Izgradnja tvornice hrane za

kućne ljubimce

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

ZAGREB, travanj 2015.

Naziv dokumenta Elaborat zaštite okoliša
Zahvat IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE

Tvornica dobre hrane d.o.o.
Nositelj zahvata
Virovitica

adresa
Jagodno 100a
10410 Velika Gorica
tel/fax
Izrađivač studije +385 1 2390 253
e-mail
ires@ires.hr
web
www.ires.hr

voditelj izrade elaborata:
[ ovlašteni voditelj stručnih
poslova zaštite okoliša
Izrađivača ]

Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.

Stručni tim izrađivača

Dr.sc. Stjepan Dekanić, dipl. ing. šum. Robert Španić, dipl. ing. biol.

Dr. sc. Zoran Pišl, dipl. ing. mat. Nenad Petrović, mag. ing. geoing.

Vanjski suradnici (WYG savjetovanje d.o.o.)

Maja Kerovec, dipl.ing.biol.
Ivana Markanović (Vlašić), dip.ing.biol.

Dario Markanović, dipl.ing.građ. Josip Jozić, dipl.ing.građ.

Nikola Pinjuh, dipl.ing.građ.
Hrvoje Mudrić, mag.ing.aedif.
ZAGREB, travanj 2015.

SADRŽAJ

1. Uvod ............................................................................................................. 1
2. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata.................................................. 2
2.1. Opis glavnih obilježja zahvata ................................................................................................. 2
2.1.1. Svrha poduzimanja zahvata ........................................................................................... 2
2.1.2. Geografski položaj lokacije zahvata................................................................................. 3
2.1.3. Postojeće stanje na lokaciji zahvata ................................................................................ 4
2.1.4. Izvod iz arhitektonskog projekta (dio glavnog projekta).................................................... 5
2.1.5. Tehnologija proizvodnje ekstrudirane hrane za kućne ljubimce.......................................... 7
2.1.6. Ostale tehnički povezane aktivnosti .............................................................................. 13
2.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces..................................................... 13
2.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa i emisije u okoliš ........... 14
2.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata ................................ 14

3. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata.................................................. 17
3.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima....................................... 17
3.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja .................................. 17
3.2. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja ................................................................... 29
3.3. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže ......................................................... 30
3.4. Ekološki sustavi i staništa...................................................................................................... 31
3.5. Krajobrazna obilježja ............................................................................................................. 32
3.6. Kulturna dobra ....................................................................................................................... 32

4. Opis mogućih značajnih utjecaja na okoliš ............................................ 33
4.1. Sažeti opis mogućih utjecaja na okoliš.................................................................................. 33
4.2. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša .......................................................... 33
4.2.1. Utjecaj na biljni i životinjski svijet ................................................................................. 33
4.2.2. Utjecaj na vode .......................................................................................................... 33
4.2.3. Utjecaj na tlo.............................................................................................................. 34
4.2.4. Utjecaj na zrak ........................................................................................................... 34
4.2.5. Utjecaj na prirodnu i kulturnu baštinu ........................................................................... 35
4.2.6. Utjecaj na krajobraz .................................................................................................... 35
4.3. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja ..................................................................... 35
4.4. Prihvatljivost utjecaja na okoliš.............................................................................................. 36

5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša....................... 37
6. Izvori podataka .......................................................................................... 38

1. Uvod
Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja tvornice hrane za kućne ljubimce tvrtke Tvornica dobre
hrane d.o.o. Virovitica. Lokacija zahvata se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji na području grada
Virovitice.

Nositelj zahvata je Tvornica dobre hrane d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge sa sjedištem u Virovitici. Prema izvodu iz sudskog registra, skraćeni naziv s pravnim
statusom je Tvornica dobre hrane d.o.o. koji će se koristiti u nastavku.

Za navedeni zahvat ishodit će se sva potrebna dokumentacija, a zahvat je u skladu sa svim uvjetima
gradnje propisanih važećim zakonskim propisima te urbanističkim planovima županije i grada
Virovitice.

Planiranom izgradnjom tvornice hrane za kućne ljubimce nositelj zahvata ima namjeru proizvoditi suhu
hranu za kućne ljubimce koristeći sirovine domaćih poljoprivrednih proizvođača, te biti prvi domaći
proizvođač dehidrirane hrane za kućne ljubimce. U Republici Hrvatskoj ne postoji domaći proizvođač
ovog tipa hrane, tako da uvoz iznosi 100% potrošnje spomenutih dobara na našem tržištu.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno čl. 82. Zakona o zaštiti
okoliša (NN 80/13) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za zahvate koji su određeni
popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe. Vezano za namjeravani zahvat izgradnje tvornice hrane za
kućne ljubimce, sukladno Uredbi, isti je svrstan pod točkom 6.2. Postrojenja za proizvodnju, preradu
(konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više.

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš,
budući planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u
okolici zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti
kakvoću okoliša u odnosu na postojeće stanje.

Predviđena rješenja u sklopu izgradnje planirane tvornice hrane za kućne ljubimce analizirana su
tijekom izrade glavnog projekta. Iz predmetnog projekta su preuzete tehničke i tehnološke značajke
zahvata na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš na lokaciji zahvata tj. u budućoj
tvornici nositelja zahvata trgovačkog društva Tvornica dobre hrane d.o.o. Virovitica.

Elaborat zaštite okoliša
IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 1

Ovakav tip proizvodnje u Hrvatskoj ne postoji. odnosno 20-godišnjim iskustvom u poslovanju i razvijanju profitabilnih ideja. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 2 .o.o.1. 2.o.o. u primarnoj tvrtki Blink d. Suvlasnici koji stoje iza projekta Tvornica dobre hrane d.o. regiji i EU 27. Svrha poduzimanja zahvata Društvo Tvornica dobre hrane d.pionira u ovoj grani industrije u Republici Hrvatskoj. ostvarivanje povoljnih financijskih rezultata za zaposlenike društva kao i ostvarivanje pretpostavki za otvaranje novih radnih mjesta.1.1. godine od strane poduzetnika sa 10- godišnjim. prodaja proizvoda na tržištu. Opis glavnih obilježja zahvata 2. Cilj ove investicije i osnivanja tvrtke jest proizvodnja suhe hrane za kućne ljubimce uz mogućnost proizvodnje dehidrirane hrane namijenjene uzgoju slatkovodne i morske ribe. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata 2. Primarna svrha ovog zahvata jest izgradnja tvornice hrane za kućne ljubimce u Virovitici.o. zapošljavaju 25 djelatnika na neodređeno vrijeme. pa je za sam početak realizacije poduzetničkog poduhvata trebalo prikupiti potreban know-how i uključiti suradnike iz znanstvenih institucija kako bi se osigurala kvaliteta koja je usporediva sa renomiranim svjetskim proizvođačima. Nakon dužeg perioda priprema i detaljnih analiza tržišta hrane za životinje u Hrvatskoj. poduzetnici su se odlučili na greenfield investiciju te pokretanje uspješne tvrtke . osnovana je 2012.

1. Slika 1. Poduzetnička zona III. Đulovac i Grubišno polje. u katastarskoj općini Virovitica-grad. Grad Virovitica graniči s općinama Špišić Bukovica.o.2. Geografski položaj lokacije zahvata Lokacija na kojoj će biti izgrađen proizvodno – skladišni objekt tvrtke Tvornica dobre hrane d.2. smještena je u Virovitičko – podravskoj županiji na području grada Virovitice.o. na katastarskoj čestici 2582/8 veličine . Lukač. Gradina. Geografski položaj Virovitičko – podravske županije unutar Republike Hrvatske. Suhopolje. Položaj Virovitičko – podravske županije unutar republike Hrvatske prikazan je na Slika 1. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 3 .

Ortofoto snimak područja zahvata (Izvor: Geoportal). te će za taj zahvat ishoditi sve potrebne dokumente sukladno važećem zakonodavstvu.562.00 m2. Na navedenoj čestici nositelj zahvata Tvornica dobre hrane d.o.1. Prije ispuštanja u recipijent. Sustav je za širi centar grada izgrađen kao mješovita kanalizacija u koju se ispuštaju otpadne i oborinske vode. Pristup na prometnu površinu ostvaruje se iz ulice Poduzetnička zona III (lokalna cesta). Slika 2.č. elektroenergetsku mrežu te javnu prometnu površinu. Sustavom odvodnje u Virovitici upravlja komunalno poduzeće "Virkom". Prometna povezanost predmetne građevine na lokaciji zahvata realizirana je cestom. 2. javni vodoopskrbni sustav. Javni vodoopskrbni sustav nalazi se uz prometnicu sa sjeverne strane parcele na koju će se budući objekt priključiti.3. Postojeće stanje na lokaciji zahvata Na građevnoj čestici nalazi se priključak na plinsku mrežu. Odvodnja otpadnih voda na području Grada Virovitice obuhvaća cijelo područje. 14/2007 grada Virovitice). Glavni projekt je izrađen u skladu s odredbama prostorno planske dokumentacije te je u skladu s urbanističkim planom uređenja grada Virovitice UPU JUG 1 (objavljenog u u Službenom vjesniku br.4 kV Poduzetnička zona III-1. a u perifernim dijelovima naselja izvedena je odvojena kanalizacija u što spada i predmetna lokacija zahvata. Napajanje električnom energijom osigurano je iz trafostanice TS 10/0. 2582/8 katastarske općine Virovitica-grad te ima površinu 3. namjerava izgraditi tvornicu hrane za kućne ljubimce kapaciteta 1000 kg/h. kanal Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 4 . javni odvodni sustav. elektroničku komunikacijsku mrežu.o. Lokacija planiranog zahvata nalazi se u sklopu Poduzetničke zone III (JUG 1) na građevnoj čestici k.

07 m2 Kotlovnica ..3......33 m2 Hodnik ..24 m2 Skladište ambalaže.........5.........................51 m2 2..............25 m2 Hodnik ...................... te će se izvesti pristup i sa zapadne strane parcele preko kolnog prilaza širine 6m..................33 m od zapadne međe........94 m2 Prihvat i skladište ulaznih sirovina ..............................................67 m od regulacijskog pravca (sjeverne međe).....................1..................50 m od istočne i 5...................................16 m2 Garderoba i WC ženski.................47 m2 Čajna kuhinja . "Manteč"........................................8..............85 m2 Prostor za elektro-komandne ormare .....................89 m2 Skladište i otprema gotovog proizvoda.......................... Kanal II reda Manteč se ulijeva u Županijski kanal Vaška..54 m2 Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 5 ..........5.....20..................................................... a sa sjeverne strane su planirani ulazi za dovoz sirovine i ambalaže. Namjena i veličina građevine Namjena građevine je proizvodno – skladišni pogon Tvornice hrane za kućne ljubimce i ribe......17 m2 Ured 1 .................... Građevina je katnosti P+1...............................233....................140.............. koji je izgrađen u sklopu Tvornice šećera....................... Proizvodna građevina će biti slobodnostojećeg tipa udaljenosti 10........................................ Ulaz u prostor kotlovnice predviđen je sa južne strane građevine...03 ..............................47.......................................... Izvod iz arhitektonskog projekta (dio glavnog projekta) Predmet glavnog projekta je građenje manjeg proizvodnog pogona – tvornice hrane za kućne ljubimce i ribe................ 2.............................................. 37...45 m2 UKUPNO 835.....................................................12................................4..........................................11..................29 m2 Garderoba i WC muški......13....................09 m2 Ured 2 ............................................................ te odvoz gotovih proizvoda...................................................92....7...........33 m2 WC administracija ................................................ kat Spremište......................85 m od južne međe parcele..................................................................................................70-5..............................10................................................................. te 12.............. Ulični plinovod je izveden od PE cijevi d63 mm i nalazi se u nogostupu...................................... otpadna voda prolazi kroz mehanički i biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda..............284.............................54 m2 UKUPNO 92.............................44. Iskaz površina i obračunskih veličina Neto površine: Prizemlje Proizvodni pogon .................................................... Glavni ulaz u administrativni dio građevine i za zaposlenike izvesti će se sa njene istočne strane................ Ulaz na parcelu će se izvesti kolnim prilazom širine 9....................................... Sa zapadne strane parcele na dubini 1 m ukopan je ulični plinovod na koji će se predmetna građevina priključiti...................................75 m sa pristupne ceste sa sjeverne strane parcele.......................... Pritisak plina je 3x105Pa.................................................................................

..Predvidjeti ugradnju stolarije koja pruža potpunu otpornost na atmosferilije.... obojano i radionički zaštićeno dvostrukim lazurnim premazom. Nosiva krovna konstrukcija je drvena lamelirana konstrukcija..60-2... polietilen 0.76 m Izgrađenost parcele Površina parcele ..... ima odlična termo izolacijska svojstva. obostrano ožbukani. Sokl pročelja oblaže se PVC zrncima.... a pregradni zidovi u opeci 12 cm...2895 Konstrukcija i tehnička obrada objekta Nosivu konstrukciju građevine čine nosivi zidovi od blok opeke debljine 38........ zidove opločiti keramičkim pločicama do visine 1.. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 6 ..5 cm... izrađeni su od aluminijske bravarije....562.....00 m2 Tlocrtna površina građevine – prizemlje sveukupno ....3...... obostrano ožbukani..30 i 25 cm ukrućeni vertikalnim. sa završnom obradom polimernom žbukom debljine 0.......25 mm. a sa vanjske strane toplinski izolirani izolacijskim sustavom debljine 10 cm.Visina Do krovnog vijenca: 7. te je ono dvostrešno... u potrebnoj daščanoj oplati sa postavom ankera za vertikalne armirano betonske serklaže... Glavni nosač od lijepljenog lameliranog drveta I klase.1... Svi vanjski otvori. horizontalnim i kosim serklažima.................. VANJSKA I UNUTARNJA STOLARIJA .. Unutarnje zidane zidove žbukati vapneno-cementnom žbukom debljine 1.4 cm te silikatnom žbukom debljine 0.. Na svim završecima zidova izvesti horizontalne serklaže i armirati prema statičkom proračunu.. trapezno profilirani čelični lim visokog vala u nagibu i nosiva drvena lamelirana konstrukcija.... Stropove žbukati vapneno-cementnom žbukom debljine 2 cm i obojati sa disperzionim bojama uz prethodno gletovanje... Nagib krovišta je 3°.. Na krovištu moraju biti montirani snjegobrani..... čajne kuhinje i garderoba izvodi se kao fert strop dimenzija prema statičkom proračunu....... Lamelirano drvo je izrađeno od jelovih/smrekovih lamela....29 m2 KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI kig: 0.. staklene stijene... boja sokla je identična boji fasade..... Unutarnji nosivi zidovi se izvode od blok opeke debljine 30 i 25 cm.. TEMELJI .. Svi temelji su na istoj dubini.. kao i nadtemeljne serklaže.. po potrebi armirano betonski. Vertikalne armirano betonske serklaže te nadvoje i grede izvoditi u potrebnoj daščanoj oplati na mjestima prema planu pozicija i statičkom proračunu..Vanjski zidovi se izvode od blok opeke debljine 38 cm.. ZIDOVI ...... Slojevi krova su: polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO mehanički pričvršćena.. Glavni nosač će biti dimenzija prema statičkom proračunu u glavnom projektu..Stropna konstrukcija iznad ureda. mineralna vuna d=20 cm.. Strop iznad skladišta i pogona je ujedno i krovna konstrukcija.26 m = ukupna visina građevine od kote terena Do sljemena: 6. U sanitarnim čvorovima i čajnoj kuhinji i svim prostorijama gdje dolazi do većih onećišćenja i polijevanja. vrata..031. Fasadni zidovi zadovoljavaju sve propise iz područja toplinske zaštite.... omogućava čišćenje i održavanje bez dodatnih troškova.5 cm i bojati sa disperzivnim perivim bojama uz prethodno gletovanje. prozori........... KROV I STROP .. a na koji se izvodi toplinska i zvučna izolacija sukladno projektu fizike u glavnom projektu.... ukrućeni vertikalnim i horizontalnim serklažima... iznutra ožbukani vapneno-cementnom žbukom..........Temelji objekta će se izvesti tračni sa betonom C 16/20....20 m ili do ispod stropa. Konstrukcija pruža i kvalitetnu zvučnu izolaciju. Ispod stupova nosive konstrukcije izvesti temeljne stope u svemu prema statičkom proračunu.. Temeljne grede izvesti armiranim betonom C 16/20.

Prethodno je potrebno napraviti hidroizolaciju i termičku izolaciju. Podovi u ostalim prostorijama (uredski prostori) mogu biti obloženi parketom debljine 2. Mrežice moraju biti postavljene tako da se mogu lako skidati radi njihova održavanja. sa ugrađenim prodorima ventilatora na pojedinim poljima otvora. Podovi u ostalim prostorijama (dio administracije i garderoba) obrađuju se završno cementnom glazurom koja se polaže na toplinsku i hidroizolaciju (hidroizolacija podova će biti višeslojna bitumenska. Predviđeni podovi su ravni i glatki. Sve prostorije će imati prirodnu ventilaciju pomoću prozora. ili će se opcionalno unutarnje staklo izvesti kao sigurnosno. Unutarnja stakla u pogonu moraju biti opremljena folijama protiv rasprsnuća. U prostorijama u kojima može doći do razlijevanja tekućina. a donji dio izvesti preko parapeta i završiti okapnicom. U prozorima i otvorima u prostorijama moraju biti postavljene zaštitne mrežice ili na drugi način osigurano učinkovito sprečavanje ulaska insekata i glodavaca. čajna kuhinja i garderobe). Na glazuru se polaže protuklizna keramika (hodnik. Prozorske klupčice izvesti od kamena ili plastificiranog lima sa ukrućenjem gornjeg dijela u stolariju. Završne obloge podova pojedinih prostora predvidjeti prema namjeni pojedinih prostorija. punjena sa argon plinom (povoljna toplinska svojstva) te 2xLow-e premazom radi što manjih toplinskih gubitaka. Pod će se izvesti monolitno izliven na bazi epoksi smola ili sličnih materijala. Osim toga. te da je svijetle nijanse. odakle će putem transportera biti odvedena do mlina gdje će biti samljevena na potrebnu veličinu čestice. na mehanička oštećenja i transport.) podrazumijevati će da se osnovna sirovina koja nije prethodno samljevena (kao kukuruz. Otvori na južnoj strani pogona će se izvesti kao fiksna ostakljenja. Sva vrata u unutrašnjosti objekta su bez praga. uredi. podovi će biti nepropusni. lamistal staklo. PODOVI . te će ista biti povezana sa sustavom vatrodojave koji će ih u slučaju požara automatski zatvarati. a tamo gdje je nema izvesti će se kanali za odvod i dovod zraka.Podovi u svim prostorijama objekta projektirani su prema procesu rada koji se u njima obavlja. Unutrašnja vrata u prostoru administracije i garderoba su drvena koja se zaštićuju lazurnim premazom i polumat lakom.1. Podovi u proizvodnom dijelu objekta moraju biti izrađeni od kiselo otpornog materijala.5. 2. Tehnologija proizvodnje ekstrudirane hrane za kućne ljubimce Tehnološki proces rada linije za ekstrudiranje hrane za kućne ljubimce Linija za proizvodnju ekstrudirane hrane za kućne ljubimce sastoji se od pet tehnoloških cjelina: • Mjerenje i mljevenje ulaznih komponenti • Miješanje • Kondicioniranje i ekstrudiranje • Sušenje i hlađenje • Premazivanje i pakiranje Mjerenje i mljevenje ulaznih komponenti Tehnološki proces mjerenja i mljevenja (Slika 3. u svemu po projektu. zaštićeni od površinskih i podzemnih voda. pod mora biti protuklizan. riža) preko velike šaržne vage odmjeri u zadanom postotku. deterdžente. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 7 . imaju odgovarajuću čvrstoću na habanje i daju se lagano čistiti i održavati. ali se mora dobro i lako prati. kiseline. Na slivnicima moraju biti osigurani sifoni radi sprečavanja ulaska insekata i glodavaca. Klizna vrata između skladišta i proizvodnog pogona će se izvesti kao protupožarna. Vanjska izo stakla projektirana su trostruka.4 cm kojeg je potrebno obrusiti i prelakirati. moraju biti otporni na toplu i hladnu vodu.

). Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 8 .Slika 3. Tehnološki proces – Mjerenje i mljevenje Miješanje Nakon mljevenja krupnih sirovina. dodaju se i ostale prethodno samljevene sirovine i mikro sirovine te se sve zajedno transportira do dozatora miješalice. preko druge šaržne vage. U miješalici se šarža miješa 120 sekundi kako bi se sirovinska masa kompletno homogenizirala (Slika 4.

Slika 4.). te dolazi do djelomične termičke obrade i povećanja vlage kako bi se šarža lakše obradila u ekstruderu. Tehnološki proces – Miješanje Kondicioniranje i ekstrudiranje Nakon procesa homogenizacije smjesa se transportira do silosa iznad kondicionera. Iz silosa se smjesa spušta do kondicionera gdje se dodaje voda i vodena para. Na izlazu će smjesa ekspandirati te pomoću rotirajućeg sjekača formirati na željenu veličinu (Slika 5. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 9 . prethodno prolazeći kroz separator metala. Po završetku kondicioniranja smjesa ulazi u pužnicu ekstrudera te se termički obrađuje i potiskom kreće prema izlazu.

Proces je također zaštićen ciklonom i sakupljačem prašine (Slika 6. Tehnološki proces – Kondicioniranje i ekstrudiranje Sušenje i hlađenje Ekstrudirani proizvod transportira se do sušare. Nakon toga se proizvod spušta u protustrujni hladnjak gdje će se hladiti na temperaturu koja je do 5OC veća od temperature okoline. Prašina tj. koja se zagrijava parom. Proces se osigurava ciklonom i sakupljačem prašine. brašnasti ostaci se vraćaju na ponovnu obradu (recikliraju se).Slika 5. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 10 .). čime se sprječava pojava kondenzacije i mikrobiološkog onečišćenja proizvoda.

ukoliko je potrebno (vitamini. ulja.Slika 6. dozira i zavaruje u vreće željene težine.) Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 11 . Nakon toga finalni proizvod se pakira na poluautomatskoj pakerici gdje se odvaguje. Potom se smješta na paletu i priprema za daljnje odlaganje ili skladištenje (Slika 7. Tehnološki proces – Sušenje i hlađenje Premazivanje i pakiranje Osušen i ohlađen proizvod transportira se u premazivač gdje se finalizira nanošenjem ostalih mikro sirovina. aroma).

Slika 7. Tehnološki proces – Premazivanje i pakiranje Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 12 .

Zemni plin se do parnog kotla. Procijenjene vrijednosti potrebnih sirovina i energenata određene su prema predviđanju ukupne količine gotovog proizvoda na godišnjoj razini u iznosu od 1. a odzračna žaluzija na vanjskom južnom zidu pod stropom kotlovnice. lišća i većih insekata u prostor kotlovnice. Zrak potreban za izgaranje pogonskog energenta prilikom rada parnog kotla uzima se iz prostora kotlovnice. Dozračna žaluzija ugrađena je pri podu vanjskog zapadnog zida kotlovnice. do pretlačnog plinskog plamenika dovodi plinskom instalacijom od plinske mjerno-redukcijske stanice. U gornjem dijelu tijela kotla nalazi se prostor za vodenu paru. Prostor kotlovnice smješten je u sklopu objekta kao zasebna cjelina tj. riža) 800 t/god • Animalni proteini 100/t god • Suncokretovo ulje 5/t god • Voda 20000 l/god • Električna energija 20 000 kW/h • Plin 30 580 m3 Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 13 .6. Na plinskoj instalaciji unutar kotlovnice postavljena je mjerna. zasebni požarni sektor. Za razliku od kotlova za brzu proizvodnju pare. plamena cijev i cijev za dimne plinove nalaze u komori za vodu. Predviđena količina energenata i sirovina: • Žitarice (kukuruz. sigurnosna i regulacijska armatura potrebna za pouzdan i siguran rad kotlovnice. tj. sojina sačma. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces Maksimalni mogući kapacitet proizvodnog pogona iznosi 1 t/sat. kod projektom predviđenog parnog kotla se ogrjevne površine. Prostor kotlovnice provjetrava se prirodnom ventilacijom. U prostoru parne kotlovnice predviđa se smjestiti jedan parni kotao za proizvodnju pare sa pretlačnim plamenikom koji kao pogonski energent koristi zemni plin.1. Kapacitet kotla je 320 kg/h zasićene pare i maksimalnog kapaciteta 13 bara. 2. Prirodna ventilacija plinske kotlovnice osigurana je pomoću ugrađene dozračne i odzračne žaluzije. Za nadopunjavanje spremnika napojne vode služi sustav za kemijsku pripremu sirove vode. pri čemu su prostor za vodu i prostor za paru jasno razdvojeni. te prirodno strujanje zraka po čitavom presjeku plinske kotlovnice.2. što je vrlo važno kod samog tehnološkog procesa prilikom proizvodnje hrane za kućne ljubimce i ribe. Time sve primjese iz napojne vode (osim aditiva i sastojaka koji se iznose parom) zaostaju i talože u prostoru za vodu. Ovakvim parnim postrojenjem (kotlom) proizvodi se zasićena vodena para bez značajnijeg sadržaja zaostale vode. Tlak plina iznosi 100 mbara i kao takav se dovodi do plinske rampe kotla. Kao pogonski energent parnog kotla koristiti će se prirodni (zemni) plin. Protukišna odzračna i protukišna dozračna žaluzija smještena na unutrašnjoj strani sprječava ulazak miševa. Ostale tehnički povezane aktivnosti Parna kotlovnica Za potrebe tehnološkog procesa tvornice hrane za kućne ljubimce i ribe koristiti će se jedan parni kotao smješten u prostoru kotlovnice. Time je osigurana potrebna količina zraka za izgaranje i održavanje standardnih radnih uvjeta.2. tj. omekšavanje i dodavanje kemikalija kao što su inhibitori pogodni za primjenu u prehrambenoj industriji.000 tona.

U tijeku rada pojavljivati će se razne vrste otpada koje će najčešće biti ambalaža od papira i kartona.2. 2582/8 k. NP 10 bara.4.č. Virovitica-grad tek treba izvršiti priključenje na komunalne resurse biti će potrebno izvršiti slijedeće aktivnosti: Vodoopskrba Vodoopskrba proizvodnog pogona biti će osigurana priključkom na vodoopskrbni sustav Grada Virovitice. garderoba. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata Budući da na lokaciji zahvata k.3. čajne kuhinje te vode od pranja podova unutar predmetne građevine te će se spojiti na Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 14 . NP 10 bara. d110 mm (DN100 – unutarnji promjer). Priključak vodovodne instalacije izvesti će se na zapadnoj strani parcele okomito na javni vodoopskrbni sustav. odobreni od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo. U objektu će se izvesti instalacija vodovoda u skladu s uvjetima distributera. glavne tvari koje ostaju u najvećoj su količini otpadna sanitarna voda i otpad. u zelenoj površini sa istočne strane ceste. izveden od PEHD cijevi promjera DN100 mm koji se nalazi zapadno od predmetne parcele.0 m.br. Na parceli će se izvesti odvojeni sustav odvodnje otpadnih voda i to: sanitarne otpadne vode i oborinske otpadne vode. d40 mm (DN32 – unutarnji promjer). Sanitarna kanalizacija prikupiti će sve otpadne vode iz sanitarnih čvorova. 2. Unutar vodomjernog okna nove škole izvesti će se poseban razvod i mjerenje za hidrantsku mrežu te za sanitarnu vodu. Vodovodna instalacija će napajati sanitarnom i pitkom vodom sanitarne prostore u objektu i prostor samog pogona. garderoba. ambalaža od plastike. Građevina će se priključiti na javni vodoopskrbni cjevovod unutar poduzetničke zone. U vodomjernom oknu će se ugraditi vodomjer za sanitarnu vodu te vodomjer za unutarnju hidrantsku mrežu. a izvodi se od polietilenskih cijevi PE 100. Kruti otpad će se sakupljati i razvrstavati po vrsti te odlagati na za to predviđeno mjesto na lokaciji. Razvod sanitarne vode izvodi se od PEHD cijevi – PE100. Sanitarna kanalizacija prikupiti će sve otpadne vode iz sanitarnih čvorova. Sve oborinske krovne vode te oborinske vode sa manipulativnih površina prikupljati će se odvojenim kanalizacijskim sustavom te ispuštati na postojeći oborinski kolektor sa prethodnim propuštanjem kroz separator ulja i masti. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa i emisije u okoliš Nakon završetka tehnološkog procesa. Odvodnja Odvodnja sanitarnih i oborinskih voda proizvodnog pogona biti će riješena priključkom na sustav javne odvodnje.o. Vodomjer će biti višemlazni horizontalni mokri.2 x 2. te odvodnja oborinskih voda. čajne kuhinje te vode od pranja podova unutar predmetne građevine. Vodomjer će imati ugrađeni davač impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa=1m³) povezan s radijskim modulom za daljinsko očitanje koji mora biti smješten unutar vodomjernog okna. izvesti će se vodomjerno okno svijetlih dimenzija 1. Na maksimalnoj udaljenosti 10 m od priključka na javni sustav. kao i otpad nastao kao posljedica održavanja objekta i opreme. Papirni otpadni materijal i plastični otpadni materijal sakupljati će se kao sekundarna sirovina i predavati ovlaštenim sakupljačima. U Poduzetničkoj zoni su odvojeno izvedene odvodnja sanitarne kanalizacije. a zatim predavati ovlaštenom sakupljaču. te će se spojiti na postojeći sanitarni kolektor.

Nakon polaganja kabela izvesti mjerenje otpora izolacije. Elektra Virovitica. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 15 . Za uvod priključnog voda u objekt predviđeno je polaganje dvije tlačne rebraste PVC cijevi unutarnjeg promjera 125 mm i to od razdjelnice GR do zelene površine.4 kV Poduzetnička zona III-1. Glavni vod od SPMO do glavnog razvodnog ormara objekta GR izvesti podzemnim kabelom 2xNAYY 4x185 mm2 položenim u tlo.postojeći sanitarni kolektor preko postojećeg PEHD revizijskog okna smještenog na sjevernoj strani parcele. Prilikom polaganja kabela u tlo isti se polaže u rov dimenzija 0.4x1. a ostatak sa zemljom iz iskopa s time da se ista prethodno očisti od oštrih predmeta. režimu 80/60°C).2 m.6 kW (pri temp. Priključna snaga iznositi će 170.8 kW (pri temp.2014. pomoćnih i sanitarnih prostorija. otpora petlje i struje kratkog spoja. Grijanje Za sustav grijanja tvornice predviđena su dva zasebna sustava radijatorskog grijanja i to: o sustav radijatorskog grijanja proizvodnog pogona o sustav radijatorskog grijanja uredskih. broj 402000-140124-0011 od 05. Minimalna dubina polaganja cijevi ispod prometnice iznosi 1. Plinski razvod od mjerno-redukcione stanice do plinskih trošila planira se djelomično izvesti od plastičnih PE-HD cijevi vođenih podzemno i čeličnih bešavnih cijevi vođenih nadžbukno. Sve oborinske krovne vode te oborinske vode sa manipulativnih površina prikupljaju se odvojenim kanalizacijskim sustavom te se spajaju na postojeći oborinski kolektor sa prethodnim propuštanjem kroz separator ulja i masti. Pritisak plina na mjestu priključenja iznosi 3 bara.o. pomoćnih i sanitarnih prostorija predviđen je plinski kondenzacijski generator topline fasadne izvedbe učinka 6. Zatrpavanje rova izvesti prvih 30 cm sa pijeskom. Nakon polaganja kabela potrebno je izraditi geodetski snimak polaganja kabela. U Prilogu 3. Iznad kabela potrebno je položiti u dva nivoa traku upozorenja. Generator topline je smješten u prostoru spremišta na katu građevine. te o tome sačiniti zapisnik. Kao izvor topline za toplovodno etažno radijatorsko grijanje uredskih.0 m. Instalacija grijanja se štiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskom posudom. te isti uvesti u katastar kabela. nalazi se elektroenergetska suglasnost izdana od strane HEP-ODS d.o.8-42. Mjesto predaje električne energije nalazi se u SPMO ormariću smještenom u zelenoj površini uz rub parcele. Plinska instalacija Plinski priključak do objekta na postojeću uličnu plinsku instalaciju od polietilenske PE-HD cijevi dimenzije D63x5. Instalacija grijanja se štiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskom posudom. godine. režimu 80/60°C). Na mjestima prolaza kabela ispod prometnice.0 mm.7-23. U SPMO ormariću nalazi se trofazno brojilo za mjerenje utroška radne i jalove energije. Kao izvor topline za toplovodno etažno radijatorsko grijanje proizvodnog pogona predviđen je plinski kondenzacijski generator topline fasadne izvedbe učinka 9. Električna energija Napajanje električnom energijom osigurano je iz trafostanice TS 10/0. Iznad kabela po cijeloj dužini polaže se mehanička zaštita gal štitnicima.8 mm planira se izvesti pomoću sedla s nožem i polietilenske PE-HD dimenzije D32x3. kabel uvući u kanalizacijske cijevi promjera 110 mm.00 kW. Generator topline je smješten u prostoru kotlovnice.03. Glavni zaporni organ za građevinu je plinska kuglasta slavina smještena unutar samostojećeg limenog ormarića MRS-e u zelenoj površini.

Solarni kolektori su smješteni na krovu zgrade s istočne strane. kojom se regulira temperatura polazne vode prema potrošačima. a orijentirani su na jug. Ukoliko se ukaže potreba za većom količinom potrošne tople vode sustav je moguće dograditi tj. broj kolektora i solarna pumpna grupa. Sanitarna topla voda se preko miješajuće grupe. a po potrebi i plinski kondenzacijski generator topline za zagrijavanje vode ukoliko nema dovoljne energije sunca. Pumpa za recirkulaciju omogućuje dobavu tople vode u svakom trenutku korištenja i na najudaljenijim izljevnim mjestima. Sa spremnikom na katu građevine su spojeni inox rebrastim toplinskim izoliranim cijevima. Na instalaciji solarne pripreme PTV-a predviđena je sva potrebna mjerna.Priprema potrošne tople vode Kao izvor topline za pripremu potrošne tople vode prioritetno je predviđeno koristiti solarnu energiju. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 16 . regulacijska i sigurnosna oprema. Postavljeni su na metalnom postolju koje je zaštićeno toplim cinčanjem. te je na osnovu toga odabrana veličina bivalentnog spremnika. Solarni sustav je dimenzioniran na bazi dnevne potrošnje vode od 300 litara. dodati još jedan solarni kolektor. distribuira po objektu.

vjesnik 14/07) Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 27.o. navedenog članka 114. Člankom 114.. potrebno provoditi u skladu s prostornim planom. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) određeno je da je svaki zahvat u prostoru. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja Dugoročna orijentacija i ciljevi prostornog razvoja u cjelini. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 3. sukladno upravno teritorijalnom ustroju unutar Virovitičko-podravske županije. potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te građevinske dozvole na temelju posebnog zakona. sukladno Prostornom planu Virovitičko-podravske županije u tekstualnom dijelu plana 2. Izmjene i dopune PPŽ-a su donesene 2004.1.. gl. dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine.6. Prostorni plan Virovitičko-podravske županije Prostorni plan Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu PPŽ) donesen je u prosincu 2000. Virovitičko-podravske županije 1/04.2. Virovitičko-podravske županije br 7a/00). 2007. godine (Sl. planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim dokumentima prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja prostora. 1/10. Sl.1. prostor se nalazi u obuhvatu važećih dokumenata prostornog uređenja: o Prostorni plan Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije broj 7a/00. 2/12). Ciljevi prostornog razvoja i uređenja između ostalog navedeno je: „2..2. odnosno po sektorima djelatnosti definirani su Programom prostornog uređenja R Hrvatske (NN 50/99 i 84/13) kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti za provođenje Strategije prostornog uređenja R Hrvatske (odluka Sabora RH. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 3. 3. 5/07.2. 5/07. i 2012.1997.) te izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja R Hrvatske (NN 76/13) kao temeljnog dokumenta prostornog uređenja.10. godine (Sl. Odabir prostorne i gospodarske strukture Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 17 . Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) određeno je da se prostorni planovi provode izdavanjem lokacijske dozvole. rješenja o utvrđivanju građevne čestice. Nadalje.o. 4/12-pročišćeni tekst i 2/13) o Prostorni plan uređenja Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice 14/05 i 12/14) o Generalni urbanistički plan Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice 14/05. odnosno u skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Izvod iz obrazloženja plana: Za lokaciju zahvata. 1/04. 2010. 1/10. 2/12. 14/07 i 01/15) o Urbanistički plan uređenja JUG 1 (24.1.. a pročišćeni tekst odredbi za provođenje objavljen je u Službenom glasniku Virovitičko-podravske županije broj 4/12 i 2/13. gl. Za područje lokacije zahvata na kojem je smještena buduća tvornica hrane za kućne ljubimce tvrtke Tvornica dobre hrane d.2007. Stavkom 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja / 2. stavkom 1.

sport) i groblja Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 18 . što podrazumijeva poboljšanje postojeće gospodarske strukture. građevinska industrija i turizam. • izdvojenog dijela građevinskog područja naselja nastalog djelovanjem tradicijskih.2. koji bi se maksimalno stavio u funkciju gospodarskog razvitka. vodonosnik . Određeni dijelovi prostora s obzirom na svoje prirodne značajke sadrže u sebi predisponiranost za korištenje. Osnovnom namjenom prostora određuju se i osiguravaju površine za daljnji razvoj naselja.rekreacija i sl. ugostiteljstvo i turizam. U većem dijelu područja Virovitičko-podravske županije namjena površina raspodijeljena je između mnogo korisnika i na mnogo površina te područje Županije karakterizira mozaičnost i mješovitost kako namjena tako i površina. Organizacija i osnovna namjena i korištenje prostora… … Plan teži k pomirenju različitih interesa kompromisnim rješenjima.poljoprivreda. Razgraničenje površina naselja utvrđuje se PPUO/G određivanjem: • građevinskog područja naselja. usuglašavajući potrebe raznih korisnika. usklađujući razvojne potrebe i zaštitu prirodne i kulturno-povijesne osnove.vodoopskrba. infrastruktura. • Gospodarski razvitak se temelji na razvoju tržišnog gospodarstva i intenzivnom uključivanju u međunarodne gospodarske trendove i podjelu rada uz ubrzano napuštanje bivšeg gospodarskog sustava i politike razvitka na načelima planske privrede i društvenog vlasništva. uz nastojanje da se očuvaju prirodna i kulturnopovijesna obilježja i što manje naruši prirodna ravnoteža.“ Za lokaciju zahvata. sukladno Prostornom planu Virovitičko-podravske županije u dijelu Odredbe za provođenje navedeno je: „ Članak 4.šume. drvna industrija. Plan prostornog uređenja između ostalog navedeno je „3.). djelatnosti i infrastrukturnih sustava. vode .“ Nadalje u tekstualnom dijelu plana 3. prostornih i funkcionalnih utjecaja • izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene bez stanovanja (proizvodnja. gospodarstvo). Osnovnu namjenu prostora određuje i formiranost postojećih struktura (naselja. o Na osnovi proizvodnih programa koji nisu lokacijski zavisni i u tom smislu ne zahtijevaju posebne uvjete za smještaj. brdski predjeli . • Optimizacija u gospodarskoj strukturi. Proces optimizacije u tom smislu trebao bi se odvijati po dvije osnove: o Na osnovi lokalnog sirovinskog potencijala. To svojstvo ovakvih djelatnosti pogoduje da se one lociraju i na ono područje Županije koje ne obiluje nekim posebnim resursima. odnosno predodređenost za određenu namjenu (kvalitetno tlo . Pri tom posebno trebaju biti zastupljene sljedeće grane: proizvodnja hrane.

zanatsku proizvodnju. • Prostorni razmještaj tih područja prikazan je na kartografskom prikazu 1. • Potrebno je poticati razvoj malog i srednjeg gospodarstva. Iz kartografskog prikaza Slika 8. Članak 21. • Prvenstveno treba iskorištavati i popunjavati postojeće industrijske i druge zone namijenjene ovim djelatnostima. • Zona gospodarske namjene sadrži industrijske građevine uključujući i građevine za potrebe proizvodnje obnovljivih izvora energije te oporabu. poduzetništva i obrtništva posebice u općinskim središtima i naseljima s više od 1. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 19 . s ciljem da se potpunije iskoristi prostor i infrastruktura u njima te spriječi neopravdano zauzimanje novih površina. U tom cilju nužno je ubrzati razvoj gospodarstva u gradskim naseljima kako bi jačanjem njihovih funkcija u prostoru i stvaranjem pretpostavki za postupno poprimanje obilježja gradova srednje veličine zauzeli svoje važno mjesto i ulogu žarišta i nositelja razvitka okolnog prostora u policentričnoj mreži gradova Županije. … Članak 20. a manja od 25 ha simbolima koji su postavljeni uz naselja u kojima je u PPUO/G moguće utvrditi izdvojena građevinska područja gospodarske namjene. tj. građevine za gospodarenje i obradu otpada. lokalnog ambijenta. • Zone malog gospodarstva i poduzetništva te obrtničke djelatnosti smještavaju se u građevinska područja i/ili izdvojena građevinska područja gospodarske namjene – proizvodne. Korištenje i namjena prostora (slika xx) kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene (proizvodne). servise. infrastrukturne građevine. • Potrebno je poticati disperziju djelatnosti uz lokalne centre s ciljem aktiviranja neiskorištenih potencijala i jačanja policentrične strukture gradova i naselja.… Članak 19. • Područja veća od 25 ha i/ili od važnosti za Županiju prikazana su približnom površinom. . skladišta. odnosno građevine čiste industrije i druge proizvodnje te skladišta i servise koji svojim postojanjem i radom podržavaju razvitak naselja.Prostorni plan Virovitičko – podravske županije Korištenje i namjena prostora vidljivo je da se lokacija zahvata nalazi na dijelu površine naznačeno kao građevinsko područje neizgrađeni dio stambene i mješovite namjene. • Uređenje i izgradnja odgovarajućih sadržaja za gospodarsku namjenu provodi se tako da se maksimalno očuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruženja poštivajući gradnju danog područja.000 stanovnika s ciljem da ta naselja unapređuju svoja razvojna i urbana obilježja i ostvare svoje planirano mjesto i ulogu u mreži naselja i mreži žarišta i podžarišta razvitka u prostoru.

Slika 8 – Prostorni plan Virovitičko – podravske županije: Korištenje i namjena površina Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 20 .

vjesnik 14/05. skladišta. ove Odluke. (Sl.2014. Različite građevine na istoj parceli mogu se graditi povezano.12. o pogoni za preradu mineralnih sirovina.3.). proizvodnu i poslovnu namjenu omogućuje se na površinama koje su u planu namjene površina označene oznakama I i K. Tipologije izgradnje koje se mogu graditi na parceli su slijedeće: … Gospodarske građevine su: • mehaničarske. Poglavlje 3.2. ove Odluke. Odredbe za provođenje navedeno je vezano uz planirani zahvat: Članak 8.12. 2. o skladišne zgrade. • poslovnu namjenu: Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 21 . vjesnik 12/14.2005. Lokacijski uvjeti za sve građevine koje se mogu graditi u građevinskom području stambene i mješovite namjene utvrđeni su u poglavljima 2.Prostorni plan uređenja Grada Virovitice Prostorni plan uređenja grada Virovitice donesen je 21. ili povezane uz stambene i pomoćne zgrade. Gradnja građevina za gospodarsku. Parcele koje se nalaze unutar građevinskih područja i udovoljavaju lokacijskim uvjetima iz ovog plana smatraju se građevinskim parcelama. Na ovim površinama mogu se graditi zgrade za: • proizvodnu namjenu: o proizvodne zgrade. o zgrade za biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju o zgrade za druge gospodarske potrebe. U građevinskim područjima stambene i mješovite namjene bez posebne oznake na građevnoj parceli mogu se graditi stambene građevine te pomoćne. o zgrade za komunalne djelatnosti.2 Oblici i veličine građevnih parcela Članak 9. poluugrađeni ili ugrađeni način. god.4. hladnjače i slično Gospodarske građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće. … Članak 17. bravarske. i 2. • zgrade za uzgoj životinja: štale. Građevna parcela mora imati površinu i oblik koji omogućuje njeno racionalno korištenje te izgradnju zgrada u skladu s odredbama ovog plana. Sve navedene građevine grade se na slobodnostojeći. proizvodnu i poslovnu namjenu omogućuje se na površinama koje su u planu namjene površina označene oznakom I. silosi. (Sl. Za lokaciju zahvata.2. Članak 25. sukladno Prostornom planu uređenja grada Virovitice u dijelu II. sušare. poslovne i gospodarske građevine.2. tovilišta u sklopu potkućnice i slično • zgrade za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda: manji proizvodni pogoni..2.2. Gradnja građevina za gospodarsku. stolarske i druge zanatske radionice. Lokacijski uvjeti za gradnju ovih građevina propisani su u poglavlju 3. … 2. a izmjene i dopune 20.). o servisne zgrade. o građevinski pogoni.

glavne i pomoćne ulaze. komunalno-tehničku infrastrukturu i sl. parkirališne površine zaštititi sadnjom stabala. • visina krovnog vijenca najviše 12 m • visina sljemena krova najviše 18 m • dijelovi građevine mogu biti viši od 18 m samo iznimno i to isključivo radi zahtjeva tehnoloških ili proizvodnih procesa • najmanja udaljenost od granica parcele mora iznositi 6 m • neizgrađeni dio građevne čestice oplemeniti drvećem i ukrasnim zelenilom. obradom pročelja. Planom se preporuča visina jedne etaže. Za površine gospodarske namjene planom se utvrđuju sljedeći lokacijski uvjeti: • građevna čestica gospodarske namjene treba obuhvatiti sve sadržaje tehnološkog procesa (sve građevine.5 m. • najmanja površina parcele može biti 1000 m2 • koeficijent izgrađenosti parcele može biti najviše 0. odnosno zasađeno visokim stablima • građevna čestica se priključuje na javnu prometnicu direktno ili kolnim prilazom minimalne širine 5.5 • visina građevina za proizvodne i poslovne namjene određuje se u ovisnosti od zahtjeva tehnološkog procesa i konfiguracije terena. • građevna linija se određuje u ovisnosti o kategoriji prometnice na koju se čestica priključuje. a za prateće i ostale građevine u funkciji osnovnih građevina do tri etaže. .Prostorni plan uređenja grada Virovitice Korištenje i namjena površina vidljivo je da se lokacija zahvata nalazi na dijelu površine naznačeno kao građevinsko područje neizgrađeni dio stambene i mješovite namjene. a ograđivanje izvesti ogradom primjerenom za građevine gospodarskih namjena • najmanje 20 % površine parcele mora biti ozelenjeno. odnosno oni kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša. te biti skladno uklopljene u krajolik ili naseljsko okruženje. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 22 .0 m. interno odvijanje prometa. a minimalna udaljenost građevne linije od pristupne prometnice iznosi 6. • Parkiranje vozila za građevine proizvodnih i industrijskih gospodarskih djelatnosti mora se riješiti na vlastitoj građevnoj parceli prema kriteriju: o proizvodnja 10 pm/1000 m2 o skladišta 3 pm/1000 m2“ Iz kartografskog prikaza Slika 9. • arhitektonskim oblikovanjem. o uredi o trgovine o ugostiteljski sadržaji U ove zone mogu se smjestiti sadržaji koji bitno ne onečišćuju okoliš. parkirališni prostor. krovnih ploha i ostalih elemenata gospodarske građevine moraju odražavati namjenu.). • zaštitu okoliša provesti prema važećim zakonskim propisima i odredbama ovog Plana.

Slika 9 – Prostorni plan uređenja grada Virovitice Korištenje i namjena površina Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 23 .

1. godine (Sl. Gospodarska namjena sa oznakom I2 2. vjesnik 14/05. vjesnik 14/07.6 Najveća visina vijenca / sljemena 12 m / 16 m Najveća katnost Prizemlje + 2 kata Najmanja udaljenost od regulacijske linije 3m 3 m ili h/2 (h = visina vijenca uz Najmanja udaljenost od ostalih međa predmetnu među) Najmanji ozelenjeni dio parcele 15% Parkirna mjesta riješiti na vlastitoj parceli 6 pm/1000 m2 BRP prema kriteriju Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 24 . Gospodarska namjena sa oznakom I1 2. sukladno Generalnom urbanističkom planu grada Virovitice u dijelu II. Poslovna namjena sa oznakom K …Članak 7. ukoliko to pod uvjetima određenim ovom Odlukom nije dopušteno.1. 01/15).2.3.Generalni urbanistički plan grada Virovitice Generalni urbanistički plan grada Virovitice (u daljnjem tekstu GUP) donesen je 2005. Površine unutar obuhvata plana podijeljene su prema namjeni na slijedeće kategorije i skupine: … 2. Na površinama za izgradnju građevina zanatske namjene (I2) mogu se graditi i građevine poslovne namjene (K) ).4. Površine za koje će se izrađivati planovi nižeg reda označene su oznakom I jer će se razgraničenje namjena I1. te sa najviše 5000 m2 zatvorene površine radnog prostora… Za gradnju na površinama zanatske namjene – I2 planom se utvrđuju slijedeći lokacijski uvjeti: Koeficijent izgrađenosti parcele kiz max 0.) Izmjene i dopune donesene su 2007. i 2015. … 3. Zanatskom namjenom smatraju se zanatske radionice i pogoni sa najviše 100 zaposlenih. Gospodarska i poslovna namjena 2. Odredbe za provođenje navedeno je slijedeće: „Članak 5. Za lokaciju zahvata. I2 ili K definirati u tim planovima. godine (Sl. kao i objekti i sadržaji ugostiteljske i turističke namjene. Korištenje i namjena površina. Gospodarska namjena obuhvaća djelatnosti industrijske i zanatske proizvodnje kod kojih se razvijaju nepovoljni utjecaji na okoliš te se ista ne može obavljati unutar površina druge namjene. Gospodarska namjena sa oznakom I 2.2. Zanatska namjena sa oznakom I2 Površine za izgradnju građevina zanatske namjene označene su oznakom I2 na grafičkom prikazu 1.

Slika 10 – Generalni urbanistički plan Virovitice Korištenje i namjena površina Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 25 .

. koja je prikazana na Slici 11. a objavljen u Sl. – Urbanistički plan uređenja JUG 1 Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 26 . donesen je 24.10. Za lokaciju zahvata.2007. koji se odnosi na lokacija zahvata. u dijelu II Odredbe za provođenje navedeno je slijedeće: Slika 11.Urbanistički plan uređenja JUG 1 Urbanistički plan uređenja JUG 1. vjesnik 14/07.

trgovačkih. odnosno one kod kojih se ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša. uredi.000 m2. Ovim Planom određena je detaljnija namjena površina s uvjetima za građenje i uređivanje prostora koja se odnosi na površine sljedećih namjena: • gospodarska namjena – poslovna (I2) • infrastrukturni koridori (IS) • zaštitno zelenilo (Z) • gospodarska namjena . Na građevnoj čestici mora se osigurati prostor za parkiranje vozila. Članak 9. U poslovnoj zoni mogu biti smješteni sadržaji. Maksimalna izgrađenost građevne čestice je 40%. Prema tome. podzemne vode i zrak. Namjena površina na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja Jug 1 određena je Generalnim urbanističkim planom Grada Virovitice kao površine za gospodarsku namjenu sa oznakom I i zaštitno zelenilo sa oznakom Z. te one djelatnosti i tehnologije koje su zabranjene Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i drugim aktima. Detaljni uvjeti uređenja pojedinih čestica odredit će se elaboratom za ishođenje lokacijske dozvole.. Širina građevinske čestice ne može biti manja od 35 m. igrališta. zaštitno zelenilo. Površina građevinske čestice ne može biti manja od 3. kod izbora djelatnosti i tehnologija treba isključiti one koje onečišćuju okoliš. odnosno tehnološkog procesa pojedine djelatnosti. Građevinska područja u obuhvatu Plana određuju se za gradnju i razvoj gospodarskih djelatnosti. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena Članak 5. Iznimno se parkirališta za osobna vozila mogu predvidjeti i uz pristupnu prometnicu pod uvjetima iz ovih odredaba za provođenje. ili za javno prometnu površinu prethodno mora biti izdana lokacijska dozvola. odnosno uređivati i: robne kuće. Građevne čestice se mogu prema potrebi spajati ili izuzetni podijeliti.„1. Članak 8. uslužnih. U poslovnoj zoni ne mogu biti smještene djelatnosti koje ispuštaju zagađene ili agresivne vode. odnosno tehnološkog procesa.0 m. odnosno kod kojih se mogu osigurati zakonom propisane mjere zaštite okoliša. koje koriste otrove i tvari štetne po okoliš i zdravlje ljudi. poslovnih. Broj ovako osiguranih parkirališta ne smije prelaziti 1/3 ukupno potrebnih mjesta za pojedinu građevnu česticu. Građevna čestica na kojoj će se građevina graditi mora se nalaziti uz već sagrađenu javno prometnu površinu najmanje širine 6. servisnih. skladišnih i manjih proizvodnih i drugih koje ne predstavljaju velike izvore onečišćenja okoliša ili na drugi način predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš. ovisno o zahtjevima radnog. ugostiteljske građevine. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 27 . Članak 7. te drugi sadržaji koji upotpunjavaju sadržaj gospodarsko- poslovne zone i pridonose kvaliteti prostora. a veličinu i oblik takvih građevnih čestica odredit će potrebe sadržaja. Članak 10. kako bi se spriječili štetni utjecaji na tlo. trgovački saloni. U ovoj zoni mogu se graditi.trafostanice (TS) . djelatnosti i tehnologije koji ne onečišćuju okoliš. koje koriste naftu i naftne derivate.. Na jednoj građevnoj čestici može se izgraditi jedna ili više građevina. 2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti Članak 6.

Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju pročelja građevina i elemenata vizualnih komunikacija na građevinama. a posebno odredbe za provođenje i kartografske prikaze. Unutar svakog kompleksa treba omogućiti nesmetano odvijanje proizvodnih aktivnosti. Građevni pravac određen je na udaljenosti od minimalno 5.0 m od regulacijske linije ulice. tornjevi i sl. Za građevine koje se smještavaju na istoj građevnoj čestici udaljenosti mogu biti i manje ukoliko se dokaže da je tehničkim rješenjima i uporabom materijala postignuta odgovarajuća vatrootpornost i spriječena mogućnost širenja požara.0 metara. ali nikako ne manje od 3. funkcija. Članak 16. U okviru njih navedeni su i temeljni principi uređenja gospodarskih zona na izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja u dijelu plana koji se odnosi na uređenje i gradnju novih građevina. Članak 12. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 28 . Članak 13. Visina do sljemena ne smije biti veća od 16 m. Međusobna minimalna udaljenost građevina mora minimalno polovica visine do sljemena više građevine. pješaka i tehnoloških transportnih sredstava. ali ne manja od 5. …“ Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. tehnologija ili vrsta krovne konstrukcije nagib krova pojedinih građevina može biti i manji. Građevine se mogu graditi i kao montažne. a najmanje od jedne etaže (podzemne ili nadzemne).0 m. Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru. mogu imati i veću ukupnu visinu. Najmanja udaljenost pojedine građevine od ruba (međe) susjednih građevnih čestica mora iznositi jednu polovicu zabatne visine građevine. ali ne više od 20. Članak 15. Gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1. Za svaku građevnu česticu treba kod projektiranja glavnog sadržaja izraditi projekt prometnog rješenja čestice (pristupne i interne prometnice.5 m. Krovište mora biti u pravilu koso.Članak 11. ovisno o vrsti pokrova. Visina građevine od kote konačno zaravnatog terena do vijenca krova mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine. U odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji za ishođenje dozvole treba prikazati hortikulturno rješenje građevne čestice.) kada to zahtjeva tehnologija. tj. Visina krovnog nadozida kod građevina s najvećim brojem etaža može biti najviše 90 cm iznad stropne konstrukcije zadnje etaže. Pojedini elementi odnosno dijelovi postrojenja (silosi. ali ne smije biti veća od 12. ukoliko to zahtjeva namjena. Građevine se mogu sastojati najviše od dvije podzemne etaže (podruma) i tri nadzemne etaže (Po+P+2). Građevine treba projektirati i oblikovati u skladu sa lokalnim uvjetima i prema načelima suvremenog oblikovanja gospodarskih i poslovnih zgrada uz upotrebu kvalitetnih i modernih materijala i visokih tehnologija prilikom projektiranja i gradnje građevina. Na krovovima je dozvoljeno ugrađivati sunčane kolektore. Izuzetno. nagiba 15-45°. Najmanja udaljenost građevina od osi vodoopskrbnog cjevovoda DN315mm je 2. sigurno kretanje vozila. Najmanje 20% neizgrađene površine svake čestice (okoliša) treba urediti kao pejzažno zelenilo koristeći autohtone biljke.0 metara. Na građevnoj čestici moguće je smjestiti samo jedan pogon – kompleks koji tvori zaokruženu proizvodnu. pješačke staze). Između pojedinih građevina na građevnoj čestici treba osigurati nesmetano kretanje i intervenciju vatrogasnih vozila sukladno posebnim propisima.00m. Članak 14.0 m iznad kote konačno zaravnatog terena. organizacijsku i tehnološku cjelinu. zaključuje se da je planirani zahvat.

Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 29 . Slika 12 . koji je udaljen više od 1.2. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja Kako je vidljivo iz Karte zaštićenih područja Republike Hrvatske (Slika 12) u blizini planiranog zahvata nema evidentiranih zaštićenih područja.Karta zaštićenih područja RH s prikazom lokacije zahvata (izvor podataka: "Državni zavod za zaštitu prirode (WMS/WFS servis)). izgradnja tvornice hrane za kućne ljubimce Virovitica u Virovitičko-podravskoj županiji u potpunosti u skladu s prostorno-planskim dokumentima. 3. Planiranim zahvatom namjerava se izgraditi nova tvornica hrane za kućne ljubimce na području Grada Virovitice čiji je položaj u prostoru jednoznačno određen u važećim dokumentima prostornog uređenja.5 km od lokacije zahvata. Najbliže zaštićeno područje lokaciji planiranog zahvata je spomenik parkovne arhitekture Virovitica – park oko dvorca.

Područje Bilogora HR2001281 je područje od značaja za staništa i vrste (POVS područje). Slika 13 . Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže Prema izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje (Slika 13) lokacija zahvata izgradnje tvornice hrane za kućne ljubimce ne nalazi se unutar područja ekološke mreže.3. udaljena više od 3 km. Bilogora i Kalničko gorje HR1000008 je međunarodno važno područje za ptice (tzv.3. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 30 .Karta ekološke mreže RH s prikazom lokacije zahvata (izvor podataka: "Državni zavod za zaštitu prirode (WMS/WFS servis)). POP – područje od značaja za ptice). Prema navedenom izvatku vidljivo je da je lokaciji zahvata najbliže smješteno područje ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje te HR2001281 Bilogora.

Slika 14 . Ekološki sustavi i staništa Prema karti staništa planirani zahvat nalazi se na staništu (Slika 14) koja se prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa definira kao: • I31. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 31 .3. Gradske jezgre • J22.4. Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama Osim toga područje je okruženo sa slijedećim stanišnim tipom: • J11. Aktivna seoska područja • J21. Gradske stambene površine Na samoj lokaciji kao i na širem području zahvata nema ugroženih i rijetki stanišnih tipova značajnih za ekološku mrežu Republike Hrvatske kao i za ekološku mrežu Europske unije NATURA 2000.Karta staništa RH s prikazom lokacije zahvata (izvor podataka: "Državni zavod za zaštitu prirode (WMS/WFS servis)).

3. Kulturna dobra Na području zahvata i u neposrednim kontaktnim zonama nema registriranih posebnih prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti i ambijentalnih cjelina.5. te pojas obronaka Bilogore. Krajobrazna obilježja Strukturu virovitičkog prostora karakterizira reljefna i pejsažna raznolikost.6. 3. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 32 . Ravničarsko područje.

ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih za prirodu i okoliš.1. ugradnje u proizvod. Voda će služiti za potrebe sanitarne zaštite. prisutna zbog vrlo velike urbaniziranosti grada Virovitice. • Utjecaj na vode. Gubitkom dijela travnatih površina kao i zbog samog izvođenja zahvata te kasnijim radom planiranog zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolici. odnosno neće doći do rušenja drveća i grmlja budući se na lokaciji zahvata nalazi travnjak u sklopu postojeće poduzetničke zone u Virovitici. Opis mogućih značajnih utjecaja na okoliš 4. 4. ili na drugi način može nepovoljno utjecati. 4. Utjecaj na vode Novoizgrađeni objekt tvornice hrane za kućne ljubimce opskrbljivati će se vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava. 4. biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 4. voda i more. te je utvrđeno da se potencijalni utjecaji mogu promatrati kroz sljedeće sastavnice: • Utjecaj na biljni i životinjski svijet.2. • Utjecaj na tlo. unošenja ili odlaganja štetnih tvari. Zahvat u prirodu i okoliš je trajno ili privremeno djelovanje čovjeka koje može narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost. U ovome su elaboratu analizirani utjecaji zahvata na okoliš. tlo. • Utjecaj na zrak Promjene koje će nastati izgradnjom predmetne tvornice vezane su uz područje neposrednog zahvata. Utjecaj na biljni i životinjski svijet Lokacija zahvata tvornice hrane za kućne ljubimce nalazi se unutar formirane gospodarsko industrijske poduzetničke zone u Virovitici. Ujedno je fragmentacija. klima. U svrhu smanjenja mogućih negativnih utjecaja na okoliš važna je dosljedna primjena i kontrola primjene zakonske regulative koja obvezuje zaštitu i čuvanje okoliša.1. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 33 . kako na lokaciji zahvata tako i u široj okolici. ispuštanja. Onečišćavanje prirode i okoliša je promjena stanja prirode i okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja. Sažeti opis mogućih utjecaja na okoliš Po definiciji okoliš je prirodno okruženje: zrak.2. pa je fragmentacija staništa nastupila u ranijem razdoblju. Izgradnja tvornice hrane za kućne ljubimce neće utjecati na biljne i životinjske vrste. Na lokaciji zahvata nije predviđeno ispuštanje zagađene tehnološke otpadne vode budući se voda u tehnološkom procesu u potpunosti koristi za izradu hrane za kućne ljubimce. Zahvatom se neće zadirati u nova staništa.2. te za proizvodnju pare.2.

spomenuti kotao spada u male uređaje za loženje. a mogući utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao minimalan. Utjecaj zahvata ogleda se u trajnom zauzimanju dijela površine (1000 m2) i premještanju određene količine tla. Utjecaj na zrak Utjecaj na zrak kod izgradnje tvornice biti će minimalan te ograničenog trajanja tijekom korištenja građevinskih strojeva na gradilištu i biti će povezani isključivo s lokacijom i neposrednom užom okolicom. i 8. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 34 . Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja zaštite voda. Iz svega navedenog proizlazi da budući pogon neće generirati nove utjecaje na kvalitetu zraka. 4. koji je izgrađen u sklopu Tvornice šećera . tijekom elevatorskog transporta žitarica te tijekom rada mlina. 117/12). te je investitor dužan provoditi povremena mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno graničnim vrijednostima propisanim u glavi VII. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („NN“. br. emisija iz silosa. Jednako tako.3. Sukladno članku 97. Utjecaj na tlo Radovi na izgradnji tvornice hrane za kućne ljubimce neće imati značajan negativan utjecaj na tla. Utjecaj na zrak javljati će se prilikom rada kotla koji se koristi za grijanje i proizvodnju pare potrebne za proizvodnju finalnog proizvoda. prolazi kroz mehanički i biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Utjecaj na zrak tijekom korištenja zahvata biti će minimalan i biti će ograničen na uže područje lokacije zahvata. Površinski vodotoci i vodocrpilišta u okolici lokacije zahvata zbog dovoljne udaljenosti od lokacije zahvata i tehnologije izgradnje te korištenja tvornice hrane za kućne ljubimce neće biti ugroženi. utjecaj na zrak će se javljati uslijed rada sušare. spomenute Uredbe. 4.2. Sve oborinske krovne vode te oborinske vode sa manipulativnih površina prikupljaju se odvojenim kanalizacijskim sustavom te se spajaju na postojeći oborinski kolektor sa prethodnim propuštanjem kroz separator ulja i masti. br. Postojeće stanje na lokaciji nalazi se unutar industrijskog kruga poduzetničke zone te tlo u podlozi nema veliki ekološki značaj. Otpadna voda koja nastaje kod pranja opreme ima takav sastav da se ispušta u postojeću kanalizaciju na lokaciji zahvata zajedno sa ostalom sanitarnom vodom.4.2. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („NN“. ne očekuju se nepovoljni utjecaji na vode. Investitor je dužan za navedene izvore provoditi povremena mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno člancima 7. Također je bitno naglasiti da sva otpadna voda prije ispuštanja u recipijent „Kanal Manteč“. 117/12). Fizička i kemijska svojstva uklonjenog površinskog sloja ostati će nepromijenjena jednako kao i nezagađenost te ekološka uloga. budući će se sve količine tla od predviđenih radova sačuvati i naknadno upotrijebiti u sanaciji okoliša u krugu tvornice nakon izvođenja građevinskih radova.

4.Topografska karta područja zahvata s prikazom lokacije (Izvor: ARKOD). Slika 15 .5 kilometara od granice sa susjednom Mađarskom. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 35 . Uređenje pojasa u okolišu tvornice nakon izgradnje pogodovati će brzom uklapanju u sliku postojeće poduzetničke zone i doživljaju slikovitog okolnog prostora.5.2. Utjecaj na prirodnu i kulturnu baštinu Na području zahvata kao ni u njegovoj neposrednoj okolini nema zaštićene kulturne i povijesne baštine. očigledno je da je mogućnost prekograničnih utjecaja koje bi nova tvornica mogla imati zanemariva te ih nije potrebno detaljnije razmatrati. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja Planirani zahvat lociran je na zračnoj udaljenosti od oko 11.6. Obzirom na gotovo zanemarive lokalne utjecaje na okoliš. 4. Utjecaj na krajobraz Radovi na izgradnji tvornice hrane za kućne ljubimce u krajobrazu neće unijeti nikakve značajnije promjene. sadnjom pogodne autohtone vegetacije također će imati pozitivan efekt na izgled postojećeg krajobraza. tako da zahvat neće imati nikakvog utjecaja na istu. Uređenje vanjskih površina u okolišu tvornice npr. Nakon završetka radova biti će izmješteni radni strojevi i ostali elementi gradilišta što će vratiti doživljaj uređenosti lokacije zahvata i privođenju u planiranu namjenu prostora. 4. neće biti utjecaja na područja ekološke mreže. S obzirom na lokaciju.3.2.

a obzirom na opremu koja će biti ugrađena i tehnološke procese koji će se odvijati. predvidiva značajnost utjecaja pogona na okoliš je minimalna i ograničena na malo područje na kojem je lociran.4. uz pridržavanje koda dobre prakse. Kada se sagledaju svi mogući utjecaji koje bi izgradnja tvornice hrane za kućne ljubimce mogla imati na okoliš. Sav otpadni materijal nastao u korištenju zahvata biti će zbrinut na zakonom propisani način te će se predavati ovlaštenim sakupljačima otpada. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 36 .4. dodatne aktivnosti nakon pokretanja proizvodnje imati će utjecaj na komunalnu infrastrukturu povećanjem opsega korištenja resursa (javnih cesta uslijed transporta sirovina i proizvoda te korištenja potrebnih energenata u proizvodnji). Emisija prašine i buke biti će daleko ispod dozvoljenih vrijednost propisanih zakonom. Prihvatljivost utjecaja na okoliš Uz aktivnosti izgradnje tvornice. Primjenom svih zakonskih normi i propisa. Prirodni resursi na lokaciji neće biti narušeni budući sama lokacija nije izvor istih. izgradnjom u skladu s projektom i uvjetima koje su izdala pojedina državna tijela te naknadnim odgovornim radom i kontrolom radnih procesa. ne očekuje se da bi isti mogao imati značajnijih negativnih utjecaja na prirodu i okoliš. Sav otpadni materijal kod izgradnje tvornice biti će zbrinut na propisane načine.

Za predmetni zahvat nije potrebno propisivati poseban program praćenja stanja okoliša. kao i korištenje zahvata nakon realizacije i izvedbe planiranih radova neće prouzročiti negativne utjecaje te se stoga zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 37 .o. Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša. U elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako izgradnja samog zahvata. Virovitica mogao imati na sastavnice okoliša. nisu utvrđeni značajni utjecaji na okoliš. Prijedlog razmatranih mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani zahvat izgradnje tvornice hrane za kućne ljubimce Tvornica dobre hrane d. kao i korištenje izgrađenoga zahvata. osim onih koje su obvezne u važećim propisima te posebnim uvjetima građenja koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja daljnjih odobrenja sukladno propisima kojima se regulira građenje.5.o. Sukladno projektnoj dokumentaciji te vodeći računa o postupcima gradnje koji će se odvijati na lokaciji zahvata.

hr Popis propisa RH • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) • Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99. oznake 05/14-VIK od 04.vjesnik 14/07 Linkovi • www.2014.. Izvori podataka Literatura • Generalni urbanistički plan.ing. broj ovlaštenja A 3787.2014. ovlaštena osoba Davor Lovrenc.ing. Sl. 5/07. CIP d.ing.ing. 1/04.o. • Urbanistički plan uređenja JUG 1. Magnati d.6. Sl. 1/10. svibanj 2014. 4/12-pročišćeni tekst i 2/13 • Prostorni plan uređenja Grada Virovitice. oznake 06-GIPK/2014 od 04.o..2014. Sl.eu/dgs/environment/index_en. mag. vjesnik 14/05.vjesnik 14/05. 2014: . ovlaštena osoba Zoran Vlaisavljević.o.aedif. 86/99. ovlaštena osoba Neda Carević Lesić. dipl. 14/07 i 01/15 • Glavni projekt: IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE. vodoopskrbe i odvodnje.2014. Matije Gupca 22. dipl. godine. građevinski projekt unutarnje i vanjske hidrantske mreže. . CIP d. broj ovlaštenja G 3794. Feldmana 8..o. M.o. Virovitica. Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije broj 7a/00. Virovitica. broj ovlaštenja S 1741.o.stroj.eu/ • http://ec. Dvokut Ecro.europa.. građevinski projekt konstrukcije. Matije Gupca 22. godine.spec.hr • www. 12/01) • Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) • Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02) • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06) • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08) • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08) • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10) • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14) Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 38 .građ.dzzp.. ovlaštena osoba Ivo Meštrović.europa.dzs.hr • http://eur-lex. Slatina. Filipović d. strojarski projekt oznake 06/14 od 04.. • Prostorni plan Virovitičko – podravske županije.o. Virovitica • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica. godine.. . struč. broj ovlaštenja G 4959. Bana Jelačića 2.o. arhitektonski projekt oznake 05/14-A od 04..hr • www. 2/12.voda.mzoip.o. ..o.htm • www. godine. CIP d. i 12/14.arh.

• Mjerenja pitkih voda 79/869/EEZ. 79/923/EEC. a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. svibnja 2003. 12/02. • Konvencija o europskim krajobrazima (Firenze. • Vode pogodne za život školjkaša. 91/692/EEZ. 90/415/EEZ. 7/09. • Opasne tvari ispuštene u vode. 91/692/EEZ... 2003. 91/692/EEZ. Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. 2000/60/EZ. Popis propisa EU • Okvirna direktiva o vodama. 91/692/EEZ. 78/659/EEC. 86/280/EEC. • Podzemne vode. 3/10. • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14) Popis međunarodnih ugovora • Protokol o strateškoj procjeni okoliša (Kijev. Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE 39 . 2000/60/EEZ. • Vode pogodne za život riba. • Direktiva o vodi za piće. 91/676/EEZ.) Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. koji je usvojen i objavljen u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 91/692/EEZ. 79/869/EEZ. 2000. srpnja 2010. Protokol je stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. 81/855/EEZ. 76/464/EEZ. 91/271/EEZ. • Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. ožujka 2004.. 91/692/EEZ. 98/83/EZ. 80/69/EEZ. • Prioritetna lista tvari. 88/347/EEZ. • Površinske vode za piće 75/440/EEZ. • Nitratna direktiva. 91/692/EEZ. 11/04. a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. • Direktiva o kakvoći vode za kupanje 76/160/EEZ.) Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br.