Estas son las palabras que usaremos cotidianamente en el salón de clase: D

i te hablar Shitsumon Pregunta

yon de leer Moo ichido Una vez mas

oboe te memorizar Shukudai Tarea

kai te escribir Onegaishimas Por favor

mi te ver

ki te escuchar

kudazai por favor

0 Tsero

1 Ichi

2 Ni

3 Sam

4 Yom-Shi

5 Go

6 Loku

7 Nana-Sichi

8 Hachi

9 Kyu-Ku

10 Yiuu (largo)
Estudiar y memorizar para la siguiente clase el siguiente vocabulario

Mexico Japon Canadá
Mekishico Nihon Kanada
EUA Brasil Argentina
Amerika Burajiru Aruzentin
España Francia Alemania
Supein Furanzu Doitsu
Inglaterra China Corea
Igüirisu Chugoku Cancoku

Pais+Jin expresa la nacionalidad

Pais+go expresa el idioma con excepciones, para Mexico como España es SupeinGo, para EUA
e Inglaterra es EigoGO

Maestro Estudiante Universitario Preparatoriano
Sensei Gakusei Daigakusei Cocosei
Primaria Secundaria Primaria Doctor
Shogakusei Chugakusei Shogakusei Isha
Amo o Ama de casa Secretaria/o Ingeniero Empleado
Shufu Jisho Enyinia Kaishain
Empleado de banco Investigador
Ginkouin Kenkyusha