AL-BAGI (marxa mora

)
JUAN FCO.SANJUÁN RODRIGO

œ b >œ >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ b >œ > >œ
Soprano Sax.
> > œ bœ œ œ œ.
premi de composició Iv concurs vila de pego

2
4 œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ J‰ J‰ J‰ œ
&4 Œ ‰ J‰ ‰
3

f Í Í
3 3 3
3

Ÿ~~ œ
œ
>œ œ œ œ œ œ bœ œ 11
œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ. b œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
16 3

& ‰ ‰ J‰Œ #œ œ
3

3 3 3 3
3

j 2 #œ œ œ œ œ b œ œ. œœ œ #œ œ œ œ bœ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ #œ œ œ bœ
Œ œœœ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙
38 3 3 3 3 3

& œ. bœ œ œ œ. œ œ œ œ. b œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ Œ J J‰
f
3
3 3

> >> 5 b œ b œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
œ . œ œ œ œ ‰ œ œ œ b œ œ œ œ # œJ ‰ œ œ œ œ . œ œ œ œJ ‰ œ >œ œ œJ ‰ Œ bœ œ œ œ œ b œ œ. bœ œ œbœ œ œ ˙
3

Œ œœœ ˙
54 3

& J œœ œ œ
3 3 3 3

˙ ˙ œ bœbœ œ ˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ bœ œ œ œbœ œ œ ˙
3

bœ œ œ œ œ b œ œ. b œ œ
3

˙
74

J‰ j‰
3

œ œ bœ œ œ œ œ œbœ œ œ ˙
3

& ˙ œ œœœ œœ œ œ
3

b œ b œ œ œ œ œ œ œœ œ
œœ ˙ ˙ œ bœbœ œ ˙ œ bœ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ ˙ œbœ œ œ
3
92

J‰ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œj ‰ Œ
3 3

&
3

3

π
3 b >œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ b >œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ
108
œœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ b œ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ˙˙ œœ ‰ Œ
& Œ ‰ J‰ ‰ J ∑
J
f Í Í P3 f
3 3
3 3

œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ 3 3

& Œ œœ œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œœœ ˙ œ ‰ œœœ ˙
125

J J‰ J‰ œ
J J
3 3 3 3

j ‰ 3 bœ œ œ œ ‰ œbœ œ œ œ œ œ œ ‰ œœœ œœœ œ œ ‰ œœœ ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙ œ ‰ œœœ ˙ ˙ œ œ œ
145 3 3 3

&œ œœœ œ J J J J J J‰ J‰ J‰Œ
Í ƒ Ï
3
3 3