GOSPODARKA

ODPADAMI W
TARNOWIE

Odpady
Wszystkie przedmioty oraz
substancje stałe, również te nie
będące ściekami substancje
ciekłe, powstałe w wyniku
działalności przemysłowej,
gospodarczej lub bytowania
człowieka i nieprzydatne w
miejscu lub czasie, w którym

zakłady rzemieślnicze. instytucje. tj. obiekty administracji publicznej. ośrodki zdrowia i opieki społecznej.ogrody i parki. targowiska. tereny zielone . handel. ulice i place.oraz inne instytucje.Główne źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Tarnowa Na terenie Miasta Tarnowa głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe. zakłady przemysłowe w  części socjalnej. . obiekty infrastruktury. usługi. cmentarze. placówki kulturalno .oświatowe.

usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych. odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. Również w strumieniu odpadów komunalnych występują: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo – budowlane.Odpady nieregularne Ponadto. .

fotele. wózki dziecięce. materace. pierzyny. rowery. zabawki dużych rozmiarów. które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. krzesła. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły. wykładziny. łóżka. itp . dywany.szafy.workach i kontenerach na śmieci. tapczany. sofy. Odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne powstające w naszych domach.

Odpady biodegradowalne ● Odpady biodegradowalne to tzw. . Kompostowanie to skomplikowany proces w efekcie. kompostownie. Odpowiednio przygotowany kompost stanowi idealny nawóz do przydomowych ogrodów czy działek. która może być stosowana jako nawóz organiczny. które można powtórnie wykorzystać poprzez np. Można go stosować w nieograniczonej ilości. wręcz przeciwnie poprawia strukturę gruzełkową gleby oraz wzbogaca ją w substancje pokarmowe. ponieważ nie stanowi zagrożenia skażenia gleby. którego powstaje stabilna substancja próchnicza. odpady organiczne.

● torf. skoszona trawa. fusy z kawy i herbaty. trociny. tektura itp) . ● ziemia z doniczek i skrzynek. chusteczki. ● odpady kuchenne: obierki. liście. rozgniecione skorupki jaj. rozdrobnione pędy i gałęzie roślin. chwasty. które nie zawieraj ą składników toksycznych.Co można kompostować ? ● Kompostujemy substancje organiczne. Przede wszystkim: ● resztki roślinne tj. ● niezadrukowany i czysty papier (papier śniadaniowy. resztki owoców i warzyw. ● słoma i siano. ● kora drzew. ● cięte kwity i rośliny doniczkowe. serwetki. bez mi ęsa i ko ści ! ● popiół drzewny (wprowadza potas).

● roślin porażonych chorobami grzybowymi. ● resztek mięsa. ● starego papieru (gazety i kartony). resztek roślinnych zawierających środki konserwujące ● resztek olejów i farb. bananów i innych cytrusów. ● śmieci z odkurzacza. ● metali (np. puszek). Czego nie można kompostować ? ● kamieni i gruzu. ● materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np. ● chemikaliów. skórek pomarańczy. ości. kości. ● szkła. . bakteryjnymi i wirusowymi. ● kolorowego zadrukowanego papieru.

Od czego zależy ilość powstających odpadów? Ilość powstających odpadów zależy od wielu czynników. *charakter urbanistyczny. charakterystycznych dla rozpatrywanego środowiska. *techniczno-sanitarne wyposażenie budynków *system i częstotliwość usuwania odpadów. . Do najważniejszych można zaliczyć: *liczbę i standard życiowy mieszkańców.

Co wpływa na ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych Na ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych wpływają przede wszystkim następujące czynniki: *sytuacja gospodarcza i poziom życia mieszkańców. *styl życia mieszkańców. . *struktura zabudowy. infrastruktura komunalna i usługowa. *funkcja jednostki osadniczej.

Wykres przedstawiający strukturę odpadów z zabudowy wielorodzinnej .

tekstylia 9 drew no 10 odpady niebezpieczne 14% 11 odpady mineralne w tym frakcja popiołow a 2% 4% 20% . 1% 10% 2% 1% 1 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5% 2 odpady zielone 34% 3 papier i tektura 4 opakow ania w ielomateriałow e 8% 5 tw orzyw a sztuczne 6 szkło 7 metal 8 odzież.

alkalicznością. *środki do konserwacji mebli. formaldehydu i fenolu. charakteryzujące się silną kwasowością. wysoką zawartością związków chloru. *środki do konserwacji podłóg zawierające rozpuszczalniki. *środki do czyszczenia wykładzin i dywanów. toluen. emulsje syntetyczne. żywic syntetycznych i wosków. woski.Przykłady odpadów niebezpiecznych w gospodartwie domowym Do odpadów niebezpiecznych w gospodarstwie domowym zaliczamy: *zwykłe i specjalne środki czyszczące rury kanalizacyjne. zawierających również amoniak. łazienki. trójchlorek etanu). WC. . składające się z mieszanek rozpuszczalników (ksylen.

Przykłady odpadów niebezpiecznych w gospodartwie domowym *odświeżacze powietrza zawierające dwuchlorek benzenu – bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie. środki silikonowe. Zawierają one między innymi metale ciężkie. *cały zestaw środków kosmetycznych. rozpuszczalniki nitro. aluminium. alkohole. lakiery do ochrony przed korozją. *środki do czyszczenia okien. alkohole. amoniak. Są one silnie alkaliczne i zawierają min. substancje zapachowe. rozjaśniacze optyczne. . *środki ochrony roślin i owadobójcze. zmywacze. związki azotowe. które używa się w domach i przydomowych ogródkach. *lakiery i środki ochrony drewna służące do malowania powłok zewnętrznych i wewnętrznych. do których jako aktywatory dodaje się sodę kaustyczną. oferowane w plastikowych butelkach. *środki piorące zawierające wybielacze. zawierają min. *środki do czyszczenia kuchenek. enzymy. terpentyna. farby różnego rodzaju.

*zbiórka odpadów ulegających biodegradacji. *selektywna zbiórka. *zbiórka odpadów budowlanych i remontowych . *zbiórka odpadów niebezpiecznych. *zbiórka odpadów wielkogabarytowych. *zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. odpadów przeznaczonych do odzysku. Systemy zbierania odpadów komunalnych Na terenie Miasta Tarnowa można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych: *zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach. w pojemnikach lub workach. w  tym recyklingu materiałowego.

● MPGK . Firmy zajmujące się wywozem odpadów w Tarnowie i okolicach.

.

.

● Podział odpadów segregowanych .

.

.

.

.

Pojęcie segregacji ● Segregacja odpadów komunalnych jest metodą usprawniającą utylizację oraz odzysk odpadów. jak i na świecie odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. czyli te. które związane są z bytowaniem człowieka. W Polsce obecnie wytwarza się ponad 135 milionów ton odpadów rocznie. Polega ona na zbieraniu odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków. ● Zarówno w Polsce. z podziałem na rodzaj materiałów z jakiego zostały wyprodukowane. które mog ą stać się wartościowym surowcem. . z czego przetwarzanych jest zaledwie niecałe 5 %. w tym 12 milionów ton to odpady komunalne. Statystyczny Polak wytwarza około 320 kg odpadów komunalnych rocznie.

Mieszkańcy Tarnowa mają wybór pomiędzy selektywnym sposobem zbierania odpadów i miesięczną opłatą 8.50 zł od osoby. ale i zaoszczędzisz! Przepisy nowej ustawy dają gwarancję niższej opłaty za odpady gromadzone w sposób selektywny. którzy wybiorą sposób nieselektywny. a nieselektywną zbiórką przy stawce 15.00 zł od osoby miesięcznie. Właściciele tarnowskich nieruchomości niezamieszkałych również mają możliwość wyboru segregacji odpadów i tym samym niższej opłaty za wywóz nieczystości od tych. Segregacja=Oszczędność ● Segregując odpady przyczyniasz się nie tylko do ochrony środowiska. .

● ograniczenie zanieczyszczeń atmosfery. . ● ograniczenie ilości wprowadzonych do środowiska szkodliwych. ● oszczędność zużycia surowców naturalnych. oszczędności i gospodarności. ● wyrobienie nawyków porządku. ● oszczędność miejsca na składowanie. trudno ulegających rozkładowi odpadów. ● oszczędność zużycia energii. Pozwala ono na: ● przetwarzanie i wykorzystywanie surowców wtórnych do produkcji nowych materiałów. Inne korzyści z segregacji śmieci Wprowadzenie segregacji i recyklingu odpadów komunalnych przynosi wiele korzyści. ● ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

● Żeby wyprodukować 1 tonę papieru należy ściąć około 17 drzew. 6 puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. ● Z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower. puszka aluminiowa po 10 latach. a guma do żucia po 5. Ciekawostki ● Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach. ● W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek. ● 35 butelek plastikowych wystarczy do zrobienia ciepłego polaru. . które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy.