10

JEDNOSTAVNIH NA»INA KAKO
ZARADITI ONLINE
+
ULTIMATIVNI
KORISNI»KI VODI»:
Sve πto morate napraviti
da biste zaradu na internetu
legalizirali u Hrvatskoj

8 milijuna dolara godiπnje. Nakon toga je doπla i Spedia. Tada sam se prvi put upoznao s jednim od naËina zarade na internetu.Sa strane vaπeg teksta postavite Google AdSense oglase.com/user/Blucollection .ali nemam baπ puno novih tekstova. Zarada od reklama Da biste zaraivali od reklama morate imate svoju web stranicu.8 milijuna dolara.Svaki put kada netko klikne na oglas vi Êete dobiti nekoliko centi.zaradi 4. No ono πto sam brzo shvatio je da ako æelite zaista zaraivati na internetu bolje je okrenuti se globalnom træiπtu. Jedina je prednost πto ako smo zaista dobri.©to uËiniti? Moæete poËeti pisati blog o nekoj specifiËnoj temi koja vas strastveno zanima i to poæeljno na engle- skomj jer su vam u tom sluËaju puno veÊi izgledi za zaradu. morao kliknuti na reklamu. Affiliate programima. naravno.Ovo je vrlo zgodno ako radite zanimljiv videosadræaj.com. amazon. Google AdSense AdSense je vjerojatno najpopularniji naËin zarade od reklama.Ukoliko imate mnogo posjetite- lja moæete zaraditi dobar novac.lik koji snima kako otvara igraËke iz kutije i slaæe ih.. moæemo jako.youtube. a manjka vam novca? Cijeli dan ste na Faceu i gubite I vrijeme na internetu… Zaπto ne biste pokuπali neπto i zaraditi kada ste veÊ za raËunalom? Ja sam prvi put pomislio na to kada sam naletio na reklamu u kojoj je bljeπtala poruka “Zaradite 150. cashfiesta.Ja ih koristim i zaradim oko 50 kn mjeseËno.dobro ste proËitali. Bilo je to 1999. tzv. Xclaim.com i krenite.https://www.Da. jako puno zaraditi.Otvorite blog na na primjer blogger. YouTube Odnedavno moæete zaraivati i na YouTubeu (nisam joπ probao) tako da objavljujete svo- je videouratke (ali pristojne!) i You Tube Êe vrtjeti reklame na njima te Êe dio zarade po- dijeliti s vama.Odreene rijeËi (kljuËne) bit Êe podcrtane i kada se pree miπem preko njih otvorit Êe se oglas na koji se moæe kliknuti.000 USD godiπnje”! Pomislio sam kako je to nemoguÊe te sam. NajËeπÊe je to blog ili neki site koji moæete relativno brzo i lako sloæiti u WordPressu. On-line zarada nije niπta lakπa niti jednostavnija od rada za plaÊu.hr Xclaim je domaÊi servis koji moæete postaviti na svoje web stranice.4. a da ne morate registrirati tvrtku ili uloæiti novac da biste poËeli zaraivati? 3 1.Ili joπ bolje. Pogotovo kad nam je træiπte cijeli svijet i imamo jako usku niπu.3 mate vremena. Moæete prodavati i bannere ili sponzorirane Ëlanke jer kada ste popularni. Svaπta sam isprobavao i na nekima od tih servisa sam zaista i zaradio.Evo πto je jako popu- larno: lik koji snima kako igra igrice na raËunalu. tvrtke Êe vam se javiti i nuditi da napiπete tekst o njima. AdSense. ©to vi kao fiziËka osoba moæete napraviti.Ja sam s blogom u nekoliko mjeseci zaradio 150 USD.

kako obeÊaju na Amazonu. Meutim. Proces je vrlo jednostavan i. Bilo bi jednostavnije kada bi oni mogli to sve odraivati za vas pa da vi dobijete samo neto iznos. na primjer lulu.amazon. kada je rijeË o proizvodima imajte na umu da je poπtarina dosta velika kada se πalje iz Hrvatske i osim toga ne biste se smjeli baviti trgovinom i proizvodnjom ukoliko ne registrirate neku djelatnost (obrt i sliËno).3 2.com Êe i otisnuti primjerak vaπe knjige ako netko naruËi paper edition.A.- com).. ali pazite jer su troπkovi poπtarine iz Hrvatske dosta visoki.com samo provjerite isplaÊuju li novac u Hrvatsku. hrvatski zakoni rade razliku izmeu prodaje osobnih stvari i trgovine pa i to trebate imati na umu ako æelite legalno poslovati kao fiziËka osoba.com Elance je servis za freelancere.com Amazon Êe rado prodavati vaπu elektronsku knjigu i isplatiti vam proviziju za svaki prodani primjerak. Elance. ali prodaja se odvija direktno izmeu kupca i dobavljaËa. pisati tekstove… Ima puno sliËnih servisa koji nude πto i elance. svoj nakit.hr To je stranica preko koje moæete nuditi svoje unikatne rukotvorine. svoje stare stvari. www. Zarada od prodaje vlastitih proizvoda ili usluga Svi imaju san prodavati neπto preko interneta. Ukoliko ste dobar programer moæete se registrirati i programirati za tvrtke i ljude iz cijelog svijeta. Amazon. Zgodno. eBay eBay je najveÊe mjesto za prodaju svega i svaËega. Uz to. No ono πto uvijek moæete je na primjer napisati ebook (na engleskom) i onda tu knjigu prodavati preko interneta. . Ili dizajnirati.woohoo. knjigu moæete uploadati u roku od 5 minuta (https://kdp.

. Ja sam uspio zaraditi oko 100 USD preko Amazona. Pisao sam o financijama i sa strane stavio link na neke zanimljive knjige koje su mene inspirirale i koje sam preporuËio drugima. Amazon.Trebate se registrirati da biste dobili svoj ID broj koji onda stavljate na vaπu stranicu kao link u tekst ili sliku. Svaki put kada netko klikne na taj proizvod otiÊi Êe na stranicu proizvoaËa i ta- mo ga kupiti. Moæete ga reklamirati i u mailu ili newsletteru ako nemate svoje web stranice. ©to to znaËi? Gotovo svaki proizvod koji se prodaje na internetu moæete i vi prodavati i za to dobiti proviziju.com Amazon Êe vam isplatiti 2% od svake prodane knjige koja je prodana preko vaπeg linka. Dakle. Apple.vi Êete dobiti proviziju. a vi Êete dobiti proviziju. Samo je vaæno da je u linku vaπ ID broj kako bi se provizija obraËunala. pronaite proizvod koji vam se svia ili koji ste sami nedavno kupili i poËnite ga reklamirati. Neki servisi Ëak i pamte kupce koji su doπli preko vaπeg linka pa Ëak i ako ne kupe odmah ili kupe ponovno.com I Apple ima svoj affiliate program pa moæete na svoje stranice postaviti link na pjesme ili aplikacije i uzimati proviziju. Zarada od prodaje tuih proizvoda/usluga Ovo je najbolje odraditi putem affiliate programa.3 3.

prije nego πto se poveselite kako moæete zaraivati gledajuÊi reklame ili klikajuÊi po oglasima ili koriπtenjem odreenih traæilica. Drugo. novine. dobivate proviziju od svakog prodanog primjerka. Postavite na blog oglase od Googleovog AdSensea i linkove na 2 affiliate programe. 4. no morate potroπiti jako puno vremena da biste zaradili malo novaca.com. Nemojte samo opÊenito priËati πto bi trebalo.Ima jako puno “laænih” servisa koji obeÊavaju brda i doline. Ako piπem o dronovima i kako napraviti snimke sa goPro kamerom moæete staviti link na Amazon.provjerite isplaÊuje li taj servis novac. Snimite film i postavite ga na You Tube o tome kako postaviti preporuËujemo? 3 kameru na dron i kako napraviti spektakularne snimke iz zraka PoËnite pisati tekstove za druge portale. gdje se ta kamera i dron mogu kupiti. Druga stvar je da idete u dubinu teme. Humor je odliËan faktor i ako ste duhoviti moæete brzo steÊi publiku. Ëasopise 4 i besplatno ako treba samo da πto viπe ljudi sazna za vaπ blog Platite nekome da napravi SEO (search engine optimization) 5 za vaπ blog kako bi se pojavio na rezultatima na Googleu kada netko upiπe kljuËne rijeËi Razmijenite linkove s drugim 6 blogovima / web stranicama sliËne tematike . Naravno. Ljudi vole struËnjake koji im mogu neπto kompleksno objasniti na zanimljiv i jednostavan naËin. a veÊina tih servisa propadne u meuvremenu ili smanje naknade. objasnite toËno kako πto 3 da to napravim.a nikada vam ne isplate zaradu.I ja sam to probao 2000. Zarada od 3 klikanja po reklamama Jako puno ljudi se ulovi na ovo. PoËnite pisati blog (poæeljno na engleskom) o nekoj 1 zanimljivoj temi (niπi) na neobiËan naËin.

Evo πto morate uËiniti da bi ta zarada bila legalna u Hrvatskoj KORAK PO KORAK: Sve πto morate l napraviti da biste vaπu zaradu na internetu legalizirali u Hrvatskoj pravo ste proËitali tekst o naËinima zarade na internetu ObraËun na zaradu od U ili ste naletjeli na web stranice na kojima se tvrdi da je moguÊe zaraditi tisuÊe dolara mjeseËno preko interneta. na broj HR68 8176-vaπOIB-brojJOPPD obrasca.6. Dobili ste Ëek od Googla jer ste zaradili od reklama preko Adsense oglasa ili ste kao affiliate zaradili odreenu proviziju.PayPal i sliËno.Za poËetak neke servise uopÊe srednjem teËaju HNB-a 15.Pa ako mogu oni.npr. 6.isprogramirali neπto ili im 1Na ukupan iznos od 675.uplatiti ih i traæit Êete da vam isplate novac na vaπ DEVIZNI podnijeti JOPPD obrazac poreznoj upravi. Vi ste fiziËka osoba koja je upravo dobila Ëek od Googlea za reklame preko AdSense oglasa. to je 675. a poziv ti poreze i doprinose. je 166. Npr. Vi ste fiziËka osoba koja je zaradila neπto novaca preko interneta.76 kn. 15% za prvi stup izradili web stranice.zaπto ne biste i vi? Naravno da moæete. 1Tih 101.28 kn novac Êe vam najvjerojatnije poslati Ëekom koji Êete unovËiti u banci ili vam mogu poslati lovu na vaπ devizni æiroraËun.to nije vaæno.28 kn Êete uplatiti na broj raËuna: Novac koji ste zaradili preko interneta trebate prijaviti i na njega plati.Zakon razlikuje zaradu od reklama i JOPPD obrasca je u obliku godine i rednog broja dana u go- provizije od zarade koju ostvarimo prodajuÊi svoja autorska djela. a poziv na broj HR68 2291-vaπOIB-JOPPD odnosno HR68 2291-12345678900-15166 . Broj Zakona o porezu na dohodak. 2015.niste registrirali samostalnu djelatnost. dini. reklama i provizija od »itate kako blogeri vani zarauju i stotine tisuÊa dolara godiπnje i kako neki klinci mlate ozbiljan novac od prodaje tuih proizvoda filmiÊa s YouTubea. taj broj Êe biti 15166. dan u godini). Dræavni proraËun HR12 1001005-1863000160.samo postoje neka ograniËenja i Na dan kada dobijete Ëek na 100 USD (preraËunato po nepovoljnosti æivota u Hrvatskoj.Niste Sami Êete uplatiti 20% doprinosa za vaπu mirovinu obrtnik.Taj iznosi 101.stup HR76 1001005- 1700036001.Stoga je bolje da priËekate i sakupite malo viπe novca i onda 1 ÆIRORA»UN ako si æelite ostaviti devize ili na kunski ÆIRORA»UN napravite sva plaÊanja dræavi.I tako prilikom svake is- plate.Napomenite da Êete primiti dohodak direktno iz inozemstva i da se zato upisujete.) odradili neki posao za stranu tvrtku. a sljedeÊe tri su Prvo Êete otiÊi u svoju poreznu upravu prema mjestu stanovanja i ta. Ako je vaπ OIB mo se prijaviti u registar poreznih obveznika tzv.Kada odete u banku i napravite sljedeÊe korake: pronaete naËin da moæete dobiti novac iz inozemstva na tako zaraeni novac. 6. i to na raËun: Doprinos za 2. redni broj dana (15. 33.prema Ëlanku 48. za isplatu 15.22 kn. 2015.To je oblik tzv.22 kn odnosno inozemstva i da se zato upisujete u registar.RPO. Prve Kako Êete to izvesti? dvije znamenke oznaËavaju godinu (20115).Moæda ste 2 (ako ste mlai od 40 godina uplatit Êete 15% u 1 stup i 5% u drugi stup.vi samo ponavljajte da neÊete obavljati 12345678900-15166 nikakvu djelatnost.veÊ Êete samo primati drugi dohodak direktno iz 1Za drugi stup Êete uplatiti 5% od 675.morate sami sebi obraËunati sva davanja.nemate svoju tvrtku.22 kn) neÊete moÊi koristiti jer ne isplaÊuju novac u Hrvatsku.Ako 12345678900 poziv na broj bi izgledao: HR68 8290- referent ne zna o Ëemu priËate.Jeste li zaposleni negdje ili ne. ULTIMATIVNI KORISNI»KI VODI» Niste tvrtka.drugog dohotka.. niste obrt.

1Ukupno porez i prirez iznosi 135. kuda novac na raËunu i na temelju Ëega? U tu svrhu koristite spomenuti JOPPD obrazac. 25% od 540.22 kn i oduzeli 135. Pazite. Taj obrazac predaje- te na svojoj poreznoj upravi.18 kn. Ostalo nam je 540. a poziv na broj HR68 1945-vaπOIB-JOPPD Osim πto ste platili porez. sve porezne uprave rade s graanima samo do 13. i to isti dan kada ste platili sva davanja ili najkasnije u roku 24 sata. Krenuli smo sa 675.1. prirez i doprinose.18 porez iznosi 135. 3 Na to plaÊamo fiksno 25% poreza. 18% od 135.04 za mirovinu. ovisno o mjestu stanovanja.35 kn 1Tih 159.30.76 kn HR76 1001005-1700036001 HR68 2291-vaπ OIB-JOPPD 4 Porez 25% 135.31 kn. 4 1 Bruto iznos 675.04 kn HR11 1001005-1713312009 (Zagreb) HR68 1945-vaπ OIB-JOPPD 5 Prirez 18% (od iznosa poreza) 24. a ako æivite u nekom drugom mjestu onda plaÊate postotak prireza koji je propisan za to mjesto). obrazac predajete najkasnije sljedeÊi dan.83 kn koje moæete potroπiti kako god æelite.35 kn uplaÊujemo na æiroraËun grada/mjesta gdje æivimo. Trebate platiti POREZ i PRIREZ.04 kn je 24.31 = 159. dræavu morate o tome obavijestiti jer kako bi inaËe ona znala od 3. Na Ako æivite u Zagrebu stopa prireza iznosi 18%. Ostalo vam je 380.28 kn HR12 1001005-1863000160 HR68 8176-vaπ OIB-brojJOPPD 3 Drugi stup 5% 33.04 kn 1 taj iznos poreza od 135.04 + 24.04 kn obraËunava se joπ i prirez.22 kn Uplatni raËun Poziv na broj 2 Prvi stup 15% 101. ZnaËi.83 kn .31 kn 6 Neto 380. Grad Zagreb ima uplatni raËun HR11 1001005-1713312009.

.18 = 21. 2015. a poziv na broj HR68 1945-vaπOIB-JOPPD i na taj raËun uplaÊujete iznos od 139. Da biste se drugih proizvoda.SAVJETI PLUS 1Na kraju godine NE morate podnijeti godiπnju poreznu prijavu ukoliko ste sve odradili kako sam naveo.22*0.43 kn 1 Bruto iznos 675. No to i nije toliko vaæno Ako ste novac zaradili na temelju prodaje autorskog djela jer da biste se pozvali na taj ugovor (napisali ste e-book. nadoplatit Êete razliku do 25%. REKLAMA I PROVIZIJA.27 kn 6 Neto 535. onda vi niste duæni sami plaÊati porez na U ovom sluËaju nema obveznih doprinosa za prvi i drugi stup nego se bruto gore opisani naËin veÊ samo podnosite iznos umanjuje za 30% priznatih izdataka. Uzmimo na primjer da smo ovih 100 dolara zaradili od prodaje naπe e-book Ako ste u inozemstvu platili npr.57 kn da bismo dobili poreznu osnovicu od 472. Grad Zagreb ima uplatni raËun HR11 1001005-1713312009.zakon.79 kn ZARADIT ΔETE 30% VI©E AKO PRODAJETE AUTORSKO DJELO NEGO AKO ZARA–UJETE OD TRGOVINE TU–IM PROIZVODIMA.3 = 202.22 kn po poreza. Ako niste sami odradili navedenu proceduru onda biste trebali podnijeti godiπnju poreznu pri- 0 javu i tamo prijaviti i primitke iz inozem- stva.27 kn). Prije predaje zamolite nekoga da vam popuni Excel obrazac da budete sigurni.22 kn Uplatni raËun Poziv na broj 2 30% priznati izdaci -202. Kako sada ide obraËun? Na dan 15. 1Joπ jedna napomena o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja: Hrvatska je ObraËun na zaradu od autorskih djela sklopila taj ugovor s dosta zemalja.22 kn oduzmemo tih 202. to je izosilo 675.hr/hr/intelektualno- on platio porez za vas u svojoj zemlji i vlasnistvo/autorsko-pravo/najcesca-pitanja). Na iznos po- 2 reza obraËunavamo prirez od 18% (ako æivimo u Zagrebu) i to iznosi 21. prodali fotografije.43 kn i toliko uplaÊuje- mo na æiroraËun grada Zagreba (ili mjesta gdje æivite).65 kn obraËunamo porez od 25%.16 kn HR11 1001005-1713312009 (Zagreb) HR68 1945-vaπ OIB-JOPPD 5 Prirez 18% (od iznosa poreza) 21.65 kn Na tih 472. isprogramirali softver i sliËno) onda trebate znati πto je toËno Hrvatska je obraËun poreza malo drugaËiji nego kada zaraujete od trgovine i reklame dogovorila s tom zemljom. to Êe vam se priznati i srednjem teËaju HNB-a. Ako imate veliku mjeseËnu plaÊu i ulazite u porezni razred od 40% moguÊe je da Êete joπ nadoplatiti poreza.27 kn (118. godiπnju poreznu prijavu i tu potvrdu.65 kn 4 Porez 25% 118. moæete podnijeti godiπnju poreznu prijavu i dobit Êete povrat poreza. Ukoliko niste sigurni je li neπto autorsko djelo ili ne proËi- oslobodili ili smanjili plaÊanje poreza u tajte Zakon o autorskom pravu (http://www.57 kn 3 Porezna osnovica 472. i to iznosi 118. i tek se onda raËuna iznos poreza.57 kn) i onda od 1 675. 1Ako ste nezaposleni ili ste na minimalcu. 6. i uplatili ste porez i prirez kako sam objasnio. IzraËunamo priznati izdatak od 30% (675.16 *0. Porez i prirez ukupno iznose 139.hr/z/106/Zakon-o-au- Hrvatskoj trebate imati pismenu torskom-pravu-i-srodnim-pravima) te uËestala pitanja na stranicama Dræa- potvrdu od inozemnog isplatitelja da je vnog zavoda za intelektualno vlasniπtvo (http://dziv. ali NE i s Amerikom. 15% knjige.16 kn.

22 KN) IAKO JE PRILI»NO KOMPLICIRANO ISPUNITI JOPPD OBRAZAC. OVO SU STVARI NA KOJE TREBATE PRIPAZITI. OSTALE RUBRIKE NE ISPUNJAVAJTE .0 KAKO ISPUNITI JOPPD l 1. ZA ZARADU OD PROVIZIJA I REKLAMA (PRIMJER BRUTO IZNOSA 675.

ZA ZARADU OD AUTORSKOG DJELA (PRIMJER BRUTO IZNOSA 675.22 KN) .OBRAZAC 0 l 2.

com. Ekonomski fakultet u Zagrebu zavrπio je 1998.blog..o. Cilj mu je educirati ljude i πto viπe njih potaknuti da se bave poduzetniπtvom. Bavi se raËunovodstvom. lansirao je portal immanovac.o. Jedan je od prvih blogera u Hrvatskoj. a za poduzetnike poËetnike veÊ πest godina odræava seminar “21 sitnica koju bih volio da mi je netko objasnio kada sam krenuo u biznis”. a 2007. a prvi posao bio mu je u ZagrebaËkoj banci. i urednik portala imamnovac. Dvije godine bio je financijski direktor BBDO grupe. Prvi blog novac.. Native Ad Studio EPH je prva hrvatska kreativna agencija specijalizirana za premium native advertising .o. s ciljem da ljudima pruæi korisne i relevantne informacije o financijama i o tome kako zaraditi. Tu je radio kao programer tri godine.com. Godinu poslije pokrenuo je vlastiti raËunovodstveni servis Opulento d.hr pokrenuo je 2004. a sljedeÊe tri proveo je u korporativnom bankarstvu. ekonomist i programer. osnivaË je tvrtke Opulento d. Gordan Horbec.o.