| Održavanje betona | Površinska zaštita betona u prometu

|

Dubinsko hidrofobiranje
Preventivna površinska zaštita
armiranobetonskih objekata

Graditi svjesno.

Sadržaj 4 Armiranom betonu je potrebna zaštita Stara spoznaja – novi koncept 6 Armirani beton i kloridi Problematičan odnos 8 Ekologija i ekonomija Primjer izračuna 10 Detaljni prikaz dubinskog hidrofobiranja Kemija pomaže pri zaštiti 12 Projektiranje i način postupanja Jednostavno i efikasno 14 Korak ispred U Švedskoj već danas razmišljaju o budućnosti .

Armirani beton treba zaštitu Stara spoznaja – novi koncept Armirani beton je sve samo ne Pritom hidrofobiranje nije novo.. mjera zaštite protiv prodora štetnih pješna iskustva iz prakse tijekom tvari otopljenih u vodi u rubno podru- posljednjih 12-15 godina to jasno čje betona. Ta je tehnička površinska dubinsko hidrofobiranje grañevinskih obrada primijenjena već na mnogo elemenata vezanih cementom pred- različitih objekata da bi se spriječilo stavlja jednu od najučinkovitijih kapilarno upijanje vodenih otopina soli koje su agresivne za beton. ulja produljuje vijek kamenih pročelja. Još su rimski majstori graditeljstva znali zaštititi dugotrajan. Od starih spoznaja do novih zamisli preko suvremene kemije: očuvanje armirano- betonskih elemenata zaštitom površine. I to vrlo prije 2000 godina rabili stari uspješno. Preventivnim. ekološki i ekonomski prihvatljivim mjerama moguće je Oslanjajući se na rezultate suvreme- dugotrajno zaštiti grañevine uz pod- nošljivi tehnički utrošak. dubinskog hidrofobiranja. hidrofobiranje je takvih mjera je dubinsko hidrofo. 4 | Armirani beton treba zaštitu . već su ga još svoje graevine. Us. kontinuirano usavršavano sve do biranje armiranobetonskih grañe. I Maje su znale da se dodavanjem prirodnih masnoća i dokazuju. Aktualne brojke o vremeno dostignuće. Danas vina. pokazuju.. Jedna od nih istraživanja. grañevinskim oštećenjima kao i sve veći broj popravaka to jasno Rimljani.

Armirani beton treba zaštitu | 5 .

Armirani beton i kloridi Problematičan odnos 6 | Armirani beton i kloridi .

transportiraju kloridi betonske objekte naše infrastruk. koji može brzo upiti velike količine tekućine. a betona. Rubno područje betona Rubno područje morta Armirani beton i kloridi | 7 . i oni prije ili kasnije kamena prema rubnom području izazivaju korozijska oštećenja. dovoljne ponude kisika i Beton je porozni materijal proizve. Kod prekoračenja kritičnog time dovode i do kraćeg životnog udjela klorida u armiranom betonu i u vijeka. prisustvu odgovarajućih reaktanata (npr. – primjerice iz otopina soli za ture. Različiti atmosferski utjecaji Tako se. posipanje ili morske vode – izvana tovi na autocestama i željeznički preko kapilarnih pora cementnog mostovi. Materijali sa cementom kao vezivom imaju široko razgranati sustav pora. kao što su primjerice mos. odgovarajućih vlažnih uvjeta) dolazi den od cementa. kao npr. kamene frakcije do korozije armature. Osim veće poroznosti. zavisno od okolnih uvjeta i osobito jako djeluju na armirano. (npr. klorom inducirana korozija armature. pijeska ili šljunka). Ako kloridna fronta beton koji se nalazi iznad dospije do armaturnog toga – pritom prijeti čelika. ovo vanjsko područje posjeduje i veću Betonska jezgra Cementna ljuska plino i vodopropusnost. povezani su s transportom vode u rubno područje betona. vode i eventualno drugih aditiva. kamenu frakciju u kompozitni mate- rijal beton. Mnogi mehanizmi oštećenja. uvjeta korištenja. Pritom se jasno razlikuje takozvano rubno područje betona (do 3 cm od površi- ne prema unutra) od betonske jezgre. nastaje hrña ko-ja opasnost da će armirano- dovodi do povećanja betonski dijelovi izgubiti volumena i odvaljuje svoju nosivost. Cement Posljedica je prskanje površinskog reagira s vodom i tako nastaje betona uz otkrivanje armaturnog cementni kamen koji povezuje čelika.

Tehnološki Za popravak je potrebno skinuti Popravak i dubinsko hidrofobiranje na primjeru objekta oštećeni rubni dio betona do mosta kod 25-godišnjeg korištenja armature. Stvaranje Ekoto- staklenika selosti tla smoga ksičnost Popravak Dubinsko hidrofobiranje Visokotlačni vodeni mlaz Hidrofobiranje uklj. Ova velika ekološka opterećenja popravka mogu mogu iznositi oko 100. Stoga su dijelom stupova. ekonomskom i ekolo- gospodarstvo). što se i u praksi potvrdilo. što u zimskim povezani i sa značajnim ekološkim sanacije stupa iznose oko 30. Čelik se mora očistiti i premazati antikorozivnom zaštitom. stupova). Nanošenjem novog betona na stari beton nastaje nova granična površina. popravci predstavljaju u pravilu gra- nastaju troškovi. Tako financijski troškovi sol za posipanje. dodatni troškovi betonu. škom pogledu. Zatim se odvojeni beton ponovno reprofilira. prometa (npr. može se dogoditi da već nakon nekoliko godina ponovno nastanu oštećenja.Posebno ugroženi grañevinski ele.000 € do opterećenja kloridima izazivaju zatim biti tri puta veća od onih koje bi prou- 120. Ekonomski Ekološki Ispitivanja su pokazala da kod menti su npr. mjesecima dovodi do velikih utjecajaima. izradu proizvoda Pjeskarenje i antikorozivna zaštita Utjecaj na okoliš zbog Prskani beton i naknadna obrada dugotrajne razgradnje Oslobañanje etanola tijekom 8 | Armirani beton i kloridi stvaranja filma .000 €. Tako se ispostavilo da Troškovi usmjeravanja prometa opterećenja kloridima. koji su vrlo zahtjevni u negativne poslijedice za nacionalno tehnološkom. izgrañeni iznad autocesta. Energija Efekt Porast ki. Pritom uopće nisu uzeti u u najkraćem vremenu jaka zročila proizvodnja tog elementa obzir indi-rektni troškovi zbog zastoja korozijska oštećenja na armiranom (npr.000 €. Ako oba materijala nisu optimalno meñu- sobno usklañena. popravka takvih mosnih stupova mostova. koji višestruko Ovi središnji potpornji su bez zaštite ñevinske mjere intenzivne potrošnje premašuju prvobitne troškove izrade izloženi prskanju vode koja sadrži energije i resursa. Zbog toga su potrebni benzina i utrošak vremena odnosno popravci. središnji potpornji Pored visokih financijskih troškova.

više je nego ekonomično. hidro-fobiran u rednovnim vremen. Iz ovih pokazatelja je jasno da se dubinsko hidrofobiranje 35 godina može izvesti do devet puta. Iz toga proizlazi da kod popravka nakon 25 godina ekološki opravdano minimalno trajanje utjecaja dubinskog hidrofobiranja mora iznositi samo 3 godine. 7 godina 4% 6% 8% kamatna stopa Armirani beton i kloridi | 9 . Osim toga. da bi ekološki utjecaji ove dvije mjere bio usporedivo velik (stvaranje smoga).Efikasan način kako unaprijed To ima i svoje ekonomske učinke. djelovanja zahvata hidrofo-biranja. kapital uložen za spriječiti takva oštećenja je Da je grañevinski objekt bio. Opterećenja okoliša ekonomski opravdano trajanje izvedeno svakih 7 do 11 godina koja nastaju prilikom popravka. Usporede li se različitih kamatnih stopa minimalno Neki objekt mosta planiran tako da troškovi popravka s inve-sticijama za trajanje djelovanja du-binskog ga se 100 godina ne mora preventivno učinkovito dubinsko hidrofobiranja. počevši popravak odnosno dubinsko površinska zaštita dubinskim od njegovog dovršenja. dubinski hidrofoibiranje mora se ukamatiti. moguće je procijeniti od 4-6 % dubinsko hidro-fobiranje godina popraviti. u stvarnosti je prema današnjim saznjanjima dubinsko hidrofobiranje 11 godina učinkovito oko 15 do 20 godina.Meñutim. mora se ipak nakon 25 hidrofo-biranje. Kod kamat-ne stope popravljati. ako se zabilježena su u ekobilanci (vidi njime može izbjeći popra-vak grafikon na stranici 8). hidrofobiranjem. Radi nakon 25 godina. Usporedbom troškova kapitala skim razmacima. usporedbe unesena su i ekološka opterećenja uslijed dubinskog hidrofobiranja. oštećenja su se moguće je odrediti kod primjene Primjer mogla spriječiti.

stupanj ►područje raspršene radi se o vodoodbojnoj impre. stupanj ► područje prskanja acija u pogledu opterećenosti. stupanj ► grundiranje autocesta. najprije se praktički ocjenjuje situ- 3. vodenastih emulzija betona. Za ovaj se stupanj upotreb- prodora». Pritom se HG 200. razvijen je npr. Ovdje se govori o diranje podloge sredstvom za hidro- «dubinskom hidrofobiranju» kod fobiranje.0 mm. Da bi se uopće mogla elementima koji su izloženi jakom procijeniti načelna opterećenost opterećenju kloridima.5 mm. maglice gnaciji mineralnog grañevinskog Ovdje je u prvom redu riječ o materijala. upotrebljavaju ili takozvani kon- centrati silikonske mikroemulzije Suvremena sredstva za hidro- (StoCryl GW 100) ili sustavi razrjeñe- fobiranje baziraju se na sila- ni otapalom s udjelom djelatne nima. ili višestruko tvari dovoljan da se u potpunosti spriječi kapilarna vodoupojnost. kao što su armirano-betonskih objekata i potrebne mjere zaštite.jakom opterećenju kloridima. u kojoj je udio djelatne poput StoCryl HC 100. ljavaju naprimjer proizvodi tipa stavlja debljinu rubnog područja visokoviskoznih. efektivna dubina Kod upotrebe sustava površinske prodora trebala bi iznositi već zaštite (OS 2) predviñeno je grun- preko 6 mm. 10 | Detaljni prikaz dubinskog hidrofobiranja . Ova vrijednost pred. da bi vode se utvrdili zahtjevi u pogledu Kod elemenata koji su izloženi hidrofobiranja. Proizvodi koji se pritom kojeg se koriste visoko viskozni koriste postižu efektivnu dubinu nevodenasti sustavi poput StoCryl prodora od oko 1-1. kao što je StoCryl HP 200. Izbor prikladnih proiz. tvari < 20 % (StoCryl HP 100).Detaljni prikaz dubinskog hidrofobiranja Kemija pomaže pri zaštiti Kod dubinskog hidrofobiranja 2. Efektivna trostupanjski koncept koji se dubina prodora treba iznositi preko temelji na «efektivnoj dubini 4. upornjaci mostova. naneseni niskoviskozni silani s koncentracijom djelatne tvari od oko Pomoću trostupanjskog koncepta 100%. kao voda vrši se na temelju sljedeće naprimjer u području amfibijske klasifikacije: zone objekata na obalama ili sre- dišnji potpornji mostova iznad 1.

Tako na Silanol Etanol vodom. kakvi se upotrebljavaju za Silan Oni se nakon nanošenja trans. R* R* R* R* transport tvari otopljenih u vodi. izmeñu okoline i unutrašnjosti grañevinskog materijala. portiraju putem kapilarnog usisa- vanja u rubno područje betona. OR OR Si R* Silani kao i siloksani. OR OH OR Si R* OH Si R* +3 ROH Tijekom transporta silan kemijski Kapilarnim usisavanjem u rubnom području betona reagira s vodom apsorbiranom u OR OH silan kemijski reagira s unutarnje stijenke pora. tanki sloj silikonske smole koji ima vodoodbojno djelo- vanje. Na unutarnjoj H2O O O H2O zavise izmeñu ostalog i o kemiji OH OH stijenki pore tako nastaje silana. hidrofobiranje betonskih grañe-vinskih objekata. kapilare se ne začepljuju pa je stoga i dalje moguč transport vodene pare. Stoga je i pora nastaje silanol sposoban za dalje moguć transport vodene pare reakciju. Meñutim. Si Si Si Si Beton R* R* R* R* R* R* Si O Si O Si O Si O Si O Si Vodene otopine (npr. apsorbiranom u Silan Reakcija s unutarnjoj stijenki pora nastaje tanak unutarnje stijenke pora. HO Si OH HO Si O Si O Si OH Ove silikonske molekule tvore cijepanjem vode veze Učinkovitost i trajnost ove mjere OH OH s betonom. vodom iz Pritom cijepanjem etanola vodoobojni sloj silikona. koje su agresivne prema betonu. No. ne može se više odvijati. silikoni i sili. vo- da opterećena kloridima) na betonskoj površini ne mogu se više upijati kapi- larnim usisavanjem. koji spadaju u mnogostrane konske smole spadaju u kemijsku OR silicijsko-organske spojeve skupinu silicijsko-organskih spojeva. zbog male debljine sloja. Si Si Si Si Si Si Beton Detaljni prikaz dubinskog hidrofobiranja | 11 . Kemijska struktura silana.

a ipak tako učinkovito Bez ikakvog problema: Brza ugradnje sredstva za hidrofobiranje 12 | Projektiranje i način postupanja .Projektiranje i način postupanja Tako jednostavno.

Da bi se uspješno izvela Učinkovitost i trajnost mjere uvelike Prednost kod nadzora na licu mjesta preventivna mjera zaštite je upotreba vrlo viskoznih sred- «dubinskog hidrofobiranja». Kapilarni porozitet Za trajnu mjeru zaštite mora se na pomoću FT-IC spektroskopije. takoñer je važna za trajnost usporediti je sa zadanim toriju ispituju s obzirom na dubinu betona. Kontrola kvalitete Pri odreñivanju dubine karbonizacije Kontrola kvalitete nakon prove- prethodno se mora odrediti Izvoñenje denog dubinskog hidrofobiranja napredovanje karbonizacije. zaštititi. U grañevinski se Rezultati upijanja vode služe za dnevnik pritom izmeñu ostalog odreñivanje efektivne dubine prodora unose atmosferski uvjeti tijekom sredstva za hidrofobiranje kao nanošenja i dnevni učinci. da bi Ako postoje svi uvjeti za uporabu analogno se provodi u tri koraka: se na temelju toga mogao procijeniti dubinskog hidrofobiranja. djelatne tvari». velikoj mjeri odreñuje trajnost čeličnih u natječaju. Izbušeni uzorci minimalnog prom. Stigne li kloridna fronta parametrima i unijeti u grañevinski karbonizacije. odreñeno vrijeme na površini. beton. On je važan i za moguću osnovu za kontrolu kvalitete. parametara. mjerača jera 70 mm u tu se svrhu uzimaju Raspored kloridnih iona u objektu debljine mokrog sloja može s elementa kojeg je potrebno odnosno dubina prodora klorida kontrolirati količina nanosa. Rezultati se mogu 2. Ti se uzorci zatim u labora. referentni uzorak. Uzimanje izbušenih uzoraka iz I porozitet grañevinskog objekta u sada fiksirati kao zadana vrijednost hidrofobirane površine. u kojem je provedene mjere. prodora» i «minimalnog udjela biranja. klorida efektivne dubine prodora.Izbušeni uzorci u Njihov visoki viskozitet Tijekom nanošenja potrebno laboratoriju pokazuju omogućuje da djelatne je stalno provjeravati postiže dubinu karbonizacije tvari polagano prodru u li se zadana debljine sloja. Ovi proizvodi upijanje vode u potpunosti ostaju nakon nanošenja neko Projektiranje spriječeno. poroziteta. provodi se rizik od korozije s obzirom na odreñivanje «efektivne dubine 1. tada dnevnik. zavisi od ove efektivne dubine stava za hidrofobiranje. naknadna mjera površinske zaštite više nije učinkovita. grañevinskih objekata odreñuje se na gradilištu provesti provjera zadanih izbušenim uzorcima uranjanjem. Kontrola efektivne dubine prodora grañevina. a kasnije predstavljaju 3. udjela već do armaturnog čelika. Ovdje se sada pomoću tzv. elementa. takozvanih potrebni su razni koraci koji se prodora. Projektiranje i način postupanja | 13 . Ona opisuje debljinu poduzimaju tijekom i nakon krema (StoCryl HC 100) i gelova rubnog područja betona. Kontrola izvedene mjere hidrofo- «preostali životni vijek». (StoCryl HG 200). i minimalnog udjela djelatne tvari mjeru površinske zaštite dubinskim sredstva za hidrofobiranje hidrofobiranjem.

Strömbron. u Stock. Da bi se dobio odgovor na pitanje kako bi se u usporedbi s aktual- trajnosti odnosno životnog vijeka nim ispitivanjima prikazao dubinskog hidrofobiranja. • Da bi se dobili neki podaci o trajanju djelovanja. Rezultati: Na svim ispitivanim mostovima dubinsko hidrofobiranje spriječilo je prodor klorida i u trenutku ispitivanja bilo je još posve učinkovito. skog hidrofobiranja odreñivanje udjela klorida i karbonizacije.Korak ispred U Švedskoj se već danas misli na sutra Dubinsko hidrofobiranje uživa u Pritom su korišteni sljedeći kriteriji Švedskoj kao preventivna mjera izbora: zaštite vrlo veliki ugled i već se • Grañevine su trebale biti od 90-ih uspješno upotrebljava. štetnim tvarima te kako bi se na va. Iz tih su objekata uzeti izbušeni uzorci koji su detaljno ispitani u laboratoriju. čije je hidrofobiranje bilo izvedeno prije 2-15 godina. vremenski razvoj opterećenja holmu je istraženo 28 mosnih stupo. koji su dubinski hidrofobirani uz temelju toga procijenaila dubinu prodora > 6 mm. učinkovitost. odabrani su objekti. most u Stockholmu 14 | Korak ispred . izložene velikom opterećenju Zbog dobre prihvaćenosti ove mjere kloridima zaštite u prošlosti su u Švedskoj • Na ispitanim objektima izvedene mnogobrojne grañevinske provedeno je u trenutku dubin- mjere dubinskog hidrofobiranja.

Izdavač Sto Ges. .sto.com Graditi svjesno.m.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info@sto.b.at www.

Related Interests