Propisi.

hr

UDK 336.2/349.2
Božo Prelević, dipl. iur.

Nova materijalna prava
nezaposlenih u 2014.
Od 1. siječnja 2014. na snazi su odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koje na bitno drukčiji
način uređuju materijalna prava nezaposlenih. Autor u članku daje prikaz svih novina koje se
odnose na uređenje materijalnih prava nezaposlenih. Članak sadrži i brojne primjere akata
poslodavca i podnesaka nezaposlenih osoba koji su bitni za ostvarivanje materijalnih prava
nezaposlenih osoba.

„„ Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i se-
1. Uvod lidbenih troškova7 (u nastavku teksta: Odluka).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapo-
šljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti1 (u nastavku teksta: 2. Obvezno osiguranje za
ZID Zakona) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. predstavlja slučaj nezaposlenosti i prava
do sada jednu od najznačajnijih izmjena (novela) Zakona o posre- nezaposlenih
dovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti2 (u
Odredbama ZID Zakona izmijenjene su odredbe koje se odnose na
nastavku teksta: Zakon). Zakon sadrži brojne izmjene, od kojih se
obvezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i na prava nezaposlenih.
najznačajnije odnose na mogućnost osiguranja za slučaj nezapo-
slenosti i osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost, izmjene 2.1. Obvezno osiguranje za slučaj
u materijalnim pravima nezaposlenih i ukidanje obveze mjesečnog nezaposlenosti
javljanja nezaposlenih u Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku
teksta: HZZ). Treba istaknuti kako je odredbama ZID Zakona u pravni
Odredbama ZID Zakona skoro u cijelosti je izmijenjena i dopunjena
poredak Republike Hrvatske prenesena Direktiva Vijeća 97/81/EZ od
odredba čl. 6. Zakona o osiguranju radnika.
15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim
vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC3 (SL L 14/9, 20. 01.
1998.).
Neposredno nakon donošenja ZID Zakona, doneseno je i niz pod-
zakonskih propisa koji su također bitni za ostvarivanje materijalnih Sukladno novoj odredbi čl. 6. st. 1. Zakona, za slučaj ne-
prava nezaposlenih i to: zaposlenosti obvezno su osigurane, pored svih radnika u
„„ Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad ;
4
radnom odnosu i s njima, sukladno posebnim propisima,
„„ Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem ;
5
izjednačenim osobama i osobe koje obavljaju samostalnu
„„ Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
6
djelatnost, koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema
(u nastavku teksta: Pravilnik o evidencijama HZZ-a);
propisima o mirovinskom osiguranju.
1 Nar. nov., br. 153/13 od 18. prosinca 2014.
2 Nar. nov., br. 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13-pročišćeni tekst i
Navedene osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj os-
153/13. novi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osigu-
3 Sl. list EU, L, 14/9 od 20. siječnja 1998. ranju jesu:
4 Nar. nov., br. 2/14 od 8. siječnja 2014. „„ obrtnici i trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar;
5 Nar. nov., br. 8/2014 od 22. siječnja 2014.
6 Nar. nov., br. 23/14 od 20. veljače 2014. 7 Nar. nov., br. 23/13 od 20. veljače 2014.

162 3 / 2014

dipl. kada nisu korisnici mirovine. ili dobit. pa se prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti. Propisi. „„ nema registrirani obrt. ili ne ostvari mjesečni primitak. „„ pravo na mirovinsko osiguranje. „„ osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti po. prava koja nezaposleni mogu odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu. „„ pravo na novčanu naknadu. nisu korisnici mirovine. 7. što je zadnji dostupni podatak. Što se tiče odredbi Zakona glavno zanimanje. 2. osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposob- nosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na www. Nezaposlenom osobom8 u smislu odredbi Zakona smatra se oso- telji zadruga. ili upravitelj zadruge. privrede i šumarstva.hr Božo Prelević. 10. umjetnici. u dobi od 15 do 65 „„ hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu kod međunarodnih godina koja nije u radnom odnosu. Dovoljno je da se nezaposlena osoba odaziva na pozive HZZ-a radi lidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. osim korisnika invalidske mirovi- ne zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika inva.2. prevoditelji. „„ nije zaposlena prema posebnim propisima.racunovodstvo-porezi. Odmah treba naglasiti kako više ne postoji obveza mjeseč- „„ osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje. odredbe Zakona koje se odnose na evidenciju nezaposlenih osoba i ne nesposobnosti za rad i korisnika invalidske mirovine zbog ostalih tražitelja zaposlenja. kada nisu osigurani po drugoj osnovi. 1. iur. Zakona. privatni zdravstveni radnici. ili poreza Konfederacije u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Za- na dobit. društva. Zakona. kada nisu obvezno osigurani prema venim od Središnjeg registra osiguranika. ili drugu pravnu osobu. iznosi 1. koji nemaju regi. „„ ne obavlja domaću radinost.21 kn). godinu. kada nisu korisnici mi. „„ nije član zadruge. ne smatraju se osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost u smislu Zakona. osobe koje na osnovi prijave nezaposlene osobe. ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se. podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobi- striranu podružnicu u RH. kada nisu obvezno osigurani je za rad te ako ispunjava sljedeće uvjete: prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni „„ ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema poseb- ugovor o socijalnom osiguranju. utvrđuje dohodak od prebivališta. odnosno drugi „„ hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu. Iznimno. državljani država članica EU. zovanja i osposobljavanja. vrednog gospodarstva. Nezaposlena osoba „„ članovi uprave i izvršni direktori trgovačkih društava i upravi. pripreme za zapošljavanje i zaposlenja u terminima utvrđenim pro- „„ osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino.1. kako je i prije bilo predviđeno. RH u članstvo Europske unije. ili fesionalnim planom nezaposlene osobe. posebnom propisu. ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti su obveznici poreza na dohodak. primalje i drugi. koje se odnose na definiciju nezaposlene osobe. drugih tražitelja zaposlenja ka. ali su promijenile način utvrđiva- nja dohotka. skog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrije. Evidencija nezaposlenih osoba i samostalnosti. ili izvršni direktor trgovačkog „„ pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obra. one su u cijelosti podarstava u svojstvu nositelja. ili sporedno zanimanje prema „„ pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i se. ili ostvariti temeljem Zakona su: drugoj pravnoj osobi. odnosno boravišta. skom osiguranju. izmijenjene. ili djelomično sposobna za rad. novinari. aktivno traži posao i raspoloživa organizacija i stranih poslodavca. konom izjednačeni su s hrvatskim državljanima. nog javljanja nezaposlenih osoba HZZ-u. 3 / 2014 163 . član uprave. „„ nije predsjednik. „„ osobe koje sukladno s posebnim propisima samostalno obav- ljaju profesionalnu djelatnost kao što su odvjetnici. Evidenciju nezaposlenih osoba vodi HZZ djelomičnog gubitka radne sposobnosti.1. a koji je veći od pro- inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor sječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj o socijalnom osiguranju. nim propisima. ili djelatnost poljo- „„ pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme struč. 8. ili registracije. Odredbama ZID Zakona u znatnoj su mjeri izmijenjene i dopunjene rovine.hr 8 Čl. ili poreza na dobit. ali imaju obilježje 3. Nezaposlena osoba prijavljuje se i evidentira u HZZ-u prema mjestu prema propisima o porezu na dohodak. lidbenih troškova. Zakona. odgajatelji. ili nisu na redovitom školovanju. trajnosti i s namjerom stvaranja izvora dohot. me za stalne sezonske poslove. 3. osim korisnika invalidske mirovine zbog profesional. Prava nezaposlenih „„ nema registrirano trgovačko društvo. kao posljedica pristupanja „„ vrhunski sportaši. nog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Novom odredbom čl. „„ nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovin- „„ pravo na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovin. „„ osobe koje obavljaju djelatnost za čije obavljanje nije propi- sano izdavanje odobrenja. slobodno zanimanje. st. Sukladno izmijenjenom čl.617. „„ nije korisnik mirovine. ba sposobna. a upisane su u upisnik poljoprivrednih gos. lektori. Europskoga gospodarskog prostora i državljani Švicarske ljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak. imovine i imovinskih prava. ili člana obiteljskog poljopri. godini (ova naknada za 2012.

se voditi u evidenciji HZZ-a. 11.a Zakona. HZZ prestaje voditi osobu kao nezaposle. 3.a Zakona. posvojiteljsku. i 3. HZZ-u se radi savjetovanja „„ nastupi na izdržavanje kazne zatvora. prema mjestu odobrenog privremenog melju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske boravka. ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom ziva na pozive Zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja u propisu. „„ nema utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za „„ postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovin- profesionalnu rehabilitaciju. odnosno drugi đenoga profesionalnog plana. ili organizira prijevoz na posao i s „„ registrira trgovačko društvo. „„ ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gu- nja posla iz čl.hr Nova materijalna prava nezaposlenih u 2014. 17. 10. Prijava drugih osoba „„ bude pritvorena. 2. Sukladno izmijenjenom čl. ili ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog pot- 3. st. stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja profesionalnog „„ ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema poseb- plana iz čl.Propisi. 24. 1. st. za rad te ne obavlja aktivnosti u dinamici utvrđenoj u profesi- odnosno privremene zaštite. „„ ispuni uvjete za starosnu mirovinu. st. slobodno zanimanje. 10. 12. HZZ-u se. „„ postane redoviti učenik. sku. 24. nosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne „„ postane predsjednik uprave. od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalen- „„ izvan mjesta prebivališta. i šumarstva.3. roditeljsku. a koji je veći radnicima: „„ u mjestu prebivališta. privremeni boravak u RH9. ili student. „„ obavlja posao bez potvrde. invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposob. „„ navrši 65 godina života. Po prestanku supsidijarne. 2. prijaviti nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni poslove. ili ako svojim postupanjem uzrokuje dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom odbijanje zaposlenja od strane poslodavca. O navedenim podacima nezaposlena osoba potpisuje izjavu prili. Osim toga.a Zakona. posvojitelj- Smatra se da je nezaposlena osoba raspoloživa za rad ako se oda. „„ postane član zadruge. terminima utvrđenim profesionalnim planom iz čl. HZZ-u se može prijaviti azilant opravdanog razloga prekine. ili boravišta udaljenom do 50 km darskoj godini. ili daje oglase i javlja se na „„ ostvari prava na rodiljnu.2. 15. ili boravišta sukladno čl. ku poštedu od rada odnosno rodiljnu. odnosa prema posebnim propisima. pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj. „„ se pridržava aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom iz čl. Zakona. Navedene odredbe čl. 1. 24. ćanja njezine mogućnosti zapošljavanja. Zakona. stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu. sebnom propisu. član uprave. ili drugu pravnu osobu. odnosno privremenom zaštitom u RH koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim moguć- koji je u pravima i dužnostima utvrđenim Zakonom izjednačen s hr- nostima organizirao odnosno troškove snosi HZZ u cilju pove- vatskim državljaninom. obveza prema radnicima izvan mjesta prebivališta ne odnose se na 164 3 / 2014 . trgovačkog društva. 2. ostvari obiteljsku mirovinu kom prijave u evidenciju nezaposlenih osoba. „„ registrira obrt. „„ provodi aktivnosti radi utvrđivanja profesionalnog plana traže. ugovora. radi ostvarivanja prava na „„ postane osiguranik produženog mirovinskog osiguranja na te- novčanu naknadu. „„ nije redoviti učenik. odnosno posla. može se. osim ako odbije zapo- na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja slenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema dobivenim od Središnjeg registra osiguranika. t. Sukladno izmijenjenoj odredbi čl.4. koja joj se isplaćuje. Zakona navede neistinite 3. smatra se da „„ ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za nezaposlena osoba aktivno traži posao ako: profesionalnu rehabilitaciju. roditeljsku. „„ zaposli se prema posebnim propisima. ili izvršni direktor isplaćuje. „„ ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu. „„ podnosi molbe poslodavcima. „„ odbije se uključiti u obrazovanje i osposobljavanje ili bez poslenim osobama iz čl. 17. odnosno ne završi obrazovanje i stranac pod supsidijarnom. 13. st. stvima javnog prijevoza. a nakon toga ponuđena zaposlenja iz utvr- nim propisima. Zakona. Aktivno traženje posla punog gubitka radne sposobnosti. mogu prijaviti i ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju neza. skom osiguranju. „„ obavlja stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 24. Sukladno čl. ili djelatnost poljoprivrede „„ nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na teme. ili sporedno zanimanje prema po- poslove. Prestanak vođenja evidencije podatke. bitak radne sposobnosti. HZZ prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u eviden- nu ako ta osoba: ciji ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u okviru stečene „„ zasnuje radni odnos. Zakona. ili uz pristanak ako ima odobren „„ se odjavi s evidencije. „„ nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka. „„ ako u potpisanoj izjavi iz čl. Zakona. Zakona. ili skrbnič- oglase i natječaje. odnosno adresi stanovanja. Navedene osobe prijavljuju se i evidentiraju u HZZ-u prema mje- „„ ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti stu boravka.a Zakona. odnosno rješenja na te- pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sred- melju kojeg radi. Zakona o neispunjavanju 9 Čl. ili drugoj „„ izvan mjesta prebivališta ili boravišta bez obzira na udaljenost pravnoj osobi. ili student. ili upravitelj zadruge. lju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske „„ obavlja domaću radinost. stranac pod ovom zaštitom prestaje onalnom planu. ili ostvari mjesečni primitak. i informiranja s ciljem razvoja upravljanja karijerom i posredovanja. odnos u RH bez njegove krivnje.

3. 12. na temelju čl. 5. „„ dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa. 38. mogu se ponovno prijaviti u evidenciju HZZ-a kao nezaposlene nosti u RH i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nespo- osobe po prestanku okolnosti koje su dovele do prestanka vođenja u sobna za rad. a što je utvrđeno „„ koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost ako se prijavi uvidom u elektronsku razmjenu podataka s Hrvatskim zavodom za HZZ-u i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestan- mirovinsko osiguranje (u nastavku teksta: HZMO). st..-19.. dipl. plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za Kako smo naveli. odnosno rodilj- šta. guranju ostvareno na temelju radnog odnosa u RH i vrijeme u „„ osobe iz čl. voditi u evi- Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja denciji kao nezaposlene osobe.. duže od 12 mjeseci. st. 19. na rodiljnom. HZZ prestaje voditi ostalog tražitelja zaposlenja u evidenciji. roditeljskom. 11 Čl. posvojiteljskog. st. jednog od roditelja s troje i zovanja i osposobljavanja. 2. st. 21. i 22. prestanka privremene mogu obaviti uz predočenje primjerka prijave o prestanku osiguranja nesposobnosti za rad. 3 / 2014 165 . ostalih tražitelja zaposlenja i drugih fizičkih i pravnih osoba koje koja je obavljala samostalnu djelatnost. ili skrbničkog dopusta na- „„ svjedodžbe o završenoj školi. pravo na novčanu naknadu stječe sukladno kojoj se nezaposlene osobe prijavljuju u evidenciju HZZ-a nezaposlena osoba: osobno uz predočenje: „„ kojoj je prestao radni odnos ako se prijavi HZZ-u i podnese „„ osobne iskaznice. 10. Sukladno čl. ili boravi. obavljanja samostalne djelatnosti. odnosno dohotku. posvojiteljskom.2. trudnicu. odnosno na rodiljnom. 17. 2.. i 4.1. Zakona. posvoji- evidenciji. nog. st. „„ pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i se- Zakona. ima najmanje 9 mjeseci šta).hr Božo Prelević. Zakona. Zakona (osobe prema kojima poslo- u trenutku prestanka radnog odnosa. nakon donošenja ZID Zakona donesen je i po- zapošljavanje. Iznimno od navedenih odredbi čl.. roditeljskog. HZZ će nezaposlenu osobu koja se vodi u njegovoj evidenciji lidbenih troškova. Osoba koja Kako smo naveli10. propisima. Zakona i osobe iz čl. 10 Vidjeti pod 2. Zakona vode se. Osoba koja je dala neistinite podatke u izjavi iz čl. u evidenciji HZZ-a kao ostali tražitelji zaposlenja. t. odnosno dohotka Pri tome se kao vrijeme provedeno na radu smatra i: s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj „„ vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osi- kalendarskoj godini. 17. st. dopustu nakon prestanka radnog odnosa. nakon isteka određenog roka od dana prestanka vođenja u evidenciji. jednog od roditelja s djetetom do 8 godine života. st. ako se ta osoba ne javi HZZ-u u roku od 6 mjeseci od zadnje prijave. me za stalne sezonske poslove. Pravo na novčanu naknadu odjavi s evidencije. je dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka. osim ako dade pisanu nog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Zakona ne može se prijaviti u evidenciju HZZ-a kao nezaposlena samostalne djelatnosti. 17. „„ potvrde o boravištu ako se prijavljuje izvan mjesta prebivali- prestanka privremene nesposobnosti za rad. iur. uz njihovu suglasnost. rada u posljednja 24 mjeseca11. 37. nakon 6 mjeseci. i to: „„ osobe iz čl. 17. nakon onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobi. dolazi iz radnog odnosa mora zahtjevu za stjecanje novčane naknade ljem Zakona su: za vrijeme nezaposlenosti priložiti: „„ pravo na novčanu naknadu. ili 4. jednog „„ pravo na mirovinsko osiguranje. Osobe koje je HZZ prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene oso- „„ vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom be. moraju se osobno prijaviti HZZ-u. ili diplome. 14. koriste usluge HZZ-a. seban Pravilnik o evidencijama HZZ-a. 1. kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad. odnosno prestanka davac ne ispunjava obveze u mjestu prebivališta. „„ pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme struč- mostalno skrbi o djetetu do 15 godine života. st. 1. prava koja nezaposleni mogu ostvariti teme. t. ili skrbničkom Osobe iz čl. 17. Iz ovog pravilnika izdvajamo odredbu čl. odnosno rodiljnog. roditeljskom. roditeljskog. Prava za vrijeme nezaposlenosti dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka. više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen. 2. roditelja koji sa. ili rehabilitaciji ne samostalne djelatnosti. Zakona.-10. Propisi. 1. posvo- zaprimljenu i ovjerenu u HZMO-u. Zako- osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelat- na. već to mogu učiniti putem pošte. Zakona. Osobe kojima nije zaključen staž osiguranja. ako je za to vrijeme primala naknadu osoba u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za neistinite podatke. t. ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja ničkom odnosno drugom stacionarnom liječenju. teljskom. od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom „„ pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obra- propisu ako je drugi roditelj zaposlen. kojim se uređuje vođenje Prestanak obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje se na teme- evidencija HZZ-a te način i rokovi prijavljivanja nezaposlenih oso- lju uvida u odgovarajući registar iz kojega mora biti brisana osoba ba. može se prijaviti i podnijeti zahtjev HZZ-u u roku od 8 4.1. 23. ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja 2. 1. 1. st. prestati voditi kao nezaposlenu ako ta osoba ne „„ pravo na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovin- prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim skog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrije- psihofizičkim sposobnostima. st. odnosno službe.. 17. 4. Nezaposlene osobe koje su na bol- jiteljskog. Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti navedeni ili opunomoćenika uz priloženi dokaz nadležne ustanove. Sukladno čl. 1. t. odnosno 2. 1. zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. osobe koje je HZZ prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe mogu se ponovno. a najkasnije 60 dana od propuštanja navedenog roka. i 24. 1. kon prestanka radnog odnosa. rok za prijavu. po dobivanju oba- ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim vijesti od nadležnog tijela o ostvarenom primitku. prijavu HZZ-u ka obavljanja samostalne djelatnosti. izjavu da prihvaća posao.

37.1. 15. Zakona. 80/08 od 11. S poštovanjem. zahtjev za nov. Zakona o posredovanju pri zapo- „„ presliku kartice tekućeg računa banke. Naime.1. Središnji ured „„ zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca. 4. Nezaposlena osoba (žena) koja je do stupanja na snagu ZID Zakona propustila rok iz čl. pravo na novčanu naknadu. „„ dokaz o prosjeku obračunate plaće umanjene za doprinose za Prijavu na Hrvatski zavod za zapošljavanje izvršio sam 16.1. kojoj do stupanja na snagu starog nika.1. čanu naknadu je potpisani podnesak nezaposlene osobe kojim se „„ pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa. Nezaposlena osoba koja nema pravo na nje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od novčanu naknadu dana stupanja na snagu novog ZID Zakona. odnosno prestanka odnosa. za. nov. ne za doprinose za obvezna osiguranja ostvarene u tro- htjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku mjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. odnos trajao kraće od tri mjeseca. 4.Propisi. sti propisanih starim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i Dario Darić pravima za vrijeme nezaposlenosti12 . 15. 2) Elektronički ispis podataka HZMO o radnom stažu rad- nosti propisane starim Zakonom.. no ovoj odredbi Zakona. 2. ali bitnu Nastavno na sve izložene činjenice i dokaze. Sporazum o prestanku radnog odnosa kao osnova stjecanja prava na naknadu 12 Nar. ožujka 2014. 4. starog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti13 (u nastavku Prilog: teksta: stari ZID Zakona). 39. i 27. starog ZID Zakona. 14 Nar. 13 Nar. osim kada pokreće postupak priznavanja prava na novčanu naknadu. nezaposlenoj osobi (ženi) koja je ostvarila 1) Poslovno uvjetovani otkaz od 10.2. slodavca. listopada 2010. Novčana naknada za žene ostvarena Dokaz: elektronički ispis podataka Hrvatskog zavoda za miro- sukladno starom Zakonu vinsko osiguranje o radnom stažu radnika Odredba čl. 39. zahtjev za produže. br. 37. Draškovićeva 78e odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je 10000 Zagreb posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada. ZID Zakona nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu. obvezna osiguranja ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje travnja 2014. budući ispunjavam platne liste ovjerene od strane poslodavca).1.. odnosno službene dužnosti. ZID Zakona sadrži vrlo kompliciranu. privremene nesposobnosti za rad nakon prestanka radnog odnosa. travanj 2014. Nije pro. 121/10 od 28. 19. pravo na novčanu naknadu nema nezapo- 4. nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao sporazumom 166 3 / 2014 .. između ostalog. šljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. ako je taj radni Poštovani. osim u slučaju izvan- naknadu rednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem po- Sukladno čl. Zakona kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe. Radnička cesta 1 10000 Zagreb Zagreb. Zakona kojom je određeno koja nezaposlena osoba nije ispunila uvjete za mirovinu propisane u čl. Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba Predmet: zahtjev za novčanu naknadu za nezaposlene prema čl. vo na novčanu naknadu do zaposlenja. srpnja 2008.. travnja 2014. molim Naslov da odredbu o nezaposlenim osobama (ženama) koje su ostvarile pra. ožujka 2014. odnosno vježbeničkog staža.4. „„ zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu. ili nastupa neke od okol. Suklad- izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju14. br. ____________ 2. ili nastupa neke od okolno. veljače 2012. potrebne preduvjete iz čl. Kako je navedeno. 51. 25/12 od 28. utvrđenih u čl. 1. godine prestao mi je radni odnos kod nos odnosno služba prestao na jedan od navedenih načina poslodavca redovitim poslovno uvjetovanim otkazom. iznimno od čl. br. st. st. st. ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obve- HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ze.3. mi odobri predmetni zahtjev za novčanu naknadu za nezaposlene. 4) Preslik kartice tekućeg računa banke. je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog pisan neki poseban obrazac ovog podneska. 22. obaviješten o pravu na novčanu naknadu. OIB 45677654456 „„ redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem rad- nika. Pravilnika o evidencijama HZZ-a. već 3) Potvrda poslodavca o prosjeku obračunate plaće umanje- joj je isto prestalo prije isteka zbog zasnivanja radnog odnosa. pod uvjetom da do tada Odredba čl. poslodavca. Zakona o nema pravo na novčanu naknadu djelomično je izmijenjena. 26. a prethodni radni od- Dana 15. nov. a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika Primjer 1 . pravo na novčanu naknadu do zaposlenja. kojom sam prilikom od strane stručnih savjetnika je prethodilo prestanku radnog odnosa (potvrda poslodavca. nov. 1.hr Nova materijalna prava nezaposlenih u 2014.Zahtjev za novčanu naknadu prema posebnom propisu. st. Dokaz: poslovno uvjetovani otkaz od 10. Podnošenje zahtjeva za novčanu slena osoba kojoj je radni odnos prestao: „„ radi toga što je otkazala radni odnos. ili nije zado- Dario Darić voljila tijekom pripravničkog.

ožujka 2014. 1. sklapa.hr Božo Prelević. ili sporazumom o prestanku ugovora o radu iz OIB 45678998766.o. ove Odluke ugovor o radu prestaje iste- nužno da isti boravi na nadmorskoj visini iznad 1. kat. uvjetima iz st. a u slučaju ko- Ovaj Sporazum sastavljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna pri- lektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu. godinu kod poslodavca. poslodavac zuje i osposobi za rad na drugim poslovma kod Poslodavca. sukladno ovoj dva). Poslodavac je sukladno Odluci uprave ma: dva) mjeseca prije prestanka radnog odnosa. između ostalog određeno kako je radi zdravstvenog stanja radnika 2) Radniku iz točke 1. 40. dospijeva zadnji dan radnog od. Članak 2. Od mjerka. temeljem čl. Radi nosa radnika. ga terete. Velike vale 45c.o. o prestanku radnog odnosa. zaposlenja. Članak 4. obavljao je poslove čistača. poslove čišćenja Isplata otpremnine iz stavka 1. radni odnos prestao zbog: Direktor „„ premještaja bračnog druga. Zakona o radu (Nar. Zakona. za poslovno savjetovanje Split.o. ODLUKU Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 18. 149/09. zbog šenje. Morska 101c. odredbi. ožujka 2014. zaposli na drugim poslovima kod Poslodavca. Pri će isplatiti radniku zadnji dan radnog odnosa. zastupano po direktorici Antoniji Anić (u na. ožujka 2014. a u suprotnom je Kod Poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće. niti djeluje sindi- nadležan stvarno nadležni sud u Splitu. redovitim osobno uvjetovanim otkazom. nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos pisanim sporazumom. stavku teksta: poslodavac) i Primjer 3 – redoviti poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu Toni Tonić iz Splita. 1) Radniku Mario Mariolić iz Splita. sklopile ugovor o radu na neodređeno vrijeme. ili da ga se obra- Naknadu za neiskorišteni godišnji odmor iz stavka 1. od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po 2 (slovima: ovog pravila postoji izuzetak u čl. st. Iz navedenog proizlazi kako pravo na novčanu naknadu ima ne- Primjer 2 – Sporazum o prestanku ugovora o radu zaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao redovitim poslovno uvjetovanim otkazom. iur. ku teksta: radnik) OIB 45678998766. Ulica lipa 44d..o. vac i radnik nastojat će riješiti mirnim putem. odnosa Radnika. Propisi. listopada 2013. godine. 82/12 i 73/13) dana SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU 26. travnja 2014 5) Za vrijeme otkaznog roka Radnik ima pravo uz naknadu godine. kom ugovora o radu. navedenog došlo je do bitnog smanjenja opsega posla i prestanka potrebe za obavljanjem poslova čišćenja od strane Radnika. lipnja 2012. Radniku nije više moguće osigurati obavljanje poslova radi kojih Poslodavac i radnik suglasno utvrđuju da je radniku preostalo 10 je sklopio ugovor o radu. zaposlenom na radnom mjestu čistača ot- službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izdano Rje. ako je ABEBE d. kom otkaznog roka od mjesec dana. 40. iznimno pripada pravo na novčanu naknadu. njegovoj starosti. zastupano po direktorici Antoniji Anić (u na- dana 26. 107. Urbroj: 34-2014-4-32. koji počinje teći od Budući poslodavac nema mogućnosti osigurati rad radniku u dana dostave ove Odluke. radniku je od strane nadležne liječničke 34567899875. a radnih prihvaća.o. ni odnos radnika kod poslodavca prestaje dana 30. dipl. odlučivanju o otkazu Poslodavac je vodio računa o trajanju radnog Članak 5. Klasa: UP-I/567-098-5-211. Obzirom na neprekidni rad Radnika kod poslodavca u trajanju 3 / 2014 167 . nje Sporazuma o prestanku ugovora o radu (u nastavku teksta: 4) Radnik je u cijelosti iskoristio razmjerni dio godišnjeg odmo- Sporazum). nov. kazuje se ugovor o radu sklopljen 1. br. Članak 3. plaće biti odsutan s rada 4 sata tjedno radi traženja novog Radnik nema pravo na otkazni rok. posloda. odnosno izvanbračnog druga u Antonija Anić Toni Tonić drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima. poslodavac predlaže. Zakona.. O REDOVITOM POSLOVNO UVJETOVANOM godine.000 metara. podstavak 1. 4/2014 od 5. 1. 61/11. a na te- melju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo. godine donosi sljedeću Članak 1. OIB 89876789875 (u nastav- ABEBE d. osim kada je sporazum o prestanku Članak 6. povjerio specijaliziranim tvrtkama radi smanjenja troškova. Obrazloženje Poslodavac i radnik suglasno utvrđuju kako radnik povodom Temeljem ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme s prestanka radnog odnosa ima pravo na otpremninu u visini od 2 Poslodavcem. __________ __________ „„ promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga. društva br. temeljem OTKAZU UGOVORA O RADU kojeg je radnik zaposlen kod poslodavca na radnom mjestu ložača. radnik Mario Mariolić (u nastavku teksta: Radnik) (slovima: dvije) prosječne bruto plaće isplaćene u zadnja 2 (slovi. OIB Dana 19. te obvezama uzdržavanja koje Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Sporazuma. Naime.o. radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca. ra za 2014. kojim poslodavac i radnik sporazumno utvrđuju da rad. Morska 101c. sklapaju sljedeći stavku teksta: poslodavac). za poslovno savjetovanje. razloga navedenih u čl. Split. kojim je gospodarskih razloga. godine. 3) Radnik nema pravo na otpremninu. Ne postoji ni mogućnost da se Radnika (slovima: deset) dana neiskorištenog godišnjeg odmora. ožujka 2014. iste- ABEBE d.

Slijedom navedenog. obzirom na zdravstveno stanje Radnice. đuje se na temelju potvrde Financijske agencije iz Očevidnika redo- njena dugotrajna nesposobnost za rad javljati i u buduće. dva tjedna. odnosno osposobljavanje Radnica zaposli nom. Kako smo naveli. Zakona o radu te 2) Kadrovska služba . st. godini kod poslodavca stekao pravo na godišnji odmor u Također. kod Poslodavca ne postoji mogućnost ni da se uz trajanju od 8 dana koji je u cijelosti iskoristio. odlučeno je kao u izreci. otkazni rok iznosi mjesec dana. Pri odlučivanju o otkazu Direktor Poslodavac je vodio računa o trajanju radnog odnosa. podstavak 2. u Zakona je uvedeno 77772222364 (u nastavku teksta: Radnica). zastupano po direktorici Antoniji Anić (u nastav. kod Poslodavca ne postoji mogućnost zapošljava- nema pravo na otpremninu iz čl. Zakonom je i preciznije definirano kako se utvrđuje pojedini oprav- koju je Radnica dostavila Poslodavcu. ODLUKU O REDOVITOM OSOBNO UVJETOVANOM 4. 61/11. poslenja. pravo na novčanu naknadu i za nezaposlenu osobu koja obavlja sa- nom mjestu vozača.5. „„ zaključenje stečajnog postupka.12. ožujka 2014. starosti i Antonia Anić obvezama uzdržavanja radnice. „„ gubitak poslovnog prostora. „„ poslovanje s gubitkom. Split. 125. 107. 2014. Primjer 4 – redoviti osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu Direktor Antonia Anić Temeljem čl. Radnica nema pravo na otpremninu. ristila pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2014. Radnica je u cijelosti isko- 3) Financije i računovodstvo – ovdje. Radnici Dariji Darijić iz Pule. pravo na novčanu naknadu ima i nezaposlena osoba naknadu plaće biti odsutna s rada najmanje četiri sata tjedno kojoj je uz ispunjenje ostalih zakonskih uvjeta. Zakona o radu. tako da slijeda osnova za plaćanje o evidentiranim neizvršenim osnovama za radnica nije više u mogućnosti obavljati poslove koje je do sada plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana. odnosno nelikvidnost prema dica bolesti ________________________ nastupilo trajno propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi utvr- oštećenje vida pa će se. godinu kod poslodavca. Radnica je u cijelosti iskoristila pravo na razmjerni dio godiš- „„ gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti njeg odmora za 2014. godine donosi (potpis). Za vrijeme otkaznog roka radnica ima pravo uz naknadu propisane posebnim propisom. koji počinje teći od dana dostave ove Odluke. Budući da je radnica neprekidno ____________ u radnom odnosu kod Poslodavca provela pet mjeseci i dvana- est dana. više od godine dana. Tako se insolventnost. radi nemogućnosti urednog izvrša. između ostalog. 1. otkazuje se ugovor o radu sklopljen dana mostalnu djelatnost. Istekom ovog Dostaviti: otkaznog roka Radnici prestaje radni odnos kod Poslodavca. osim redovitog poslovno uvjetovanog otkaza Zakona o radu.preuzela osobno dana 27. odnosno nelikvidnost prema propisima o finan- i sposobnosti. za vrijeme otkaznoga roka Radnica ima pravo uz ugovora o radu. Morska 101c.a Zakona. ožujka 2014. „„ ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezapo- Obrazloženje slenosti. Budući je Radnica kod Poslodavca neprekidno radila kraće od nicom. godine. 40. nema 15. 114. Nelikvidnost 168 3 / 2014 . dodatno obrazovanje. 1) Radniku Mario Mariolić – poštom preporučeno s povrat. broj: 149/09. V. radu. OIB Potpuno novom odredbom čl.ovdje. radni radi traženja novog zaposlenja.Propisi. Radnik je u nja Radnice na drugom radnom mjestu.1. međutim.o. sljedeću 2) Kadrovska služba – ovdje. trgovačko društvo ABEBE d. dana 27. nisu ispunjeni uvjeti iz čl.hr Nova materijalna prava nezaposlenih u 2014. Radnica je kod Poslodavca obavljala poslove vozača direktorice. za poslovno savjetovanje. plaće biti odsutna s rada 4 sata tjedno radi traženja novog za- „„ gubitak poslovnog partnera. Sukladno navede. dvije godine. na poslovima drugog radnog mjesta. Sukladno liječničkoj dokumentaciji od 4. listopada 2013. Zakona o radu („Narodne ____________ novine“. zaposlenoj na rad. otkazni rok Radnice iznosi dva tjedna. II. nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost vanja obveza iz ugovora o radu zbog određenih trajnih osobina bez opravdanih razloga. Ulica mira 323c. odnosno na temelju izjave o obavljala kod Poslodavca. 119. odlučeno odnos prestao redovitim osobno uvjetovanim otkazom ugovora o je kao u izreci. Pravo na novčanu naknadu. godine.o. 82/12 i 73/13). Radnici ugovor o radu prestaje istekom otkaznog roka od cijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. a radnik sposobnosti. OIB Dostaviti: 45678998766. kalen- darsku godinu stečeno kod Poslodavca. Pri tome se opravdanim razlozima smatraju: „„ insolventnost. kod radnice je kao poslje- dani razloga. Pravo na novčanu naknadu nezaposlene osoba koja obavlja OTKAZU UGOVORA O RADU samostalnu djelatnost I. Temeljem ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme „„ prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom. Sukladno čl. 3) Računovodstvo – ovdje. 5. ku teksta: Poslodavac). III. Radnica nema pravo na otpremninu. Obzirom na stupanj preostale radne vrijednosti imovine koja ne pokriva postojeće obveze. IV. „„ drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani. 1) Radnica Darija Darijić . st. „„ bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti.2012.

odnosno službe. Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% đuje se na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog suda o zaklju. ili skrb- za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice utvrđene sukladno ničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti. 40. Zakona. više od 7 godina 270 dana mentarnih nepogoda sukladno propisima o zaštiti od elementarnih više od 8 godina 300 dana nepogoda. utvrđuje se na temelju izjave osobe o kašnjenju više od 60 dana s kao i osoba koja je ostvarila naknadu po posebnom propisu u iznosu ispunjenjem novčanih obveza vjerovnicima. 42. ovisno o postotku vremena provedenom na radu. 40. Nova je odredba čl. iur. iznosa minimalne plaće. vo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad. a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti radnike u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i viši od 35% iznosa prosječne neto plaće isplaćene u gospodarstvu doprinosa koji se moraju obračunati i uplatiti zajedno s plaćom. prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. t. ako je za to vrijeme ni način. na radu. Utvrđena novčana naknada iznosu čini više od 20% od iznosa obveza objavljenih u godišnjem ostvaruje se u utvrđenoj visini za cijelo razdoblje trajanja prava. podatku. 44. Zakona.hr Božo Prelević. 41. U slučaju da se rodiljnom. Trajanje novčane naknade Navedeni gubitak povlastice. st 1. utvrđivanje visine novčane naknade za osobu koja je obavljala sa. djelatnosti u RH i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposob- njene. više od 25 godina 450 dana vicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu kojoj je prestao Nezaposlena osoba koja je provela na radu više od 32 godine i radni odnos čini prosjek obračunate plaće. Nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu u trajanju pre- latnosti propisane posebnim propisom utvrđuje se temeljem odluke ma sljedećoj tablici16: nadležnog tijela o neizdavanju odnosno ne produženju povlastice. više od 4 godine 180 dana Ozbiljna šteta na imovini iz čl. 4. plaće. i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje. odnosno nastupanja okolnosti iz čl. 44. st. Zakona. 40. odredbama čl.a st. 2. sebnim propisom. ili skrbničkom dopustu na- osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi na opisa. 40. odnosno pisanog raskida ugovora o zakupu. više od 9 godina 330 dana 4. 2. 41. 1. odnosno službe. Poslovanje s gubitkom iz čl.2. sukladno kojoj za mostalnu djelatnost čini prosjek osnovice na koju su obračunati i utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz čl. st. Pravo na razliku do utvrđene navedene ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima visine novčane naknade ima nezaposlena osoba koja je stekla pra. st. odnosno na rodiljnom. t. osim u slučaju kada se visina 3. 15 Čl. Gubitak novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom poslovnog prostora iz čl. a čija visina u ukupnom nižem od utvrđene novčane naknade. 1.a st. Zakona15. i 2. 2. Osnovicu za du sve do ponovnog zaposlenja. RH u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom Zaključenje stečajnog postupka iz čl. posvojiteljskom. st. Zakona u vrijeme provedeno na radu na temelju obavljanja samostalne djelatnosti. odnosno na temelju JOPPD Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne obrasca s podacima o kašnjenju više od 30 dana s isplatom plaće za može biti viši od 70%. roditeljskom. Iznos novčane naknade mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne Odredbe o iznosu novčane naknade ostale su praktično neizmije. osno. umanjen za doprinose kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je stjecanje prava na starosnu mirovinu ima pravo na novčanu nakna- prethodilo prestanku radnog odnosa. Zakona. posvojiteljskom. odnosno dozvole za obavljanje dje. Zakona. som. Na kraju. u vrijeme provedeno na radu na temelju radnog odnosa. melju odluke o prestanku zakupa.4. Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz čl. Zakona. odnosno na novčane potpore ostvarene po posebnim propisima. skom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u RH i vrijeme U navedenu osnovicu ne ulaze naknade plaće. t. 2.a st.a PRAVO NEZAPOSLENE OSOBE NA NOVČANU NAKNADU st. Zakona utvrđuje se na te. dipl. 4. Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%. st. izvješću za proteklu financijsku godinu. a na za rad. 44. uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o 4. ranja utvrđene posebnim propisom. Zakona utvrđuje se temeljem izvješća o nesposobnosti Vrijeme provedeno na radu Trajanje novčane naknade za rad izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite u od 9 mjeseci do 2 godine 90 dana zdravstvenoj ustanovi. uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propi. umanjene za doprinose za obvezna osigu- čenju stečajnog postupka. 16 Čl. Zakona utvr. 6. Osnovica za utvrđivanje visine više od 10 godina 360 dana novčane naknade više od 15 godina 390 dana više od 20 godina 420 dana Izmijenjena je i dopunjena i zakonska odredba o osnovici za utvrđi- vanje visine novčane naknade. i 2. Bolest osobe iz čl. više od 3 godine 150 dana tnera. uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovin- nja samostalne djelatnosti. 3. Zakona utvrđuje se temeljem izvatka iz poslovnih knjiga. prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom utvrđuje se više od 6 godina 240 dana temeljem prijave nadležnom povjerenstvu za procjenu štete od ele. 3 / 2014 169 . umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene po. 8. Gubitak poslov- više od 2 godine 120 dana nog partnera utvrđuje se temeljem uvida u odgovarajući registar iz kojega je razvidan prestanak obavljanja samostalne djelatnosti par. odnosno druge u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad. roditeljskom. t. odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti. nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne primao naknadu plaće prema posebnim propisima. Zakona utvrđuje se više od 5 godina 210 dana temeljem zapisnika o očevidu nadležne policijske postaje. 2. Sukladno čl. Propisi.a st. odnosno u privatnoj praksi. 1. 2. kon prestanka radnog odnosa. 40. 1. t.3. 44. odnosno na temelju ugovora o istupanju ortaka. u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavlja. 48.

posvoji. „„ u tijeku izdržavanja kazne zatvora do tri mjeseca. „„ istekne razdoblje za koje je imala pravo na novčanu naknadu.hr Nova materijalna prava nezaposlenih u 2014. 4. Za- 4. jednokratnu isplatu. 38. 4. posvojiteljskom. st. 18 Vidjeti pod 4. ostvareno nakon isteka vremena za koje je nezaposlena diteljsku. prestanka privremene nesposobnosti za rad. Zakona.4. 45. guranju ostvareno na temelju radnog odnosa u RH i vrijeme u „„ za vrijeme pritvora. Za utvrđivanje iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj trajanja navedenog prava na novčanu naknadu iz čl. roditeljskom. melju kojeg radi. ako „„ za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu. kojim se utvrđuju razlozi za prestanak prava na novčanu na- knadu. 38. ili upravitelj zadruge. „„ postane predsjednik. 1. Zakona). od ovrhe su izuzeta primanja po više od 25% udjela u trgovačkom društvu. član uprave. 1. 112/12 i 25/13. ili drugoj pravnoj osobi. 1.6. kalendarskoj godini. 44. 1. nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti. tra za profesionalnu rehabilitaciju. U slučaju da nezaposlena osoba podnese zahtjev u roku iz čl. Odredbama ZID Zakona izmijenjen je u cijelosti čl. „„ registrira trgovačko društvo. ili skrbničkog dopusta HZZ-a. dana podnošenja zahtjeva. ili skrbničkom do. ili izvršni direktor trgovač- kog društva. plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje. 172. posvojiteljskog. kojoj je jednokratno isplaćena novčana naknada. st. pri čemu nosti. st. ili skrbničku brigu o novorođenom osoba primila jednokratnu isplatu. 19 Nar. isplaćivanje novčane naknade obustavlja se korisniku: Nezaposlena osoba.1. na njezin zahtjev. 4. ugovora odnosno rješenja na te- Treba istaknuti kako se na novčanoj naknadi za nezaposle. pustu nakon prestanka radnog odnosa.1.4. 1. 44. nov. Odredba čl. st. nezaposlenoj osobi koja mene nesposobnosti za rad. Isplata naknade u jednokratnom iznosu 4. 38. Za. odnosno „„ za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja na rodiljnom. Obustava isplate novčane naknade poslena osoba. 2.4.1. može ponovno steći pravo na novča. sukladno čl. ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu. Prestanak prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba primila jednokratnu isplatu. ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva. na njezin zahtjev.Propisi. odnosno rodiljnog. 4. odnosno na rodiljnom. Ovrha na novčanoj naknadi kona. 2. Neza. radi zapošljavanja i samozapošljavanja. br. st. „„ vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osi. st. 1.7. st. Pravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako: „„ zasnuje radni odnos. isplatiti naknada u jednokratnom iznosu za raz. Zakona20 (30 dana) novčana naknada pripada: „„ od prvog dana po prestanku radnog odnosa. odnosno uvjete i način isplate ove naknade utvrđuje Upravno vijeće rodiljnog. t. „„ registrira obrt. posvo- je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propi. doblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu. Iznimno od ove odredbe. 17 Vidjeti pod 4. Zakona o obustavi isplate novčane naknade u veli- ne može se prijaviti HZZ-u prije isteka vremena za koje je primila koj mjeri je izmijenjena odredbama ZID Zakona. nosti u RH i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nespo. Zako. jeljenjem ukupno ostvarenog primitka. 20 Vidjeti pod 4. Zakona.. radnog odnosa prema posebnim propisima. 45. novčana naknada pripada od se. a najkasnije u roku od 60 na novčanu naknadu utvrđeno sukladno čl. 1. st. odnosno dohotka s nu naknadu ako ispuni uvjet iz čl. 48. „„ za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije di- ni način iz čl. roditeljskog. 45. roditeljsku. knade za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na ovu nakna- teljskom. može dana od dana iz čl. ima pravo na novčanu naknadu može se. „„ od prvog dana po prestanku obavljanja samostalne djelat- kona17. st. posvojiteljsku. ro- sima. roditeljskog.5. Zakona. st. Korisniku novčane naknade nastavlja se isplaćivanje novčane na- sobna za rad. Od kada nezaposlenoj osobi pripada pravo na naknadu Nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev za novčanu naknadu u roku iz čl. 1. jiteljsku. ili drugu pravnu osobu. „„ obavlja posao bez potvrde. 47. 170 3 / 2014 . ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja du pod uvjetom da se prijavi HZZ-u u roku od 30 dana po prestanku samostalne djelatnosti.2. roditeljskom. osnovi privremene nezaposlenosti. Zakona18. ili stekne ne ne može provesti ovrha. „„ vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom „„ za vrijeme utvrđene privremene nezapošljivosti od strane cen- osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelat. 37. prestanka privre- Sukladno čl. „„ postane član zadruge. Ovršnog zakona19. Naime. kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad. Prema ovoj odredbi. slobodno zanimanje. na uračunava se u vrijeme provedeno na radu i to: „„ za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka. Zakona (8 dana od dana propuštanja. ostvareno nakon isteka vremena za koje je 4. posvojiteljskog. djetetu po posebnom propisu. odnosno službe. ako je za to vrijeme primala naknadu okolnosti koja je dovela do obustave. kojoj je novčana naknada isplaćena na opisa. nezaposlenoj osobi kojoj je trajanje prava st. nom trajanju prava na naknadu sukladno čl. ili skrbničkog dopusta nakon prestanka rad- isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđe- nog odnosa.

za rad te ne obavlja aktivnosti u dinamici utvrđenoj u profesi. st. Zahtjev za mirovinsko osiguranje ne- prema radnicima: zaposlena osoba može podnijeti u roku iz članka 38. 37. ili boravišta bez obzira na udaljenost osoba imala pravo na novčanu naknadu)27. odnosno obavljanjem samostalne djelatnosti. knadu. ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne 40. odredbe čl. 2.4. Zakona (isticanje razdoblja za koje je nezaposlena „„ izvan mjesta prebivališta. Zakona24. Zakona23. na radu za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz čl. „„ ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti Odredbe Zakona o pravu na mirovinsko osiguranje nisu mijenjane. „„ započne obavljati domaću radinost. ili sporedno zanimanje 4. prava na novčanu naknadu. invalidi rada kojima je priznato pravo na profesionalnu re- Iznimno. naknade odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gu. u vrijeme provedeno na radu sukladno „„ odbije se uključiti u obrazovanje i osposobljavanje. 2. nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjeca- „„ ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gu. na profesionalnu rehabilitaciju uračunavaju se u vrijeme provedeno jednog od roditelja s djetetom do 8. 44. nezaposlenoj osobi iz čl. đenoj prema novoj osnovici sukladno čl. ne odnose se na trudnicu. 1. „„ se odjavi s evidencije. Sukladno čl.hr Božo Prelević. st. t. i 3. ali dobro je podsjetiti ih se. 49. dok ne stekne prvi uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca. roditelja koji samostalno skrbi o 21 Vidjeti pod 4. 48. osim iz razloga utvrđenih u čl. je to za nju povoljnije. 1. nezaposlena osoba može ponovno „„ se zaposli prema posebnim propisima.7. ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu. dipl. Zakona. st. i sposobnosti. evidenciji HZZ-a duže od 12 mjeseci. 39. jednog od roditelja s troje i više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen. ako ta osoba ne prihvati ponu. 3. Zakona osim okolnosti iz i s posla. kod ponovnog stjecanja „„ navrši 65 godina života. Propisi. ako „„ nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od tri mjeseca. Zakona26. Razdoblja koja poslenje zato jer poslodavac ne ispunjava obveze prema radnicima je nezaposlena osoba kao invalid rada provela koristeći se pravom izvan mjesta prebivališta.2. jednog od rodite. Nezaposlenoj osobi. Zakonapravo 23 Vidjeti pod 4. 24 Vidjeti pod 4.1. osim ako odbije uvjet mirovinskog staža za starosnu mirovinu. ili bez čl. ba koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu sukladno fesionalnog plana iz čl.a Zakona. odnosno ne završi obrazovanje na radu poslije prestanka posljednjega utvrđenog prava na ovu na- koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim moguć. st. steći pravo na novčanu naknadu ako od trenutka prestanka prava na „„ ispuni uvjete za starosnu mirovinu. ili boravišta). 41. čl. 50. 2. drugi roditelj zaposlen. ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se ispla- zapošljavanjem. godine života. iur. 48. ili sam organizira prijevoz na posao ba gubi nastupanjem okolnosti iz čl. i 4. 22 Vidjeti pod 4. i 2. 26 Vidjeti pod 4. Zakona. Zakona. godine života. 48. ostvari prijevremenu sta- novčanu naknadu ispuni uvjete utvrđene u čl. prije ćuje. Zakona (zadržavanje prava habilitaciju po osnovi mirovinskog osiguranja ostvaruju pravo na na- na novčanu naknadu ako nezaposlena osoba odbije ponuđeno za. 50. Zakona bitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane (nezaposlena osoba koja je provela na radu više od 32 godine i kojoj naknade. 2. st. a koja rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne je ponovno ostala nezaposlena. 44. lja djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnom propisu ako je st. Zakona. i 2. đeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim psihofizičkim 27 Vidjeti pod 4. 28 Vidjeti pod 4. Zakona28. ovoga „„ u mjestu prebivališta. 2.4. 3 / 2014 171 . Također. Pravo na mirovinsko osiguranje iz čl. ili ako svojim postupanjem stjecanje prava na starosnu mirovinu. pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj. Sukladno čl. ili boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sred. t. Sukladno čl. pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena oso- okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja pro. iznimno od odredbe čl. Pravo na mirovinsko osiguranje ćanja njezine mogućnosti zapošljavanja.8. 2. a nakon toga ponuđena zapo. 12. Iznimno od navedenog. nostima organizirao odnosno troškove snosi HZZ u cilju pove- 5. djetetu do 15.1. ili boravišta sukladno čl. uračunava se samo vrijeme provedeno opravdanog razloga prekine. 1. 24. ali najdulje zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze u trajanju 5 godina25. Zakona nezaposlena oso- stvima javnog prijevoza. Nezapo- slena osoba kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim rosnu mirovinu. sposobnostima. ća posao. 48. nje prava na starosnu mirovinu22) koja se ponovno zaposlila duže od bitak radne sposobnosti. 48. 1.4. st. onalnom planu. knadu plaće po propisima o mirovinskom osiguranju. Zakona. nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko „„ ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od vremena koliko joj je preostalo za primanje te naknade i u visini utvr- utvrđene novčane naknade. st. st. st. 44. 1. 53. odredbama Zakona i koja ispunjava uvjet godina života za slenja iz utvrđenog profesionalnog plana. osim ako dade pisanu izjavu da prihva. Zakona21. nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane vremena koliko joj je preostalo za primanje i u utvrđenoj visini. Ponovno stjecanje prava na novčanu prema posebnom propisu. tri mjeseca. na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi koja se vodi u 25 Čl. „„ izvan mjesta prebivališta.a Zakona. naknadu „„ postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovin- skom osiguranju.

st. ili autobus). ili prijevozne karte. 2. u međuvremenu je HZZ donio i posebnu Ovi dokazi se prilažu u izvorniku. Putni trošak u navedenim slučajevima. 3.b i 54. prebivališta te koja sama. Sukladno čl.00 „„ novčanu pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade iz kuna29. st.a Zakona. ili duže te zbog toga promijeni mjesto pre- zira. Kako smo naveli. odno- naknadu troškova za vrijeme sno izvanbračnog druga i djecu. Uz zahtjev. a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu be sadržane su u čl. a koja sama. ili posredovanjem HZZ-a nađe zaposlenje 31 Čl. Stručno osposobljavanje za rad bez doknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg pre- zasnivanja radnog odnosa bivališta do mjesta zaposlenja.hr Nova materijalna prava nezaposlenih u 2014. 4. st. 1. osposobljavanja te za prestanak prava na novčanu pomoć. a najviše uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog od. u drugom mjestu. kako je odredbama ZID Zakona uređena i posebna novčana pomoć nu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova. 3. potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka. te prijevozna karte.  Novom odredbom čl. 2. sukladno čl. 54.Propisi. Zahtjev se može podnijeti najka- bljavanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima jav- snije u roku od 30 dana od dana zaposlenja. Ističemo Odluku kojom se uređuju se uvjeti za korištenje prava na jednokrat. o ispunjavanju uvjeta iz čl. 1. kao i selidbeni trošak na- 6. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezapo- 6. a najviše do nosa ima u tijeku tog stručnog osposobljavanja pravo na: 1. kao i osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora visina naknade koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. „„ novčanu pomoć u visini koju utvrđuje Vlada RH odlukom. troškova. bračnog odnosno izvanbrač- čanu naknadu. ili.00 kuna po osobi30.2. selidbenih troškova „„ ugovor o radu. Ova nezaposlena osoba kojoj za slenja seli sam. ima pravo na: naknade. nezaposlena nog prijevoza za dane provedene na stručnom osposobljava- osoba je dužna priložiti sljedeće dokaze: nju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Odluke. nezaposlena osoba koju Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu je HZZ uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje organi. Odluke. ili posredovanjem Zavoda nađe zaposle- nje u drugom mjestu. obrazovanja i osposobljavanja. Zakona određeno je kako nezaposlena osoba koju je HZZ uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje or- ganizira. ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji. st. zaposlenja smatra mjesto zaposlenja udaljeno više od 80 km od mje- sta prebivališta. do 300. 1. Odluke. Odluke. Odluke. Selidbeni trošak se nadoknađuje u visini 50 posto troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom. 3. a dokaz o promjeni prebivališta HZZ će pribaviti po isplate novčane pomoći i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja i službenoj dužnosti. 54. zadržava tijekom tog obrazovanja i osposobljavanja „„ naknadu putnih troškova za sebe. čl. Iznimno. ima pravo na novčanu pomoć do isteka tog nog druga i djecu. ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć te na 6. ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta. 1. bračnog druga. razmjerno broju dana prisutnosti na obra- zovanju i osposobljavanju. Pravo na jednokratnu novčanu autobus. putnog troška samo za sebe. Najprije treba bljavanje koje organizira HZZ i stručno osposobljavanje za rade bez istaknuti kako se. 43. 172 3 / 2014 . 54. 55. „„ naknadu dijela selidbenih troškova. st.00 kuna. 4. a koja je korisnik novčane bivališta. st. zaposlenja na 6 mjeseci. 2. Zakona. raz- Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troš- mjerno broju dana prisutnosti na stručnom osposobljavanju za kova odobrava se na temelju pisanog zahtjeva nezaposlene osobe rad bez zasnivanja radnog odnosa.c određeno je pravo na obustavu ru o radu. o ispunjavanju uvjeta iz čl. Ove odred- HZZ-a. putnih i selidbenih troškova utvrđena je Odlukom. „„ naknadu putnih troškova za sebe. osoba kojoj HZZ nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu 30 Čl.200. „„ prijevoznu kartu. nezaposlena 29 Čl. vrijeme obrazovanja i osposobljavanja istekne pravo na nov. „„ ugovor o radu. ili ovjerenoj preslici.1. 2. prebivališta. za zaposlenja u trajanju kraćem od 6 mjeseci ima pravo na naknadu dane provedene na obrazovanju i osposobljavanju. 2. st.b Zakona. Uvjeti za korištenje prava i visina jednokratne novčane pomoći razovanja i osposobljavanja treba razlikovati obrazovanje i osposo. „„ naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog obrazovanja u visini Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza. ako u drugo mjesto zapo- pravo na novčanu naknadu. odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugo- Odredbama ZID Zakona unesene su bitne novine u odredbe o voru o radu. Kod prava na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme ob. odnosno troškove snosi HZZ.a i 55. pod drugim mjestom zasnivanja radnog odnosa. nezaposlena osoba koju je HZZ stvarnog iznosa troška javnog prijevoza (vlak. Pravo na novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova za sebe. Odluke. od mjesta prebivališta do mjesta obrazovanja i osposobljavanja zaposlenja. ako ne koristi vlak i 7. o ispunjavanju uvjeta iz čl. 2. 55. ili autobusa te račun tvrtke koja je obavila prese- pomoć i naknada putnih i ljenje. Putni trošak se nadoknađuje u visini Novom odredbom čl. Odluke. nadležnom područnom uredu HZZ-a u kojem je nezaposlena osoba „„ naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog stručnog osposo- bila evidentirana prije zaposlenja31. odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovo- Novim odredbama čl. odnosno troškove snosi sam HZZ ima u tijeku trajanja tog obrazovanja i osposobljavanja pravo na: Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini 1. Obrazovanje i osposobljavanje koje slena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja organizira HZZ na 6 mjeseci. Zakona.000. pravu na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih st.

3 / 2014 173 . 11) O dluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih Obzirom na udaljenost od mog dosadašnjeg mjesta prebivali.hzz.hr. me u trajanju od godine dana. Dokaz: uvjerenje o prebivalištu po službenoj dužnosti HZZ-a. nov. mjeseca.hr.. „„ Državljani država članica EU. pročišćeni tekst – www. nov.hr. 14/9 od 20.hr. odno- sno službe. pročišćeni tekst – www. Poštovani. 12/13). Varšavska 1e 2) Z akon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposle- 21000 Split nosti (Nar. Na kraju. 53. nov.europa. br.. Propisi. list EU. ma o mirovinskom osiguranju. 32 Čl.. odnosno njegove prijelazne i završne odredbe. Europskoga gospo- darskog prostora i državljani Švicarske Konfede- 8. ____________ „„ Više ne postoji obveza mjesečnog javljanja neza- poslenih osoba HZZ-u.propisi. 5) Z akon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposle- Split.hr. Zakona.. u Zadru temeljem ugovora o radu sklopljenog na određeno vrije.hr.propisi. OIB 456755456 3) Z akon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošlja- HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE vanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar.. 118/12. koji su podneseni do dana stupanja na snagu ZID za osobu kojoj je prestao radni odnos čini prosjek Zakona. iur. 80/08) – www.). Ne zaboravite: Sukladno svemu navedenom.propisi.hr. br. nov. br. 21000 Split propisi. CEEP i ETUC (Sl. Područni ured Split 121/10. ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 u istom opsegu i nakon njegova stupanja na snagu.propisi. ta prava ostvaruju nosti. 22.propisi. odnosno prestanka obavljanja samostalne djelat- šljavanju koji su se primjenjivali do toga dana. 121/10) – www. 94/09. nov. nov. 112/12 i 25/13). 6) Z akon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljava- nju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. br. zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći 7) Z akon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. 23/13) – www. 12) w ww. 8/2014) – www. nov. umanjen za doprinose za obve- tog dana ako odredbama ZID Zakona određeno pravo nije uređeno zna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju na povoljniji način33. Dana 15. br.hr. 10) P ravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Nar. 12/13 i 153/13).hr Božo Prelević. prisiljena sam promijeniti prebivalište i preseliti se 13) w ww. su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisi- S poštovanjem. br. troškova (Nar.hr. sve do njiho.. 8) P ravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (Nar. pročišćeni tekst – www. 25/12) – www. „„ Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu koja je obavljala samostalnu djelatnost čini prosjek osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.eu u Zadar. u tromjesečnom razdoblju koje je pretho- dilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti. ZID Zakona na snagu ta prava ostvarili prema propisima o zapo.propisi. Zaključak racije imaju ista prava u vezi nezaposlenosti kao i hrvatski državljani. 25/12. uspjela sam se zaposliti kod novog Poslodavca sa mjestom rada br. 9) P ravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Nar. sada su osigurane Ana Anić za slučaj nezaposlenosti. Ugovor o radu. molim Naslov da mi omogući dodjelu jednokratne novčane pomoći sukladno zakonskim pro- „„ Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. 80/08. Tako oni „„ Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa. o Okvirnom sporazumu Ana Anić o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE. koje pisima. br. već se nezaposlena osoba Prilog: javlja prema terminima iz profesionalnog plana. Za ostvarivanje prava nezaposlenih bitno je vremensko važenje ZID Zakona.hr. Zakona. br. Primjer 5 . travanj 2014. vog prestanka32. travnja 2014. dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do obračunate plaće. 4) O vršni zakon (Nar. 1. 51. nov.propisi. koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. nosti (Nar.Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć Literatura: 1) D irektiva Vijeća 97/81/EZ od 15. L. prosinca 1997. nov. šta u Splitu... siječnja 1998. 23/14) – www. dipl.hr. zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme „„ Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade nezaposlenosti. nov. 33 Čl.. nakon dugotrajnog traženja zaposlenja 2/14) – www.. Dokaz: ugovor o radu. Predmet: propisi. Bihaćka 2/c propisi. br.