AL-BAGI (marxa mora

)
JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO
Alto Sax.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ >œ b >œ >œ >œ b >œ > >œ >œ b >œ > > >œ œ œ œ œŸ~~ œ œ œ b œ
premi de composició Iv concurs vila de pego

# 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ b ˙
& 4 Œ œ œ œ bœ ‰ œ œ J ‰ J‰ J ‰ œ J ‰ œ #œ ‰ ‰
f3 Í 3
Í 3
3 3 3

# 3 œ. b œ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ . bœ œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ
œ‰Œ œ œ œ #œ œ œ ‰ Œ
18

& J J
p
3 3 3
3
3

œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ œ œ . bœ œ 2 ˙
# œ œ œ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ. bœ œ œ œ. œ œ œ œ. b œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ Œ œœœ
32

& J Œ
f3
3 3 3
3

#œ œ œ œ œ b œ œ. œ œ œ œ œ œ œ b ˙ #œ œ œ œ b œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ b ˙
3 3 3 3 3

œ #œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ #œ œ œ œ œ. œ œ œ
45
# œ œ
#œ œ œ b œ œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ b ˙ #œ œ œ œ b œ œ #œ œ . œ œ œ œ
‰ œ œ b ˙ œ #œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ b œ œ œ œ #œ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ
& J J J J
œ >œ >œ >œ >œ
3 3 3 3
3 3

26 bœ
# œ ‰ œ œ bœ œ ‰ Œ jœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ ˙ œ ‰ Œ ‰ œj œ œ ˙ œ œ œ b œ œ œ ˙
59

& J ‰ œ b œ ˙ ‰ œ
J J 3 3
J
3

# j œ 3 b œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ ‰ œ œ œ b œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ .
œ bœœœ œœœœœ œ œ bœœœ œbœœœœœœœ œ Œ œœœ
& ‰bœ œ ˙
101

J J
3 3 3
π f3 Í 3
Í
# œ ‰ b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ˙˙ œœ ‰ Œ œ
œ
œœ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ ˙ œœœ œœœ œ œ œ œ œ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ
œ J‰
119

& J J‰ J ∑ Œ J‰
J
P3 f
3
3 3
3
3

137
# œJ ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ˙ œJ ‰ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ b œ œ œ œ œ ‰ œ b œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ b ˙˙
J‰
& J J
Í
3 3 3
3 3 3 3 3
3

# œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙
˙
œ
œ
œœ œ
œ
J
156

& J ‰ J ‰ ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
3