (−−−−−−2 + −−−−−−) + −−−−− = 1;
x x+y (x − y) xy − y2 x+y
m 1 m 2 m m−2
») −−−−−−−−−− − −−−−− · −−−−− − −−−−− = −−−−−−−2 − −−−−−−;
m − 2m + 1 1 − m m + 1 m + 1 (m − 1)
2
m2 − 1
a a−b b2 1 a
½) (−−−−−− − −−−−−−) : (−−−−−−− + −−−−−) = −− − 1:
b + ab a + ab
2 2
a − ab2 a + b
3
b

262. ¸Çáý³ÝïÇ §Âí³µ³ÝáõÃÛáõݦ-áõÙ (III ¹.) å³ñáõݳÏíáõÙ »Ý ß³ï
ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²å³óáõó»ù ¹ñ³ÝóÇó »ñÏáõëÁ, áñáÝù ïñí³Í »Ý
ųٳݳϳÏÇó ·ñ³éٳٵª
144 60 60x2 + 2520
³) −−−−−−−−−−−−− · 30 + −−−−−− = −−−−−−−−−−−−−;
x4 − 60x2 + 900 x2 − 30 x4 − 60x2 + 900
96 12 12x2 + 24
µ) −−−−−−−−−−−− − −−−−− = −−−−−−−−−−−−:
x4 − 12x2 + 36 6 − x2 x4 − 12x2 + 36

263. ²å³óáõó»ù È. ¾ÛÉ»ñÇ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁª
b(2a3 + b3) 3 a(a3 + 2b3) 3
a3 + b3 + (−−−−−−−−− ) = (−−−−−−−−− ):
a3 − b3 a3 − b3

264. î³é»ñÇ ÇÝãåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ïí³Í Ïáïáñ³ÏÁ ѳí³ë³ñ
¿ ½ñáÛǪ
x 6m a−4
³) −−−−−; µ) −−−−−−; ·) −−−−−;
x2 + 2 m−8 a+1
2y − 5 3x + 7 6 − 9x
¹) −−−−−−; ») −−−−−; ½) −−−−−−:
y2 2x − 5 5 + 4x

98

¶ï»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ (265-266).

7 3
265. ³) −−−−−− − −−−−−−− »Ã» a = 10;
5a + 5 10a + 10
2a − 1 2a 1 1
µ) −−−−−− − −−−−−− − −−−−−−−2 »Ã» a = − −−:
2a 2a − 1 2a − 4a 2

x−2 6x − 13 15 − 5x
266. ³) (−−−−−−−−− − −−−−−−− ) : −−−−−−− »Ã» x = 3,5;
x − 2x + 4 x3 + 8
2
2x3 + 16
x−1 4x + 5 2−x
µ) (−−−−−−−− + −−−−− ) : −−−−−−−−−− »Ã» x = 0,6;
x − x + 1 x + 1 4x − 4x + 4
2 3 2

8a3 − 27b3 2
·) −−−−−−−−−−−−−− »Ã» a = 2,5; b = − 1 −−;
2
(3b + 2a) − 6ab 3
64a3 + 8b3 7
¹) −−−−−−−−−−−−− »Ã» a = −0,25; b = 1 −−:
(2a − b) + 2ab
2
8

99

.(3) = −− 9 3 17 0. 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ù³Ã»Ù³ïÇϳÛÇ ¹³ëÁÝóóÇó ¹áõù ³ñ¹»Ý ͳ- Ýáà »ù µÝ³Ï³Ý ¨ ³ÙµáÕç Ãí»ñÇÝ. ³å³ ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí£ p ²Ûëï»ÕÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. áñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ù³Ýáñ¹Á ÙÇßï ã¿. û ÇÝãå»ë »Ý ï³ëÝáñ- ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ÷á˳ñÇÝáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³Ïáí ¨ ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁª í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ïáí.­³å³­³Û¹­Ïá­ïá­ñ³­ÏÁ­ãÇ­í»ñ­³Í­íáõÙ í»ñ­ç³­íáñ­ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ£ àõñ»ÙÝ ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ ѳÛï³ñ³ñÇÝ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³Ý»Éáõ ÙÇçáóáí ãÇ Ï³ñáÕ í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï ëï³óí»É: 100 .¶ÈàôÊ III Æð²Î²Ü Âìºð 3 = −− 1 0. ³å³ Ýñ³ q ѳÛï³ñ³ñÁ 2-Çó ¨ 5-Çó µ³óÇ ³ÛÉ å³ñ½ µ³Å³Ý³ñ³ñ- p Ý»ñ ãÇ áõݻݳ. »Ã» ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ −− Ïáïáñ³ÏÇ q ѳÛï³ñ³ñÁ q 5-Çó ¨ 2-Çó µ³óÇ ³ÛÉ å³ñ½ µ³Å³Ý³ñ³ñ»Ýñ ãáõÝÇ. áñ »Ã»­³ÝÏñ­×³­ï»­ÉÇ −− q Ïá­ïá­ñ³­Ïǭѳۭﳭñ³­ñÁ­2-Çó ¨­5-Çó­ï³ñ­µ»ñ­å³ñ½­³ñ­ï³¹­ñÇã­áõ­ÝÇ.1 ä³ñµ»ñ³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ 5-ñ¹.(17) = −−− 99 0. û ÇÝãå»ë »Ý ѳٻٳïáõÙ í»ñç³íáñ (³Û- ëÇÝùÝ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá í»ñç³íáñ ѳï Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ) ï³ë- Ýáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ. = ? 3. ÇÝãå»ë »Ý ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳï³ñáõÙ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÏÉáñ³óÝáõÙ (Ùáï³ñÏáõÙ) ³Û¹ Ãí»ñÁ£ ¶Çï»ù ݳ¨. áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí£ Ð³ÛïÝÇ ¿ ݳ¨.. ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáíáñ³Ï³Ý ¨ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇÝ£ ¸áõù ·Çï»ù. Áݹ áñáõÙ »Ã» í»ñç³íáñ p ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ·ñ»Ýù −− ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ q ï»ëùáí.1010010001. ¨ ѳϳé³ÏÁ.

6 3 −−−−−− 7 .0 9 − | −−−−−−−−−−− 6 3 0. áñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÝ áõÝÇ 2-Çó áõ 5-Çó ï³ñµ»ñª 7 3 å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÁ: ²Û¹ å³ï׳éáí −− ÃÇíÁ ݳ˳ѳÛïáñ»Ý ãÇ í»ñ³ÍíÇ 9 í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí..(7)-Á −− -Á ÃíÇ ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ý»ñϳ۳óáõÙÝ­¿: ¶ñáõÙ »Ýª 9 7 −− = 0.. 7 7 7 . ÇëÏ ù³Ýáñ¹áõÙ` ÙǨÝáõÛÝ 7 Ãí³Ýß³ÝÁ: ²Û¹ ·áñÍÁÝóóÁ ³Ýí»ñç ¿ (í»ñç ãáõÝÇ): ²ÛÝ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 0. −−−−− − 70 6 3 − −−−−− 63 7 0 −−−−− − 7 0 6 3 − −−−−− 6 3 7 0 −−−−−− − 7 . áñï»Õ ¹ñí³Í Ï»ï»ñÁ Ýß³- ݳÏáõÙ »Ý. ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³ÝÁ. = 0.777..(7) å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí.(7) Ó¨áí ¨ ϳñ¹áõÙ »Ýª §½ñá ³ÙµáÕç. 0 0.(7) ³Ýí»ñç å³ñµ»ñ³Ï³Ý 9 ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí: 101 . ÜÏ.. ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³- Ù³ñÇãÝ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³Ý»Ýù ѳÛï³ñ³ñÇÝ (ÝÏ.... ³Û¹ µ³Å³ÝÙ³Ý ÙÇ ³ÛÉ ·ñ³éáõÙ óáõÛó ¿ ïñí³Í ÝÏ. áñ −− -Á ·ñ³éí³Í ¿ 0.. ϳ٠9 7 áñ 0. 7 7 7 . 7 ´³Å³ÝÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉáõÙ ëï³óíáõÙ ¿ ÙǨÝáõÛÝ 7 Ùݳóáñ¹Á. 7 ³. áñ 7 Ãí³Ýß³ÝÁ ÏñÏÝíáõÙ ¿ ³Ýí»ñç ³Ý·³Ù: 0...(7) Ïáïáñ³ÏÇ å³ñ­µ»­ñáõ­ÃÛáõÝ: 7 ²ëáõÙ »Ý. 7-Á å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦: 7 ÃÇíÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý 0. áñ −− -Á ¨ 0.. 7 µ-áõÙ): ³) 7.777.(7)-Á ÙǨÝáõÛÝ ÃíÇ ï³ñµ»ñ Ý߳ݳ- 9 7 ÏáõÙ »Ýª −− ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí ¨ 0..(7): 9 7 ä»ïù ¿ ÝϳïÇ áõݻݳÉ. µ) 7 | 9 −−−− −−−−−−−−−−− 7..777. ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³Ý­í»ñç­ å³ñ­µ»­ñ³­Ï³Ý­ ï³ë­- Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³Ï ϳ٠å³ñ½³å»ë å³ñ­µ»­ñ³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³Ï: ²ÛÝ ·ñ³- éáõÙ »Ý ݳ¨ 0.. 7 úñÇÝ³Ï 1: −− ÃÇíÁ í»ñ³Í»Ýù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ: 9 ¸³ ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ Ïáïáñ³Ï ¿.

2
úñÇÝ³Ï 2: −−− ÃÇíÁ í»ñ³Í»Ýù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ:
99
2
−−− Ïáïáñ³ÏÝ ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ ¿, ¨ Ýñ³ ѳÛï³ñ³ñÁ 2-Çó áõ 5-Çó ï³ñµ»ñ
99
å³ñ½ µ³Å³Ý³ñ³ñ áõÝÇ: ²Û¹ å³ï׳éáí ³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ í»ñ³Íí»É í»ñç³-
íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ: ²Û¹ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÝ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³-
Ý»Ýù Ýñ³ ѳÛï³ñ³ñÇÝ.

− |
2,0000 99
1 98
−−−−−−−−
0,0202...
−−−−−−
200

198
−−−−
2
...
гٳñÇãÁ ѳÛï³ñ³ñÇÝ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³Ý»Éáõ ·áñÍÁÝóóÝ ³Ûëï»Õ ³Ý-
í»ñç ¿, ³ÛÝ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 0,0202... å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ëï³óÙ³ÝÁ:
Âí³Ýß³ÝÝ»ñÇ (02) ËáõÙµÁ 0,0202... Ïáïáñ³ÏÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Ûë å³ñ-
µ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ·ñáõÙ »Ý` 0,(02) ¨ ϳñ¹áõÙ ³Ûëå»ë` §½ñá ³ÙµáÕç, ½ñá
»ñÏáõëÁ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦:
2
²ëáõÙ »Ý, áñ −−− -Á ·ñ³éí³Í ¿ 0,(02) å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí,
99
2
ϳ٠áñ 0,(02) å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ −−− ÃíÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõ-
99
ÃÛáõÝÝ ¿: ¶ñáõÙ »Ý.
2
−−− = 0,0202... = 0,(02):
99

143
úñÇÝ³Ï 3: −−−− ÃÇíÁ í»ñ³Í»Ýù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ:
45
143
−−−− Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÝ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³Ý»Éáí Ýñ³ ѳÛï³ñ³ñÇÝ`
45
Ïëï³Ý³Ýù
143
−−−− = 3,1777... = 3,1(7):
45

²Ûë ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ç Ù³ëÁ ϳñ¹³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå` §»ñ»ù ³Ù-
µáÕç Ù»Ï ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý ¨ ÛáÃÁ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦:
ÀݹѳÝñ³å»ë, »Ã» ¹ñ³Ï³Ý ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÝ ³ÝÏÛáõ-
Ýáí µ³Å³Ý»Ýù Ýñ³ ѳÛï³ñ³ñÇÝ, ³å³ ù³Ýáñ¹áõÙ Ïëï³óíÇ ³Û¹ Ïáïáñ³-
ÏÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ` í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ
ϳ٠å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí:

102

¸ñ³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ³éç¨ §−¦ Ýß³Ý ¹Ý»Éáíª Ïëï³Ý³Ýù
7
µ³ó³ë³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï: úñÇݳÏ` −0,(7) = − −−:
9
7
−0,(7) å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ÏÉÇÝÇ − −− ÃíÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõ-
9
ÃÛáõÝÁ:
ì»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇÝ ³çÇó ³Ýí»ñç Ãíáí 0-Ý»ñ Ïó³·ñ»-
Éáí ϳ٠³ÙµáÕç ÃíÇÝ ³çÇó ëïáñ³Ï»ï áõ ³å³ ³Ýí»ñç Ãíáí 0-Ý»ñ Ïó³·ñ»-
Éáíª ëï³ÝáõÙ »Ýù (0) å³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï, áñÁ
ѳٳñíáõÙ ¿ ëϽµÝ³Ï³Ý ÃíÇ ·ñ³éáõÙÁ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí:
úñÇݳÏ`
27 = 27,000... = 27,(0),
0,354 = 0,354000... = 0,354(0),
−3,1 = −3,1000... = −3,1(0),
0 = 0,000... = 0,(0):
л勉å»ë` ó³Ý­Ï³­ó³Í­³Ù­µáÕç­ÃÇí­¨­ó³Ý­Ï³­ó³Í­í»ñ­ç³­íáñ­ï³ë­Ýáñ­-
¹³­Ï³Ý­ Ïá­ïá­ñ³Ï­ ϳ­ñ»­ÉÇ­ ¿­ ѳ­Ù³­ñ»É­ (0)­ å³ñ­µ»­ñáõ­ÃÛ³Ùµ­ å³ñ­µ»­ñ³­Ï³Ý
Ïá­ïá­ñ³Ï:

¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. лßï ¿ ѳÙá½í»É, áñ Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ ѳÛï³ñ³ñÇ
íñ³ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ 9 å³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïá-
ïáñ³Ï ãÇ Ï³ñáÕ ëï³óí»É, ¹ñ³ ѳٳñ ¿É 9 å³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý
Ïáïáñ³ÏÝ»ñ ëáíáñ³µ³ñ ã»Ý ¹Çï³ñÏáõÙ£
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí û·ï³Ï³ñ ¿ ÇٳݳÉ, áñ, ûñÇݳϪ
0,5(0) = 0,5000.... ¨ 0,4(9) = 0,4999...
1
ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ÙǨÝáõÛݪ −− é³óÇáÝ³É Ïáïáñ³ÏÇ »ñÏáõ ï³ñ-
2
µ»ñ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí£ (²Û¹ Ù³ëÇÝ
³í»ÉÇ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ÏÝßíÇ Ñ³Ýñ³Ñ³ßíÇ Ñ»ï³·³ ¹³ëÁÝóóáõÙ)£
p
ºí ³Ûëå»ë` ó³Ý­Ï³­ó³Í −− é³­óÇ­á­Ý³É­ÃÇí­í»ñ­³Í­íáõÙ­¿­å³ñ­µ»­ñ³­Ï³Ý
q
Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ: γñ»ÉÇ ¿ ݳ¨ óáõÛó ï³É, áñ­ó³Ý­Ï³­ó³Í­å³ñ­µ»­ñ³­Ï³Ý­Ïá­ïá­-
ñ³Ï­ÇÝã­-áñ­é³­óÇ­á­Ý³É­ÃíÇ­ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­í»ñ­Éáõ­Íáõ­ÃÛáõÝÝ­¿:

267. ²ÝÏñ׳ï»ÉÇ ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ á±ñ ¹»åùáõÙ ãÇ í»ñ³ÍíáõÙ
í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ:

268. à±ñ »Õ³Ý³Ïáí ¿ ϳñ»ÉÇ ó³Ýϳó³Í ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ í»ñ³-
Í»É ï³ëÝáñ¹³Ï³ÝÇ:

103

269. ÆÝãåÇëDZ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ ¿ ϳñ»ÉÇ ëï³Ý³É ëáíáñ³-
Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñÇãÁ Ýñ³ ѳÛï³ñ³ñÇÝ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³Ý-
»Éáõ ¹»åùáõÙ:

270. ÆÝãå»±ë ÇٳݳÉ, û ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ ÇÝã ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïá-
ïáñ³ÏÇ Ïí»ñ³ÍíÇ` í»ñç³íáñ, û± ³Ýí»ñç: ´»ñ»°ù ѳٳå³ï³ë-
Ë³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ:

271. ì»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ϳ٠³ÙµáÕç ÃÇíÁ ÇÝãå»±ë
ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ³é»É å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí: ´»ñ»°ù ûñÇݳÏ-
Ý»ñ:

272. îñí³Í ÃÇíÁ ·ñ³é»ù å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí, Ýß»ù å³ñ-
µ»ñáõÃÛáõÝÁ.
1 2 12
³) −−; µ) −−; ·) −−−;
3 9 5
24 36
¹) 12; ») −−−; ½) −−−;
30 48
4 45 1
¿) −−; Á) −−−; Ã) −−;
7 63 6
2 3 4
Å) −−; Ç) −−; É) −−;
6 6 6
20 15 5
Ë) −−−; Í) −−−; Ï) −−−:
41 37 21

273. îñí³Í ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ í»ñ³Í»ù å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ` ѳٳñÇãÁ
ѳÛï³ñ³ñÇÝ ³ÝÏÛáõÝáí µ³Å³Ý»Éáõ »Õ³Ý³Ïáí.
1 2 3 4
³) −−; µ) −−; ·) −−; ¹) −−£
9 9 9 9

274. êáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ í»ñ³Í»ù å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ.
5 6 7 8
³) −−; µ) −−; ·) −−; ¹) −−£
9 9 9 9

275. êáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ í»ñ³Í»ù å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ ¨ Ýß»ù Ýñ³ å³ñ-
µ»ñáõÃÛáõÝÁ.
12 23 34 45
³) −−−; µ) −−−; ·) −−−; ¹) −−−£
99 99 99 99

104

276. êáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ í»ñ³Í»ù å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ.
56 67 78 89
³) −−−; µ) −−−; ·) −−−; ¹) −−−£
99 99 99 99

277. ú·ïí»Éáí ݳËáñ¹ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó` å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ
·ñ³é»ù ëáíáñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí.
³) 0,(1); µ) 0,(3); ·) 0,(5); ¹) 0,(7);
») 0,(25); ½) 0,(37); ¿) 0,(10); Á) 0,(05):

3.2 ²Ýí»ñç áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ

¸Çï³ñÏ»Ýù
0,10110111011110...
¹ñ³Ï³Ý ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ, áñáõÙ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ·ñ-
í³Í »Ý` 1, 0, »ñÏáõ ѳï 1, 0, »ñ»ù ѳï 1, 0 ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ` ÙÇÙÛ³Ýó
ѳçáñ¹áÕ ³Ù»Ý »ñÏáõ 0-Ý»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ Ý»ñ³é»Éáí Ù»Ïáí ³í»ÉÇ 1-»ñ, ù³Ý
ݳËáñ¹ ³ñ³ÝùáõÙ: Âí³Ýß³ÝÝ»ñÇ áã ÙÇ ËáõÙµ ³Ûë Ïáïáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ãÇ
ϳñáÕ ÉÇÝ»É å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: Æñáù, »Ã» »Ýó¹ñ»Ýù, áñ ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÝ áõÝÇ
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, ³å³ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ³Û¹ ËáõÙµÁ (å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ) å»ïù ¿
å³ñáõݳÏÇ ·áÝ» Ù»Ï Ñ»ï 0 (³Ûɳå»ë Ïëï³óí»ñ, áñ ³Û¹ ÃíÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»-
ñÁ, ëÏë³Í ÙÇ ÇÝã áñ ϳñ·Çó, µáÉáñÁ 1 »Ý)£ ê³Ï³ÛÝ ÇÝãåÇëÇÝ ¿É áñ ÉÇÝÇ å³ñ-
µ»ñáõÃÛ³Ý »ñϳñáõÃÛáõÝÁ (å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç å³ñáõݳÏíáÕ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ), ³Ûë ÃíÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ϳñ»ÉÇ ¿ Ýᯐ ³ÝÃÇí µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ
Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ËÙµ»ñ, áñáÝù µ³Õϳó³Í »Ý ÙdzÛÝ 1-»ñÇó£
²Ûë Ïáïáñ³ÏÁ áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¿ ¨ ѻ勉å»ë ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É áñ¨Çó» é³-
óÇáÝ³É ÃíÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ:
²Ñ³ ¹ñ³Ï³Ý ³Ýí»ñç áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ¨ë
»ñÏáõ ûñÇݳÏ.
0,01001000100001..., 17,123456789101112...:
²é³çÇÝ Ïáïáñ³ÏáõÙ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ·ñí³Í ¿` 0, 1, »ñÏáõ ѳï 0, 1,
»ñ»ù ѳï 0, 1 ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ: ºñÏñáñ¹áõÙ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ³×Ù³Ý
ϳñ·áí ·ñí³Í »Ý µáÉáñ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÁ:
¸ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ³éç¨ §−¦ Ýß³Ý ¹Ý»Éáíª ëï³ÝáõÙ »Ýù µ³ó³ë³Ï³Ý
Ïáïáñ³Ï: úñÇݳÏ`
−0,01001000100001..., −17,123456789101112...
Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ³Ýí»ñç áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïá-
ïáñ³ÏÝ»ñ »Ý:
²Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Ãí»ñ:

105

ÂÇ­íÁ,áñ­ ϳ­ñ»­ÉÇ­ ¿­ ·ñ»É­ ³Ý­í»ñç­ áã­ å³ñ­µ»­ñ³­Ï³Ý­ ï³ë­-
Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ­ï»ë­ùáí,­³Ý­í³­ÝáõÙ­»Ý­Çé³­óÇ­á­Ý³É
(áã­é³­óÇ­á­Ý³É)­ÃÇí£

ºÃ» Çé³óÇáÝ³É ÃÇíÁ Ý߳ݳÏíáõÙ ¿ ï³éáí, ûñÇݳÏ`
a = 0,01001000100001... ,
³å³ ³ëáõÙ »Ý, áñ ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ç Ù³ëÁ a ÃíÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý í»ñ-
ÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ¿:

è³­óÇ­á­Ý³É­ ¨­ Çé³­óÇ­á­Ý³É­ Ãí»­ñÁ­ ÙÇ­³­ëÇÝ­ ³Ý­í³­ÝáõÙ­ »Ý
Çñ³­Ï³Ý­Ãí»ñ£

Úáõ­ñ³­ù³Ýã­Ûáõñ­ Çñ³­Ï³Ý­ ÃÇí­ Ý»ñ­Ï³­Û³ó­íáõÙ­ ¿­ ³Ý­í»ñç­ ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý
Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ­ï»ë­ùáí: ºÃ» ÃÇíÁ é³óÇáÝ³É ¿, ³å³ ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÁ å³ñµ»ñ³-
Ï³Ý ¿, »Ã» ÃÇíÝ Çé³óÇáÝ³É ¿, ³å³ Ïáïáñ³ÏÁ áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¿:
ÆÝãå»ë ¨ í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¿ñ, ¹ñ³Ï³Ý
³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏǪ ÙÇÝ㨠ëïáñ³Ï»ïÁ ·ïÝíáÕ ÃÇíÁ ³Ýí³-
ÝáõÙ »Ý ³Û¹ Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ­³Ù­µáÕç­Ù³ë£
²Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏǪ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ·ïÝíáÕ ³é³çÇÝ
Ãí³Ýß³ÝÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Ýñ³ ³é³­çÇݭϳñ­·Ç­Ãí³Ý­ß³Ý, ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá
·ïÝíáÕ »ñÏñáñ¹ Ãí³Ýß³ÝÁª »ñÏ­ñáñ¹­ ϳñ­·Ç­ Ãí³Ý­ß³Ý, »ññáñ¹Áª »ññáñ¹
ϳñ·Ç Ãí³Ýß³Ý ¨ ³ÛÉÝ£
¼ñáÛÇó ï³ñµ»ñ Ï³Ù³Û³Ï³Ý ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ·ñ³é-
Ù³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ï³é»ñ£
¸Çóáõù ïí³Í ¿ ¹ñ³Ï³Ý ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï£ Üñ³ ³ÙµáÕç
Ù³ëÁ Ý߳ݳϻÝù α0-áí£ ä³ñ½ ¿, áñ α0-Ý ½ñá ¿ ϳ٠µÝ³Ï³Ý ÃÇí£ ²é³çÇÝ
ϳñ·Ç Ãí³Ýß³ÝÁ Ý߳ݳϻÝù α1-áí, »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç Ãí³Ýß³ÝÁª α2-áí, »ñ-
ñáñ¹ ϳñ·Ç Ãí³Ýß³ÝÁª α3-áí ¨ ³ÛÉÝ£ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù»ñ ¹ñ³Ï³Ý ³Ýí»ñç
ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ Ï·ñíÇ ³Ûëå»ëª
α0, α1 α2 α3 ... αn ....,
Áݹ áñáõÙ α0 ÃÇíÁ ϳ٠α1, α2, ... Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇó ·áÝ» Ù»ÏÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¿,
³Ûɳå»ë ³Û¹ ÃÇíÁ ÏÉÇÝ»ñ ½ñá£
¸ñ³Ï³Ý ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ³éç¨ ¹Ý»Éáí §−¦ Ý߳ݪ
Ïëï³Ý³Ýù µ³ó³ë³Ï³Ý ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ïª
−α0, α1 α2 α3 ...
α0, α1, α2, α3... ¨ −α0, α1 α2 α3... Ãí»ñÁ (³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»-
ñÁ) ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Çñ³ñ ѳ­Ï³­¹Çñ­Ãí»ñ£
ºÃ» Çñ³ñ ѳϳ¹Çñ Ãí»ñÇó Ù»ÏÁ Ý߳ݳϻÝù a-áí, ³å³ ÙÛáõëÁ Ý߳ݳ-
ÏáõÙ »Ý −a-áí£

106

101101111. ·) Çñ³Ï³Ý: 279. ºÃ» a-Ý ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿.... ¹Çóáõù a = 0.32323232. |c| = 0£ 278. ¶ñ»ù ãáñë ÃÇí.. ») 3. è³óÇáݳ±É..1234567891011. ½) 0..10110111011110...1234567891011.. ·) µ³ó³ë³Ï³Ý. ») é³óÇáݳÉ.(0)£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ |a| = 0. ³) µÝ³Ï³Ý. áñáÝù ÉÇÝ»Ý. ³) 0. à±ñ ÃÇíÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ.(2). »Ã» a = 0 −a. ¹) 1... c = 0. ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝDZ é³óÇáÝ³É ÃÇí. »Ã» a < 0 úñÇݳÏ. ³å³ (−a)-Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ¿. û± Çé³óÇáÝ³É ¿ Ñ»ï¨Û³É ÃÇíÁ. ·) 1.. ³å³ −a-Ý ÝáõÛÝå»ë ½ñá ¿ª −a = 0£ a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ù (ϳ٠Ùá¹áõÉ) ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Ñ»Ýó ÇÝùÁª a ÃÇíÁ. (−a) ÃÇíÁ. »Ã» a-Ý µ³ó³ë³- Ï³Ý ÃÇí ¿£ a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÁ Ý߳ݳÏáõÙ »Ý |a|-áí£ ²ÛëåÇëáí. ½ñá. |b| = 2. »Ã» a-Ý ½ñá ¿. ÇëÏ »Ã» a = 0. ²Ù»Ý ÙÇ é³óÇáÝ³É ÃÇí Çñ³Ï³Ý ÃÇ±í ¿: 280. a.101101111 . ³) é³óÇáݳÉ. b = −2. ¹) ³ÙµáÕç. µ) ¹ñ³Ï³Ý.275. ½) Çé³óÇáݳÉ. µ) Çé³óÇáݳÉ.123456789101112. áñÁ ѳí³ë³ñ ÉÇÝÇ ³Ýí»ñç áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ: 282.15 (45).... »Ã» a > 0 { |a| = 0. 107 .. »Ã» a-Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ¿. ³å³ −a-Ý ¹ñ³Ï³Ý ¿. µ) 0.: 283. »Ã» a-Ý ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿. ¶ï»ù áñ¨Çó» ÑÇÝ· ³Ýí»ñç áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï (Çé³óÇáÝ³É ÃÇí): 281.

8): ²Ûë Ï»ïáõÙ µáÉáñ ÝϳñÝ»ñÁ ϳï³ñí³Í »Ý 1 : 2 Ù³ëßï³µáí: 1 ¹Ù ÜÏ. Ã) å³ñ½. ³ÛëÇÝùݪ AB ѳïí³ÍáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ ×Çßï 2 ¹Ù: ¶ñáõÙ »Ýª AB = 2 ¹Ù: A B ÜÏ. Á) Ï»Ýï. ¿) ½áõÛ·.3 гïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝ ¸Çï³ñÏ»Ýù ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛ³Ý ã³÷Ù³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇݳÏÝ»ñ: àñ- å»ë Ùdzíáñ ѳïí³Í (»ñϳñáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ) í»ñóÝ»Ýù 1 ¹Ù-Á (ÝÏ. Ç) 3-Ç µ³½Ù³å³ïÇÏ. ·) ³ÙµáÕç ¨ ¹ñ³Ï³Ý. ¶ñ»ù »ñÏáõ ÃÇí. 9 úñÇÝ³Ï 2: Üϳñ 10-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í AB ѳïí³ÍáõÙ 2 ¹Ù-Á ³½³ï ï»Õ³íáñíáõÙ ¿. ½) Ï»Ýï ¨ 7-Ç µ³½Ù³å³ïÇÏ: 3. ») µ³Õ³¹ñÛ³É ¨ ½áõÛ·. ³) é³óÇáÝ³É ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý. 8 úñÇÝ³Ï 1: Üϳñ 9-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í AB ѳïí³ÍÝ áõÝÇ 2 ¹Ù »ñ- ϳñáõÃÛáõÝ. 10 úñÇÝ³Ï 3: Üϳñ 11-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í AB ѳïí³ÍáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ 108 . áõ µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó ÙÝáõÙ ¿ 1 ¹Ù-Çó ÷áùñ ÙÇ Ñ³ïí³Í: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ëáõÙ »Ý. µ) ³ÙµáÕç ¨ 5-Ç µ³½Ù³å³ïÇÏ. áñ AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë 2 ¹Ù ¿ ÙÇÝ㨠1 ¹Ù ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí: ¶ñáõÙ »Ýª AB ≈ 2 ¹Ù: A B ÜÏ. É) 2-Ç ¨ 5-Ç µ³½Ù³å³ïÇÏ: 284. Å) µ³Õ³¹ñÛ³É. ¹) å³ñ½ ¨ 30-Çó Ù»Í. áñáÝù ÉÇÝ»Ý.

. ¨ ÙÝáõÙ ¿ ÙÇ Ñ³ïí³Í. 1 ÏÙ.34 ¹Ù£ 1-6 ûñÇݳÏÝ»ñáõÙ Ýϳñ³·ñí³Í »Õ³Ý³Ïáí ѳïí³ÍÝ»ñÇ »ñϳñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ã³÷»É ݳ¨ »ñϳñáõÃÛ³Ý ó³Ýϳó³Í ³ÛÉ Ùdzíáñáí. ³å³ AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ïáí ÙdzÛÝ Ùáï³íáñ³å»ë ϳñï³Ñ³ÛïíÇ: ÆëÏ ×ß·ñÇïª AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõ- ÃÛáõÝÝ ³Ûë ¹»åùáõ٠ϳñï³Ñ³ÛïíÇ ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ïáí` AB = α0.2305. áñáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ ×Çßï 3 ëÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ·ñáõÙ »Ýª AB = 2. 1 Ù.3 ¹Ù ¿ ÙÇÝ㨠0. ѳñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³Ý. AB ѳïí³ÍáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ 0. ³å³ ¹³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿..34 ¹Ù: úñÇÝ³Ï 6: ºÃ» ûñÇÝ³Ï 12-áõÙ í»ñçáõÙ Ùݳó³Í 1 ëÙ-Çó ÷áùñ ѳïí³- ÍáõÙ 4 ÙÙ ï»Õ³íáñ»Éáõó Ñ»ïá ÙÝáõÙ ¿ ¨ë 1 ÙÙ-Çó ÷áùñ ѳïí³Í. 11 úñÇÝ³Ï 4: Üϳñ 12-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í AB ѳïí³ÍáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ 2 ¹Ù ¨ ÙÝáõÙ ¿ 1 ¹Ù-Çó ÷áùñ ѳïí³Í. áñ AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë 2..2 ¹Ù ¨ µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó ÙÝáõÙ ¿ 1 ¹Ù-Çó ÷áùñ ÙÇ Ñ³ïí³Í.α1α2α3α4α5α6.. 12 úñÇÝ³Ï 5: ºÃ» ûñÇÝ³Ï 12-áõÙ í»ñçáõÙ Ùݳó³Í 1 ëÙ-Çó ÷áùñ ѳïí³- ÍáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ ×Çßï 4 ÙÙ. áñáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ ×Çßï 0. áñ ³Û¹ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ÷áùñ ¿ Ùdzíáñ ѳïí³ÍÇ (»ñϳñáõÃÛ³Ý ÙdzíáñÇ) »ñϳñáõ- ÃÛáõÝÇó.005 Ùdzíáñ: ºÃ» ÁÝïñí³Í Ùdzíáñáí ïñí³Í AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛ³Ý ã³÷Ù³Ý ÁÝóóùáõÙ Ýñ³ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý.2 Ùdzíáñ. ѳ½³ñ»ñáñ¹³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ëï³Ý³Éáõ ÷áõÉÇó Ñ»ïá ¹»é¨ë ³í»Éáñ¹ ѳïí³Í ¿ ÙÝáõÙ. Ùݳó³Í ѳïí³ÍáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ 0. áñáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ 3 ëÙ ¨ ÙÝáõÙ ¿ ¨ë 1 ëÙ-Çó ÷áùñ ѳïí³Í: ²Ûë ¹»åùáõÙ AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ Ùáï³- íáñ³å»ë 2.1 ¹Ù ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí: ¶ñáõÙ »Ýª AB ≈ 2. ³å³ ·ñáõÙ »Ýª AB = 2.3 ¹Ù: A B ÜÏ.: úñÇÝ³Ï 7: ºÃ» »ñϳñáõÃÛ³Ý ïñí³Í Ùdzíáñáí AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõ- ÃÛ³Ý ã³÷Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí»É ¿ 0. 1 ëÙ.03 Ùdzíáñ..³å³ ³ëáõÙ »Ý.34 ¹Ù ¿ ÙÇÝ㨠0.01 ¹Ù ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí: ¶ñáõÙ »Ýª AB ≈ 2.3 ¹Ù: A B ÜÏ.: 109 .

. 3 ÙÇÝ㨠1 ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí.070707. α1α2-Ý AB-Ç Ùáï³íáñ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ ¿ ÙÇÝ㨠0. 3.(07) ÃÇíÝ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ ¿.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí: ²Ûë ·áñÍÁÝóóÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ß³ñáõݳϻÉ: úñÇÝ³Ï 8: ºÃ» AB = 3. ûñÇݳÏ. áñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ a ¿: 285. 100. »ñϳñáõÃÛ³Ý ÙdzíáñÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 10.1000. ³Û¹ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»ÉÇÝãå»ë é³óÇáݳÉ...070 ÙÇÝ㨠0. 8-Ç ¹»å- ùáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ñ í»ñóÝ»É AB ≈ 3.. 3. ù³ÝáÝÇ ÙÇçáóáí ·Í»Éáõ ѳٳñ û·ïíáõÙ »Ý Ýñ³ª ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³- Ïáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ùáï³íáñ »ñϳñáõÃÛáõÝÇó: ²Ûëå»ë.(07) = 3 −−−. ûñÇݳÏ. 99 ³å³ 3. ³ÛÝå»ë ¿É Çé³óÇáÝ³É Ãíáí: ²Ù÷á÷»Éáí ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É. KP ѳïí³ÍÝ»ñÁ: ²ãù³ã³- ÷áí áñáß»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ë³ÝïÇÙ»ïñ»- ñáí: ø³ÝáÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ëïáõ·»ù Ó»ñ ³ãù³ã³÷Á: 110 . áñáõÙ ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ 3 ÙÇ- 7 ³íáñ (3 Ùdzíáñ ѳïí³Í) ¨ ¨ë −−− Ùdzíáñ: 99 ê³Ï³ÛÝ ëáíáñ³Ï³Ý ã³÷Çã ë³ñù»ñÁ ѳñÙ³ñ»óí³Í »Ý ѳßí³ñÏÇ ï³- ë³Ï³Ý ѳٳϳñ·ÇÝ.07: ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. ³å³ AB ѳïí³ÍÇ Ùáï³íáñ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿. áñ Ï³Ù³Û³Ï³Ý AB ѳïí³Í áõÝÇ »ñϳñáõÃÛáõݪ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áñ¨¿ ¹ñ³- Ï³Ý a Ãíáí: ÖßÙ³ñÇï ¿ ݳ¨ ѳϳé³Ï åݹáõÙÁ.001 ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ: ø³ÝÇ áñ 7 3.. »ñµ ³Û¹ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ é³óÇáÝ³É Ãíáí: ²Ûë Ï»ïáõÙ ïñí»ó Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ. . Üϳñ 13-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í »Ý BC. α1-Ý AB-Ç Ùáï³íáñ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ ¿ ÙÇÝ㨠0. ѳí³ë³ñ Ù³ë»ñÇ: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ïñí³Í »ñϳñáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ. ²í»ÉÇ í³Õ ³ñ¹»Ý Ùïóí»É ¿ñ ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛ³Ý ·³- Õ³÷³ñÁ.0 ÙÇÝ㨠0.1 ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí: α0. 3. AD.(07) = 3. ²Ûëï»Õ α0-Ý AB-Ç Ùáï³íáñ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ ¿ ÙÇÝ㨠1 Ùdzíáñ ×ßïáõ- ÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí: α0.1 ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ a ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ Ýᯐ AB ѳïí³Í.07 ÙÇÝ㨠0. µ³Ûó ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ.

0001: 111 .01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ: 291. ¹) 0. Üϳñ 14-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í »Ý AB ¨ CD ѳïí³ÍÝ»ñÁ: àñå»ë ã³÷- Ù³Ý Ùdzíáñ ÁݹáõÝ»Éáí CD ѳïí³ÍÁª ³ãù³ã³÷áí ÙÇÝ㨠1 ×ßïáõ- ÃÛ³Ùµ å³Ï³ëáñ¹áí áñáß»ù AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ: êïáõ·»ù Ó»ñ ³ãù³ã³÷Á ϳñÏÇÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: A B C D ÜÏ.001.1. ·) 0.5 ëÙ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ»ñáí »ñ»ù ѳï- í³Í: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳïí³ÍÝ ³ãù³ã³÷áí µ³Å³Ý»ù »ñ»ù ѳí³- ë³ñ Ù³ë»ñÇ: ø³ÝáÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ëïáõ·»ù Ó»ñ ³ãù³ã³÷Á: 288. ÙÇÝ㨠0. î»ïñáõÙ ·Í»ù »ñ»ù Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ñ³ïí³Í ¨ ϳï³ñ»ù ݳËáñ¹ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 287. î»ïñáõÙ ·Í»ù 3. ¹) 4 −−−: 8 16 99 27 AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ûï»ù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïá- ñ³Ïáí ÙÇÝ㨠1. 14 290.01. 5 ëÙ ¨ 6. µ) 0.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµª å³Ï³ëáñ¹áí: 19 292.375 Ãíáí: ¶ñ»ù AB ѳïí³ÍÇ Ùáï³íáñ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ å³Ï³ëáñ¹áí ÙÇÝ㨠1.5 ëÙ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ ѳïí³Í: ²ãù³ã³÷áí ïñáÑ»ù ³Û¹ ѳïí³ÍÁ 5 ѳí³ë³ñ Ù³ë»ñÇ.ÙÇÝ㨠0. 1 5 61 14 ³) 3 −−. ·) 3 −−−. 6 ѳí³ë³ñ Ù³ë»ñÇ: 289. µ) 2 −−−. ÙÇÝ㨠0. AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 5. γéáõó»ù 8.1. AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 3 −−− ¿: ä³Ï³ëáñ¹áí ³ñï³Ñ³Ûï»ù 99 ³Û¹ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ïáí Ýßí³Í ×ßïáõÃÛ³Ùµ. B C P K A D ÜÏ. ³) 0.5 ëÙ. ÙÇÝ㨠0. 13 286.1. AB ѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿.

4 ¶³Õ³÷³ñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¸Çóáõù ïñí³Í »Ý »ñÏáõ ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ (Ïѳٳ- ñ»Ýù. ³å³ −3..­¨­Ýñ³Ýó­µ³­ó³ñ­Ó³Ï­³ñ­Å»ù­Ý»­ñÁ­áõ­Ý»Ý­ÝáõÛÝ­³Ù­µáÕç­Ù³­- ë»­ñÁ­¨­Ñ³­Ù³­å³­ï³ë­Ë³Ý­Ï³ñ­·»­ñáõÙ­ÝáõÛÝ­Ãí³Ý­ß³Ý­Ý»­ñÁ£ Øݳó³Í ¹»åù»ñáõÙ ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ (áã ѳí³ë³ñ)£ ²Ûë ϳÝáÝÇó ÙÇ³Ï µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ ¿ 0 ÃÇíÁ.­ áñÇ­ ³Û¹ ϳñ­·áõÙ­·ñ­í³Í­Ãí³Ý­ß³­ÝÁ­Ù»Í­¿£ ºñÏáõ µ³ó³ë³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÍÁ ³ÛÝ ¿. ·ñáõÙ »Ýª a < b ϳ٠b > a£ ì»ñç³å»ë. ºÃ»­ »ñ­Ïáõ­ ¹ñ³­Ï³Ý­ ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­ Ïá­ïá­ñ³Ï­Ý»­ñÇ­ ³Ù­µáÕç Ù³­ë»­ñÁ­Çñ³­ñÇó­ï³ñ­µ»ñ­»Ý. γÝáÝ 1.­ áñ­ï»Õ­ ³Û¹­ Ãí»­ñÇ­ Ãí³Ý­ß³Ý­Ý»­ñÁ­ Çñ³­ñÇó ï³ñ­µ»ñ­ »Ý.1 ¨ −3(1) Ãí»ñÁ£ ø³ÝÇ áñ |−3. |−3.. = + 0..­»Ã»­Ýñ³Ýù­áõ­Ý»Ý­ÝáõÛÝ­Ýß³­- ÝÁ. = − 0. ³å³ ·ñáõÙ »Ýª a ≠ b£ úñÇݳϣ гٻٳï»Ýù −3....1 ¨ −3(1) 112 . 3.000 .(1) = 3.(1)| = 3. áñÇ µ³- ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÁ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿£ ºÃ» a ¨ b Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÁ (³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ) Çñ³ñ ѳí³ë³ñ »Ý. ´³ó³­ë³­Ï³Ý­³Ý­í»ñç­ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³­ÏÁ­÷áùñ­¿­0- Çó­¨­÷áùñ­¿­ó³Ý­Ï³­ó³Í­¹ñ³­Ï³Ý­³Ý­í»ñç­ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ïá­- ïá­ñ³­ÏÇó£­ 0­ ÃÇ­íÁ­ ÷áùñ­ ¿­ ó³Ý­Ï³­ó³Í­ ¹ñ³­Ï³Ý­ ï³ë­Ýáñ­¹³­- ϳݭÏá­ïá­ñ³­ÏÇó£ γÝáÝ 3.1 = 3..­³å³­³ÛÝ­Ïá­ïá­ñ³ÏÝ­¿­Ù»Í.000 ..­áñÇ ³Ù­µáÕç­Ù³­ëÁ­Ù»Í­¿£­ÆëÏ­»Ã»­³Ù­µáÕç­Ù³­ë»­ñÁ­Çñ³ñ­Ñ³­í³­- ë³ñ­»Ý.­³å³­¹Ç­ï³ñÏ­íáõÙ­»Ý­ëïá­ñ³­Ï»­ïÇó­Ñ»­ïá­³ÛÝ­³Ù»­- ݳ­÷áùñ­ ϳñ­·Á. »Ã» a-Ý Ñ³í³ë³ñ ã¿ b.. »Ã» Ýñ³ ³éç¨ ¹Ý»Ýù §−¦ ϳ٠§+¦ Ýß³ÝÁª 0 = 0. ºñ­Ïáõ­³Ý­í»ñç­ï³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³Ï­Ý»ñ­(³Û­ëÇÝùÝ­Çñ³­- ϳݭÃí»ñ)­Çñ³ñ­Ñ³­í³­ë³ñ­»Ý. áñ Ýñ³Ýó å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 9-Á ã¿)£ ²Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ѳٻٳï»ÉÇë ջϳí³ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñáí.1000..1| = 3. γÝáÝ 2.111. áñÁ ãÇ ÷áËíáõÙ..000.. ³å³ ·ñáõÙ »Ýª a = b£ ºÃ» a-Ý ÷áùñ ¿ b-Çó..­ ¨­ ³ÛÝ­ Ïá­ïá­ñ³ÏÝ­ »Ý­ ѳ­Ù³­ñáõÙ­ Ù»Í.

33 ¨ ³ëáõÙª §2.33 ÃÇíÁ. áñ Ï³Ù³Û³Ï³Ý »ñÏáõ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ. ÇëÏ 2. Áëï Çñ³Ï³Ý Ãí»- ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïÙ³Ý í»ñÁ Ýßí³Í ϳÝáÝ 3-Ç.(1)£ ø³ÝÇ áñ ³Û¹ Ïáïá- ñ³ÏÝ»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý. ù³Ý í»ñç³íáñ ï³ë- Ýáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.1 > −3(1)£ ²Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÙ³Ý. ëï³óíáõÙ ¿. áõëïÇ ³é³çÇÝ Ïáïáñ³ÏÇ Ùá- ¹áõÉÁ ÷áùñ ¿ »ñÏñáñ¹ Ïáïáñ³ÏÇ Ùá¹áõÉÇóª 3. ѳÝÙ³Ý. a ≈ 2. áõñ»ÙÝ 2.1 < 3. ×Çßï ³ÛÝå»ë. áñÁ. ë³Ï³ÛÝ ³é³çÇÝ Ïáïáñ³ÏÇ »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç Ãí³Ýß³ÝÁª 0-Ý. ³Û¹ ϳÝáÝÝ»ñÇ ËÇëï ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý µáõÑ»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹íáÕ §Ø³Ã»Ù³ïÇ- Ï³Ï³Ý ³Ý³Éǽ¦ ³é³ñϳÛÇ ¹³ëÁÝóóáõÙ. ¹ñ³Ýó ×ß·- ñÇï Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ ³Ûëï»Õ Ù»Ýù ã»Ýù µ»ñáõÙ£ Ø»Ýù áõÕÕ³ÏÇ Ïѳٳ- ñ»Ýù.33-Á a ÃíÇ­Ùá­ï³ñ­ÏáõÙÝ­¿­Ù»Ï­Ñ³ñ­Ûáõ­ñ»­ñáñ­¹³­Ï³­- ÝÇ­×ß­ïáõ­ÃÛ³Ùµ­Ñ³­í»­Éáõñ­¹áí­(í»ñ¨Çó)¦£ §Ø»Ï ѳñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ¦ µ³é»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ݳ¨ ³ëáõÙ »Ý §ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ÙdzíáñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ¦: ø³ÝÇ áñ a ÃíÇ ·ñ»É³Ó¨áõÙ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá »ññáñ¹ Ãí³Ýß³ÝÁ Ù»Í ¿ 113 . ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù 2.32 ÃÇíÁ.32-Á a ÃíÇ­Ùá­ï³ñ­ÏáõÙÝ­¿­Ù»Ï­Ñ³ñ­Ûáõ­ñ»­ñáñ­¹³­Ï³­ÝÇ­×ß­ïáõ­ÃÛ³Ùµ­å³­- ϳ­ëáñ­¹áí­(Ý»ñù¨Çó).32-Ç Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ãí³Ýß³ÝÝ ³í»É³óÝ»Ýù 1-áí.32. ÷áùñ ¿ »ñÏñáñ¹ Ïáïáñ³ÏÇ »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç Ãí³Ýß³ÝÇóª 1-Çó. ³ñ- ï³¹ñÛ³ÉÁ ¨ ù³Ýáñ¹Á (»Ã» µ³Å³Ý³ñ³ñÁ ½ñá ã¿) Çñ³Ï³Ý ÃÇí ¿.33. ³å³. µÝ³Ï³Ý³µ³ñ. ÇÝãå»ë í³ñíáõÙ »Ý »ñÏáõ í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïá- ïáñ³ÏÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ. ÷áùñ ¿ a-Çó£ ºÃ» 2.. ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ.32-Á a-Ç Ùáï³ñÏáõÙÝ ¿ Ý»ñù¨Çó. ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ¨ ù³Ýáñ¹Á Ùáï³íá- ñ³å»ë ѳßí»ÉÇë (³Û¹ »Õ³Ý³ÏÇÝ ¹áõù ͳÝáà »ù 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ §Ø³Ã»Ù³- ïÇϳ¦ ³é³ñϳÛÇ ¹³ëÁÝóóÇó)£ ²Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñáí ïñíáÕ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Ùáï³ñÏáõÙ »Ý í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñáí£ Ð»Ýó ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ·ñ³éÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ ÑáõßáõÙ ¿. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù 2.3282828.33-Áª í»ñ¨Çó. ¨. Áëï ѳٻٳïÙ³Ý Ï³ÝáÝÇ.3(28) = 2. ºÃ» ³Ûë Ïáïáñ³ÏÇ ·ñ³éáõÙÝ Áݹѳï»Ýù ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç Ãí³Ýß³ÝÇ íñ³.Ãí»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ áõÝ»Ý ÙǨÝáõÛÝ ³ÙµáÕç Ù³ëÁª 3£ ²Û¹ Ãí»ñǪ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ³é³çÇÝ Ï³ñ·»ñÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Çñ³ñ ѳí³ë³ñ »Ý (1 »Ý). µ³½Ù³- å³ïÏÙ³Ý ¨ µ³Å³ÝÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ µ³ñ¹ »Ý. áñ −3. Áݹ áñáõÙ ÙdzÏÁ£ ¶áñÍݳϳÝáõÙ ³Ýí»ñç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ (³ÛëÇÝùÝ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ) Ñ»ï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñáõÙ »Ý Ùáï³- íáñ. Áݹ áñáõÙ ·ñáõÙ »Ýª a ≈ 2. û ÇÝãå»ë ³Û¹ Ùá- ï³ñÏáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝïñ»É£ ¸Çï³ñÏ»Ýù ûñÇݳϣ ¸Çóáõù A = 2.­2.32 < a < 2. áñÁ Ù»Í ¿ a-Çó (Áëï ϳÝáÝ 3-Ç)£ ²ÛëåÇëáí 2..

003004 ÃíáõÙ Ý߳ݳϳÉÇó »Ý 3 Ãí³Ýß³ÝÇó ëÏë³Í µáÉáñÁ: 0..01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ Ý»ñù¨Çó ¨ ÙdzųٳݳϪÏÉáñ³óáõÙáí: ÆëÏ −2. a ≈ 2. ÃíÇ ·ñ³éÙ³Ý Ù»ç Ý߳ݳϳÉÇó »Ý ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ·ñí³Í µáÉáñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ£ ÎÉáñ³óÝ»É ÃÇíÁ. ÙÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõ- ÃÛ³Ùµª Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÏÉáñ³óÝ»É ³ÛÝ ÙÇÝ㨠³ÛÝ Ï³ñ·Á.101101110.0103.035021 » 0.328 < a < 2..5-Çó. áñ 2.33 < b < −2.328-ÇÝ ³í»ÉÇ ¿ Ùáï. áñáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ ³Û¹ Ãí³Ýß³ÝÁª ѳçáñ¹ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáí ½ñáÝ»ñáí: êïáñ¨ µ»ñí³Í ÏÉáñ³óáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñí³Í »Ý ÙÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÁ. −0. ù³Ý 2. ù³Ý 2.035000 = 0.329.0001 ×ßïáõÃÛ³Ùµª ÏÉáñ³óáõÙáí: ÜÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí b = −2.32 ³Ýѳ- í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. a ≈ 2. 114 . áñï»Õ 2. ûñÇݳÏ.(302) ÃíÇ ·ñ³éÙ³Ý Ù»ç Ý߳ݳϳÉÇó »Ý ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ·ñí³Í µá- Éáñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ.329-ÇÝ: 2. 3.3283: ²ÛÅÙ a-Ý í»ñ¨Çó ¨ Ý»ñù¨Çó Ùáï³ñÏáõÙ- Ý»ñÇ ×ßÇï Ù»çï»ÕáõÙ ¿: ²ÛëåÇëÇ ¹»åùáõÙ 2.001 ×ßïáõÃÛ³Ùµ í»ñ¨Çó: гݷáõÝáñ»Ý 2.0350.75.7523 ≈ 3. ³å³ a-Ý ³í»ÉÇ Ùáï ¿ 2.3283-Ý ¿ ÁݹáõÝíáõÙ áñå»ë a ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙ 0. Áݹ áñáõÙ −2.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ í»ñ¨Çó: ØïóÝ»Ýù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ Ýß³­Ý³­Ï³­ÉÇó­ Ãí³Ý­ß³­ÝÇ ·³Õ³- ÷³ñÁ: î³ë­Ýáñ­¹³­Ï³Ý­Ïá­ïá­ñ³­ÏÇ­Ýß³­Ý³­Ï³­ÉÇó­Ãí³Ý­ß³Ý­»Ý­³Ý­- í³­ÝáõÙ­Ýñ³­(Ó³­ËÇó­³ç)­³é³­çÇÝ­½ñá­ÛÇó­ï³ñ­µ»ñ­Ãí³Ý­- ß³­ÝÁ.32829-Ç Ñ³Ù³ñ ×Çßï »Ý −2.329.33 ¨ b ≈ −2. 0. ³Û¹ å³ï׳éáí a-Ý 2.329-Á a-Ç Ùáï³ñÏáõÙÝ ¿ 0.33-Á a-Ç Ùáï³ñÏáõÙÝ ¿ Ù»Ï Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµª ÏÉáñ³óáõ- Ùáí: ÜáõÛÝ Ï»ñå ¹³ï»Éáíª Ïëï³Ý³Ýù.7500 = 3.32.010278 ≈ −0.3282 < a < 2.328.33-ÇÝ. áñï»ÕÇó b ≈ −2.32-Á b ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÝ ¿ 0.­ ÇÝã­å»ë­­ ݳ¨­ ѳ­çáñ¹­ µá­Éáñ­ Ãí³Ý­ß³Ý­Ý»­ñÇó­ Ûáõ­ñ³­- ù³Ýã­Ûáõ­ñÁ: úñÇݳÏÝ»ñª 235 000 ÃíÇ µáÉáñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ Ý߳ݳϳÉÇó »Ý. 0. 0. áñ a ÃíÇ ·ñ»É³Ó¨áõÙ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ãáññáñ¹ ϳñ·Ç Ãí³Ýß³ÝÁ 5-Çó ÷áùñ ¿.010300 = −0. áñ 2.328-Á a-Ç Ùáï³ñÏáõÙÝ ¿ Ù»Ï Ñ³½³ñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ- Ý»ñù¨Çó ¨ ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ïª ÏÉáñ³óáõÙáí: ¸³ Ñ»ï¨áõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó.33-Á b ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÝ ¿ 0.32-ÇÝ: ²Û¹ å³ï׳éáí ³ëáõÙ »Ý.

02339 ≈ −0.18.­ ³å³­ ·áõ­Ù³­ñáõÙ­ »Ý­ (ϳ٭ ѳ­- ÝáõÙ)­ëï³ó­í³Í­Ùá­ï³­íá­ñáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÁ: úñÇÝ³Ï 1: a = 23. ûñǭݳϭ ٻϭ ѳñ­Ûáõ­ñ»­ñáñ­¹³­Ï³­ÝÇ. −0. ѳݻÉáõ. µ³½Ù³å³ï- Ï»Éáõ ¨ µ³Å³Ý»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ݳ˳å»ë Ýñ³Ýù ×Çßï ÏÉáñ³óÝ»É: ÆÝã- å»ë ¹³ ³Ý»Éª Ïå³ñ½³µ³Ý»Ýù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ ï»ëùáí ·ñí³Í Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºñ­Ïáõ­ Ãí»­ñÇ­ ·áõ­Ù³­ñÁ­ (ϳ٭ ï³ñ­µ»­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÁ)­ Ùá­ï³­íá­ñ³­å»ë­ Ñ³ß­í»­Éáõ­ ѳ­Ù³ñ­ ³Û¹­ Ãí»­ñÁ­ ÏÉá­ñ³ó­ÝáõÙ­ »Ý­ ÝáõÛÝ­ ×ß­ïáõ­ÃÛ³Ùµ.24: ²Ûëï»ÕÇó ¿É Ï·ïÝ»Ýù å³ï³ë˳ÝÁ.7373.78665.­ µ³½­Ù³­å³ï­Ï»É­ (ϳ٭ µ³­Å³­Ý»É) ëï³ó­í³Í­ Ùá­ï³­íá­ñáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÁ­ ¨­ ³ñ¹­ÛáõÝ­ùÁ­ ÏÉá­ñ³ó­Ý»É­­ ÙÇÝ㨠³Û¹­ÝáõÛÝ­(»ñ­ñáñ¹)­Ýß³­Ý³­Ï³­ÉÇó­Ãí³Ý­ß³­ÝÁ: úñÇÝ³Ï 2: ¸Çóáõù a = 135.(73) = 1.. b = 0.94. a + b ≈ 18.37 · 106.0234.00687(51): ÎÉáñ³óÝ»Éáí ÙÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÁª Ùáï³íáñ³å»ë ѳß- a b í»Ýù a · b.1834(567) ¨ b = −4. »ñµ ѳÝÙ³Ý ¨ ·áõÙ³ñ- Ù³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ϳï³ñ»Éª ÏÉáñ³óÝ»Éáí ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ëÝáñ- ¹³Ï³Ý. 2 35 000 ≈ 235 000 = 2. ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ëÝÛ³Ï. áñ a ≈ 23.. ÙÇÝã¨ Ù»Ï Ñ³- ½³ñ ¨ ³ÛÉÝ ×ßïáõÃÛ³Ùµ: êïáñ¨ ÏÓ¨³Ï»ñå»Ýù ÙÇÝ㨠áñ¨¿ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óáõÙáí Ùáï³íáñ µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý áõ µ³Å³ÝÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ: ºñ­Ïáõ­Ãí»­ñÇ­³ñ­ï³¹ñ­Û³­ÉÁ­(ϳ٭»ñ­Ïáõ­Ãí»­ñÇ­ù³­Ýáñ­¹Á)­Ùá­ï³­íáñ­ Ñ³ß­í»­Éáõ­ ѳ­Ù³ñ­ ݳ˭ å»ïù­ ¿­ ³Û¹­ Ãí»­ñÁ­ ÏÉá­ñ³ó­Ý»É­ ÙÇÝ㨠ÙǨÝáõÛÝ­Ýß³­Ý³­Ï³­ÉÇó­Ãí³Ý­ß³­ÝÇ­(ûñǭݳϪ­ÙÇÝ㨭»ñ­ñáñ¹­Ýß³­Ý³­- ϳ­ÉÇó­ Ãí³Ý­ß³­ÝÇ)­ ×ß­ïáõ­ÃÛ³Ùµ. −−. b ≈ −4. a − b ≈ 27. ≈ 1. Ãí»ñÁ ݳ˳å»ë ÏÉáñ³óÝ»Éáí Ù»Ï Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµª Ùáï³íáñ³å»ë ѳß- í»Ýù Ýñ³Ýó ·áõÙ³ñÝ áõ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ÈáõÍáõÙ: ÎÉáñ³óÝ»Éáí ³Û¹ Ãí»ñÁ Ù»Ï Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµª Ïëï³Ý³Ýù.35 · 105: Âí»ñÁ å³ïß³× Ó¨áí Ùáï³íáñ³å»ë ·áõÙ³ñ»Éáõ. ÙÇÝã¨ Ù»Ï Ñ³½³ñ»ñáñ¹³Ï³Ý. 2 365 780 ≈ 2 370 000 = 2.2375101101110.42: гٳÝÙ³Ý Ó¨áí »Ý í³ñíáõ٠ݳ¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ.74.. 1.. −− ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: b a 115 .

³ñï³¹ñÛ³ÉÇÝ.93568 ≈ 0. áñÁ ×ß·ñÇï ³ñ¹ÛáõÝùÇó ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ 2.00688 −− ≈ −−−−−−− = 0. ≈ 19800. ³å³ ݳ¨ Ýñ³ Ùáï³ñÏÙ³Ý ù³é³Ïáõ- ëÇÝ ÏÉáñ³óÝ»Ýù ÙÇÝ㨠³é³çÇÝ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ. áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí£ ò³Ýϳó³Í a.ù³Ýáñ¹Á) Ùáï ÏÉÇÝÇ ³Û¹ »ñÏáõ Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÇÝ (ï³ñµ»ñáõÃÛ³ÝÁ. ≈ 0. Ïëï³- ݳÝù a2 ≈ 1 · 1 = 1. ÷áùñ ×ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³Ý »Ý ݳ¨ ùÇã ù³- ݳÏáõÃÛ³Ùµ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ: àñù³Ý Ù»Í Ãíáí Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí í»ñóÝ»Ýù »ñÏáõ Ãí»ñÇ Ùáï³ñÏáõÙÝ»ñÁ.. −− ≈ 19800. 3) a · b = b · a (µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý ï»Õ³÷áË»ÉÇáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ). 2) (a + b) + c = a + (b + c) (·áõÙ³ñÙ³Ý ½áõ·áñ¹³Ï³Ý ûñ»ÝùÁ). 4) (a · b) · c = a · (b · c) (µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý ½áõ·áñ¹³Ï³Ý ûñ»ÝùÁ).088025 − 2.. ù³- Ýáñ¹ÇÝ): úñÇݳÏ.4 = 1. áñÁ ×ß·ñÇï ³ñ¹ÛáõÝùÇó Ïï³ñµ»ñíÇ Áݹ³Ù»ÝÁ 2.00688 = 0. a 136 13600000 −− ≈ −−−−−−− = −−−−−−−− = 19767.b ¨ c Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï »Ý Ñ»ï¨Û³É ѳí³ë³ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁª 1) a + b = b + a (·áõÙ³ñÙ³Ý ï»Õ³÷áË»ÉÇáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ).936.1025 ≈ 2. ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ѳßí»É Ýñ³ ù³é³ÏáõëÇÝ: ºÃ» Ý³Ë ³Û¹ ÃÇíÁ.088025 − 1 = 1. −− ≈ 0. ÈáõÍáõÙ: ÎÉáñ³óÝ»Éáí ÙÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÁª ÏáõݻݳÝù.088025 − 2 = 0.00005058..0120-áí£ Üß»Ýù Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ³ÛÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.10 ≈ 0.96 ≈ 2. b 0.00688: ²Û¹ ¹»åùáõÙ. a ≈ 136.45 = 2. b ≈ 0. 5) a · (b + c) = a · b + a · c (µ³ßË³Ï³Ý ûñ»ÝùÁ).088025 Ãíáí: ÆëÏ »Ã» ÃÇíÝ áõ Ýñ³ Ùáï³ñÏÙ³Ý ù³é³ÏáõëÇÝ ÏÉáñ³óÝ»Ýù ÙÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ.4 · 1. ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ.088025 Ãíáí: ºÃ» a ÃÇíÝ áõ Ýñ³ Ùáï³ñÏÙ³Ý ù³é³ÏáõëÇÝ ÏÉáñ³óÝ»Ýù ÙÇÝ㨠»ñÏñáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ. áñÁ ×ß·ñÇï ³ñ¹ÛáõÝùÇó ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ 2. ³å³ Ïëï³óíÇ a2 ≈ 1.. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù a2 ≈ 1. 116 . a · b ≈ 136 · 0.10.4. »Ýó¹ñ»Ýù ïñí³Í ¿ a = 1.0000506: b a ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ: Ø»Í ×ßïáõÃáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ãí³Ý- ß³ÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ. ³ÛÝù³Ý Ùáï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ (ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ.0.00688 688 b 0.936.44(5) ÃÇíÁ.45 · 1.0000506: a 136 a b ä³ï³ë˳ݪ a · b ≈ 0.

577. ·) a = −7. ·) Ù»Ï Ñ³½³ñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óáõÙáí: 295.02303.2638 ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ: ³) Ù»Ï ï³ëÝáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ å³Ï³ëáñ¹áí. 10) a · 0 = 0. 9) a · 1 = a.12528: 117 . ·) a = 0. ¹) a = 2. ¹) a = −0. 7) a + (−a) = 0. ¶ï»°ù a ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ ѳí»Éáõñ¹áíª ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç 1 ÙdzíáñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ. µ) Ù»Ï Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ѳí»Éáõñ¹áí. »Ã». ¹) a = 0. ·) a = 2. Üß»°ù 0. ³) a = 1.34354: 298.24851. 1 1 12) a · −− = 1 (»Ã» a ≠ 0). ³) a = 0. µ) a = 1. ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ §≈¦ Ýß³ÝÁ: ÆÝãå»±ë »Ý Ï³ñ¹áõÙ a ≈ a1 ·ñáõÃÛáõÝÁ: 294. »Ã».56789.2345.02325. 8) a − b = a + (−b). »Ã».555: 299.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ.76543. ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÃÇíÁ ÏÉáñ³óÝ»É ÙÇÝ㨠»ñÏñáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ: 297. 6) a + 0 = a. µ) a = 3. a ÃÇíÁ ÏÉáñ³óñ»°ù 0. (−− -Ý ÏáãíáõÙ ¿ a ÃíÇ Ñ³Ï³¹³ñÓ) a a 1 a 13) a · −− = −− (»Ã» b ≠ 0)£ b b 293. ³) a = 1. µ) a = 0. 11) −a = (−1) · a. ¶ï»°ù a ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ å³Ï³ëáñ¹áíª ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá »ñÏ- ñáñ¹ ϳñ·Ç 1 ÙdzíáñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ.3456. ÂíÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý ï»ëùáí ·ñ³éÙ³Ý Ù»ç á±ñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ Ý߳ݳϳÉÇó: 296.24158.

+ 0.700.010010. É) 0. ») a = −7. ·) a = 0. Ç) 0. a ÃÇíÁ ÏÉáñ³óñ»ù 0.. ¿) 0. µ) a = −1..238.17.001 ×ßïáõÃÛ³Ùµ.03520. Ã) 10.405. ¹) a = 2.0003. »Ã».0050.52. Å) 6..0100: 302. 930(1) ÃÇíÁ ÏÉáñ³óñ»ù ÙÇÝ㨠Ûáûñáñ¹. ½) Ù»Ï Ñ³ñÛáõñÛ³Ï: 303. b = 0.6265: 301. b = −3. 300.(42): 118 . µ) 0..005. ·) a = 0.100100010.256.. ¹) 7.. »ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÁ: 304. ») Ù»Ï ï³ëÝÛ³Ï. Ò¨³Ï»ñå»ù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ï»ëùáí ïñí³Í »ñÏáõ Ãí»ñÇ Ùáï³íáñ µ³Å³ÝÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ ÙÇÝ㨠ãáññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 308.33.2. 1039. ·) Ù»Ï Ñ³½³ñ»ñáñ¹³Ï³Ý. ³) a = 8. ³) 3. b = −0.11..91011. ³) a = 3.2626. 1995. Ò¨³Ï»ñå»ù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ï»ëùáí ïñí³Í »ñÏáõ Ãí»ñÇ Ùáï³íáñ µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ ÙÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳ- ϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 307. ½) 0.555. ·) 0. Àݹ·Í»ù ïñí³Í ÃíÇ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ. ¹) Ù»Ï Ùdzíáñ..42426. ¹) a = 0.00067.352. ãáññáñ¹.7235. Ò¨³Ï»ñå»ù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ï»ëùáí ïñí³Í »ñÏáõ Ãí»ñÇ Ùáï³íáñ ѳÝÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ëÝáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 306.203. µ) a = −8. ½) 0.7(3) + 3.1 ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óñ»ù a áõ b Ãí»ñÁ ¨ ѳßí»ù Ýñ³Ýó Ùá- ï³íáñ ·áõÙ³ñÝ áõ Ùáï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ. ØÇÝ㨠0. µ) Ù»Ï Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³Ý. Á) 7. »Ã». í»ó»ñáñ¹.28. b = 2. ») 4.91011. ÑÇÝ·»ñáñ¹. b = 0. 1996 ÃÇíÁ ÏÉáñ³óñ»ù ÙÇÝ㨠³) Ù»Ï ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý. ¿) 2. Ò¨³Ï»ñå»ù ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ï»ëùáí ïñí³Í »ñÏáõ Ãí»ñÇ Ùáï³íáñ ·áõÙ³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ ÙÇÝã¨ Ù»Ï Ñ³½³ñ»ñáñ¹³Ï³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 305.0420.

045.(1): 311.231.75.(1). b = 1. ¿) a = 12. ¹) a = 0. à±ñ ¹»åùáõÙ »Ý »ñÏáõ a ¨ b Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ Çñ³ñ ѳí³ë³ñª (a = b)£ 313.(3). »Ã». b = 0. ») a = 0. b = 2.002434. b = 357.923.(1). ¿) a = 45. ³) a = 0. ») a = −12. Á) 2. ØÇÝ㨠0. b = 10.309.(2).009293. ») a = 0. ³å³ |a| < |b|£ 318.(2): 312.131.1456. b = 0. b = 2. Øáï³íáñ ѳßí»ù ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ¨ a : b ù³Ýáñ¹Á ÙÇÝ㨠»ñÏñáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óáõÙáí.1145.2. ½) a = 0. ³) a = 1. à±ñ ¹»åùáõÙ a ≠ b£ 317.(7) − 2. b = −0. b = −3.(2). γñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù ÃÇíÁ ³) Ù»Í ÉÇÝ»É Çñ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÇó. µ) a = 3. µ) ѳí³ë³ñ ÉÇÝ»É Çñ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÇÝ. Ò¨³Ï»ñå»ù Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ¨ ½ñáÛÇ Ñ³Ù»Ù³ïÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ£ 315. »Ã». ³å³ |a| > |b|.203.253. ³) a = −2.573. b = −0.111. ¸Çóáõù |a| = |b|. ½) 7 − 0.693.00494. µ) a = 2.(45) − 1. à±ñ ¹»åùáõÙ »ñÏáõ a ¨ b Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ Çñ³ñ ѳí³ë³ñ ã»Ýª (a ≠ b)£ 314.536. à±ñ ¹»åùáõÙª ³) »Ã» a > b.(45). b = 0.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óñ»ù a áõ b Ãí»ñÁ ¨ ѳßí»°ù Ýñ³Ýó Ùá- ï³íáñ ·áõÙ³ñÝ áõ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ.5781.78788.777. µ) »Ã» a > b. b = −10.6(12). b = 0.(3). ¿) 1.(5): 310. ØÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÉáñ³óÝ»Éáí a áõ b Ãí»ñÁ` Ùáï³íáñ ѳßí»ù Ýñ³Ýó ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ¨ a : b ù³Ýáñ¹Á.(3).03531.5642. b = 10. »Ã».4545.1264 − 3. b = 1. ·) a = −5. ·) a = −2. ÆÝãå»±ë »Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÙª ³) ¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÁ.593.(2).435. 119 . b = 0. b = −1.1264. ¹) a = 0. ·) a = −0.454. µ) a = 2.56. ¹) a = 382. µ) µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÁ£ 316. ½) a = 4. Ã) 5. b = −3. b = −0.

. òáõÛó ïí»ù ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ëïáõÛ·áõÃÛáõÝÁª ³) 0. ½) −− ¨ 0..313132 < −0.(23) ¨ 0..023023 < 3. 0. −4.(7) + 3.313131. 321.727272 ≤ 106.7 · 8. ¨ 5.4444444. 0. 3 9 3 ¿) −4.(6) − 5. ¹) 0.(3).98) · 0 > 5. ¨ −2.(12).(4) · 5. ·) 1...(1).24563.. −4.(7)) · 8. 0.(1).9. µ) (−12.023024: гٻٳï»ù Ãí»ñÁ (321-322).(5).(1). ½) 0.7(5).(5) · (−2 −−−) < 3. ·) ÷áùñ ÉÇÝ»É Çñ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÇó£ ºÃ» ³Ûá. 0.(8) · (−4.1115. ·) 5.(45): 323.75757 < 0. ») 0. ³) 2. 3 1 ·) 2. âϳï³ñ»Éáí µáÉáñ ѳßí³ñÏÝ»ñÁª µ³ó³ïñ»ù.124: 9 8 325.1 · (−4 −−): 7 320. 0. Á) 0.(72) < 106.7556.1.125...(2).(4).(4) · 5.98 < −8...(27) ¨ −−−: 10 322. µ) 0 ¨ −10.1(1) ¨ 0.(54).142536.. ³å³ µ»ñ»ù ûñÇݳÏÝ»ñ£ 319.234.545454 ¨0. −2(778): 324.6). Âí»ñÁ ¹³ë³íáñ»ù Ýí³½Ù³Ý Ï³ñ·áíª 1 1 −−..2456 ¨ 1.1(25).2456 ¨ 1.(4) ¨ 0.313131: 120 . ³) 5 ¨ 5. Âí»ñÁ ¹³ë³íáñ»ù ³×Ù³Ý Ï³ñ·áíª ³) −0.(6)) · > −6.333333 ¨ −−. ¹) (5. µ) 1. −2. ¨ −4. û ÇÝãá±õ ¿ ×Çßï ѳ- í³ë³ñáõÃÛáõÝÁª 1 ³) 0 · (−5 −−) < 3. 13 1 ») (−3.42424242. µ) −0..(75) < 0.42424242. 1 1 ») 0.5444444.(31) ≤ −0.. µ) 3..(023) < 3.(7). ¹) 1. −−.75758.31311311131.727273. ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁª ³) 106. µ) 0.

(5).6 + 3. ½) a ¨ |b|£ 328.(2) = 0.3 − 7. 331..3..729.(7).(3).8 < 3.21 + 0. ³) 3.(5): 333.. áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ïí³Í a ¨ b Ãí»ñÇ ÙÇ稪 ³) a = 2. 2. ¹) a = −5.: 332.(21) · 3.8. b = −5. Üß»ù ÙÇ áñ¨¿ ÃÇí.3 · 3.15.1234567.(2) + 3 −−. ³) 3.1 + 0.(1) ¨ 2. µ) a = 3.(13) − 13.4.5 < −3.(3) + 7). ÆÝã áñ Ù»ÏÁ Ùï³Í»ó ÙÇ ÃÇí. áñÁ Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÇó Ù»Í ¿. ») 13. ¹) 2.1 + (3. ¹) 5 + 0.8 · 0. µ) −3.(4) < −3 + 0.7(1) · 0. ·) −4. ·) (−5.5 < −4.1 3. ·) −5. áñ a < b£ ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ (331-332). µ) 5.1234567.(27) · 5 − 3.2. гßí»ù (334-335).7 · 0. ³) 3. µ) −b ¨ 0.1 + 3. ¹) −3.(51).111 Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýß»ù ·áÝ» ÙÇ ÃÇí.6 + 2.(8) · 0.(4).41 · 2.(3)) + 7 = −5. 3 3 µ) (−5.4 · ((−7) · 2): 334.7 · 0. ·) 3.8 · 0. b = 3. Îå³Ñå³ÝíÇ ³ñ¹Ûá±ù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ.(2). ½) −1 · 3.1 · 0. ·) a = −3.729 < 3.). ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁª 1 1 ³) 3 −− + 0.1 < 5. áñÁ Ù»Í ¿ a-Çó. b = −3. Å) 3 · −−.4 · (−7)) · 2 = −5..2 < −5. ¹) b ¨ −a. µ³Ûó ÷áùñ ¿ b-Çó£ ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù. a ¨ b Ãí»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý.41 − 5. b = 2. ·) −b ¨ a. µ) −5.5.326.(3). Á) 1 · (−5. ÇëÏ ÙÛáõëÇóª ÷áùñ£ 327.10110111. ¨ |a| < |b|£ гٻٳï»ù Ãí»ñÁª ³) a ¨ 0.(5) · 7.(27) · 4.(21): 330..(13).5 + 2.(7) · 5..(2). 17 1 Ã) 1 · −−−. ¿) 0 · 5. »Ã» Ýñ³ »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù µ³ó³ë³Ï³Ý Ãíáí ϳ٠½ñáÛáí£ ´»ñ»ù ûñÇݳÏÝ»ñ£ 329.. ») −b ¨ −a. 19 3 121 .(3) < −5 · 0.14.(21) · 7 + 5.

(023).1(27). 0.(3).2.0(01) ÃÇíÁ ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá ³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç 1 Ùdzíá- ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ£ 338..(2) 0.1 ×ßïáõÃÛ³Ùµª ·ï»ù Ýñ³Ýó Ùáï³íáñ ·áõÙ³ñÁ. ·) 7 − 0.): 335.(45) − 1.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ ·) a = 12.2 + (−1.236 + 2.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ. ·) 0.7(3) + 3. ») 2..(7).101101110.(7) − 2. ·) −1. µ) a = 1.. ¹) 1.4 8 Ë) 11. ¶ï»ù a ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ ѳí»Éáõñ¹áíª ³) a = −0(3) ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá »ññáñ¹ ϳñ·Ç 1 ÙdzíáñÇ ×ßïáõ- ÃÛ³Ùµ µ) a = −1.7 5.001 ×ßïáõÃÛ³Ùµ£ 122 .2777 ëïáñ³Ï»ïÇó Ñ»ïá »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç 1 ÙdzíáñÇ ×ßïáõ- ÃÛ³Ùµ ·) a = −12. ÂÇíÁ ÏÉáñ³óñ»ù 0. µ) 0. îí³Í Ãí»ñÁ ÏÉáñ³óÝ»Éáí 0.238. µ) (5. ¹) 2.34(8).1264 − 3. −3..101101110.9 + (−0.1 ×ßïáõÃÛ³Ùµª ·ï»ù Ýñ³Ýó Ùáï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ. îí³Í Ãí»ñÁ ÏÉáñ³óÝ»Éáí 0.1145. + (−11... ³) 127.(1).288 + 0.123. ¹) (−2... + 0. ¶ï»ù a ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ å³Ï³ëáñ¹áíª ³) a = 0.28) · −−−−: 1.: 339.4 · −−−−. µ) −1. 1 1 Ç) −3..4 · 1. ³) (3.238.4545 − 1.(42): 340.28 336. µ) 2. ¹) −0. γï³ñ»ù 354-355 ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁª ÏÉáñ³óÝ»Éáí Ýñ³ÝóáõÙ ïñí³Í Ãí»ñÁ ÙÇÝ㨠0.(56): 341.7) · −−−.0(1) 0.(95) · 5..7.7)) + 1. ½) 5. ³) 1.1234567891011. 1 1 ·) (5. ³) 3.(7))) + 0.100100010. É) −5 · −−.1 ×ßïáõÃÛ³Ùµ£ 337. 001 ×ßïáõÃÛ³Ùµ.56789101112.1641 − 3.555.

ÎÉáñ³óÝ»Éáí ïñí³Í Ãí»ñÁ ÙÇÝ㨠»ñÏñáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÁª ѳßí»ù Ýñ³Ýó Ùáï³íáñ ù³Ýáñ¹Á.56 · 0.(45) · 10. ») 0.(2).12.35 · 3. µ) 0. ÇëÏ 6-Á ¨ 3-Áª a ¨ b Ãí»ñÇ 1 ×ßïáõÃÛ³Ùµ Ùáï³ñÏáõÙÝ»ñÁª í»ñ¨Çó£ a + b ·áõÙ³ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï³ó»ù ³í»ÉÇ ×ß·ñÇï ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñª ÏÉáñ³óÝ»Éáí a ¨ b Ãí»ñÁ ³) 0.6(12) : 10.(3)..1 ×ßïáõÃÛ³Ùµ. µ) −3.(3). ¹) 0. ¹) 0. ½) 12.(1) · 0. ÎÉáñ³óÝ»Éáí ïñí³Í Ãí»ñÁ ÙÇÝ㨠»ñÏñáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó Ãí³Ýß³ÝÁª ѳßí»ù Ýñ³Ýó Ùáï³íáñ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ. γï³ñ»ù 158-159 ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁª ÏÉáñ³óÝ»Éáí Ýñ³ÝóáõÙ ïñí³Í Ãí»ñÁ ÙÇÝ㨠»ññáñ¹ Ý߳ݳϳÉÇó ÃÇíÁ£ 345.57 : 0.(2): 344.123456.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ.342. ³) 3.28 : 40. ³) 2.(1). ·) 3 · 2. ·) 0.(2) : 2.(1).251. µ) −4.3205 · 2.001 ×ßïáõÃÛ³Ùµ£ 123 .(1) ¨ b = 2. ·) 12 : 0.. îí³Í »Ý a = 5. ») 4. Ãí»ñÁ£ a + b ÃÇíÁ ·ïÝíáõÙ ¿ 5 + 2 = 7 ¨ 6 + 3 = 9 ³ÙµáÕç Ãí»ñÇ ÙÇ稪 7 < a + b < 9£ ²Ûëï»Õ 5-Á ¨ 2-Á a ¨ b Ãí»ñÇ 1 ×ßïáõÃÛ³Ùµ Ùáï³ñÏáõÙÝ»ñÝ »Ý Ý»ñù¨Çó.(1): 343.259.503.(2) : 1. ½) 45.

a < b£ úñÇݳÏ. ûñÇ- ݳÏ. ³å³ b < a£ ØǨÝáõÛÝ Ýß³ÝÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ÙdzÝáõÝ.­·á­Ûáõ­ÃÛáõÝ­áõ­ÝÇ­³ÛÝ­åÇ­ëÇ­c Çñ³­Ï³Ý­ÃÇí. ¨ ×Çßï ã»Ý 6 = 10 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ 6 > 10 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ Üϳï»Ýù.2 ¨ 1.1 Âí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Æñ³Ï³Ý Ãí»ñÁ »ÝóñÏíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñÇݪ 1-ÇÝ Ï³ÝáÝ£ ò³Ý­Ï³­ó³Í­»ñ­Ïáõ­a ¨­b Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñǭѳ­Ù³ñ­ï»­ÕÇ­áõ­ÝÇ Ñ»ï¨Û³É­³éÝ­ãáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇó­ÙÇ­³ÛÝ­Ù»­ÏÁ.3£ 3-ñ¹ ϳÝáÝ£ ò³Ý­Ï³­ó³Í­a.2 < 1. ³ÛÝå»ë. a = b. −5 > −10 ¨ 10 > −3-Áª ÝáõÛÝå»ë£ 2-ñ¹ ϳÝáÝ£ ò³Ý­Ï³­ó³Í­»ñ­Ïáõ­a ¨­b Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñǭѳ­Ù³ñ. áñ »Ã» a > b.­b ¨­c Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñǭѳ­Ù³ñ­a < b ¨­­b < c ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇó­ Ñ»ï¨áõÙ­ ¿­ a < c ³Ý­Ñ³­í³­ë³­- ñáõ­ÃÛáõ­ÝÁ£­ (²Ûë­ Ñ³ï­Ïáõ­ÃÛáõ­ÝÁ­ Ïáã­íáõÙ­ ¿­ ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­- ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇ­÷á­Ë³Ý­ó»­ÉÇ­áõ­Ã۳ݭ(ïñ³Ý­½Ç­ïÇ­íáõ­ÃÛ³Ý)­Ñ³ï­- Ïáõ­ÃÛáõÝ)£ 124 .­áñ­a < c ¨­c < b ϳ٭áñ­ÝáõÛÝÝ­¿ª­a < c < b£ úñÇݳÏ.¶ÈàôÊ IV ²Üвì²ê²ðàôÂÚàôÜܺð ºì ²Üвì²ê²ðàôØܺð kx + b > 0 {x2x+−13≥<00 4. −2 < 5 ¨ 3 < 11 ÙdzÝáõÝ »Ý. a > b.22 ÃÇí. áñ 1.­áñáÝù­µ³­- í³­ñ³­ñáõÙ­»Ý­a < b å³ÛÙ³ÝÇÝ. 6 ¨ 10 Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ 6 < 10 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. 1.22 < 1.3 Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 1.

áñ µ) a<b a + c < b + c. −− < 1 ¨ 1 < −− ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. ëï³ÝáõÙ »Ýù a + c < b + d£ 125 . Ïëï³Ý³Ýù −6 · 3 < 2 · 3 ϳ٠−18 < 6 ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³- ñáõÃÛáõÝÁ£ ì»ñÁ Ãí³ñÏ³Í ÑÇÝ· ϳÝáÝÝ»ñÇó µËáõÙ »Ý ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳï­Ïáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÁª гïÏáõÃÛáõÝ 1. áñ 9 3 8 4 −− < −−£ 9 3 4-ñ¹ ϳÝáÝ£ ò³Ý­Ï³­ó³Í­a. ³å³ a + c < b + d£ ¸³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. »Ã» ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù ÙǨÝáõÛÝ ¹ñ³- Ï³Ý Ãíáí£ úñÇݳÏ. Ïëï³Ý³Ýù ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõݪ 6 − 4 < 11 − 4 ϳ٠2 < 7£ 5-ñ¹ ϳÝáÝ£ ò³Ý­Ï³­ó³Í­a ¨­b Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇ­¨­ó³Ý­Ï³­ó³Í­c ¹ñ³­Ï³Ý Ãíǭѳ­Ù³ñ­a < b ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÇó­Ñ»ï¨áõÙ­¿­ac < bc ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÁ£ ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. −6 < 2 ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ µ³½Ù³- å³ïÏ»Éáí 3-áí. a < b å³ÛÙ³ÝÇó 4-ñ¹ ϳÝáÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ»ï¨áõÙ ¿.­b ¨­c Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñǭѳ­Ù³ñ­a < b ³Ý­Ñ³­í³­- ë³­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÇó­ Ñ»ï¨áõÙ­ ¿­ a + c < b + c ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­- ÃÛáõÝÁ£ ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. c<d −−−−−−−− ÇëÏ c < d å³ÛÙ³ÝÇó ÝáõÛݪ 4-ñ¹ ϳÝáÝÇ ÑÇÙ³Ý ac < b d íñ³ Ñ»ï¨áõÙ ¿. 15 ³) −−−−−−−−−−−− a+c<b+d Æñáù. áñ ×ßÙ³ñÇï ÙdzÝáõÝ ³Ýѳ- ³) a<b í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý¹³Ù ³é ³Ý¹³Ù c<d ·áõÙ³ñ»É (ÝÏ. »Ã» ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ç ¨ Ó³Ë Ù³ë»ñÇÝ ·áõÙ³ñ»Ýù ÙǨÝáõÛÝ ÃÇíÁ£ úñÇݳÏ.­áñ a < b ¨ c < d. 6 < 11 ëïáõÛ· (×ßÙ³ñÇï) ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÇÝ ·áõÙ³ñ»Éáí −4. áñ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ ãÇ ÷áËíÇ. b. áñ ÜÏ. c ¨ d Ãí»­ñÁ­³ÛÝ­åÇ­ëÇÝ­»Ý. áñ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ ãÇ ÷áËíÇ. ºÃ» a. 8 4 úñÇݳÏ. 15 b + c < b + d£ ²ÛÅÙ ÏÇñ³é»Éáí 3-ñ¹ ϳÝáÝÁ.

áñ −b < −a ϳ٠−a > −b£ гïÏáõÃÛáõÝ 6£ ºÃ» c-Ý­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ÃÇí­¿.­ áñ a < b ¨ c < d. áñ −a > −b£ 126 . áñáÝó Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñ »Ý. a. c ¨ d ¹ñ³Ï³Ý­ Ãí»ñÁ­ ³ÛÝåÇëÇÝ­ »Ý.. . »Ã» a > b ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÇÝ ·áõÙ³ñ»Ýù ÙǨÝáõÛÝ (−b) ÃÇíÁ.­»Ã»­»ñ­Ïáõ­Ãí»­ñÇ­ï³ñ­µ»­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÁ­¹ñ³­Ï³Ý ¿.­áñ a < b. an < bn. b.­¨­Ñ³­Ï³­é³­ÏÁ.­áñ­a < b. c ¨ d ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ 5-ñ¹ ϳÝáÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ a < b å³ÛÙ³ÝÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù ac < bc.. Ïëï³Ý³Ýù a + (−b) > b + (−b).. ³å³ ac < bd£ ¸³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ÇëÏ c < d å³ÛÙ³ÝÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù bc < bd£ ²ÛÅÙ 3-ñ¹ ϳÝáÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³ÝáõÙ »Ýù ac < bd£ гïÏáõÃÛáõÝ 4. áñï»ÕÇó ¨ Ñ»ï¨áõÙ ¿. »Ã» Ýñ³ »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù ÙǨÝáõÛÝ µ³ó³ë³Ï³Ý Ãíáí£ Æñáù.­ÇëÏ a-Ý­¨ b-Ý­³ÛÝ­åÇ­ëÇ­Ãí»ñ »Ý.­»Ã»­Ýñ³Ýó­ï³ñ­µ»­ñáõ­- ÃÛáõ­ÝÁ­¹ñ³­Ï³Ý­¿. ³å³­ a 2 < b 2£ ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÁ µËáõÙ ¿ ѳïÏáõÃÛáõÝ 3-Çó c = a ¨ d = b å³ÛÙ³ÝÇ ¹»åùáõÙ£ Þ³ñáõݳϻÉáí ÝáõÛÝ Ï»ñåª Ñ³çáñ¹ µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ Ñ³- Ù³ñ ÝáõÛÝå»ë Ïëï³Ý³Ýùª a3 < b3. a4 < b4. гïÏáõÃÛáõÝ 2£ ØÇ­Çñ³Ï³Ý­ÃÇíÁ­Ù»Í­¿­ÙÛáõëÇó. »Ã» a − b > 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÇÝ ·áõ- Ù³ñ»Ýù b ÃÇíÁ. ϳ٠áñ ÝáõÛÝÝ ¿ª a − b > 0: ºí ѳϳé³ÏÁ. ³å³ ac > bc£ ¸³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿.­áñ a < b. áñ ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ Ï÷áËíÇ Ñ³Ï³- ¹Çñáí. ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý¹³Ù ³é ³Ý¹³Ù µ³½Ù³- å³ïϻɣ Æñáù. n ∈ N£ (²Ûë ÷³ëïÇ ËÇëï ÑÇÙݳíáñí³Í ³å³óáõÛóÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ٳûٳïÇϳϳݭÇݹáõÏódzÛÇ­ëϽµáõÝùÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ. Ý³Ë a < b ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. a < b ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÇÝ ·áõÙ³ñ»Éáí (−b − a) ÃÇíÁª 4-ñ¹ ϳÝáÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ïëï³Ý³Ýùª a + (−b − a) < b + (−b − a). ³å³ −a > −b£ Æëϳå»ë. áñ ×ßÙ³ñÇï ÙdzÝáõÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. b.. áñÇÝ ¹áõù ÏͳÝáóݳù ѻﳷ³ÛáõÙ)£ гïÏáõÃÛáõÝ 5£ ºÃ» a ¨ b Ãí»­ñÁ­³ÛÝ­åÇ­ëÇù­»Ý. Ïëï³Ý³Ýùª a − b + b > 0 + b ϳ٠a > b: гïÏáõÃÛáõÝ 3£ ºÃ» a. ºÃ» a ¨ b ¹ñ³Ï³Ý­Ãí»­ñÁ­³ÛÝåÇëÇù­»Ý. a5 < b5.­³å³­³é³­çÇÝ­ÃÇ­íÁ­Ù»Í­¿­»ñÏ­ñáñ­¹Çó£ Æñáù.

áñ ϳ٠a < b. 5 ≤ 6 ¨ 4 ≥ 22 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×ßÙ³ñÇï »Ý. ´³½Ù³å³ïÏ»Éáí ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ −c ¹ñ³Ï³Ý Ãíáíª Ïëï³Ý³Ýùª (−a) · (−c) > (−b) · (−c). ³å³ ÓÙé³Ý ó³Ýϳó³Í ûñ ϳ٠t > −30°C. ϳ٠a = b£ ²ÛÝ ×Çßï ã¿ ÙdzÛÝ a > b ¹»åùáõÙ£ a ≤ b ·ñ³éáõÙÁ ϳñ¹áõÙ »Ý ³Ûëå»ëª §a-Ý Ù»Í ã¿ b-Çó¦ ϳ٠§a-Ý ÷áùñ ϳ٠ѳí³ë³ñ ¿ b-Çݦ£ a ≥ b Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³ÛÝ. áñ a > b ϳ٠a = b£ a ≥ b ·ñ³éáõÙÁ ϳñ¹áõÙ »Ý ³Ûëå»ëª §a-Ý ÷áùñ ã¿ b-Çó¦ ϳ٠§a-Ý Ù»Í Ï³Ù Ñ³í³ë³ñ ¿ b-Çݦ£ úñÇݳÏ. áñï»ÕÇó ¨ ac > bc£ гïÏáõÃÛáõÝ 7. ѳٳӳÛÝ 5-ñ¹ ϳÝáÝǪ a < b ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³å³ï- 1 Ï»Éáí −−− ¹ñ³Ï³Ý Ãíáí. ³å³ 1 1 −− > −−£ a b Æëϳå»ë. ÇëÏ 9 ≤ 7 ¨ 3 ≥ 4 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëË³É »Ý£ àã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í»ñÁ µ»ñí³Í 3-5 ϳÝáÝÝ»ñÁ ¨ 1. »Ã» Ýñ³ÝóáõÙ ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ ÷á˳ñÇÝíÇ áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³Ýáí£ Ò¨³Ï»ñ- å»Ýù ³Û¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ 127 .­áñ a < b. 3-7 ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ×Çßï. Ïñ׳ïáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá Ïëï³Ý³Ýùª ab 1 1 1 1 −− < −− ϳ٠−− > −− ³ÝÑñ³Å»ßï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ b a a b ì»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý (=) ¨ ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý (< ¨ >) Ýß³ÝÝ»ñÁ£ ºñµ»ÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ û·ï³·áñÍ»É áã­ËÇëï­³Ýѳ­- í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõÝ­Ý»ñ£ úñÇݳϣ ²Ûë ÓÙ»é ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ ØáëÏí³ÛáõÙ −30°C-Çó Ý»ñù¨ ãÇ Çç»É£ ºÃ» ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ Ý߳ݳϻÝù t ï³éáí. áñÁ ·ñ³éíáõÙ ¿ ³Ûëå»ëª t ≥ −30°C£ ´»ñ»Ýù a ≤ b ¨ a ≥ b áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ£ a ≤ b ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³ÛÝ. ϳ٠t = −30°C. ºÃ» a ¨ b ¹ñ³Ï³Ý­Ãí»ñÝ­³ÛÝåÇëÇÝ­»Ý.

»Ã» a < b ¨ b ≤ c. a ≤ b ≤ c ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Ïñϭݳ­ÏÇ­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõÝ­Ý»ñ£­ ú·ï³·áñÍ»Éáí ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ»ñÁª ÉáõÍ»Ýù Ñ»ï¨Û³É ËݹÇñÝ»ñÁ£ ÊݹÇñ 1. ³ÛëÇÝùÝ a > b£ ØÝáõÙ ¿ ùÝݳñÏ»É a > 0. a ≤ b < c. a < b ≤ c. ³å³ ·ñáõÙ »Ý a ≤ b ≤ c£ a < b < c. ³å³ −n-Á ÏÉÇÝÇ µÝ³Ï³Ý ÃÇí. ³å³ ·ñáõÙ »Ý a < b ≤ c. ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ݳ¨ a ≠ 0 å³ÛÙ³ÝÁ. áñÁ ѳϳëáõÙ ¿ ïñí³Í an > bn å³ÛÙ³ÝÇÝ£ ºÃ» a = b. bn > an. b > 0 ¹»åùÁ£ гٳӳÛÝ Ãí»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÇ.* ºÃ» a ¨ b ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÝ ³ÛÝåÇëÇù »Ý. a > b å³ÛÙ³ÝÇó ÏÑ»ï¨Ç a−n > b−n ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ³å³ an = bn. ó³Ýϳó³Í a ¨ b Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñݳñ³íáñ ¿ »ñ»ù ¹»åùª ϳ٠a < b. áñÁ ÝáõÛÝå»ë ѳϳëáõÙ ¿ an > bn å³ÛÙ³ÝÇÝ£ àõë- ïÇ ÙÝáõÙ ¿ a > b ¹»åùÁ. ³å³ ·ñáõÙ »Ý a < b < c£ ÜáõÛÝ Ï»ñå. 1 −n 1 a−n = −−. áñ »Ã» a < b ¨ b < c. ³å³ a ≤ b2£ 2 Ø»Ýù ³ñ¹»Ý Ýᯐ »Ýù. ³å³ b > a ¨ Áëï ݳËáñ¹ ѳïÏáõÃÛ³Ý. áñ a ≤ b. (1) a n bn ù³ÝÇ áñ. áñ Ï³Ù³Û³Ï³Ý a ¨ b ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ¨ n µ³ó³- ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç ÃíÇ Ñ³Ù³ñª »Ã» a > b. »Ã» a ≤ b ¨ b ≤ c. Ïëï³Ý³Ýù a > 0. ²å³óáõó»Ýù. ¨ an > 0 å³ÛÙ³ÝÇó. ³å³ ·ñáõÙ »Ý a ≤ b < c. ³å³ 0n = 0. Áëï ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý. ϳ٠a = b. ¨ ѳٳӳÛÝ 4-ñ¹ ѳïÏáõÃÛ³Ý. b = −−£ (2) an bn 128 . гïÏáõÃÛáõÝ 4. »Ã» a ≤ b ¨ b < c. ϳ٠áñ ÝáõÛÝÝ ¿ 1 1 −−− > −−−. ³å³ an < bn£ ²å³óáõÛó£ ø³ÝÇ áñ n-Á µ³ó³ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç ÃÇí ¿. ¨ åݹáõÙÝ ³å³óáõóí³Í ¿£ ÊݹÇñ 2. ²å³óáõó»Ýù. áñ ó³Ýϳó³Í a ¨ b áã µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ¨ n µÝ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ. »Ã» an > bn. ϳ٠a > b£ ºÃ» a < b. ³å³ a > b£ ²å³óáõÛó£ ºÃ» b = 0.

гٻٳï»ùª ³) 5 ¨ 9. ») −6.2 ¨ 1. µ) −5 ¨ −9. ÇÝãÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³å³óáõó»É£ 346. ³å³ a < b£ ²å³óáõÛó£ ܳËáñ¹ ѳïÏáõÃÛ³Ý ³å³óáõÛóáõÙ ï»ë³Ýù. í»ñçÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù b > a å³ÛÙ³ÝÁ. áõëïÇ ¹ñ³Ï³Ý »Ý ݳ¨ an ¨ bn Ãí»ñÁ. áñ ó³Ýϳó³Í a ¨ b ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ¨ n µ³ó³ë³- Ï³Ý ³ÙµáÕç ÃíÇ Ñ³Ù³ñ »Ã» an > bn.7 ¨ 1. ²å³óáõó»Ýù. áñ »Ã» a > 0 ¨ b > 0 ³å³ an > 0 ¨ bn > 0£ àõëïÇ an > bn ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½- 1 Ù³å³ïÏ»Éáí −−−−− ¹ñ³Ï³Ý Ãíáí. bn = −−−£ a−n b−n л勉µ³ñ (1) ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí an · bn ¹ñ³Ï³Ý Ãíáíª Ïëï³Ý³Ýù 1 n n 1 −−− a · b > −−− an · bn ϳ٠bn > an an bn ×Çßï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ¹) 1. µ) µ³½Ù³å³ïϻɣ 347. ·) 2.404 ¨ −5. áõëïÇ. ëï³ÝáõÙ »Ýù a · bn n 1 1 1 1 an · −−−−−− > bn · −−−−− ϳ٠−−− > −−− a n · bn an · bn bn an ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ гٳӳÛÝ (2) å³ÛÙ³ÝǪ í»ñçÇÝ ³Ýѳí³- ë³ñáõÃÛáõÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É b−n > a−n ï»ëùáí£ ê³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ n-Á µ³ó³ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç ÃÇí ¿. µ) ëË³É ¿£ 348. ³å³ −n-Á µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿. Àëï µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý.5 · 4 ¨ 10. ѳٳӳÛÝ ËݹÇñ 1-Ç. ÇÝãÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³å³óáõó»É£ ÊݹÇñ 3. áñáíÑ»ï¨ Áëï (2) å³ÛÙ³ÝǪ 1 1 an = −−−. ½) −5. a−n ¨ b−n Ãí»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý »Ý áñå»ë −n Ñ³ï ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÝ»ñ.4£ 129 . ƱÝã ¹»åùáõÙ a ≥ b ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ³) ×ßÙ³ñÇï ¿. à±ñ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³) ·áõÙ³ñ»É.202.

½) 0. áñ ³) x−2 < 9. ¶áõÙ³ñ»ù ×ßÙ³ñÇï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³) 14 > 11 ¨ 10 > 9. Á) −−− < −− ¨ −− < −−−: 6 8 16 2 2 16 351. ¹) 2.6.3 ≥ 1.72. ·) −2. îí³Í ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³ó»ù Ýáñ ×ßÙ³ñÇï ³Ý- ѳí³ë³ñáõÃÛáõݪ Ýñ³ »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí ÙǨÝáõÛÝ ¹ñ³- Ï³Ý Ãíáíª ³) 15 < 20. µ) −25 ¨ −29.5 ¨ 2. áñ ³) x−2 > 9. µ) 5 > 4. ¸Çóáõù x < 4£ γñá±Õ »Ýù åݹ»É.(5) < 0.7 > −4 ¨ −4 > −7. 5 9 7 1 1 8 ¿) −− < 1 ¨ 1 < −−. ·) 2. ») −3.1 < 1.404. ¹) 1.4 ¨ 2. ·) x−2 > 64 353.1 < 1. Üß»ù Ýßí³Í Ãí»ñÇó Ù»ÏÇó Ù»Í ¨ ÙÛáõëÇó ÷áùñ ÃÇí£ ä³ï³ë˳ÝÁ ·ñ»ù ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ï»ëùáíª ³) 3 ¨ 5. ½) −0. ·) 2.1n < 1. ¸Çóáõù 1. áñ x < 3£ 354. ») −3. µ) x−2 > 16.5 < 3. îí³Í ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³ó»ù Ýáñ ×ßÙ³ñÇï ³Ý- ѳí³ë³ñáõÃÛáõݪ ·áõÙ³ñ»Éáí Ýñ³ »ñÏáõ Ù³ë»ñÇÝ ÙǨÝáõÛÝ ÃÇíÁª ³) 15 < 20.2. µ) 5 > 4.(6) ¨ 0.3 ≥ 1.71 ¨ −3. µ) x−2 < 16.(6). ºñÏáõ ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳï³ñ»ù »½- ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ£ úñÇÝ³Ï 3 < 15 ¨ 15 < 20.501 ¨ 0. ·) −6 < −5 ¨ 2 < 3.2.6£ 350.5 < 3. µ) −2 < 0 ¨ 0 < 2. ») 1.2.(1) > 2 ¨ 2 > 1.(6) < 0. ¹) 2. ½) 5 ≤ 6£ 356. ¸Çóáõù x−2 < 3−2: γñá±Õ »Ýù åݹ»É. áñ n < −4£ 355. ·) 2 > 1 ¨ 1 > 0. ¹) −8 ≤ 0 ¨ 8 ≤ 9: 130 .(67). 349. ¹) 1. ») 1.2. Ý߳ݳÏáõÙ ¿ 3 < 20£ ³) −5 < 0 ¨ 0 < 2. ·) x−2 < 64: 352. ½) −5 ≤ 6£ 357. ¸Çóáõù x > 4£ γñá±Õ »Ýù åݹ»É. µ) −2 > −3 ¨ 3 > 2.1−4 (n-Á ³ÙµáÕç ÃÇí ¿)£ γñá±Õ »Ýù åݹ»É.

. ³å³ . Á) 42 ¨ (−4)2.52. Ç) (−4. ») 9 ≥ −2.282 ¨ 8. É) 42 ¨ (−5)2£ 363.52. ») 1.358... ·) −9 < −1.3131 < −0..9. µ) 5 > −1. Ã) (−4)2 ¨ 12. áñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÃÇí ÷á˳ñÇÝí³Í ¿ Çñ ѳϳ¹Ç- ñáí£ úñÇݳÏ.5 ≤ 6. ¹) 1. îí³Í ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³ó»ù ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³- ë³ñáõÃÛáõÝ.. ¶ñ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ. ·) 42 ¨ 102.. ³å³ −− > −−£ 5 6 ³) ø³ÝÇ áñ 6 > 3. ¹) −5 ≤ −1.. ½) 5 ≤ 6£ ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù ëï³óí³Í ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ 361.. ¿) (−2)2 ¨ (−3)2.. ù³ÝÇ áñ 19 > 13. ³å³ . µ) −0.1 < 1.. ³å³ . ½) ø³ÝÇ áñ 15 ≤ 26. ·) ø³ÝÇ áñ 2 < 4. ») ø³ÝÇ áñ 13 ≥ 12. µ) 5 > 3 ¨ 6 > 5. ¹) 1.2. ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁª ³) 6.2.. ·) 6. ´³½Ù³å³ïÏ»ù ×ßÙ³ñÇï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³) 14 > 10 ¨ 2 > 1.. ½) 5. ¹) ø³ÝÇ áñ 11 < 12. ³å³ .7273.9)2 ¨ (−7)2.3 ≥ 1. гٻٳï»ùª ³) 22 ¨ 92.. áñÝ ëï³óíáõÙ ¿ ïí³Í ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÇ Ãí»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáí Ýñ³Ýó ѳϳ¹³ñÓÝ»- ñáí£ 1 1 úñÇݳÏ.. ù³ÝÇ áñ 5 < 6. ³å³ −19 < −13£ ³) 3 > 0.. ·) 6 < 7 ¨ 2 < 3.7272 ≤ 6.4)2.5.. ½) 0 ≤ 3£ 360. µ) 5 > 4.372. ³å³ ..3132: 131 .(3) ≤ −0. ¹) 8 < 9 ¨ 1 < 2: 359.32 ¨ 1. ´³½Ù³å³ïÏ»ù ×ßÙ³ñÇï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ ÙǨÝáõÛÝ µ³ó³ë³Ï³Ý Ãíáí£ ³) 1 < 2. µ) ø³ÝÇ áñ 7 ≤ 10. µ) 52 ¨ 62. ³å³ ..42 ¨ 4. ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù ëï³óí³Í ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ 362. ») 7.(72) < 6. Å) (−1)2 ¨ (−1.

b > 0. µ) a > −2.1 ³å³ a > c. b. c ¨ d Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³óáõó»ù. ²å³óáõó»ù. b < −2 ·) a + 3 < b − 4 ¹) 2a + 5 > 3b − 2 369.9 + 2a µ) 7 − 5a > − 5a£ 132 . áñ »Ã» a < 0. ³å³ a − d < b − c£ ³) µ) a > b a > b c > d c > d −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− a−d>b−c a b −− > −− d c ÜÏ. ³å³ −− > −− (ÝÏ. b < c. ³å³ a2 > b2£ 367. 364. 16 365. ³å³ a − d > b − c (ÝÏ. ²å³óáõó»ù. µ) a < b. ²å³óáõó»ù. áñ a b ³) »Ã» a > b ¨ c > d. ·) a − 4 > b − 8 ¨ b − 10 > c − 18.01 µ) a < 0. 71 ³) a < −−−−. ³å³ a < d.9. ³å³ a < c£ 371. áñ »Ã» a < b < 0. 16 µ) d c a b µ) »Ã» a < b ¨ c < d. b < −2. ¸ñ³Ï³Ý a. c < d. ³å³ −− < −−£ d c 366. b > 1. ³å³ a − 16 > c − 28£ 370. лï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ñݳñ³íá±ñ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É a ¨ b Ãí»ñÇó áñÝ ¿ Ù»Í ÙÛáõëÇó£ ³) a < 1. áñáÝó ѳٳñ. 16 ³) µ) »Ã» a < b ¨ c < d. áñ »Ã» ³) a > b ¨ b > c + 0. ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»±Ý ³ñ¹Ûáù ³ÛÝåÇëÇ a ¨ b Ãí»ñ. ³) »Ã» a > b ¨ c > d. áñ. b < c ¨ b > 1. ²å³óáõó»ù.07 ¨ a = b£ 100 368. ²å³óáõó»ù.7 ¨ a > b. áñ ó³Ýϳó³Í aÃíÇ Ñ³Ù³ñ ³) 4 + 2a > 3.

²å³óáõó»ù.5y + 1. ²å³óáõó»ù. ²å³óáõó»ù.5x + 1 > − 0. ²å³óáõó»ù.01.372. áñ 2 2 ³) 4 − 0.99 µ) 3m + 2n > 3m + 1. áñ »Ã» ³) −0. 2 2 µ) −− x − 2 > −− y − 1. áñ ó³Ýϳó³Í m ¨ n µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³) m + n > 1. µ) −− a − 5 > −− b − 5£ 3 3 377. áñ »Ã» ³) a + b < c + b ³å³ a < c µ) a + 2. z µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³) »Ã» x + 2 < y ¨ y + 3 < z. µ) a > −1. ³å³ a > b£ 373. áñ Ï³Ù³Û³Ï³Ý x. ³å³ x < y.9£ 374. ³å³ an > 1£ 379. ²å³óáõó»ù. ³å³ x > y£ 3 3 378.7a < 4 − 0. ²å³óáõó»ù.3. ³å³ x + 16 > z + 5£ 376. ²å³óáõó»ù. áñ »Ã» a > 1 ¨ n-Á µ³ó³ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç ÃÇí ¿. ¸Çóáõù a > b£ ²å³óáõó»ù. ³å³ a < b ·) a − 4 > b − 3. áñ »Ã» ³) −a < 1 ¨ b < −1. ³å³ b > −a£ 375. ³å³ a > b.9. ³å³ x + 6 < z µ) »Ã» x + 4 > y ¨ y + 10 > z + 2. ÇëÏ m-Á ¨ n-Á µ³ó³ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç Ãí»ñ »Ý.1 < b + 2.2 ¨ −b < −1. ²å³óáõó»ù. y. ³å³ am < an£ 133 . áñ »Ã» 0 < a < 1 ¨ n-Á µ³ó³ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç ÃÇí ¿. Áݹ áñáõÙ m > n. áñ »Ã» 0 < a < 1. ³å³ an < 1£ 380. 7b.

17 ³é³ÝóùÇ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ Ï»ï»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñ.­áñáÝù­µ³­í³­ñ³­ñáõÙ­»Ý a<x≤b ÏñÏݳÏÇ­³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ£ úñÇÝ³Ï 1. ÇëÏ (a. b] ѳïí³ÍÇó Ñ»é³óÝ»Ýù b Ï»ïÁ.­áñáÝù­µ³í³ñ³ñáõÙ­»Ý a<x<b ÏñÏݳÏÇ­³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ£­ ºÃ» [a. (0. b)-áí ¨ ³Ýí³ÝáõÙ a-Çó b ÏÇë³ÇÝï»ñí³Éª a-Ý Ý»ñ³é³Í (ϳ٠ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³Ûù)£ ²ÛëåÇëáí. (a. 1) µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÁ (ÇÝï»ñí³ÉÁ) 0 < x < 1 ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳ- í³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáÕ µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½Ùáõ- ÃÛáõÝÝ ¿ (ÝÏ. áñÁ Ù»Ýù å³Ûٳݳíáñí»óÇÝù ³Ýí³Ý»É ݳ¨ a ¨ b Ï»ï»ñ (ÝÏ. b]£ ²ÛëåÇëáí. 3] ѳïí³ÍÁ (÷³Ï ÙÇç³Ï³ÛùÁ) −1 ≤ x ≤ 3 ÏñÏݳÏÇ ³Ý- ѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáÕ µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½- ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ (ÝÏ. áñÁ Ý߳ݳÏáõÙ »Ý [a. 5) ³Ýí³ÝáõÙ »Ý a-Çó b ѳïí³Í ¨ Ý߳ݳÏáõÙª [a. b] ѳïí³ÍǭͳÛñ³Ï»ï»ñÁ­å³ïϳÝáõÙ­»Ý­³Û¹­Ñ³ïí³ÍÇÝ£ ºÃ» [a. b] ÏÇ­ë³­µ³ó­ Ùǭ糭ϳۭùÁ­ (ÏÇ­ë³­ÇÝ­- ï»ñ­í³­ÉÁ­)­µá­Éáñ­³ÛÝ­Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝÝ­¿. b) ÏÇ­ë³­µ³ó­Ùǭ糭ϳۭùÁ­µá­Éáñ­³ÛÝ­Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇ­µ³½­- Ùáõ­ÃÛáõÝÝ­¿. b] ѳïí³ÍÁ­µáÉáñ­³ÛÝ­x Çñ³Ï³Ý­Ãí»ñÇ­µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ­¿. [a. 17)£ x-»ñÇ ³é³ÝóùÇ a ¨ b Ï»ï»ñÇó ¨ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ·ïÝíáÕ µáÉáñ Ï»ï»ñÇó µ³Õ- ϳó³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ (ÝÏ. ³å³ Ïëï³- ݳÝù Ï»ï»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝ.­áñáÝù­µ³­í³­ñ³­ñáõÙ­»Ý a≤x<b Ïñϭݳ­ÏÇ­ ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÃÛ³­ÝÁ. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù Ï»ï»ñÇ µ³½- ÙáõÃÛáõÝ. b] ѳïí³ÍÇó Ñ»é³óÝ»Ýù Ýñ³ »ñÏáõ ͳÛñ³Ï»ï»ñÁ. b)-áí ¨ ³Ýí³ÝáõÙ a-Çó b ÇÝï»ñí³É (ϳ٠µ³ó ÙÇç³Ï³Ûù)£ ²ÛëåÇëáí. áñÁ Ý߳ݳÏáõÙ »Ý (a. 18 µ)£ 134 . áñáÝù­µ³í³ñ³ñáõÙ­»Ý a≤x≤b ÏñÏݳÏÇ­³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ£ a ¨ b Ï»ï»ñÁ­ ³Ýí³ÝáõÙ­ »Ý [a. 4.2 ØÇç³Ï³Ûù»ñÇ å³ïÏ»ñáõÙÁ Ãí³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ //////////////////////////¸Çóáõù ïí³Í »Ý x Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÁ a b x ¨ a < b å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ »ñÏáõ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ£ a ¨ b Ãí»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë x ÜÏ. 18 ³)£ úñÇÝ³Ï 2. b) ÇÝï»ñí³ÉÁ­ (µ³ó­ ÙÇç³Ï³ÛùÁ)­ µáÉáñ­ ³ÛÝ x Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ­µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ­¿. [−1. b] ѳïí³ÍÇ­ ͳÛñ³Ï»ï»ñ£ [a. [a.

18 ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ£ ¸Çï³ñÏíáÕ ÙÇç³Ï³ÛùÇÝ å³ïϳÝáÕ Í³Ûñ³Ï»ï»ñÁ Ãí³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ ÝßíáõÙ »Ý ë¨ (Ùáõ·) Ï»ï»ñáí. ³å³ ³ëáõÙ »Ý. áñ a-Ý ¨ b-Ý Ãí»ñ »Ý (ϳ٠x ³é³ÝóùÇ Ï»ï»ñ). (−1. 1] ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÁ (ÏÇë³ÇÝï»ñí³ÉÁ) −1 < x ≤ 1 ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáÕ µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ (ÝÏ. +∞) Ùǭ糭ϳۭùÁ­(ÇÝ­ï»ñ­í³­ÉÁ).­µá­Éáñ­³ÛÝ x Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝÝ­¿. áñ Ýñ³ Ïááñ¹ÇݳïÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ó³Ýϳó³Í Ù»Í ³ñÅ»ùÝ»ñ. 19 ³)£ úñÇÝ³Ï 4.­áñ­ï»Õ a-Ý­ïñí³Í­ÃÇí­¿.­Ï³Ù x-»­ñÇ­³é³Ýó­ùÇ­µá­Éáñ­³ÛÝ­Ï»­ï»­ñÁ. »Ã» x Ï»ïÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ Ox ³é³ÝóùÇ µ³ó³ë³Ï³Ý áõÕÕáõ- ÃÛ³Ùµ ³ÛÝå»ë. áñ ³Û¹ Ï»ïÁ Ó·ïáõÙ ¿ ÙÇÝáõë ³Ýí»ñçáõÃÛ³Ý ¨ Ý߳ݳÏáõÙª x → − ∞£ ì»ñÁ ѳٳñíáõÙ ¿ñ. //////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////// -1 0 1 2 3 x 0 1 x ³) µ) ÜÏ. 19 ºÃ» x Ï»ïÁ Ox ³é³ÝóùÇ ¹ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ß³ñÅíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë. ³å³ ³ëáõÙ »Ý. ÇëÏ ãå³ïϳÝáÕ Ï»ï»ñÁª ßñç³Ý³ÏÝ»ñáí£ úñÇÝ³Ï 3. µ³Ûó §ÇÝï»ñí³É¦ (§ÙÇç³Ï³Ûù¦) ï»ñÙÇÝÁ ѳëϳÝáõÙ »Ý ݳ¨ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ÇÙ³ë- ïáíª ÷á˳ñÇÝ»Éáí a-Ý − ∞-áí. 2) ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÁ (ÏÇë³ÇÝï»ñí³ÉÁ) 1 ≤ x < 2 ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáÕ µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ (ÝÏ.­áñáÝù­áõ­Ý»Ý x > a Ïááñ- ¹ÇݳïÁ£ (− ∞.­áñáÝù­µ³­í³­ñ³­ñáõÙ­»Ý x > a ³Ý­Ñ³­í³­ë³­- ñáõ­ÃÛ³­ÝÁ. a) ÙÇ­ç³Ï³Û­ùÁ­ (ÇÝ­ï»ñ­í³­ÉÁ).­ µá­Éáñ­ ³ÛÝ x Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝÝ­¿.­ áñ­ï»Õ a-Ý­ ïí³Í­ ÃÇí­ ¿.­áñáÝù­µ³­í³­ñ³­ñáõÙ­»Ý x < a ³Ý­Ñ³­í³­ë³­- 135 . áñ ³Û¹ Ï»ïÁ Ó·ïáõÙ ¿ åÉÛáõë ³Ýí»ñçáõÃÛ³Ý ¨ Ý߳ݳÏáõÙ »Ýª x → + ∞£ ÜáõÛÝ Ï»ñå. ϳ٠b-ݪ + ∞-áí£ (a. 19 µ) ////////////////////////// ////////////////////////// 0 1 2 x -1 1 x ³) µ) ÜÏ. áñ Ýñ³ x Ïááñ¹ÇݳïÇ Ñ³Ù³ñ |x|-Á ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É áñù³Ý áõ½»ù Ù»Í ÃÇí. [1.

b] ÷³Ï ÙÇç³Ï³ÛùÁ (ѳïí³ÍÁ) ÙÇßï í»ñç³íáñ ¿£ гïí³ÍÁ áñáßíáõÙ ¿ a ¨ b ïí³Í Ãí»ñáí (ϳ٠x ³é³ÝóùÇ Ï»ï»ñáí)£ [a. +∞) ÏÇ­ë³­µ³ó­ Ùǭ糭ϳۭùÁ­ (ÏÇ­ë³­ÇÝ­ï»ñ­í³­ÉÁ)­ µá­Éáñ­ ³ÛÝ x Çñ³­Ï³Ý Ãí»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝÝ­¿. 21 ºñµ»ÙÝ ÷³Ï. µ³ó ¨ ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇó ¹Çï³ñÏáõÙ »Ý ݳ¨ áõñÇß Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ. C. ¹ñ³Ýù Ñ³×³Ë Ý߳ݳÏáõÙ »Ý A. ¨ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Ýí»ñç.­áñáÝù­µ³í³ñ³ñáõÙ­»Ý x ≤ b ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÁ­Ï³Ù x ³é³ÝóùÇ­µáÉáñ ³ÛÝ­Ï»ï»ñÇ­µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ. 21 ³) ÝϳñáõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ [5. ÏÇë³µ³ó µáÉáñ ïÇåÇ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³- ·áñÍáõÙ »Ý ÁݹѳÝáõñ ³Ýí³ÝáõÙª Ãí³­ÛÇÝ­Ùǭ糭ϳۭù»ñ£ ´³óÇ ÷³Ï. (a. −2) ÙÇç³Ï³ÛùÁ. 20 ³) ÝϳñáõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ (−3... b) ¨ (a. +∞] ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÁ.­áñáÝù­áõÝ»Ý x ≤ b Ïááñ¹ÇݳïÁ£ úñÇݳÏ.ñáõ­ÃÛ³­ÝÁ­Ï³Ù x-»­ñÇ­³é³Ýó­ùÇ­µá­Éáñ­³ÛÝ­Ï»­ï»­ñÁ. −3] ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÁ£ ////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////// 5 x -3 x ³) µ) ÜÏ. +∞) Ùǭ糭ϳۭùÁ­µá­Éáñ­Çñ³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝÝ­¿ ϳ٭x-»­ñÇ­³é³Ýó­ùÇ­µá­Éáñ­Ï»­ï»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõ­ÝÁ£ úñÇݳÏ. ï³é»ñáí£ 136 . µ³ó.­áñáÝù­áõ­Ý»Ý x < a Ïá­áñ­- ¹Ç­Ý³­ïÁ£ ì»ñ­ç³­å»ë. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÁ£ ////////////////////////// ////////////////////////// /////////////////////////////////////////// -3 x -2 x x ³) µ) ·) ÜÏ. 20 ·) ÝϳñáõÙª (−∞. B. 20 µ) Ýϳ- ñáõÙª (−∞. b) ÙÇç³Ï³ÛùÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É í»ñç³íáñ. ÇëÏ 21 µ) ÝϳñáõÙª (−∞.­áñáÝù­µ³­í³­ñ³­ñáõÙ­»Ý x ≥ a ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÃÛ³­ÝÁ ϳ٠x ³é³Ýó­ùÇ­µá­Éáñ­³ÛÝ­Ï»­ï»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõ­ÝÁ.. 20 ²ÛëåÇëáí. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÁ. »Ã» a-Ý Ï³Ù b-Ý Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݳµ³ñ −∞ ϳ٠+∞ »Ý£ [a.­áñáÝù­áõ­Ý»Ý x ≥ a Ïá­áñ­- ¹Ç­Ý³­ïÁ£ (−∞. »Ã» a-Ý ¨ b-Ý ïí³Í Ãí»ñ »Ý (ϳ٠x ³é³ÝóùÇ Ï»ï»ñ). b] ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ (ÏÇë³ÇÝï»ñí³ÉÝ»ñÁ) ÝáõÛÝå»ë ϳ- ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ³Ýí»ñç£ [a. b] ÏÇë³µ³ó­ÙÇç³Ï³ÛùÁ­µáÉáñ­³ÛÝ x Çñ³Ï³Ý­Ãí»ñÇ­µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿. (−∞.

+∞). 5). µ) 2-Çó 4 µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÇ. ¿) (−∞. ¹) (−3. −2). ½) (−2. ») [−2. 3). ·) [3. µ) (3. ») [−2. 1). 384. 1]. ²Ýí³Ý»ù Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ å³ïϳÝáÕ »ñ»ù ³ÙµáÕç Ãí»ñª ³) [0. R-Á µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃáÛõÝÁ. 3]: ÆÝãå»±ë »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ³Û¹ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ£ 383. ¿) −∞-Çó 0 ÙÇç³Ï³ÛùÇ. 1). ») 5-Çó +∞ ÙÇç³Ï³ÛùÇ. ²Ýí³Ý»ù Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ å³ïϳÝáÕ µáÉáñ ³ÙµáÕç Ãí»ñÁª ³) [−3. áñ ÃÇíÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ ϳ٠ãÇ å³ïϳÝáõÙ Ãí³ÛÇÝ µ³½Ùáõ- ÃÛ³ÝÁ. +∞). 5). +∞).àñáß µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý Ñ³ïáõÏ Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñ£ úñÇݳÏ. ¿) [−2. 3] ½) (−2. ·) (−∞. ¹) 2-Çó 4 ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùǪ 2-Á Ý»ñ³é³Í. 1] µ) (−3. ·ñ³éáõÙ »Ý ѳïáõÏ Ýß³ÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª ∈ (å³ïϳÝáõÙ ¿) ¨ ∉ (ãÇ å³ïϳÝáõÙ)£ úñÇݳÏ. ·) [−3. Á) −∞-Çó 0 ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÇ£ ä³ïÏ»ñ»ù Ýßí³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ãí³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³£ 137 . −2]: 385. 5]. x → −∞ ·ñ³éáõÙÁ£ 382. Z-Áª ³ÙµáÕç Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ. N-Á µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿. µ³ó ÙÇç³Ï³Ûù (ÇÝï»ñí³É). µ) (0. áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ£ ²ÛÝ ÷³ëïÁ. 5]. ¹) (−∞. Á) (−∞. ½) 5-Çó +∞ ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùÇ. ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³Ûù (ÏÇë³ÇÝ- ï»ñí³É)£ µ) ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ x → +∞. Á) (−2. −5 ∉ N (−5-Á ãÇ å³ïϳÝáõÙ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ)£ 381. 1]. ³) à±ñ Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ÷³Ï ÙÇç³Ï³Ûù (ѳï- í³Í). Q-ݪ é³óÇáÝ³É Ãí»- ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ. 3). ¹) (3. ¶ñ³é»ù Ý߳ݳÏáõÙÁª ³) 2-Çó 4 ÷³Ï ÙÇç³Ï³ÛùÇ (ѳïí³ÍÇ). R+-Á Çñ³Ï³Ý. 1). +∞). −5 ∈ Z (−5-Á å³ïϳÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕç Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ). γñ¹³ó»ù Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ å³ïÏ»ñ»ù ³ÛÝ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ª ³) [3. ·) 2-Çó 4 ÏÇë³µ³ó ÙÇç³Ï³ÛùǪ 4-Á Ý»ñ³é³Í.

Á) R: 388. ½) 3 ≤ x ≤ 7. 22-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áñá±Ýó »Ý ѳ- Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³) x ≥ 7. 1]. 23 138 . ½) Z. ÜÏ. ¿) Q. ½) Z. 3). 0].5 x -7 -1 x ·) ¹) ÜÏ. −−]. ¹) x < 8. +∞]. ÜÏ. 22-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ////////////////////////// ////////////////////////// //////////////////////////// 3 7 x 3 7 x 5 6 x ³) µ) ·) //////////////////////////// //////////////////////////////// /////////////////////////// 5 6 x 7 x 8 x ¹) ») ½) ////////////////////////// //////////////////////////// 7 x 8 x ¿) Á) ÜÏ. ä³ïϳÝá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù −− ÃÇíÁ Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ (·ñ³éáõÙÁ 3 ϳï³ñ»ù ∈ ¨ ∉ Ýß³ÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ)£ ·) (−∞. ¿) Q. ·) x ≤ 8. 22 389. ¶ñ³é»ù ÝÏ. ¿) 5 ≤ x < 6. +∞). Á) R: 2 387. −2]. ») 3 < x < 7. ·) (−∞. 2 2 ³) (0. Á) 5 < x ≤ 6: 390. µ) [1. ¹) (−3. 3 3 ») N. ¹) (−−. µ) x > 7. 23-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³é»ù ³Ýѳ- í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ£ ////////////////////////// ////////////////////////// 3 x -1 3. 386. ä³ïϳÝá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù −2 ÃÇíÁ Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ (·ñ³éáõÙÁ ϳï³ñ»ù ∈ ¨ ∉ Ýß³ÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ)£ ³) [−3.5 x ³) µ) ////////////////////////// ////////////////////////// -0. µ) (−2. 2]. ») N.

44. Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÇ íñ³ Ýß»ù ³ÛÝ Ãí»ñÁ.3].­ Áݹ­ áñáõÙ k ≠ 0. 0. 391. ÇëÏ b-ݪ ³½³ï­³Ý­¹³Ù£ Ø»Ï x ³ÝѳÛïáí ³Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­Éáõ­ÍáõÙ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ x0 ÃÇ- íÁ. − −−): 7 40 7 4 Üñ³Ýù ÁݹѳÝáõñ Ï»ï»ñ áõÝ»±Ý£ ºÃ» ³Ûá. ½) −5-Çó Ù»Í »Ý. ¹) (−0. 5). ») 7-Çó Ù»Í »Ý. Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÇ íñ³ å³ïÏ»ñ»ù Ãí³ÛÇÝ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁª µ) [−−.29) ¨ (−−. ·) 2-Çó Ù»Í ã»Ý.. áñÁ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá ëï³óíáõÙ ¿ ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ£ Èáõ­Í»É­ ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ­ Ýß³­Ý³­ÏáõÙ­ ¿­ ·ï­Ý»É­ Ýñ³­ µá­Éáñ­ Éáõ­ÍáõÙ­Ý»­ñÁ ϳ٭³å³­óáõ­ó»É. µ³Ûó −1-Çó ÷áùñ£ ¶ñ³é»ù ëï³óí³Í Ãí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ 392. 2] 3 2 13 3 1 ·) (−4. µ) −5-Çó Ù»Í »Ý.£ úðÆܲΠ1. . µ) (−2. 1 ³) [−2. ãÝ³Û³Í áñ x-Ç ÷á˳ñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É ó³Ýϳó³Í ï³éª t. 0) ÙÇç³Ï³ÛùÁ£ ¶ñ³é»ù ³ÛÝ ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ï»ëùáí£ 393. v.3 ²é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ kx + b > 0 (1) ϳ٠kx + b < 0 (2) ï»ë­ùÇ­ ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñÁ. Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÇ íñ³ Ýß»ùª ³) [2. −−−) ¨ (− −−. ·ñ³é»ù ³Û¹ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ Ù³ëÁ (ѳïáõÙÁ)£ 4. µ³Ûó 10-Çó ÷áùñ. y. 5] ѳïí³ÍÁ. ÈáõÍ»Ýù 2x + 5 < 0 (3) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ 139 .­ áñ­ï»Õ k-Ý­ ¨ b-Ý­ ïí³Í­ Ãí»ñ­ »Ý. áñáÝùª ³) 3-Çó ÷áùñ »Ý. ¹) 0-Çó ÷áùñ ã»Ý.. 0.­áñ­³Û¹­åÇ­ëÇù­ãϳݣ­ ²Ûëï»Õ ¨ ѻﳷ³ÛáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý x ÷á÷á˳ϳÝáí ³Ýѳí³ë³- ñáõÙÝ»ñ. ³Ý­í³­ÝáõÙ­»Ý­³é³­çÇÝ­³ë­ïǭ׳­ÝÇ­Ù»Ï x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­- Ý»ñ£ k ÃÇíÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ³ÝѳÛïÇ ·áñ­Í³­ÏÇó. 3] ¨ [0. 3] ¨ [−2..

− −−) 2 ÙÇç³Ï³ÛùÁ (ÇÝï»ñí³ÉÁ) ϳ٠(3) ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ 5 (−∞. ³å³ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ ãÇ ÷áËíáõÙ. ³ÛëÇÝùÝ Ïëï³Ý³Ýù. ëï³óí³Í ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³Å³Ý»É ³ÝѳÛïÇ ·áñ- ͳÏóÇ íñ³ (Áݹ áñáõÙ. ¹Çóáõù ÙÇ áñ¨¿ x0 ÃÇí µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ (6) ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõ- ÝÁ£ ´³½Ù³å³ïÏ»Éáí ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ 2 ¹ñ³Ï³Ý Ãíáíª Ïëï³Ý³Ýù (5) ×Çßï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ ·áõÙ³ñ»Éáí (5) ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÇÝ 5 ÃÇíÁª Ïëï³Ý³Ýù (4) ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛáõÝÁ. ÇëÏ »Ã» k < 0. áñ (3) ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ϳ½ÙáõÙ »Ý 5 (−∞. ¸Çóáõù ÙÇ áñ¨¿ x0 ÃÇí (3) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿£ ²ÛÝ ï»Õ³¹ñ»Éáí x-Ç ÷á˳ñ»Ý (3) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»çª Ïëï³Ý³Ýù 2x0 + 5 < 0 (4) ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ ¶áõÙ³ñ»Éáí ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÇÝ −5 ÃÇíÁª Ïëï³Ý³Ýù 2x0 < −5 (5) ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ ´³Å³Ý»Éáí ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ 2 ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ íñ³ª Ïëï³Ý³Ýù 5 x0 < − −− (6) 2 ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ гϳé³ÏÁ. − −−) 2 ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ 5 ä³ï³ë˳ݪ (−∞. ²ÛÝ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹³ï»É ³Ûëå»ë. »Ã» k > 0. áñ x0-Ý µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ (3) ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ ²ÛëåÇëáí. ³å³ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ ÷áËíáõÙ ¿ ѳϳ¹Çñáí)£ êï³óí³Í ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ Ñ»Ýó å³ï³ë˳ÝÝ ¿£ 140 . − −−)£ 2 ÜÙ³Ý ïÇåÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É ݳ¨ (1) ¨ (2) ïÇåÇ ó³Ýϳ- ó³Í ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ£ ²Û¹ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ³Ýѳí³- ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³ÏÁ. ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³½³ï ³Ý¹³ÙÁ ï»Õ³÷áË»É ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛ³Ý ³ç Ù³ëÁ (÷áË»Éáí b-Ç Ýß³ÝÁ ѳϳ¹Çñáí). (3) ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ 5 x < − −− å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ µáÉáñ Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿£ γñ»ÉÇ ¿ 2 ݳ¨ ³ë»É.

úðÆܲΠ2. ÈáõÍ»Ýù
−4x + 13 < 0 (7)
³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£
î»Õ³÷áË»Éáí ³½³ï ³Ý¹³ÙÁ ³ç Ù³ë, ëï³ÝáõÙ »Ýù
−4x < −13
³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£
²Ûë ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³Å³Ý»Éáí −4 µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇ íñ³,
ëï³ÝáõÙ »Ýù
13
x > −−−
4
³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ (áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñ»ù ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ýß³ÝÇ ÷á÷á-
ËáõÃÛ³Ý íñ³)£ ²ÛëåÇëáí, (7) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½Ùáõ-
13
ÃÛáõÝÁ (−−; +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£
4
13
ä³ï³ëË³Ý (−−−, +∞)£
4

394. Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÇ íñ³ å³ïÏ»ñ»ù ÙÇç³Ï³ÛùÁª
³) (−2; 7); µ) (−17; 34); ·) (1234; 1398);
¹) (−∞; 0); ») (0; +∞); ½) (−∞; −3);
1
¿) (2; +∞); Á) (−∞; +∞); Ã) (−−; 0,5):
3

395. Üϳñ 24-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ ·ñ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ£
////////////////////////// ////////////////////////// ////////////////////////////////

1 x 0 x -1 3 x
³) µ) ·)
ÜÏ. 24

396. Îááñ¹ÇݳïÝ»ñÇ ³é³ÝóùÇ íñ³ å³ïÏ»ñ»ù µáÉáñ ³ÛÝ Ãí»ñÁ, áñáÝù
µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý Ýßí³Í ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇݪ
³) x > 0; µ) x < 3; ·) x > 3579;
¹) x < −2; ») x > −1748; ½) x < 0,00000006;
¿) x > 5,(3); Á) x < π; Ã) 0 < x < 1,41;
Å) −2 < x < −0,5; Ç) |x| < 1; É) |x − 1| > 1:

397. ÆÝãåÇëÇ Ýß³Ý (=; ≠; <; >) å»ïù ¿ ¹Ý»É a ¨ b Ãí»ñÇ ÙÇç¨, »Ã» a - b
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁª
³) ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿, µ) µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ¿,
141

·) µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿, ¹) ѳí³ë³ñ ã¿ ½ñáÛÇ,
») ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ£

398. à±ñ ÃÇíÝ ¿ ٻͪ
³) a-Ý, û a + 3-Á, µ) b + 1-Á, û± b + 2-Á,
·) a − 5-Á, û a + 2-Á, ¹) b − 7-Á, û b − 6-Á;
(³Ûëï»Õ a-Ý ¨ b-Ý ó³Ýϳó³Í ïí³Í Ãí»ñ »Ý)£

399. γñ»ÉDZ ¿ ³ñ¹Ûáù Ýß»É
³) x > 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÷áùñ³·áõÛÝ ÉáõÍáõÙÁ,
µ) x < −2 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»Í³·áõÛÝ ÉáõÍáõÙÁ,
·) x > −5³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÷áùñ³·áõÛÝ ³ÙµáÕç ÉáõÍáõÙÁ,
¹) x < 1 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»Í³·áõÛÝ ³ÙµáÕç ÉáõÍáõÙÁ£

400. x − a ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳٻٳï»ù ½ñáÛÇ Ñ»ï, »Ã»
³) x > a; µ) x < a£

401. ¶ñ»ù ÙÇ áñ¨¿ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙ£
²Ýí³Ý»ù ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ³ÝѳÛïÇ ·áñͳÏÇóÁ ¨ ³½³ï ³Ý-
¹³ÙÁ£

402. ³) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ£
µ) ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÉáõÍ»É Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£

403. 3 ÃÇíÁ ѳݹÇë³Ýá±õÙ ¿ Ýßí³Í ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙª
³) x > 0; µ) x > −2; ·) x < π;
¹) −3 < x < 3; ») x < 3,1; ½) 2,(8) < x < 3,1:

ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ (404-418).

404. ³) x − 1 > 0; µ) x + 5 < 0; ·) x − 0,5 < 0;
1
¹) 3 + x > 0; ») 7 + x > 0; ½) x − 1 −− < 0:
3

405. ³) x + 4 > 7; µ) x − 11 < − 7; ·) x + 7 > 7;
¹) x − 6 < 6; ») 4 + x > 2; ½) 3 + x < − 6:

406. ³) x − 2 > 0,2; µ) x − 3,5 < 4; ·) 2,1 + x < 7;
¹) x − 2 > −0,6; ») x + 10,7 > 7,9; ½) 5,013 + x < 0,13:

142

1 1 5 1
407. ³) x − 1783 < − −−; µ) x + −− < 199; ·) −− + x > 2 −−;
3 5 7 2
1 3 37 11 13 15
¹) x − 2 −− < − 1 −−; ») x + −−− < −−−; ½) −−− + x > 7−−−:
2 5 90 18 48 16

1 2 1
408. ³) x − 3,6 > 2 −−; µ) 7,4 + x > 7 −−; ·) x − 12 −− < 15,3:
3 5 4

409. ³) 2x > 4; µ) 7x < −14; ·) −5x < 100;
¹) −3x < 9; ») −2x > −2; ½) −3x > −6:

410. ³) 3x < 2; µ) −2x < 11; ·) −4x > −2;
¹) −5x > 1; ») −17x > −2; ½) 13x < 3:

411. ³) 2x > 0; µ) −2x < 0; ·) −x < 2;
¹) −x < 0; ») −x > −2; ½) −x > 1:

1 3 1
412. ³) −− x < 3; µ) −− x < 1; ·) − −− x > −1;
2 4 3
1 2 8
¹) −− x > 0; ») 2x > −−; ½) −4x < −−−:
5 3 11

2 5 4 8 1
413. ³) −− x < −−; µ) − −− x > −−; ·) −2x < 1 −−;
3 6 7 7 3
1 1 1 2 1
¹) 2 −− x > 3; ») 1 −− x > −2 −−; ½) −3 −− x < −3 −−:
5 2 2 7 7

414. ³) 0,2x > 3; µ) 3x > 1,8; ·) −0,001x < 1:

2 9 2
415. ³) 0,2x > −−; µ) 1,5x < −−−; ·) −1,1x < 4 −−;
5 10 5
x x 7 2x
¹) −− > 3; ») −− > −−−; ½) − −−− < −8:
2 4 12 3

416 ³) 2x − 4 > 0; µ) 3x − 1 < 0; ·) −2x − 4 > 0;
¹) 7x + 4 < 0; ») 4x + 3 > 0; ½) −4x + 3 < 0:

2 4 1 4
417. ³) 1 + −− x < 0; µ) −− − 3x < 0; ·) 1 −− − −− x > 0;
9 5 7 7

143

1 2 1 1 5 5
¹) 4 −− − 8 −− x > 0; ») 2 −− x − 3 −− < 0; ½) −− x − −− > 0:
3 3 3 2 7 7

418. ³) 0,003x − 20 < 0; µ) 4x + 0,0001 > 0; ·) 1,35 − 27x > 0;
¹) 0,15 − 150x < 0; ») −0,3x − 13 > 0; ½) −0,17x − 51 < 0:

4.4 Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ

²Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñÁ,­ áñáÝó­ ӳ˭ ¨­ ³ç­ Ù³­ë»­ñÁ x ÷á­÷á­-
˳­Ï³­ÝÇ­ Ýϳï­Ù³Ùµ­ ³é³­çÇÝ­ ³ë­ïǭ׳­ÝÇ­ µ³½­Ù³Ý­¹³Ù­-
Ý»ñ­Ï³Ù­Ãí»ñ­»Ý,­³Ý­í³­ÝáõÙ­»Ý x ٻϭ³Ý­Ñ³Û­ïáí­·Í³­ÛÇÝ
³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»ñ£

лï¨Û³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ x Ù»Ï ÷á÷á˳ϳÝáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³-
ë³ñáõÙÝ»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ »Ýª
2x + 7 < x − 5, 0x − 3 < 0
2 1
7 < 2x + 9, −− x + 0,7 > 2 −− x + 5
3 3
2x + 7 > 2x + 5, 3x + 2 + x > x − 1 + x,
0x + 2 > 0, 3x + 2 < 0£

ä³ñ½ ¿, áñ ó³Ýϳó³Í ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙ ·Í³ÛÇÝ ³Ý-
ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù³ëݳíáñ ¹»åù ¿£
¶Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñáõÙ ·ïÝíáÕ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³Û¹­³Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­³Ý­¹³Ù­Ý»ñ£
x0 ÃÇíÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­·Í³­ÛÇÝ­³Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­Éáõ­ÍáõÙ, »Ã»
³ÛÝ x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»çª ëï³óíáõÙ ¿ ×Çßï
Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ£
x Ù»Ï ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳ­Ù³ñ­Å»ù, »Ã»
³é³çÇÝ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõ٠ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ »ñÏñáñ-
¹Ç ÉáõÍáõÙ, ¨ ѳϳé³ÏÁ, »ñÏñáñ¹Ç ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ ÉáõÍáõÙ ¿ ݳ¨ ³é³-
çÇÝÇ Ñ³Ù³ñ£ ò³Ýϳó³Í ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõÝ»Ý, ѳ-
Ù³ñíáõÙ »Ý ѳٳñÅ»ù£ ²Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ÉáõÍ»ÉÇë û·ïíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É
åݹáõÙÝ»ñÇóª

1) ²Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­³Ý­¹³Ù­Ý»­ñÁ­Ï³­ñ»­ÉÇ­¿­ï»­Õ³­÷á­Ë»É­Ýñ³­ÙÇ­ÏáÕ­-
ÙÇó­ÙÛáõ­ëÁª­÷á­Ë»­Éáí­ï»­Õ³­÷áË­íáÕ­³Ý­¹³­ÙÇ­Ýß³­ÝÁ­Ñ³­Ï³­¹Ç­ñáí£

144

²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, »Ã» ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÙÇ áñ¨¿ ³Ý¹³Ù ѳϳ¹Çñ Ýß³Ýáí
ï»Õ³÷áË»Ýù Ýñ³ ÙÇ ÏáÕÙÇó ÙÛáõë ÏáÕÙÁ, ³å³ Ïëï³Ý³Ýù ëϽµÝ³Ï³Ý
³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ѳٳñÅ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙ£
úñÇݳÏ, ѳٳñÅ»ù »Ý Ñ»ï¨Û³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁª
2x − 7 < 0 ¨ 2x < 7,
3x + 5 > 2x − 9 ¨ 3x − 2x + 5 > −9£

2) ²Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­Ù»ç­Ï³­ñ»­ÉÇ­¿­Ï³­ï³­ñ»É­Ýٳݭ³Ý­¹³Ù­Ý»­ñÇ­ÙÇ­³­-
óáõÙ£
²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, »Ã» ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë Ï³Ù ³ç Ù³ë»ñáõ٠ϳï³ñíÇ
ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙ, ³å³ Ïëï³óíÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ
ѳٳñÅ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙ£
úñÇݳÏ, ѳٳñÅ»ù »Ý Ñ»ï¨Û³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁª
1 1
3x − 4 −− + 5x − −− > 0 ¨ 8x − 5 > 0,
2 2
2x + 3 − 1 < x − 2x + 2 ¨ 2x + 2 < −x + 2£
3) ²Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ­¹ñ³­Ï³Ý­Ãíáí­µ³½­Ù³­å³ï­Ï»­ÉÇë­(ϳ٭µ³­Å³­Ý»­-
ÉÇë)­Ýñ³­Ýß³­ÝÁ­å³Ñ­å³Ý­íáõÙ­¿£
²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, »Ã» ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù (ϳÙ
µ³Å³Ý»Ýù) ÙǨÝáõÛÝ ¹ñ³Ï³Ý Ãíáí ¨ å³Ñå³Ý»Ýù ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ýß³ÝÁ,
³å³ Ïëï³Ý³Ýù ëϽµÝ³Ï³Ý ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ѳٳñÅ»ù ³Ýѳí³ë³-
ñáõÙ£ úñÇݳÏ, ѳٳñÅ»ù »Ý Ñ»ï¨Û³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁª
1
−− x > 2 ¨ x > 8,
4
5
3x + 5 < 0 ¨ x + −− < 0£
3
4) ²Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ­ µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ Ãíáí­ µ³½­Ù³­å³ï­Ï»­ÉÇë­ (ϳ٭ µ³­-
ų­Ý»­ÉÇë)­Ýñ³­Ýß³­ÝÁ­÷áË­íáõÙ­¿­Ñ³­Ï³­¹Ç­ñáí£
²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, »Ã» ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù (ϳÙ
µ³Å³Ý»Ýù) ÙǨÝáõÛÝ µ³ó³ë³Ï³Ý Ãíáí ¨ ÷áË»Ýù ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ýß³ÝÁ
ѳϳ¹Çñáí, ³å³ Ïëï³Ý³Ýù ëϽµÝ³Ï³Ý ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ѳٳñÅ»ù
³Ýѳí³ë³ñáõÙ£ úñÇݳÏ, Ñ»ï¨Û³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ýª
7x − 3 > 0 ¨ 3 − 7x < 0,
5x + 4 < − 3x + 2 ¨ −5x − 4 > 3x − 2£
úðÆܲΠ1. ÈáõÍ»Ýù
4x − 7 < −2x + 5 (1)
³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£
î»Õ³÷áË»Éáí (1) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ó³Ë ÏáÕÙª Ïëï³-
ݳÝùª

145

áñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ x-Ç áñ¨¿ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ù. ÈáõÍ»Ýù 9x − 5 > 9x − 6 (5) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ î»Õ³÷áË»Éáí (5) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ó³Ë ÏáÕÙª Ïëï³- ݳÝù Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù 9x − 5 − 9x + 6 > 0 (6) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ (6) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë Ù³ëáõ٠ϳï³ñ»Éáí ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ùdz- óáõÙª áõÝ»Ýùª 0 · x + 1 > 0£ êï³óí»ó ³Ýѳí³ë³ñáõÙ. 2)£ úðÆܲΠ2. áñÁ ѳٳñÅ»ù ¿ (1)-ÇÝ£ êï³óí³Í ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ÏáÕÙáõ٠ϳï³ñ»Éáí ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙ Ïëï³Ý³Ýù Ù»Ï ³Ý- ѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙª 6x − 12 < 0. ÈáõÍ»Ýù 7x + 5 < 7x − 1 (2) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ î»Õ³÷áË»Éáí (2) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ó³Ë ÏáÕÙª Ïëï³- ݳÝù Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù 7x + 5 − 7x + 1 < 0 (3) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ (3) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ÏáÕÙáõ٠ϳï³ñ»Éáí ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ùdz- óáõÙª ÏáõݻݳÝùª 0·x+6<0 (4)£ ²ÏÝѳÛï ¿. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ ä³ï³ë˳ݪ (−∞. áñÁ ×Çßï ¿ x-Ç µáÉáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. áñ (5) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ ó³Ýϳó³Í Çñ³Ï³Ý ÃÇí. +∞)£ 146 . áñÁ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ (4) ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ л勉µ³ñ (4) ¨ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (2) ³Ýѳí³ë³- ñáõÙÝ»ñÁ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõݻݣ ä³ï³ë˳ݪ ÈáõÍáõÙÝ»ñ ãϳݣ úðÆܲΠ3. áñÁ ѳٳñÅ»ù ¿ (1) ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ Üñ³ µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ (−∞. 2) ÙÇç³Ï³ÛùÇ Ãí»ñÝ »Ý£ ä³ï³ë˳ݪ (−∞. ÇëÏ ¹³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ³ÛëÇÝùÝ (5) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ (−∞. 2) ÙÇ- ç³Ï³ÛùÇ Ãí»ñÝ »Ý£ л勉µ³ñ (1) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ (−∞. 4x − 7 + 2x − 5 < 0 (2) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ.

³å³ ³ÛÝ Ï³°Ù kx + b > 0 (2) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ϳ°Ù kx + b = 0 (3) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ£ Üϳï»Ýù ݳ¨.5 àã ËÇëï ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ kx + b ≥ 0 (1) ϳ٠kx + b ≤ 0 ï»ë­ùÇ­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñÁ.­áñ­ï»Õ k-Ý­¨ b-Ý­ïí³Í­Ãí»ñ­»Ý. kx + b ≤ 0 ³Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­µá­Éáñ­Éáõ­ÍáõÙ­Ý»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝÁ 147 . ϳ°Ù kx0 + b = 0 Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. »Ã» x0-Ý (1) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿. áñ (2) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ ¨ (3) ѳí³- ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ (1) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ »Ý£ л勉µ³ñ. ³å³. Áëï áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍÙ³Ý í»ñÁ Ýßí³Í ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý. áñÁ ³Ýѳ- í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí ëï³óíáõÙ ¿ ϳ٠×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ£ úñÇݳÏ. áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ³Ýѳí³- ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí −1ª ëï³ÝáõÙ »Ýù 4 · (−1) + 4 = 0 ×Çßï Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ Èáõ­Í»É­ áã­ ËÇëï­ ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ­ Ýß³­Ý³­ÏáõÙ­ ¿­ ·ï­Ý»É­ Ýñ³­ µá­Éáñ­ Éáõ­- ÍáõÙ­Ý»­ñÁ­Ï³Ù­³å³­óáõ­ó»É. ϳ٠×Çßï ¿ kx0 + b > 0 Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ.­áñ­Éáõ­ÍáõÙ­Ý»ñ­ãϳݣ ¸Çï³ñÏ»Ýù kx + b ≥ 0 (k ≠ 0) (1) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ ºÃ» ÙÇ áñ¨¿ x0 ÃÇí ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ (1) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ. kx + b ≥ 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ kx + b > 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý ¨ kx + b = 0 ѳ- í³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý ÙdzíáñáõÙÝ ¿£ ÜáõÛÝ Ï»ñå. 4. áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ³Ý- ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí 2 ëï³ÝáõÙ »Ýù 3·2−5=1>0 Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ x0 = −1-Á 4x + 4 ≤ 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿. ³Ý­í³­ÝáõÙ­»Ý x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­³é³­çÇÝ­³ë­ïǭ׳­ÝÇ­áã­ËÇëﭳݭѳ­í³­ë³­ñáõÙ£ ²Û¹åÇëÇ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝ x0 ÃÇíÁ. x0 = 2-Á 3x − 5 ≥ 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿.­Áݹ­áñáõÙ k ≠ 0.

148 . ÈáõÍ»Ýù 3x − 7 ≥ 0 (4) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ Ü³Ë ÉáõÍ»Ýù 3x − 7 = 0 (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ 7 Üñ³ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÝ ¿ª x0 = −−£ 3 ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÉáõÍ»Ýù 3x − 7 > 0 (6) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ 7 (6) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ x > −− å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ 3 Ãí»ñÝ »Ý£ Ødzíáñ»Éáí (6) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ¨ (5) ѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. Ñ»ï¨Û³É Ï»ñåª ó³Ýϳó³Í b ¨ k > 0 Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ kx + b ≥ 0 áã b ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÝ »Ý x ≥ − −− å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³- k ñáÕ Ãí»ñÁ£ µ) ò³Ýϳó³Í b ¨ k < 0 Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ kx + b ≥ 0 áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý b µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÝ »Ý x ≤ − −− å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ Ãí»ñÁ£ k ÜáõÛÝ Ï»ñå ·ïÝíáõÙ »Ý ݳ¨ kx + b ≤ 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ£ (γñ»ÉÇ ¿ ݳ¨ ³Û¹åÇëÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ ãùÝݳñÏ»É.­ Ïáã­íáõÙ­ »Ý x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­ ³é³­- çÇÝ­³ë­ïǭ׳­ÝÇ­áã­ËÇëﭷͳ­ÛÇÝ­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»ñ£ гßíÇ ³éÝ»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³- Ù³ñÅ»ù Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»½ ³ñ¹»Ý ѳÛïÝÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁª ëï³ÝáõÙ »Ýù áã ËÇëï ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É ³É·áñÇÃÙÁ. +∞) ÏÇë³ÇÝï»ñí³É ¿£ 3 гßíÇ ³éÝ»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍ- Ù³Ý Ù»½ ³ñ¹»Ý ѳÛïÝÇ ³É·áñÇÃÙ»ñÁª ·áñÍݳϳÝáõÙ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É ÙÇ- ³Ý·³ÙÇó. ëï³ÝáõÙ »Ýù. áñ (4) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ 7 µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ [−−. áñáí- Ñ»ï¨ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí −1-áíª ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ»ñ»É ݳËáñ¹ ï»ëùÇÝ)£ ²ÛÝ­áã­ËÇëﭳݭѳ­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñÁ.­áñáÝó­Ó³Ë­¨­³ç­Ù³­ë»­- ñÁ x ÷á­÷á­Ë³­Ï³­ÝÇ­Ýϳï­Ù³Ùµ­³é³­çÇÝ­³ë­ïǭ׳­ÝÇ­µ³½­- ٳݭ¹³Ù­Ý»ñ­ »Ý­ ϳ٭ Ãí»ñ.kx + b < 0 ³Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­µá­Éáñ­Éáõ­ÍáõÙ­Ý»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­Ã۳ݭ¨ kx + b = 0 ѳ­- í³­ë³ñ­Ù³Ý­µá­Éáñ­Éáõ­ÍáõÙ­Ý»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­Ã۳ݭÙÇ­³­íá­ñáõÙÝ­¿£ úñÇÝ³Ï 1.

ºÃ» ³ÝѳÛïÇ ·áñͳÏÇóÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¿. ³å³ Ñݳñ³íáñ »Ý Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñÁª 0 · x ≥ b. áñ ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ ó³Ýϳó³Í ÃÇí£ ÜáõÛÝ Ï»ñå ùÝݳñÏíáõÙ ¿ 0 · x ≤ b ¹»åùÁ£ øÝݳñÏ»Ýù ûñÇݳÏÝ»ñ£ úñÇÝ³Ï 1. 0 · x ≥ 5£ ä³ï. ÇëÏ Ãí»ñÁª ÙÛáõë£ Àݹ áñáõÙ ï»- Õ³÷áËíáÕ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ ÷áËíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳϳ¹Çñ Ýß³ÝÝ»ñõí£ 2. 1. ³ÝѳÛï å³ñáõݳÏáÕ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ï»Õ³÷áËáõÙ »Ý ³Ýѳí³ë³ñ- Ù³Ý ÙÇ ÏáÕÙ (ûñÇݳϪ Ó³Ë ÏáÕÙ). áñ ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ x-Ç áã ÙÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñ- Å»ù. ÈáõÍ»Ýù 4 − 6x ≥ 9 − 6x ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ −6x + 6x ≥ 9 − 4.ª x ∈ [− −−. áñï»Õ b ≤ 0£ (2) ä³ñ½ ¿. 4 8 x ≥ − −−£ 7 8 ä³ï. Ò³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñáõ٠ϳï³ñáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙ£ 3. ³å³ ÉáõÍáõÙ »Ýù ëï³óí³Í áã ËÇëï ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ í»ñÁ Ýßí³Í »Õ³Ý³Ïáí£ ÆëÏ »Ã» ³ÝѳÛïÇ ·áñͳÏÇóÁ 0 ¿ (³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í x-»ñÁ §Ïñ׳ïíáõÙ¦ »Ý). ³ÛëÇÝùÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 0 · x ≥ b. ÈáõÍ»Ýù 3 1 −− x − −− x − 3 ≤ 2x − 1 4 2 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ 3 1 −− x − −− x − 2 ≤ −1 + 3. 4 2 7 − −− x ≤ 2. +∞)£ 7 úñÇÝ³Ï 2. áñï»Õ b > 0£ (1) ä³ñ½ ¿.ª φ£ 149 .

·) 2x + 1 < x.2x. µ) 3 < 7x − 5 − 4x. µ) x − 5 > x. ¹) 8 − 2(3 − 2x) < 1: 421. ³) −− x − −− x + 5 > −− x − 1. ·) 4 − 8x < −8x + 4. ») 2 < 7 − x ¨ 3x < 5 + 2x. 419. ¹) 7x − 13 > 9x: 424. ¹) 12 + 4x < 3 − x + 5x: 426. гٳñÅ»±ù »Ý ³ñ¹Ûáù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁª ³) 2x − 1 > 6 ¨ 6 > 2x − 1. ³) x − 2 < x. ·) 5x − 7 > 9 + x(100). µ) −− x − 3 < 2 − −− x. ³) x + 2 < x. ³) x + 4 > 5x. ·) 7 > 0. 4 6 3 2 3 150 . ö³Ï³·Í»ñáõÙ Ýßí³Í ÃÇíÁ ѳݹÇë³Ýá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ³Ýѳí³ë³ñ- Ù³Ý ÉáõÍáõÙª ³) 4x − 4 > 3x + 3(−1). µ) 2 + 12x < − x + 3(−2). ¹) 72x − 18 < − 13x(−10). µ) 4 − 6x < 9 − x. ½) 3x − 7 > 5 ¨ −3x + 7 < − 5: ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ (423-433). ²Ýѳí³ë³ñáõÙÁ µ»ñ»ù kx + b > 0 ϳ٠kx + b < 0 ï»ëùÇ£ ³) 3x − 2 > 7x + 5. ¹) 8 − 9x > x − 3 − 3x + 4x + 15: 425. ·) 2x > 4 ¨ x < 2. ·) 5x − 2x − 8x + x − 12x > 7 − 2x. 423. ¹) 2x > 5 ¨ x − 7 > −2 − x. 422. µ) x + 5 > x. ·) 6 − 3x > 1 − 3x. ¹) x − 3 + 2x < 4 + 3x − 1: 1 1 1 1 1 427. µ) x < 3 ¨ x + 2 < 5. µ) x − 2 < 3x. ³) 2x − x − 1 < 2. ³) à±ñ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ý- ѳí³ë³ñáõÙ£ µ) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ£ ·) ÆÝãåÇëDZ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý ³Ýí³Ýáõ٠ѳٳñÅ»ù£ ¹) Ò¨³Ï»ñå»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ åݹáõÙÝ»ñÁ£ ») ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÉáõÍ»É áã ËÇëï ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ 420.

³) 2(x − 1) < 4.014 − 12. 3 1 2 3 1 1 2 ·) 1 − −− x − 5 < 6 − −− x − −−− x. 435.6x. ») 4x ≥ −5 + 4x.1 − 2x ≥ 5. µ) 3(2x − 1) > 12.25 − 0. Á) −−−−−− > 1 − −−−−− + 2 −−− x: 2 4 6 3 4 3 12 434. ¹) 0.8x < 1. ¹) (2x − 1)(x + 2) − (x − 5)(2x + 1) > 0: x−1 x x 433.6x. ¹) (x − 2)(x + 2) ≤ 4 − x + x2£ 151 . ½) 2(1 + x) ≤ 2x£ ÈáõÍ»ù áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ.5x + 1. ³) x (2 − x) < (3 − x)(3 + x).2x < 21. ³) 1. ¹) 9 + 5x ≥ 2 − 3x. ·) (2x − 1) − (5 − 3x) ≥ 2 − 5x. µ) 3(x − 1)(x + 1) > 3(1 + x2).2 < 0. µ) −− − −− > 2. ³) (x + 1) − (2x + 3) − (1 − 7x) < x − (8 − 5x).52 − 2.3x > 76. ³) 3.2x − 3.28 − 1.8x + 0. ¹) −−− + −− − −−− > 8.5x > 1.086 − 12x: 429. ·) (x − 2)(x − 3) + (4 − x)(x + 2) > 0. ³) 2x + (3x − 1) > 4. ³) −−−−− < 1. ½) −−−−− + 2 < −−−−−−. µ) (3x − 11) − (5 − 9x) + (x − 1) > 1 − 4x − (12 + x): 431.72 − 5.3x + 3. µ) x − 16 < (5 − 2x) − x − 1. ») 1. µ) 3x − 6 ≤ (1 − 3x) − 2x + 1. µ) x − 1. ¹) 2x − −− x > 1 −− x − −− − −− x + 2. 3 4 2 6 3 x−4 x 2x + 1 3x + 2 ») −−−−− > 2 − −−.7. ³) 2 + x ≥ 0. ·) 2x − (x − 1) < 3. 7 3 21 5 2 2 5 2 3 13 1 1 1 ») −− x − 1 < −− x − −−−.2 − 0.1 − x. ·) 7 − 0. ½) 0. µ) 4 + 2x ≤ 0. 5 3 4 3 x−1 x x x−2 7x − 2 x−1 1 ¿) −−−−− − −− < −− + −−−−−. −2-Á ïí³Í áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍá±õÙ ¿. ½) 3 − −− x + −− x < 14 + −−− x: 5 4 20 4 3 12 428. ·) 7 − x ≤ 0. ·) 4(1 + x) < 8 − 4x.12 − 0.2 − 2. ¹) (2x − 3) − (x + 1) > 1: 430.1x + 0. 3 2 3 2x x 3x x 2x ·) −−− < −− − 1.2x. ¹) 25 − 10x > − 5(2x − 7): 432.6x − 5 > 3.

­¹³­¿É Ñ»Ýó­ Ïѳݭ¹Ç­ë³­Ý³­ ïí­Û³É­ ѳ­Ù³­Ï³ñ­·Ç­ µá­Éáñ­ Éáõ­ÍáõÙ­Ý»­- ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõ­ÝÁ£­ êáíáñ³µ³ñ ѳٳϳñ·Ç ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ·ñáõÙ »Ý Çñ³ñ ï³Ïª ëÛáõ- Ýáí. 2x + 1 2x x 436. ¨ Ó³ËÇó ¹ÝáõÙ Ó¨³íáñ ÷³Ï³·ÍÇ Ý߳ݣ ¸Çï³ñÏ»Ýù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ£ 152 . áñ å»ïù ¿ ÉáõÍ»É Ù»Ï x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­·Í³­ÛÇÝ­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñǭѳ­Ù³­Ï³ñ·£ ¶Í³­ÛÇÝ­ ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñÇ­ ѳ­Ù³­Ï³ñ­·Á­ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ.6 Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ºÃ» å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ·ïÝ»É µáÉáñ ³ÛÝ x Ãí»ñÁ. áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÙÇ- ³Å³Ù³Ý³Ï ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ïí³Í ÙÇ ù³ÝÇ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳ- í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ. γñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ³Ýѳí³ë³- ñáõÙÁ ³) ×Çßï ÉÇÝ»É ³ÝѳÛïÇ ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ£ µ) ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõݻݳɣ 439. ¹) 3 + 2x ≥ 0 ¨ 6 + 4x > 0: 438. ³å³ ³ëáõÙ »Ý. γñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ³) ×Çßï ÉÇÝ»É ³ÝѳÛïÇ ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ. ³) −−−−−− ≥ 2. µ) −−− − −− ≤ 1. гٳñÅ»±ù »Ý ³ñ¹Ûáù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ.­ å»ïù­ ¿­ Éáõ­Í»É­ ³Û¹­ ѳ­Ù³­Ï³ñ­·Ç­ Ûáõ­ñ³­ù³Ýã­Ûáõñ ³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ­¨­³Û­Ýáõ­Ñ»ï¨­·ï­Ý»É­ëï³ó­í³Í­Éáõ­ÍáõÙ­- Ý»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇ­Áݹ­Ñ³­Ýáõñ­Ù³­ëÁ­(ѳ­ïáõ­ÙÁ). 5 3 6 4x + 3 2x − 1 x x x ·) −−−−−− ≥ 2 − −−−−−−. µ) ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõݻݳɣ 4. ³) 3 − 2x ≥ 1 ¨ 6 − 4x ≥ 2. ·) 7 − 3x ≥ −3x ¨ x ≥ x. ¹) −− + −− + −− ≤ 5: 2 3 2 3 6 437. µ) 4 + x ≤ x ¨ x < x.

26) 153 . áñáÝó ѳٳñ x ≥ −−−£ 12 (2) ѳٳϳñ·Ç µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ÏÉÇÝÇ µáÉáñ ³ÛÝ x Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ. +∞) ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ ÁݹѳÝáõñ Ù³ëÁ£ ¸ñ³ ѳٳñ Ox Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ 4 ³é³ÝóùÇ íñ³ Ýß»Ýù ³Û¹ »ñÏáõ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ£ Üϳñ 25-Çó »ñ¨áõÙ ¿. áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ (2) ѳٳϳñ·Ç »ñÏáõ ³Ý- ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³éÝáõÙ »Ý ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñ£ л勉µ³ñ ¹ñ³Ýù ÏÉÇÝ»Ý ³ÛÝ x-»ñÁ. úðÆܲΠ1. ³ÛëÇÝùÝ ·ïÝ»Ýù (− −−. +∞) 2 5 ¨ (−−. áñáÝù ÷áùñ »Ý −−− -Çó (x < −−−). áñáÝù Ù»Í »Ý ϳ٠ѳí³ë³ñ 13 23 13 23 −−− -Çó. ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ç µáÉáñ Éáõ- 5 5 13 ÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁª ³ÛÝåÇëÇ x Ãí»ñÇó. ÈáõÍ»Ýù 2x + 3 > 0. +∞)£ 3 5 x 4 2 4 úðÆܲΠ2. áñ ³Û¹ 5 ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ ÁݹѳÝáõñ Ù³ëÁ (−−. áñ ³é³çÇÝ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í 23 23 ¿ ³ÛÝåÇëÇ x Ãí»ñÇó. áñ Ýñ³ 2 µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ (− −−. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ ÈáõÍ»Éáí (1) ѳٳ- 3 ϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁª ëï³ÝáõÙ »Ýù. áñ Ýñ³ µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ 5 µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ (−−−. ÈáõÍ»Ýù ÜÏ. ³ÛëÇÝùÝ −−− ≤ x < −−− ÙÇç³Ï³ÛùÇ µáÉáñ Ãí»ñÁª 12 5 12 5 (ÝÏ. µ³Ûó ÷áùñ »Ý −−− -Çó. +∞) 4 ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ///////////////////////////////////////////////////// 5 ä³ï³ë˳ݪ (−−−. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ 4 5 л勉µ³ñ (1) ѳٳϳñ·Ç µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ (−−−. 4 áñáÝó ¹»åùáõÙ (1) ѳٳϳñ·Ç »ñÏáõ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ ¿É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 3 ¹³éÝáõÙ »Ý ×Çßï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 25 { 12x 5x − 23 < 0. { −4x +5<0 (1) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ÈáõÍ»Éáí (1) ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁª Ïëï³Ý³Ýù. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ ²ÛÅÙ ·ïÝ»Ýù x-Ç ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. − 13 ≥ 0 (2) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ÈáõÍ»Éáí (2) ѳٳϳñ·Ç ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁª ·ïÝáõÙ »Ýù.

(2) ѳٳϳñ·Ç µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ [−−−. −−−)£ 13 23 12 5 13 23 x 12 5 úðÆܲΠ3. −−−] 13 23 12 5 ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ///////////////////////////////////////////////////////////// ä³ï³ë˳ݪ [−−−. (5) ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ·ñ»Ýù (4) ѳٳϳñ·Ç ï»ëùáí ¨ ÉáõÍ»Ýù ³Û¹ ѳٳϳñ·Áª x > 2. { 2x − 5 > 0. 27 ãáõÝÇ£ ä³ï³ë˳ݪ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãÏ³Ý (ë»ÕÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ûë µ³é»ñÇ ÷á˳- ñ»Ý ëáíáñ³µ³ñ ·ñáõÙ »Ýª φ)£ ²Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á »ñµ»ÙÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳ- í³ë³ñÙ³Ý ï»ëùáí£ úñÇݳϪ 2x − 5 > 0. áñáÝù Ù»Í 3 »Ý 5-Çó. { x < 6.5. { 2x > 5. 2x < 7 + 5. { 2x +5<7 (4) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É 0 < 2x − 5 < 7 (5) ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ï»ëùáí£ ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É »ñÏáõ »Õ³Ý³Ïáí£ I »Õ³Ý³Ï. 3 ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñÁª µáÉáñ x < −− Ãí»ñÁ£ 2 àõëïÇ (3) ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñ ϳñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÙdzÛÝ ³ÛÝ x Ãí»ñÁ. 26 x − 5 > 0.5 < x < 6£ 154 . ÈáõÍ»Ýù ÜÏ. µ³Ûó ÷áùñ »Ý −− -Çó£ ä³ñ½ ¿. { 2x − 3 < 0 (3) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ (3) ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ µáÉáñ x > 5 Ãí»ñÝ »Ý. áñ /////////////// //////////////////// 2 3 5 x ³Û¹åÇëÇ x Ãí»ñ ãÏ³Ý (ÝÏ. ²ÛëåÇëáí. ³ÛëÇÝùÝ 2. 27)£ 2 л勉µ³ñ (3) ѳٳϳñ·Á ÉáõÍáõÙÝ»ñ ÜÏ. 2x − 5 < 7.

µ) x < −2 ¨ x < −1. x > 4. x < −5. ») 2x > −4 ¨ x + 2 < 0. x > 1. x < 0. 6) ÙÇç³Ï³ÛùÁ£ ä³ï³ë˳ݪ (2. x < −16: x > 1. x < 0. 6)£ Üϳï»Ýù. x < −1. 442. x > −7. II »Õ³Ý³Ï. 28-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ ÏñÏݳÏÇ ëïí»ñ³·Í»ñáíª ////////////////////////////////////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ////////////////////////////////// \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ ///////////////////////////////////// -5 4 x 0 0 x -4 1 x ³) µ) ·) ÜÏ. 444. ·) x + 1 > 0 ¨ x − 1 > 0. x > −5: 445. x > −2. x > 0. ¶ñ»ù ÙÇ áñ¨¿ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·. ³) { µ) { ·) { ¹) { x > 1. x < 3. ¶ï»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ·áÝ» Ù»Ï ÁݹѳÝáõñ ÉáõÍáõÙª ³) x > 3 ¨ x > 2.5. 443. ¹) x − 2 < 0 ¨ x + 2 < 0. x < −10. ³) { µ) { ·) { ¹) { x < 2. 2. ÈáõÍáõÙ »Ýù (5) ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁª 5 < 2x < 7 + 5. x > −5: x < 7. áñÇ µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»- ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ÝÏ. x < 4. x > 4. ½) 3x < 9 ¨ x + 3 > 0: Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ Ýß»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ (»Ã» ¹ñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý)ª (442-444)£ x > 3. áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍÙ³Ý »ñÏñáñ¹ »Õ³Ý³ÏÁ ³é³çÇÝ »Õ³Ý³ÏÇ Ï³ñ× ·ñ»É³Ó¨Ý ¿£ 440. x > −3. 28 155 . ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÉáõÍ»É Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»- ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ 441. ³) { µ) { ·) { ¹) { x < −1. x < −5.5 .5 < x < 6£ л勉µ³ñ (5) ÏñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ϳ½ÙáõÙ »Ý (2.

x − 4 > 0. 3 − 2x > 1. 7x < x − 6. 6x ≥ 24. ö³Ï³·Í»ñáõÙ Ýßí³Í ÃÇíÁ ѳݹÇë³Ýá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ³Ýѳí³ë³- ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍáõÙª 2x + 3 > 0. 5x > 10. 6 − 2x > 5. 4x < 15. −7 < x + 5. ³) { µ) { ·) { ¹) { x < 4. 2 + 3x ≤ 10. 3 3 −− x − 1 > −− x − 1. µ) µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ (−∞. µ) { (3). 446. µ) 3 { −− x > 8. 7 + 3x x −−−−−− > −− − 1.5) ÙÇç³Ï³ÛùÁ£ ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (448-452). ·) { (2). ³) { µ) { 3 − 2x ≥ 0. áñ ëï³óí³Í ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Áª ³) ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõݻݳ. 7x − 10 ≤ 0. ¹) { (0. 4 + x ≤ 0. 2x − 1 > 3x + 1. 448. 4 2 156 . 2x < 1 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñ»ù ¨ë Ù»Ï ³Ýѳí³ë³ñáõÙ ³ÛÝå»ë. 2 − 5x 7−x ·) { 8 − 2x ≥ 0. 4 − x ≤ −2x + 3. 7 − 3x > 2. 7 − 4x > 0 6x + 1 < 0 8 − x < 0. 0. ¹) x { −−−−−− > −−−−−. µ) { 5 − 2x ≥ 2(1 − x). 2 x−5 4 − x > −−−−−.6): 3x ≥ 3 3x + 1 ≥ 0 447. 3 4 4 5 x−1 2x + 1 3−x ·) { −−−−− < 1. ¹) { −−−−−− ≥ −−−−−. 6x > 6. 3 > x. 5x − 1 > 13. 3 −4 − x 2 −x −−−−−− ≤ 2 − −−−: 5 5 451. ³) { (−1). 1 > 3 − 2x. 3 2 2 − 8x −− − 1 < −−−−−−: 3 7 4 450. 7 + 5x ≥ 2. 5x + 3 < 8. ³) { 2x + 7 > 3 − x. 1 1 −− x − 1 > 2x − −−. 2 > 5 + 3x: 2 449. ³) { 6 + x > 3 − 2x. ») { ½) { ¿) { Á) { 2x − 8 > 0.

ÇëÏ Ñ³Ù³ËÙµÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáõÍáõ٠ѳí³ë³ñÙ³Ý (³Ýѳí³- ë³ñÙ³Ý) ÉáõÍáõÙ ¿£ ÜÙ³Ý Ï»ñå ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý (³Ýѳí³- ë³ñÙ³Ý) ¨ ѳٳϳñ·Ç. ³å³ ³ëáõÙ »Ý. ¨ Ó³ËÇó ¹ÝáõÙ ù³é³ÏáõëÇ ÷³Ï³·ÍÇ Ý߳ݣ ²ëáõÙ »Ý. ѳٳËáõÙµÁ ϳñáÕ ¿ ݳ¨ µ³Õϳó³Í ÉÇÝ»É ÙdzÛÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇó ϳ٠ÙdzÛÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó£ ¸Çï³ñÏ»Ýù ѳٳËÙµ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ£ 157 .5x + 1 < 4: 4. áñ ѳí³ë³ñáõÙÁ (³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ) ѳٳñÅ»ù ¿ ѳٳËÙµÇ. ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳٳËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ£ ºñµ»ÙÝ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ·ñ³é»Éáõ ѳٳñ û·ï³·áñ- ÍáõÙ »Ý ѳٳñÅ»ùáõÃÛ³Ý ⇔ Ýß³ÝÁ£ ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó. ») 0 ≤ 3x − 7 < 3. µ) −1 < −− x ≤ 8. ÎñÏݳÏÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍ»ù »ñÏáõ »Õ³Ý³Ïáí. ½) −8 < 0. −−x − 3 ≤ −−x − 2.­ ¹³­ ¿É­ Ñ»Ýó­ Ïѳݭ¹Ç­ë³­Ý³ ïí۳ɭѳ­Ù³ËÙ­µÇ­µá­Éáñ­Éáõ­ÍáõÙ­Ý»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõ­ÝÁ£­ êáíáñ³µ³ñ ѳٳËÙµÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ·ñáõÙ »Ý Çñ³ñ ï³Ïª ëÛáõÝáí.7 Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµ»ñ ¸Çóáõù ïñí³Í »Ý x ³ÝѳÛïáí ÙÇ ù³ÝÇ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ ¨ ³Ý- ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ϳ٠ÙdzÛÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ (³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ)£ ºÃ» å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ·ïÝ»É µáÉáñ ³ÛÝ x Ãí»ñÁ. áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³ÝóÇó ·áÝ» Ù»ÏÇ ÉáõÍáõÙ. 4(1 + 3x) < 9 − 2x: 452. ·) 2 4 2 ¹) 5 3 5 − 3x < (x − 1)(x + 1) − x2. ¹) −7 < x −6 < −2. »Ã» ѳí³ë³ñÙ³Ý (³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáõÍáõ٠ѳٳËÙµÇ ÉáõÍáõÙ ¿. 7 ·) 1 < x + 4 < 2. áñ å»ïù ¿ Éáõ- Í»É Ù»Ï­x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­Ñ³­Ù³­ËáõÙµ£ ÈáõÍ»É Ñ³Ù³ËáõÙµÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ·ïÝ»É Ýñ³ µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ϳ٠óáõÛó ï³É. x 3−x 1−x { { 2 4 −− + −−−−− ≥ −−−−− − x. 2 ³) 0 < 3x < 2. áñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãϳݣ г­Ù³­ËáõÙ­µÁ­ ÉáõÍ»Éáõ­ ѳٳñ­ å»ïù­ ¿­ Éáõ­Í»É­ ³Û¹­ ѳ­- Ù³ËÙ­µÇ­Ûáõ­ñ³­ù³Ýã­Ûáõ­ñ­Ñ³í³ë³ñáõÙÁ­Ï³Ù­³Ý­Ñ³­í³­ë³­- ñáõ­ÙÁ­ ¨­ ³Û­Ýáõ­Ñ»ï¨­ ·ï­Ý»É­ ëï³ó­í³Í­ Éáõ­ÍáõÙ­Ý»­ñÇ­ µ³½­- Ùáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇ­ ÙÇ­³­íá­ñáõ­ÙÁ.

+∞)£ ä³ï. +∞). +∞]. [ 4x ≥5 ѳٳËáõÙµÁ£ ÈáõÍáõÙ£ 1 1 [ x ≥ −−. úñÇÝ³Ï 1. +∞)∪[−−. 4x ≥ −3. 1).1. 3 x ∈ [− −−. +∞)£ 4 ä³ï. (1) ѳٳËÙµÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ª R£ úñÇÝ³Ï 2. +∞)£ 2 úñÇÝ³Ï 3.ª x ∈ [−−. 2 5 x ∈ [−−. 3 x ≥ − −−. [ xx ∈∈ (1. [ 4x +3≥0 (1) ѳٳËáõÙµÁ£ ÈáõÍáõÙª [ 5x < 5. +∞]£ 4 4 1 5 1 [−−. ÈáõÍ»Ýù [ 4x − 3 > 1. +∞] = (−∞. 5 2 x ≥ −−. 1)∪[− −−. +∞) = [−−. 5x − 4 ≤ 1 ѳٳËáõÙµÁ£ ÈáõÍáõÙ£ [ 4x > 4. 1]£ (−∞. [ x ∈ [−−. [ xx >≤ 1.ª x ∈ R: 158 . ÈáõÍ»Ýù 2x ≥ 1. (−∞. +∞]: 4 4 Àëï »ñÏáõ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý ë³ÑÙ³Ýٳݪ 3 (−∞. [ x ∈ (−∞. ÈáõÍ»Ýù 5x − 2 < 3. +∞) = (−∞. 5x ≤ 5. +∞)£ 2 4 2 1 ä³ï. [ x < 1. 1]∪(1.

+∞): ä³ï. x < −1. x > 7. +∞): ä³ï.ª x ∈ {3}∪(−∞.ª x ∈ {−2.2 5 [ 2x = 5. −3x = −7. 1+x −−−−− > 2 4 ѳٳËáõÙµÁ£ ÈáõÍáõÙ£ [ 3x − 3x = −6 + 1. [ x = 3. ÈáõÍ»Ýù [ 6 − 3x = −x. +∞)£ 159 . x+1<0 ѳٳËáõÙµÁ£ ÈáõÍáõÙ£ [ x = −−. x < −1: 5 ä³ï. 3 (8. x−8>0 ѳٳËáõÙµÁ£ ÈáõÍáõÙ£ x = −2. −−}∪(8. úñÇÝ³Ï 4. 2x − 2x ≤ −2 + 2. x ∈ (−∞. x > 8. [ 7 x = −−. +∞)£ úñÇÝ³Ï 7. −1)∪{−−}£ 2 úñÇÝ³Ï 5.ª x ∈ (7. +∞)£ 7 3 úñÇÝ³Ï 6. (7. [ 2x = −4. +∞): ä³ï. 7 − 3x = 0. [ x = 3. 0 · x ≤ 0. ÈáõÍ»Ýù [ 4 + 2x = 0. [ 0 · x = −5. ÈáõÍ»Ýù [ 3x − 1 = 3(x − 2). +∞) = (−∞. [ φ. 2(x − 1) ≤ 2x − 2 ѳٳËáõÙµÁ£ ÈáõÍáõÙ£ [ 6 − 3x = −x. x > 8 − 1. ÈáõÍ»Ýù [ 2x − 5 = 0.ª x ∈ (−∞.

7x − 1 > 2. 454. x ≤ x + 5. 6 + 6x > 7 − 7x: 3x = 0. ·) [ 4 − 3x < x. ») [ ½) [ 6(z − 3) ≥ 4z + 3. 2x > 2 − 3x: 455. 3(1 + x) − 2 < 5(2 − 5x) − 3x. −5 Ãí»ñÇó á±ñÝ ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳٳËÙµÇ ÉáõÍáõÙ. ³) [ 4 − 4x < 0. 453. ²å³óáõó»ù. ÈáõÍ»ù ѳٳËáõÙµÁ. 3. −−−−−− = −1. Á) 3 + x = 5 − −−. 2 2 > 2 ѳٳËÙµÇ ÉáõÍáõÙ ¿. ѳٳËÙµÇ ÉáõÍáõÙ ã¿. 2(3y − 1) − 1 ≥ 4 − 5y. k1x + b1 < 0. 3x + 3 > 3(x + 1). ≤ 0. 4 − 4x ≥ 4(1 − x). Ã) 3 Å) 2 4x = 0. 4x − 3 > 3 − 4x. ·) [ ¹) [ 2x − 2 < 2(x − 1). 3 ¿) 4 − 7x 2 −−−−−− > −1. ³) [ µ) [ 2(4 − x) − 3 > 4x − 7. 6y − 6 ≤ 6(y − 1). 2. 3(2 − z) − 5z < −4(27 − 3) + z. 5x + 1 < 5x − 1. 1+x x x [−−−−− − −− = 5. [ 2x = 1. áñ »Ã» ³) x0-Ý [ kk1xx ++ bb1 <> 00. 2 2(1 − x) = 5 − 2x. 2 [ 3+x 2 − 5x [10 − 2x = −−−−−. ³å³ { k2x + b2 ≤ 2 ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ã¿£ 160 . 3(x − 2) ≤ 1 + 3x. ³å³ { k2x + b2 ≤ 0 ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙ ¿£ µ) x0-Ý [ kk xx ++ bb 1 1 ≥ 0. µ) [2x +> 5x2. 2 2 k1x + b1 ≥ 0.

|−5| = −(−5) = 5. áñ A > 0 ¹»åùáõÙ |x| < A (ϳ٠≤ A) (2) ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ÙdzÛÝ −A < x < A (ϳ٠−A ≤ x ≤ A) å³Û- Ù³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ Ãí»ñÁ. áñ ó³Ýϳó³Í ÃíÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÁ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ¿£ ²í»ÉÇ ×Çßï. »Ã» a-Ý áã µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ ¨ ѳí³ë³ñ ¿ −a. ³Ûë ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳٳËÙµÇݪ x = −1. í»ñÑÇß»Ýù. A = 0 ¹»åùáõÙ áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª x = 0. ÇëÏ ½ñáÛÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÁ ½ñá ¿£ ºÃ» Ãí³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ Ýß»Ýù a ¨ −a |a| |a| Ãí»ñÁ (a ≠ 0). ÇëÏ A > 0 ¹»åùáõÙª ×Çßï »ñÏáõ ÉáõÍáõÙª x = A ¨ x = −A£ úñÇÝ³Ï 1. 7 x = −−: [ 3 7 ä³ï. ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ a ÃíÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿. ³ÛëÇÝùÝ a.8 Øá¹áõÉÇ (µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÇ) Ýß³Ý å³ñáõݳÏáÕ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ܳË. ¨ ѳϳé³ÏÁ. 29 гßíÇ ³éÝ»Éáí ³ëí³ÍÁª ëï³ÝáõÙ »Ýù.ª x = −1. 2 − 3x = −5. 29-áõÙ a-Ý ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿. ÈáõÍ»Ýù |2 − 3x| = 5 ѳí³ë³ñáõÙÁ£ ÆÝãå»ë Ýß»óÇÝù. |a| = { −a. −a 0 aa x −a-ݪ µ³ó³ë³Ï³Ý)£ ÜÏ. 4. [ 2 − 3x = 5. x = −−£ 3 ºÉÝ»Éáí Ùá¹áõÉÇ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÇóª ï»ëÝáõÙ »Ýù. áñ a ÃíÇ Ùá¹áõÉ (µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ù) ÏáãíáõÙ ¿ |a| ÃÇíÁ. áñ |x| = A (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ A < 0 ¹»åùáõÙ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. »Ã» a ≥ 0. »Ã» a-Ý áã ¹ñ³Ï³Ý ¿. |0| = 0£ ê³ÑÙ³ÝáõÙÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. ³å³ |a|-Ý ³Û¹ Ãí»ñÇó ó³Ýϳó³ÍÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ ½ñá //////////////////////////////////////////////////// Ï»ïÇó (ÝÏ. áñÁ ѳí³ë³ñ ¿ a-Ç. ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ Ãí»ñÁ 161 . »Ã» a ≤ 0: úñÇݳϪ |7| = 7.

1. −A ѳٳËÙµÇÝ£ Øá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ï¨áõÙ ¿ ݳ¨. áñ |x| > 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÝ »Ý ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ µáÉáñ Ãí»ñÁ. áñáÝù µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý x > A (≥ A) ϳ٠x < −A (≤ −A) å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í (3) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ [ xx <> A. x > − −−. −A ѳٳϳñ·ÇÝ£ A > 0 ¹»åùáõÙ |x| > A (ϳ٠≥ A) (3) ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ³ÛÝ ¨ ÙdzÛÝ ³ÛÝ x Ãí»ñÁ. [ 5 8 6 + 5x < −2. +∞)£ 5 5 2.ª x ∈ (−∞. x < − −−: 5 8 4 ä³ï. (2) ³Ýѳí³- ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ {xx >< A.ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý (2) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. ÇëÏ |x| < 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ úñÇݳÏÝ»ñ. áñ A < 0 ¹»åùáõÙ |x| < A (ϳ٠≤ A) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. ÇëÏ |x| > A (ϳ٠≥ A) ³Ýѳí³ë³ñ- Ù³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ ó³Ýϳó³Í ÃÇí£ ä³ñ½ ¿ ݳ¨. ÈáõÍ»Ýù |7 − 2x| ≤ 2 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ 162 . áñ ³Ûëï»Õ Ñݳñ³íáñ ¿ ÙdzÛÝ 4 − 4x = 0 ¹»åùÁ£ ä³ï.ª x = 1£ 3. − −−)∪(− −−.° ÈáõÍ»Ýù |6 + 5x| > 2 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁª ÈáõÍáõÙ£ [ 4 6 + 5x > 2. ÈáõÍ»Ýù |4 − 4x| ≤ 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ ÈáõÍáõÙ£ Øá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿.

áõñ»ÙÝ (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ ¹Çï³ñÏ- íáÕ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ áõÝÇ x0 = − 1. x − 2 < 0). Áëï Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³Ýٳݪ |x − 1| = − (x − 1). |x − 2| = −(x − 2) (ù³ÝÇ áñ x − 1 ≥ 0. 1) ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ. áõñ»ÙÝ (5) ѳí³ë³ñáõ- ÙÁ ¹Çï³ñÏíáÕ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ áõÝÇ ÙÇ³Ï x0 = 4. |x − 2| = − (x − 2). 1]. ϳñ¨áñ ã¿. ѻ勉µ³ñ ³Û¹ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ (5) ѳí³ë³ñáõ- ÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ x − 1 − (x − 2) = 6 ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ. Àëï í»ñÁ ³ëí³ÍǪ ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ {77 −− 2x 2x ≤ 2. áñÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 3) [2.5 ³ñÙ³ïÁ£ 163 . áñ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÁ ïñáÑíáõÙ ¿ ÇÝã-áñ ù³Ý³ÏÇ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ. áñÁ ÉáõÍ»Éáí ëï³ÝáõÙ »Ýù x ∈ [−−. 30 Îëï³Ý³Ýù (−∞. Áëï Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý. +∞] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ.5 ÙÇ³Ï Éáõ- ÍáõÙÁ£ ²Û¹ ÃÇíÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ [2. 1) ÙÇç³Ï³ÛùÇÝ. |x − 1| = x − 1. [1. +∞) ÙÇç³Ï³Ûù»- ñÁ. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ. |x − 2| = x − 2 (ù³ÝÇ áñ x − 1 > 0. 1). x − 2 ≥ 0). ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹ñ³Ýó íñ³ ѻﳽáïíáõÙ ¿ ¹Çï³ñÏíáÕ ËݹÇñÁ£ úñÇÝ³Ï 1. 2) ¨ [2. 2] ¨ [2. ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. |x − 1| = x − 1. áñÇ ÇÙ³ëïÁ ³ÛÝ ¿. Áëï Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý.5 ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïÁ£ ²Û¹ ÃÇíÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ (−∞. ≥ −2 ѳٳϳñ·ÇÝ.5 ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïÁ£ 2) [1. áñÝ áõÝÇ x0 = − 1. [1. áñÝ áõÝÇ x0 = 4. ÈáõÍ»Ýù |x − 1| + |x − 2| = 6 (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ Ü³Ë ÉáõÍ»Ýù x − 1 = 0 ¨ x − 2 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÇ íñ³ Ýß»Ýù ëï³óí³Í x1 = 1 ¨ 1 2 x x2 = 2 Ãí»ñÁ (ÝÏ. ѻ勉µ³ñ ³Û¹ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ −(x − 1) − (x − 2) = 6 ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ. ѻ勉µ³ñ ³Û¹ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ (5) ѳí³ë³ñáõ- ÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ x − 1 + x − 2 = 6 ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ. −−] å³ï³ë˳ÝÁ£ 5 9 2 2 Øá¹áõÉÇ Ýß³Ý å³ñáõݳÏáÕ ³í»ÉÇ ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ùǭ糭ϳۭù»­ñÇ­»Õ³­Ý³­ÏÁ. (ù³ÝÇ áñ x < 1). 30)£ ÜÏ. û 1 ¨ 2 Ï»ï»ñÁ áñ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ Í³Ûñ³Ï»- ï»ñ »Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ)£ (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍ»Ýù ³Û¹ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ£ 1) (−∞. +∞) ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ (ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É Ý³¨ (−∞. 2) ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ.

Áëï Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý. −−] ÙÇç³Ï³ÛùÇÝ å³ïϳÝáÕ Ï»ï»ñÁ£ ²ÛÝ Ï»ñå ³ë³Í. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ 1 − 3x ≤ 0.5 ¨ x2 = 4. −−] ¨ [−−. 3 |1 − 3x| = − (1 − 3x).5 ¨ 4. ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïª x1 = − 1. 3 |1 − 3x| = 1 − 3x л勉µ³ñ ³Û¹ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ (6) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ 2(1 − 3x) > 9 + 4x ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ àëïÇ å»ïù ¿ ÉáõÍ»É ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ¨ Ýñ³ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÇó ³é³ÝÓݳóÝ»É 1 (−∞. 3 2 − 6x > 9 + 4x: 7 ¸³ ϳï³ñ»Éáíª ëï³ÝáõÙ »Ýùª x ∈ (−∞.5£ ÜÙ³Ý Ó¨áí ÉáõÍáõÙ »Ý ݳ¨ Ùá¹áõÉÇ Ýß³Ý å³ñáõݳÏáÕ ³Ýѳí³ë³ñáõÙ- Ý»ñÁ£ úñÇݳÏ. 31 ѳí³ë³ñÙ³Ý x = −− ³ñÙ³ïÁ (ÝÏ. ¨ ëï³ÝáõÙ »Ýù { 1 x ≥ −−. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ 2 164 . − −−−)£ 10 1 2) [−−. ²ÛëåÇëáí. ÈáõÍ»Ýù 2|1 − 3x| > 9 + 4x (6) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ Ü³Ë ÉáõÍ»Ýù 1 − 3x = 0 ѳí³ë³ñáõÙÁ 1 ¨ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ Ýß»Ýù ³Û¹ 3 1 ÜÏ. áõëïÇ. áñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ (−−−. 3 2 − 6x > 9 + 4x 11 ѳٳϳñ·Á. 31)£ 3 1 1 Îëï³Ý³Ýù (−∞. +∞) ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ£ 3 3 1 (−∞. å»ïù ¿ ÉáõÍ»É 3 Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Áª { 1 x ≤ −−. Áëï Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý. −−] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ 1 − 3x ≥ 0.5£ ä³ï³ë˳ݪ −1. áõëïÇ.

µ) |2x − 5| < x − 1. ¹) |x + 2| = 2x£ 460. µ) |x| > 1. ·) |x − 1| + |x + 1| = 4. ¹) |x| ≥ 0. ¹) |x − 2| = 1. − −−−)∪(−−−. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. µ) |x − 2| = 2x + 1 . 461. ·) |x − 3| + 6 ≤ 8|x − 3| + 4. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ.5. ») |x − 1| + |x − 3| = 2. ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ. µ) |3x + 2| = 4. ½) |x + 1| + |x − 5| = 7£ 465. ¹) |x − 2| + 7 > 3|x − 2| + 2£ 463. µ) |x − 2| + 8 < 9|x − 2| + 3. µ) |x − 2| = 2 − x£ 165 .2: 457. ³) |x − 1| = 2x + 4. µ) |x| + |−x| = 2x. ·) |x + 3| + |x − 2| > 5. ¹) |x + 7| + |x + 1| ≥ 9£ 464. µ) |x| = 1. ·) |x − 1| = 2. ³) |x + 1| + |x + 3| ≤ 8. ·) |3x − 7| > 2x − 3. Âí³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ Ýß»ù Ñ»ï¨Û³É ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ. ») |x + 3| = 1. ¹) |x − 3| + |x + 3| = 8. ³) |2x − 1| = 5. ³) |x| < 2. ³) |3x − 6| > x + 2. ³) |x| = 9. +∞)£ 10 2 456. ³) |x| = x + 2. ½) |x + 1| = 3: 458. ¹) |2x − 7| ≤ 0. ·) |x − 3| = 3x.ª x ∈ (−∞. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁª ³) |1 + 3x| − |x − 1| = 2 − x. ³) |x − 1| = x − 1.ØÝáõÙ ¿ Ùdzíáñ»É ëï³óí³Í »ñÏáõ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ£ 7 11 ä³ï. µ) |x| = 2x + 1.5x + 2£ 462. µ) |x + 2| + |x + 4| < 6. ·) |2 + x| + |−2 − x| = 4 + 2x. ³) |x − 1| + 10 ≥ 8|x − 1| + 6. ·) |7 − 3x| = 4. ·) |x| ≤ 1. ¹) |−2 − 3x| = 5£ 459.5.

ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ. ³) |3x − 2| ≤ 0. µ) |x| > 4£ 468. ·) 2|x − 3| + |x − 3| = 0£ 471. 6]. 0)∪(0. ») |4 + 4x| ≥ −5£ 166 . µ) |x| ≤ 4£ 469. ·) |7 − x| ≥ 0. áñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ª ³) (−2. −1]∪[1. µ) |x| = 4£ 467. 466. áñÁ ѳٳñÅ»ù ¿ ѳí³ë³ñ- Ù³ÝÁ. µ) [−6. ³) |x| = 5. +∞). ¹) (−∞. ¶ñ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ. ¹) |3 − 2x| ≤ − 6. 2). ¶ñ»ù Ùá¹áõÉÇ Ýß³Ý å³ñáõݳÏáÕ ³Ýѳí³ë³ñáõÙ. ·) (−∞. ³) |x| = |−x|. áñÁ ѳٳñÅ»ù ¿ ³Ýѳí³- ë³ñÙ³ÝÁª ³) |x| > 5. +∞)£ 470. µ) |2 + 5x| + |−x| = −1. ³) |x| < 5. ¶ñ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ. µ) |4 − 5x| > 0. ¶ñ»ù ³Ýѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ѳٳñÅ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³- ϳñ·. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ.

³å³ y-Á ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ£ Ò¨³Ï»ñå»Ýù ¨ ÑÇÙݳíáñ»Ýù y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ áñáß Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ£ 1) ºÃ» x = 0. ÇÝãå»ë ÁݹáõÝí³Í ¿ ³ë»É. ³å³ y > 0£ Æñáù.­»Ã» x1-Á­¨ x2-Á­áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­Ãí»ñ­»Ý­¨ x1 < x2. áñ ³Ûë ýáõÝÏóÇ³Ý Ñ»ï³·³Ûáõ٠ѳÝñ³Ñ³ßíÇ ¹³ëÁÝó- óáõ٠ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ áõݻݳÉáõ. ϳï³ñ»Ýù Ýñ³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ñ»- ï³½áïáõÙ£ x ÷á÷á˳ϳÝÇ ÃáõÛɳïñ»ÉÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ ϳÙ. »Ã» x1 = 0 ¨ x1 < x2. y1 = x12.1 y = x2 ýáõÝÏódzݻñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·ñ³ýÇÏÁ гßíÇ ³éÝ»Éáí. a ∈ R (√$a) 2 = a (a ≥ 0) . »Ã» x > 0. ÇëÏ x22 > 0ª Áëï ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ Ñ³ÛïÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý. y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ª R-Á£ ø³ÝÇ áñ ó³Ýϳó³Í Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ¿. 5. ³å³ x12 = 0.. ³å³ y = x2 = x · x-Á »ñÏáõ ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³É ¿£ ¸ñ³ ѳٳñ ¿É y > 0£ 3) x-Ç­áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­³ñ­Å»ù­Ý»­ñǭѳ­Ù³ñ y = x2 ýáõÝÏ­óÇ­³Ý­³×áõÙ­¿. y2 = x22. ¶ÈàôÊ V ø²è²ÎàôêÆ ²ðزî √$a2 = |a|.­³Û­- ëÇÝùÝ x-ǭٻͭ³ñ­Å»­ùÇݭѳ­Ù³­å³­ï³ë­Ë³­ÝáõÙ­¿ y-ǭٻͭ³ñ­Å»ù£­²ÛÉ­Ï»ñå ³ë³Í. ³å³ y1 < y2£ Æñáù. ³ÛëÇÝùÝ x12 < x22 ϳ٠áñ ÝáõÛÝÝ ¿ª y1 < y2£ ÆëÏ »Ã» x1 > 0 ¨ x1 < x2.. ³å³ y = 0£ ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÁ ³ÏÝѳÛï ¿£ 2) ºÃ» x > 0. ³å³ ÝáñÇó Áëï x1 ¨ x2 ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ù³ëÇÝ ³Ý- 167 .

­³Û­ëÇÝùÝ y(−x) = y(x)£ Æñáù.ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý. áñå»ë ѻ勉Ýù. ³å³ y > 0. y) Ï»ï»ñÁ Ýᯐ ïñí³Í ¹»Ï³ñïÛ³Ý Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ£ ²Û¹ Ï»ï»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿É Ñ»Ýó ÏÉÇÝÇ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ£ 168 . y = x2 ýáõÝÏ- óÇ³Ý ½áõÛ· ýáõÝÏódz ¿£ 6) y = x2 ýáõÝÏ­óÇ­³Ý­³ÝÁݹ­Ñ³ï­¿. 9. µ) »Ã» x → −∞. y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ­·ñ³­ýÇ­ÏÁ xOy Ïá­áñ­¹Ç­Ý³­ï³­ÛÇݭѳñ­- Ãáõ­ÃÛ³Ý (x.. 2. ³ÛëÇÝùÝ x1 < x2 ≤ 0 å³ÛÙ³ÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. ³ÏÝѳÛï ¿.. x1 < x2 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿ x12 < x22 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨. Ó·ïáõÙ ¿ +∞. ³å³ y → +∞. ³å³ ݳ¨ y = x2-Ý Ó·ïáõÙ ¿ +∞. ·) x-Ç­áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­³ñ­Å»ù­Ý»­ñǭѳ­Ù³ñ y = x2 ýáõÝÏ­óÇ­³Ý­Ýí³­- ½áõÙ­¿. x2) Ïá­áñ­¹Ç­Ý³ï­Ý»­ñáí­Ï»­ï»­ñÇ­µ³½­Ùáõ­ÃÛáõÝÝ­¿. 4. 25 . ¹Çóáõù x-Á Ó·ïáõÙ ¿ +∞ª ÁݹáõÝ»Éáí n = 1. »Ã» ѳٳñ»Ýù. ÝáõÛÝå»ë Ó·ïáõÙ ¿ +∞£ x-Ç ÙÇç³ÝÏÛ³É (áã ³ÙµáÕç) ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝå»ë ³Û¹ ѳïÏáõ- ÃÛáõÝÁ ×Çßï ¿£ 5) x-Ç­ Ýß³­ÝÁ­ ÷á­Ë»­Éáí­ Ñ³­Ï³­é³Ï­ Ýß³­Ýáíª­ Ýñ³Ý­ ѳ­Ù³­å³­ï³ë­Ë³­ÝáÕ­ y = x2 ýáõÝÏ­óÇ­³­ÛÇ­³ñ­Å»­ùÁ­ãÇ­÷áË­íáõÙ. 16. ³ÛëÇÝùÝ y1 < y2£ 4) ºÃ» x ¹ñ³Ï³Ý ÃÇíÁ.­áñ­ï»Õ x-Á­ó³Ý­- ϳ­ó³Í­Çñ³­Ï³Ý­ÃÇí­¿£ y = x2 (1) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ϳéáõó»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ù»Ý ÙÇ x Çñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ (1) µ³Ý³Ó¨áí ѳßí»É y-Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÅ»ùÁ ¨ ëï³ó- í³Í (x. áñ x12 > x22£ ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù..µÝ³Ï³Ý ³ñ- Å»ùÝ»ñÁ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ y = x2-Ý Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݳµ³ñ ÏÁݹáõÝÇ n2 = 1. »Ã» x → +∞£ Æñáù. 4. (−x)2 = x2 ó³Ýϳó³Í x Çñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ£ ²ÛëåÇëÇ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ýáõÝÏóÇ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ½áõÛ·­ýáõÝÏ­óÇ­³£ ²ÛëåÇëáí. áñ y-Á x ÏáÕÙáí ù³é³Ïáõëáõ ٳϻñ»ëÝ ¿£ ä³ñ½ ¿. ³ÛëÇÝùÝ x-Ç Ù»Í áã µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ. ³ÛëÇÝùݪ y → +∞. ³ÛëÇÝùÝ x-Ç ÷áùñ ÷á÷áËÙ³ÝÁ ѳٳ- å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ y-Ç ÷áùñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ£ ²Ûë ÷³ëïÁ ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÏÝѳÛï.. Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ϳñ»- ÉÇ ¿ ÑÇÙݳíáñ»É ݳ¨ Ñ»ï¨Û³É ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³) »Ã» x < 0. 3. 5 .. ³Ýë³Ñٳݳ÷³Ï ³×»Éáí. áñ ù³é³Ïáõëáõ ÏáÕÙÇ ÷áùñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ µ»ñáõÙ ¿ Ýñ³ ٳϻñ»ëÇ ÷áùñ ÷á÷áËáõÃ۳ݣ ²Ûë ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó. ѳٳå³ï³ë- ˳ÝáõÙ ¿ y-Ç ÷áùñ ³ñÅ»ù.

5 1 1.25 9 ²ÕÛáõë³ÏÇ (x. 33)£ êï³óí³Í ³ÝÁݹ- Ñ³ï ·ÇÍÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ Ùáï³íáñ ·ñ³ýÇÏ x-Ç ÷á÷áËÙ³Ý [0. 3. 3] ÙÇ- ç³Ï³ÛùÇó x-Ç áñáß³ÏÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ³ÕÛáõë³Ïª x 0 0. 32 ÜÏ. 3] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ£ Üß»Ýù.09 0. 33-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í ·ñ³ýÇÏÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ y = x2 ýáõÝÏóÇ- ³ÛÇ í»ñÁ Ýßí³Í 1. §³é³Ýó ·ñÇãÇ Í³ÛñÁ ÃÕÃÇó Ïïñ»Éáõ¦).5 2 2. áñ ÝÏ.25 4 6. 2. ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ ÙÇÝ㨠í»ñç Ñݳñ³íáñ 㿠ϳï³ñ»É. 33 ØdzóÝ»Ýù ³Û¹ Ï»ï»ñÁ ë³ÑáõÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·Íáí (ÇÝãå»ë ÁݹáõÝí³Í ¿ ³ë»É.5 3 y 0 0.25 1 2. ù³ÝÇ áñ Ýßí³Í Ï»ï»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³Ýí»ñç ¿£ ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇ- ÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ϳéáõó»É Ùáï³íáñ³å»ë£ Üß»Ýù x-Ç Ù»Í Ãíáí ï³ñµ»ñ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ ¨ Áëï (1) µ³Ý³Ó¨Ç ѳß- í»Ýù y-Ç Ýñ³Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ£ êïáñ¨ µ»ñí³Í ¿ [0. y) Ãí³½áõÛ·»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ Ï»ï»ñÁ Ýß»Ýù ïñ- í³Í xOy Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ£ êï³óíáõÙ ¿ Ox ³é³ÝóùÇ [0. 3] ÙÇç³Ï³ÛùÇó í»ñ¨ ¹³ë³íáñí³Í Ï»ï»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝ (ÝÏ. 6 ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ 169 . ³ÛÝå»ë áñ Ýñ³ ÁÝóóÇÏ Ï»ïÇ y ûñ¹ÇݳïÁ ³×Ç ³µëóÇëÇ ³×Ù³ÝÁ ½áõ·ÁÝóó (ÝÏ. 32)£ y y 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 O 1 2 3 x O 1 2 3 x ÜÏ.3 0.

16. µ³óÇ Ýñ³ ·³·³ÃÇó. áñ Ýñ³ ³µëóÇëÁ ¹ñ³- Ï³Ý ¿ ¨ ³×áõÙ ¿. áñ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ å»ïù ¿ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·ÇÍ£ ¸ñ³ ѳٳñ ¿É Ù»Ýù ÝÏ. áñ y-Á Ó·ïáõÙ ¿ +∞ ß³ï ³í»ÉÇ ³ñ³·. 9. áñ »Ã» å³ñ³µáÉÇ Ï»ï»ñÇ x ³µëóÇëÝ»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý ¨ ³×áõÙ »Ý. ûñÇݳÏ.. ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇ- ÏÁ ѳٳã³÷ ¿ y ³é³ÝóùÇ Ýϳïٳٵ£ ²ÛëåÇëáí y ³é³ÝóùÁ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ­ ·ñ³­ýÇ­ÏÇ­ ѳ­Ù³­ã³­- ÜÏ. ³å³ Ýñ³ y ûñ¹ÇݳïÁ ÝáõÛÝå»ë ³×áõÙ ¿£ ¸³ 3-ñ¹ ѳï- ÏáõÃÛáõÝÝ ¿£ y = x2 å³ñ³µáÉÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·ÇÍ ¿ (6-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝ) ¨ ѳٳã³÷ ¿ y ³é³ÝóùÇ Ýϳïٳٵ (5-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝ)£ ´³Ûó Ù»Ýù ·ñ³ýÇÏÇó ï»ëÝáõÙ »Ýù ݳ¨. x-Á ÁݹáõÝáõÙ ¿ 1. 3. y = x2 å³ñ³µáÉÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÇ ëϽµÝ³Ï»ïáí£ ¸³ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ 1-ÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ¿£ y = x2 å³ñ³µáÉÇ µáÉáñ Ï»ï»ñÁ. 36. Ýñ³ y ûñ¹ÇݳïÁ ÝáõÛÝå»ë Ó·ïáõÙ ¿ +∞£ Àݹ áñáõÙ å»ïù ¿ ÝϳïÇ áõݻݳÉ. ³å³ y-Á ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ѳí³ë³ñ ¿ ³Û¹ Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇݪ 1. ³å³. y) Ï»ïÁ å³ñ³µáÉáí ß³ñÅíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë.. ³ÛëÇÝùÝ x-Ç Ù»Í µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ y-Ç ÷áùñ ³ñÅ»ù£ ¸³ µËáõÙ ¿ ݳ¨ 3 ¨ 5 ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó£ 170 . ³å³ Ýñ³Ýó y ûñ¹ÇݳïÝ»ñÁ Ýí³½áõÙ »Ý. 4. 5. 4. .. Àëï 5-ñ¹ ѳïÏáõÃ۳ݪ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇ- ÏÇ x ¨ −x ³µëóÇëÝ»ñáí Ï»ï»ñÁ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ûñ¹Çݳ- ïÁ. ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. û ÇÝã ï»ëù áõÝÇ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x-Ç Ù»Í ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ºÃ» ³Û¹ ·ñ³ýÇÏÇ Ï»ïÇ ³µëóÇëÁ Ó·ïáõÙ ¿ +∞. ·ïÝíáõÙ »Ý x-»ñÇ ³é³ÝóùÇó í»ñ¨£ ¸³ 2-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ ¿£ ºÃ» A(x. 6-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÁ óáõó³ÝßáõÙ ¿ ³ÛÝ. 34-áõÙ£ 2 y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·ÇÍÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý å³­ñ³­µáÉ£­ Ð³×³Ë Ù»Ýù ϳñ× Ï³ë»Ýùª §y = x2 å³ñ³µáɦ£ лﳷ³ÛáõÙ Ù»Ýù ÏÇÙ³- ݳÝù. 6 . b. 2. Áëï 4-ñ¹ ѳïÏáõÃÛ³Ý. 32-áõÙ ëï³óí³Í Ï»ï»ñÁ Çñ³ñ ÙdzóñÇÝù ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·Íáí£ Ð»ßï ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É. ù³Ý x-Á£ ºÃ». 25. 34 ÷áõ­Ã۳ݭ³é³ÝóùÝ­¿£ y = x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ å³ïÏ»ñí³Í ¿ ÝÏ. áñ y = ax2 + bx + c ï»ëùÇ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ (áñï»Õ a.. c-Ý ïí³Í Ãí»ñ »Ý ¨ a ≠ 0) ÝáõÛÝå»ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ý å³ñ³µáÉ£ ä³­ñ³­µá­ÉÇ­ ¨­ Ýñ³­ ѳ­Ù³­ã³­÷áõ­Ã۳ݭ ³é³Ýó­ùÇ­ ѳï­Ù³Ý­ Ï»­ïÁ­ ³Ý­í³­- ÝáõÙ­»Ý­å³­ñ³­µá­ÉÇ­·³­·³Ã£ y = x2 ¹»åùáõÙ ¹³ O(0: 0) Ï»ïÝ ¿£ ¸Çï³ñÏ»Éáí y = x2 å³ñ³µáÉÁª ϳñ»ÉÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ï»ëÝ»É y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ÙÇ ß³ñù ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ£ Æñáù.

x2 = 1. 0.01 ù³ÛÉáíª [0. òáõÛó ïí»ù.01 = 9. −3. µ) x1 = 7.9).1] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ ») 0. 0. 1] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ ¹) 0. áñ y = x2 ýáõÝÏóÇ³Ý ½áõÛ· ¿£ ·) Ò¨³Ï»ñå»ù y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ 473. 0.1 ù³ÛÉáíª [0. y2 = x22. áñ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ 3 ¨ 5 ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáõÙ ¿. 472.64£ ³) y(−1. »Ã» ³) x1 = 0. áñ y = x2 ýáõÝÏóÇ³Ý ³×áõÙ ¿ x-Ç áã µ³ó³ë³- Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ µ) ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ.82 = 0.8) = (−0. òáõÛó ïí»ù. 15] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ µ) 1 ù³ÛÉáíª [−15.1.6.8)2 = 0. àñáß»ù y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÇ Ýß³ÝÁ x-Ç Ñ»ï¨Û³É ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª ³) 0.722: 477. ÉáõÍáõÙÁ ·ñ»Éáí Ñ»ï¨Û³É Ï»ñåª y(−0. µ) 1. 100: 171 . ·) x1 = 0. гٻٳï»ù Ãí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁª ³) 1.1.61£ 476. y(−0. ³å³ y1 > y2£ 475. ³ÛëÇÝùÝ.3.2.5.12 = (3 + 0.2. áñ x-Ç áã ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ y = x2 ýáõÝÏóÇ³Ý Ýí³½áõÙ ¿.32 . áñ x ≠ 0 ¹»åùáõÙ y < 0£ 474.5. ¨ y1 = x12. −0.182. ¹) x1 = 10. y(−2. ³) ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ. γ½Ù»ù y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï. x2 = 0. 0] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ ·) 0. y(0). y(−1.1. ¹) 2. îí³Í ¿ y = x2 ýáõÝÏódzݣ ¶ï»ù y(x)-Á. 1.1)2 = 9 + 0.192.31.8: 478.2. y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ Ñ³Ù³ñ ѳٻٳï»ù y1 ¨ y2-Á. 0] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ.1).172 ¨ 1. µ) −8.5). 2 2 ·) 2. »Ã» x-Á ÷á÷áË- íáõÙ ¿ ³) 1 ù³ÛÉáí (Ù³ëßï³µÇ 1 Ùdzíáñáí) [0.2).1 ù³ÛÉáíª [0. üáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ѳßí»ÉÇë ϳñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É ·áõÙ³ñÇ ù³é³Ïáõëáõ µ³Ý³Ó¨Á£ úñÇÝ³Ï 3.182 ¨ 1. x2 = 9. »Ã» x1 < x2 ≤ 0. −100.6 + 0.1] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ ½) 0. x2 = 6. áñ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ 2 ¨ 5 ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáõÙ ¿.01 ù³ÛÉáíª [−0. µ) y(−0.31 ¨ 2.1): 479.712 ¨ 2.9.

») ýáõÝÏóÇ³Ý Ýí³½áõÙ ¿£ 172 . îñí³Í ¿ y = x2 ýáõÝÏódzݣ x-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª ³) y > 0. ä³ïϳÝá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù A(x. »Ã»ª 1 ³) x = 1. y = 5.5. b] ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ. ·) a = 1. y) Ï»ïÁ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇÝ. b = 1. b = 3. b = 0. Èñ³óñ»ù Ñ»ï¨Û³É ³ÕÛáõë³ÏÁ ¨ ϳéáõó»ù y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³- ýÇÏÁ£ 1 1 1 1 1 x 0 ± −− ± −− ± 1 ± 1−− ± 2 ± 2−− ± 3 ± 3−− ± 4 4 2 2 2 2 y = x2 484. y = 4. ³) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏ£ µ) ÆÝãå»±ë ϳéáõó»É y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ£ ·) ÆÝãå»±ë »Ý ³Ýí³ÝáõÙ y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·ÇÍÁ£ ¹) ÆÝãá±õÙÝ ¿ ϳ۳ÝáõÙ ³Û¹ ·ñ³ýÇÏÇ ³ÝÁݹѳïáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏáõ- ÃÛáõÝÁ£ ») à±ñ Ï»ïÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ y = x2 å³ñ³µáÉÇ ·³·³Ã£ ½) à±ñ áõÕÇÕÝ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ y = x2 å³ñ³µáÉÇ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛ³Ý ³é³Ýóù£ 482. ·) x = 1. ¹) a = 0. ») a = −2. µ) a = −1. b = −1. µ) y = 0.5. y = 4.6. îí³Í ¿ y = x2 ýáõÝÏódzݣ ³) гßí»ù y-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁª ÷á÷áË»Éáí x-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ −3-Çó 3ª 1 ù³ÛÉáí£ ÈáõÍáõÙÁ Ó¨³Ï»ñå»ù ³ÕÛáõë³ÏÇ ï»ëùáí£ µ) γéáõó»ù xOy Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ª Ù³ëßï³µÇ ÙdzíáñÁ í»ñóÝ»Éáí 1 ëÙ£ γéáõó»ù ݳËáñ¹ Ï»ïáõ٠ѳßíí³Í Ïááñ¹Çݳïáñ- Ý»ñáí Ï»ï»ñÁ ¨ Ùdzóñ»ù ϳéáõóí³Í Ï»ï»ñÁ ³ÝÁݹѳï Ïáñáí£ ·) à±ñ ù³éáñ¹Ý»ñáõÙ ¿ ¹³ë³íáñí³Í y = x2 ѳí³ë³ñÙ³Ý ·ñ³ýÇÏÁ£ 483. b = 0: 481.4. y = 2 −−. ¹) üáõÝÏóÇ³Ý ³×áõÙ ¿. 480. 4 1 ¹) x = −2. ») x = 0. »Ã» ³) a = −3. µ) x = 3. y = 1. y = 9. ·) y < 0. b = 4. ²×á±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù y = x2 ýáõÝÏóÇ³Ý [a. ½) a = −3. ½) x = 1 −−. 2 485.5.

35)£ ÜÏ. óáõÛó ï³Ýù.­áñÇ­ù³­é³­Ïáõ­ëÇÝ Ñ³­í³­ë³ñ­ÉÇ­ÝÇ­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ÃíÇ£ ²ÛÅÙ. ³å³ a2 > 0£ ¸Çóáõù ³ÛÅÙ b > 0£ xOy áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ Ïááñ¹Çݳ- ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ٠ϳéáõó»Ýù y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ£ y-Ý»ñÇ ³é³ÝóùÇ íñ³ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÇ 0 ëϽµÝ³Ï»ïÇó ¹»åÇ í»ñ ï»Õ³¹ñ»Ýù b »ñϳñáõ- ÃÛ³Ùµ ѳïí³Í ¨ Ýñ³ í»ñÇÝ Í³Ûñ³Ï»ïÇó ï³Ý»Ýù x-»ñÇ ³é³ÝóùÇÝ ½áõ·³Ñ»é áõÕÇÕ£ ²Û¹ áõÕÇÕÁ y = x2 å³ñ³µáÉÁ ѳïáõÙ ¿ A ¨ B »ñÏáõ Ï»ï»ñáõÙ (ÝÏ. 5. ³ÛëÇÝùÝ ó³Ý­Ï³­ó³Í­Çñ³­Ï³Ý­ÃíÇ­ù³­é³­Ïáõ­ëÇÝ 2 áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ÃÇí­¿£ ²ëí³ÍÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. áñ a ¨ (−a) Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý b-Ǫ a2 = (−a)2 = b£ Àëï áñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý ³ÛÉ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ. ÇÝãå»ë óáõÛó ïñí»ó í»ñ¨áõÙ. áñ a2 = b£ b = 0 ¹»åùáõÙ Ù»Ýù å»ïù ¿ ·ïÝ»Ýù ³ÛÝåÇëÇ a ÃÇí. ³å³ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí a > 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ a ¹ñ³Ï³Ý Ãíáíª Ïëï³Ý³Ýù b = a2 > 0£ ºÃ» a < 0. »Ã» a = 0. û·ï³·áñÍ»Éáí y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ. áñ ó³Ýϳ- ó³Í b áã µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ a Çñ³Ï³Ý ÃÇí. áñ ËݹÇñÝ áõÝÇ ÉáõÍáõÙ. ù³é³Ïáõëáõ ٳϻñ»ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ b-Ç. ³å³ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ a µ³ó³ë³- Ï³Ý Ãíáíª Ïëï³Ý³Ýù b = a2 > 0£ ²ÛëåÇëáí. áñáíÑ»ï¨. ³ÛÝåÇëÇÝ. ÇëÏ »Ã» a ≠ 0. ³å³ b = a2 = 0 · 0 = 0£ ºÃ» a > 0. 35 ¸Çóáõù A Ï»ïÇ ³µëóÇëÁ a-Ý ¿£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ B Ï»ïÇ ³µëóÇëÁ ÏÉÇÝÇ (−a) ÃÇíÁ. áñ ·á­Ûáõ­ÃÛáõÝ­ãáõ­ÝÇ­Çñ³­Ï³Ý­ÃÇí. ù³ÝÇ áñ A ¨ B Ï»ï»ñÁ ѳٳã³÷ »Ý y-Ý»ñÇ ³é³ÝóùÇ Ýϳïٳٵ£ ²ÏÝѳÛï ¿. áñ a2 = b£ òáõÛó ï³Ýù. áñ ÙÇ³Ï ³Û¹åÇëÇ ÃÇíÁ a = 0-Ý ¿. »Ã» ÙÇ- ³ÛÝ b-Ý áã µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ¿£ Æñáù. áñ ó³Ýϳó³Í a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ a ≥ 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ.2 ø³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ·³Õ³÷³ñÁ ºñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ý Ù»ç »ñµ»ÙÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ³ÛëåÇëÇ ËݹÇñ. óáõÛó ïñí»ó. áñ a2 = 0£ ä³ñ½ ¿. 02 = 0. ·ïÝ»É Ýñ³ ÏáÕÙÁ£ ²Ûë ËݹÇñÁ Ñ»ï¨Û³É ³í»ÉÇ ÁݹѳÝáõñ ËݹñÇ Ù³ëݳíáñ ¹»åùÝ ¿£ îí³Í b Çñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ·ïÝ»É a Çñ³Ï³Ý ÃÇí ³ÛÝå»ë. áñáÝó ù³é³ÏáõëÇÝ Ñ³í³- ë³ñ ÉÇÝÇ b-Ç£ 173 .

áñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇó.­áñÇ­ù³­é³­Ïáõ­- ëÇݭѳ­í³­ë³ñ­¿­ïí³Í­ÃíÇÝ£ ²ëí³ÍÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. áñáÝù µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï »Ý£ 174 . ÙÛáõëÁª µ³- ó³ë³Ï³Ý (ÝÏ. −a-ݪ µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÙ³ïÁ). ³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ. ¨ ³ÛÝ ¿É »ñÏáõ. 35-áõÙ a-Ý b ÃíÇ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ ¿. 2) 0-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ ÙdzÏÝ ¿. ³ÛëÇÝùÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿. 3) ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Çñ³Ï³Ý ÃÇí. ³) γñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ ÉÇÝ»É µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí£ µ) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ïí³Í ÃíÇó£ ·) ø³ÝDZ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï áõÝÇ ¹ñ³Ï³Ý ÃÇíÁ. áñáíÑ»ï¨ 7 7 49 1 2 1 2 1 (−−) = (− −−) = −−−£ 7 7 49 5 5 25 úñÇÝ³Ï 3: −− ¨ − −− -Á −−− -Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý. ½ñáÝ£ ¹) ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»±Ý ³ñ¹Ûáù Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ. áñª 1) ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ. ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ó³Ýϳó³Í b ¹ñ³- Ï³Ý ÃíÇó£ Üñ³Ýù µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùáí Çñ³ñ ѳí³ë³ñ »Ý ¨ áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ Ýß³ÝÝ»ñ. áñÇ ù³é³- ÏáõëÇÝ µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ¿£ úñÇÝ³Ï 1: 17-Á ¨ −17-Á 289-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý. áñáíÑ»ï¨ 172 = (−17)2 = 289£ 1 1 1 úñÇÝ³Ï 2£ −− ¨ − −− -Á −−− -Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý. áñáíÑ»ï¨ 3 3 9 5 2 5 2 25 (−−) = (− −−) = −−−£ 3 3 9 úñÇÝ³Ï 4: 0-Ý 0-Ç ÙÇ³Ï ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ ¿£ úñÇÝ³Ï 5£ ¶áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý −4-Çó Çñ³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñ£ 486. ³ÛëÇÝùÝ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Çñ³Ï³Ý ÃÇí. ø³­é³­Ïáõ­ëÇ­³ñ­Ù³ï­ïí³Í­ÃíÇó­³Ý­í³­ÝáõÙ­»Ý­³ÛÝ­ÃÇ­íÁ.

µ) 1 Ù2. áñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ª ³) 4.49-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ã¿£ 491. Á) −−−: 4 9 36 49 ²å³óáõó»ù ÉáõÍÙ³Ý ëïáõÛ·áõÃÛáõÝÁ£ 492. ²å³óáõó»ù.25. ¿) 0. µ) ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙÇ³Ï ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï 0 ÃíÇó. µ) −13-Á 169-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ¿.09. ¹) 81. ¹) 49 ¹Ù2. ·) 640 000. ¶ï»ù ù³é³Ïáõëáõ ÏáÕÙÁ. √$4 = 2. ·) 400 ÙÙ2. ½) 0. √$9 = 3. µ) −19-Á 361-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï£ 5. √$25 = 5. ¿) −−−. µ) 3600. 487. ¹) −0. √$1 = 1.39-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ã¿. áñáÝù ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý 3 ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñ. µ) 100. 1 1 25 16 ») −−. √$16 = 4. ·) −6.21: 490. /−−− = −−£ 49 7 9 3 175 . ½) −−. êïáõ·»ù.3 Âí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï îí³Í­ b áã­ µ³ó³ë³Ï³Ý­ ÃíÇó­ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý­ ù³é³ÏáõëÇ­ ³ñÙ³ï ÏáãíáõÙ­¿­³ÛÝ­áã­µ³ó³ë³Ï³Ý­ÃÇíÁ.­áñÇ­ù³é³ÏáõëÇݭѳí³ë³ñ­¿­b-Ç£­ ²Û¹ ÃÇíÁ Ý߳ݳÏáõÙ »Ý √$b-áí ¨ ϳñ¹áõÙª §Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï b ÃíÇó¦£ Ð³ßí»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñª $1 1 "$25 5 √$0 = 0. ѳݹÇë³Ýá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ³) 42-Á 1764-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï.7-Á −0. ½) 1 ѳ£ 488. ») −0. Á) 1. ·) ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ −5-Çó Çñ³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñ£ 489. /−−− = −−. áñ ³) 11-Á 121-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ¿.7-Á 2. ·) 1. y = x2 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ óáõÛó ïí»ù. ») 16 ÏÙ2. »Ã» Ýñ³ ٳϻñ»ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ª ³) 25 ëÙ2. áñ ³) ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý »ñÏáõ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ. ¶ï»ù ïí³Í Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁª ³) 10 000. ¹) 1 000 000. ¶ï»ù ÃÇí.

Ûáõ­ñ³­ù³Ýã­Ûáõñ­áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­b Ãíǭѳ­Ù³ñ­·á­Ûáõ­ÃÛáõÝ áõÝÇ­ÙÇ­³Ï­Ãí³­µ³­Ý³­Ï³Ý­ù³­é³­Ïáõ­ëÇ­³ñ­Ù³ï£ ÜÏ. Àݹ·Í»Ýù. 2-Áª 4-Ç Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ.­ áñ­ Çñ³ñ­ ѳ­í³­ë³ñ­ áã­ µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ Ãí»­ñÇ ù³­é³­Ïáõ­ëÇÝ­³ñ­Ù³ï­Ý»­ñÁ­Çñ³ñ­Ñ³­í³­ë³ñ­»Ý£ γñ»ÉÇ ¿ ݳ¨ ³Ûëå»ë ³ë»Éª »Ã» áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý. 36 ÜÏ. »Ã» b1 ¨ b2 áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñÁ ³ÛÝåÇëÇù »Ý. 1-Áª 1-Ç Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ. √$b-ݪ b ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ£ ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ÝÏ. ÇëÏ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇó ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ ºñµ»ÙÝ §Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ÃíÇó¦ µ³é»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ëáõÙ »Ý §ÃíÇó ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ù¦ ϳ٠§»ñÏñáñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ï ÃíÇó¦£ Ð³×³Ë √$b ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ b ≥ 0 ¹»åùáõÙ Ù»Ýù áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ýí³Ý»Ýù ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï b-Çó.­áñÇ­ù³­é³­Ïáõ­ëÇݭٻͭ¿£ ²ë­í³­ÍÇó­ Ñ»ï¨áõÙ­ ¿­ ݳ¨. 54-Çó. áñ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ ½ñáÛÇó ѳí³ë³ñ ¿ ½ñá- ÛÇ. √$2-Áª 2-Ç Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ. ³å³ √$b1 < √$b2£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. ϳñ×áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ó ÃáÕÝ»Éáí §Ãí³µ³Ý³- ϳݦ ³Í³Ï³ÝÁ. áñ b1 < b2. ³å³ ѳí³ë³ñ »Ý ݳ¨ ³Û¹ Ãí»ñÁ: b 4 3 2 1 1 22 b ÜÏ. 37 176 . »ñ­Ïáõ­áã­µ³­- ó³­ë³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇó­Ù»Í­¿­³ÛÝ. ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ÝϳïÇ áõݻݳÉáí£ b < 0 ¹»åùáõÙ √$b ³ñï³- ѳÛïáõÃÛáõÝÁ ÇÙ³ëï ãáõÝÇ£ b ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ »ñÏáõ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ¿ ¨ ѳí³ë³ñ ¿ √$b-Ç. ÇëÏ ÙÛáõëÁ ѳí³ë³ñ ¿ −√$b£ ÆëÏ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ïÁ 0-Çó ÙdzÏÝ ¿ª √$0 = 0£ Ü߳ݳÏáõÙ ¿. 53-áõÙ Ox ³é³ÝóùÇ íñ³ 0-Ý 0 ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ ¿.

¹) √$16 + √$25. ·) √$4 · √"0". ³) 2 + √$1. $1 "$1 ¿) /−− · √$81. ·) √" 1 ¹) √"72"−"2"6 ": $2.$49: 1 496."3$ 6 + √"0". áñ √$b = b.$01."0$4. 12$1. Ã) √"1. 493. 495.4$9. ») −−√"52"+"2"2":$2. ³) ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ïí³Í ÃíÇó Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñ- Ù³ï£ µ) îí³Í ÃíÇó ù³ÝÇ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ£ ·) γñá±Õ »Ý ³ñ¹Ûáù ï³ñµ»ñ Ãí»ñÇ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñ- Ù³ïÝ»ñÁ Çñ³ñ ѳí³ë³ñ ÉÇݻɣ ( ) 2 ¹) ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù. √"0. √" 14$4. ¹) √"1. µ) 0. ½) √$81 − √$49. /−−−.2$5. ») √"0".$21: 499. √"8$1. √$4. ½) √$49 : √"0". √$0. Á) √"1$44 − √"1$21.$21: 3 498. ½) 3√"0. ·) √$9 + √$4. »Ã» b ≥ 0£ 494.$25."00"1$6. áñÇ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³- ïÁ ѳí³ë³ñ ¿ª ³) 7. ÆÙ³ëï áõÝDZ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª ³) −√$25.$64 − 5√" 1. /−−−−: 9 25 81 1600 гßí»ù (495-497). ·) −2.2. µ) −− · √"1$00. ¿) √"10$0 − √$36. µ) 15 − √$36. √"40$0."0"6$25: 9 36 497. ¹) −100: (1) ²Ûë ¨ ѳçáñ¹ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»ÉÇë ѳñÙ³ñ ¿ û·ïí»É ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³ÏÇó£ 177 . ¶ï»ù (»Ã» Ñݳñ³íáñ ¿) ÃÇí. Á) √"0. /−−−. Ã) √"0. ·) √$0 . √$1.$36 : /−−−. ¶ï»ù Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁª (1) ³) √$9. µ) 2√$9 + 3√$16. ³) 2 · √$81. 3 ¹) √"0". √"0. √" $1 "$1 "$1 " $1 µ) √"0".$27 : √$3."$69 : √"0. /−−. µ) √"−$25. ³) 5 · √$4 · 3. √"0".1$ 6 · √$9. 13"−" 3" ·$3. ») √$49 − √$1.

½) −− ¨ /−−−. √"0". √"8"10"0"0$0. ·) √$4 ¨ 3. 1 "$1 9 "$4 ¹) −− ¨ √"0".0"00$9. µ) √"0". ») 2 ¨ /−−−. ·) √$23. гßí»ùª (500-501) ""$1 ""$7 """$9 ""$4 500. ³ÛëÇÝùÝ Ùáï 3%-Á£ 178 . 2 ( ) µ) √$3 .6$4. √"1"9$6. ¿) 1 < √$2 < 2. гٻٳï»ù Ãí»ñÁª ³) √"1"0$0 ¨ √$81. 9 ¨ 16-Á£ ²é³çÇÝ 1000 µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ù»ç ϳ ÙdzÛÝ 31 ѳï ÃÇí. 2 ( ) ·) √$13 .4* ø³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï µÝ³Ï³Ý ÃíÇó ´Ý³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ ´³Ûó áã µáÉáñ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÝ »Ý áñ¨¿ µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ£ ²é³çÇÝ 20 µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ù»ç ÙdzÛÝ 4 ÃÇí »Ý µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ. √"0". √"2"8$9. áñáÝù ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ. µ) √$17. ·) √"2"5$6. √"2"50"0"0$0. áñ ³) √$4 > 1. ¹ñ³Ýù »Ýª 1."0"0"0"00$4. µ) /1 −−. ¶ï»ù »ñÏáõ Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñ. гßí»ùª ( ) ³) √$2 . √"6"40$0. Ã) /−− ¨ −−: 25 4 49 4 4 504. ») 1. ¹) √$39: 5. µ) √"1"0$0 ¨ √"1$21. √"0. 4. áñáÝó ÙÇç¨ ·ïÝíáõÙ ¿ ïí³Í ÃÇíÁª ³) √$13. Á) /2 −− ¨ /−−−. Á) 1 < √$3 < 2: 503. √"3"6$1: 502.2$5."0$9 ¨ /−−−. √"6"2$5.4 < √$2. ½) 1. √"0. √"7"2$9. ·) 2 < √$5.7 < √$3. ¹) 1. ³) /2 −−. ³) √"9"0$0. ¹) /5 −−: 4 9 16 9 501."00"0"0$16.8 > √$3. 5 16 5 49 "" 4$ ""$1 "6"$4 "$1 1 ¿) √"0. µ) √$3 > 1. ·) /1 −−−. 2 ( ) ¹) √$17 : 2 505. ²å³óáõó»ù. √"1"60"0"0"00$0.0"06$4.

625. √$12. 64.. 400.­ ³å³­ ³ÛÝ­ ѳݭ¹Ç­ë³­ÝáõÙ­ ¿­ Çé³­óÇ­á­Ý³É­ ÃíÇ­ ù³­é³­- Ïáõ­ëÇ£ ²å³óáõÛó.. 3. . 4. . áñ Ù»Í µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ù»ç ß³ï ѳ½í³¹»å »Ý ѳݹÇåáõÙ µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ãí»ñ£ »áñ»Ù£ ºÃ»­µÝ³­Ï³Ý­ÃÇ­íÁ­áñ¨¿­µÝ³­Ï³Ý­ÃíÇ­ù³­é³­Ïáõ­ëÇ­ãǭѳݭ¹Ç­- ë³­ÝáõÙ. ³å³ ³ÏÝѳÛï ¿. 529. 900. √$10. √$5. ³Ûɳå»ë ݳ˳- å»ë Ù»Ýù ¹³ ÏÏñ׳ï»ÇÝù£ Àëï ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ë³ÑÙ³Ýٳݪ (1) ѳ- í³ë³ñáõÃÛáõÝÇó Ïëï³Ý³Ýù p2 N = −−− (2) q2 ºÃ» ³Ûëï»Õ q = 1. 2 2. 289. √$7. 361.. 3 2. 100. . 169. Ãí»ñÁ Çé³óÇáÝ³É Ãí»ñ »Ý£ 179 . 841. 9. áñÁ ѳϳëáõÙ ¿ ûáñ»ÙÇ å³ÛÙ³ÝÇÝ£ ÆëÏ »Ã» q > 1. áñ ³Û¹ Ïáïáñ³ÏÁ ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ ¿. 324. √$2. √$8. √$6. ³ÛëÇÝùÝ √$N-Á Çé³óÇáÝ³É ÃÇí ¿£ »áñ»ÙÝ ³å³óáõóí³Í ¿£ ²ÛëåÇëáí. 100 Ãí»ñÁ£ ²ÛëåÇëáí.. 16. ³ÛëÇÝùÝ N-Á µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ¿. 144. ÇëÏ ³ç Ù³ëÁª ³ÝÏñ׳ï»ÉÇ Ïáïáñ³Ï. ¸Çóáõù N-Á µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ãѳݹÇë³óáÕ µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ ºÝó¹ñ»Ýù √$N-Á é³óÇáÝ³É ÃÇí ¿. ³å³ (2) ѳí³ë³ñáõ- ÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿. áñÁ Ñݳñ³íáñ ã¿ (å»ïù ¿ ÝϳïÇ áõݻݳÉ. 225. ³ÛëÇÝùÝ p √$N = −−−. áñ p2-Ý ¨ q2-Ý ÝáõÛÝå»ë Áݹѳ- Ýáõñ ³ñï³¹ñÇã ãáõÝ»Ý)£  л勉µ³ñ Ù»ñ »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÁ ëË³É ¿ñ. ³å³ N = p2. 100 2£ ºÃ» ³Ûë Ãí»ñÇó ù³é³ÏáõëÇ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ï ѳݻÝù. √$3. 961£ ÆëÏ »Ã» ¹Çï³ñÏ»Ýù 10000-Çó áã Ù»Í µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÁ. 121. 784.. 676. ²Ñ³ ¹ñ³Ýùª 1.. 36. 81. ³å³ Ýñ³Ýó Ù»ç Ï³Ý Áݹ³Ù»ÝÁ 100 ³ÛëåÇëÇ Ãí»ñ. √$11. 484. (1) q áñï»Õ p-Ý ¨ q-Ý µÝ³Ï³Ý Ãí»ñ »Ý£ γñáÕ »Ýù ѳٳñ»É. 25. áñ »Ã» p ¨ q µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÁ Áݹѳ- Ýáõñ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñ ãáõÝ»Ý. 729. ³ÛëÇÝùÝ 1%-Ý ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëǪ 1 2. 441. 196.. . Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù. ³å³ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ Ïëï³óí»Ý 1. 49. 256. 576.. 2...

506. áñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ é³óÇáÝ³É ÃÇí. ·) 0. ») √$9. Á) √$0: ²å³óáõó»ù. ·) −−. áñáÝù ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ£ µ) 150-Çó ÙÇÝ㨠200 µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ù»ç ϳ±Ý ³ñ¹Ûáù µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ãí»ñ£ 508. ²å³óáõó»ù. γñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù é³óÇáÝ³É ÃÇí ÉÇÝ»É ³) å³ñ½ ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ. Á) 49: 4 509. ½) 100. µ) √$13. ¿) −16. áñ ïí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ é³óÇáÝ³É ÃÇí ¿ª (512-513)£ ( )( 512.) ·) (√$5 − √$3)(√$5 + √$3). ¿) √$10. áñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ª 1 1 ³) 5. ¹) (√$5 − √$3) + (√$5 + √$3) . ¹) √$17. µ) √$5. ²å³óáõó»ù Ñ»ï¨Û³É Ãí»ñÇ Çé³óÇáݳÉáõÃÛáõÝÁª ³) √$3. ¿) √$25. ¹) −5. ) ( )( µ) √$3 − 1 √$3 + 1 . ¹) −−: 2 3 510. ·) √$7. µ) 27. ÂÇíÁ é³óÇáÝ³É ¿. îí³Í ÃÇíÁ ѳݹÇë³Ýá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³) 7. ³) ¶ñ»ù 150-Çó ÷áùñ ³ÛÝ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÁ. ¹) √$11. 9 ») −−. ») √$6. µ) 7. ½) √$20. ½) √$8. ¹) (√$6 + √$5)(√$6 − √$5). µ) (√$3 + √$2) + (√$3 − √$2) . ·) √$16. 2 2 2 2 513. ³) √$4. 2 2 2 2 ») (√$7 − 2) + 4√$7. ½) (√$8 + 3) − 6√$8: 2 2 180 . µ) µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ£ 507. ·) (√$7 − 1) + (√$7 + 1) . û± Çé³óÇáݳÉ. ³) √$2 − 1 √$2 + 1 . ³) (√$2 + 1) + (√$2 − 1) . Á) √$12: 511.

áñ ó³Ýϳó³Í a ≥ 0 ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÇ áõÝÇ ( )( ) √'a + 1 − √$a √'a + 1 + √$a = 1 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ 5. (1) $a √$a /−− = −−− : (2) c √$c ò³Ýϳó³Í a-Çñ³Ï³Ý­Ãíǭѳٳñ­×Çßï­¿ √$a2 = |a| (3) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£­ ²å³óáõÛó£ (1) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñ »Ý. c c √$a 2 √$a (−−−− √$a ) = −−−− · −−−− ( ) √$a = −−−−− 2 a 2 = −− √$c √$c √$c ( ) √$c c $a $a ø³ÝÇ áñ /−− ¨ /−− Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÁ Çñ³ñ ѳí³ë³ñ »Ý. ѳí³ë³ñ »Ý ݳ¨ ³Û¹ Ãí»ñÁ£ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ³å³óáõóíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ï»ñå. áõëïÇ (3) ѳí³- ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëáõÙ ·ñí³Í ¿ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ï áã µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇó£ ( ) Àëï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ë³ÑÙ³Ýٳݪ √$a2 = a2£ 2 181 . 2 (√$a · √$b) = (√$a) · (√$b) = ab£ 2 2 2 ´³Ûó ³Û¹ ¹»åùáõÙ. 514. ÇÝãå»ë (1) ѳí³ë³- ñáõÃÛáõÝÁ£ Üñ³ Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ µ³ñÓñ³óÝ»Ýù ù³- é³ÏáõëǪ a (/$a−−) 2 = −−.2-Çó.5 Âí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »áñ»Ù. ¸Ç­óáõù­­a-Ý­¨­b-Ý­ó³Ý­Ï³­ó³Í­áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­Ãí»ñ­»Ý. ³å³ (2) c c ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ ¿ ³ç Ù³ëÇÝ£ ò³Ýϳó³Í Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ¿. ²å³óáõó»ù. ¨ Ýñ³Ýó ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý ÙǨÝáõÛÝ ab ÃíÇݪ (√$ab) = ab. ÇÝãå»ë Ù»Ýù ·Çï»Ýù Ï»ï 3.­ÇëÏ­c- ݪ­¹ñ³­Ï³Ý­ÃÇí£­²Û¹­¹»å­ùáõÙ­×Çßﭻݭѻï¨Û³É­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­- ÃÛáõÝ­Ý»­ñÁª √$ab = √$a · √$b.

¨ ù³ÝÇ áñ ³Û¹ »ñÏáõ Ãí»ñÝ ¿É áã µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý. ³å³ Çñ³ñ ѳí³ë³ñ »Ý£ »áñ»ÙÝ ³å³óáõóí³Í ¿£ Üß»Ýù. áñ áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ÃíÇ­¨­¹ñ³­Ï³Ý ÃíÇ­ù³­Ýáñ­¹Ç­³ñ­Ù³­ïÁ­Ñ³­í³­ë³ñ­¿­³Û¹­Ãí»­ñÇ­³ñ­Ù³ï­Ý»­ñÇ­ù³­Ýáñ­¹ÇÝ£ Üϳï»Ýù. ³å³óáõó»óÇÝù. ³å³ |a| = −a. /−−− = /−−−−− = /−−− · /−− = −− √$3 25 25 25 1 5 úñÇÝ³Ï 3. √$8 · √$32 = √"8"·"3$2 = √"1$62 = 16£ ( )( úñÇÝ³Ï 4. 2√$8 + 3√$5 − 7√$2 √$72 + √$20 − 4√$2 = ) ( )( = 2√$4√$2 + 3√$5 − 7√$2 √$2√$36 + √$4√$5 − 4√$2 = ) ( )( = 4√$2 + 3√$5 − 7√$2 6√$2 + 2√$5 − 4√$2 = ) ( )( ) ( = 3√$5 − 3√$2 2√$5 + 2√$2 = 6 √$5 − √$2 √$5 + √$2 = )( ) (( ) ( ) ) = 6(5 − 2) = 18: = 6 √$5 − √$2 2 2 √"1"6"·$5 = 4√$5 Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³ñï³¹ñÇãÝ­³ñ­Ù³­ï³Ý­- ß³­ÝÇ­ï³­ÏÇó­¹áõñë­µ»­ñáõÙ. áñ áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­Ãí»­ñÇ ³ñ­ï³¹ñ­Û³­ÉÇ­ ³ñ­Ù³­ïÁ­ ѳ­í³­ë³ñ­ ¿­ ³Û¹­ Ãí»­ñÇ­ ³ñ­Ù³ï­Ý»­ñÇ­ ³ñ­ï³¹ñ­Û³­- ÉÇÝ£ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ÇëÏ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÁª 4√$5 = √"1"6"·$5 ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³ñï³¹ñÇãÁ­³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ­ï³Ï­ï³Ý»É£ 3 3 · √$2 3√$2 −−−− = −−−−−−−− = −−−−− √$2 √$2 · √$2 2 Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ѳۭﳭñ³­ñáõÙ­³ñ­Ù³­ï³Ý­ß³­ÝÇó­³½³ï­í»É ϳ٭ѳۭﳭñ³­ñáõÙ­Çé³­óÇ­á­Ý³­Éáõ­ÃÛáõ­ÝÇó­³½³ï­í»É£ 182 . áñ (1) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. áñ |a|2 = a2£ Æñáù. »Ã» a ≥ 0. ѻ勉µ³ñ |a|2 = (−a)2 = a2£ ²ÛëåÇëáí. √"$80 = √"1"6"·$5 = √$16 · √$5 = 4√$5£ "2$7 "9"·$3 "9$ "$3 3 úñÇÝ³Ï 2. òáõÛó ï³Ýù ³ÛÅÙ. áñ (3) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý Ó³Ë Ù³ëÇ ù³é³Ïáõ- ëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ýñ³ ³ç Ù³ëÇ ù³é³ÏáõëáõÝ. áñ ³Ûë Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñáõÙ ë»ÕÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù §Ãí³µ³- Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï¦ µ³é»ñÇ ÷á˳ñ»Ý áõÕÕ³ÏÇ ·ñ»óÇÝù §³ñ- ٳ念 (1). ³å³ |a| = a ¨ ¹ñ³ ѳٳñ ¿É |a|2 = a2£ ºÃ» a < 0. (2) ¨ (3) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ û·ÝáõÙ »Ý å³ñ½»óÝ»É ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ Ãí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ úñÇÝ³Ï 1.

»Ã» m = 0. ¿) √$a4. ³) √$24. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª ³) √"x2"+"2'x + 1.2)2. ³) /(−−). ·) /(1 −−). ·) √$m2. Á) √$m6: òáõóáõÙ. (1) ²ÛëáõÑ»ï¨ ÙÇßï ï³é»ñáí Ý߳ݳϻÉáõ »Ýù Ãí»ñÁ£ ÐÇß»óÝ»Ýù. »Ã» a ≥ 0. (m − 2)2. ÇëÏ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÝ»ñÁ ½ñá ã»Ý ¹³éÝáõÙ£ 183 . ¹) √"(−"5$)2. »Ã» x + 1 > 0. 515. ½) √"(−"$3)8. x-Ç ÇÝãåÇëDZ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¿ ×Çßï ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ (1) ³) √$x2 = x. »Ã» n < 0.132 .3)2. µ) √$x2 = |x|. ½) √"' (3a + 1)2. »Ã» 3a + 1 ≥ 0. ¹) √$x2 = 0: 518. »Ã» p − 4 < 0: Á) √"' "1$ 2 ' 1 2 ' 12 ' 12 519. ¹) √$n2.12. ¹) /(−2−−): 2 3 5 3 520. ²ñÙ³ï³ï³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ó¨³÷áË»ù 2 óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ£ 521. ¹) √$36. ·) √"1"−"2'm + m2. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª ³) √$a2. »Ã» b < 0. µ) √$b2. ³) ÆÝãDZ ¿ ѳí³ë³ñ áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»- ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ£ µ) ÆÝãDZ ¿ ѳí³ë³ñ √$a2-Ý a ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ£ ·) ÆÝãDZ ¿ ѳí³ë³ñ ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ù³- Ýáñ¹Á£ ¹) Âí³ñÏ»ù Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ») ºÃ» a < 0. гßí»ùª ³) √$42. 3. ») √'(x + 1)2. (−57. »Ã» m − 2 ≥ 0. áñ ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ Ãí»ñÁ áã µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý.1)2: Á) √"' 517. µ) √"$ ·) √"(−"1$)2. ¿) √"' (p − 4)2. µ) /(− −−). ·) √$26. ») √"(−"2$)8. µ) √"a2"+"2'a + 1. ») √'1. ѳݹÇë³Ýá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù √$a2-Ý Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³Ïáõ- ëÇ ³ñÙ³ï£ 516. ¿) √'(−0. ½) √'(−7. ¹) √"4"−"4'p + p2. ·) √$x2 = −x. µ) √$34.

гßí»ùª ³) √"4"· $9. É) √"8'31744: òáõóáõÙ. Å) √"$ 972. ´³ñ¹ ¹»åù»ñáõÙ û·ï³Ï³ñ ¿ ³ñÙ³ï³ï³Ï ³ñï³Ñ³Û- ïáõÃÛáõÝÁ í»ñÉáõÍ»É å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ ¨ ³é³ÝÓݳóÝ»É ³Û¹ ³ñ- ï³¹ñÇãÝ»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÁ. ¿) √$32. ½) √"9 "−"6'p2 + q4. ½) √"4"9 "· "6'4 · 100£ ²ñï³¹ñÇãÁ ѳݻù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³ÏÇó (523-527)£ úñÇݳϪ √$8 = √"4"·$ 2 = √$4 · √$2 = √$22 · √$2 = 2√$2: 523. ³) √$a4. µ) √'9 · 16. Ã) √$50. ½) √"$ 363. Á) √"9"p2$q4. ¹) √$p7. ½) √"' ¿) √"x4$y2. √"2"1$60 1-ÇÝ »Õ³Ý³Ïª √"2"1$60 = 2160 2 = √"22"·"2"2 ·"3"2'· 3 · 5 = 1080 2 )2 2 = √$22 · √$22 · √$32 · √"3"·$5 = 540 2 2 = 2 · 2 · 3 · √$15 = 12√$15: 270 2 )2 135 5 2-ñ¹ »Õ³Ý³Ïª √"2"1$60 = 27 3 = √"22"·"2"2 ·"3"2'· 3 · 5 = 9 3 )3 2 = √"(2"· "2"·"3')2 · 15 = 3 3 = √"(2"·"'2 · 3)2 · 15 = 12√$15: 1 525. Á) √$45. ») √$27. ») √"2"5 ·"'36 · 9. µ) √"$ 147. Á) √"$ 576. ¿) √"$ 396. m2 · 4n2. ·) √$m5. ¹) √"$ 245. Ç) √'54756. ·) √'16 · 25. ·) √"$ 162. ·) √$20. ¹) √$24. Å) √$72: 524. Å) √"1"6x$y3. ») √"a4"+" 2' a2 + 1. 49pq2a5. Ã) √"$ 676. ¿) √"' Á) √"12"1"m"4"n3$k2: 184 . µ) √$x3. Á) √"2"5 "+"3"0'a + 9a2: 522. ¹) √'25 · 49. ½) √$28. ») √"a2$b2. ¿) √"4"x2"−"1'2x + 9. ») √"$ 275. Ã) √'25a6b2. µ) √$18. »Ã» ³Û¹åÇëÇù ϳݣ úñÇݳÏ. ³) √"$ 108. ³) √$12.

²ñï³¹ñÇãÁ ¹áõñë µ»ñ»ù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³ÏÇóª $2 $3 "$40 "$72 ³) /−−. ·) √$20 · √$45. 526. a ≥ 0. ¹) √$98 · √$50. ·) /−−. É) 5c2d 3√$2. q ≥ 0. $a Ã) /−−. d ≥ 0: 529. ¹) /2 −−. Å) /−−−−−. ³) √$8 · √$8. ») a√$4. ¿) √"6$40 · √"1"00$0. x ≤ 0. Á) /−−−−.5n 530. ½) mn√$5."1$x 5"m$3 "" Ã) /−−−−−. Á) 3pq√$2. гßí»ù (526-527). Ã) x2√$3. m ≥ 0. ·) 4√$5. ¿) /−−. ») /−−−−: 81 100 9 4 841 531. p ≥ 0. n ≥ 0. ·) /1 −−. É) /−−−−−: 4a2b mn7 10y2 0. a ≥ 0. ²ñï³¹ñÇãÁ ¹áõñë µ»ñ»ù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³ÏÇóª $1 $1 $2 $3 $6 ³) /−−. гßí»ùª "$ 49 ""$ 64 ""$7 ""$1 "1"6$9 ³) /−−−. ») √$40 · √$10. ½) √"2"1 ·"3'5 · 15. 9 16 81 25 """$1 ""$1 "$x3 ""$ 7a ») /12 −−. ») √"4"0 "· "5'5 · 22. ») /−−: 2 3 3 5 7 ½) /$8 −−. ½) √'27000 · √$30. Á) √'25000 · √"1"0$00£ 528. Ç) m2n√$4. ·) √'18 · 50. µ) √$3 · √$75. n ≤ 0. ½) /1 −−. µ) /−−−. ·) /−−−. µ) /−−. ¿) √"6"· 3"0"' · 245. µ) √'27 · 12. $1 Á) /−−. Ã) √"2'42 · 98£ 527. ¹) /−−. Å) a3√$7. ¹) /−−−. ¿) /$1 −−. ³) √'8 · 50. ²ñï³¹ñÇãÁ ï³ñ»ù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³Ïª ³) 2√$2. Á) √"2"45" ·"2'7 · 60. 2 4 9 16b2 '3m3n2 '25x2y3 "0". µ) −3√$2. µ) /−−−−. Ç) /−−−−−−. $n Å) /−−: 12 6a 3x m p 185 . ¹) √'32 · 72. ¹) −10√$5. ¿) 2x√$6.

áñ ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³Ï ÉÇÝÇ ³ÙµáÕç ÃÇíª ""$1 " "$5 ""$1 ""$1 ""$1 ³) /3 −−. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ó¨³÷áË»ù ³ÛÝå»ë.449. ѳßí»ù Ùáï³íáñ ³ñÅ»ùÁª $2 $3 "$3 "$2 ³) /−−. ¹) a√$x − 3√$x. 2 1 µ) 0. гٻٳï»ù Ãí»ñÁª ³) 3√$2 ¨ 2√$3. ½) −−−−. ¹) 5√"$ 0. 532.3 ¨ 7√"$ 0. 0. µ) 2√$8 − 3√$2. 1 −−√$3: 3 537. ¹) −−/−−−: 2 3 3 8 4 5 538. µ) −−√$27. µ) /1 −−. Âí»ñÁ ¹³ë³íáñ»ù ³×Ù³Ý Ï³ñ·áíª 1 ³) √$32. 3 2 8 27 534. ·) /2 −−.5.9√$3. 3√$3. ¹) /2 −−. √$3. √$30. ·) −−/−−−. ¿) 7√$5 ¨ 5√$7.5 ¨ 2√"$ 0. µ) −−−−. Á) 7√$2 − 5√$6 − 3√$8 + 4√$20 ·3√$2. 1 ») 2√$a + 3√$a − 4√$a. ½) 6√$3 ¨ 5√$4. 2 ( ) ( ) ¿) 3√$8 + √$18 + √$50 − 2√$72 · √$2. ÆٳݳÉáí. √$12. µ) /−−. ·) −−−−. ²ñï³¹ñÇãÁ ¹áõñë µ»ñ»ù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³ÏÇóª 1 1 2 "2$7 3 "9$6 ³) −−√$8. ·) /−−. √$6 √$2 √$7 √$2x √$48 √$5 √$7 √$3 ») −−−−. ·) 3√"$ 0. ¿) −−−−. Ã) 12√$10 ¨ 10√$12: 536. ½) √$2 + 3√$32 + −−√"$ 128 − 6√$18. µ) 10√$20 ¨ 20√$10. ») 3√$10 ¨ 4√$6. ») /8 −−: 3 6 5 3 3 úñÇÝ³Ï /2""$−− 1 $5 "$10 √$10 √$10 = /−− = /−−− = −−−− = −−−£ 2 2 4 √$4 2 533. −−√$72. ¹) /−−−. гÛï³ñ³ñáõÙ ³½³ïí»ù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇóª √$12 √$18 √$7x √$6x ³) −−−−. áñ √$6 ≈ 2. Á) 2√$30 ¨ 5√$5. Á) −−−−: √$6x √$5x √$5 √$2 535.2√$48. ¹) −−−−.3. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª ³) 2√$2 + 3√$2. ·) √$a − 5√$a. 5√$2. 186 .

) 2 ( ) µ) a − b√$x . µ) √$43. µ) √$1849. à±ñ ÃÇíÝ ¿ √$11-Ç ³í»ÉÇ ×Çßï Ùáï³íáñáõÃÛáõÝÁª ³) 3 ϳ٠4. ½) (−1 + 4√$3) : 2 2 2 187 .3 ϳ٠3. ѳßí»ùª ³) √$2. ì»ñÉáõÍ»ù ³ñï³¹ñÇãÝ»ñǪ ³) √$x + x. ¹) 3.2.3 < √$19 < 4. 10 2 5 7√$3 − 21 √$x + x m − √$m ¹) −−−−−−−−−−−. ³) √$ 12. ») (1 + 3√$2) . µ) a − √$a.4. ¹) √$784£ ³) √$1225. ¹) 21. ¿)* √$a + 2a. ¹) √$4774£ 541. ú·ï³·áñÍ»Éáí ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³ÏÁ. ») x√$y − y√$x.0 < √$37 < 6. µ) √$5.3 < √$456 < 21.1. 3 Á)* 3mn − √"m"3$n2.31 ϳ٠3. Ë) (7 − √$3)(√$3 + 7). ¹) √$72. ¹) √$5.317: 543. ( )( Ã) 8 + 3√$5 2 − √$5 . ·) a√$3 − b√$3. ¹) 3√$a − 3√$b.4: 542. ½) m√$n + n√$m. Ã)* xy − √"$ x2y: 540. êïáõ·»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ëïáõÛ·áõÃÛáõÝÁª ³) 6. µ) −−−−−−−. É) (√$12 − 1)(√$12 + 1).316 ϳ٠3.4. ·) √$2. Í) (√$20 − 3)(3 + 2√$5): 539. ) Å) (3 − √$2)(2 + 3√$2). µ) √$1578. 2 ( ) ·) √$3 + √$2 . µ) 4. Ç) (2√$6 + 5√$3 − 7√$2)(√$6 − 2√$3 + 4√$2).0 < √$123 < 11. ·) −−−−−−−.1. ·) √$13. 2 ¹) (√$3 − √$2) .1. ¹) √$431£ ³) √$689. ·) √$841. ½) −−−−−−−: 14√$3 √$x 2√$m 544. µ) 3.8. ²ëïÇ×³Ý µ³ñÓñ³óñ»ùª ( ³) √$a + √$b . µ) √$1. ») −−−−−−. ·) √$2578.1. ³) √$97.32. ·) √$3249. Îñ׳ï»ù Ïáïáñ³ÏÁª 3√$2 + 2√$2 2 + √$2 √$5 + 5 ³) −−−−−−−−−−.3. ·) 11. ·) 3.

») −−−−−−−−. ÇÝãå»ë ùÝݳñÏ- 188 . √$2 − 1 √$3 − 1 √$5 + 1 √$3 + 1 1 √$5 − √$3 ¹) −−−−−−−. س·ÝÇóÏáõ ųٳݳÏÝ»ñÇó£ سÝñ³Ù³ëÝ ·ñ»Ýù ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ѳݻÉáõ ³Û¹ »Õ³Ý³ÏÁ ÙÇ ûñÇݳÏáí.25 2 · 40 4 ÐáõÛÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ñ µÝ³Ï³Ý ÃíÇó Ùáï³íáñ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ѳݻ- Éáõ µ³µ»É³óÇÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Á£ úñÇݳÏ. áñÇ Ñ³Ù³ñ a2 < c) ¨ ³Û¹ ¹»åùáõÙ c-Ç ù³é³ÏáõëÇ ³ñ- Ù³ïÁ Ùáï³íáñ³å»ë ѳßíáõÙ »Ý b √$c = √'a 2 + b ≈ a + −−− 2a µ³Ý³Ó¨áí£ úñÇݳϪ 20 1 √'1620 = √'40 2 + 20 ≈ 40 + −−−−− = 40 + −− = 40. 545. c µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñ- Ù³ïÁ ѳßí»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý a 2 + b ï»ëùáí (a-Ý ³ÛÝ ³Ù»- Ý³Ù»Í µÝ³Ï³Ý ÃÇíÝ ¿. ½) −−−−−−−−−: √$3 − 1 √$3 + √$2 √$5 + √$3 ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÏݳñÏ ¸»é¨ë ´³µ»ÉáÝÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÁ (Ùáï 4000 ï³ñÇ ³é³ç) ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ·ïÝ»É ó³Ýϳó³Í µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ Ùáï³íáñ ³ñÅ»ùÁ£ ´³µ»ÉáÝáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ï³ÝáÝÁ ³ÛëåÇëÇÝ ¿. µ) −−−−−−. ·) −−−−−−−. лñáÝ ²É»ùë³Ý¹ñ³óáõ Ùáï ·ñí³Í ¿ª 16 2 √1$60 = √'144 + 16 ≈ 12 + −−−−− = 12 −−£ 2 · 12 3 ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÃíÇó ×ß·ñÇï ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ѳݻÉáõ »Õ³Ý³Ï£ ²ÛÝ èáõë³ëï³Ýáõ٠ѳÛïÝÇ ¿ñ ¹»é È. 1 2 √$5 − 1 ³) −−−−−−. √'6°55°36 = 256 − 4 −−−−−−−−−− 45 255 5 225 −−−−−−−− 506 3036 6 3036 −−−−−−−− 0 îí³Í ÃíÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ µ³Å³ÝáõÙ »Ýù ½áõÛ·»ñǪ ѳßí³Í í»ñçÇó (Áݹ áñáõÙ í»ñçÇÝ §½áõÛ·Á¦ ϳñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É Ù»Ï Ãí³Ýß³Ý.ü. гÛï³ñ³ñáõÙ ³½³ïí»ù Çé³óÇáݳÉáõÃÛáõÝÇó.

ÇëÏ 46 · 6 = 276 > 255£ ²ÛëåÇëáí ù³é³ÏáõëÇ ³ñ- Ù³ïÇ ³ñÅ»ùÇ »ñÏñáñ¹ Ãí³Ýß³ÝÁ 5-Ý ¿£ гßí»Ýù 255 − 225 = 30 ï³ñµ»ñáõ- ÃÛáõÝÁ ¨ Çç»óÝ»Ýù ѳçáñ¹ ½áõÛ·Áª 36-Á£ 3036 ÃíÇó Ó³Ë ·ñ»Ýù ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÏñÏݳÏÇݪ 50-Á.6 ø³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï å³ñáõݳÏáÕ å³ñ½³·áõÛÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ². ù³ÝÇ áñ 506 · 6 = 3036£ àõëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ »ññáñ¹ Ãí³Ýß³ÝÁ 6-Ý ¿£ ä³ï³ë˳ݪ √'65536 = 256£ 5. ¨ Ýñ³Ý Ïó³·ñ»Ýù ³ÛÝåÇëÇ ³Ù»Ý³Ù»Í Ãí³Ýß³Ý. »Ã» ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ³ñÙ³ï »ñÏñáñ¹Ç ³ñ- Ù³ï ¿. ëï³óíÇ 255-Çó ÷áùñ ϳ٠ѳí³ë³ñ ÃÇí£ ¸³ 5-Ý ¿. ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ³ñÙ³ï ³é³çÇÝÇ ³ñÙ³ï ¿. áñ ëï³óí³Í ÃÇíÁ ³Û¹ Ãí³Ýß³Ýáí µ³½Ù³å³ïÏ»Éáíª ëï³óíÇ 3036-Çó ÷áùñ ϳ٠ѳí³- ë³ñ ÃÇí£ ¸³ 6-Ý ¿. »Ã» »ñÏáõëÝ ¿É ÉáõÍáõÙ ãáõÝ»Ý)£ ØÇ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ÷á˳ñÇÝáõÙÁ Çñ»Ý ѳٳñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙáí ³Ýí³- ÝáõÙ »Ý ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­Ñ³­Ù³ñ­Å»ù­Ó¨³÷á­Ëáõ­ÃÛáõÝ£ ºÃ» ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ϳï³ñí³Í ¿ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³- Ù³ñÅ»ù Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝ. ³å³ Ó¨³÷áËí³Í ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ µ³½- ÙáõÃÛ³ÝÁ£ 189 . ¨ Ýñ³Ý Ïó³·ñ»Ýù (³çÇó) ³ÛÝåÇëÇ Ãí³Ýß³Ý. ù³ÝÇ áñ 45 · 5 = 225 < 255. x ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ (ϳ٠³ñÙ³ï) ÏáãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÃÇ- íÁ. ³ÛëÇÝùÝ Ýñ³Ýó ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÙÁÝÏ- ÝáõÙ »Ý£ (سëݳíáñ³å»ë »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ѳٳñÅ»ù »Ý. áñÁ ï»Õ³¹ñ»Éáí ³Û¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ýª ëï³ÝáõÙ »Ýù Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ£ 2. áñ ëï³óí³Í ÃÇíÁ ³Û¹ Ãí³Ýß³- Ýáí µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí.íáÕ ûñÇݳÏáõÙ ¿)£ 6-Çó å³Ï³ëáñ¹áí ѳݻÉáí ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïª Ïëï³- ݳÝù 2£ 2-Á µ³ñÓñ³óÝ»Ýù ù³é³ÏáõëÇ ¨ ѳݻÝù 6-Çó ¨ Çç»óÝ»Ýù ѳçáñ¹ ½áõÛ·Áª 55-Á£ 255-Çó Ó³Ë ·ñ»Ýù ³é³çÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÏñÏݳÏÇݪ 4-Á. áñ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳݣ 3. ÈáõÍ»É Ñ³í³ë³ñáõÙÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ·ïÝ»É Ýñ³ µáÉáñ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ϳ٠óáõÛó ï³É. ä³ñ­½³­·áõÛÝ­Çé³­óÇ­á­Ý³É­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñÇ­Éáõ­Íáõ­ÙÁ Ü³Ë í»ñÑÇß»Ýù Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ ÑÇÙݳ- Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ£ 1. x ³ÝѳÛï å³ñáõݳÏáÕ »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ÏáãíáõÙ »Ý ѳٳñ- Å»ù.

áñ a < 0 ¹»åùáõÙ (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ºÃ» a ≥ 0. »Ã» ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ³ñÙ³ï »ñÏñáñ¹Ç ³ñÙ³ïÝ ¿£ سëݳíáñ³å»ë. áñ ѳ- Ù³ñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó ó³Ýϳó³ÍÁ ÙÛáõëÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿£ 190 . áñ ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ x = 4 ÙÇ­³Ï ³ñÙ³ïÁ£ лﳷ³ÛáõÙ Ïï»ëÝ»Ýù. ³ÛÉ ·ñáõÙ »Ý §·ñ»Ýù ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñáõÙÁ. ³å³ ó³Ýϳó³Í »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñáõÙ Ýñ³ ѻ勉ÝùÝ ¿£ ä³ñ½ ¿ ݳ¨. áñ (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ a ≥ 0 ¹»åùáõÙ Éáõ- Í»Éáõ ѳٳñ Ýñ³ »ñÏáõ Ù³ëÁ å»ïù ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ù³é³ÏáõëÇ£ ²Ûëå»ë. áñ ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ ù³é³ÏáõëÇ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ÑݳñùÁ Ñ³×³Ë ¿ ÏÇñ³éíáõÙ Çé³óÇáÝ³É (¨ áã ÙdzÛÝ Çé³óÇ- áݳÉ) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÇë£ ê³Ï³ÛÝ ³Ûëï»Õ ѳñÏ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ñ»ï¨Û³É ѳݷ³Ù³ÝùÇ íñ³£ ÀݹáõÝí³Í ¿ ³ë»É... ëï³ÝáõÙ »Ýù. √'2x + 1 = 3 ѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ Ýñ³ »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ýù ù³é³ÏáõëǪ 2x + 1 = 9 ¨ ëï³ÝáõÙ. Âí³ñÏ»Ýù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³) ѳí³ë³ñÙ³Ý áñ¨¿ ³Ý¹³ÙÇ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ (ѳϳ¹Çñ Ýß³Ýáí) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÙÇ Ù³ëÇó ÙÛáõëÁ£ µ) ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÇ µ³½Ù³å³ïÏáõÙ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ Ãíáí (ϳ٠µ³Å³ÝáõÙ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÃíÇ íñ³)£ ·) ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. ³å³ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ³ÛÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ. a ≥ 0 ¹»å- ùáõÙ √$a2 = a£ ö³ëïáñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É ݳ¨. ï»ëùáí¦£ гßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñÁ ³ëí³ÍÁª ùÝݳñÏ»Ýù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ. áñ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ÙÇ­³Ï x = a2 ÉáõÍáõÙÁ. áñ ³)-·) Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ Ñ³×³Ë ÝáõÛ- ÝÇëÏ ã»Ý ·ñáõÙ. ù³ÝÇ áñ Áëï ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý. áñ ïí³Í »ñÏáõ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó »ñÏñáñ¹Á ³é³çÇ- ÝÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ­¿. ³ÛëÇÝùÝ Ï³Ù³Û³Ï³Ý x ∈ R-Ç Ñ³Ù³ñ ×ßÙ³ñÇï ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ£ Üß»Ýù. »Ã» ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ. áñï»Õ a-Ý ïí³Í Çñ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ Âí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. áñáÝó Ù»ç ³ÝѳÛïÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³Ï£ ²Û¹åÇëÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÝ ³Ý- í³ÝáõÙ »Ý Çé³­óÇ­á­Ý³É­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»ñ£­ ä³ñ½³·áõÛÝ Çé³óÇáÝ³É Ñ³í³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ √$x = a (1) ï»ëùÁ. áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³Ï áã µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï. áñ ëï³óí»É ¿ ëϽµÝ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙ.

áñÁ áõÝÇ x = 0 ³ñÙ³ï. úñÇݳÏ. áõñ»ÙÝ x2 = 1 ѳí³ë³ñáõÙÁ √$x = 1 ѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿£ ´³Ûó x2 = 1 ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ¨ë Ù»Ï x = −1 ³ñÙ³ï. ÇëÏ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï −1 ÃíÇó ÇÙ³ëï ãáõÝÇ£ 191 . ÇÝãå»ë ÁݹáõÝí³Í ¿ ³ë»É. »Ã» ïñí³Í ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³ÝóáõÙ ¿ ϳ- ï³ñí»É ѻ勉Ýù-ѳí³ë³ñÙ³Ý. áñáÝù ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñ ã»Ý. ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëïáõ·»É. ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³Ý­óáõÙ­ ѻ勉Ýù-ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý£ л勉Ýù- ѳí³ë³ñÙ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ ÁÝóóùáõÙ Ñݳñ³íáñ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÝ. áñáí- Ñ»ï¨ ³Û¹ ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ 2x − 7 = 2 · 3 − 7 = −1. áñÁ ݳ¨ »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï ¿. ÙÇÝã¹»é ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 2. áñÁ ³é³çÇÝÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿. ѻ勉Ýù-ѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñ- Ù³ïÝ»±ñ »Ý£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ÙÇ³Ï x = 1 ³ñÙ³ïÁ. áñÇ x = 3 ³ñÙ³ïÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï ã¿. г­í³­ë³ñ­Ù³Ý­Ñ³Û­ï³­ñ³­ñÇó­³½³ï­í»­ÉÁ (ϳÙ. ˳ã³Ó¨ µ³½Ù³å³ïÏáõÙÁ) úñÇݳÏ. áñÁ √$x = 1 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï ã¿£ л勉µ³ñ √$x = 1 ¨ x2 = 1 ѳí³ë³ñáõÙÝ»- ñÁ ѳٳñÅ»ù ã»Ý£ гí³ë³ñÙ³Ý ÷á˳ñÇÝáõÙÁ áõñÇß Ñ³í³ë³ñáõÙáí. ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍÙ³Ý ³Ûë Ù»Ãá¹Ç ÁÝïñáõ- ÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëï³ó­í³Í­³ñ­Ù³ï­Ý»­ñÇ­ëïáõ­·áõ­ÙÁ­ëϽµ­Ý³­Ï³Ý­Ñ³­í³­ë³ñ­- ٳݭٻç­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­Éáõͭٳݭå³ñ­ï³­¹Çñ­Ù³ëÝ­¿£­ Âí³ñÏ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³ÛëÇÝùݪ Ñݳñ³íáñ ¿ ïíÛ³É Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏáÕ٭ݳ­ÏÇ­(³í»­Éáñ¹)­³ñ­Ù³ï­Ý»­- ñÇ ³é³ç³óáõÙ£ ØǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ï¨³Ýù-ѳí³ë³ñÙ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ ÁÝóóùáõÙ Ñݳ- ñ³íáñ ã¿ ÏáñóÝ»É ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ (¹³ µËáõÙ ¿ ѻ勉Ýù-ѳí³ë³ñÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó)£ ²ÛëåÇëáí. ¹Çï³ñÏ»Ýù √$x = 1 ¨ x2 = 1 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ£ ÆÝãå»ë í»ñÁ ï»- ë³Ýù. x−3 −−−−−−− = 0 √'2x − 7 ѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñÇó ³½³ïí»ÉÁ µ»ñáõÙ ¿ x − 3 = 0 ѻ勉Ýù ѳí³- ë³ñÙ³Ý. ³ñ¹Ûáù. √'2x + 1 = −1 ѳí³ë³ñáõÙÁ ù³é³ÏáõëÇ µ³ñÓñ³óÝ»Éáíª Ïëï³- ݳÝù 2x + 1 = 1 ѳí³ë³ñáõÙÁ. г­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ­ ½áõÛ·­ ³ë­ïǭ׳ݭ (Ù³ë­Ý³­íá­ñ³­å»ë­ ù³­é³­Ïáõ­ëÇ) µ³ñÓ­ñ³ó­Ý»­ÉÁ£ úñÇݳÏ. áñáÝù µ»ñáõÙ »Ý ѻ勉Ýù-ѳí³- ë³ñÙ³Ý ¨ ѻ勉µ³ñ ϳñáÕ »Ý µ»ñ»É ÏáÕÙݳÏÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ³é³ç³óٳݣ 1.

ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõÝÇ£ ä³ñ½ ¿. {−2x ≥0 ѳٳϳñ·ÇÝ. áñÝ áõÝÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏáÕÙݳÏÇ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ x = −1 ³ñÙ³ïÁ£ гñÏ ¿ ÝϳïÇ áõÝ»Ý³É Ý³¨. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù ѻ勉Ýù-ѳ- í³ë³ñáõÙ£ úñÇÝ³Ï 1. ³ÏÝѳÛï ¿. áñ »Ã» áñ¨¿ ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³ñÓñ³óÝ»Ýù ù³é³Ïáõ- ëÇ. Çñá±ù x = 0-Ý (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï ¿£ êïáõ·áõÙ √'4x + 5 − √'5 − 2x = 0 x = 0ª √'4 · 0 + 5 − √'5 − 2 · 0 = √$5 − √$5 = 0£ ä³ï³ë˳ݪ x = 0£ úñÇÝ³Ï 2. ÝÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙdzóáõÙÇó Ñ»ïá √$x + x + (1 − √$x ) = 0 ѳí³ë³ñáõÙÇó ëï³óíáõÙ ¿ x + 1 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÁ. ³é³Ýó ù³é³ÏáõëÇ µ³ñÓñ³ó- Ý»Éáõ 3√'2x − 1 = √$−2x ѳí³ë³ñáõÙÁ. ϳñ»ÉÇ ¿ óáõÛó ï³É. áñÝ áõÝÇ ÙdzϪ x = 0 ³ñÙ³ïÁ£ ØÝáõÙ ¿ ëïáõ·»É. Üٳݭ³Ý­¹³Ù­Ý»ñ­ÙÇ­³ó­Ý»­ÉÁ£ úñÇݳÏ. ³Û¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ å»ïù ¿ µ³í³- ñ³ñ»Ý 2x − 1 ≥ 0. áñáÝó ѳٳñ f (x)-Á ÇÙ³ëï áõÝÇ£ 192 . áñ ³ÛÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ Æñáù. (ϳ٠ó³Ýϳó³Í µÝ³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý). ³ÛëÇÝùÝ D(f )-Á x-Ç ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³½Ùáõ- ÃÛáõÝÝ ¿. ÈáõÍ»Ýù √$x · (x + 1) = 0 (2) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ ä³Ûٳݳíáñí»Ýù x å³ñáõݳÏáÕ áñ¨¿ f (x) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ Ýß³Ý³Ï»É D(f )-áí. 3. áñ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï å³ñáõݳÏáÕ Ñ³í³- ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ ³ñÙ³ïÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ÉÇ- Ý»É µ³ó³ë³Ï³Ý£ ¸³ »ñµ»ÙÝ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É ѳí³ë³ñٳݪ ³ñÙ³ï ãáõ- ݻݳÉáõ ÷³ëïÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ£ £ úñÇݳÏ. ÈáõÍ»Ýù √'4x + 5 = √'5 − 2x (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ гí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ù³é³ÏáõëÇ. ëï³ÝáõÙ »Ýù 4x + 5 = 5 − 2x ѳí³ë³ñáõÙÁ. áñÁ.

2 (4) √'x − 2 ≠ 0 ѳٳϳñ·ÇÝ£ (4) ѳٳϳñ·Ç ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ x1 = 0 ¨ x2 = 4 ³ñÙ³ïÝ»ñÁ. ∈ D(f2) ¨ { f2(x) = 0. à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ Çé³óÇáÝ³É Ñ³í³ë³ñáõÙ£ ÆÝãå»±ë ϳñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É Çé³óÇáÝ³É Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£ 193 . áñáÝó ѳٳñ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨ ³ç Ù³ë»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÇÙ³ëï áõݻݣ ²Û¹ ¹»åùáõÙ f1(x) f2(x) = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ {xf1(x) = 0. ÈáõÍ»Ýù x2 − 4x −−−−−−−− = 0 (3) √'x − 2 ѳí³ë³ñáõÙÁ£ (3) ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ {x − 4x = 0. ѳٳϳñ·Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙÝ ¿£ ø³ÝÇ áñ ѳٳ- ϳñ·Á ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõÝÇ. ³å³ (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙª x = 0£ úñÇÝ³Ï 3. áñáÝóÇó ѳٳϳñ·Ç »ñÏñáñ¹ å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ x2 ÃÇíÁ£ л勉µ³ñ (4) ѳٳϳñ·Ç ¨ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (3) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ x2 = 4 ÃÇíÝ ¿£ ä³ï³ë˳ݪ 4£ 546. úñÇݳϪ −4x −−−−− 5−x ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»ç x ÷á÷á˳ϳÝÇ ÃáõÛɳïñ»ÉÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÁª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 5-Ç£ ÀݹáõÝí³Í ¿ ݳ¨ ѳí³ë³ñÙ³Ý ÃáõÛɳïñ»ÉÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝ (Ïñ×³ïª Â²´) ³Ýí³Ý»É ³ÝѳÛïÇ ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ. x ∈ D(f1) ѳٳϳñ·»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙÝ ¿£ àõëïÇ (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ √$x = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ¨ {xx +≥ 10 = 0.

¹) √$2x = 1. ´³ó³ïñ»ùª ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó »ñÏñáñ¹ÇÝ ³ÝóÙ³Ý ÁÝóó- ùáõÙ ÇÝãåÇëDZ Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý µ»ñáõÙ ÏáÕÙݳÏÇ ³ñÙ³ï- Ý»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ£ ÀÝïñ»ù »ñÏñáñ¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï. (x − 2)(x − 3) = 0. x2 = 4. ³) à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù-ѳí³ë³ñáõÙ£ µ) êϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÝ ³ñ¹Ûá±ù ѻ勉Ýù-ѳ- í³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý£ ·) γñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù ѻ勉Ýù-ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝ»Ý³É ³ñÙ³ï. ¹) √'x − 2 · √'x − 3 = 0. Ã) √'x − 3 − 2 = 0: 551. ») √'4x − 1 = 1. µ) √'4x + 5 = 2. 547. ³) √$x = 3. (x − 4) − (2x − 3) = 0. µ) √$x = 0. x = −4. x−1 ») −−−−−−− = 0: x − 1 = 0£ √'x − 2 194 . û ÇÝãá±õ ѳí³ë³ñáõÙÁ ù³é³ÏáõëÇ µ³ñÓñ³óÝ»ÉÇë ϳñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ÏáÕÙݳÏÇ ³ñÙ³ïÝ»ñ£ 548. ÆÝãåÇëÇ±Ý å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ñÙ³ï³ï³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ£ 549. 1 ¹) √'−x − 1 = 3. ·) √'7 − 3x = 1. ½) √$−x = −−: 2 550. ½) √'x + 2 = 1. áñÁ ÏáÕÙݳÏÇ ¿ ³é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ³) x = 2. ¿) √'3x − 8 = 6. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. ») √'−4 + 5x = 2. x2 − 1 ·) x + √$x = √$x − 4. »Ã» ÉáõÍÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ѳí³ë³ñáõÙÇó ³ÝóáõÙ ¿ ϳï³ñí»É ѻ勉Ýù-ѳí³ë³ñٳݣ 552. áñÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï ãÉÇÝÇ£ ¹) à±ñ Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý µ»ñáõ٠ѻ勉Ýù-ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ£ ») êï³óí³Í ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ ³ñ¹Ûá±ù ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍ- Ù³Ý å³ñï³¹Çñ Ù³ëÝ ¿. Á) √'1 + 5x = 7. ³) √'3x − 1 = 0. ´³ó³ïñ»ù. (x − 4) − (2x − 3) µ) −−−−−−−−−−−−−−− = 0. ·) √$x = −1.

») √$x + 2x + 3 = 0. µ) 2(3 − 5√$x ) − 5(x − 2√$x ) = x. ¹) √'3x − 4 + √'10 − 15x = 8. 1. ¹) 2√'3x − 8 − √'6x − 16 = 0: ´. ·) −3(1 − 2√'−x − 1) − 6(√'−x − 1 + x) = 1. x ³ÝѳÛïáí ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ÏáãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÃÇíÁ. √'x + 1 √$−x 6x ¹) (2 − x)√'−1 − x = 0. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. µ) 5√'4x + 1 − 8√'16 + 64x = 0. ³) 5(7 − 3√$x) − 3(2x − 5√$x ) = 41. áñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãϳݣ 3. ä³ñ­½³­·áõÛÝ­Çé³­óÇ­á­Ý³É­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»­ñÇ­Éáõ­Íáõ­ÙÁ Ü³Ë í»ñÑÇß»Ýù Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ ÑÇÙ- Ý³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ. ¹) 1 + √$x = 3 − (2x − √$x ): 555. 2 ½) 2√'2x + 3 + x2 − 1 = −2: 557. ·) 3 + √'x − 3 = 4 − √'4x − 12. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. ³) √'x − 2 + √'1 − x = 3. áñ ѳí³ë³ñáõÙÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ. 553. »Ã» ³é³çÇÝ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ »ñÏñáñ- 195 . ²å³óáõó»ù. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. x ³ÝѳÛï å³ñáõݳÏáÕ »ñÏáõ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ÏáãíáõÙ »Ý ѳ­- Ù³ñ­Å»ù. ³) √'x + 1 = √'3x + 1. µ) −−−−−− = 0. µ) √$x + √$−x = 1. ³) √'2x − 3 + 4 = 14 − √'8x − 12. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. ·) (3 − 3x)√$x = 0. ¹) √'−3x − 3 = √'−2x − 9. Èáõ­Í»É­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ·ïÝ»É Ýñ³ µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»- ñÁ ϳ٠óáõÛó ï³É. áñÁ ï»- Õ³¹ñ»Éáí ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ýª ëï³ÝáõÙ »Ýù ×ßÙ³ñÇï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ£ 2.. µ) √'−4x + 5 = √'−x + 1. ·) √'1 − 2x + √'2x − 1 = 1. ½) √'3x + 2 = √$2x: 554. ») −−−−− = 0: 3√$x 556. ·) √'3 − 3x = √'4x − 10. ») √'5x + 2 = √$x. x−2 4x − 3 ³) −−−−−−− = 0.

³å³ Áëï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý. ³ÛëÇÝùÝ x-Ç ó³Ýϳó³Í áã µ³ó³ë³- Ï³Ý ³ñÅ»ù. áñï»Õ a-Ý ïí³Í Çñ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ ºÃ» a < 0. ³å³. ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÉáõÍáõÙ ³é³çÇÝÇ ÉáõÍáõÙ ¿£ ²ÛÉ Ëáëùáí. ³ÛëÇÝùÝ ïñí³Í ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ [0.) < a . »Ã» ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½Ùáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý£ سëݳíáñ³å»ë »ñÏáõ ³Ýѳí³ë³ñáõÙ- Ý»ñ ѳٳñÅ»ù »Ý. áñáÝóáõÙ ³ÝѳÛïÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³Ï£ ²Û¹åÇëÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Çé³­óÇ­á­Ý³É­³Ý­Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ­Ý»ñ£ ä³ñ½³·áõÛÝ Çé³óÇáÝ³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý √$x < a ¨ √$x > a. áñÇ Ñ³Ù³ñ √$x-Á ÇÙ³ëï áõÝÇ. ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Çݪ {x(√≥$x0. ¹Ç ÉáõÍáõÙ ¿. áñÁ ÉáõÍ»Éáíª ëï³ÝáõÙ »Ýù 0 ≤ x < a2 å³ï³ë˳ÝÁ£ ²ÛÅÙ ¹Çï³ñÏ»Ýù √$x > a ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ 196 . ³Û¹ ¹»å- ùáõÙ (³ÛëÇÝùÝ x ≥ 0 ¹»åùáõÙ) √$x ≥ 0 ¨ ѻ勉µ³ñ √$x -Á Ù»Í ÏÉÇÝÇ ó³Ýϳ- ó³Í a µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇó. »Ã» ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ØÇ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÷á˳ñÇÝáõÙÁ Çñ»Ý ѳٳñÅ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙáí ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝ£ ºÃ» ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ϳï³ñí³Í ¿ ³Ýѳí³ë³ñ- Ù³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝ. ³å³ Ó¨³÷áËí³Í ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Éáõ- ÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ëϽµÝ³Ï³Ý ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ- Ý»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ Âí³ñÏ»Ýù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝ- Ý»ñÁª ³) ²Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÇ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ (ѳϳ¹Çñ Ýß³Ýáí) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÙÇ Ù³ëÇó ÙÛáõëÁ£ µ) ²Ýѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÇ µ³½Ù³å³ïÏáõÙ ÙǨÝáõÛÝ ¹ñ³Ï³Ý Ãíáí (ϳ٠µ³Å³ÝáõÙ ÙǨÝáõÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ íñ³)£ ·) ÜáõÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ£ гßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñÁ ³ëí³ÍÁª ùÝݳñÏ»Ýù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ. 2 2 { x ≥ 0. x < a 2. ³å³. ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ºÃ» a > 0. ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ x ÷á÷á˳ϳÝÇ ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ù. Áëï µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. áñï»Õ a-Ý ïí³Í Çñ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ Ü³Ë ¹Çï³ñÏ»Ýù √$x < a ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ ºÃ» a ≤ 0. »ñÏáõ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ѳٳñ- Å»ù »Ý. áñáíÑ»ï¨ Áëï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ïÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý.

x ≤ a2. ÇÝãå»ë ¨ ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¿ñ.) ≤ a . áñ √$x > a ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Çݪ {x(√≥$x0. áñï»Õ a-Ý ïí³Í Çñ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ Ü³Ë ÉáõÍ»Ýù √$x ≤ a (1) áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ ºÃ» a < 0. áñ a = 0 ¹»åùáõÙ √$x ≤ 0 ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ- Ý»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ï x = 0 ÃÇíÝ ¿£ úñÇݳϪ √'2x − 1 ≤ 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ Ñݳñ³íáñ ¿ ÙdzÛÝ 2x − 1 = 0 ¹»å- ùáõÙ. ëï³ÝáõÙ »Ýù. a2] ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿ (»Ã» a > 0)£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. ѳٳϳñ·ÇÝ. áñ (1) ³Ýѳí³- ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ {x(√≥$x0. ѳßíÇ ³éÝ»Éáí µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.) > a . ³å³. 2 2 áñï»ÕÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù x > a 2 å³ï³ë˳ÝÁ£ ²ÛÅÙ ÉáõÍ»Ýù å³ñ½³·áõÛÝ áã ËÇëï √$x ≤ a ¨ √$x ≥ a ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. ³å³ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí. áñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ x ∈ [0. ºÃ» a ≥ 0. ³å³. ³ÛëÇÝùÝ ³Û¹ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ 1 ÙÇ Ï»ïÇóª x = −−£ 2 øÝݳñÏ»Ýù √$x ≥ a (2) áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ ºÃ» a < 0. 2 2 { x ≥ 0. Áëï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ë³ÑÙ³Ýٳݪ √$x ≥ 0 ¨ ѻ勉µ³ñ (1) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ ºÃ» a > 0. ëï³ÝáõÙ »Ýù. ä³ñ½ ¿. ³Ûë ³Ý- ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ x-Ç ó³Ýϳó³Í áã µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ- Å»ùª x ≥ 0£ 197 . áñ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É µ³ó³ë³Ï³Ý ¨ ÝáñÇó ÏÇñ³é»Éáí µÝ³- Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ³å³.

áñ »Ã» áñ¨¿ x ÃÇí ѳݹÇë³- ÝáõÙ ¿ ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ. áñ »Ã» (3) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç §>¦ Ýß³ÝÇ ÷á˳ñ»Ý ÉÇÝ»ñ §≥¦.) 2 4(4x + 3) > 2x + 5 1 ѳٳϳñ·ÇÝ. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ ÆÝãå»ë ¨ Çé³óÇáÝ³É Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¿ñ. { (√$x) ≥ a . ѳñÏ ¿ ÝϳïÇ áõÝ»- ݳÉ. áñ (2) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ x ≥ 0. 198 . +∞)£ 2 ä³ñ½ ¿. 2 ) ( 2 2√'4x + 3 > √'2x + 5 . 4 2x + 5 ≥ 0. 5 x ≥ − −−. 2 2 {x≥a. ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ л勉µ³ñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõÝÇ Ý³¨ ëϽµÝ³Ï³Ý ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ ¸Çï³ñÏ»Ýù Çé³óÇáÝ³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ ûñÇݳÏÝ»ñ£ úñÇÝ³Ï 1. áñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ [a2. áñ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï å³ñáõݳÏáÕ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ ³ñÙ³ïÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ÉÇÝ»É µ³ó³ë³Ï³Ý£ ¸³ »ñ- µ»ÙÝ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõݻݳÉáõ ÷³ëïÇ µ³ó³- ѳÛïÙ³ÝÁ£ úñÇݳÏ. ºÃ» a ≥ 0. Ïëï³Ý³Ýù. áñÁ. ÈáõÍ»Ýù 2√'4 + x > √'2x + 5 (3) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ гßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³Í ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ëï³ÝáõÙ »Ýù. x ≥ 0. ³ÏÝѳÛï ¿. ³ÛëÇÝùÝ ëï³ÝáõÙ »Ýùª 1 ä³ï³ë˳ݪ x ∈ (− −−. áñ ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ 3 {( { 4x + 3 ≥ 0. ÉáõÍ»Ýù 3√'4 + x − 2√'−5 − x > 3 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ гßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñÁ ³ëí³ÍÁª Ïëï³Ý³Ýù. áñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ x > − −− å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ 2 Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿. x ≥ − −−. ³å³ ÏñÏÝ»Éáí (1) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳï³ñí³Í ¹³- ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.0 ѳٳϳñ·ÇÝ. 2 ѳٳϳñ·ÇÝ. ³å³ ³ÛÝ å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñÇ { 4−5+−x x≥≥0.

> 0 [{ 5x + 1 < 0. √'10x + 17 > 0. ѻ勉µ³ñ å»ïù ¿ ÉáõÍ»É ÙdzÛÝ { 5x + 1 > 0. g (x) < 0 g (x) > 0 ѳٳϳñ·»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙÝ ¿£ àõëïÇ (4) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ { √5x'10x+ 1+>170. ¨ { f (x) < 0. 10x + 17 > 0 1 ѳٳϳñ·Á. +∞)£ 5 úñÇÝ³Ï 3. g (x) > 0 g (x) < 0 ѳٳϳñ·»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙÝ ¿£ f (x) µ) f (x) · g (x) < 0 ¨ −−−−− < 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ g (x) ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ { f (x) > 0. √'10x + 17 < 0 ÙdzíáñÙ³ÝÁ£ ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý ·Çï»Ýù √'10x + 17 < 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. ÈáõÍ»Ýù (5x + 1)√'10x + 17 > 0 (4) ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ ú·ïí»Ýù Ñ»ï¨Û³É ϳñ¨áñ ÷³ëï»ñÇó (áñÁ Ïû·ï³·áñÍ»Ýù ݳ¨ Ñ»ï³- ·³ÛáõÙ) f (x) ³) f (x) · g (x) > 0 ¨ −−−− > 0 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ g (x) ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ { f (x) > 0. ÈáõÍ»Ýù √'6 + 2x −−−−−−− ≥ 0 (5) x−4 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ£ 199 . ¨ { f (x) < 0.§<¦ ϳ٠§≤¦ Ýß³ÝÁ. áñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ª x > − −−£ 5 1 ä³ï³ë˳ݪ (− −−. { 5x + 1 > 0. ³å³ ÉáõÍáõÙÁ Ïï³ñí»ñ ÝáõÛÝ Ï»ñåª ÷áË»Éáí ÙdzÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »ññáñ¹ ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ýß³ÝÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ó¨áí£ úñÇÝ³Ï 2.

µ) 3√'x − 3 − √'1 − x > − 1. +∞)£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. ·) √$x ≥ 0. ÈáõÍ»ù Ñ»ï¨Û³É áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. Üϳï»ù. ³) √$x < −3. ¹) √$x > 5: 561. à±ñ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ Çé³óÇáݳɣ 559. ³) √$x ≤ −5. áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çé³óÇáÝ³É Ñ³í³ë³ñáõÙ- Ý»ñǪ Çé³óÇáÝ³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿ ³ÝóÝ»É Ñ»ï¨³Ýù-³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ. ³) √'3x + 1 < −3. µ) √$x ≤ 1. áñáíÑ»ï¨ ³Ûë ¹»åùáõÙ ëï³óí³Í ÉáõÍáõÙ- Ý»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç ϳåí³Í ¿ Ù»Í ¹Åí³ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï (ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ³Ýí»ñç ù³Ý³Ïáõ- ÃÛ³Ùµ Ï»ï»ñ å³ñáõݳϻÉáõ å³ï׳éáí)£ 558.1. ÈáõÍ»ù Ñ»ï¨Û³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. ¹) 2√'3x + 5 < 1. ½) √'4x − 3 − 2 > 0: 200 . µ) √$x < 3. ÇëÏ (7) ³Ýѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ (4. Üϳñ³·ñ»ù √$x > a ¨ √$x < a ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³Ï- Ý»ñÁ£ 560. Àëï áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³É·áñÇÃÙǪ å»ïù ¿ ³é³Ý- ÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ ÉáõÍ»É √'6 + 2x −−−−−−− = 0 (6) x−4 ѳí³ë³ñáõÙÁ ¨ √'6 + 2x −−−−−−− > 0 (7) x−4 ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ áõ ëï³óí³Í ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùdzíáñ»É£ ÆëÏ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ͳÝáà »Ýù£ (6) ѳí³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ x = −3 ÃÇíÁ. ¹) √$x ≥ −3: 562. ·) √'7x − 2 ≥ −3. ») 3√'3x − 1 < 2√'1 − x. ·) √$x > −4. ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿£ ä³ï³ë˳ݪ {−1}È(4.

ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. √'21 + x √'1 − 3x √'x − 2 √'x − 3 ») −−−−−−− > 0. ·) (5x + 6)√'2x − 1 < 0. ½) −−−−−−− < 0. Á) −−−−−−− < 0: −2 − x x+2 201 . ») √'x + 2 + √'−x − 2 < 0: 564. ¹) (x − 4)√'6 + 2x ≥ 0: 567. áñ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ãáõÝÇ. ·) √'3 − x ≥ √'x − 10. µ) 4x√'6 + 4x ≥ x. ²å³óáõó»ù. µ) −−−−−−−− ≥ 0. ¹) √'6x − 3 < 0. µ) √'2 + 7x ≥ 3√'4 + x . ³) x√'2x + 3 > x. ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÁ. x−1 2−x √$−x − 2 √$−x − 3 ¿) −−−−−−− > 0. ¹) −−−−−−− ≤ 0. ³) √'3 + 11x > 2. ·) √'12x + 1 < 4√'2 + 5x. ³) √'10x + 3 > √'2x − 1.563. ³) √'5 + 3x < −3. ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. ·) √'7x − 2 < 3. ³) (x − 1)√'x + 13 > 0. µ) √'4 + 5x ≥ 3. ·) 6x√'8x − 1 < x. ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. ¹) 2√'3 + 21x − 5√'x − 2 ≤ 0: 566. ÈáõÍ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ áã ËÇëï ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. µ) (2x + 1)√'2 − 4x ≤ 0. ¹) √'31 + 9x ≤ 1: 565. x √'1 + 10x ³) −−−−−−− > 0. √'x − 3 √'x − 1 √'12x + 1 √'4 + x ·) −−−−−−−− < 0. ¹) 3x√'10 + 2x ≤ 5x: 568. µ) √'7 − 4x ≤ −1.

¶ÈàôÊ VI

ø²è²Îàôê²ÚÆÜ ºè²Ü¸²Ø

ax2 + bx + c, a ≠ 0
D = b2 − 4ac

ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

6.1 ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ í»ñÉáõÍáõÙÁ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ

x-Ç Ýϳïٳٵ
ax2 + bx + c (1)
ï»ëùÇ µ³½Ù³Ý¹³ÙÁ, áñï»Õ a-Ý, b-Ý ¨ c-Ý ïí³Í Ãí»ñ »Ý ¨ a ≠ 0, ³Ýí³ÝáõÙ
»Ý ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ »é³Ý­¹³Ù£ a ÃÇíÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý x2 -áõ ·áñͳÏÇó (ϳÙ
³í³· ³Ý¹³ÙÇ ·áñͳÏÇó), b-ݪ x-Ç ·áñͳÏÇó, c-ݪ ³½³ï ³Ý¹³Ù£
D = b2 − 4ac ÃÇíÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (1) ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­»é³Ý­¹³­ÙÇ­ï³ñ­µ»­ñÇã
(¹ÇëÏñÇÙÇݳÝï)£

»áñ»Ù 1. ÖÇßï­¿­Ñ»ï¨Û³É­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÁª
b 2 D
ax2 + bx + c = a [(x + −−−) − −−−2 ]£ (2)
2a 4a
²å³óáõÛó£ ö³Ï³·Í»ñÇó ¹áõñë µ»ñ»Éáí a ³ñï³¹ñÇãÁ (áñÁ, Áëï å³ÛÙ³-
ÝÇ, ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ¿)` ϳï³ñ»Ýù Ñ»ï¨Û³É Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª
b c b b 2 b 2 c
ax2 + bx + c = a · (x2 + −− x + −−) = a · [x2 + 2 · x · −−− + (−−−) − (−−−) + −−] =
a a 2a 2a 2a a
b 2 b2 c b 2 D
= a · [(x + −−−) − (−−−2 − −−)] = a · [(x + −−−) − −−−2]£
2a 4a a 2a 4a

Üß»Ýù, áñ (2) ѳ­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÁ­ÝáõÛ­Ýáõ­ÃÛáõÝ­¿, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ í»ñ³ÍíáõÙ
¿ Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý x-Ç ó³Ýϳó³Í Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ£

202

ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõÙõÁ (2) µ³Ý³Ó¨áí ÁݹáõÝí³Í ¿
³Ýí³Ý»É ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­»é³Ý­¹³­ÙÇó­ÉñÇí­ù³­é³­Ïáõ­ëáõ­³é³Ýӭݳ­óáõÙ£ 
¶áñÍݳϳÝáõÙ ëáíáñ³µ³ñ (2) µ³Ý³Ó¨Çó ã»Ý û·ïíáõÙ, ³ÛÉ Ûáõñ³ù³Ýã-
Ûáõñ ÏáÝÏñ»ï ¹»åùáõÙ ÏñÏÝáõÙ »Ý ³Û¹ µ³Ý³Ó¨Ç ³å³óáõÛóáõÙ µ»ñí³Í ¹³-
ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

úñdzÝϪ
³) 2x2 + 4x + 34 = 2(x2 + 2 · x · 1 + 12 − 12 + 17) = 2 [(x + 1)2 + 16],
µ) 3x2 + 18x + 27 = 3(x2 + 2 · x · 3 + 32) = 3 (x + 3)2,
·) 2x2 − 4x − 16 = 2(x2 − 2 · x · 1 + 12 − 12 − 8) = 2 [(x − 1)2 − 9]£

»áñ»Ù 2. ºÃ» ax2 + bx + c ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ »é³Ý­¹³­ÙÇ­ D­ ï³ñµ»ñÇãÁ
¹ñ³­Ï³Ý­ ¿,­ ³å³­ ³Û¹­ ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ »é³Ý­¹³­ÙÁ­ ϳ­ñ»­ÉÇ­ ¿­ í»ñ­Éáõ­Í»É­ ³ñ­-
ï³¹­ñÇã­Ý»­ñǪ
ax2 + bx + c = a (x − x1)(x − x2), (3)
áñ­ï»Õ
−b + √$D
x1 = −−−−−−−−
2a
−b − √$D
x2 = −−−−−−−−£ (4)
2a

²å³óáõÛó£ »áñ»Ù 1-áõÙ óáõÛó ïñí»ó, áñ ×Çßï ¿ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£
ø³ÝÇ áñ D > 0, ³å³ ÇÙ³ëï áõÝÇ D ÃíÇó ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ ¨ ï»ÕÇ áõÝÇ
D √$D 2
−−−2 = (−−−−)
4a 2a
ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£
г勉µ³ñ,
[ b 2 √$D 2
ax2 + bx + c = a (x + −−−) − (−−−) £
2a 2a
] (5)

(5) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ç Ù³ëáõÙ ù³é³ÏáõëÇ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ·ñí³Í ¿
ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ£ ÎÇñ³é»Éáí ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõ-
ÃÛ³Ý µ³Ý³Ó¨Á` Ïëï³Ý³Ýùª
[ b √$D
2a
] [ b
2a
√$D
ax2 + bx + c = a · (x + −−−) − −−−− · (x + −−−) + −−−− =
2a 2a
]
[ −b + √$D
2a
] [ −b − √$D
= a · x − (−−−−−−−−) · x − (−−−−−−−−) :
2a
]

203

²ÛÅÙ, »Ã» Ý߳ݳϻÝù
−b + √$D −b − √$D
x1 = −−−−−−−−, x2 = −−−−−−−−,
2a 2a
³å³ Ïëï³Ý³Ýù å³Ñ³ÝçíáÕ (3) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£
Üß»Ýù, áñ (3) ѳ­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõ­ÝÁ­ÝáõÛ­Ýáõ­ÃÛáõÝ­¿, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ í»ñ³ÍíáõÙ
¿ Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý x-Ç ó³Ýϳó³Í Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ£
(x − x1) ¨ (x − x2) ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ·Í³ÛÇÝ­³ñï³¹ñÇãÝ»ñ, ¹ñ³
ѳٳñ ¿É (3) í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ »é³Ý­-
¹³­ÙÇ­í»ñ­Éáõ­ÍáõÙ­·Í³­ÛÇÝ­³ñ­ï³¹­ñÇã­Ý»­ñÇ£
Üϳï»Ýù, áñ ù³ÝÇ áñ D > 0, ³å³ ³Û¹ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÁ Çñ³ñÇó
ï³ñµ»ñ »Ý£

úñÇݳÏ.
2x2 − 3x + 1 (6)
ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ í»ñÉáõÍ»Ýù ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ£

ÈáõÍáõÙ£ ø³ÝÇ áñ D = (−3)2 − 4 · 2 · 1 = 1 > 0, ³å³, Áëï ûáñ»Ù 2-Ç, (6)
ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñÉáõÍ»É ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ£
гßí»Ýù x1 ¨ x2 Ãí»ñÁª
−b + √$D −(−3) + √$1
x1 = −−−−−−−− = −−−−−−−−−−− = 1,
2a 2·2
−b − √$D −(−3) − √$1 1
x2 = −−−−−−−− = −−−−−−−−−−− = −−£
2a 2·2 2
1
л勉µ³ñ, 2x2 − 3x + 1 = 2 (x − 1)(x − −−)£
2

»áñ»Ù 3. ºÃ» ax2 + bx + c ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­»é³Ý­¹³­ÙÇ D ï³ñµ»ñÇãÁ­Ñ³­-
í³­ë³ñ­¿­½ñá­ÛÇ,­³å³­³Û¹­ù³­é³­Ïáõ­ë³ÛÇÝ­»é³Ý­¹³­ÙÁ­Ï³­ñ»­ÉÇ­¿­í»ñ­Éáõ­Í»É
»ñ­Ïáõ­ÙÇ­³­ï»­ë³Ï­·Í³­ÛÇÝ­³ñ­ï³¹­ñÇã­Ý»­ñÇ­³ñ­ï³¹ñ­Û³­ÉÇ£

²å³óáõÛó£ ÆÝãå»ë Ñ»ï¨áõÙ ¿ ûáñ»Ù 1-Çó, »Ã» D = 0, ³å³
b 2
ax2 + bx + c = a (x + −−−)£
2a
²Ûë ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ ¿É Ñ»Ýó Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ
b
í»ñÉáõÍí³Í ¿ »ñÏáõ Ùdzï»ë³Ïª x + −−− ï»ëùÇ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ£
2a

204

»áñ»Ù 4£ ºÃ» ax2 + bx + c ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­»é³Ý­¹³­ÙÇ D ï³ñµ»ñÇãÁ­µ³­-
ó³­ë³­Ï³Ý­¿,­³å³­³Û¹­»é³Ý­¹³­ÙÁ x-Ç­ó³Ý­Ï³­ó³Í­³ñ­Å»­ùÇ­¹»å­ùáõÙ­½ñá­ÛÇó
ï³ñ­µ»ñ­¿,­¨­³ÛÝ­Ñݳ­ñ³­íáñ­ã¿­í»ñ­Éáõ­Í»É­·Í³­ÛÇÝ­³ñ­ï³¹­ñÇã­Ý»­ñÇ£

−D b 2
²å³óáõÛó£ Æñáù, »Ã» D < 0, ³å³ −−−− > 0, ¨ ù³ÝÇ áñ ( x + −−−) ≥ 0 x-Ç
4a2 2a
ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ (2) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ù³é³ÏáõëÇ ÷³Ï³·-
Í»ñÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ
ѳٳñª
b 2 −D
(x + −−−) + (−−−− ) > 0£
2a 4a2
´³½Ù³å³ïÏ»Éáí ³Ûë ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ a-áíª Ïëï³Ý³Ýùª
ax2 + bx + c > 0, »Ã» a > 0
¨
ax2 + bx + c < 0, »Ã» a < 0£
»áñ»Ù 4-Ç ³é³çÇÝ åݹáõÙÝ ³å³óáõóí³Í ¿£
»áñ»ÙÇ »ñÏñáñ¹ åݹáõÙÝ ³å³óáõó»Ýù ѳϳëáÕ »Ýó¹ñáõÃÛ³Ùµ£ ¸Ç-
óáõù ax2 + bx + c ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ï³ñµ»ñÇãÁ ÷áùñ ¿ 0-Çó (D < 0),
µ³Ûó ³Û¹ »é³Ý¹³ÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É
a(x − m)(x − n)
ï»ëùáí, áñï»Õ m-Á ¨ n-Á Çñ³Ï³Ý Ãí»ñ »Ý£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ x = m ¨ x = n ³ñÅ»ù-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ½ñáÛÇ ¿ ѳ-
í³ë³ñ ݳ¨ »é³Ý¹³ÙÁ, ÇÝãÁ ѳϳëáõÙ ¿ í»ñÁ ³å³óáõó³ÍÇÝ£ л勉µ³ñ,
D < 0 å³ÛÙ³ÝÇ ¹»åùáõÙ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ Ñݳñ³íáñ ã¿ í»ñÉáõÍ»É
·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ£
²ÛëåÇëáí, ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁª
1) D > 0 ¹»åùáõÙ í»ñÉáõÍíáõÙ ¿ »ñÏáõ Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹-
ñÇãÝ»ñÇ,
2) D = 0 ¹»åùáõÙ í»ñÉáõÍíáõÙ »ñÏáõ Ùdzï»ë³Ï ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇã-
Ý»ñÇ,
3) D < 0 ¹»åùáõÙ ãÇ í»ñÉáõÍíáõÙ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ£

¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 1£ ²é³ÝÓݳóÝ»Ýù ûáñ»Ù 4-áõÙ ëï³óí³Í ÙÇ Ï³ñ¨áñ
÷³ëïª
D < 0 ¹»åùáõÙ ax2 + bx + c ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ µáÉáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñ-
Å»ùÝ»ñÁ, áñáÝù ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý x-Ç ó³Ýϳó³Í Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»-
ñÇÝ, áõÝ»Ý ÝáõÛÝ Ýß³ÝÁ, ³ÛÝ ¿ª
a > 0 ¹»åùáõÙ ax2 + bx + c > 0 x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ,
a < 0 ¹»åùáõÙ ax2 + bx + c < 0 x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ï»ñå
³ë³Í, »é³Ý¹³ÙÇ Ýß³ÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ a-Ç Ýß³ÝÇ Ñ»ï£
205

¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 2. »áñ»Ù (1)-áõÙ ³å³óáõóí³Í (2) µ³Ý³Ó¨Çó ϳñ»ÉÇ ¿
ëï³Ý³É ³ÛëåÇëÇ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ.
1.° ºÃ» a > 0, ³å³ ax2 + bx + c ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ µáÉáñ Ñݳ-
ñ³íáñ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ãϳ ³Ù»­Ý³­Ù»Í­ÃÇ­íÁ,
D
ÇëÏ ³Ù»­Ý³­÷áù­ñÁ­·á­Ûáõ­ÃÛáõÝ­áõ­ÝÇ. ³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ − −− ¨ ëï³óíáõÙ ¿
4a
b D
x = − −−− ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ (³Ûë ¹»åùáõÙ ÁݹáõÝí³Í ¿ − −−− ÃÇíÁ
2a 4a
³Ýí³Ý»É ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­»é³Ý­¹³­ÙÇ­÷áù­ñ³­·áõÛÝ­³ñ­Å»ù)£
Æñáù, (2) ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ç Ù³ëÁ ·ñ»Éáí
b 2 D
a(x + −−−) − −−−
2a 4a
D
ï»ëùáí ¨ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ − −−− -Ý Ï³Ëí³Í ã¿ x-Ç ³ñÅ»ùÇó (ѳëï³ïáõÝ
4a
b 2
ÃÇí ¿), ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ a (x + −−−) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ÷áùñ³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÁ 0 ¿
2a
b b 2
¨ ëï³óíáõÙ ¿ x = − −−− ¹»åùáõÙ (ù³ÝÇ áñ a > 0)£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó a (x + −−−)
2a 2a
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ÁݹáõÝ»É ó³Ýϳó³Í ÃíÇó Ù»Í ³ñÅ»ù (x-Ç ³ñ-
Å»ùÇ Ñ³ñÙ³ñ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí)£
ÜáõÛÝ Ï»ñå óáõÛó ¿ ïñíáõÙ, áñ
2.°ºÃ» a < 0, ³å³ ax2 + bx + c »é³Ý¹³ÙÁ ÷áù­ñ³­·áõÛÝ­³ñ­Å»ù­ãáõ­ÝÇ,
D
ÇëÏ Ù»­Í³­·áõÛÝ­³ñ­Å»ù­áõ­ÝÇ, ³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ − −−−− ¨ ëï³óíáõÙ ¿
4a
b
x = − −−− ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ£
2a

569. ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³Ù, ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ
»é³Ý¹³ÙÇ ï³ñµ»ñÇã (¹ÇëÏñÇÙÇݳÝï)£

570. ´»ñ»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ûñÇݳÏ, áñÇ ï³ñµ»ñÇãÁª
³) Ù»Í ¿ ½ñáÛÇó, µ) ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ, ·) ÷áùñ ¿ ½ñáÛÇó£

571. ²Ýí³Ý»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ a, b ¨ c ·áñͳÏÇóÝ»ñÁª
³) 3x2 + 4x + 5; µ) 2x2 − 5x − 7; ·) −5x2 + 3x − 1;
¹) 6x + x − 2;
2
») x − x + 7;
2
½) −x2 + x + 1:

572. γ½Ù»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³Ù ïí³Í ·áñͳÏÇóÝ»ñáíª
³) a = 3, b = 4, c = 5; µ) a = 3, b = −2, c = 6;
·) a = 1, b = −1, c = 2; ¹) a = −1, b = 3, c = −2:

206

·) 5x2 − 2x − 3. áñ- å»ë½Ç ³ÛÝ í»ñ³ÍíÇ ³) Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ. ä³ñ½»ùª í»ñÉáõÍíá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ. 2 ½) x2 + x − 2: òáõóáõÙ£ ú·ïí»ù ax2 + bx + c = a(x − x1)(x − x2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÇó. ½) x − 3x + 2. ²é³ÝÓݳóñ»ù ÉñÇí ù³é³ÏáõëǪ ³) x2 − 4x + 5 = x2 − 2 · x · 2 + 22 − 22 + 5 = (x − 2)2 + 1. ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ í»ñÉáõÍ»ù ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ. µ) ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ.573. ¹) x − 7x + 6. µ) 4x2 − 4x + 1. µ) 3x2 + 5x − 2. Ã) x2 + 2x + 2: 574. Ã) 3x2 − 2x + 1. ³) 2x2 − 5x + 3. µ) Ùdzï»ë³Ï ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ£ 577. 2 ¹) 2x − 5x − 3.5) = 2(x2 + 2 · x · −− + (−−) − (−−) − 2. µ) x2 − 4x + 4. Á) −3x2 + 5x − 2. ¿) x2 + 2x + 1. ») x2 + 5x − 6. ·) 2x2 − 3x + 4: 207 . гßí»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ï³ñµ»ñÇãÁª ³) 2x2 + 5x + 3. 2 2 ¿) 2x − 8x + 7. 2 ¹) 3x − 4x + 1. 2 ») x + 6x − 7. Å) 3x2 − 6x + 1. ») x − 4x + 5. »Ã» Ýñ³ ï³ñµ»ñÇãÁ ³) ¹ñ³Ï³Ý ¿. ½) 4x2 + 4x + 2: 578.5) = 2 2 2 = 2(x + 1. áñï»Õ −b + √$D −b − √$D x1 = −−−−−−−−. Ýß»ù å³ï׳éÁ). µ) 2x2 − 5x + 3. ÆÝãåÇëÇ±Ý å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ï³ñµ»ñÇãÁ. ì»ñÉáõÍíá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹- ñÇãÝ»ñÇ.5)2 − 4. ·) 2x2 + 5x − 3. ³) x2 − 4x + 3.75). ·) x2 + 4x + 5. Ç) −2x2 − 8x + 10: 575. x2 = −−−−−−−−£ 2a 2a 579. ·) x2 − 8x + 17. »Ã» ¹³ Ñݳñ³íáñ ¿ (ÇëÏ »Ã» Ñݳñ³íáñ ã¿. 2 ½) x2 + 6x + 9. ³) x2 + 8x + 15. 2 ») 5x − 6x + 1. ·) µ³ó³ë³Ï³Ý ¿£ 576. 3 32 3 2 µ) 2x2 + 6x − 5 = 2(x2 + 3x − 2. ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÁ í»ñÉáõÍ»ù ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ. Á) −4x2 + 4x − 3. ¹) x2 + 4x + 4.

µ) −5x2 + 2x − 10. x−1 x+1 x −1 2 x −4 x−2 2 x+2 208 . Ã) (1 + 2x)(1 − 3x). ²å³óáõó»ù. ¶ï»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ Ù»Í³·áõÛÝ ¨ ÷áùñ³·áõÛÝ ³ñÅ»ù- Ý»ñÁ. ¹) −−−−−−−−−−−: 3x2 + 5x + 2 3x2 − 5x + 2 586. ³) −−−−−−−−−−. ½) 9 + 5x . µ) −−−−−−−−−−−. ¹) 4 − 8x + x2. µ) −−−−−−−−−−. 2x2 + 5x − 7 2x2 + 7x − 9 3x2 + 4x + 1 2x2 + 5x − 7 ·) −−−−−−−−−−−. ½) −−−−−−−−−: x2 − 9 x + 2x + 1 2 x3 + 1 x−1 x+1 x2 − 6x + 5 584. ³) −−−−−−. áñÇ ¹»åùáõÙ x2 − 7x + 6 ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ³ñÅ»ùÁ ³) ¹ñ³Ï³Ý ¿. áñ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ x-Ç ó³Ýϳ- ó³Í ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ »Ý£ úñÇݳϣ x2 + 2x + 3 = x2 + 2x + 1 + 2 = (x + 1)2 + 2 > 0. µ) −−−−− − −−−−− + −−−−−. ») −−−−−−−−−. ·) −x2 + 5x − 7. ») −−−−−−−−−. ·) 3x2 − 1. x2 − 4 x2 − 2x + 1 x3 − 1 x+3 2x + 2 x2 − x + 1 ¹) −−−−−−−. 580. x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ ³) 3x2 − x + 1. x − 3x + 2 2 x − 5x − 6 2 x2 − 4x + 3 x−2 x+2 x2 + 5x + 4 ¹) −−−−−−−−−−. ·) −−−−−−−−−. ³) −−−−−−−−−−−. ¹) x2 + 6x + 10: 581. 2 ») −x + 2x −1. µ) 2x + 3x2. µ) −−−−−−−−−. ²å³óáõó»ù. x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ£ −x2 − 4x − 5 = −(x2 + 4x + 4 + 1) = −((x + 2)2 + 1) < 0. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ. ·) ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ£ 582. µ) µ³ó³ë³Ï³Ý ¿. áñ Ï·ïÝíÇ x-Ç ³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ»ù. x−2 x−1 x2 + x + 1 583. 1 1 1 1 1 1 ³) −−−−− + −−−−− + −−−−−. 2 2 ¿) −x . Å) (6 − 2x)x − 3: Îñ׳ï»ù Ïáïáñ³ÏÁ (583-585). ³) 1 − x2. ·) −−−−−−−−−−. ½) −−−−−−−−−−: x2 − 5x + 6 x2 − x − 2 x2 − 2x − 3 2x2 − 5x + 3 3x2 − 4x + 1 585. Á) (4 − 4x)2 + 1.

¹) −−−−−−−− − −−−−−. áñ x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­³ñ­Ù³ï­(ϳ٭Éáõ­ÍáõÙ). 4x 1 2x 5 ·) −−−−−−−−− − −−−−−.­ áñÁ­ ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­ Ù»ç­ x-Ç­ ÷á­Ë³­ñ»Ý­ ï»­Õ³¹­ñ»­Éáí ëï³ó­íáõÙ­¿­Ãí³­ÛÇݭѳ­í³­ë³­ñáõ­ÃÛáõÝ£ úñdzÏ. c-ݪ­(1)­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­³½³ï­³Ý­¹³Ù£ ax2. −3-Áª ³½³ï ³Ý¹³ÙÁ.­ÇëÏ­³ç Ù³­ëÁª­½ñᣠø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ »ñÏ­ñáñ¹­ ³ë­ïǭ׳­ÝÇ Ñ³­í³­ë³­ñáõÙ£ лï¨Û³É ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁª 2x2 − 3x − 7 = 0. 2x2 − 3 = 0. −x2 + 11 = 0.2 ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ x ³Ý­Ñ³Û­ïáí­ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇݭѳ­í³­ë³­ñáõÙ­³Ý­í³­ÝáõÙ­»Ý­³Ûݭѳ­í³­ë³­- ñáõ­ÙÁ. −3-Áª x-Ç ·áñͳÏÇóÁ. 0 ÃÇíÁ 2x2 − 7x = 0 209 . b ¨ c-Ý ïí³Í Ãí»ñ »Ý (a ≠ 0)£ a-Ý­Ïáã­íáõÙ­¿ x2-áõ ·áñ­Í³­ÏÇó. ½) −−−−− − −−−−− + −−−−−−−−−−: x−3 x+2 x −x−6 2 x+5 x − 1 x + 4x − 5 2 6.­áñǭӳ˭ٳ­ëÁ x-Ç­Ýϳï­Ù³Ùµ­ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­»é³Ý­¹³Ù­¿. −7-Áª ³½³ï ³Ý¹³ÙÁ.­³Ý­í³­- ÝáõÙ­ »Ý­ ³ÛÝ­ ÃÇ­íÁ. D = 02 − 4 · 1 · (−3) = 12-Áª ï³ñµ»ñÇãÁ£ ÐÇß»óÝ»Ýù. −5x2 + 3x + 5 = 0 ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý x ³ÝѳÛïáí ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ£ ¸Çï³ñÏ»Ýù ÁݹѳÝáõñ ï»ëùáí ·ñí³Í Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁª ax2 + bx + c = 0. x −x−2 x+1 2 x −x−2 x−2 2 1 2 3 3 2 1 ») −−−−− + −−−−− − −−−−−−−−−. D = (−3)2 − 4 · 2 (−7) = 65-Áª ï³ñµ»ñÇãÁ. bx ¨ c ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (1)­ ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­ ³Ý­- ¹³Ù­Ý»ñ£ D = b2 − 4ac ÃÇíÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý (1)­ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇݭѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý ï³ñ­µ»­ñÇã­(¹ÇëÏ­ñÇ­ÙǭݳÝï)£ ²Ûëå»ë. (1) áñï»Õ a. b-ݪ x- Ç­·áñ­Í³­ÏÇó. 0-ݪ x-Ç ·áñͳÏÇóÁ. 2x2 − 3x − 7 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç 2-Á x2-áõ ·áñͳÏÇóÝ ¿. x2 − 4x = 0. x2 − 3 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç 1-Á x2-áõ ·áñͳÏÇóÝ ¿.

8) 12x − 3x2 + 5 = 0: 588. ÇÝãÁ áñ áõÝ»ñ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñáõÙÁ (ϳ٠³ñÙ³ï ãáõÝ»Ý. 4) x (x − 1) = 3. b ·áñ- ͳÏÇóÝ»ñÁ ¨ c ³½³ï ³Ý¹³ÙÁ£ 589. 3) 2x − 8 = 0. áñáÝù áõÝ»Ý ÙÇ- ³ÛÝ ¨ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ. ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳí³ë³ñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ýñ³ ÙÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ³÷áË»É ÙÛáõë ÏáÕÙ£ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïëï³óí»Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñÙ³- ÝÁ ѳ­Ù³ñ­Å»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ. x 7) −0. ÇÝãå»ë ¹³ ³ñ- í»ó ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ£ 587. 1 5) −− − 2 = 0. γ½Ù»ù ax2 + bx + c = 0 ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ. b = 3.5x + 3x2 − 7 = 0. »Ã» Ýñ³ ·áñ- ͳÏÇóÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ýª ³) a = 2. b = −3. ³) à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ£ µ) лï¨Û³É ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç óáõÛó ïí»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ï³Ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁª 1) 3x2 − 2x + 1 = 0. µ) ËݹñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñáõÙ áñáß»ù a. 2) 4 = x2. 6) x2 + 3x = 0. ²Ýí³Ý»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ.ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï ¿. 210 . ·) x2 − 9 = 0. ³ÛëÇÝùÝ ÇÝãå»ë å»ïù ¿ ·ïÝ»É Ýñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ£ гí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ÉáõÍ»ÉÇë ѳñÏ ¿ ÉÇÝáõ٠ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½- Ù³å³ïÏ»É ÙǨÝáõÛݪ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ Ãíáí ϳ٠µ³Å³Ý»É ÙǨÝáõÛݪ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÃíÇ íñ³. áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí 0ª ëï³ÝáõÙ »Ýù ëïáõÛ· Ãí³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõݪ 2 · 02 − 7 · 0 = 0 Èáõ­Í»É­Ñ³­í³­ë³­ñáõ­ÙÁ­Ýß³­Ý³­ÏáõÙ­¿­·ï­Ý»É­Ýñ³­µá­Éáñ­³ñÙ³ï­Ý»­ñÁ­Ï³Ù óáõÛó­ï³É. ³ÛëÇÝùÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ. x2-áõ ¨ x-Ç ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ¨ ³½³ï ³Ý¹³ÙÁª ³) 2x2 + 3x − 5 = 0. µ) x2 − 5x + 1 = 0. c = 1. ¹) x2 − 9x = 0£ 590. 608. û ÇÝãå»ë å»ïù ¿ ÉáõÍ»É ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ.­áñ­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ­ãϳݣ­ гçáñ¹ Ï»ï»ñáõÙ óáõÛó ÏïñíÇ. µ) a = 3. c = 4. »Ã» ëϽµÝ³Ï³Ý ѳí³ë³ñáõÙÁ ³ñÙ³ï ãáõÝ»ñ)£ ²Ûë åݹáõÙÝ»ñÇ ³å³óáõÛóÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý ×Çßï ³ÛÝå»ë.

гßí»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñÇãÁ. à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý ³Ýí³Ýáõ٠ѳٳñÅ»ù£ 597. ½) 2x + x2 = −2 − x: 595. µ) x2 + x = 0. c = −−. ¹) x2 − 5 = 0. c = 0. 2 ·) 9x − 6x + 1 = 0. b = 0. c = 7. ½) a = − −−. ») x2 + x = 0. ¹) a = 5. гٳñÅ»±ù »Ý ³ñ¹Ûáù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ. ³) x2 − 4 = 0. ½) x2 − 1 = 0: 1 594. 2 ¹) x2 − x = 0. − −−. ·) 3x2 = −x. 2 Ãí»ñÇó ÁÝïñ»ù ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ.5. êïáõ·»ùª 0 ÃÇíÁ ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³±ï ¿. µ) 7x2 = 28 ¨ x2 = 4. ½) x2 + 10x + 0. 1 ·) a = −1. c = −8: 3 591. b = 2. µ) x2 − 4x = 0. ÀÝïñ»ù ѳí³ë³ñÙ³Ý ·áÝ» Ù»Ï ³ñÙ³ï. ³) 2x2 = 5x ¨ 2x2 − 5x = 0. µ) x2 + 1 = 0. ¹) x2 + x + 1 = 0: 592. b = 0. êïáõ·»ùª 1 ¨ −1 Ãí»ñÇó ·áÝ» Ù»ÏÁ ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³±ï ¿. ») x2 + 6x + 5 = 0. 3 ³) x2 − x − 2 = 0. 3 1 ») a = 1. ·) x − 4x + 4 = 0. ³) x2 + x = 0. ·) x2 − 8x + 8 = 3x2 − 8 ¨ x2 + 4x − 8 = 0. 2 ·) 5x − 6x + 1 = 0. ½) (x − 2) x = x ¨ x − 1 = 2: 211 . b = 0. 1. µ) x2 + 5x + 1. −1. ¹) 5x2 − x − 6 = 0: 596. ») x2 + 3x − 5 = x2 + 4 ¨ 3x − 5 = 4. ¹) (x − 1)(x + 5) = 2 (x − 1) ¨ x + 4 = 1. ¹) 3x2 + 5x = 0. ³) x2 − 5x = 0. ³) 2x2 − 3x − 5 = 0. 2 ») 4x − 5 = −6 − 3x . µ) x2 − 5x + 4 = 0. 2 ·) 3x − 2x − 1 = 0. 0.1 = 0: 593.

¨ áõñÇß ³ÛÉ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ ´³Ûó ϳñ»ÉÇ ¿ ¹³ï»É ³ÛÉ Ï»ñå£ (2) ѳí³ë³ñáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É ( ) x2 − √$5 = 0 2 ï»ëùáí ϳ٠(x − √$5)(x + √$5) = 0 ï»ëùáí. áñáõÙ b = c = 0. ѻ勉µ³ñ. ³ÛëÇÝùÝ ax2 = 0 (a ≠ 0). ÝáõÛÝå»ë áõ- ÝÇ ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïª x0 = 0£ úñÇÝ³Ï 2. ÈáõÍ»Ýù x2 = 0 (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ Ù»Ï ÃÇíª 0-Ý. »ñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý û­ñÇ. áñáíÑ»ï¨ »Ã» Ýñ³ Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù √$5-Çó ¨ −√$5-Çó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í ÃÇí. »Ã» b ¨ c Ãí»ñÇó ·áÝ» Ù»- ÏÁ ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ£ ²Ûë Ï»ïáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý ûñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³- í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ£ úñÇÝ³Ï 1.3. ³å³ (2) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë Ù³ëÁ 0-Çó ï³ñµ»ñ ÏÉÇÝÇ£ úñÇÝ³Ï 3. áñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0£ л勉µ³ñ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïª x0 = 0£ »ñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. áñï»ÕÇó ¨ ï»ëÝáõÙ »Ýù. ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ (1) ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ ¨. ÈáõÍ»Ýù x2 + 7 = 0 (3) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ 212 . (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñª x1 = √$5 ¨ x2 = −√$5. áñáÝó ù³é³ÏáõëÇ- Ý»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý 5 ÃíÇÝ£ ²Û¹åÇëÇ Ãí»ñ ÙdzÛÝ »ñÏáõëÝ »Ýª √$5 ¨ −√$5-Á£ ²ÛëåÇëáí. 6. áñ x1 = √$5 ¨ x2 = −√$5 Ãí»ñÁ (2) ѳí³ë³ñ- Ù³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñ »Ý£ (2) ѳí³ë³ñáõÙÝ ³ÛÉ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ. ÈáõÍ»Ýù x2 − 5 = 0 (2) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ ²Ûë ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ x2 = 5 ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ л勉µ³ñ Ù»½ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ïÝ»É µáÉáñ ³ÛÝ Ãí»ñÁ.

áñÁ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñª $ c $ c x1 = /− −−. áñ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ »ñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. ²ÏÝѳÛï ¿. áñáõÙ b = 0. Ù»Ýù Éáõ­Í»­óÇÝù (3) ѳí³ë³ñáõÙÁ. ¨ a ѻ勉µ³ñ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù »Ý c c (x − /$− −− )(x + /$− −− )=0 a a ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ. áã ÙÇ x0 Çñ³Ï³Ý ÃÇí ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É (3) ѳí³- ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï£ ²ÛëåÇëáí. ³Ûë ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ x1 = 0 ¨ x2 = 3 ³ñÙ³ïÝ»ñ£ ²ÛÉ ³ñ- Ù³ïÝ»ñ ѳí³ë³ñáõÙÁ ãáõÝÇ. ÈáõÍ»Ýù x2 − 3x = 0 (7) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ (7) ѳí³ë³ñáõÙÁ ³ñï³·ñ»Ýù x(x − 3) = 0 (8) ï»ëùáí£ ²ÏÝѳÛï ¿. áñáíÑ»ï¨ Ýñ³ Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí 0-Çó ¨ 3-Çó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í ÃÇíª (8) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë Ù³ëáõÙ Ïëï³ó- íÇ 0-Çó ï³ñµ»ñ ÃÇí£ 213 . ÇÝãå»ë 3-ñ¹ ûñÇݳÏáõÙ. ³å³ (6) ѳí³ë³ñáõÙÁ. ³å³. ¨ ѻ勉µ³ñ x02 + 7-Á ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ ²ÛÉ Ëáëù»ñáí. áõÝÇ ax2 + c = 0 (a ≠ 0) (4) ï»ëùÁ£ ²Ûë ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ c x2 + −− = 0 (5) a ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ c ä³ñ½ ¿. (5) a ѳí³ë³ñáõÙÁ ¨ ѻ勉µ³ñ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (4) ѳí³ë³ñáõÙÁ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ c ¸Çóáõù ³ÛÅÙ −− -Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí ¿£ (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ a c x2 − (− −−) = 0 (6) a c ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ ø³ÝÇ áñ − −− -Ý ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿. áñáíÑ»ï¨ óáõÛó ïí»óÇÝù. áñ »Ã» −− -Ý ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿. áõÝÇ x = 0 ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïÁ£ úñÇÝ³Ï 4. ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ·Çï»Ýù. x2 = − /− −− a a ¨ áõñÇß ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ c = 0 ¹»åùáõÙ (4) ѳí³ë³ñáõÙÁ. áñ ³Ûë ѳí³ë³ñáõÙÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ ⿱ áñ ó³Ýϳó³Í x0 Çñ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ¿.

1 ¿) 7x2 = 5x.­Ï³Ù­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ­ãáõ­ÝÇ£ 598. ¿) 3x (x − 0. ÇÝãå»ë 4-ñ¹ ûñÇݳÏáõÙ. µ) 2x2 = 0. áñ ó³Ý­Ï³­ó³Í­ ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ ѳ­í³­ë³­- ñáõÙ­áõ­Ýǭϳ٭ٻϭ³ñ­Ù³ï. c ≠ 0).5) = 0. áñ (10) ѳí³ë³ñáõÙÁ ¨ ѻ勉µ³ñ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (9) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñª b x1 = 0 ¨ x2 = − −− a ¨ ³ÛÉ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ ´»ñí³Í ûñÇݳÏÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ѳÉÇë. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. b ≠ 0): 600. ») 2x + 3x2 = 0. óáõÛó ¿ ïñíáõÙ. ³) ax2 + c = 0 (a ≠ 0. ½) (x + 5)(x − 7) = 0. ø³ÝDZ ³ñÙ³ï ϳñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ã»ñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. Ã) −− x2 − 3x = 0: 2 214 . áñáõÙ c = 0.­Ï³Ù­»ñ­Ïáõ­³ñ­Ù³ï.5x = 0. ³) x2 − 4x = 0. b ≠ 0 áõÝÇ ax2 + bx = 0 (a ≠ 0. ·) 3x2 + x = 0. ») (x − 3)(x + 2) = 0. Å) 0. Á) 0. Ã) 3 (x − 8)(5 + x) = 0. à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý ³Ýí³Ýáõ٠ûñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³- ñáõÙÝ»ñ£ 599.8 (x + 1)(x − 4) = 0: 601. »ñÇ ù³é³ÏáõëÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. ½) x − 2x = 0. µ) x2 + 6x = 0. áñ ûñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³- ñáõÙÁ ϳñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ³ñÙ³ï ¨ ϳñáÕ ¿ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝ»- ݳɣ лﳷ³ÛáõÙ Ù»Ýù Ïï»ëÝ»Ýù. µ) ax2 + bx = 0 (a ≠ 0. ¹) (x + 3) x = 0. ¹) x2 − 0. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. Á) 3x = 11x2.5x (2 + x) = 0. ³) 3 (x2 − 1) = 0. ·) x (x − 1) = 0. b ≠ 0) (9) ï»ëùÁ£ ²Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ ѳٳñÅ»ù ¿ b x2 + −− · x = 0 (10) a ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ ²ÛÝå»ë.

ä³ï. ¶ñ»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ. ½) 5x2 + 2 = 0. ») −5 ¨ +5. Å) −− + x2 = 0.5. ¹) 0. ») 0. µ) x2 − 9 = 0. »Ã»ª ³) Ýñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ. ¶ñ»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÁ. Ç) x2 − −− = 0: 4 9 1 603.001x2 = 40: 604. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ (602-604). x2 − 1.5: ¿) 8 − 2x2 = 0.5x2 = 4x2 − 0. µ) 1.1x − 50. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁª ³) (x − 1)2 + (x + 1)2 = 2. ») (x + 2)(x − 3)(x − 1) = x (x + 1)(x + 6) + 6: 215 . ³) x2 − 3 = 0. ( ) x2 − √"$ 2 1. 2 ¿) −0. ½) 3 + x2 = 0. µ) x2 − 5 = 0.5 = 0.5. 5 ¿) x2 = 2304. Á) x2 − 31.5 = 0. ¹) 16 − x2 = 0. 3 1 ¹) −− x2 − 10 = 0. µ) 0 ¨ 4.5: Á) 3 − 12x2 = 0.5. ») 49 − x2 = 0. ·) −1 ¨ 7.07x2 − 50 = 2. ·) x2 − 25 = 0.2x − 0.8x. 602. ») 4x2 − 3 = 0.5 x + √"$ ) 1. Á) −1 ¨ 9£ 607. ¹) 0. Ã) 0.5 = 0. ¿) 5 ¨ 3. µ) (x − 7)(x + 3) + (x − 1)(x + 5) + 26 = 0. x1 = √"$ 1. ÇëÏ ÙÛáõëÁ ѳí³ë³ñ ã¿ ½ñáÛÇ£ µ) Ýñ³ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ ¿É ½ñá »Ý£ ·) Ýñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÝ»ñáí ѳí³ë³ñ »Ý. ³) 4x2 + 6x = 7x2 − 12x. ( )( x − √"$ 1.5x2 + √$5 · x = 0.5 ¨ 8. ¹) (2x − 5)(3x − 4) − (3x + 4)(x − 2) − 10x − 28 = 0. ½) 9x2 − 10x = 7x2 − 15x. ½) −√$7 ¨ √$7. x2 = − √"$ 1.36 = 0.76x2 + 1. ·) (3x − 8)2 − (4x − 6)2 + (5x − 2)(x + 2) = 24.6x2 + √$3 · x = 0. ·) 0. Á) −− x2 = 5x: 3 605. x2 = 1. ·) −− x2 − 1 = 0.4x = 0. µ³Ûó áõÝ»Ý Ñ³Ï³¹Çñ Ýß³ÝÝ»ñ£ 606. ³) 2x2 = 3. √"$ 1. 1 4 Ã) 7 = 28x2. áñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ýª ³) 0 ¨ 0.ª −√"$ 1.

5)(3x − 1. ¹) nx2 − −− = 0: m n 6. ³) m-Ç Ç±Ýã Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý x2 + m = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñ£ µ) ·ñ»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ.­³å³­³ÛÝ­áõ­ÝÇ­»ñ­Ïáõ­Çñ³­ñÇó­ï³ñ­µ»ñ­³ñ­Ù³ï­Ý»ñª b2 − 4ac −b + √"' b2 − 4ac −b − √"' x1 = −−−−−−−−−−−−−. 608. áñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ½ñá ¿£ ·) k-Ç Ç±Ýã Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ 10x2 + 4x − k = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ 0 ³ñÙ³ï£ 610. 2 2 16 3x2 − 4x 5x2 − x 2x − 3x2 7x2 − x x2 ¿) −−−−−−− = −−−−−−−. ³) (x − 1)2 − 1 = 0. x2 = −−−−−−−−−−−−−− (2) 2a 2a ¨­³ÛÉ­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ­ãáõ­ÝÇ£ 216 .4. ÀݹѳÝáõñ ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÁ ²Ûë Ï»ïáõÙ Ù»Ýù ¹Çï³ñÏáõÙ »Ýù ÁݹѳÝáõñ ï»ëùáí ·ñí³Í ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) (1) ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÁ£ »áñ»Ù 1£ ºÃ»­ (1)­ ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­ ï³ñ­µ»­ñÇ­ãÁ­ ¹ñ³­Ï³Ý ¿. 1 m2 ·) mx2 − −− = 0. Á) −−−−−−− − −−−−−− = −−: 2 3 5 4 2 609. µ) (x + 2)2 − 4 = 0. ½) (3x + 1. 4x2 − 1 3x2 + 8 5x2 − 48 33 − 2x2 5 ·) −−−−−− − −−−−−−− = 1. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. ³) µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ ³Û¹ ÃíÇ »é³å³ïÇÏÇÝ£ ¶ï»ù ³Û¹ ÃÇíÁ£ µ) µÝ³Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ÷áùñ ¿ ³Û¹ ÃíÇó£ ¶ï»ù ³Û¹ ÃÇíÁ£ 611. 3 5 8 6 6 1 1 5 ») (x + −−)(x − −−) = −−−.5) = 54. µ) m2x2 − 4 = 0. ¹) −−−−−−− − −−−−−−− = 3 −−. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ x-Ç Ýϳïٳٵ ѳٳñ»Éáí m-Á ¨ n-Á ïí³Í Ãí»ñª ³) m2x2 − n2 = 0.

³å³ ×Çßï ¿ ax2 + bx + c = a (x − x0)2 ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. ¨ ѳí³ë³ñáõÙÝ ³ÛÉ ³ñ- Ù³ïÝ»ñ ãáõÝÇ.­³å³­³ÛÝ­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ­ãáõ­ÝÇ£ ²å³óáõÛó£ ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ïñí³Í 6. »Ã» D < 0.1 Ï»ïáõÙ. »Ã» a > 0. áñï»Õ b x0 = − −−−£ 2a àõëïÇ (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É a(x − x0)2 = 0 (a ≠ 0) (4) ï»ëùáí£ ²ÏÝѳÛï ¿.­³å³­³ÛÝ­áõ­ÝÇ b x0 = − −−− 2a ÙÇ­³Ï­³ñ­Ù³­ïÁ­¨­³ÛÉ­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ­ãáõ­ÝÇ£ ²å³óáõÛó£ ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ïñí³Í 6. áñ x0-Ý (4) ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï ¿. áñï»Õ x1-Á ¨ x2-Á áñáßíáõÙ »Ý (2) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí£ àõëïÇ (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É a(x − x1)(x − x2) = 0 (a ≠ 0) (3) ï»ëùáí£ ²ÏÝѳÛï ¿. »Ã» D > 0. ³å³ Ïëï³óíÇ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÃÇí£ Â»á- ñ»ÙÝ ³å³óáõóí³Í ¿£ »áñ»Ù 2. ºÃ»­ (1)­ ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­ ï³ñ­µ»­ñÇ­ãÁ­ ѳ­í³­- ë³ñ­¿­­½ñá­ÛÇ. ³å³ x-Ç ó³Ý- ϳó³Í ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ ï»ÕÇ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁª ax2 + bx + c > 0. áñ (3) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ x1 ¨ x2 ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ³ñÙ³ï- Ý»ñ ãáõÝÇ. ³å³ ax2 + bx + c = a(x − x1)(x − x2). áñáíÑ»ï¨ »Ã» Ýñ³ Ó³Ë Ù³ëáõÙ x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Ýù x1-Çó ¨ x2-Çó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í ÃÇí. ²å³óáõÛó£ ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ïñí³Í 6. ϳ٠217 . »Ã» D = 0. áñáíÑ»ï¨ Ýñ³ Ó³Ë Ù³ëáõÙ x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí x0-Çó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í ÃÇíª Ïëï³Ý³Ýù ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ÃÇí£ Â»áñ»ÙÝ ³å³- óáõóí³Í ¿£ »áñ»Ù 3.1 Ï»ïáõÙ.1 Ï»ïáõÙ. ºÃ»­(1)­ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇݭѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý­ï³ñ­µ»­ñÇ­ãÁ­µ³­ó³­ë³­- ϳݭ¿.

»Ã» a < 0£ ¸³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. 2)­áõ­ÝÇ­ÙÇ­³Ï­³ñ­Ù³ï. 3)­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ­ãáõ­ÝÇ. (1)­ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇݭѳ­í³­ë³­ñáõ­ÙÁª 1)­ áõ­ÝÇ­ »ñ­Ïáõ­ Çñ³­ñÇó­ ï³ñ­µ»ñ­ ³ñ­Ù³ï­Ý»ñ.­»Ã»­Ýñ³­ï³ñ­µ»­ñÇ­ãÁ­÷áùñ­¿­½ñá­ÛÇó£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 1. (6) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñ.­ »Ã»­ Ýñ³­ ï³ñ­µ»­ñÇ­ãÁ ٻͭ¿­½ñá­ÛÇó. ³ÛëÇÝùÝ (6) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñª −1 + √$7 −1 − √$7 x1 = −−−−−−−−− ¨ x2 = −−−−−−−−− £ 3 3 218 . áñÁ x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹ñ»Éáí (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë Ù³ëáõÙª ëï³óíÇ ½ñá.2 = −−−−−−−−: (5) 2a ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 2. ³ÛÉ Ùdzݷ³ÙÇó Ïû·ïí»Ýù (5) µ³Ý³Ó¨Çó£ úñÇÝ³Ï 1. ÈáõÍ»Ýù 3x2 + 2x − 2 = 0 (6) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ гßí»Ýù (6) ѳí³ë³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñÇãÁª D = b2 − 4ac = 22 − 4 · 3 · (−2) = 28 > 0 л勉µ³ñ. ³å³ ³Û¹ ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ (2) µ³Ý³Ó¨»ñÁ Ñ³×³Ë ·ñáõÙ »Ý ÙÇ µ³Ý³Ó¨Ç ï»ëùáíª −b ± √$D x1. ³å³ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Çñ³Ï³Ý ÃÇí. ºÃ» (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñÇãÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿. áñ »Ã» D < 0. ax2 + bx + c < 0. ϳ٠ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý.­»Ã»­Ýñ³­ï³ñ­µ»­ñÇ­ãÁ­Ñ³­í³­ë³ñ­¿­½ñá­ÛÇ. ºÃ» D = 0.2 = −−−−−−−− = −−−−−−−− = −−−−−−−−− = −−−−−−−− 2a 2·3 2·3 3 µ³Ý³Ó¨áí. »ñÏáõ ѳÙÁÝÏÝáÕ ³ñÙ³ïÝ»ñª b x1 = x2 = − −−−£ 2a лﳷ³ÛáõÙ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÇë Ù»Ýù ã»Ýù ÏñÏÝÇ í»ñÁ µ»ñí³Í ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ³Û- ëÇÝùÝ D < 0 ¹»åùáõÙ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ »áñ»ÙÝ ³å³óáõóí³Í ¿£ ²ÛëåÇëáí. áñáÝù ѳßííáõÙ »Ý −b ± √$D −2 ± √$28 −2 ± 2√$7 −1 ± √$7 x1. ³å³ (5) µ³Ý³Ó¨Á ÝáñÇó ÙÝáõÙ ¿ ëïáõÛ·£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ï³ÉÇë ¿ b x0 = − −−− 2a ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïÁ.

ϳ٠ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý. ø³ÝDZ ³ñÙ³ï áõÝÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. ƱÝã µ³Ý³Ó¨áí ϳñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É ù³é³ÏáõëÇ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï- Ý»ñÁ.6£ úñÇÝ³Ï 3. áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳßí»É −b ± √$D 30 ± 0 30 x0 = x1. ÈáõÍ»Ýù 25x2 − 30x + 9 = 0 (7) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ гßí»Ýù (7) ѳí³ë³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñÇãÁª D = b2 − 4ac = (−30)2 − 4 · 25 · 9 = 0 л勉µ³ñ (7) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ÙÇ³Ï ³ñÙ³ï. úñÇÝ³Ï 2. ³ÛëÇÝùÝ (7) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ 0. ¹) −2x2 + 7x − 3 = 0. »ñÏáõ ѳÙÁÝÏÝáÕ ³ñÙ³ïÝ»ñª x1 = x2 = 0. ·) 2x2 − 3x − 5 = 0. ѳßí»ù ï³ñµ»ñÇãÁ ¨ Ýß»ù ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ. 2 ½) 3 + 2x2 − 7x = 0. ³) x2 − 10x + 21 = 0. ·) µ³ó³ë³Ï³Ý ¿£ 614.6 2a 2 · 25 50 µ³Ý³Ó¨áí. »Ã» Ýñ³ ï³ñ- µ»ñÇãÁª ³) ¹ñ³Ï³Ý ¿.2 = −−−−−−−− = −−−−−− = −−− = 0. »Ã» Ýñ³ ï³ñµ»ñÇãÁ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ¿£ 615. ¶ñ»ù ѳí³ë³ñÙ³Ý Ù»ç x-Ç ¨ x2-áõ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ. ƱÝãÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñÇ㣠613. µ) x2 − 2x + 2 = 0. ÈáõÍ»Ýù 2x2 − 4x + 3 = 0 (8) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ гßí»Ýù (8) ѳí³ë³ñÙ³Ý ¹ÇëÏñÇÙÇݳÝïÁ (ï³ñµ»ñÇãÁ) D = b2 − 4ac = (−4)2 = 4 · 2 · 3 = −8 < 0£ л勉µ³ñ (8) ѳí³ë³ñáõÙÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ£ ax2 + bx + c = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ ax2 + bx + c ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­»é³Ý­¹³­ÙÇ­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ£ 612. ³½³ï ³Ý¹³ÙÁ. µ) ѳí³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ. ») 4x − x − 1 = 0.6 ÙÇ³Ï ³ñÙ³ïÁ. 219 .

µ) x2 + 5x + 6 = 0. Á) −− − 3. ¹) (x − 1)(x − 2) = (3x + 1)(x − 2).5x + 1 = 0. Á) −−−−− + −−−−−− = −−−−−−: 6 3 4 4 6 12 620. ½) x2 + 4x + 4 = 0. 2 2 4 8 x x ·) x − 8 − −− = 0. 5 3 6 4 6 x2 2x 3x − 10 x−3 2x + 3 x2 − 11 ¿) −− − −−− = −−−−−−−. áñ Ýñ³ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ ¹³éÝ³Ý ³ÙµáÕç Ãí»ñ. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁª ݳ˳å»ë ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí ³ÛÝåÇëÇ Ãíáí. ¿) 5x2 + 8x − 9 = 0. ¿) 9x2 − 20 = 24x. 2 ¹) x + −− − 50 = 0. 220 . Á) 4x2 − 8x + 3 = 0. ·) x2 − x − 2 = 0. ½) 7x2 + 13x − 3 = 0. ·) (x − 1)(x − 2)(x − 3) − (x2 + 3)(x − 5) + 2x = 33. µ) (x − 5)2 + (3 − x)2 − 4(x + 5)(3 − x) − 48 = (x + 1)2. Å) 5x2 − 6x + 1 = 0: 617. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. Ã) 3x2 − 5x − 2 = 0. 618. ») 2x2 − 17x − 9 = 0. ·) −7x2 + 2x = −329. µ) x2 − −− x + −− = 0. ¹) x2 + x − 6 = 0. 3 2 x Ã) x2 = −− − 1. Á) 4x2 − 4x = 15: 619. ·) (x + 1)(x + 2) = (2x − 1)(2x − 10). x2 2x x+5 5(x2 − 1) x ») −− − −−− = −−−−−−. Å) 4 − 4x + x2 = 0: 2 616. µ) (x − 1)(2x + 3) = 7. ¹) x2 + x − 5 = 0. x2 x2 ¿) −− − 7x = 1. µ) −x2 + 14x − 48 = 0. 2 3 7 1 ») x2 − 2. ½) x2 − 5 −− x + 1 = 0: 5 ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ (618-621). ³) (x + 8)(x − 9) = −52. 1 1 3 1 ³) x2 − −− x − −− = 0. ³) (x + 3)(x − 2) + (x + 2)2 = 3x + 10. ³) 2x2 = 5 + 3x. ») x2 + 4x + 15 = 0. ³) x2 − 6x + 8 = 0.5 = 2x. ½) −−−−−−−− = −− − 2.

75 = 0. ½) x2 + 8x + 2 = 0.2x2 − 0. 2 Ç) √$3 y2 − 8√$2 y + 4√$3 = 0.42 = 0. 1 1 ·) 2(x + 1) + −− = 3(x − 2) + −− ¨ 2(x + 1) = 3(x − 2). ½) 2x2 − 3. Á) x2 − 5x − 1 = 0. ») 1. ¿) x2 − 3x + 1 = 0. ³) x2 + 6x + 8 = 0.1x + 0.5. 4 5 Ã) 46x − 21 + 7x2 = 0. 6 ·) (x − 2)(x + 1) = 0 ¨ x + −−−−− = 1. É) 16a2 − 8√$2 a + 1 = 0. 4 9 1 3 ¿) 3x2 + 2√$6 x + 2 = 0. ») x2 − 6x + 6 = 0. x 1 − 5x ¹) 8x2 + 11 + −− = −−−−−−. 7 7 ½) 0.1 = 0.8x − 3. 5 1 ») −− x2 − x + −− = 0. ¿) 2x = 5 ¨ x = −2. Á) x2 + x = 0 ¨ x2 = 0: 624. Í) (x − 3)2 = 1 − π. ³) 2(x + 1) = 3(x − 2) ¨ 2(x + 1) + 1 = 3(x − 2) + 1. Ë) m2 + 2√$2 m + √$3 = 0. ¹) x2 + x = 2. µ) x2 − 10x + 9 = 0. ½) 2x + 5 = 0 ¨ x + 3 = 0.3x − 3. 623. Å) x2 + 5x − 6 = 0: 622. x x 2−x 2−x ¹) x = 2 ¨ x + −−−−− = 2 + −−−−−.3x2 + 2. ³) (x + 4)(x − 3) = 0 ¨ x2 + x − 12 = 0. ·) x2 − 3x = 1. ¹) √$3 x2 + 4√$2 x + 8√$3 = 0. ³) 5x2 − 6x + 1. µ) 2(x + 1) + x + 2 = 3(x − 2) + x + 2 ¨ 2(x + 1 = 3(x − 2). Å) 2x + (3 − 2√$2) x − 3√$2 = 0. Ã) x2 + 8x + 15 = 0. ·) 11x2 − 10x − 9 = 0. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ. x+1 x+1 221 . 2−x 3 ¹) (x − 1)(x − 2) = 0 ¨ −−−−− − x = 2.4 = 0: 621. Á) −− x2 + 1 + −− x = 0. Ñ) (5 − 3x)(3x + 5) − 2x(x − 3) = 25: гٳñÅ»ù »Ý ³ñ¹Ûá±ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ (623-624). 2−x ») x + 4 = 2x ¨ x = 4.75. Ï) (2x + 3)2 − (x − 2)2 = 5. µ) (x + 3)(x − 1) = 0 ¨ x2 − 2x − 3 = 0. µ) √$2 x2 − 10x + 8√$2 = 0.

áñ ax2 + bx + c = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ D ≥ 0 ¹»åùáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ѳßí»É Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áíª b "$D − −− ± /−− 2 4 D b 2 x1.2 = −−−−−−−−−−− . ÆÝãåÇëDZ a ÃíÇ Ñ³Ù³ñ x2 + 2x + a = 0 ѳí³ë³ñáõÙÁ ³) áõÝÇ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ³ñÙ³ïÝ»ñ. ·) 3x − 2x + m = 0. 2 ¹) x2 = mx + m: 627. ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁª ³) ax2 − 2x + 1 = 0. ·) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ 629. áñï»Õ −−− = (−−) − ac£ a 4 2 ²Û¹ µ³Ý³Ó¨áí ÉáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁª ³) x2 − 8x + 7 = 0. ²å³óáõó»ù. Á) x + 1 = 2 − x ¨ (x + 1)(x2 + 2) = (2 − x)(x2 + 2). ¿) x + 1 = 2 − x ¨ (x + 1)(x − 1) = (2 − x)(x − 1). ¹) x2 + 2x + a = 0: 222 . ¿) 3x2 − 8x + 5 = 0. Á) 5x2 + 8x + 3 = 0: 626. ½) x + 1 = 2 − x ¨ x(x + 1) = x(2 − x). ») x + 1 = 2 − x ¨ 2(x + 1) = 2(2 − x). ·) x2 − 4x + 4a = 0. ·) x2 + 2x − 3 = 0. Ã) x + 1 = 2 − x ¨ (x + 1)(2x − 1) = (2 − x)(2x − 1): 625. µ) áõÝÇ ÙÇ³Ï ³ñÙ³ï. 2 ») 8x − 8x + 5 = 0. ¹) 3x2 − 10x + 8 = 0. µ) x2 − 4x + 4a = 0. »Ã» a ≤ 1£ 628. µ) 2x2 − mx − 2 = 0. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ a Çñ³Ï³Ý ÃíÇ Ñ³Ù³ñ ÉáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁª ³) x2 − 3ax + 2a2 = 0. »Ã» a ≤ 1 ¨ a ≠ 0. µ) x2 + 2x − 8 = 0. m-Ç ÇÝãåÇëDZ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõ٠ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ѳÙÁÝÏÝáÕ ³ñÙ³ïÝ»ñª ³) x2 + mx + 3 = 0. µ) ax2 − 2x + 1 = 0. ½) 24x2 − 10x + 1 = 0.

áñáõÙ x2-áõ ·áñͳÏÇóÁ 1 ¿. áñáÝù ѳßííáõÙ »Ý ÝáõÛÝ (6) µ³Ý³Ó¨áí ϳ٠áñ ÝáõÛÝÝ ¿ª (5) µ³Ý³Ó¨áí. ³å³ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ѳÙÁÝÏÝáÕ ³ñÙ³ï- 2 Ý»ñ. (1) ѳí³ë³ñáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÇ ax2 + bx + c = 0 (2) ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù³ëݳíáñ ¹»åù. (1) áñï»Õ p-Ý ¨ q-Ý ïí³Í Ãí»ñ »Ý£ p-Ý ÏáãíáõÙ ¿ x-Ç ·áñͳÏÇó. ÇëÏ q-ݪ ³½³ï ³Ý¹³Ù£ ²ÛëåÇëáí. c = q£ (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñÇãÁ ѳí³ë³ñ ¿ª D = b2 − 4ac = p2 − 4q£ ¸Çóáõù D > 0. ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý. ³å³ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ (6) µ³Ý³Ó¨áí ѳßííáÕ 2 »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñ. (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ −p ± √'p2 − 4q p 'p2 − 4q p 'p2 x1. x2 − 5 = 0. ³å³. p 2 2) »Ã» (−−) − q = 0. ³Û¹ ¹»åùáõÙ. ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù.2 = −−−−−−−−−−−− = − −− ±/−−−−−−− = − −− ± /(−−) − q (4) 2 2 4 2 2 µ³Ý³Ó¨áí ѳßííáÕ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñ£ ¸Çóáõù ³ÛÅÙ D = 0. 4 2 ÇÝãÁ áñ D-Ý£ Àݹ áñáõÙ µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ³ñ- Ù³ïÝ»ñÇ (4) µ³Ý³Ó¨Á ·ñáõÙ »Ý ³Ûëå»ëª p $D x1. ³Ýí³ÝáõÙ »Ý µ»ñ­í³Í­ï»ë­ùÇ­ù³­é³­Ïáõ­ë³ÛÇݭѳ­í³­ë³­ñáõÙ£ x2 − 2x + 7 = 0. ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù. áñÝ áõÝÇ ÝáõÛÝ Ýß³ÝÁ. b = p.5 ´»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý ³ñ- Ù³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ êáíáñ³µ³ñ (1) µ»ñí³Í ï»ëùÇ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ D ï³ñµ»ñÇãÇ D p2 ÷á˳ñ»Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ −− = (−−) − q ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ. x2 − 3x = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ûñÇ- ݳÏÝ»ñ »Ý£ ´»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ÁݹѳÝáõñ ï»ë- ùáí ëáíáñ³µ³ñ ·ñ³éáõÙ »Ý ³Ûëå»ëª x2 + px + q = 0. »ñÏáõ ѳÙÁÝÏÝáÕ ³ñÙ³ïÝ»ñª p x1 = x2 = − −−£ (5) 2 ÆëÏ »Ã» D < 0. 6. ³Û¹ ¹»åùáõÙ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ÙÇ³Ï ³ñÙ³ï ϳÙ. 223 .2 = − −− ± /−−£ (6) 2 4 Ø»Ýù óáõÛó ïí»óÇÝù. áñª p 2 1) »Ã» (−−) − q > 0. x2 = 0. áñï»Õ a = 1.

·) 4x2 + 6x + 9 = 0. ¹) 4x2 + 12x + 9 = 0. à±ñ µ³Ý³Ó¨áí ϳñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³- í³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ. ») x2 + 20x + 51 = 0. ³å³ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ£ 2 úñÇݳϣ ÈáõÍ»Ýù x2 − 8x + 7 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÁ£ D ÈáõÍáõÙ£ гßí»Ýù −−− -Áª 4 D p 2 −−− = (−−) − q = (−4)2 − 7 = 9 > 0 4 2 гí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñª p $D x1. ³) x2 − x − 2 = 2. ·) x2 + 6x + 8 = 0. ³) x2 − 6x + 8 = 0. µ) 2x2 − 8x − 20 = 0. ½) x2 − x − 6 = 0. ») x2 + x − 2 = 0. p 2 3) »Ã» (−−) − q < 0. Á) x2 + 17x + 66 = 0: 635. »Ã» Ýñ³ ï³ñµ»ñÇãÁ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ¿£ ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÁ (632-635). 632. ¹) x2 + 2x − 15 = 0. ¿) x2 + 14x + 48 = 0. Á) 14x2 + 11x − 3 = 0: 224 . ³) 3x2 − 4x − 4 = 0. x2 = 7£ 2 4 ä³ï³ë˳ݪ 1 ¨ 7£ 630. ¿) x2 + 8x + 71 = 0 Á) x2 + 12x + 40 = 0: 634. ¿) x2 − 20x + 69 = 0. ³) x2 − 4x + 4 = 0. 2 3 ») x2 + 16x + 48 = 0. ¹) x2 − 13x + 42 = 0. ½) 18x2 − x − 1 = 0. ½) x2 − 9x − 22 = 0. 1 1 ·) x2 − 2 −− x + 1 = 0. à±ñ ѳí³ë³ñáõÙÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³- í³ë³ñáõÙ£ 631. µ) x2 − 5x − 24 = 0.2 = − −− ± −/−− = 4 ± √$9 = 4 ± 3. ») 16x2 + 21x − 22 = 0. ¿) 7x2 − x − 1 = 0. x1 = 1. ·) x2 − 3x + 2 = 0. ½) x2 − 22x − 23 = 0. ¹) x2 + 3 −− x + 1 = 0. Á) x2 + 22x + 21 = 0£ 633. µ) x2 − 2x − 15 = 0. µ) x2 − 8x + 20 = 0.

­ ³å³ ³Û¹­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­³ñ­Ù³ï­Ý»­ñÇ­·áõ­Ù³­ñÁ­Ñ³­í³­ë³ñ­¿­x-Ç ·áñ­Í³Ï­óÇݪ­í»ñó­í³Í­Ñ³­Ï³­¹Çñ­Ýß³­Ýáí.ìÇ»ï (1540-1603) ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 1. »Ã» x1-Á ¨ x2-Á (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý. x1x2 = q£ (2) (2) µ³Ý³Ó¨»ñÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ìÇ»ïÇ µ³Ý³Ó¨»ñ.ìÇ»ïÇ (1540-1603)£ ü. ³å³ x1 + x2 = −p.6 ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÁ ¸Çóáõù ïí³Í ¿ x2 + px + q = 0 (1) µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£ ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÁ£ ºÃ»­ (1)­ µ»ñ­í³Í­ ï»ë­ùÇ­ ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇÝ­ ѳ­í³­ë³ñ­Ù³Ý ï³ñ­µ»­ñÇ­ãÁ­ (¹ÇëÏ­ñÇ­ÙǭݳݭïÁ)­ áã­ µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ ¿. 2 4 p 'p2 x2 = − −− − /−− − q (3) 2 4 µ³Ý³Ó¨»ñáí£ ¶áõÙ³ñ»Éáí (3) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ïëï³Ý³Ýù p 'p2 p 'p2 x1 + x2 = (− −− + /−− − q) + (− −− − /−− − q) = −p£ 2 4 2 4 ´³½Ù³å³ïÏ»Éáí (3) ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏÇñ³é»Éáí ù³é³ÏáõëÇÝ»- ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý µ³Ý³Ó¨Áª Ïëï³Ý³Ýù p 'p2 p 'p2 x1x2 = (− −− + /−− − q) (− −− − /−− − q) = 2 4 2 4 225 . áñ (1) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñ­Ïáõ­Ñ³­ÙÁÝÏ­ÝáÕ­³ñ­Ù³ï­Ý»ñ£ ²å³óáõÛó£ àã µ³ó³ë³Ï³Ý ï³ñµ»ñÇãÇ ¹»åùáõÙ (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñ- Ù³ïÝ»ñÁ ѳßííáõÙ »Ý p 'p2 x1 = − −− + /−− − q. 6. Àݹ·Í»Ýù.­ÇëÏ­³ñ­Ù³ï­Ý»­- ñÇ­³ñ­ï³¹ñ­Û³­ÉÁ­Ñ³­í³­ë³ñ­¿­³½³ï­³Ý­¹³­ÙÇÝ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í. áñ ³Ûëï»Õ D = 0 ¹»åùáõÙ »Ýó¹ñíáõÙ ¿. Ç å³ïÇí ýñ³ÝëdzóÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáë ü.

(4) û·ï³·áñÍ»Éáí Ýñ³ ѳٳñÅ»ù ÉÇÝ»ÉÁ b c x2 + −− · x + −− = 0 a a ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ ºÃ»­Áݹ­Ñ³­Ýáõñ­ï»ë­ùÇ­(4)­ù³­é³­Ïáõ­ë³­ÛÇݭѳ­í³­ë³­ñáõÙÝ áõ­ÝÇ­áã­µ³­ó³­ë³­Ï³Ý­ï³ñ­µ»­ñÇã­¨­»Ã» x1-Á­¨ x2-Á­(4)­Ñ³­í³­- ë³ñ­Ù³Ý­³ñ­Ù³ï­Ý»ñÝ­»Ý. x2. ¶ñ»Ýù 1 ¨ −3 ³ñÙ³ïÝ»ñ áõÝ»óáÕ µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³- ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í.­³å³ª b x1 + x2 = − −−. ·ïÝ»Ýù p ¨ q Ãí»ñÝ ³ÛÝå»ë. q Ãí»­ñǭѳ­Ù³ñ­×Çßﭻݭ(2)­µ³­Ý³Ó¨»ñÁ. ѻ勉µ³ñ x1-Á ¨ x2-Á x2 + px + q = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ 2£ ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ó¨³Ï»ñå»É ݳ¨ ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñª ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). áñ »Ã» x2 + px + q »é³Ý¹³ÙÇ Ù»ç x-Ç ÷á˳ñ»Ý ï»Õ³¹- ñ»Ýù x1 ϳ٠x2. Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ ѳí³ë³ñ ÏÉÇÝÇ ½ñáÛÇ. áñ x2 + px + q = 0 ѳí³ë³ñ- Ù³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý 1 ¨ −3 Ãí»ñÁ£ 226 . a c x1x2 = −−£ a ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÁ ¨ Ýñ³ ѳϳ¹³ñÓÁ Ñ³×³Ë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÇë£ úñÇÝ³Ï 1. Ïëï³Ý³Ýùª (x − x1)(x − x2) = x2 − (x1 + x2)x + x1x2 = x2 + px + q£ ²Ûëï»ÕÇó å³ñ½ ¿. p. ³å³ x1-Á­¨ x2-Á (1)­Ñ³­í³­ë³ñ­Ù³Ý­³ñ­Ù³ï­Ý»ñÝ­»Ý£ Æñáù. û·ïí»Éáí (2) µ³Ý³Ó¨»ñÇó. p 2 ' p2 2 p2 p2 = (− −−) − (/−− − q) = −− − −− + q = q£ 2 4 4 4 ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÝ ³å³óáõóí³Í ¿£ ÖÇßï ¿ ݳ¨ ìÇ­»­ïǭû­á­ñ»­Ùǭѳ­Ï³­¹³ñӭû­á­ñ»­ÙÁª ºÃ»­áñ¨¿ x1.

Àëï ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙǪ −p = x1 + x2 = −2 q = x1 x2 = −3 л勉µ³ñ.* гßí»Ýù x12 + x22 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ. áñï»Õ x1-Á ¨ x2-Á x2 − 3x + 1 = 0 (6) ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý£ гßí»Ýù ¹ÇëÏñÇÙÇݳÝïÁª D = b2 − 4ac = 9 − 4 = 5£ àõëïÇ (6) ѳí³ë³- ñáõÙÝ. áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñ. ³ÛëÇÝùÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ÝáõÛÝå»ë ¹ñ³Ï³Ý ¿£ л勉µ³ñ (5) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ¹ñ³Ï³Ý ³ñ- Ù³ïÝ»ñ£ úñÇÝ³Ï 3. x1 + x2 = 364. ²é³Ýó ÉáõÍ»Éáõ x2 − 364x + 497 = 0 (5) ѳí³ë³ñáõÙÁ. áñáÝ»ÉÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ x2 + 2x − 3 = 0 ï»ëùÁ£ úñÇÝ³Ï 2. Çñáù. ë³Ï³ÛÝ ËݹÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ ¹ñ³Ýó ·ïÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ãϳ£ x12 + x22 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ó¨³÷áË»ù Ñ»ï¨Û³É Ï»ñåª x12 + x22 = x12 + 2x1x2 + x22 − 2x1x2 = (x1 + x2)2 − 2x1x2£ ø³ÝÇ áñ x1 + x2 = −(−3) = 1. ù³ÝÇ áñ D −− = 1822 − 497 > 0£ 4 àõñ»ÙÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñª x1 ¨ x2£ Àëï ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙǪ x1 · x2 = 497. ϳ٠x1 < 0 ¨ x2 < 0£ ´³Ûó. Áëï ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÇ. ³ÛëÇÝùÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿£ л勉µ³ñ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ Ýß³ÝÝ»ñÁª ϳ٠x1 > 0 ¨ x2 > 0. áñáß»Ýù Ýñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ£ ²Ûë ѳí³ë³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñÇãÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿. x1x2 = 1 ³å³ x12 + x22 = 32 − 2 · 1 = 9 − 2 = 7£ 227 .

½) x2 + 4x + 4 = 0: 640. ¹) 0 ¨ 5. ») 0. µ) x2 + x + 3 = 0. 5 1 ·) L = −3. ½) 2 − √$5 ¨ 2 + √$5£ 228 . K = −28. µ) L = −3. 636.. »Ã» ѳÛïÝÇ »Ý Ýñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ. γ½Ù»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ. ¹) L = −−. ²å³óáõó»ù ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÁª ³) µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. µ) ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ 639. 2 ¹) x2 − 3x + 2 = 0. K = −9.5. q = 2 · 3 = 6. ³) 1 ¨ 5. K = −18. ¶ñ»ù ìÇ»ïÇ µ³Ý³Ó¨»ñÁ£ 638. ·ï»ù Ýñ³Ýó ·áõÙ³ñÁ ¨ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ). ·) √$7 ¨ −√$7. ·) 4 ¨ 6. 6 6 ») L = 0. x2 = 3£ 1-ÇÝ­»Õ³­Ý³Ïª 1 · (x − 2)(x − 3) = . γ½Ù»ù µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ. K = −−. ») x2 − 2x + 1 = 0. ·) x + 3x − 2 = 0. µ) √$3 ¨ 5. ½) 1.5. ³) x2 − x + 1 = 0.5 ¨ 4. ½) L = 4. ») 1 − √$2 ¨ 1 + √$2. ä³ñ½»ùª ѳí³ë³ñáõÙÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ áõÝDZ (»Ã» áõÝÇ. Ò¨³Ï»ñå»ùª ³) ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÁ. ¿) 1 ¨ −1. ³ÛëÇÝùÝ áñáÝ»ÉÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ ¿ª x2 − 5x + 6 = 0£ 642. K = 2. ¹) −3 ¨ −6. áñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý` ³) 2 ¨ √$3. K = 4: 641. µ) ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÇ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ã»áñ»ÙÁ£ 637. µ) −2 ¨ 3. = x2 − 5x + 6£ 2-ñ¹­»Õ³­Ý³Ïª p = −(2 + 3) = −5. ³) L = 3. »Ã» ѳÛïÝÇ »Ý Ýñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ L ·áõÙ³ñÁ ¨ K ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ. ºñÏáõ »Õ³Ý³Ïáí ϳ½Ù»ù µ»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³- ñáõÙ.2 ¨ −5. Á) 5 ¨ 5£ úñÇݳϪ x1 = 2..

643. ·ï»ù Ýñ³ »ñÏñáñ¹ ³ñÙ³ïÁ.5x + 1 = 0.5 = 0.1x2 − 8x + 4. ²å³óáõó»ù. 3 2 7 ») 0. ²é³Ýó ÉáõÍ»Éáõ ѳí³ë³ñáõÙÁ. гí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ѳí³ë³ñ ¿ 2-Ç£ ²é³Ýó ÉáõÍ»Éáõ ѳí³ë³ñáõÙÁ. áñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁª ³) ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ѳí³ë³ñ »Ý 3x2 + 2x − 15 = 0 ѳí³- ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇÝ ¨ ³ñï³¹ñÛ³ÉÇÝ£ µ) Ø»Ïáí Ù»Í »Ý 3x2 − 11x + 2 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇó£ ·) ºñÏáõ ³Ý·³Ù ÷áùñ »Ý 2x2 − 13x + 3 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»- ñÇó£ 229 . Å) x2 + 272x = 49104: 644. áñ x1-Á ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ ¿£ ¶ï»ù ѳí³ë³ñÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ³ñÙ³ïÁ ¨ a ÃÇíÁ£ ³) 2x2 + 16x + a = 0.27x − 1. ½) x2 − −− x − 0. ѳßí»Éáí ³ñÙ³ïÝ»ñÁ.46 = 0. x1 = 3. 1 1 5 ·) −− x2 + −− x − 3 = 0. 5 ¿) x2 − 56x + 768 = 0. ½) 3x2 + 1. γ½Ù»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ.4x2 − 3x + −− = 0. гÛïÝÇ ¿.4 = 0: 645. ³) x2 + 5x = 14. ³) x2 − 7x + 12 = 0. ¹) x2 − 1 −− x − −− = 0: 3 3 647. ëïáõ·»ù ÉáõÍáõÙÁ. áñáß»ù Ýñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï¨.1x − 0. µ) x2 + 7x + 12 = 0. Ã) x2 = −377x − 31242. µ) 3x2 + ax − 72 = 0. 2 2 ·) x2 − 2.2 = 0. Á) x2 − 20x − 684 = 0. áñ ³) 5x2 = 8x + 284 ѳí³ë³ñáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É ÝáõÛÝ Ýß³ÝÇ ³ñ- Ù³ïÝ»ñ£ µ) 17x2 = 7x − 354 ѳí³ë³ñáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ Ýß³ÝÇ ³ñÙ³ïÝ»ñ£ 648. γ½Ù»ù 3-Ç Ñ³í³ë³ñ »ñÏáõ ѳÙÁÝÏÝáÕ ³ñÙ³ïÝ»ñ áõÝ»óáÕ µ»ñ- í³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ£ 646. µ) 3x2 + x + 4 = 0. x1 = 8: 649. ³) 2x2 − 3x + 1 = 0. ¹) x2 − 5x − 14 = 0. ·) x2 + 5x − 14 = 0. µ) x2 − 13x = −22. 3 ») x2 + 1. Üß»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¨ ³ñ- ï³¹ñÛ³ÉÁ (»Ã» ³ñÙ³ïÝ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý). ¹) 1.

³) x1-Á ¨ x2-Á x2 − 2000x + 1999 = 0 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý£ γ½Ù»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ. x = 7. áñÁ ѳٳñÅ»ù ¿ (1) ѳí³ë³ñÙ³ÝÁ£ ø³ÝÇ áñ (2) ѳí³ë³ñ- Ù³Ý ï³ñµ»ñÇãÁª D = 1 − 4 · (−56) = 225 > 0. 3 3 ½) (x1 − x2)2: 6.2 = −−−−−−−−− = −−−−−−−−− 2 2 µ³Ý³Ó¨áí£ Ð»ï¨³µ³ñ (2) ѳí³ë³ñáõÙÁ ¨ Ýñ³Ý ѳٳñÅ»ù (1) ѳí³ë³- ñáõÙÝ áõÝ»Ý x1 = 7. ·) (x1 + x2)2. ³å³ ³Û¹ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñÇó ËݹñÇ å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ x1 = 7-Á£ ²ÛëåÇëáí. áñáÝ»ÉÇ x ÃÇíÁ å»ïù ¿ ѳݹÇë³Ý³ (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñ- Ù³ï£ (1) ѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ï»Õ³÷áË»Éáí Ó³Ë ÏáÕÙ ¨ ϳ- ï³ñ»Éáí Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñª ëï³ÝáõÙ »Ýù x2 + x − 56 = 0 (2) ѳí³ë³ñáõÙÁ. x + 1 = 8£ ä³ï³ë˳ݪ 7 ¨ 8£ 230 . 2 2 ») x1 + x2 . x2 − 2000x − 2001 = 0 x − 2001x + 2000 = 0.7 ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÇë ÊݹÇñ 1. 650. ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ѳçáñ¹áÕ µÝ³Ï³Ý ÃÇíÁ ÏÉÇÝÇ x + 1-Á£ Àëï ËݹñÇ å³ÛÙ³ÝǪ x2 + (x + 1)2 − x(x + 1) = 57£ (1) ²ÛëåÇëáí. x2 + 3x − 1 = 0 ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ »ñÏáõ ³ñÙ³ïÝ»ñª x1 ¨ x2£ гßí»ùª ³) x1 + x2. ¹) x1 + x2 . ºñÏáõ ѳçáñ¹³Ï³Ý µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 54-áí Ù»Í ¿ Ýñ³Ýó ³ñï³¹ñÛ³ÉÇó£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ ÈáõÍáõÙ£ àñáÝ»ÉÇ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇó ÷áùñÁ Ý߳ݳϻÝù x-áí. x2 = −8 (3) ³ñÙ³ïÝ»ñÁ£ ø³ÝÇ áñ x-Á µÝ³Ï³Ý ÃÇí ¿. µ) x1 · x2. áñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý −x1-Á ¨ −x2-Á£ µ) µ³Ý³íáñ ÉáõÍ»ù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁª x2 + 2000x − 2001 = 0. 2 x2 + 2001x + 2000 = 0£ 651. ³å³ (2) ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³- ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ѳßííáõÙ »Ý 225 −1 ± √"$ −1 ± 15 x1.

2x = 20£ ä³ï³ë˳ݪ ·ÇÝÁ Çç»óñÇÝ 10%-áí. áñáÝ»ÉÇ x ÃÇíÁ å»ïù ¿ ѳݹÇë³Ý³ x 2x 2500(1 − −−−−)(1 − −−−−) = 1800 (4) 100 100 ѳí³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ï£ î»Õ³÷áË»Éáí ѳí³ë³ñÙ³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ó³Ë ÏáÕÙ (ݳ˳å»ë (4)-Ç »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³Å³Ý»Éáí 100-Ç)ª Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ëï³ÝáõÙ »Ýù x2 3x −−−− − −−− + 7 = 0 (5) 200 4 ѳí³ë³ñáõÙÁ£ ´³½Ù³å³ïÏ»Éáí ³Û¹ ѳí³ë³ñáõÙÁ 200-áíª Ïëï³Ý³Ýù x2 − 150x + 1400 = 0 (6) ѳí³ë³ñáõÙÁ£ ÈáõÍ»Éáí (6) ѳí³ë³ñáõÙÁª Ï·ïÝ»Ýù Ýñ³ x1 = 10 ¨ x2 = 140 ³ñÙ³ïÝ»ñÁ£ ø³ÝÇ áñ (5) ¨ (4). ÊݹÇñ 2£* ²åñ³ÝùÁ ëϽµáõÙ ³ñÅ»ñ 2500 ¹ñ³Ù£ гçáñ¹³µ³ñ »ñÏáõ ³Ý- ·³Ù Ýñ³ ·ÇÝÁ Çç»óÝ»Éáõó Ñ»ïá ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ ¹³ñÓ³í 1800 ¹ñ³Ù£ Àݹ áñáõÙ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù Çç»óÙ³Ý ïáÏáëÁ »ñÏáõ ³Ý- ·³Ù Ù»Í ¿ñ. ù³Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí ¿ñ Çç»ó- í³Í ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý·³Ù£ ÈáõÍáõÙ£ ¸Çóáõù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ Çç»óí»É ¿ x%-áí£ ¸³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ³å³ ËݹñÇ å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³- í³ñ³ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ x1 = 10 ÃÇíÁ£ ²ÛëåÇëáí. ³ÛÝáõÑ»ï¨ 20%-áí£ 231 . (6) ¨ (5) ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ý. áñ »ñÏñáñ¹ Çç»óáõÙÇó Ñ»ïá ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ ¹³ñÓ³í x 2x 2500(1 − −−−−)(1 − −−−−) 100 100 ¹ñ³Ù£ Àëï ËݹñÇ å³ÛÙ³ÝÇ. »ñÏáõ Çç»óáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ ¹³ñ- Ó»É ¿ 1800 ¹ñ³Ù£ л勉µ³ñ. x = 10. áñ ³é³çÇÝ ¿Å³Ý³óáõÙÇó (Çç»óáõÙÇó) Ñ»ïá ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ ¹³ñÓ³í x x 2500 − 2500 · −−−− = 2500 (1 − −−−−) 100 100 ¹ñ³Ù£ ºñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ Çç»óí»É ¿ 2x%-áí£ ¸³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ³å³ (4) ѳí³ë³ñáõÙÝ áõÝÇ ÝáõÛÝ x1 = 10 ¨ x2 = 140 ³ñÙ³ïÝ»ñÁ£ ø³ÝÇ áñ ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ Ñݳñ³íáñ ã¿ Çç»óÝ»É 140%-áí.

ÇëÏ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ·áõ- Ù³ñÁª 218. áñÇ Ù»Í ÏáÕÙÁ ¹³ñÓ»É ¿ 10 Ù. ÇëÏ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ·áõ- Ù³ñÁª 34£ 656. ³) ºñÏáõ ѳçáñ¹³Ï³Ý µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ 110 ¿£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ µ) ºñÏáõ Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ 210 ¿£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ ·) ´Ý³Ï³Ý Ãí»ñÇó Ù»ÏÁ Ù»Í ¿ ÙÛáõëÇó 7-áí. áñáÝó ·áõÙ³ñÁ 20 ¿. ÇëÏ Ýñ³Ýó ³ñï³¹ñÛ³- ÉÁ ѳí³ë³ñ ¿ 44£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ ¹) ´Ý³Ï³Ý Ãí»ñÇó Ù»ÏÁ ÷áùñ ¿ ÙÛáõëÇó 12-áí. 14 ÃÇíÁ Ý»ñϳ۳óñ»ù »ñÏáõ ·áõÙ³ñ»ÉÇÝ»ñÇ ï»ëùáí ³ÛÝå»ë. 75£ ¶ï»ù ·áõ- Ù³ñ»ÉÇÝ»ñÁ£ 654. ³) ºñÏÝÇß ÃíÇ(1) Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ 2-áí Ù»Í ¿ ÙÛáõëÇó. »é³ÝÇß ÃÇíÁª "ab"c = 100a + 10b + c. ³) ¶ï»ù »ñÏáõ Ãí»ñ. 10 ÃÇíÁ Ý»ñϳ۳óñ»ù »ñÏáõ ·áõÙ³ñ»ÉÇÝ»ñÇ ï»ëùáí ³ÛÝå»ë. »Ã» Ýñ³ ÙdzíáñÝ»ñÇ Ãí³Ýß³ÝÁ 4-áí ÷áùñ ¿ ï³ëݳíáñÝ»ñÇ Ãí³Ýß³ÝÇó. áñáÝó ·áõÙ³ñÁ −2 ¿. µ) ¶ï»ù »ñÏáõ Ãí»ñ. 652. ù³é³ÝÇß ÃÇíÁª "ab"c"d = 1000a + 100b + 10c + d ¨ ³ÛÉÝ£ 232 . áñ ³Û¹ ·áõÙ³ñ»ÉÇÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ѳí³ë³ñ ÉÇÝÇ 21£ ¶ï»ù ·áõÙ³- ñ»ÉÇÝ»ñÁ£ 653. ÇëÏ ³Û¹ ÃíÇ ¨ Ýñ³ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõ- Ù³ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ѳí³ë³ñ ¿ 306£ 657. ³) ºÃ» ù³é³Ïáõëáõ å³ñ³·ÇÍÁ ÷áùñ³óÝ»Ýù 40-áí. ÇëÏ ÷áùñ ÏáÕÙÁ ٻͳó»É ¿ 2 Ù-áí£ àñáß»ù ëϽµÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ ¨ ٳϻñ»ëÁ£ (1) ºñÏÝÇß ÃÇíÝ ÁݹáõÝí³Í ¿ Ýß³Ý³Ï»É "ab = 10a + b£ ÜÙ³Ý Ï»ñå. áñ ³Û¹ ·áõÙ³ñ»ÉÇÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ ѳí³ë³ñ ÉÇÝÇ 36. ÇëÏ Ýñ³Ýó ³ñï³¹ñ- Û³ÉÁ 448 ¿£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 655. ÇëÏ ³Û¹ ÃíÇ ¨ Ýñ³ÝÇó Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÃÛ³Ùµ ëï³óí³Í ÃíÇ ù³- é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 4034£ ¶ï»ù ³Û¹ ÃÇíÁ£ µ) ¶ï»ù »ñÏÝÇß ÃÇíÁ. ³å³ Ýñ³ Ù³- 17 Ï» ñ» ëÁ Ï÷áù ñ³ ݳ −−− ³Ý·³Ù£ ¶ï»ù ëϽµÝ³Ï³Ý ù³ é³Ïáõëáõ 9 å³ñ³·ÇÍÁ£ µ) àõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÇó Ù»ÏÁ 11 Ù-áí Ù»Í ¿ ÙÛáõëÇó£ ²Û¹ áõÕÕ³ÝÏ- ÛáõÝÁ Ó¨³÷áËí³Í ¿ Ýñ³Ý ѳí³ë³ñ³Ù»Í (³ÛëÇÝùÝ ÝáõÛÝ Ù³Ï»- ñ»ëÝ áõÝ»óáÕ) áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý.

Áݹ áñáõÙ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù µ³ñÓñ³óÙ³Ý ïáÏáëÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù Ù»Í ¿ ù³Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ùí³£ àñáß»ù. ù³Ý µ³ñÓñ³óñ»É ¿ñ ³é¨ïñÇ Ï»ÝïñáÝÁ£ ²ñ¹ÛáõÝùáõ٠˳ÝáõÃáõÙ ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ 1248 ¹ñ³Ù£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí ¿ µ³ñÓñ³óñ»É ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ ³é¨ïñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ¨ ù³ÝDZ ïáÏáëáíª Ë³ÝáõÃÁ£ 661. ³) àõÕÕ³ÝÏÛ³Ý µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ ÑÇÙùÇ 75%-Ý ¿£ ¶ï»ù ³Û¹ áõÕ- Õ³ÝÏÛ³Ý å³ñ³·ÇÍÁ. »ñ»ù Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ Ï»Ýï Ãí»ñÇ£ ¹) à±ñ áõéáõóÇÏ µ³½Ù³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÇ ÃÇíÁ ѳí³ë³ñ ¿ Ýñ³ ³ÝÏ- Ûáõݳ·Í»ñÇ ÃíÇÝ£ 658. áñ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ ѳí³- ë³ñ ÉÇÝ»Ý »ñ»ù Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ. ³) ²í³ñï³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ áñáß- »ó ÷áË³Ý³Ï»É Çñ Éáõë³ÝϳñÁ ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ»ï£ ø³ÝDZ ³ß³Ï»ñï ϳñ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ. »Ã» å³Ñ³Ýçí»ó 930 Éáõë³Ýϳñ£ µ) ØÇ ù³ÝÇ Ù³ñ¹ ѳݹÇå»ÉÇë ÙÇÙÛ³Ýó áÕçáõÝ»óÇÝ Ó»éù ë»ÕÙ»Éáí£ ø³ÝDZ Ù³ñ¹ ¿ÇÝ Ñ³Ý¹Çå»É. ²åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ 500 ¹ñ³Ù ¿£ ºñÏáõ óÝϳóáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá Ýñ³ ·ÇÝÁ ¹³ñÓ³í 546 ¹ñ³Ù£ гÛïÝÇ ¿. ºñÏáõ ѳçáñ¹³Ï³Ý µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ Ýñ³Ýó ·áõÙ³ñÇó Ù»Í ¿ 109-áí£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 233 . áñ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù óÝϳóÙ³Ý ïáÏá- ëÁ 1-áí ÷áùñ ¿. ²é¨ïñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ³åñ³ÝùÁ ·ÝáõÙ ¿ 800 ¹ñ³Ùáí ¨ í³×³éáõÙª µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ·ÇÝÁ áñáß³ÏÇ ïáÏáëáí£ Ê³ÝáõÃÁ ³Û¹ ³åñ³ÝùÁ ·ÝáõÙ ¿ ³é¨ïñÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ ¨ í³×³éáõÙª µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ·ÇÝÁ 1. »ñ»ù Çñ³ñ ѳçáñ- ¹áÕ ½áõÛ· Ãí»ñÇ. ù³Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù óÝϳóÙ³Ý ïáÏáëÁ£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí µ³ñÓñ³óí»ó ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý·³Ù£ 662. ̳é³ÛáÕÇ ³ß˳ï³í³ñÓÁ µ³ñÓñ³óñÇÝ »ñÏáõ ³Ý·³Ù. ÇëÏ »ñÏñáñ¹ µ³ñÓñ³óáõÙÇó Ñ»- ï᪠184800 ¹ñ³Ù£ 663.5 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ïáÏáëáí. ù³ÝDZ ïáÏáëáí ¿ µ³ñÓñ³óí»É ³ß˳- ï³í³ñÓÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý·³Ù. ·) Ðݳñ³íá±ñ ¿ ³ñ¹Ûáù. »Ã» ÙÇÝ㨠³é³çÇÝ µ³ñÓñ³óáõÙÁ ³ß˳ï³í³ñÓÁ 140000 ¹ñ³Ù ¿ñ. áñÇó Ñ»ïá ÃÇûÕÇ Ùݳó³Í Ù³ëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ¹³ñÓ³í 10 ëÙ2£ àñáß»ù ÃÇûÕÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ã³÷»ñÁ£ 660. »Ã» Ýñ³ ٳϻñ»ëÁ 48 Ù2 ¿£ µ) ø³é³Ïáõëáõ Ó¨ áõÝ»óáÕ ÃÇûÕÇó Ïïñ»óÇÝ 3 ë٠ɳÛÝáõÃÛ³Ùµ ß»ñï. »Ã» Ó»éùë»ÕÙáõÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ 21 ¿£ 659.

áñáÝù ÉáõÍíáõÙ »Ý ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ϳ½- Ù»Éáõ û·ÝáõÃÛ³Ùµ£ ²ÛÝï»Õ ϳ ³ÛëåÇëÇ ËݹÇñ£ ¶ïÝ»É »ñÏáõ Ãí»ñ. áñáÝó ·áõÙ³ñÁ 20 ¿. 664. ³å³ Ïëï³Ý³Ýù y(20 − y) = 96 ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£ ÀݹѳÝáõñ ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ ÉáõÍ»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ¸Çáý³ÝïÁ ³ÝѳÛï Ãí»ñÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ 10 + x ¨ 10 − x£ Üñ³Ýó ·áõ- Ù³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 10 + x + (10 − x) = 20£ γ½Ù»Ýù ѳí³ë³ñáõÙ ¨ ÉáõÍ»Ýù ³Ûݪ (10 + x)(10 − x) = 96. ÇëÏ Ù³Ï»ñ»ëÁ 60 ëÙ2 ¿£ 665. 100 − x2 = 96. §ºÃ» ÇÙ ï³ñÇùÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÃÇíÁ µ³ñÓñ³óíÇ ù³é³- ÏáõëÇ Ï³Ù µ³½Ù³å³ïÏíÇ 53-áí ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÇó ѳÝíÇ 696. »Ã» Ýñ³ ÏáÕÙ»ñÇó Ù»ÏÁ Ù»Í ¿ ÙÛáõ- ëÇó 4 ëÙ-áí. ¹ñ³ ѳ- Ù³ñ ¿É ¸Çáý³ÝïÁ ÝßáõÙ ¿ ÙdzÛÝ x = 2 ³ñÙ³ïÁ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÝѳÛï Ãí»- ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý 10 + 2 = 12 ¨ 10 − 2 = 8£ ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý µ»ñíáÕ ËݹÇñÝ»ñ ѳݹÇåáõÙ »Ý ÑݹÇÏ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáëÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý Ù. x2 = 4£ ¸Çáý³ÝïÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñ ¹»é ã·Çï»ÇÝ. ¶ï»ù áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý å³ñ³·ÇÍÁ. ºñ»ù ѳçáñ¹³Ï³Ý ³ÙµáÕç Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 302 ¿£ ¶ï»ù ³Û¹ Ãí»ñÁ£ 666. ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ëïÕ³·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï£ ê³Ï³ÛÝ µ³µ»É³óÇÝ»ñÇ Ùáï µ³ó³ë³Ï³Ý ÃíÇ ·³Õ³÷³ñÁ ¹»é¨ë ãϳñ ¨ ³Û¹ å³ï׳éáí ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ ÉÇ- Ý»É ÙdzÛÝ ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñ£ ²É»ùë³Ý¹ñdzóÇ ÑáõÛÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáë ¸Çáý³ÝïÇ (III ¹³ñ).Ã. Ðݳ­·áõÛÝ­ ËÝ­¹Çñ£ Æñ ï³ñÇùÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóÇÝ ÙÇ ïÇÏÇÝ å³ï³ë- ˳ݻó. ÇëÏ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁª 96£ ºÃ» ³ÝѳÛï Ãí»ñÇó Ù»ÏÁ Ý߳ݳϻÝù y-áí. §Âí³µ³Ýáõ- ÃÛáõݦ-áõÙ ãϳ ѳÝñ³Ñ³ßíÇ ëÇëï»Ù³ïÇÏ ß³ñ³¹ñáõÙ. µ³Ûó ³ÛÝï»Õ å³- ñáõݳÏíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ËݹÇñÝ»ñ. V ¹³ñáõÙ£ ²Ñ³ XII¹. ÑݹÇÏ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáë ´Ñ³Ïë³ñ³ÛÇ ÙÇ ËݹÇñª 234 . ³å³ Ïëï³óíÇ ÙǨÝáõÛÝ ÃÇíÁ¦£ ø³ÝDZ ï³ñ»Ï³Ý ¿ ïÇÏÇÝÁ£ ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÏݳñÏ ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÉáõÍ»É ¹»é µ³µ»É³óÇ- Ý»ñÁ£ ¸³ ϳåí³Í ¿ñ ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ñ³ßíÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ.

£ Ü»ñϳÛáõÙë ÏáÙåÉ»ùë Ãí»ñÁ ɳÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ýǽÇϳÛáõÙ ¨ ï»ËÝÇϳÛáõÙ£ 235 .. áñáÝù Ç í»ñçá ÝáõÛÝå»ë ëÏë»óÇÝ ³Ý- í³Ý»É Ãí»ñ. áñáÝù ³ÛÅÙ ÏáãíáõÙ »Ý ìÇ»ïÇ µ³- ݳӨ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ ìÇ»ïÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ£ ØdzÛÝ XVII ¹³ñáõÙ ¸»Ï³ñïÇ. áñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñáí ïñí³Í ß³ï ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ëï³ÝáõÙ ¿ å³ñ½ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ a + b√'−1 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ.´áÙµ»ÉÉÇÝ 1572Ã. γåÇÏÝ»ñÁ ³ßËáõÛÅ ËÙµáí ÙdzëÇÝ àõñ³Ë ˳ÕáõÙ. ³Û¹ ¹»åùáõÙ ËݹÇñÁ ѳٳñ- íáõÙ ¿ñ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ£ ê³Ï³ÛÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ å³ñ½í»ó. È. ø³ÝDZëÝ »Ý. ³ÛÉ Ý³¨ ïí³ÍÝ»- ñÇ. ϳåÇÏÝ»ñÝ ³Ûë áõñ³Ë£ (³ñ·Ù. ãݳ- Û³Í »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ÏáÙåÉ»ùë Ãí»ñÇÝ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë ÇÝã-áñ ·»ñµÝ³Ï³ÝÇ µ³ÝÇ£ È. ³ë³° ÇÝÓ. ÑÇÙݳϳÝáõÙ ßÝáñÑÇí ýñ³ÝëdzóÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáë ü. »ÉÛ³ÝÇ) ²Ûë ËݹñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ x 2 (−−) + 12 = x 8 ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ£ ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ Ù»Ïݳµ³ÝíáõÙ »Ý ݳ¨ áõ½µ»Ï ٳû- Ù³ïÇÏáë ²É-Êáñ»½ÙÇÇ §Ð³Ýñ³Ñ³ßÇí¦ ïñ³Ïï³ïáõÙ. µ³Ûó ³ñ¹»Ý ÏáÙåÉ»ùë£ ÎáÙåÉ»ùë Ãí»ñÇ Ñ»ï å³ñ½³·áõÛÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ ³é³- çÇÝ ÑÇÙݳíáñáõÙÁ ïí»ó Çï³É³óÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáë è. ÆëÏ ï³ëÝ»ñÏáõëÁ Ýñ³ÝóÇó µ³Õ»ÕÝ»ñÇÝ ×á×íáõÙ ¿ñ ³Ýí³Ë. ÇÝãå»ë ݳ¨ 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ¹Çï³ñ- Ï»É ï³é³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñáí£ Ð»Ýó ìÇ»ïÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï³é³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñ Ùïóñ»ó áã ÙdzÛÝ ³ÝѳÛï Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.¶³áõëÇ ÏáÕÙÇó 1831Ã.ìÇ»ïÇ (1540-1603) ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.¾ÛÉ»ñÁ ÏáÙåÉ»ùë Ãí»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ ¿³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõ٠ϳï³ñ»ó£ Üñ³ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá ÏáÙåÉ»ùë Ãí»ñÁ í»ñçݳ- Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ ëï³ó³Ýª áñå»ë áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ³é³ñϳ ¨ ÙÇçáó£ §ÎáÙåÉ»ùë ÃÇí¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ ³é³ç³ñÏí»É ¿ ·»ñٳݳóÇ Ù»Í Ù³Ã»Ù³ïÇÏáë Î. ¹»°. ÜÛáõïáÝÇ ¨ ³ÛÉ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáëÝ»ñÇ ³ß- ˳ï³ÝùÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ÁݹáõÝ»ó ųٳݳϳÏÇó ï»ëù£ ¸»é ÑÝáõ٠ٳûٳïÇÏáëÝ»ñÁ ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÇë ³éÝãíáõÙ ¿ÇÝ µ³ó³ë³- Ï³Ý ÃíÇó ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ѳݻÉáõ Ñ»ï. ³ÛÝï»Õ µ»ñíáõÙ »Ý ݳ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ£ ØdzÛÝ XVII ¹³ñáõÙ. ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 2-ñ¹ ³ëïÇ׳- ÝÇ. ÃéãÏáïáõÙ »Ý è èǣ ø³é³ÏáõëÇÝ Ýñ³Ýó áõûñáñ¹ Ù³ëÇ ½í³ñ׳ÝáõÙ ¿ñ ÑáíïÇ Ù»ç Ý»ñù¨Ç. ³ÛëÇÝùÝ ·áñͳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ìÇ»ïÁ ѳïϳå»ë ß³ï ¿ñ ·Ý³Ñ³- ïáõÙ Çñ ѳÛïݳ·áñÍ³Í µ³Ý³Ó¨»ñÁ.

¶ÈàôÊ VII ÐÆØÜ²Î²Ü üàôÜÎòƲܺðÆ ¶ð²üÆÎܺðÀ 7.1 y = |x| ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÁ ¸Çï³ñÏ»Ýù y = |x| µ³Ý³Ó¨áí ïñí³Í ýáõÝÏódzݣ ø³ÝÇ áñ Áëï x ÃíÇ Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³Ýٳݪ x. »Ã» x ≤ 0. ³å³ ³Û¹ ýáõÝÏóÇ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ñ³é»É ³Ûëå»ëª x. y={ −x. »Ã» x ≤ 0£ ÜÏ. 38 236 . ÇëÏ ÝÏ. 38 µ-áõÙª x ≤ 0 ¹»åùáõÙ£ y y 1 1 O 1 x O 1 x ³) µ) ÜÏ. »Ã» x ≥ 0. 38 ³-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ ³Û¹ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x ≥ 0 ¹»åùáõÙ. |x| = { −x. »Ã» x ≥ 0.

¨ y = −2x − 3 ·Í³- 2 3 ÛÇÝ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁª x ≤ − −− ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. àõëïÇ y = |x| ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ³ÙµáÕç Ox ³é³ÝóùÇ íñ³ áõÝÇ ÝÏ. 39 4) ½áõÛ· ýáõÝÏódz ¿ª |−x| = |x|£ ¸Çï³ñÏ»Ýù ûñÇݳÏÝ»ñ£ úñÇÝ³Ï 1£ γéáõó»Ýù y = |2x + 3| ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ£ Àëï Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³Ýٳݪ 2x + 3. »Ã» x = 0. y = 0. »Ã» 2x + 3 ≤ 0 àõëïÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í³ñí»É ³ÛÝå»ë. ¹³ ѳñÙ³ñ ¿ ϳï³- 2 ñ»É ³Ûëå»ë. ·Í³ÛÇÝ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ϳéáõó»Éáõ ѳ- Ù³ñ µ³í³Ï³Ý ¿ ϳéáõó»É Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÇÝ å³ïϳÝáÕ »ñÏáõ Ï»ï»ñ£ 3 y = 2x + 3 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x ≥ − −− ÙÇç³Ï³Ûùáõ٠ϳéáõó»Éáõ ѳٳñ 2 3 í»ñóÝ»Ýù x-Ç »ñÏáõ ³ñÅ»ùÝ»ñª − −− ¨ 0£ 2 3 ºÃ» x = − −−. 40-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í ·ñ³ýÇÏÁ 237 . 39-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í y ï»ëùÁ£ Ò¨³Ï»ñå»Ýù y = |x| ýáõÝÏódzÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. y = 0. 2) ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ áã µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ. y = 3£ 2 3 y = −2x − 3ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x ≤ − −− ÙÇç³Ï³Ûùáõ٠ϳéáõó»Éáõ ѳٳñ x-ÇÝ 2 3 ï³ÝÇ ³Û¹ ÙÇç³Ï³ÛùÇÝ å³ïϳÝáÕ − −− ¨ −2 ³ñÅ»ùÝ»ñÁ£ 2 3 ºÃ» x = − −−. O x 3) x ≥ 0 ¹»åùáõÙ ³×áõÙ ¿. ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù. »Ã» x = −2. ÇÝãå»ë |x| ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ϳéáõ- ó»ÉÇë£ ²ÛëÇÝùÝ ÙǨÝáõÛÝ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ٠ϳéáõó»É y = 2x + 3 3 ·Í³ÛÇÝ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x ≥ − −− ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. x ≤ 0 ¹»åùáõÙª Ýí³½áõÙ£ ÜÏ. y = 1£ 2 ì»ñçݳϳÝáñ»Ý ëï³ÝáõÙ »Ýù ÝÏ. »Ã» 2x + 3 ≥ 0 |2x + 3| = { −(2x + 3). 1) áñáßí³Í ¿ x-Ç µáÉáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

ÇÝãå»ë ݳËáñ¹ ûñÇݳÏáõÙ£ 667. γéáõó»Ýù y = −2|−3x + 1| + 5 ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ£ ÜáñÇó û·ïí»Éáí Ùá¹áõÉÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇóª ëï³ÝáõÙ »Ýùª −2(−3x + 1) + 5 = 6x + 3. y 3 1 2 3 x 2 ÜÏ. »Ã» −3x + 1 ≤ 0£ 1 ²ÛëÇÝùÝ å»ïù ¿ ϳéáõó»É y = 6x + 3 ·Í³ÛÇÝ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x ≤ −− 3 1 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ ¨ y = −6x + 7 ·Í³ÛÇÝ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁª x ≥ −− ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ£ 3 ¸³ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É. ·) x ≤ 0. »Ã» x ≤ 0 ·ñ³éáõÙÁ£ 668. 40 úñÇÝ³Ï 2. »Ã» −3x + 1 ≥ 0 −2|−3x + 1| + 5 = { 2(−3x + 1) + 5 = −6x + 7. ä³ñ½»óñ»ù |x| ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¹»å- ùáõÙª ³) x ≥ 0. »Ã» x ≥ 0 |x| = { x. ´³ó³ïñ»ùª ÇÝãå»ë »ù ѳëϳÝáõÙ x. µ) x > 0. ¹) x < 0. ») x = 0£ 238 .

y2 = −−£ x1 x2 ²å³óáõó»Ýù ³Ûë åݹáõÙÝ»ñÁ£ 1 x > 0 ¹»åùáõÙ −− Ïáïáñ³ÏÇ ¨ ѳٳñÇãÁ ¨ ѳÛï³ñ³ñÁ ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñ »Ý. γéáõó»ùýáõÝÏódzݻñÇ ·ñ³ýÇÏÝ»ñÁ. »Ã» x ≥ 0. x ¹ñ³ ѳٳñ ¿É 1 y = −− > 0£ x 239 . ½) y = 3|−x − 4| − 2£ 671. »Ã» x < 0. 2 2 ») y = 2|5x − 1|. 669. x + 2. ³å³ y1 > y2.2 y = −− ýáõÝÏódzÛÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ x 1 àñáß³ÏÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë ¹Çï³ñÏ»Ýù y = −− ýáõÝÏódzݣ x 1 y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý áñáßí³Í ¿ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ ó³Ýϳó³Í x Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ x 1 ѳٳñ. áñï»Õ 1 1 y1 = −−. µ) y = −3|x|. γéáõó»ù y = |x| ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ¨ Ó¨³Ï»ñå»ù ³Û¹ ýáõÝÏóÇ- ³ÛÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ 670. { µ) y = 0. γéáõó»ù ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ. 1) ºÃ» x > 0. ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í y = −− ýáõÝÏódzÛÇ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ ½ñáÛÇó ï³ñ- x µ»ñ µáÉáñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ¿£ Ü³Ë ³Ûë ýáõÝÏóÇ³Ý ¹Çï³ñÏ»Ýù ÙdzÛÝ ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ Üß»Ýù Ýñ³ Ñ»ï¨Û³É ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ³) y = 2|x|. »Ã» x > 0 ³) y = { −2. 1 1 ·) y = −− |3x − 3|. ¹) y = − −− |4x + 1|. ³ÛëÇÝùÝ ³ñ·áõÙ»ÝïÇ Ù»Í ³ñÅ»ùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë- ˳ÝáõÙ ¿ ýáõÝÏódzÛÇ ÷áùñ ³ñÅ»ù ϳ٠»Ã» 0 < x1 < x2. 1. ³å³ y > 0£ 2) ¸ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ 1 y = −− x ýáõÝÏóÇ³Ý Ýí³½áÕ ¿. »Ã» x = 0 −1. »Ã» x < 0£ k 7.

. ³ÛëÇÝùÝ Ó·ïáõÙ ¿ 2 3 4 ½ñáÛÇ£ 1 4) ¸ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ¿. 4 . 3. ¸Çóáõù x1 ¨ x2 ¹ñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÇ áõÝÇ x1 < x2 ³Ýѳí³ë³ñáõ- ÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ Áëï Ãí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 5-ñ¹ ѳïÏáõÃÛ³Ý 1 1 (ï»ë Ï»ï 1. Áݹ áñáõÙ 1 t = −− (1)£ V ²Ûëï»Õ t ųٳݳÏÁ V ³ñ³·áõÃÛ³Ý ýáõÝÏódz ¿£ ²ÏÝѳÛï ¿. .. ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. ³ÛëÇÝùÝ ³ñ·áõ- x Ù»ÝïÇ ÷áùñ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ y ýáõÝÏódzÛÇ ÷áùñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ£ Èáõë³µ³Ý»Ýù ³Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÁ ûñÇݳÏáí£ ¸Çóáõù Ù³ñ½ÇÏÁ å»ïù ¿ í³½Ç 1 ÏÙ£ Îѳٳñ»Ýù. 5 . 2. »ñµ x → +∞£ x ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÁ Éáõë³µ³Ý»Ýù ûñÇݳÏÝ»ñáí£ 1 1 1 1 ºÃ» ¹ñ³Ï³Ý x-Á Ó·ïáõÙ ¿ ½ñáÛǪ ÁݹáõÝ»Éáí 1. x ³ÛëÇÝùÝ y → +∞£ ÆëÏ »Ã» x → +∞. Ó·ïáõÙ ¿ ½ñáÛÇ. x 1 y = −− → 0. . 3. −−.. »ñµ x → 0 (x > 0). −−. ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. áñ ³ñ³·áõ- ÃÛ³Ý ÷áùñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ͳËë³Í ųٳݳÏÇ ÷áùñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ£ àõëïÇ (1) µ³Ý³Ó¨áí ïñí³Í ýáõÝÏóÇ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ¿ (ÑÇß»óÝ»Ýùª (1) µ³Ý³Ó¨áõÙ V ≠ 0)£ 1 ²Ûë ѳïÏáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³- x ýÇÏÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·ÇÍ ¿.. −−. 4. −−. ³å³ y-Á ѳٳå³- 1 1 1 ï³ë˳ݳµ³ñ ÁݹáõÝáõÙ ¿ 1. x 1 ÇëÏ »Ã» x-Á Ó·ïáõÙ ¿ +∞. áñ −− > −−. ³ÛëÇÝùÝ x 1 y = −− → +∞. 2.. ³ÛëÇÝùÝ ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýϳñ»É Ù³ïÇïÇ ³ÝÁݹѳï ß³ñÅáõÙáí£ 240 . ³å³ y = −− -Á Ó·ïáõÙ ¿ +∞. ¹ñ³Ï³Ý ÙݳÉáí. áñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ݳ ³ÝóÝáõÙ ¿ V ÏÙ/íñÏ Ñ³ëï³ïáõÝ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÁ ݳ ϳÝóÝÇ t íñÏ-áõÙ.1)ª »½ñ³Ï³óÝáõÙ »Ýù. 2 3 4 5 1 ³å³ y = −− -Á ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ÁݹáõÝáõÙ ¿ 1.. ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. −−. ³ÛëÇÝùÝ y1 > y2£ x1 x2 1 3)* ºÃ» x-Á. −−.. ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. ³å³ y = −− -Á Ó·ïáõÙ ¿ ½ñáÛÇ. ÁݹáõÝ»Éáí 1.. −−.

3 Ù. 3. гßí»ù y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. »ñµ x-Á ѳí³ë³ñ ¿ 1. −− Ù. »ñµ ¹ñ³Ï³Ý x-Á Ó·ïáõÙ ¿ ½ñáÛÇ£ x 1 ¹) ÆÝãDZ ¿ Ó·ïáõÙ y = −− -Á. ³å³ ÇÝãå»±ë Ï÷áËíÇ ïñí³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ ų- ٳݳÏÁ£ µ) ºÃ» ·³½áí Éóí³Í ͳí³ÉÁ ÷áùñ³óíÇ 4 ³Ý·³Ù. −−. ½) y(−−). x 1 1 1 1 4. îí³Í ¿ y = −− ýáõÝÏódzݣ гßí»ù x ³) y(1). »Ã» Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 1 1 ѳí³ë³ñ ¿ª 2 Ù. Á) y(−−−)£ 6 10 241 . »ñµ x-Á Ó·ïáõÙ ¿ +∞-Ç£ x 1 ») ¸ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý ³ÝÁݹѳ±ï ¿£ x 673. ·) y(3). −− Ù£ 4 5 ·) γ½Ù»ù ³Û¹ áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³åÝ ³ñ- ï³Ñ³ÛïáÕ µ³Ý³Ó¨£ 674. −−. 1 672. −−. 2. ») y(−−). 1 1 ¹) y(6). 5. µ) y(2). 2 3 1 1 ¿) y(−−). àáõÕÕ³ÝÏÛ³Ý Ù³Ï»ñ»ëÁ 1Ù2 ¿£ ³) ƱÝã ³ñÅ»ùÝ»ñ ϳñáÕ »Ý ÁݹáõÝ»É Ýñ³ ÏáÕÙ»ñÁ£ ´»ñ»ù ûñÇݳÏ- Ý»ñ£ µ) ¶ï»ù ³Û¹ áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ. ³) à±ñ x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿ áñáßí³Í y = −− ýáõÝÏódzݣ x 1 µ) ¸ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý Ýí³½á±Õ ¿£ x 1 ·) ÆÝãDZ ¿ Ó·ïáõÙ y = −− -Á. ³å³ ÇÝãå»±ë Ï÷áËíÇ Ñ»ñó÷áËÇ ÁÝóóùÁ å³ïñ³ëïí³Í ¹»ï³ÉÝ»ñÇ ÃÇíÁ£ 1 675. ³å³ ÇÝãå»±ë Ï÷áËíÇ ·³½Ç ËïáõÃÛáõÝÁ£ ·) ºÃ» Ù»Ï ¹»ï³ÉÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ÷áùñ³óíÇ 3 ³Ý- ·³Ù. ³) ºÃ» ѳí³ë³ñ³ã³÷ ß³ñÅÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ٻͳóíÇ 2 ³Ý- ·³Ù. −−£ ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Éñ³óñ»ù ³ÕÛáõë³Ïáí£ 2 3 4 5 1 676.

2 3 5 3 1 1 1 1 ·) −− ¨ −−. îí³Í ¿ y = −− ýáõÝÏódzݣ гٻٳï»ùª x ³) y(1) ¨ y(2). ¨ ëï³óí³Í (x. µ) −− ¨ −−. Ù»ñ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ϳéáõó»É Ùáï³íáñ³å»ë£ ÀÝïñ»Ýù Ù»Í Ãíáí ¹ñ³Ï³Ý x-»ñ ¨ ѳß- 1 í»Ýù y = −− µ³Ý³Ó¨áí ¹ñ³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý y-»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ£ x êïáñ¨ µ»ñí³Í ¿ x-Ç áñáß ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ³ÕÛáõë³Ï. ³ÛÝå»ë. 41)£ ØdzóÝ»Ýù ³Û¹ Ï»ï»ñÁ ë³ÑáõÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·Íáí. ·) y(1) ¨ y(5). 42)£ 1 êï³óí³Í ³ÝÁݹѳï ÏáñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É. ½) y(4) ¨ y(3)£ 1 7. áñ Ýñ³ ß³ñÅ³Ï³Ý Ï»ïÇ y ûñ¹ÇݳïÁ Ýí³½áõÙ ¿ Ýñ³ ³µëóÇëÇ ³×Ù³ÝÁ ½áõ·ÁÝóó (ÝÏ. 677. ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³Ýí»ñç ¿£ ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ. áñáÝù ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý x Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ x ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ. y) Ãí³½áõÛ·»ñÁ (ÝÏ. áñå»ë y = −− ýáõÝÏódzÛÇ x Ùáï³íáñ ·ñ³ýÇÏ ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ 242 . ¹) y(1) ¨ y(3). гٻٳï»ù Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁª 1 1 1 1 ³) −− ¨ −−. xOy Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ýß»Ýù ³Û¹ ³ÕÛáõë³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³- ï³ë˳ÝáÕ (x. ») y(12) ¨ y(5). ¹) −−− ¨ −−−£ 4 3 10 11 1 678. µ) y(2) ¨ y(3).3 y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x 1 γéáõó»Ýù y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ¸ñ³ ѳ- x 1 Ù³ñ ѳßí»Ýù y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. y) Ï»ï»ñÁ Ýß»Ýù ѳñÃáõÃÛ³Ý íñ³ ïñí³Í xOy ¹»Ï³ñïÛ³Ý Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ£ ´áÉáñ ³Û¹ Ï»- 1 ï»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ x ѳٳñ£ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ ÙÇÝ㨠í»ñç ϳï³ñ»ÉÁ ³ÝÑݳñ ¿.

3. ³å³ Ýñ³ y ûñ¹ÇݳïÁ ÷áùñ³ÝáõÙ ¿. 41 ÜÏ. 2. 42-áõÙ£ ì»ñç³å»ë 4-ñ¹ ѳïÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ·ñ³ýÇÏÁ å»ïù ¿ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·ÇÍ ÉÇÝÇ. ³ÛëÇÝùÝ x-Ç Ýß³ÝÁ ÷áË»Éáí ѳϳ¹Çñáíª ýáõÝÏódzÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÅ»ùÇ Ýß³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ÷áËíáõÙ ¿ ѳϳ¹Çñáí£ ²Û¹åÇëÇ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ýáõÝÏóÇ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Ï»Ýï ýáõÝÏódz£ 243 . áñ »Ã» x → +∞. ÇÝãÁ ¨ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ 2-ñ¹ ѳïÏáõÃÛ³ÝÁ£ 3-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÁ ϳ۳ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ. ¹ñ³ ѳٳñ ¿É Ù»Ýù ëï³óí³Í Ï»ï»ñÁ ÙdzóñÇÝù ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·Íáí£ 1 y = −− ýáõÝÏódzÛÇ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ ½ñáÛÇó ï³ñµ»ñ Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ x ¿ ϳ٠»ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý É»½íáí. ³å³ y → +∞£ ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ÇÝã-áñ ã³÷áí ³ñï³óáÉí³Í ¿ ÝÏ. Ox ³é³ÝóùÇ ½ñáÛ³Ï³Ý Ï»ïÇó ï³ñµ»ñ Ï»- ï»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ѳٳã³÷ ¿ ½ñáÛ³Ï³Ý Ï»ïÇ Ýϳï- ٳٵ£ ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ³Û¹ µ³½ÙáõÃÛ³Ý ó³Ýϳó³Í x-Ç Ñ³Ù³ñ ï»ÕÇ áõÝÇ 1 1 y(−x) = −−−− = − −− = −y(x) (1) (−x) x ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ. y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ¹ñ³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë³íáñí³Í ¿ x Ox ³é³ÝóùÇó í»ñ¨. 42 Üß»Ýù. y y 4 4 3 3 2 2 1 1 1 x O 1 2 3 4x O 1 2 3 4x ÜÏ. 4 ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ x 1 Æñáù. áñ ÝÏ. 42-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í ·ñ³ýÇÏÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ݳËáñ¹ Ï»ïáõÙ 1 Ýßí³Í y = −− ýáõÝÏódzÛÇ 1. ÇÝãÁ ¨ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ 1 ѳïÏáõÃÛ³ÝÁ£ ºÃ» ·ñ³ýÇÏáí ß³ñÅíáÕ Ï»ïÇ ³µëóÇëÁ ٻͳÝáõÙ ¿. ³å³ y → 0. ÇëÏ »Ã» x → 0(x > 0).

44 1 y = −−− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇó (ÝÏ. 43 ÜÏ. ³å³ y < 0£ 1 2) ´³ó³ë³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý Ýí³½áõÙ ¿£ x 244 . 1 1 y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý Ï»Ýï ýáõÝÏódz ¿£ гٳӳÛÝ (1) ѳñÃáõÃÛ³Ý y = −− x x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ x ¨ −x ³µëóÇëÝ»ñÝ áõÝ»óáÕ Ï»ï»ñÁ áõÝ»Ý Ñ³Ï³¹Çñ 1 ûñ¹ÇݳïÝ»ñ. ¹ñ³ ѳٳñ ¿É y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ѳٳã³÷ ¿ Ïááñ- x ¹ÇݳïÝ»ñÇ ëϽµÝ³Ï»ïÇ Ýϳïٳٵ£ àõëïÇ µ³ó³ë³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ 1 y = −−− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ϳéáõó»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ å³ïÏ»ñ»É ³ñ¹»Ý x ϳéáõóí³Í ·ÍÇÝ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÇ ëϽµÝ³Ï»ïÇ Ýϳïٳٵ ѳٳã³÷ ·ÇÍ£ 1 y = −−− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ Ýñ³ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÇ µáÉáñ x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ x å³ïÏ»ñí³Í ¿ ÝÏ. x 1) »Ã» x < 0. áñ µ³ó³ë³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³- x 1 Ù³ñ y = −−− ýáõÝÏóÇ³Ý ûÅïí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí. áñáÝó ³Ýí³ÝáõÙ x »Ý ÑÇ­å»ñ­µá­ÉÇ­ ×Ûáõ­Õ»ñ£ ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ¹³ë³íáñí³Í ¿ Ox ³é³ÝóùÇ ¹ñ³- Ï³Ý ×³é³·³ÛÃÇó í»ñ¨. ÙÛáõëÁª Ox ³é³ÝóùÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ׳鳷³ÛÃÇó Ý»ñù¨£ y y 1 1 1 x 1 1 x x 1 x ÜÏ. 43-áõÙ£ 1 y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·ÇÍÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ÑÇå»ñµáÉ£ x 1 Üß»Ýù. 43) »ñ¨áõÙ ¿. áñ y = −−− ÑÇå»ñµáÉÁ µ³Õϳó³Í ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇó.

y(−9). y(−5−−). 1 3) ºÃ» µ³ó³ë³Ï³Ý x-Á Ó·ïáõÙ ¿ ½ñáÛÇ. y(−2). Ï»±Ýï ¿£ x 1 680. ³) à±ñÝ ¿ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ£ x 1 µ) ÆÝãå»±ë »Ý ³Ýí³ÝáõÙ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ£ x ·) ø³ÝDZ ×ÛáõÕ áõÝÇ ÑÇå»ñµáÉÁ£ 1 ¹) y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý ³ÝÁݹѳ±ï ¿. y(−8). ³å³ y = −− -Á Ó·ïáõÙ ¿ ½ñáÛÇ. y(3). áñ ó³Ýϳó³Í k ≠ 0 ÃíÇ Ñ³Ù³ñ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÝ x ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ÑÇå»ñµáÉ£ 1 679. ÇëÏ x 1 »Ã» x-Á Ó·ïáõÙ ¿ −∞. »ñµ x → −∞£ x 1 4) ´³ó³ë³Ï³Ý x-»ñÇ Ñ³Ù³ñ y = −− -Á ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ¿£ ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ x ³å³óáõÛóÝ»ñÁ Ù»Ýù µ³ó »Ýù ÃáÕÝáõÙ£ k  ÖÇßï ÝáõÛÝ Ó¨áí ϳéáõóíáõÙ ¿ ݳ¨ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ. 1 1 1 1 1 ·) y(−−). ³å³ y = −− -Á Ó·ïáõÙ ¿ −∞. îí³Í ¿ y = −− ýáõÝÏódzݣ ƱÝã Ýß³Ýáí ³ñÅ»ùÝ»ñ ¿ ÁݹáõÝáõÙ y-Á x »Ã» x > 0. áñï»Õ x k-Ý ïí³Í ó³Ýϳó³Í ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ¿£ k k < 0 ¹»åùáõÙ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ϳéáõó»Éáõ ѳٳñ Ý³Ë Ï³éáõóáõÙ x k »Ýù y = − −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ (−k > 0) ¨ Ýñ³ ×ÛáõÕ»ñÁ ѳٳã³÷ ³ñï³- x 1 å³ïÏ»ñáõÙ Ox ³é³ÝóùÇ Ýϳïٳٵ£ úñÇݳÏ. y(−3−−)£ 2 3 2 2 3 245 . ¹) y(1. x 1 y = −− → 0. µ) y(1). 43-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í y = −−− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇó ëïóíáõÙ ¿ ³Ûëå»ëª x (ÝÏ. 44)£ k Üß»Ýù ݳ¨. »Ã» x < 0£ гßí»ù ³) y(1). ³ÛëÇÝùݪ ³ÛëÇÝùݪ x 1 y = −− → −∞. y(5). y(−−). y(10). y = − −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x 1 ÝÏ. y(1−−).5). »Ã» x → 0 (x < 0).

¹) D(6. ²å³óáõó»ù. »Ã» x > 0. −1).8£ µ) y-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. −−. −−. µ) B(4. − 0.5). y(3). ϳéáõó»ù (x. −3 < x < −1£ 1 686. »Ã» 0 < x < 1. y(−−). 0) ÙÇç³Ï³Ûù»ñáõÙ x ³×á±õÙ ¿. −0. y(5−−)£ 3 3 2 1 684. û± Ýí³½áõÙ£ 1 µ) x-Ç Ç±Ýã ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý áñáßí³Í ã¿£ x γñá±Õ ¿ ³Û¹ ýáõÝÏóÇ³Ý ÁݹáõÝ»É 0 ³ñÅ»ù£ 1 682. ¸³ë³íáñ»ù y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ³×Ù³Ý Ï³ñ·áí. ·) C(−25. 0. x > 2. îí³Í ¿ y = −− ýáõÝÏódzݣ Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ.8). −−. 0. −− ³µëóÇëáí Ï»ï»ñÁ£ 5 6 7 1 ú·ï³·áñÍ»Éáí ϳéáõóí³Í ·ÇÍÁ ¨ y = −− ýáõÝÏódzÛÇ Ï»ÝïáõÃÛáõÝÁª x ϳéáõó»ù ÑÇå»ñµáÉÇ Ó³Ë ×ÛáõÕÁ£ 1 685. y(1. ä³ïϳÝá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇÝ Ýßí³Í Ï»ïÁ. áñ y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý x ³) Ï»Ýï ¿. y(x) = −2£ ¹) y-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. [0. +∞]. y(x) = 5. »Ã» x < 0£ 1 683. (−∞. y(−3). x < −3£ ») y-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. »Ã» y(x) = 3.8. 3. x ³) A(2. µ) Ýí³½áÕ ¿. 7.3.7)£ 246 . 0. −1.5. 2. 1−−.2. 4. y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ áñáß»ùª x ³) y-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. 1]. −−−) x 1 1 1 1 Ï»ï»ñÁ. y(−1). −−£ 2 2 3 4 Ødzóñ»ù ëï³óí³Í Ï»ï»ñÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·Íáí£ ²Û¹ ·ÍÇ íñ³ Ýß»ù 5. áñï»Õ x 1 ³é³ÝóùÝ»ñÇ íñ³ Ùdzíáñ ѳïí³ÍÝ»ñÁ 1 ëÙ »Ý. áñï»Õ x-Á ѳí³ë³ñ ¿ 1. y(−0. 0. x 2 1 1 y(1). y(− −−).5). 1 1 1 6.4£ ·) x-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. ³) y = −− ýáõÝÏóÇ³Ý [1.04). »Ã» x-Á ѳí³ë³ñ ¿ 0. »Ã» x-Á ѳí³ë³ñ ¿ −3. 1 681. −−.

3.. ³å³ y = 0£ 2) ºÃ» x > 0. ½) y = −−£ x x k 689. à±ñ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ù³éáñ¹Ý»ñáõÙ »Ý ¹³ë³íáñí³Í y = −− x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ Ï»ï»ñÁ k > 0.2 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ïÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó£ ºÃ» x-Á Ó·ïáõÙ ¿ åÉÛáõë ³Ýí»ñçǪ ÁݹáõÝ»Éáí 12.. . 4. +∞) ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ£ ´³Ûó ³Û¹ ýáõÝÏóÇ³Ý Ýí³½áÕ ã¿ Çñ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃáõÙ£ ´³ó³ïñ»ùª ÇÝãá±õ£ 688. 32. 1 687.. y = −−− ýáõÝÏóÇ³Ý Ýí³½áÕ ¿ (−∞. (1) ýáõÝÏódzÛÇ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½- ÙáõÃÛáõÝÝ ¿ª x ≥ 0£ Üß»Ýù (1) ýáõÝÏódzÛÇ Ñ»ï¨Û³É ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ³ÏÝѳÛï ¿. 42.. 0) ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ. m. 1) ºÃ» x = 0. m2. ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨. ³å³ y = √$x-Á ÁݹáõÝáõÙ ¿ 1. x x 8 4 ») y = − −−. γéáõó»ù ýáõÝÏódzݻñÇ ·ñ³ýÇÏÝ»ñÁ. 1 2 ³) y = − −−. ³å³ y → +∞£ 5) y = √$x -Á ³ÝÁݹѳï ýáõÝÏódz ¿£ 1) гïÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇó.. k < 0 ¹»åùáõÙ£ 7. 22.4 y = √$x ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÁ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áã µ³ó³ë³Ï³Ý x ÃíÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»Ýù Ýñ³ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ïÇÝ Ñ³í³ë³ñ y ÃÇíÁ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý íñ³ ï³Ýù y = √$x (1) ýáõÝÏódzݣ ²ÛëåÇëáí. ³ñÅ»ù- Ý»ñ. ... áñ ¹ñ³Ï³Ý ÃíÇ Ãí³µ³Ý³Ï³- ݳñÙ³ïÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿£ 3)-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ 3. 2. ÇÝãå»ë ݳ¨ x (0. ³å³ y > 0£ 3) y = √$x ýáõÝÏóÇ³Ý ³×áÕ ¿£ 4) ºÃ» x → +∞. áñ 0-Ç Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ïÁ 0 ¿£ 2) гïÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó. . ÝáõÛÝå»ë Ó·ïáõÙ ¿ åÉÛáõë ³Ýí»ñçÇ£ x-Ç ³ÛÉ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ѳïÏáõ- ÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿£ ²ÝóÝ»Ýù xOy Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ y = √$x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ Ï³éáõóÙ³ÝÁ£ 247 . x x 2 6 ·) y = − −−. ¹) y = −−. µ) y = −−.

³å³ x < √$x £ 248 . ³Û¹ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÇ ëϽµÝ³Ï»- ïáí. ¹³ 1) ѳïÏáõÃÛáõÝÝ ¿£ (1) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x > 0 ¹»åùáõÙ ¹³ë³íáñí³Í ¿ Ox ³é³ÝóùÇó í»ñ¨. ³) »Ã» 0 < x < 1. ³å³ A Ï»ïÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É ݳ¨ A(x. y) Ïááñ¹Çݳï- 1 x x Ý»ñÁ£ лÝó ¹³ ¿É (2) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ Ï»ï ¿£ ÜÏ. áñ (1) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ (1) ýáõÝÏódz- ÛÇ 1) . 45 ò³Ýϳó³Í áã µ³ó³ë³Ï³Ý y-Ý»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ A(y . y) Ï»ïÁ (ÝÏ. y) Ï»ï»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÃÛáõÝÝ ¿É Ñ»Ýó x = y 2 (y ≥ 2 0) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÝ ¿£ ê³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ y ≥ 0 ¨ x ≥ 0 ¹»åùáõÙ x = y 2 ¨ y = √$x ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý x ¨ y ÷á÷á˳ϳÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÙǨÝáõÛÝ Ï³åÁ. ¹³ 2) ѳïÏáõÃÛáõÝÝ ¿£ ¶ñ³ýÇÏÁ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ ³×áÕ ýáõÝÏódz.5) ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ Æñáù. áñ (1) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ A Ï»ïÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ (2) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ Ñ»ï£ ê³Ï³ÛÝ ³ÏÝѳÛï ¿ ݳ¨ ѳϳé³ÏÁ£ ºÃ» A-Ý (2) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ Ï»ï ¿. x → +∞ ¹»åùáõÙ ·ñ³ýÇÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï»ï»ñÇ ûñ¹ÇݳïÝ»ñÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ù»Í³ÝáõÙ »Ýª ¹³ ѳïÏáõÃÛáõÝ 4)-Ý ¿£ (1) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ³ÝÁݹѳï Ïáñ ¿ª 5-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÁ£ Üß»Ýù √$x ýáõÝÏódzÛÇ ¨ë »ñÏáõ ѳïÏáõÃÛáõÝ. √$x) ï»ëùáí£ ¸³ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. ³å³ ³ÛÝ Ý³¨ (1) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ Ï»ï ¿£ ²ÛëåÇëáí. 5-ñ¹ ѳïÏáõÃÛ³Ý ³å³óáõÛóÁ ÏÑ»ï¨Ç (1) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ ¹Çï³ñ- ÏáõÙÇó£ Ü³Ë ¹Çï³ñÏ»Ýù x = y 2(y ≥ 0) (2) ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ å³ïÏ»ñ»Ýù Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÁ ÝáõÛÝ xOy Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³- ϳñ·áõÙ£ ²Û¹ ·ñ³ýÇÏÇ y(y ≥ 0) ûñ¹ÇݳïÝ áõÝ»- y óáÕ Ï»ïÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ Oy ³é³ÝóùÇ íñ³ Ýß»Ýù (0. 45). y = √$x (x ≥ 0) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ x = y 2(y ≥ 0) å³ñ³µáÉÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿£ лßï ¿ ï»ëÝ»É. ³Û¹ Ï»ïáí y ï³Ý»Ýù Ox ³é³ÝóùÇÝ ½áõ·³Ñ»é áõÕÇÕ ¨ í»ñçÇÝÇë íñ³ í»ñóÝ»Ýù x = y 2 ³µëóÇë áõ- 1 Ý»óáÕ A Ï»ïÁ£ A Ï»ïÁ Ïáõݻݳ A(y 2. ¹³ 3)-ñ¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ ¿.

ÇëÏ (1. ëï³- ÝáõÙ »Ýù x2 < x. ») x = y + 5. 46 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ y = √$x ýáõÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ¹³ë³íáñí³Í ¿ y = x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇó Ý»ñù¨ (ÝÏ. µ³Õ¹³ï»ù Ñ»ï¨Û³É Ãí»ñÁ. 4. 1) ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ y = √$x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ y = x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇó í»ñ¨.5£ 692. Æñáù. ¹) x = 2y − 4.5.5 ¨ √$0. 2. ¹) −− ¨ /−−£ 7 7 249 . x < 1 ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù³ëÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí x > 0 Ãíáí. áñ (0. áñï»ÕÇó ѳßíÇ ³éÝ»Éáí √$x ýáõÝÏódzÛÇ ³×áÕ ÉÇÝ»ÉÁ.5. 4. 3. ½) x = 2y2. 1 $1 ³) 2 ¨ √$2 µ) 3 ¨ √$3 ·) 0.5.5. 46)£ 690. 3. ·) x = y2. 1. ³å³ x > √$x £ ²Ûë ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³ÝáõÙ »Ýù. ú·ï³·áñÍ»Éáí y = x2(x ≥ 0) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁª Ùáï³íáñ³å»ë áñáß»ù √$y -Á y-Ç Ñ»ï¨Û³É ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ³) 1. ³) à±ñÝ ¿ y = √$x ýáõÝÏódzÛÇ áñáßÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ£ µ) Âí³ñÏ»ù y = √$x (x ≥ 0) ýáõÝÏódzÛÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ·) à±ñ ÏáñÝ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ y = √$x(x ≥ 0) ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏ£ 691. y ≥ 0 ¹»åùáõÙ£ 693. 5.5.5. 8. 6. µ) x = −5y.5. 2. ³) x = 2y. 7.5.5. ú·ï³·áñÍ»Éáí y = x ¨ y = √$x ýáõÝÏódzݻñÇ ·ñ³ýÇÏÝ»ñÁ. γéáõó»ù ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ. 6. ëï³ÝáõÙ »Ýùª √$x2 < √$x ϳ٠x < √$x£ ÜÙ³Ý Ó¨áí óáõÛó ¿ ïñíáõÙ Ñ»ï¨Û³É ѳïÏáõÃÛ³Ý ëïáõÛ·áõÃÛáõÝÁª µ) »Ã» x > 1. +∞) ÜÏ. 7. 8 µ) 0. 5.

¹) y = √$−x. µ) √$7 > √$4.4. áñ ³) √$10 > √$5. ³) y = √$|x|. ») y = −√$−x. ¹) √$0. 694. ½) y = √'x − 4£ 250 .5 > √$0. ·) √$0. µ) y = |√$x − 1|.4£ 695. ú·ï³·áñÍ»Éáí √$x ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁª óáõÛó ïí»ù.9 > √$0. γéáõó»ù ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ. ·) y = −√$x.

4 6 2 5 9 1 2 1 7 3 3 Á) 7 −− · 2 −− − 12 −− : −− + 3 −− + 2 −−: 2 3 4 2 8 4 гßí»ù (699-701).2 − −−).0.575 : 0.1.499 + 1. 21 21 41 41 3 5 1 2 1 ¿) −− : −− + 2 −− · −− − 1 : 1 −−.51 : 0.1. Å) (1.8) · 12. ³) (+1) + (−2) + (−4) + (+5).75) · 99. ·) 15.02 + 0.002 + 0.48 : 4 .4 .014) + 4.4 : 0. ½) (1.875) · 0.09 · 37 .7.25 : (10 .58).1 : 0.22 : 11 + 0.25 : 5.086). ÊܸÆðܺð ÎðÎÜàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð гßí»ù (696-697).125 .105 + 0.96.2. ³) 2 −− : (1 −− − −−) + (−− + −−) : 3 −−.8 − −−) · (3 + 5 −−− − 0.6 · 5 .24 − 13. 697.005 + 8. ·) 0. µ) 7 · 4 + (0. 2 20 8 5 ») 4 · −−− 10 − 19 −−−.1.08.5 : (0.215 + 1. É) 0.0002.9 + 0.2.2 + 0.48 : 0. ³) 48 · (0.4. Ç) (1. ¹) 0.37 . ») (64 · 4 · 0. 1 1 1 1 ») − −−− − −−− − −−−− − −−−−−−.5 : 0. ³) 4.1. гßí»ù Ãí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ.73) · (0. 15 12 103 4 32 1 3 8 ·) (−− + 0.0. Ã) 2. ¿) 4.4 : 5 + 0.2). 1 ·) (8. ½) 24 −−− : 4 − 18 −−− : 3.072 : 0.44 · 25 + 0. 4 2 5 4 6 6 2 7 30 1 9 µ) (−−− + 1 −−−) · −−− − (2 : 2 −−) · −−−.08) : 5. µ) 21. 3 1 2 3 5 1 699.012: 698.24 + 3.05) : 0.17 + 0.3 · 0.25.6 + (−0.75 · 3. 2 5 25 251 . Á) 8. 100 10 1000 10000 ½) (−0. µ) (−3) + (+1) + (−2) + (−3) + (+4) + (+3). 696.5 : 0.075 .12).02).2 : 1. ¹) 5 : 4 .25.25 · 3 + 1.5) : 0.5. 5 ¹) 0.

075 : 1. 3 8 1 3 ¹) (2 −− + 0.375) · −− 2.063 : 1. 25 16 2 3 1 1 ¿) 3 −− · 1 −− + (2.4 · 3 −− + 2 −−− · 4. 4 50 16 7 5 1 ½) 1.214 − −−) : −−− + (1 −−− + 0.4 · 2. µ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−.15 − 6 · 0.125 + 4 −− · 0.39) : −−− 6 25 50 702.456 : −−− + −−− : 0.17 + 6.5 3. ³) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.26 · 1.5 + 16. 0.13) · 0.3 (0.4 ·) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−. ½) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: 1 18 33 14 − 15 −− : 2 (−−− − 0.08 : 1.44 − −−− · 0.5 + 2 −− + 3 −−) · 3.7125) : 3. 3125 · 1 −− + −−−) : 1. ³) γ½Ù»ù 1-Çó 20 µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï£ µ) ø³ÝDZ Ãí³Ýß³Ý Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ÙdzÝÇß ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ. 4 5 80 1 1 Á) 3.3 : 0.112 · 0.26).4 1.1 −−− − −−− 20 75 25 1 3 1 11 (1.72 − 0.88 · −−− + (1.34 700.5 + 4 −− + 2 −−− 3 −− · 1.5 − −− · (−−− + 3.125 2 5 4 11 701. 1 62 4 1 −−− + 4.3 3 4 5 40 ») −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.55 + 2. 24 36 15 35 5 Å) 2.8) · 0.5 − 1. ù³é³ÝÇß.5 28. 2 5 4 −− · 75 5 −− · 2 −− 3 6 7 2 2 1 1 3.9 + 19.83 1 2 3 2 (−− + 0.1 − −−−).15 − 1 −−−) : (2 −− − 1 −− + 0.28 20. ¹) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−. 4 25 2 4 1 1 11 ») (2. »ñÏ- ÝÇß ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ£ ·) ø³ÝDZ Ãí³Ýß³Ý Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É »é³ÝÇß. µ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.04).104 − 0. n-³ÝÇß ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇÝ£ 252 . ³) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−. ¹) −−−−−−−−−−−−−−−−: (0.3 (7.5 + 6.63 − 5.7) : (0.8.5 · 4 −− 3 15 3 2 ·) −−−−−−−−−−−−−−−−−.0625 − −−−) · 16: 72 12 0.4 + 0. 4 25 11 13 8 Ã) (1 −−− + −−−) · 1.2 + 11.5625.

−−. 2) 25 · 3 · 7. 1 1 1 1 ·) (− −−) · (− −−) · (− −−) · (− −−).3 · 1..3. ·) −1 −−. 0.3.. µ) −2. m m m m ¿) (−−) · (−−) · (−−) · (−−). ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ. ·) y · y2 · y3 · y4. −1. Á) (ab) · (ab) · (ab). −−. −−....1. ¹) ab · ab . 5 5 5 5 ») a · a · a · b · b · b. 1 1 1 3 3 1 1 2 5 11 ·) −−. −0.703. 2 ») x y · x y . µ) (−2) · (−2) · (−2). ³) à±ñ áã ѳí³ë³ñ Ãí»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÝ »Ý Çñ³ñ ѳí³ë³ñ£ µ) à±ñ ¹»åùáõÙ (a + b)2-Ý ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí ã¿£ ·) à±ñ ³ÙµáÕç Ãí»ñÇ ÙÇç¨ »Ý ·ïÝíáõÙ µáÉáñ ¹ñ³Ï³Ý ϳÝáݳíáñ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÁ£ 707. áñÇó Ñ»ïá ëï³óí³Í Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¹³ñÓ»É ¿ −15. ³) a3 · a2. ³) 7 · 7 · 7 · 7 · 7.2.5 ¿£ Üßí³Í Ãí»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõ- ñÁ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ ³é³Ýóùáí ï»Õ³÷áË»É »Ý Ó³Ë 2 Ùdzíáñáí. −0. 4 4 4 4 m−n m−n m−n Ã) (x + y) · (x + y) · (x + y).5.3 · 1. ³) 1 · 2 · 3 . · 99 · 100 ÃÇíÁ£ 706.. 2 1 3 1 ¿) −− x2y3z · 2 −− x3yz. 0.3 · 1.5. − −−. ÀÝïñ»Éáí ѳñÙ³ñ Ùdzíáñ ѳïí³Í Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ª Ýß»ù Ãí»ñÁª ³)1. −−. 2 3 2 ½) 2xy · 4x2y3. − −−. − −−−: 2 4 8 4 8 3 6 3 6 12 704. µ) b · b2 · b3.3 · 1. −1 −−. Å) −−−−− · −−−−− · −−−−−: 3 3 3 708.5£ ø³ÝDZ Ï»ï ϳñ£ 705. 0. Á) −− a3bc2 · 2 −− abc2: 3 3 4 2 253 .5. ¹) 1. 13 · 14 · 15 ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ Ý»ñϳ۳óñ»ù å³ñ½ Ãí»ñÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÇ ï»ëùáí µ) ¶ï»ù Ñ»ï¨Û³É Ãí»ñÇ ³Ù»Ý³÷áùñ ÁݹѳÝáõñ µ³½Ù³å³ïÇÏÁ ¨ ³Ù»Ý³Ù»Í ÁݹѳÝáõñ µ³Å³Ýáñ¹Á£ 1) 52 · 74 ¨ 490 · 175. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ·ñ³é»ù û·ï³·áñÍ»Éáí ³ëïÇ׳ÝÁ. ½) x · y · x · x · x · y · y · y. −0.05. Âí³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ Ýßí³Í »Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ï»ï»ñ£ ²Û¹ Ï»ï»ñÇÝ Ñ³Ù³- å³ï³ë˳ÝáÕ Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ −1.2. 1. 34 · 54 · 72 ¨ 10000: ·) 7-Ç á±ñ ³Ù»Ý³Ù»Í ³ëïÇ׳ÝÇ íñ³ ¿ µ³Å³ÝíáõÙ 1 · 2 · 3 · .

5a3: 14 712. ¹) (x2)4. ¿) (xy2)3.320£ ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ (711-715). µ) 3(a − b + c). ·) 5x − 3y − (3x + 6y) + (7x − y) − (8x − 15y). Á) (0.(2xy3)2. É) (1. Ã) (5a − b) · (−2a − 3b).9pq − 5. µ) 0. ¹) 0. ½) 5a2b2b .3qp. ³) m3 · m2 + m · m4. Ï) (2ab5)6. ³) (3ab − 2ac) − (5ab − 7ac) + (2ac − 3ab) − (7ac − 5ab). 1 1 1 ·) 2x · xy − 3x2 · −− y.5a)2. гٻٳï»ùª ³) 1020 ¨ 9010. µ³ó»ù ÷³Ï³·Í»ñÁ. Å) (−3b − 5b) · (7a − b): 714. Ç) (0. ³) (a2)3. ¿) (2a − 3b) · (3x − 2y). 1 2 ·) 2a2 − 1 −− a2 − 5 −− a2. µ) x6 · x · x2 + x3 · x3 · x3. Ñ) (1.2pq + 7. ³) (a + b − c) · 4. ») (−2abc) · (5a − 7b − 3c). Á) 12a − (3b − 5a). Å) (−− y5).8a2b)2 − 3ab2 · 0. ·) (x4)2. ½) (3b5)2.110 ¨ 0. µ) (4m − 2p + 3q) − (4p − 2q + 3m) + (4q − 2m + 3p). 1 4 3 3 Ã) (−− x7). Á) (a2bc3)2. ¿) 7x − (x + 5). 2 3 5 ») (2mn2)3 − 3m2n6m. ¹) 20a − (4b − 5c) + (−17a + 3b − c) − (2a − 2b − 16c): 254 . µ) (a3)3.2ab2 · 3ba. ¹) 3a2b − 2ab2 + b3) · 2a2b2. ú·ï³·áñÍ»Éáí ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ¹) −− p2q · 6q2 − 7pq2 · −− pq.1a2b7c11)4: 710. 709. 2 4 Ë) (ab2c3)4. 1 ¿) (3x2y4)3 + 7x4y3 · −−− x2y9. 3 3 ») 2m2n2 . ½) (−5ab + 7ac − bc) · (−2abc).5n · 2m3 · n + 3m3 · n · n. Á) (5a − 7b) · (−8y + 2x). 711. Ã) (6m2 − 2n) − (5n − m2). ³) 12ab + 5ab − 7ab. ½) (5xy3)2 .2z4)2. µ) 8xy − yx + 6xy. ») (2a2)2. ·) 2x · (−7a − 3b + 2c). Í) (3ab)2. Å) (3p + 10q2) − (2q2 + 5p): 713.ab · 3ab2 .

718. ¿) 14anx − 21bny − 7n. ») mx − nx + px. µ) (a − 8)2. 4 ·) 121x4 + 44x2 + 4. ³) m2 − n2. Á) 4a2b2 − 9c2. ½) 9a2b4 + 30ab2c + 25c2: ì»ñÉáõÍ»ù ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ (720-722). ¹) 85ab − 170a. Ã) (x2 − 2x + 5)(x2 + x − 3). ») x6 + 4x3 + 4. ¹) 81 − 9a2. ½) x4 + 10x2 + 25: 1 719. ·) 3(x − 2y) + 2(x − 3y). ¹) (3a − b)2. µ) 1 − x2. ¹) 49x2 − 14x + 1. ³) x(x + y) − y(x − y). ») 64a2b2 + 48abc + 9c2. ·) (2 + a)3. 720. ½) 121 − 9p4. ³) 4ax − 2bx. É) x3 − 1. Ë) a6 + b6.2p3 + 3q4)2: 2 717. Ï) 27p3 − 8q3: 255 . ¿) (a + 2)(a − 1) − (a + 3)(a − 2). ·) 4 − 4x + x2. ½) (x + 4)(x − 2) − (x + 2)(x − 1). µ) (m − n)3. ») m4 − n2. µ) 2a2 − 2a. ³) x2 + 2x + 1. µ) 0. µ) 2(a + b) + 3(a − b). ½) (0. ·) 48xy − 3bxy2. ³) x2 + x + −−.715.56k2 − 9. 1 2 ¹) (xy + −− y). Å) (x2 − 3x + 7)(−3 + 5x + 2x2): Ü»ñϳ۳óñ»ù µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ ï»ëùáí (716-717).81b4 − a2c2. ») (5m2 − 2n3)2. ¹) 2. ½) 8abx − 6acy − 10a.09 + 0. 716. ·) 64x2 − 1. Í) m6 − n6. Ç) a3 + b3. 1 1 ¿) 9a2b2 − y2. ¹) m(p + 2q) − p(m − 3q). ³) (y + x)3. ») (a + 2)(a − 1) − (a + 1)(a − 2). Á) 63xy − 84y2 + 98y: 721. ») (10 − x2)3. µ) a2 − 6a + 9. ³) (x + y)2. Ã) −− x2 − −− y2. ½) (x2 + y2)3: Ü»ñϳ۳óñ»ù »ñϳݹ³ÙÇ ù³é³Ïáõëáõ ï»ëùáí (718-719). Á) (n + 7)(n − 5) − (n + 9)(n − 7).6kp + 9p2. ·) (2a − 3b)2.6a + a2. 4 9 Å) 0.

³å³ DZÝã ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ A = υ · t µ³Ý³Ó¨Á£ 256 . ³å³ DZÝã ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ A = P M µ³Ý³Ó¨Á£ ·) ºÃ» x-Á ѳݹÇë³ëñ³ÑÇ Ù»Ï ß³ñùÇ ï»Õ»ñÇ ÃÇíÝ ¿. ¿) 81q2 − (p + 6q)2. ³) ºÃ» a-Ý ¨ b-Ý áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÝ »Ý. ·) (a − 4)2 − 16. µ) −−−−−−. ½) 9 − x2 − 2xy − y2. D = 2(a + b) µ³Ý³Ó¨»ñÁ£ µ) ºÃ» P-Ý ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÝ ¿ (1 Ï·-Ç ³ñÅ»ùÁ). Ç) −−−− · −−−−−. ½) −−−−− + −−−−−. ») 36m2 − (m + 9)2. Á) 4 − a2 − 2ab − b2: 723. µ) x2 + 2xy + y2 − 1. ·) −−−− − −−−−−. B = 4k µ³Ý³Ó¨»ñÁ£ ») ºÃ» υ-Ý ·Ý³óùÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ ¿. ³å³ DZÝã »Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ A = k2. ³å³ DZÝã ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ M = x · y µ³Ý³Ó¨Á£ ¹) ºÃ» k-Ý ù³é³Ïáõëáõ ÏáÕÙÝ ¿. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ó¨³÷áË»ù ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ. 722. x−y x x−1 1−x m−n n−m m n2 a 3a b ¿) −− · −−−. ·) −−−−−−−. É) −−−−− : −−−−−: 2y2 3 a+1 4x 3x2 726. 1 1 1 1 1 ³) −− + −−. t-ݪ ß³ñÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ. 24 168 26ax 17x2y3 ³) −−−. 2x − 4y (3 − a)2 m2 − n2 a3 − b3 ³) −−−−−−−. Îñ׳ï»ù Ïáïáñ³ÏÁ. µ) x − −−. Á) −−−−−−−−−: 24a3bc3 450m5np2q4 1−x 9xy3(b − a) 724. ³å³ DZÝã »Ý áñáßáõÙ A = a · b. ·) −−−−. 42 256 39a2 51xy5 16a2b3c5 120m2n5pq x−1 6x3y2(a − b) ») −−−−−−. ¹) −−−−−. ¹) −−−−−−: x2 − 4y2 a2 − 3a (n − m)2 a2 − b2 725. ½) −−−−−−−−−. a 2 a a−b a+b 1 1 a 2 m n ¹) −−−−− + −−. ¹) p2 − 2pq + q2 − 4. ÇëÏ M-Áª Ýñ³ ù³Ý³- ÏáõÃÛáõÝÁ (Ï·). ») −−−−− − −−−−−. ³) (x + 1)2 − 4x2. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ. Ã) 3a · −−. n 2m 2x 8xy a x2 a + 1 7a x−2 2−x Å) 7x : −−−. ¿) −−−−−. ÇëÏ y-Áª ß³ñ- ù»ñÇ ÃÇíÁ. Á) −−− : −−−−. µ) −−−.

³) 4x + a = 6x − 8. 2x + 5y = 25. 7x + 5y = 2. 4x + 3y = −4. x + y = 13. 4x + 4y = 1. 47-Áª µ³ó³ïñ»ùª DZÝã »Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ A = ab − a2.727. 2x − 3y = 5. Á) 3x − a(b + x) = a(b − x) − 2(a − x): ÈáõÍ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (729-731). A = ab + a2 ÜÏ. ú·ï³·áñÍ»Éáí ÝÏ. Ç) { É) { 2x + 3y = 1. ³) { µ) { y = x − 4. ¿) { Á) { 5x + 3y = −1. ») { ½) { 2x + 4y = 90. 3x + 4y = 230. ·) 5a + 6x = 8x − 3a. x − 3y = 12. y = 5x. µ) 3x + a = 4x − 2b + 3a. x − 3y = 4. ¹) 7a − b − 4x = 3b + 5x − 2a. 8x − 9y = 1. 729. 3y = 4x + 1. 4x + 3y = 15. ½) 5(x − b) = 2(a − x). 4x − 7y = 2. ») 2(x + a) = 3(x − a). 2x + y = 8. 47 µ³Ý³Ó¨»ñÁ£ 728. Ã) { Å) { 6x + 5y = 1. 3x + 4y = 7. ·) { ¹) { 13x = 2y + 15. гٳñ»Éáí a-Ý ¨ b-Ý ïí³Í Ãí»ñª ѳí³ë³ñáõÙÁ ÉáõÍ»ù x-Ç Ýϳï- ٳٵ. 13x − 14y = 27. ¿) a − (a + b)x = (2 − a)x = (2 − a)x − (3 + bx). 3x + 3y = −5: 257 .

4 1 −− x − −− y = 1: 3 2 3 2 1 1 5 731. Á) { −−−−− − −− = 1. 4 2 3x − 2y 5x − 3y 2x − y + 3 x − 2y + 3 Ã) { −−−−−−− + −−−−−−− = x + 1. 3 1 −− x − −− y = 2. 7 x + 3y x − 2y x+y x ¿) { −−−−−− = −−−−−− + 31. ½) 3 1 { −− x + −− y = −5. 3 5x 35y −−− − −−− = 0. ³) ÆÝãå»±ë »Ý ïáÏáëÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ïáí£ µ) ÆÝãå»±ë ÷á˳ñÇÝ»É ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÁ ïáÏáëáí£ ·) ÆÝãå»±ë »Ý ·ïÝáõÙ ïí³Í ÃíÇ ïáÏáëÁ£ ¹) ÆÝãå»±ë ·ïÝ»É ÃÇíÁ Ýñ³ ïí³Í ïáÏáëáí£ 258 . ¹) 7 { −− − −− = − 1. 2 3 3 x + y = −− (x − y) + 27. ·) { ¹) { 2x + 6y = 3. 5x + y = 3. ³) 4 1 { −− y = −− x − 1. 1 1 1 1 ») 2 1 { −− x − −− y = 1. 5x − 2y = 3. 2 x+y 3 x − −−−−− = 3. 730. 2 5 −− y = −− x − 1. 4x + 3y = 2. 2 7 3x − −− y = 0. Å) { −−−−−−−−− − −−−−−−−−− = 4. 5 2x − 3y 3 4x − 3y −−−−−−− + −−−−−−− = y + 1. µ) { 2x − −− y = 4. x − 2y = 5. 5y + x = 7. 2x + 2y = 5. 3 12 2 1 ») { 3(3x − y) + −− (x − 2y) = 17. 5 ½) { 2(2y − x) + −− (y + 3x) = 1. 4 5 2 1 1 x y ·) { −− x + −− y = 6. 3x − 5y = 4. 3 4 3x − 4y + 3 4x − 2y − 9 −−−−−−−−−− + −−−−−−−−−− = 4: 3 2 4 3 732. ³) { µ) { 2x + 3y = 4. 3 4 3x − 4y = 4. 3x − y = 2.

ÇëÏ ãáñ³óÝ»Éáõó Ñ»ï᪠12%£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí ûè³ó³í ѳó³Ñ³- ïÇÏÁ ãáñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïᣠµ) ê»ñÙ»ñÁ ³ÝÓñ¨Ç ï³Ï ÙݳÉáõó Ñ»ïá 20%-áí ͳÝñ³ó³Ý£ ºñµ ¹ñ³Ýù ãáñ³óñÇÝ.2-Ç 50%-Á. ½³Ý·í³ÍÁ å³Ï³ë»ó 20%£ ²ñ¹Ûáù ëï³óí»±ó ëϽµÝ³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍÁ£ 737. ØÇ ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñ»ÉÇë µ³ÝíáñÇ ³ñï³¹ñáճϳÝáõÃÛáõÝÁ ³í»É³ó³í p%-áí£ (³ñï³¹ñáճϳÝáõÃÛáõÝÁ Ùdzíáñ ųٳݳ- ÏáõÙ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÇ ù³Ý³ÏÝ ¿)£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí Ïñ׳ïí»ó ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ͳËëí³Í ųٳݳÏÁ. ØÇ ¹»ï³ÉÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ÷áùñ³ó³í 40%-áí£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí ³í»É³ó³í ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáճϳÝáõÃÛáõÝÁ£ µ) ÞÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ³í»É³ó³í 80%-áí£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÃÇíÁ ³Û¹ ³ß˳- ï³ÝùÁ ÝáõÛÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ ³í³ñï»Éáõ ѳٳñ. µ) 1.733. ¶ï»ùª ³) 100-Ç 25%-Á.2-Ç 3%-Á£ 734. ¹) 30-Ç 20%-Á. »Ã» ³ÛÝ ëϽµáõÙ 50 ï ¿ñ£ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ£ гó³Ñ³ïÇÏÇ ËáݳíáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ çñÇ å³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ïáÏáëÝ»ñáí£ 736. áñ Ýáñ ëï³óí³Í ѳٳÓáõÉí³ÍùáõÙ åÕÇÝÓÁ ϳ½ÙÇ 40%£ 735. µ) p = 20£ 738. »Ã» ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ- ï³¹ñáճϳÝáõÃÛáõÝÝ ³í»É³óíÇ 20%-áí£ 259 . ·) 200-Ç 30%-Á. ³) êïáõ·áõÙÇó å³ñ½í»ó. ½) 4. áñ ëï³óí³Í çñáõÙ ³ÕÇ å³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙÇ 2%£ µ) 10 Ï· ½³Ý·í³Íáí åÕÝÓÇ ¨ ³Ý³·Ç ѳٳÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõݳ- ÏáõÙ ¿ 45% åÕÇÝÓ£ àñù³±Ý Ù³ùáõñ ³Ý³· å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É ³Û¹ ѳٳÓáõÉí³ÍùÇÝ. ³) ÌáíÇ çáõñÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 5% ³Õ (½³Ý·í³Íáí)£ ø³ÝDZ ÏÇÉá·ñ³Ù Ãáñ³Í çáõñ å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É 50 Ï· ÍáíÇ çñÇÝ. »Ã» ³) p = 25. ³) ØÇÝ㨠ãáñ³óÝ»ÉÁ ѳó³Ñ³ïÇÏÇ ËáݳíáõÃÛáõÝÁ 20% ¿ñ£ ²Û¹ ѳó³Ñ³ïÇÏÇó 10 ó ãáñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ýñ³ ½³Ý·í³ÍÁ ÷áùñ³ó³í 100 Ï·-áí£ àñáß»ù ѳó³Ñ³ïÇÏÇ ËáݳíáõÃÛáõÝÁ ãáñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïᣠµ) ä³Ñ»ëïáõÙ å³ÑíáÕ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ ËáݳíáõÃÛáõÝÁ 20% ¿ñ£ âá- ñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ËáݳíáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ³í 15%£ àñù³±Ý ¹³ñÓ³í ѳó³Ñ³ïÇÏÇ ½³Ý·í³ÍÁ. ») 30-Ç 6%-Á. áñ ѳó³Ñ³ïÇÏÇ ËáݳíáõÃÛáõÝÁ 23% ¿.

2. áñù³Ý Ïáå»Ïáí áñ ³ÛÝ Çç»óí»É ¿£ à±ñÝ ¿ñ ·ñùÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ·ÇÝÁ£ µ) î³ñµ»ñ Ù³ÏÝÇßÇ »ñÏáõ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñ áõÝ»Ý 160 ÏÙ/Å ¨ 140 ÏÙ/Å Ù³ùëÇÙ³É ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñ£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí ¿ »ñÏñáñ¹ Ù»ù»Ý³ÛÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ÷áùñ ³é³çÇÝÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÇó£ ø³ÝDZ ïáÏáëáí ¿ ³é³çÇÝ Ù»ù»Ý³ÛÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù»Í »ñÏñáñ¹Ç ³ñ³·áõÃÛáõÝÇó£ 740. 739. ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù. ·) ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É í»ñç³íáñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï. $3 $3 ·) 2√$50 ¨ 3√$32. ¹) /−− ¨ /−−. ·) √$3 + √$5. 771. 3.2730015 . îí³Í ¿ y = x2 ýáõÝÏódzݣ ÆÝãåÇëDZ Ãí»ñ »Ýª é³óÇáݳÉ. 6.01 ×ßïáõÃÛ³Ùµ£ 745. ¨ 0.272999143. µ) ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ÙµáÕç ÃÇí. ¹) √$16 − √$23: 742.. µ) √$27 ¨ 3√$2.15 µ) 0. 7. ³) ¶ñùÇ ·ÇÝÁ Çç»óí»ó ³ÛÝù³Ý ïáÏáëáí. 4.. 9£ ¶ï»ù Çé³óÇáÝ³É ³µëóÇë- Ý»ñÇ Ùáï³íáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ å³Ï³ëáñ¹áí 0. Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³ Ýß»ù Ù»Ï é³óÇáÝ³É ¨ Ù»Ï Çé³óÇáÝ³É ÃÇí. 1. 5. Üß»ù »ñÏáõ Çé³óÇáÝ³É ÃÇí.. 8.5 ¨ 0. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ é³óÇáݳÉ.. áñ é³óÇáÝ³É ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÁ ³) ÙÇßï ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ Çé³óÇáÝ³É ÃÇí. ³) 0. ³Û¹ ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÇ ³ÛÝ Ï»ï»ñÇ ³µëóÇëÝ»ñÁ. û± Çé³óÇáÝ³É ÃÇí ¿ª ³) 1 + √$3. û Çé³óÇá- ݳÉ. áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý ïí³Í Ãí»ñÇ ÙÇç¨. 8 2 $4 $25 $45 $45 ») 2/−−− ¨ 3/−−−−. µ) 1 − √$5. ¹) ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Ýí»ñç å³ñµ»ñ³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï£ 744. ½) 5/−−− ¨ 4/−−−£ 75 243 72 32 260 . ³ÛÝå»ë áñ Ýñ³Ýó ³) ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ é³óÇáÝ³É ÃÇí£ µ) ²ñï³¹ñÛ³ÉÁ ÉÇÝÇ é³óÇáÝ³É ÃÇí£ ·) ¶áõÙ³ñÁ ÉÇÝÇ é³óÇáÝ³É ÃÇí£ 743. áñáÝó ûñ- ¹ÇݳïÝ»ñÝ »Ýª 0. гٻٳï»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ (³é³Ýó ³ñÙ³ïÁ ѳßí»Éáõ) ³) 5√$12 ¨ 3√$27.

560 + 2/3 −−. µ) −−/−−−−. ·) x3/−−−−. Á) /−−−−−−−−: (1 − √$5)2 √$10 − 3)2 ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª $2 $ 1 750. 4 81x3y 5 8 (1 − √$3 )2 '(√$2 − √$3)2 '(√$7 − 3)2 ¿) /−−−−−−−−−. ») /−−−−−−−−−. 2 25 $ 1 $5 ¹) 6/2 −− − 84 + 4/1−−: 3 16 $3 $3 $3 $3 751. ³) (2/−− + /−−)(/−− − 2/−−).746. 3 x 18 49x4 x '64a2b4 '(√$2 − 2)2 ' 20 ¹) −−/−−−−−−. ¹) √'(√$10 − 4)2: 747. 8 8 35 35 $ 1 $1 ·) /4 −− = 4/−−: 2 2 749. ·) √'32(2 − √$7)4. 5 4 $ 1 $ 9 ·) 2/8 −− − 136 − 5/1 −−−. µ) /6 −−− = 6/−−−. 5 9 $3 $ 3 µ) 15/−− − 0. 5 8 8 5 261 . ¹) √'48(√$5 − 3)4: 748. ²ñï³¹ñÇãÁ ¹áõñë µ»ñ»ù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³ÏÇóª ³) √'3(2 − √$5)2. µ) √'(5 − √$5)2. ÖDZßï ¿ ³ñ¹Ûáù ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁª $ 3 $3 $ 6 $6 ³) /3 −− = 3/−−. ½) /−−−−−−−−. ³) 10/−− − 0. µ) √'18(√$3 − 2)2. ²ñï³¹ñÇãÁ ¹áõñë µ»ñ»ù ³ñÙ³ï³Ýß³ÝÇ ï³ÏÇóª 2 3 $a5x2 12a2b $ ³) −− a √'72a3b. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª ³) √'(1 − √$3)2. ·) √'(√$2 − √$3)2.5160 + 3/1 −−.

·) −−−−−−. ½) 5b − 7. Å) −−−−−−. ¿) −−−−−−. ·) a − b. ¹) −−−−−−. √$2 √$3 √'x − y √'a + b x+3 a−b 1 1 ») −−−−−−. µ) a − b2. ½) −−−−−−−. b > 0) ³) a2 − b. √$3 − √$2 √$3 + √$2 √$2 − 1 √$2 + 1 √$2 (√$5 + √$3)(4 − √$15) (√$75 + √$50)(5 − 2√$6) ·) −−−−−−−−−−−−−−−−−. Îáïáñ³ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÁ ³½³ï»ù Çé³óÇáݳÉáõÃÛáõÝÇóª 2 6 1 a+b ³) −−−. µ) −−−. ¹) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−: √$5 − √$3 √$3 − √$2 753.) 2 ¹) (√'11 + 6√$2 − √'11 − 6√$2 ) : 2 √$3 + √$2 √$3 − √$2 √$2 + 1 √$2 − 1 √$2 + 3 752. ¿) ab − 1. Á) −−−−−−. ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ù ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ï»ëùáí ¨ í»ñÉáõÍ»ù ³ñï³¹ñÇãÝ»ñǪ (a > 0. ») 2 − 3a. µ) 4 − 2√$3. $5 $3 $5 $3 µ) (3/−− − /−−)(3/−− + /−−). Ç) −−−−−−−.2 + √'13 − 5√$4. √'x2 − 9 √'a2 − b2 1 + √$2 1 − √$2 3 a a−b m−n Ã) −−−−−−. µ) −−−−−− + −−−−−− − −−−−−−. É) −−−−−−−−. Á) a − bx2: 754. √$3 − 5 √$a − a √$a + √$b √$m − √$n √'x − 3 + √'x + 3 √'a − b − √'a + b Ë) −−−−−−−−−−−−−−−. ¹) a − 1. Í) −−−−−−−−−−−−−−: √'x − 3 − √'x + 3 √'a − b + √'a + b 262 . µ) √'4 + 2√$3 − √'4 − 2√$3. ·) 7 + 2√$10. ¹) √'10 − 2√$21 + √'10 + 2√$21: 756. ºñϳݹ³ÙÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí Ù»Ï ³ÛÉ »ñϳݹ³ÙÇ ù³é³Ïáõëáõ ï»ëùáíª Ýñ³ÝÇó ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï ѳݻù£ ³) 3 + 2√$2. ·) √'7 + √$24 − √'7 − √$24. ») 10 − 2√$21. ¹) 7 + 4√$3.2 . ½) 7 − √$24: 755. ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª ³) √'3 + 2√$2 + √'3 − 2√$2. 6 5 6 5 ( ·) √'13 + 5√$4. ³) −−−−−−−− − −−−−−−−−.

ä³ñ½»óñ»ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ √$x √$x ³) (−−−−−− + 1) : (1 − −−−−−−). áñ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¿ª 1 1 ³) −−−−−−−− + −−−−−−− = 6. √$x + 1 √$x + 1 1 √$a + 1 µ) (√$a − −−−−−−) · −−−−−−−−−−. ÙÛáõëÁª µ³ñ³Ï (í³é- íáõÙ ¿ 2 ųÙ)£ àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó »ñÏáõ ÙáÙÁ ѳݷóñÇÝ£ ä³ñ½í»ó. √$x − √$y x−y √$m 3 m ¹) −−−−−−− − −−−−−− + −−−−−−: √$m − 6 √$m + 6 36 − m 759. »ñÏñáñ¹áíª 48 ñáå»áõÙ£ ºñÏáõ ËáÕáí³ÏÝ»ñáí ÙdzëÇÝ ù³ÝDZ ñáå»áõÙ ÏÉóíÇ ³í³½³ÝÁ£ ·) سñ¹³ï³ñ Ù»ù»Ý³Ý »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ñ»é³íáñáõ- ÃÛáõÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ 42 ñáå»áõÙ. µ»éݳï³ñÁª 56 ñáå»áõÙ£ ø³ÝDZ ñáå»Çó Ýñ³Ýù ÏѳݹÇå»Ý. 3 + 2√$2 3 − 2√$2 1 3 4 µ) −−−−−−−− − −−−−−−−− = −−−−−−−−. 1 + √$a 1 − √$a − a x−y x√$x − y√$y ·) −−−−−−−− − −−−−−−−−−−. Æñ³ñ Ñ»ï¨Çó ·ñ»óÇÝ ãáñë Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ Ãí³Ýß³Ý. áñ ѳëï ÙáÙÇ Ùݳóáñ¹Á 3 ³Ý·³Ù »ñϳñ ¿ µ³ñ³Ï ÙáÙÇ Ùݳóáñ- ¹Çó£ àñù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ÇÝ í³éí»É ÙáÙ»ñÁ£ 761. ²å³óáõó»ù. ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï í³é»óÇÝ ÝáõÛÝ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ »ñÏáõ ÙáÙ£ ØáÙ»ñÇó Ù»ÏÁ ѳëï ¿ (ϳñáÕ ¿ í³éí³Í ÙÝ³É 4 ųÙ). »Ã» ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹áõñë ·³Ý ³Û¹ ù³Õ³ùÝ»ñÇó Çñ³ñ Áݹ³é³ç£ 263 . ³) ØÇ µñÇ·³¹Á ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ ϳñáÕ ¿ ϳï³ñ»É 36 ûñáõÙ. ÙÛáõëÁª 45 ûñáõÙ£ ²ß˳ï»Éáí ÙdzëÇݪ ù³ÝDZ ûñáõÙ Ýñ³Ýù Ïϳï³ñ»Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ£ µ) ²é³çÇÝ ËáÕáí³Ïáí ³í³½³ÝÁ ÉóíáõÙ ¿ 16 ñáå»áõÙ. ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³é³çÇÝ »ñÏáõëÇ ï»Õ»ñÁ ÷áË»óÇÝ£ êï³óí³Í ù³é³ÝÇß ÃÇíÁ µÝ³- Ï³Ý ÃíÇ ù³é³ÏáõëÇ ¿£ ¶ï»ù ³Û¹ ÃÇíÁ£ 760.757. √$6 − √$5 √$5 − √$2 √$6 + √$2 758.

300 ·. ÇëÏ »ñ»ù ËáÕáí³Ïáí ÙdzëÇݪ x ųÙáõÙ£ ø³ÝDZ ųÙáõÙ ÏÉóíÇ ³í³½³ÝÁ ÙdzÛÝ »ññáñ¹ ËáÕáí³- Ïáí. »Ã»ª ³) a = 12. µ) a = 30. ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ ËáÕáí³Ïáíª a ųÙáõÙ. b = 4. ܳí³ÏÁ A-Çó B ÉáÕáõÙ ¿ a ųÙáõÙ. x = 6. µ) a = 9. ²í³½³ÝÁ ÉóíáõÙ ¿ »ñ»ù ËáÕáí³Ïáí. µ) a = 2. ²é³çÇÝ ËáÕáí³Ïáí ³í³½³ÝÁ ÉóíáõÙ ¿ a ųÙáõÙ. »ññáñ¹áíª c ųÙáõÙ£ ø³ÝDZ ųÙáõÙ ÏÉóíÇ ³í³½³ÝÁ »ñ»ù ËáÕáí³Ïáí ÙdzëÇÝ. ²íïáÙ»ù»Ý³Ý áñáß ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ë³ñÝ Ç í»ñ ³Ýó³í a ÏÙ/Å ³ñ³- ·áõÃÛ³Ùµ. b = 60. ½³Ý·í³Íáí ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 20% ³Ý³·. c = 28. ÙdzÛÝ »ñÏñáñ¹áíª c ųÙáõÙ. »ñÏñáñ¹áíª b ų- ÙáõÙ. c = 30£ 763. b = 24. µ) a = 12. àñáß ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý ë³ñÝ Ç í»ñ ³Ýó³í 42 ÏÙ/Å ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ. b = 3£ 767. ÇëÏ ë³ñÝ Ç í³ñª 56 ÏÙ/Å ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ£ ÆÝãåÇëÇ±Ý ¿ Ù»ù»Ý³ÛÇ ß³ñÅÙ³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý íñ³£ ÈáõÍáõÙ£ ²Ûëï»Õ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Çٳݳɪ ÇÝãåÇëÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ϳñ»ÉÇ ¿ ³ÝóÝ»É ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝ Å³- ٳݳϳÙÇçáóáõÙ£ ¸Çóáõù ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ S ÏÙ ¿£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ·Ý³Éáõ ¨ í»ñ³¹³éݳÉáõ íñ³ª 2 S ÏÙ-Á Ù»ù»Ý³Ý ³Ýó»É ¿ ͳËë»Éáí S S S −−− + −−− = −−− ų٣ 42 56 24 àõëïÇ ß³ñÅÙ³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ S 2S £ −−− = 24 ÏÙ/Å£ 24 765. »Ã» ³) a = 21. »Ã» ³) a = 3. ÇëÏ ë³ñÝ Ç í³ñª b ÏÙ/Å ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ£ ÆÝãåÇëÇ±Ý ¿ Ù»ù»- ݳÛÇ ß³ñÅÙ³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ. b = 45£ 766. b = 20. x = 5£ 764. »Ã» ³) a = 40. ÇëÏ 200 · ½³Ý·í³Íáí »ñÏñáñ¹ ѳٳÓáõÉí³ÍùÁª 40% ³Ý³·£ ø³ÝDZ ïáÏáë ³Ý³· ¿ å³ñáõݳÏáõÙ ³Û¹ ѳٳÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇó ëï³óí³Í ѳٳÓáõÉí³ÍùÁ£ 264 . 762. c = 30. c = 28. ÇëÏ B-Çó A (Ñáë³ÝùÇÝ Ñ³Ï³- é³Ï)ª b ųÙáõÙ£ ø³ÝDZ ų٠ÏÉáÕ³ ·»ñ³ÝÁ A-Çó B.

µ) m1 = 180. m1 ½³Ý·í³Íáí ³Ý³·Ç ¨ ϳå³ñÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõ- ݳÏáõÙ ¿ p1% ³Ý³·. p = 60£ 771. äÕÝÓÇ ¨ ³Ý³·Ç 12 Ï· ½³Ý·í³Íáí ѳٳÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 45% åÕÇÝÓ£ ø³ÝDZ Ï· ³Ý³· å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É ³Û¹ ѳٳÓáõÉ- í³ÍùÇÝ. àñù³±Ý Ù³ùáõñ çáõñ å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É 4% ³Õ å³ñáõݳÏáÕ 300 · Íáí³çñÇÝ. áñå»ë½Ç ëï³óíÇ 3% ³Õ å³ñáõݳÏáÕ çáõñ£ 774. äÕÝÓÇ ¨ óÇÝÏÇ 36 Ï· ѳٳÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 45% åÕÇÝÓ£ ø³ÝDZ Ï· åÕÇÝÓ å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É ³Û¹ ѳٳÓáõÉí³ÍùÇÝ. p = 56. p2 = 70. áñå»ë½Ç ëï³óíÇ 875 ѳñ·Ç ³ñͳã ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ£ 835 ѳñ·Ç 1 · ³ñͳÃÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 0. àñù³±Ý Ù³ùáõñ ³ñͳà å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É 200 · 835 ѳñ·Ç ³ñͳ- ÃÇÝ. p2 = 20 µ) m1 = 35. m1 ¨ m2 ½³Ý·í³ÍÝ»ñáí ѳٳÓáõÉí³ÍùÝ»ñÁ ѳٳå³ï³ë˳ݳ- µ³ñ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý p1 ¨ p2 ïáÏáë ³Ý³·£ ¶ï»ù ³Û¹ ÏïáñÝ»ñÇó ëï³óí³Í ѳٳÓáõÉí³ÍùáõÙ ³Ý³·Ç å³ñáõݳÏáõÃÛ³Ý p ïáÏáëÁ. ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ѳٳÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ p2% ³Ý³·£ ºñÏñáñ¹ ÏïáñÇó ù³ÝDZ ·ñ³Ù å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É ³é³- çÇÝÇ íñ³. áñå»ë½Ç ëï³óíÇ 45% ³Ý³· å³ñáõݳÏáÕ 600· ѳٳ- ÓáõÉí³Íù£ 265 . »Ã» ³) m1 = 300. áñå»ë½Ç Ýáñ ѳٳÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõݳÏÇ 40% åÕÇÝÓ£ 773. m2 = 15. p2 = 60. áñå»ë- ½Ç Ýáñ ѳٳÓáõÉí³ÍùÁ å³ñáõݳÏÇ 60% åÕÇÝÓ£ 772. p1 = 40. p1 = 40. ºñÏáõ ѳٳÓáõÉí³Íù å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ 60% ¨ 40% ³Ý³·£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳٳÓáõÉí³ÍùÇó áñù³±Ý å»ïù ¿ í»ñóÝ»É. ²å³óáõó»ù. p2 = 20£ 769. p1 = 45. p1 = 40.768. áñ p1 < p < p2£ 770.835 · Ù³- ùáõñ ³ñͳã 775. áñå»ë½Ç ëï³óíÇ p% ³Ý³· å³ñáõݳÏáÕ Ñ³Ù³ÓáõÉ- í³Íù. áñ ݳËáñ¹ ËݹñáõÙ p1 < p2 å³ÛÙ³ÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿. »Ã» ³) m1 = 15.

áñÝ ³ñŻݳ 7 ·ñÇí»Ý£ 266 . áñ- å»ë½Ç ëï³óíÇ p% ³Ý³· å³ñáõݳÏáÕ m · ѳٳÓáõÉí³Íù.ü. áñÇ ÙÇ ¹áõÛÉÁ ³ñŻݳñ 7 ·ñÇí»Ý£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ÇÝáõó áñ- ù³Ý Ù³ë å»ïù ¿ í»ñóÝ»É 1 ¹áõÛÉ »ññáñ¹ ·ÇÝÇ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ. ºñÏáõ ѳٳÓáõÉí³Íù å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ p1 ¨ p2 ïáÏáë ³Ý³·£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó áñù³±Ý å»ïù ¿ í»ñóÝ»É. p = 75£ 777. p1 = 70. È. µ) m = 600. p2 = 40. ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ï»ë³ÏÇÝÁª 6 ·ñÇí»Ý£ ܳ ó³Ýϳó³í »ñÏáõ ·ÇÝÇÝ»ñÇó áñáß³ÏÇ Ù³ë»ñ í»ñóÝ»Éáí ëï»ÕÍ»É ·ÇÝÇ.س·­ÝÇó­ÏÇÇ­§Âí³­µ³­Ýáõ­ÃÛáõ­ÝÇó¦£ ØÇ Ù³ñ¹ í³×³éáõÙ ¿ñ »ñ- Ïáõ ï»ë³ÏÇ ·ÇÝÇ£ ²é³çÇÝ ï»ë³ÏÇ ·ÇÝáõ ÙÇ ¹áõÛÉÁ ³ñÅ»ñ 10 ·ñÇ- í»Ý (¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùdzíáñ ¿). p1 = 80. p2 = 65. p = 60. »Ã» ³) m = 450. 776.

¹) (2. Ç) (8. ³) x = 3y − 2.5x − 2). −3). ») (3.5).5. ³) y = 4x + 3. 3). ³) (−−. ³) (−2. 4). Å) (0.5 − x). x + 2). µ) (−5. ¹) (1. ·) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. −1). 2).5. −1). µ) (4. ³) (3. 7). µ) y = 2x − 3. µ) (2. −18). É) (−3.1 11. ¹) y = 0. 7). −13). 2 −−). áñï»Õ y-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. 4). ·) (5. 1 2 5 µ) y = −− x + 2.5 43. ·) (2. ¿) (31. ³) (4. ³) (x.6 55. ²Ûᣠ1. ³) a = − 2. ³) (−1. µ) a-Ý ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. ¹) (5. −2). ·) y = 1. ³) (− −−−. ³) (2. ·) (0. 1). 1). µ) (0.2 27. ») (0. ³) a = 2. 0. 5): 36. 1). 3). −2). ³) (−5. 5). −6): 37. −2). −2). 3). −11): 35. 6). µ) (10. −2). ³) ³Ûá. −1). 3). y). ·) x = 2y − 3: 3 3 3 16.5. 2). − −−). ¹) (−3. ½) (7.5. µ) (7. − 4). 3). µ) (15. ·) (5. 2). 21): 31. −5)£ 33. ¹) (−1. ¿) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 267 . ·) (2. b = 2. 7). b = 2: 1. ä²î²êʲÜܺð 1. ½) (0. 2 5 Á) (5.6x − 1. Á) (2.6: 12. µ) ³Ûá. ¹) (x. 3): 25 23 32. ¹) (x. 2 3 áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. a = 9. −3)£ 38. ») ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. −−−). 18). µ) (0. ³) (14. ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. 1). ·) y = 2 − 3x: 13.5x + 7. −1). µ) x = − −− y + −−. − −−): 6 2 1. ¹) (−1.3 30. ¹) (−4. 5). µ) b = 25: 1. ·) (7. ·) áã. 0. Ã) (1. −3).4 34. áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. 3 1 1 ») (−−. ·) (7. 2): 9 9 1. − 11 −−). ·) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. ½) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 59. ¿) (7. 17 17 1 3 µ) (−−. ³) y = 5 − x. ½) (−2.5: 50. ¹) ³Ûᣠ49. ») (−2. 2. 2). 1 áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿£ 57. µ) (−3. ¹) (3. ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. µ) (5. ·) (1. 0). ½) (4. µ) (0. −1).

ë»Õ³ÝÁª 2000 é£ 91. 30 ¨ 35. Á) (2. 16. ³) 23. µ) 2£ 91. ·) (a 10)5. 40 ¨ 170 éáõ÷Ç£ 106. 1). 2).6£ 99. 1). µ) 50 ¨ 60£ 83.0001. ³) 0. ½) (2. 1. ¹) 100 200 > 200 100. 2. − −−−: 120.1 1 1 115. 2. µ) 4 Å. µ) a = −1. 0. 0. −1. Å) (2. 0. µ) 42 ÏÙ£ 85. 3). ·) (3. −−. ³) 3 4 > 4 3.001. 1). 400 ·£ 107. ¹) (3. 0). 0). −−. −1 9 27 4 4 4 ·) a 3. 3). 20 ïáÙëª 100 éáõµÉÇ ³ñÅ»ùáí ¨ 10 ïáÙëª 150 éáõµÉÇ ³ñÅ»ùáí£ 90. µ) (a 2)6. ³) 1. ´³½Ï³ÃáéÝ ³ñÅ» 8000 é. 1 1 1 1 1 1 100. 1. 8. 41. ¹) 1£ 116. ·) −−. ») 1999 2000 > 1998 1999: 139. µ) 32. ³) 3 ¨ 5. ·) 5 Å£ 110. −5). 1. −1). ³) a 6b −15. −1. −4. 2. ³) 3 ¨ 7. − −−: 128.5. µ) 6 ¨ 18. −1): 1. ¿) (3. ¹) (2. 1). µ) 6 ¨ 15£ 80.8* 62. 4. ³) (2. 3. ») (a −25)−2: 268 . ³) a . Á) 16−1 = 4−2 = 2−4£ 119. ·) 1. ³) 1. 60. 3)£ 1. −y). ») (0. µ) 2 4 = 4 2. ½) (1. 9. ·) a 12b 20: 138. 75£ 111. µ) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ 2 4 ÇÙ³ëï ãáõÝÇ£ 118. 7 ÑÇÝ· éáõµÉdzÝáó ¨ 4 ï³ë éáõµÉdzÝáó ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñ£ 112. 3. µ) 4 ¨ 19£ 81. µ) 20. 2 4 8 16 32 3 1 1 1 1 1 −−. ¹) (a −10)−5. ³) (a 2)5. ¹) −−£ 117. ¿) (1. 12 ¨ 45 ÏÙ/Å£ 87. ³) 1. 1. 4. 6£ 92. ³) 125 Ï·. 1. µ) (−7. 25. 1. −3. ³) 2. ¹) (2. 0. ·) (a 2)21: 140. ³) 23 ¨ 17. 1). ½) a 9: 2. µ) 1. −1. µ) 1. ¿) 51. ³) 28 ÏÙ. 1. ³) a = −0. 5. 1. 3. µ) a 14b −4. (a −2)−25.4 ¨ 25. 2 ¨ 1 ï³ñ»Ï³Ý£ 108. b = −5. 1000.2£ 82.9 74. −−−. µ) (a 2)25. −1. 40 ¨ 25 Ù£ 95. µ) a 1. −−. µ) 1. 45 ¨ 40 ÁÝÏáõÛ½£ 109. ») (1. 1. 100 Ññáõß³Ï ¨ 200 µáõÉÉÏÇ£ 97. 11 ¨ 15 ëÙ£ 89. 1). 500 é ¨ 300 é£ 96. áñï»Õ x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. 1). 5).2 131. 2). −−. Á) (x. 1. 5)£ 63. ») (−3. 9. ³) 10000. 10. ³) (a 5)10.* 16. 8. 9. ·) 6.7* 61. ») 3−1. 5. 1. µ) (1. áñï»Õ y-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. ·) (a 10)5: 144. ») a −10. Ã) (1. −−−. µ) 2. ³) 3 Å. ³) 13 ¨ 6. ·) 3−2. −1.5 ¨ 4£ 84.25. ³) 11 ¨ 5. 53 ¨ 66 ëÙ£ 102. ¹) a 0.1. −1. ·) (1. y. 600 ¨ 400£ 98. 4 − x). 2). 4. 1). 13 ¨ 16 ëÙ£ 101. b ≠ −2: 1. 10 ¨ 10£ 105. ³) (1. ½) (5. 80 ¹»ï³É£ 86. 4 ųÙáõÙ£ 2. 45£ 94. ·) −27.10 79. 24 ¨ 17 ÏÙ£ 88. 2. 3. 1. ³) (14. ·) −−. − −−. 0. ½) 3−4. ·) (2. 51 ¨ 33. 1. ·) 10 20 > 20 10. 4. µ) (a −5)−10. µ) 28. 1). µ) (3. 42£ 104.

·) −−−−−−. µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ x = 0 269 . ³) 0. ¹) −−−−−−−. ·) x = 2.1. ¹) −−−−−£ 204. (a − 2b)(a + b) (x − y)(2x − y) 12x 4m pq xy m2 − n a2 + 12b m(b + c) a(2b − 5n) 2ab − 8b2 + 4a z−y ») −−−−−−−. ·) −−−−−−−−. ½) −−−−−− ¨ −−−−−−−£ x−2 x−2 2x − 8 2x − 8 2x − 10 2x − 10 2. ·) −1. µ) a: m+2 4ay d 2. µ) 15x2 − 5x + 5. ¹) −−−. ·) −−−−−−−−−−−−−. ·) −−−−−−. ½) −−−−−−−−−−−−. ³) −−−−−−−−.5 2 5a 3m + 3 3a 2x 2a + b 2a 175.6 a2 ab2 3x3 a 199. µ) −−−−−. µ) −−−−−−−−. ¹) x = −2. ¿) −−−−−−−−. ³) −−−−−. Á) −−−−−−−−−−−−£ 182. µ) 0. µ) x = −4. p q(2p − 3q) 2 6a (a − 4b) 2 a −9 2 m −n 2 2 9x − 4 2 2(p − 4q2) 2 a m2 + mn + n2 2y p2 − pq + q2 3m − 13 2y ») −−−−−−. Ã) −−−−−−−−−−−. ³) −−−−−−−−−. ¹) −−−−−−. ·) −−−−. 2£ 218. ³) −−−−−. ³) −−. −−−. ³) −−−−−−−. ½) −0. x−y a−b n−m 2 3 a(a + b) a − b2 2 5a2 − 4ab 4x2 − xy 1 9 2q + 3 a − by ¿) −−−−−−−−−−−−−. µ) −−−£ 180. ½) −−−−−£ 191.5. ») −−−−−−−−−−−.96. ·) −4. 2. ¹) −−−−−−.5: a+2 5 4 3 3 2. ») −−−−−−−. Á) 3£ 201. ·) 2x + −−−. ³) −−−−−−−. ³) −1. ³) −− m.7 1 209. ½) −−−−−−−−−−−−−−−£ x3 m4 a5b7 b5x4 x7y5z 5 a 4b 6c9 1 13a 1 1 5 y2 − x2 1 n+1 185. µ) −−−−−−. ·) −−−−−−. a −b 3 3 2(m + n ) 3 3 (x − 2y) 2 (p + q)(q − p ) 3 3 m−2 x+y a +b 2 2 a +b 2 2 2b 2 2a 2 2ab − 2b 2 2x − 2y 4n ·) −−−−−−. ³) b. ³) −−−−− ¨ −−−−−. ») −−−−−− ¨ −−−−−−. µ) −−−−−−−. ¿) − −−. ³) a + −−. ³) 6. µ) −−−. bc x n b 6b 3b 2 3x d−c 202. ¿) − −−−. ·) −− + −−−2 + b. ») − −−. ¹) 6x + −−− + 12x2: 200. ½) −−−−−−−−£ 183. µ) − −− a. µ) −−−−−. µ) −−−−−−−. ³) −−−−−−. Å) −−−−−−−−−−: 186.3 (x − y) 2 5m p 4(a + b) 2(a − b) 154. ») −−−−−. ¹) −−−−−−−−−. µ) −−−−−−−−. b 2a b−a a+b a xy m+n 2(b + 1) 1 1 1 1 ¹) −−−−−−−£ 196. ½) x − 1. ») −− x − −−. ¿) −−−. ¹) −10 −−: 9 214. ¹) −−−−−£ mn2 3ab2 abc bmn bm yz 2x − 3 7 − 3am2 a 4 + b4 4b2 − 3x 2 3az 4 − 3bx 6y mn(3ac 5n + b3m 6) 184. ³) ab + ac + bc. ³) x = 2. Á) −−−−−−−−−−−−−£ 187. ³) 0. µ) 0.5. ½) −−−−−−−−−. ·) −−. ¹) −−. ») x = 0: 213. a−1 6(x + 1) 2 5 a+b xy(a − b) xy mn(m − 2n) 3 + 2p 19 5a + 9 5m − 9n 2x + 2 p Ã) −−−−−−−−−−−−. Á) −−−−−−−−−−. µ) −−−−−−−−−. µ) −−−−−.4 x −1 15 14 2x − 6 5 165. ³) − −−−−. ¹) −−−−−−−£ 177. ·) −−−−−. Á) −−−−−−−£ 160. µ) −−−−−−−. ») −−−−−−. ½) −−−−−−−−.5£ 215. c c y x a2 1 x 1 3a − 2b2 1 µ) 1 − 2a. Å) x 2 + xy + y 2£ 4xy 7n(a − b) 2q 9 a − ab + b 2 2 2. ³) x-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ.

µ) 3. ³) 3. µ) 1. ») −2. 0£ 2.(27). ¹) 4x2. Ï) 0. µ) 2. µ) 0. ³) −−−−−. ¹) 3. ½) 0£ 253. µ) −−−−−−−−−−−−−−. ½) −−−−−£ 233. µ) a + b ≈ 1.(12).24.0198 a : b ≈ 229: 316. ³) 0. ³) −0. ¿) −−−−−: 265.4 a − b ≈ 3.02.12. ³) 0. ³) ab ≈ −4.31. µ) 3.58.27. µ) 1. ³) a −1 − b −1. 2.8 1 1 1 4 227. ¹) −−−−−−−−−−−£ 250. b ≠ 0: 329.57. ³) −− + −−. ») −1.13. µ) 7. ¹) −−−−−−−−−£ 235. ·) −12. 5.4. 3. 2.149.³ñÅ»ùÇó. 2. ³) − −−−. ³) 3. ¹) 11£ 14 3. µ) −−−. ¹) 2.4: 342. 4. ·) 10.23 < a + b < 7. ·) 8: 230.(3). b−a a−b 3998000 949494 1 − 3a a 2x2 + 6x −3x(x − 1) 4 14 µ) −−−−−−. 3. ·) −1.4 297.2 a − b ≈ −0.68 a : b ≈ −1. ³) a + b ≈ 3. ½) −2£ 251.1919: 3. 3. ¹) −2.2 < a + b < 7. ³) −−−−. 0. ³) 127. µ) 2£ 266. ³) 3. ³) 0.1 272. ³) x2 + 9. ·) 3.1. ³) 2. ·) −−−−−−−. áñáÝó ѳٳñ |m| ≠ |n|: 223. ¹) a ≠ 0.73. ³) 7. µ) −1. ºÃ» a = −b.0: 338. ·) 3. an + bm m c−1 1 µ) 12 −−−.1. ½) −−. 1.333. ·) ab ≈ 0. µ) −−−−−−£ 234. ³) 0. µ) −−−−−−:2 228. ³) 2.3 291. ³) − −−−−−−−. ³) 1. ³) 3.69 a : b ≈ 2.1. ½) x ≠ −y ¹»åùáõÙ£ 245. ¹) −−−−−−−−. ») 0. ¹) −0.4.2. ³) −0.8: 310.61: 292. µ³óÇ x = y = 0 ¹»åùÇó.23.24.6. ·) 0.345.9. ·) m-Ç ¨ n-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ.5(0).13: 308. ·) −3m.191. µ) 1.56: 299. ·) b ≠ 0 ¹»åùáõÙ.343: 298. 3.25: 270 . ·) 12. ³) 7. ») 1. −1. ·) 2. ·) −128£ 236. b ≠ 0 2a 5m 5b(a − b) 5m(2n + m) ¹»åùáõÙ. ·) −3. ¹) −5. µ) a −2 − a −1b −1 + b −2: a b (a + b) 9 a+b ab 1 1999 2a 231.(23895)£ 3. ³) −−−£ 2 − 2a 9 4 143 11 2.19.023. ³) 0.222. 3b 4n 4c(a + b) 4(2n − m) m 4 − n4 a 3 + 2a 2 + 4a + 1 µ) 2(x2 + y2). ·) −5.02.35. ·) 0£ 336. ·) −7. ³) −−−−−. µ) −11: 345. ·) −−−−−−−−. ³) a ≠ 3 ¨ a ≠ −3: 232. ²Ûᣠ334.2. ³) 1.25. µ) 0.765. µ) 3.3 a − b ≈ −3.3.3.9.21.9 240. ¹) 0.22: 330. ·) a + b ≈ 0.27 µ) ab ≈ 1.0: 337. ·) −−−−−−−. µ) x-Ç ¨ y-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ. µ) −−. Ç) 0. ³) a-Ç ¨ b-Ç ó³Ýϳó³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.35: 339. m2n2 a+2 an − bm 1 c+1 ¹) −5a. µ) 52.

·) (−20. µ) ³Ûᣠ4. ½) (3 −−. ¹) (5. ¹) ³Ûá. +∞)£ 7 3 4. ³) áã. Á) ÉáõÍáõÙ 6 3 3 ãáõÝÇ£ 434. +∞). +∞). ³) (−∞. +∞): 418. 1782 −−). Ã) (−4)2 > 12: 4.4. ¹) ÉáõÍáõÙ 3 1 2 ãáõÝÇ£ 433. 0. 4). 27. µ) (−3. ³) ³Ûá. +∞). +∞). ») [5. − −−−): 425. ³) (−∞. +∞). µ) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 426. −10): 454. ») (−0. µ) (−1. 0]. 3 4 2 ¹) (−∞. 2]. µ) (2−−. ³) [3. ½) (−∞. ·) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. +∞).5). Á) (−∞. ¹) á㣠438.5). ³) áã. 6). 0: 385. µ) −2. µ) (2. ³) (−∞. ·) (−∞. ·) (1. ³) x > 1. 3). ³) (2. − −−). ³) [4.000025.8].6. ³) −3. ³) (−∞.7 446. +∞). −−). ¹) [8. −2).5. 1. +∞). +∞). ³) (−∞. +∞): 431. 4. µ) (−0. ·) ³Ûá. −6. 2. ¹) [5. −1): 4 9 449.5): 424. 2. ³) (0. 6]. µ) (−∞. ·) [5. +∞)£ 271 .8). ·) (−∞. ¹) (−∞. +∞). ·) (−∞. ½) (−∞. ·) (−3. 3 4 ·) (−∞. ·) (−∞. − −−−). ³) ³Ûá.9): 408. 0): 388. −1). +∞). ·) áã. +∞): 16 437. +∞).3 395. +∞). +∞)£ 1 430. ¹) [2. +∞): 436.5 2 423. +∞).2 382. 4]. ») (−1. 198.5. 3). ¿) (−2)2 < (−3)2.75. µ) (3.4). µ) (−∞. 4). 4. −0. 0. ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 452. µ) (−∞. +∞). ¿) (−∞. µ) á㣠439. 3). ½) (5. ·) {4}£ 3 20 2 7 10 451. ³) (−∞. ¹) (−∞. ·) (−∞. +∞). 4). ·) (−∞. ¿) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. +∞). ») (5. ³) ³Ûá. +∞).5. 0. 7]. ») [7. µ) x < 0.25. +∞). 6666 −−). +∞). 24).5). ¹) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 450. −−−). ³) (5 −−−. Á) (−∞.1 362. ¹) (−∞. +∞). ·) −1 < x < 3: 399. ¹) (−∞. Á) 42 = (−4)2. ») [−−. ·) [− −−−. −1. ¹) ³Ûᣠ448. ½) (−∞. µ) (12. 3 14 15 1 µ) (0. −4. ³) (− −−. µ) (−−. 4]. µ) áã. 4. ³) [2. 0£ 2 11 14 407.55): 409. 8): 4. 1). ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. ·) á㣠435. +∞). +∞). −1. µ) (−∞. µ) (2. ³) ³Ûá. ¿) (−−. ³) (−∞. −2. +∞): 416. µ) áã. 427. ¹) (8. 7]. ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. −−). ³) (−∞. 3 3 3 ½) (−18. ¹) (−1. 6). ³) (−∞. 0. ·) (1−−−. 11 ¹) (−∞. ¹) (−∞. −2). −4]. ·) (2.

³) x(√$x + 1). ·) (−∞. ¿) x = −−−£ 553. ³) 30. ³) (−∞. ·) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. ½) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 554. n ≥ 0. ¿) −−−−. ·) ³Ûᣠ485. −−−]. µ) −−. µ) x = 0 ¹»åùáõÙ. x = − −−: 465. ·) 2 ») 2£ 500. µ) áã. mn(3 + √$m). ¹) x = 1£ 555. ½) x = −−−. x = −1. ¹) 6 ¨ 7£ 3 5. +∞): 462. ³) 30. +∞). ³) a2. 4. ¹) x = 0 ¹»åùáõÙ£ 518. ¹) 5£ 517. ³) y1 < y2. µ) x√$x.5. ·) 1−−. µ) 9.1 477. 0).5 516. ·) ³Ûá. ¿) 3£ 497. ³) áã. +∞)£ 464. ½) x = − −−: 550. ¹) −n. ³) x = −1. µ) y1 > y2: 480. ¿) −√'24x2. Å) 4|y|√$xy. ·) x ≤ 0 ¹»åùáõÙ. Ã) −− |−−−−| /−−−. µ) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ.449 = /−−− = /−−− = −−√$30: 533. ³) 3. 2 2 2 4 4 µ) (−∞. ³) 3 ¨ 4. µ) ó³Ýϳó³Í x-Ç Ñ³Ù³ñ. ½) 2|mn|. xy ≥ 0. ·) −−. ¹) 2−−£ 520. +∞). ³) −−. µ) (−∞. ·) 8. ·) x = 3: 471. ¿) x2|y|. µ) 9. µ) (−6. 3 9 3 3 9 3 3 Á) mn(3 − √$m). x = 3: 459. n ≥ 0£ 528. µ) 80£ 505. ¿) a2. ¿) 3a + 1. x ≥ 0. +∞). µ) ³Ûá. +∞). Á) m3£ 2 3 5 3 521. ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. ³) úñÇݳϪ /−− = /−− = −−√$2: 532. Ç) −√'4m4n2£ 529. ¹) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. µ) x = 1. ³) |x + 1|. µ) −b. ¹) ³Ûᣠ484. ») x + 1. ³) x = 0. 2]: 470. ») 16. ¹) 1. ¿) 4. ³) x = −−. 2 4 7 ¹) −−£ 501. ³) áã. x ≥ 0. +∞). ¹) 27. +∞): 461. ·) 1. ·) x-Ç áã ÙÇ ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ.2. ³) x = 2. 3 √$7a 1 mn $3m m $1 $2 1 ' 1 Á) −−−−−. ³) [0. Ã) 1. −3)∪(2. +∞): 7 7 8 8 11 3 463. ¹) x ≥ 0 ¹»åùáõÙ.3 3 5 495. ») [1. ³) /−− = /−− = −−−− ≈ −−−−− ≈ 0. ») √$4a2. ½) 81. ³) x ≥ 0 ¹»åùáõÙ. ») x ≤ 0 ¹»åùáõÙ£ 5. ³) x ≠ 0 ¹»åùáõÙ. 3]. ³) [−−.3£ 496. ·) 0. n < 0: 5. ¹) x = −10. 3 4 3 ») ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. −− ≥ 0£ 531.6 1 1 44 549.5. ³) /3−− = 4|b| 2 a b b 2 4 2 3 $10 $30 1 $2 $6 √$6 2. µ) (−∞.816: 539. ·) x = −1. µ) (2. ³) 4. x√$x Á) 11m2n|k|√$n. ·) |1 − m|: 525. ») (−∞. −−−)∪(−−−. 2)∪[4. ») |ab|. ³) −−. ³) a.8 3 457. ½) m − 2. µ) −√$18. 4 3 11 11 23 ·) [−2. µ) ÉáõÍáõÙ 272 . ·) (−∞. »Ã» m ≥ 0. 4). +∞)£ 5. −−)∪(−−. »Ã» m ≥ 0. Á) −p + 4£ 1 1 1 1 519. ³) x = −−. ·) x = −−£ 460. ³) [1. 3 5 5 ·) (−∞. ·) 5. ³) √$8.

·) −1.5√$3. −3. − −−]∪{−−}. −1 −−−. ») ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. 2. +∞): 562. µ) 4(x − −−): 582.25. µ) 6. µ) 0. ») 7. µ) (−∞. ٻͳ·áõÛÝ ³ñÅ»ù ãáõÝÇ£ 583. +∞). −√$3. −−. − −−−−: 607. n = 0: 6. ¹) {−3}∪[4. µ) −−−−−−£ 586. 1. ³) (x + 5)(x + 3). 5√$2. −√$5. µ) [0. ½) −2. 5 −4 + √$61 1 1 2 1 −−−−−−−−. ») −0. ·) x = 1. µ) 0. 6. 2. µ) 3. »Ã» m = 0. 0]: 568. ³) 1. ¿) 0.5. +∞): 561. ³) 0. 2 2 1 2 2 2 Ã) 3((x − −−) + −−). −1)∪(0. Ã) − −−. ³) 2. −4. −−−−−−−−−. ¹) −3. − 1−−: 9 19 3 3 9 n n 608. ½) 0. ·) 0. 28 8 ãáõÝÇ. −4)∪(−2. 10 −−.5.21]. 4. ¹) (x + 2)2. ½) ÷áùñ³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÁª 9. ·) −2 −−. ») ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 557. 3. 2. »Ã» m ≠ 0. ³) −1. ·) −−−−−£ 585. ³) (1.75: 611. ¹) x = −1. 7. ¹) [− −−−.5. x+2 1 1 1 x−5 2x − 3 3x − 1 x − 12 µ) −−−−−. ») [−−. ») 0. ·) 5. 0. ¹) x = −−£ 560.2.5)2 − 12. µ) {− −−−}∪(1. ³) 0. Á) −4((x − −−) + −−). ³) (3. ³ñÙ³ï- m m Ý»ñ ãϳÝ.25. 2 2 3 3 3 1 1 2 µ) 3(x + 2)(x − −−): 579. −4.5. ·) 0. ¿) − −−−−−−−−−. ¹) −7 −−. ½) 0. ³) 2(x − 1)(x − 1. Ç) −2((x + 2) − 9): 578. ³) −−−−−. ³) −0. µ) 0.5√$3: 2 2 4 16 5√$3 1 2 604. µ) ÉáõÍáõÙ 3 31 1 1 1 ãáõÝÇ. − −−: 602. +∞): 12 2 2 3 65 1 567. 1. +∞): 566. −−−): 565. 9. ³) −− ¨ − −−. x-Á ó³Ýϳó³Í ÃÇí ¿. ³) 0. ·) √$3. ³) 0.5). +∞). µ) 0. µ) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. ¹) −4. 1. ») −0. ÷áùñ³- 3 2 1 ·áõÛÝ ³ñÅ»ù ãáõÝÇ. − −−: 603.1 573. n ≠ 0. 2. −3.5. µ) −2. ¿) (−∞. −√$3. »Ã» m = 0.5). ³) −−−−−. x = 0. ·) ÉáõÍáõÙ 2 9 10 ãáõÝÇ. ·) −6 −−. ») −4. 0. ¹) [0.75. +∞). ·) −−−−−£ 584. ·) [− −−−. ½) (x − 1. 2. 4. 0. +∞). 2. 7. 5: 618. Á) 1.5)2 − 0. 4. µ) √$5. ½) ³ñÙ³ïÝ»ñ 3 1 1 ãáõÝÇ. 8. ¹) −−−−−−−−. ·) 49. 5 3 5 3 7 5 −1 − √$21 −1 + √$21 ») 0. µ) 1. 9 3 1 13 ·) [0. ³) −−−−−−. ¹) 4. ¹) −5√$2.25. ³) ٻͳ·áõÛÝ ³ñÅ»ùÁª 1. ¿) 2 ·((x − 2)2 − 0. −6.3 1 601. ·) −2.5.5. ·) x = −−−. 7 2 2 273 . Á) −−. 0]: 6. ³) [− −−. ½) −−−−−−−−−−−−£ x−1 x−1 x−2 x−3 2x − 7 2x + 9 (x − 1)(x + 5) 6. ³) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ. Å) 1. ¹) 49. −5. 2. ¹) 0. Å) 3((x − 1) − −−). µ) 0. ³) √$3. ») −0. −−: 617. ¹) 0. Ã) −4£ 574. Á) 0. 1 2 1 ») (x + 2. −7. 4.4 −4 − √$61 616. ·) 0. ·) (x − 4)2 + 1. ¹) {−4}.

5. x1·x2 = 1. ³å³ ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ѳٳñ»É. »Ã» a = 1. 11 ¨ 12£ 664.. 5.5 1 633.5. µ) 51£ 657. ¹) x1 + x2 = 3. −13 − √'253 −13 + √'253 2 1 1 ½) −−−−−−−−−−−. µ) −5 ¨ 3£ 656. −−−−−−−−−−−. µ) 5 ¨ 5 ëÙ£ 660. −−−−−−−−. 2. ¹) −3. 24 ï³ñ»Ï³Ý ϳ٠29 ï³ñ»Ï³Ý£ ÐÇÝ Ó»éݳñÏáõÙ ³Ûë ËݹñÇ Ù³ëÇÝ ·ñí³Í ¿. ³) −−−−−−−−−. −−−: 14 14 14 6. −6: 635. ½) −2. ½) −−−−−−−−. ¿) − −−. 14 14 3 3 3 5 ¹) −1. −−−−−−−−−. 10 ¨ 20%-áí£ 663. ·) a > 1: 629. ¿) −8. ») −2. ·) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. x1·x2 = 1.7. ³) 10 ¨ 11. 8. 4 Ù ¨ 15 Ù. 3. µ) 14 ¨ 15. 2a. x1· x2 = 4. ³) 0. ·) m = −−.. −−−−−−. 32 ëÙ£ 665. ·) x1 + x2 = −3. ¿) −−−−−. 6. Ñ) 0. −4. áñ ïÇÏÝáç ï³ñÇùÁ 24 ¿£ 274 .7 652. m = 2√$3. 2. 0. ³) a. 3 ¨ 7£ 654. 2. 5%-áí£ 662. 11£ 666. 0. Ã) −7. ¿) ³ñÙ³ïÝ»ñ 3 2 ãϳÝ. ·) 4 ¨ 11. ») −2. ») x1 + x2 = 2. »Ã» a ≠ 0 ¨ a < 1.5. ³) 160. 3 3 4 4 1 6 −√$2 + √'2 − √$3. ¹) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. »Ã» a = 0. −−−−−−−−. 1 − √'1 − a 1 + √'1 − a −−−−−−−−−−. 2. 2 + √$14.5. Á) −1. Á) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. 4√$2. 3 11 1 − √$73 1 + √$73 µ) ³) 2 − √$14. ³) 2. 2 + 2√'1 − a£ 628. 10. ¹) 16 ¨ 28£ 655. ³) m = −2√$3. ·) 0. ½) x1 + x2 = −4. −11. 3 a a µ) 2 − 2√'1 − a. 11 11 3 7 4√$6 − 2√$15 4√$6 + 2√$15 √$2 − 1 √$2 + 1 Å) −1. µ) −2. ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. √$2. Ç) −−−−−−−−−−−. 20%-áí ¨ 30%-áí£ 661. −−−−−−−−−−. Á) −11. Á) −1.5. µ) a = 1. µ) 60 Ù2. 1. ³) 31. ³) − −−. áã. ¹) ÑÝ·³ÝÏ۳ݣ 658. 3 11 1 1 − √'1 − a 1 + √'1 − a µ) m-Ç áã ÙÇ ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ. − −−.5.5. Á) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳݣ 634. −−−−−−. Í) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. 6.5. ³) 7 ¨ 13. ¹) m = 0. −−−−−−−−−−−. ³) 28 Ù. 11. Á) −1. ») − −−. 5. 16 36 36 1 − √$29 1 + √$29 3 ¿) −−−−−−. 8: 622. ³) 35 ¨ 53. ») −12.6 639. 3 −−. µ) 7£ 659. ½) −2. −10. ·) ³Ûá. −6. ù³ÝÇ áñ ѳñóÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ïÇÏÝáç ï³ñÇùÇÝ. ½) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. −9 ϳ٠9. ³Ûá. µ) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãϳÝ. µ) √$2. ³) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ. Ë) −√$2 − √'2 − √$3. µ) ³ñÙ³ïÝ»ñ ãáõÝÇ. É) −−−−−−−. 2. 6 5 − 2√$31 5 + 2√$31 −√$6 3 ·) −−−−−−−−. Ï) −5 −−.5£ 619. . ³) −4. −−−. −−. −−−: 626. »Ã» a > 1: a a 6. ·) −−. 1. ¿) 2. ¹) −1. x1· x2 = 1. ³) a < 1. m = −4: 627. µ) 0.

13). Á) 22 −−£ 699. ·) y(1) > y(5): 685. ½) −−−. Å) (7. ³) 1000. ¿) 1. −1 −−). −1). ½) (5. ³) ·) ¹) ½) ÊݹÇñÝ»ñ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 1 5 698. µ) 12. Ã) (−11. 0).1£ 15 5 7 701.225. ½) −1£ 729. ³) √$10£ 751. ¹) (−1.2. 7 2√$5 3 − √$7 ¹) 4 − √$10£ 749.5%-áí ¨ 14 −−%-áí: 746. 7. 123 8 11 ¹) 2. µ) (7. 3 1 1 x = −0. ¹) 16. Á) (6. ») 3.320: 711. ½) −−−−−−. ³) 1020 > 9010. 8).6). −2). √$3 − 1 √$10 − 3 275 . Á) 7y(9x − 12y + 14): 722. ³) √$3 − 1.74. µ) 16 −−%-áí: 738.5. −1). ³) (a − √$b)(a + √$b).9.5. −−−−−−−%-áí. 5).641a8b28c44: 710. Á) 1 −− a4b2c4: 709.86a4b2: 720. µ) 1. ¹) 0. ·) 2. 0). m−n a+b x−1 1 1 ·) (1. µ) 3. 6).5) µ) (10. ·) (12. 14). ³) 66 −−%-áí: 100 + p 3 3 2 µ) 50%-áí: 739. 0 < y < 0. Ï) 64a6b30.5. Á) 1. 9 8 Ñ) 1. Ã) 2. 7. µ) 0.3.2. ·) √$3 − √$2. 50). − −− < y < 0 ») y > 1. Á) (0. Å) 11 −−−£ 700. É) ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£ 731. Ã) (3. ¿) (−−.575. ·) −−−−−−. µ) y(2) > y(3). ¹) (p − q − 2)(p − q + 2).4 1 676.0102. −1).25 Ï·£ 735. 7. ³) 20%-áí.2. ³) 11 −− %. ¿) 1 −− x5y4z2. Å) (1. 5): 734.5.110 > 0. ¹) (12. x = 0. ½) 11. ³) 0. Á) (2 − a − b)· m+n a2 + ab + b2 a+2 ·(2 + a + b): 724.3. Á) 10£ 678. ·) 5. 1). ¹) −−−−−−−−−−£ 725. ») 2.8. ·) x = −−.5x6y12. 12). ¹) y > 0. ½) 1£ 708. ¿) 7n(2ax − 3by − 1). Á) −0. ·) 17. ») −−−−−. ·) 42£ 753. µ) 5 − √$5. −2). 1 1 ¿) (17. ½) (2. µ) 0. µ) 1. ³) 8. ») (31. ³) 1 éáõµÉÇ. µ) 172. ·) 5. ¿) 64. Á) −−−−−−−£ 750.9. ³) (8. ³) 75 Ï·. 2 6 Ç) (0. µ) 4%-áí£ 737. 4. −1 < y < − −−: 3 3 695.25. ³) 3. ¹) 0. ») 21. 21). 2).5%-áí. ») (1. ¿) 27. ») 104.32. µ) 47−−− ï£ 9 17 100 p 2 2 736.5. ³) 12.5. ³) y(1) > y(2). ³) (10. 6.

−−−−−−−−−−− Å-áõÙ. µ) 36 ÏÙ/Å£ ab − bx − ax a+b 2ab m1p1 + m2p2 766. µ) 2£ 756. ³) √$2 + 1£ 755. µ) 270 ·£ 771. µ) p = 34: b−a m 1 + m2 (p − p1)m1 770. −−−−−−−−−−. ½) −−−−−−−−£ a+b √$xy 3 758. µ) 400 ¨ 200 ·£ 777. √$x + √$y √$m − 6 abc µ) 12 ñáå»áõÙ£ 762. 1. 0. ³) √$2. −−−−−−−−− ¨ −−−−−−−−− ·. µ) 12 Å£ 767. ³) 24 Å. ¹) −−−−−−−£ 759. µ) −1.25 ¹áõÛɪ p1 − p2 p1 − p2 10 ·ñÇí»Ý ³ñÅ»ùáí ¨ 0. 150 ¨ 450 ·£ 776. ³) 2x√$x + 1. 28%£ 768. ³) 8 Å-áõÙ.6 Å£ 761. √'a2 − b2 Á) (√$a − x√$b)(√$a + x√$b): 754. µ) 6 Å-áõÙ£ ab + ac + bc abx 2ab 763.5 Ï·£ 773. ³) p = 26.75 ¹áõÛɪ 6 ·ñÇí»Ý ³ñÅ»ùáí£ 276 . −−−−−− ÏÙ/Å. ³) 2√$2. 64 ·£ p2 − p (p − p2)m (p1 − p)m 775. 1. 100 ·£ 774. µ) 18 Å-áõÙ£ 765. −−−−−−−−−−− ųÙáõÙ. 13. ³) 300 ¨ 150 ·. ³) 48 ÏÙ/Å. ³) 21 Å-áõÙ. −−−−−−−−− ·.5 Ï·£ 772. ³) 1200 ·. ·) −−−−−−−−. ³) 20 ûñáõÙ. −−−−−− Å. 4356: 760.

...................................... 33 1..................... 28 1. 7 1. 56 2.............................................................................................................................6 ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ..........1 ²ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ ·³Õ³÷³ñÁ ........4 ¶áñͳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý (·áõÙ³ñÙ³Ý) »Õ³Ý³ÏÁ.......................... 23 1... ´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ ¶ÈàôÊ I ¶Ì²ÚÆÜ Ð²ì²ê²ðàôØܺðÆ Ð²Ø²Î²ð¶ºð 1. 18 1....................4 гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ѳÛï³ñ³ñÇ µ»ñ»ÉÁ ........................3 î»Õ³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ ......................1 ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ ...........................10 ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ...........3 гÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ................................. 41 ¶ÈàôÊ II вÜð²Ð²Þì²Î²Ü Îàîàð²Îܺð 2................................ 68 277 .............................. 60 2..................9 ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉáõÍÙ³Ý ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ .............. 30 гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ 1.. 11 1................................ 65 2..2 ²ÙµáÕç óáõóÇãáí ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ .......................................................................................... 14 1............................ 3 1.........................7* ºñ»ù ³ÝѳÛïáí ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ...............................5 гí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ......2 ºñÏáõ ³ÝѳÛïáí »ñÏáõ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ..............8* ¶³áõëÇ Ù»Ãá¹Á ................................... 51 2.............5 Âí³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÝñ³Ñ³ßí³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ......................................................

....................7 Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµ»ñ ...................................... 173 5...... 139 4.....8 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³÷áËáõÙÁ ..........................3 Âí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï .................. 144 4....4 ¶³Õ³÷³ñ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ........ 79 2.............................................................. 85 2.................1 ä³ñµ»ñ³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ . 108 3......... 167 5.................... 161 ¶ÈàôÊ V ø²è²ÎàôêÆ ²ðزî 5....... 157 4........................... 100 3....................... 105 3...........................4* ø³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï µÝ³Ï³Ý ÃíÇó............... 147 4.................................. 90 ¶ÈàôÊ III Æð²Î²Ü Âìºð 3.. 124 4......... 134 4.................7 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ.............. 75 2.....2 ØÇç³Ï³Ûù»ñÇ å³ïÏ»ñáõÙÁ Ãí³ÛÇÝ áõÕÕÇ íñ³...4 Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ.......................3 гïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ .3 ²é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ..... 152 4...............1 y = x2 ýáõÝÏódzݻñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·ñ³ýÇÏÁ......... 178 278 ..........................9 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ.........................6 Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ.......8 Øá¹áõÉÇ (µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÇ) Ýß³Ý å³ñáõݳÏáÕ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ......... 175 5...........................................5 àã ËÇëï ·Í³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ................................ 2..... 112 ¶ÈàôÊ IV ²Üвì²ê²ðàôÂÚàôÜܺð ºì ²Üвì²ê²ðàôØܺð 4................................2 ²Ýí»ñç áã å³ñµ»ñ³Ï³Ý ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñ....................................2 ø³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇ ·³Õ³÷³ñÁ ..........1 Âí³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ................6 è³óÇáÝ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ ....

...... 251 ä²î²êʲÜܺð ...................... 225 6....................................................................................................... ÀݹѳÝáõñ ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ÉáõÍáõÙÁ.................... 181 5.1 ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ í»ñÉáõÍáõÙÁ ·Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ .....................4...1 y = |x| ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÁ.......................................................... 202 6...........2 ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ .............7 ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÇë ......................... »ñÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ......... 236 k 7........................... ä³ñ½³·áõÛÝ Çé³óÇáÝ³É ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ.................. 267 .... 223 6......3................................................ 239 x 1 7..........................6 ìÇ»ïÇ Ã»áñ»ÙÁ................................................ 209 6..6 ø³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ï å³ñáõݳÏáÕ å³ñ½³·áõÛÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ ¨ ³Ýѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ².........2 y = −− ýáõÝÏódzÛÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ........................................ 242 x 7................................................... 216 6.3 y = −− ýáõÝÏódzÛÇ ·ñ³ýÇÏÁ............5 Âí³µ³Ý³Ï³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ............5 ´»ñí³Í ï»ëùÇ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ ................. 5..................................... 195 ¶ÈàôÊ VI ø²è²Îàôê²ÚÆÜ ºè²Ü¸²Ø ø³é³Ïáõë³ÛÇÝ »é³Ý¹³ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 6.......................... ä³ñ½³·áõÛÝ Çé³óÇáÝ³É Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ....... 189 ´........... 212 6...4 y = √$x ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÁ ................ 247 ÊܸÆðܺð ÎðÎÜàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð ...................................... 230 ¶ÈàôÊ VII ÐÆØÜ²Î²Ü üàôÜÎòƲܺðÆ ¶ð²üÆÎܺðÀ 7.

ïå³·ñ. Ù³ÙáõÉ£ ²é³çÇÝ ËÙµ³ù³Ý³ÏÁª 10 000 ûñÇݳϣ îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë ܳÝá åñÇÝï¦ ïå³ñ³ÝáõÙ. ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ÷. ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ËÙµ³·ñáõÙÁª èáõµ»Ý ²í»ïÇëÛ³ÝÇ î»Ë.am. 2-ñ¹ Ýñµ.am гÝÓÝí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 03. ØÆʲÚÆÈ äàî²äàì. ²Èºøê²Ü¸ð ÞºìÎÆÜ Ð²Üð²Ð²ÞÆì 8-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ¹³ë³·Çñù ³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ.0009. ËÙµ³·Çñª ²ñ³ñ³ï ÂáíÙ³ëÛ³Ý Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ó¨³íáñáÕª ¶¨áñ· ê³Ñ³ÏÛ³Ý Î³½ÙÇ Ó¨³íáñáÕª ¶¨áñ· ê³Ñ³ÏÛ³Ý §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝ. / ý³ùëª (+374 10) 58 76 69 antares@antares.5 å³ÛÙ. ÜÆÎàÈ²Ú èºÞºîÜÆÎàì.07. ÐÐ. سßïáóÇ 50³/1 лé.£ î³é³ï»ë³ÏÁª DallakTimeNew£ â³÷ëÁª 70x100 1/16£ îå³·ñáõ- ÃÛáõÝÁª ûýë»Ã£ 17.ª (+374 10) 58 10 59.antares. ºñ¨³Ý . лé. 23£ ä³ïí»ñª ¹ 128£ .12Ã. êºð¶ºÚ ÜÆÎàÈêÎÆ. www.