Bab 8

Pelaksanaan Hukum Hudud menurut
Kerangka Perundangan di Malaysia
Mohd. Nasran Mohamad, Mohd Al Adib Samuri,
Zuliza Mohd Kusrin, Anwar Fakhri Omar & Mohd Zamro Muda

Kedatangan penjajah Inggeris ke Tanah Melayu bermula tahun 1786
menyebabkan undang-undang Islam terpinggir pemakaiannya
terutamanya selepas lulusnya Piagam Keadilan Pertama (1807), Piagam
Keadilan Kedua (1826) dan Piagam Keadilan Ketiga (1855) di Negeri-
negeri Selat. Pengenalan Undang-undang Sivil di Negeri-negeri
Melayu Bersekutu diperkenalkan melalui Enakmen Undang-undang
Sivil 1937 dan Ordinan Undang-undang Sivil 1951 bagi Negeri-negeri
Melayu Tidak Bersekutu. Keadaan ini telah menyebabkan para pegawai
Inggeris campur tangan dalam sistem pentadbiran keadilan dan
kehakiman di Tanah Melayu. Atas dasar ini, pemakaian undang-undang
Islam kemudiannya disempitkan kepada hal ehwal kekeluargaan atau
undang-undang diri sahaja (Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned 2007).
Walau bagaimanapun kedudukan Islam sebagai agama negara tidak
pernah dinafikan oleh pihak Inggeris terbukti melalui kes Ramah v
Laton [1927] 6 FMSLR 128, ‘Islamic Law is the law of the land’.
Ketika draf Perlembagaan merdeka digubal, kedudukan agama
Islam dibincangkan bersama. Justeru Perlembagaan Persekutuan
mengekalkan kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan
sebagaimana peruntukan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan iaitu
“Ugama Islam ialah ugama bagi Persekutuan, tetapi ugama-ugama
lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian
Persekutuan”. Di samping itu terdapat juga perkara-perkara lain dalam
Perlembagaan yang menyatakan tentang kedudukan undang-undang
Islam dan Mahkamah Syariah. Berdasarkan fakta sejarah undang-
undang Islam di Malaysia, adakah Malaysia boleh dianggap sebagai
sebuah negara sekular yang menghalang pelaksanaan undang-undang
hudud ataupun sebaliknya?
Sifat Malaysia dalam Kerangka Perundangan
Sifat dwi perundangan di Malaysia menyebabkan sebahagian
masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada kalangan pengamal
undang-undang, pentadbir, ahli politik, penyelidik dan juga orang
awam mempunyai dua pandangan mengenai sifat negara Malaysia.
Pendapat pertama menyatakan bahawa Malaysia adalah negara sekular
dan pendapat kedua pula menafikan Malaysia sebagai negara sekular.
Berdasarkan perselisihan pandangan tersebut, kajian ini menganalisis

Manakala pendapat yang menyatakan bahawa Malaysia telahpun menjadi sebuah negara Islam menyandarkan pendapat berasaskan kenyataan Tun Mahathir Mohamed pada tahun 2001.96 Isu Syariah & Undang-undang Siri 21 hujah kedua-duanya dan membincangkannya dari aspek kerangka perundangan di Malaysia. pentafsiran berkenaan sifat sekular ataupun tidak negara Malaysia ini perlu dirujuk kepada Perlembagaan Persekutuan serta tafsiran-tafsiran para hakim berkenaan kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia. a state law which is unconstitutional. di mana dalam kes ini hakim Mahkamah Agong (ketika itu) menolak hujah perayu dan menyatakan bahawa walaupun Islam merupakan satu cara hidup yang syumul tapi bukanlah makna yang diniatkan oleh Perkara 3 dan yang dimaksudkan ialah hanya terbatas kepada perkara ibadat dan upacara keagamaan sahaja. Keduanya. Pendapat Pertama: Malaysia Adalah Negara Sekular Isu mensekularkan Malaysia disandarkan kepada para pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman. di peringkat kerajaan negeri adalah bertentangan dengan Perlembagaan (Anon 2014a). Tun Hussein Onn dan lain-lain yang dibuat berasaskan pendapat umum sahaja dan lebih kepada kelangsungan politik. Seharusnya. Parliament cannot approve for implementation. Selain itu. Pendapat Kedua: Malaysia Bukan Negara Sekular Pendapat yang berpandangan Malaysia bukan negara sekular telah merujuk kepada sejarah sistem undang-undang di Tanah Melayu dan juga peruntukan Perlembagaan Persekutuan serta pentafsiran yang dibuat dalam kes-kes terkini. Suatu fakta yang pasti ialah sejarah . Malaysia dianggap sebagai sebuah negara sekular adalah berasaskan kepada keputusan kes Che Omar bin Che Soh v Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55. Persoalan yang boleh dianalisis ialah sejauhmana realitinya? Walaupun undang-undang Islam kelihatan terpinggir tetapi masyarakat Islam di Malaysia tidak pernah secara menyeluruh menolak undang-undang Islam. and I repeat. pembacaan doa semasa upacara pertabalan dan juga keputeraan Yang di-Pertuan Agong. by way of a private member’s bill. I have said many times and again. Beliau berpendapat bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular dan pelaksanaan hudud melalui Undang-undang persendirian. sandaran juga perlu dibuat kepada laporan Suruhanjaya Reid. Keputusan kes berkenaan menjadi pegangan kuat Karpal Singh yang menegaskan bahawa Malaysia adalah negara sekular berasaskan penghakiman oleh Mahkamah Agong dalam kes tersebut yang telah mentafsirkan pemakaian Islam di Malaysia hanya tertakluk kepada perkara rasmi seperti pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Shamrahayu (2013) menyatakan tidak bersetuju Malaysia dianggap negara sekular kerana masih wujud undang-undang Islam dan pengiktirafan Islam sebagai agama Persekutuan.

terletak di tempat medan dan suaranya lantang kedengaran. Alasan penghakiman yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi mengenai kedudukan Islam dalam Perlembagaan dengan katanya: Islam adalah agama bagi Persekutuan. Begitu juga. Pelaksanaan Hukum Hudud Menurut Kerangka Perundangan Islam 97 perundangan di Tanah Melayu dan juga Malaysia tidak pernah membuktikan Malaysia sebagai sebuah negara sekular. juga berpandangan Malaysia bukan sebuah negara sekular kerana terdapat banyak peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang memberi keistimewaan kepada Islam. berjalan dahulu. Bermula dari zaman penjajahan Inggeris hinggalah ke hari ini usaha untuk memartabatkan Islam dan Hukum Syarak menjadi agenda yang berterusan dan mendapat sokongan yang baik daripada pihak kerajaan sendiri. terdapat . Mentafsirkan kedudukan Islam di Malaysia dengan merujuk kepada penghakiman dalam kes Che Omar bin Che Soh v Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55 adalah tergelincir daripada semangat penghakiman tersebut. Zainur Rijal Abu Bakar (2013). Jaminan ini diperkukuhkan lagi melalui Perkara 12(2) Perlembagaan Persekutuan berkenaan hak pendidikan. Islam bukan setaraf dengan agama lain atau berdiri sama tegak. Peruntukan sedemikian jelas menunjukkan penafian terhadap sifat sekularisma Malaysia yang dianggap sebagai halangan kepada pelaksanaan hudud (Malik Munip 2012). tetapi adalah sah bagi Persekutuan atau sesuatu Negeri menubuhkan atau menyenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan yang perlu bagi maksud itu. Jika bukan sedemikian Islam bukanlah agama bagi Persekutuan. Islam diibarat pokok jati. keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes Meor Atiqulrahman bin Ishak & Ors v Fatimah bte Sihi & Ors [2000] 5 MLJ 375. Peruntukan tersebut menyatakan: (2) Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri. Di samping itu. Namun keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan [2005] 2 MLJ 25. Penghakiman kes- kes di Mahkamah Persekutuan dalam kes seperti Latifah bte Mat Zin v Rosmawati bte Sharibun & Anor [2007] 5 MLJ 101 dan Lina Joy v Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Yang Lain [2007] 3 CLJ 557. Tidak dinafikan bahawa terdapat pengaruh Undang-undang common law dan ekuiti yang kuat dalam sistem perundangan di Malaysia tetapi keadaan tersebut tidak pernah sama sekali menafikan kedudukan istimewa Islam dalam sistem kehakiman negara. tinggi. Ia duduk di atas. dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan institusi- institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu. teguh dan terang. Islam adalah agama utama di antara agama-agama lain.

Walau bagaimanapun dari aspek teknikalitinya Abdul Aziz Bari (Anon 2014b) semasa mengulas tindakan Kelantan untuk membawa rang undang-undang persendirian bagi membuka laluan kepada pelaksanaan hudud di Dewan Rakyat. menyatakan bahawa PAS keliru dan tidak jelas berkenaan pelaksanaan hudud di Kelantan. di Malaysia telah wujud perbankan dan zakat yang dilaksanakan mengikut syariat. Abdul Aziz Bari (2013) juga berpandangan hudud boleh dilaksanakan tanpa membuat pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan. keamanan serta keselamatan individu. Masyarakat hanya akan menerima mana-mana undang-undang yang dirasakan berupaya menjamin keadilan. . Perkara yang sama juga boleh diqiyaskan kepada pelaksanaan hudud ini kerana perbuatan jenayah tidak mengenal perbezaan agama. Ini kerana tindakan PAS meluluskan enakmen hudud dalam tahun 1993 walaupun menyedari bahawa PAS tiada bidang kuasa melaksanakannya. kerana sebahagian daripada hukum hudud telah pun dilaksanakan dalam bentuk jenayah syariah. cuma hukumannya sahaja tidak mengikut Islam. Menurut Abdul Aziz Bari. budaya dan keturunan. walaupun dalam ruangan yang terhad. Kerajaan negeri Kelantan yang telah meluluskan Kanun Jenayah Syariah II (1993) yang mengandungi hukuman hudud. seperti kesalahan zina dan murtad. Ini jelas membuktikan pentafsiran mahkamah kini yang jelas memelihara kedudukan agama Islam adalah laluan kepada pelaksanaan hudud. jelas menunjukkan kekeliruan mereka dalam isu bidang kuasa ini. kerana bagi mereka wang itu tidak mengenal agama. Beliau berpandangan bahawa hudud boleh dilaksanakan di Malaysia walaupun bertentangan dengan undang-undang sedia ada dengan syarat mengikut saluran Persekutuan yang dibenarkan. Memetik pendapat Dr Aznan Hasan (2012) bahawa penerimaan serta sambutan yang baik oleh non-Muslim terhadap sistem kewangan Islam di Malaysia adalah kerana impak positif dari aspek keuntungan dan keadilan yang dizahirkan daripada sistem tersebut. bangsa. Kenyataan yang menyatakan hudud tidak boleh dilaksanakan kerana Perlembagaan bersifat sekular juga tidak benar kerana kandungan Perlembagaan tersebut menunjukkan pengiktirafan terhadap amalan undang-undang Islam. pindaan perlu dibuat kepada Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Pindaan 1984) bagi memberi ruang kepada pelaksanaan hukuman hudud. kelompok masyarakat dan negara. menunjukkan tiada halangan jika hendak menghukum pesalah mengikut undang-undang Islam. Berkenaan dengan isu bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sekiranya sistem tersebut memberi manfaat dan keuntungan ia akan mudah diterima masyarakat.98 Isu Syariah & Undang-undang Siri 21 banyak lagi kes yang dengan jelas menunjukkan penafian kepada sifat sekularisma yang dilabelkan kepada Malaysia. mampu melaksanakannya jika mengikut laluan yang dibenarkan oleh Persekutuan (Salmah Mat Husain 2013).

neither sits together. Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi Persekutuan. However Islam sits above. Justeru itu. walks ahead. This means that the Government is responsible for preserving. is located in the field and its voice is heard loud. nor stands at par with other religions. Tafsirannya boleh dirujuk kepada alasan penghakiman Hakim Mohd Noor Abdullah dalam kes Meor Atiqulrahman bin Ishak & Ors v Fatimah bte Sihi & Ors [2000] 5 MLJ 375. Raja-raja Melayu juga berperanan penting memartabatkan agama Islam kerana hal ini juga bersesuaian dengan sumpah perlantikan Raja-raja Melayu dalam Jadual . Walau bagaimanapun. jika pendapat tersebut dapat disanggah dan terbukti telah disanggah. di mana beliau memberi pandangan berkenaan Islam di Malaysia seperti berikut: The provision “Islam is a Federal religion but other religions may be practised in peace and harmony” means only that Islam is the foremost religion among other religions embraced in this country. Pentafsiran tersebut jelas menunjukkan hak kebebasan beragama di kalangan masyarakat berlainan agama dan berbilang kaum dijamin dengan mengutamakan kedudukan istimewa Islam tidak tergugat. Justeru menjadi tanggungjawab pemerintah memastikan pengamalan Islam di Malaysia terpelihara dan dimartabatkan. iaitu: a) Adakah Perlembagaan mempunyai ruang untuk menggubal undang- undang hudud? b) Apakah halangan pelaksanaan hukuman hudud? Hujah yang menyatakan hudud tidak boleh dilaksanakan adalah kerana Malaysia adalah sebuah negara sekular. yang secara tidak langsung bermaksud memberi ruang kepada pelaksanaan hudud di Malaysia. and other religions are to be appropriately lined up and positioned in a direction that guarantees that they may be practiced in peace and harmony without threatening the leading position of Islam. Dalam membincangkan isu pelaksanaan hukuman hudud di Malaysia terdapat dua perkara yang seringkali dipersoalkan. bermaksud Perlembagaan tidak menghalang pelaksanaan hudud di Malaysia. Pelaksanaan Hukum Hudud Menurut Kerangka Perundangan Islam 99 Tantangan Perundangan ke Arah Pelaksanaan Jinayah Syariah di Malaysia Abdul Aziz Bari (2010) menegaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah bersifat Islam. Islam is not equal to. prospek kepada pelaksanaan hudud di Malaysia ialah mentafsirkan peruntukan berkenaan Islam semaksimum yang mungkin secara mesra Islam kerana terdapat beberapa peruntukan dalam Perlembagaan yang terbukti menjamin kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan. Walau bagaimanapun. illuminating and developing Islam as the Government is able to do at present. pentafsiran peruntukan Perlembagaan yang kelihatan tidak mesra Islam menyebabkan seperti wujud halangan untuk pelaksanaan Hukum Syarak atau hudud di Malaysia.

Walau bagaimanapun. Di samping itu. Perkara 4 Perlembagaan Persekutuan adalah peruntukan umum tentang ruh Perlembagaan sebagai undang-undang utama Persekutuan. Pemakaian perundangan tersebut jelas memelihara kedudukan agama Islam yang jika ditafsirkan secara mesra Islam boleh difahami sebagai menghalang orang-orang Islam daripada dipengaruhi oleh sebarang doktrin atau kepercayaan selain agama Islam.100 Isu Syariah & Undang-undang Siri 21 Keempat. Peruntukan ini ditafsirkan melalui peruntukan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang- orang Islam di peringkat negeri-negeri. yang berjanji memelihara kemuliaan agama Islam. termasuklah dalam undang-undang sivil yang sama sekali bertentangan dengan Hukum Syarak. Berkenaan tafsiran Islam dalam Perlembagaan yang dirujuk kepada kes Che Omar Che Soh. Dalam Islam undang-undang telah ada tetapi kehendak masyarakat tidak cukup kuat untuk menguatkuasakannya (Abdul Aziz Bari 2013). tafsiran ini tidak menyentuh khusus tentang undang-undang jenayah (hudud). Perkara 11(4) adalah berkenaan halangan pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Dalam membina suatu falsafah perundangan tersebut. senarai 4(h) tidak menghalang Persekutuan meluluskan undang-undang Islam atau hudud. ini membolehkan pembinaan suatu falsafah baru dalam Undang-undang Jenayah Syariah. Halangan utama undang-undang dalam melaksanakan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II Kelantan (1993) adalah dikatakan berpunca daripada had yang dikenakan oleh Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Pindaan 1984) [Akta 355]. Jadual Kesembilan. kekuatan pentadbir dan juga kehendak masyarakat juga sangat penting untuk menjenayahkan perbuatan. ia dianggap tidak lagi relevan dalam sistem perundangan di Malaysia kini. Bahagian 1 Perlembagaan Persekutuan. Majlis Raja-raja juga memainkan peranan memelihara agama Islam melalui Perkara 38(1)(b) dengan kuasanya untuk memberi keizinan atas perkara-perkara yang berkaitan hal ehwal agama Islam. memberi ruang kepada tafsiran yang baru walaupun dalam aspek peruntukan undang- undang yang sama. ini merupakan falsafah dalam undang-undang jenayah Barat. Walau bagaimanapun ia perlu dibuat di bawah Kerajaan Persekutuan. Seksyen 2 Akta 355 memperuntukkan: Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana- mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana- mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti . Justeru. Ini kerana amalan prinsip judicial precedent tidak begitu kemas dalam Perlembagaan kerana Perlembagaan adalah undang-undang yang evergreen.

terutamanya dalam peruntukan yang jelas menyentuh tentang agama Islam. melalui dua cara iaitu: a) Langkah pertama ialah kerajaan negeri Kelantan perlu mengambil inisiatif untuk dibuat pindaan terhadap Seksyen 1 Akta 355 melalui draf rang undang-undang persendirian dengan memasukkan frasa “kecuali bagi negeri Kelantan”. Peruntukan Seksyen 2 Akta 355 di atas secara jelas telah menghadkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah yang tertakluk kepada hukuman maksimum penjara tidak lebih tiga tahun. pelaksanaannya perlu kepada undang-undang prosedur serta Undang-undang Keterangan yang lebih mantap. Pelaksanaan Hukum Hudud Menurut Kerangka Perundangan Islam 101 agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang- undang bertulis: Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut. Contohnya. Langkah ini lebih rumit berbanding dengan langkah yang pertama. Wan Ahmad Farid (2014) berpandangan bahawa perkara tersebut boleh diatasi sekiranya kerajaan negeri Kelantan berhasrat untuk terus melaksanakan hudud. denda tidak melebihi RM5. selepas frasa “negeri-negeri Semenanjung Malaysia”. pelaksanaan hudud dalam kes zina dan rogol yang tidak dibezakan di negara Pakistan telah menyebabkan undang- .000 serta rotan tidak melebihi enam kali sebatan atau kombinasi daripada mana-mana hukuman tersebut. Shamrahayu Abd. Dari aspek tangkapan. b) Alternatif yang lain ialah kerajaan negeri Kelantan perlu mencabar Akta 355 dengan mendapatkan arahan daripada mahkamah dalam bentuk deklarasi menyatakan bahawa Akta 355 adalah tidak sah dan terbatal (null and void) terhadap negeri Kelantan dan juga negeri- negeri lain di Semenanjung Malaysia kerana ia melangkaui bidang kuasa Mahkamah Syariah negeri-negeri yang menurut Perlembagaan Persekutuan adalah terletak di bawah hal ehwal negeri masing-masing. Cadangan yang dikemukakan oleh Wan Ahmad Farid ini sebenarnya bersesuaian dengan konsep pentafsiran mesra Islam dalam mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan. procedural dan keterangan perlu diperkukuhkan sebelum hudud dilaksanakan. sabitan serta pembuktian perlu diperhalusi lagi agar pelaksanaan hudud tidak menyebabkan undang-undang Islam dianggap tidak adil oleh masyarakat. Manakala Seksyen 1 Akta 355 telah menegaskan bahawa akta ini hanya terpakai kepada semua negeri di Semenanjung Malaysia termasuk Kelantan. Merujuk kepada undang-undang hudud PAS. Setelah dipinda. Aziz (2013) berpandangan bahawa undang- undang substantif. Akta 355 tidak lagi terpakai kepada Kelantan dan kerajaan negeri dapat meneruskan pelaksanaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993).

Suatu reformasi dalam bentuk pindaan. Walau bagaimanapun dalam hal berkaitan undang-undang awam. Di era kemerdekaan ini. keturunan dan adat resam masing-masing. Hudud bertentangan dengan prinsip undang-undang iaitu equality before the law. sudah cukup kukuh untuk menjustifikasikan pelaksanaan hudud di Malaysia. melalui Yang di-Pertuan Agung dan di peringkat negeri. Sekiranya dianalisis dari aspek kerangka Perlembagaan yang terkandung jaminan terhadap Undang-Undang Islam di peringkat Persekutuan. contohnya jika orang Islam mencuri dan disabit akan dikenakan hukuman hudud iaitu potong tangan manakala bukan Islam tidak (Anon 2014c). Perkara 8 berkenaan hak sama rata di sisi undang-undang. hanya satu bentuk undang-undang sahaja yang perlu. Kesalahan dalam Penal Code atau Kanun Jenayah perlu dibuat penambahbaikan sepertimana pelaksanaan hudud di negara Brunei Darussalam. Keadilan di sini ialah memberi keadilan dalam ertikata menghukum pesalah dengan hukuman yang sama tanpa membezakan latar belakang agama. Cadangan Penambahbaikan Undang-Undang ke Arah Pelaksanaan Hudud Pelaksanaan hudud perlu kepada reformasi undang-undang jenayah di Malaysia.102 Isu Syariah & Undang-undang Siri 21 undang Islam dianggap menindas hak wanita. seperti pihak polis dan jabatan kimia. Laluan pelaksanaan hudud adalah melalui pindaan kepada beberapa hukuman dalam kesalahan jenayah sedia ada serta penambahan kepada beberapa kesalahan hudud yang tidak dinyatakan lagi dalam undang-undang jenayah tersebut. Tun Mahathir Mohamad berpendapat hudud akan menyebabkan ketidakadilan berlaku. Kerjasama juga perlu di peringkat Persekutuan. Alasan bahawa Malaysia terikat dengan Perlembagaan Persekutuan tidak akan timbul kerana walaupun Perlembagaan Persekutuan adalah perlembagaan bertulis yang umumnya bersifat rigid tetapi hakikatnya telah melalui beberapa proses pindaan. pelaksanaan hudud perlu dibuat secara menyeluruh kepada semua orang sama ada Islam atau bukan Islam. sabitan serta siasatan. bahawa undang-undang diri masing-masing boleh diaplikasikan. Ini selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Isu utama yang menghalang pelaksanaan hudud bukanlah berpaksi kepada Perlembagaan ataupun sifat sekularnya tetapi sebenarnya terikat dengan gesaan dan bantahan yang menghalang pelaksanaan hudud tersebut. Kecuali dalam hal berkaitan undang-undang diri atau keluarga telah dipersetujui di peringkat antarabangsa juga. Justeru. melalui kuasa para Sultan. Walaupun kesalahan berzina dan . penambahan beberapa peruntukan perundangan serta proviso-proviso berkaitan perlu dimasukkan dalam undang-undang jenayah sedia ada. bagi melancarkan lagi proses tangkapan. Pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Pindaan 1984) adalah perlu. jika hudud dikhususkan kepada orang Islam sahaja. undang-undang adalah milik negara dan kepimpinan negara tersebut bebas menentukan corak serta sistem undang-undangnya.

ras. memahami. zaman merdeka dan kini. termasuklah sistem undang-undangnya. Walau bagaimanapun. Kedatangan undang-undang Islam yang diperkenalkan oleh para pendatang yang terdiri daripada mubaligh Islam telah menyebabkan Hukum Syarak mendapat tempat di hati Sultan. Pendapat yang menyatakan masyarakat perlu memahami undang- undang tersebut sebelum ia dilaksanakan adalah tidak relevan sama sekali. bersesuaian dengan cadangan mantan Ketua Hakim Negara Tun Ahmad Fairuz yang melihat kepada perkembangan perundangan semasa negara. dan mengamalkan undang-undang sahaja yang berupaya memahami undang-undang tersebut. Semangat keadilan dalam undang-undang tersebut yang sepatutnya dijunjung. Selama mana peruntukan tersebut tidak dipinda. Tanah Melayu. para pembesar Melayu dan rakyat jelata. sebagaimana yang berlaku seperti di Afganistan dan Pakistan yang hakikatnya pengamalan Islam tersebut sebenarnya dibelenggu dengan amalan adat resam dan kepercayaan penduduk setempat yang menyebabkan Islam dianggap sebagai agama . hukuman hudud sebagaimana yang ditetapkan dalam al-Quran tidak dapat dilaksanakan kerana Dewan Undangan Negeri tidak berkemampuan menggubal hukuman bagi jenayah-jenayah tersebut selepas disabitkan kerana isu bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah yang sempit itu (Zainur Rijal 2013). Kemudian zaman kemerdekaan. Pentafsiran golongan yang menolak hudud adalah berasaskan pemahaman mereka bahawa undang-undang Islam bersifat patriarchal law. Penekanan hanya perlu dibuat kepada usaha menegakkan keadilan tanpa mengambilkira perbezaan agama. Hanya individu yang cuba mempelajari. keturunan dan resam masing-masing. membuat pilihan malah membina undang-undang common law dan ekuiti tersendiri. terutamanya Inggeris memperkenalkan undang-undang mereka atas alasan terdapat lacunae sama ada dari aspek peruntukan undang-undang mahupun pentadbirannya. Keistimewaan hukum Islam menyerlah apabila ia dimartabatkan sebagai undang-undang di negeri-negeri di Tanah Melayu ketika itu. kemudiannya menjadi Malaysia (1963) menerimapakai hampir keseluruhan undang-undang common law dan ekuiti dalam sistem pentadbiran. pengenalan sistem pentadbiran Islam yang dianggap tidak sistematik ketika itu telah menyebabkan kuasa-kuasa barat. Pelaksanaan Hukum Hudud Menurut Kerangka Perundangan Islam 103 qazaf boleh ditafsirkan sebagai kesalahan melanggar perintah agama seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Kesimpulan Pelaksanaan undang-undang hudud di Malaysia tidak perlu ditonjolkan dengan label Hukum Syarak tetapi sebagai undang-undang negara. hukuman maksimumnya menjadi halangan kepada pelaksanaan hudud. Kepelbagaian evolusi perundangan yang telah dilalui menunjukkan Malaysia telah cukup matang untuk menilai. kaum. Malaysia telah melalui beberapa fasa peralihan dan perkembangan sistem perundangan bermula zaman pra merdeka.

Penyelidikan dalam muamalat semasa. Shamrahayu Abd. Hudud Law Incompatable with Secular State.malaysia- today. 2013. The Rocket.com/news/260309 [30 April 2014]. Wacana Muamalat. ABIM call Dr. Fakulti Pengajian Islam.net/index. Anon. Sistem Undang-undang di Malaysia. Anon.nst. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2014c. Bilik Seminar Siswazah 1. 2012.malaysiakini. 2014b. 16 November. Aziz.harakahdaily. 7 April. Rujukan Abdul Aziz Bari. .ph p/berita-utama/23040-syariah-boleh-dilaksanakan-di-negara-ini-- aziz-bari [30 April 2014]. Mahathir to retract statement on hudud law. Is Malaysia an Islamic or secular state? New Straits Times.net/abim-calls-for-dr-mahathir-to-retract-statement-on- hudud-law/ [29 April 2014]. say Karpal. Malaysiakini.com. Orang awam hanya berupaya merasai keadilan undang-undang tersebut apabila hak mereka terjamin. Anjuran Fakulti Syariah dan Undang-undang (USIM). 22 April. Seminar Syariah dan Undang-undang Peringkat Kebangsaan (SYUK) 2-3 November 2010. Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned. Temu bual. Aziz Bari: Kelantan masih keliru isu hudud. 2014a. 2013.http://bm. 2013. UKM. 25 Oktober. Anjuran Jabatan Syariah.my/en/implementation-of-hudud-in- kelantan-is-ill-advised-says-karpal/ [30 April 2014]. Hudud di Malaysia Cabaran Pelaksanaannnya. 23 Disember. Malik Munip. Abdul Aziz Bari. Zainur Rijal. 2010.com. 17 April. Temu bual. MalaysiaToday. Hudud dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan dan perundangan Malaysia.27Oktober. Dlm. Hudud dalam kerangka Perlembagaan dan perundangan Malaysia. http://www. www. Hudud dalam konteks undang-undang di Malaysia.therocket.104 Isu Syariah & Undang-undang Siri 21 yang menindas hak wanita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Syariah boleh dilaksanakan di negara ini – Aziz Bari. Zulkifli Hasan (pnyt). Fakulti Pengajian Islam. Salmah Mat Husain. http://www. (2007). 2013. Islam dalam Perlembagaan Malaysia: cabaran dan Pengukuhan. Anon. Aznan Hasan. http://www. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.my/opinion/columnist/is-malaysia-an-islamic- or-secular-state-1.171584 [15 April 2013]. 26 Disember. 2012.Harakahdaily.