Na osnovu odredbe člana 35. - 43. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.

36/11 i
99/11) članovi1 društva (puno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB) dana (datum) godine,
donosi:

ODLUKU
O DAVANJU PROKURE
Član 1.
Članovi društva (puno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB) dana (datum) godine, donose
odluku o davanju prokure.
Daje se (pojedinačna ili zajednička) prokura: 2
(navesti sledeće podatke:
- ukoliko se radi o domaćem državljaninu: ime, prezime i jmbg;
- ukoliko se radi stranom državljaninu: ime, prezime, broj pasoša i zemlju izdavanja).
Član 2.
Prokura je neprenosiva, odnosno prokurista ne može preneti prokuru, tj. dati punomoćje za
zastupanje drugom licu.
Član 3.
Prokurista je dužan da postupa u granicama datog poslovnog punomoćja.3

Prokurista zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u ime i za račun društva.
Član 4.
Data prokura može prestati u svako doba opozivom ili otkazom prokure.
Član 5.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

ČLANOVI DRUŠTVA:

1. _______________________________
(navesti ime i prezime lica koje potpisuje
i u kom svojstvu, za sebe kao fizičko lice
ili kao predstavnik pravnog lica)
2._______________________________
(navesti ime i prezime lica koje potpisuje
i u kom svojstvu, za sebe kao fizičko lice
ili kao predstavnik pravnog lica)

NAPOMENE:
1 U zavisnosti od oblika privrednog društva i načina na koji je osnivačkim aktom, odnosno
statutom određeno, prokura se izdaje odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odbora
direktora, nadzornog odbora, skupštine,ili člana društva u funkciji skupštine ukoliko se radi o
jednočlanom društvu, odnosno ortaci ili komplementari.
2 Ako se prokura daje jednom fizičkom licu u pitanju je pojedinačna prokura.

3 Ograničenja prokure su imperativnog karaktera.