1838 వ ససంవతత్సరసం ననాటట ఏననుగగుల వీరరాసరాస్వామయయ గరారర కరాశీయయాతత చరరతత

కకాశీయయాతత చరరితత పపుససకక కకొరకక ఇకక్కడ కకకక
చచేయకడడ: కకాశీయయాతత చరరితత

కకాశీయయాతత చరరితత
కరాశీయయాతత చరరతత ఏననుగగుల వీరరాసరాస్వామయయ రచసంచన కరాశీ యయాతత చరరతత విశశేషరాల మీద సమగగమమమైన రచన. తతెలలుగగులల
యయాతనాతసరాహహితనాయనికక ఈ పపుసస్త కమమ ఆదయమని భభావిసరాస్తరర. ఈతని యయాతత 18 మమ, 1830 ననుసండడ 3 ససెపప సంసె బరర, 1831
వరకలు అనగరా "15 ననెలల 15 రరోజుల కరాలసం" నడడచసందద. రచయితగరా, విదనాస్వాసంసనుడడుగరా, తనాయగమమూరరస్తగరా పపేరరమోససిన
వీరరాసరాస్వామయయ తన వనెసంట రరసండడు వసందల మసందదకక యయాతనాతవకరాశసం కలలసంచనాడడు.
యయాతనాత విశశేషరాలనను ఒక జరర్నలలుగరా వరాతససి పసంపవలలెనని వీరరాసరాస్వామయయ కరాశీయయాతతకలు బయలలు దదేరర మగుసందను అతని
మితతతడడు శీగనివరాస పసిళళళ కకోరరాడడు. అలయా వరాతససిన ససంగతతలనను 1838 లల అచనుచ వవేయిసంచనారర. 1869 లల గవరర్నమమసంటట

పరాలవరాయి సతతసం. బసందరర. బసంధనువపులలు. ననాగగులలటట. పపుతత స్త రర. బగుగగ్గ గగుడడ. అతస్త రరాల. భీమగుని కకలల మగు. ఇకత్కడ వరాతససిన తదేదదీలలు వరాటట పతకత్కన ఇచచన ఏదద ఒక ఊరర మజిలీకక చతెసందదనవవపుతనాయి. వనెలపనసూరర. తతెలలుగగులల యయాతనాత చరరతక త లు వీరరాసరాస్వామయయ ఆదనుయడడు అనవచనుచనను. వవోగసంబభాడడు. మయాధవరసం. కరరర్నలలు. అలమమలలు మసంగరాపపురసం. బసండడుల నడవడనానికక వీలలుగరా ఉనర్నదని అరర సం చదేసనుకకోవరాల. భభాష గగురరసంచ. అతని యయాతతలల ససందరరరసంచన కకనిర్న ఊళళ ల .శీగశశెరైలమగు. వరారర కరాశీ ననుసండడ గయ దనాస్వారరా కలకతనాస్త నగరరానికక చదేరరారర. ననాగపపూరర. శీగరసంగరాపపురసం. ఓసంకరారమగు. ఆతర్ముకలరర. శశెటప గ ట గుసంట. మరరనిర్న సమగగమమమైన వివరణలతత పపునరరర్ముదదతసంపజరశరాడడు. రరదతవరమగు. బరసంపపురసంల మీదనుగరా శీగకరాకలుళసం చదేరరారర. కనకమర్ము సతతసం (కరారరస్వాటట నగరసం). తరరపత కకసండ  మమ 30 .చతెనర్న పటర్నసం. 1941 లల దదగవలల వవేసంకటశివరరావపు కకసంత పరరశశోధదసంచ. వడమయాలపపేట సతతసం. కకోడసూరర. మహానసందద. పరరజననులలు షతమయారర 100 మసందద పసెపైగరా ఉననార్నరర. తరరవళళళరర. అదద తసండయయారర వీధదలలననుసండదే ననా తతటకలు ౩ గడడయల దసూరమగు. రరోడల డు కలడనా సరరగరా లలేవపు. భభాకరరాపపేట. కరాజీపపేట. వనెసంకటటశననాయగుడడ సతతసం (పసెదపరాళళమగు).  మమ 23 . యయాతనాత విశశేషరాలలు వరాతయడసం 19 వ శతనాబబ సంలల ఈ పపుసస్త కరానికక మగుసందను లలేదనవే చతెపలవచనుచనను. బసండనాతతకలరర. వసంగల  జూన 2 . కకాశీయయాతత వీరరాసరాస్వామయయ కరాశీయయాతత జరర్నల మొదటట వరాకయసం ఇదద - జగదదీశస్వారరసండడు ననాచదేత కకసంత దదేశరాటనమగు జరయిసంపదలచ నననుర్ననవేలలుచనునర్న ససూపపతసం కకోరటట దదొ రలగగుసండనా ససెలవిపసిలసంచననాడడు. ఆ కరాలసంలల జీవనసం గగురరసంచ. పసెదబ చతెరరవపు  జూన 16 . దనువపూస్వారర. తరరవరాత ఉతత్కళ పరాతసంతసం భగువనవేశస్వారసం. పరాలననా వయవసస గగురరసంచ అనవేక విషయయాలలు ఈ పపుసస్త కసం దనాస్వారరా తతెలలుసనుస్తననార్నయి. ననెలల లరరల గగుసండనా తరరగర చతెనర్నపటర్నసం చదేరరకలుననార్నరర. కడప. మజిలీలలు. వరారర తరరపత.కరకరసంబభాడడు. రరాజమహహసందతవరసం.దదగగువ తరరపత.  1830 మమ 18 . సస లయాలలు ఇలయా ఉననార్నయి. హహహైదరరాబభాదను. పపులల సంపపేట. అపలటటకక రరరైళళళ లలేవపు. వనెసంపసెసంట. కసంకర రరోడలసలలే లలేవపు. బభాలపలలెల. అపలటటలలనవే ఇదద తమిళ మరరాఠఠ భభాషలలలకక తరరర్జుమయా చదేయబడడసందద. "బభాట సరరాళమగు" అసంటట మననుషతలలు. పసెదబచతెరరవపు . 19 వ శతనాబబ సం ఆరసంభ కరాలయానికక ససంబసంధదసంచన విశశేషరాలనను తతెలలుసనుకకోవడనానికక ఈ పపుసస్త కసంలయా మరర తతెలలుగగు పపుసస్త కమమూ ఉపకరరసంచడసంలలేదను. పతయయాణసం అధదకసంగరా పలల కకీలలు మోసపే బబో యల దనాస్వారరా జరరగరనటట ల తతెలలుసనుస్తనర్నదద. పతయయాగల మీదనుగరా కరాశీ చదేరరకకననార్నరర. నసందలలరర.ఉతస్త రరవపుల పతకరారసం పపునరరర్ముదదతసంపబడడసందద. పపుషలగరరర. గననుక నవేనను కరాశీయయాతత బబో వలలెనని ౧౮౩౦ ససంవతత్సరమగు మమ ననెల ౧౮వ తదేదదీ కలుజవరారమగు రరాతత ౯ ఘసంటలకలు చతెనర్నపటప ణమగు విడడచ మయాధవరమగు చదేరరననానను. వవసంటటమిటప  కడప.అహహో బిళసం. ఇలయా 1830 మమ 18 న అతని కరాశీయయాతత పరాతరసంభమమమైసందద. షతమయారర 15 ననెలలలు సరాగరన ఈ యయాతతలల అతని కలుటటసంబ సపస్త స జనసం.

దసూదనుగరాసం.గయ  ఫసిబతవరర 18 .పటభార్న. సస్వారష . హరరదనాస్వాఱమగు.గరోసలపపూరర  ససెపప సంసె బరర 22 .మమడడచరల . గమూసంగరాసం  ఆగషత ప 14 . జడచరల . గసంగరోతత.గసంగమీద పతయయాణసం  అకకోప బరర 27 . నిరర్ముల (కలుశ దరలణసం)  ఆగషత ప 2 .పటభార్న  మయారరచ 5 .విసంధయవరాససిని  అకకోప బరర 12 . మలలులపపేట. దదేవపతయయాగ  1831 జనవరరి 1 . బదరఠ ననారరాయణమగు. భభాగలలలరర  మయారరచ 17 .కవృషష నగరర . మయాషరాపపేట.కరామిటట  ఆగషత ప 26 .కరాశీ. జజానసంపపేట (ఫరకలుత్కనగరసం). ననాగనపలలెల (బభాలనగరసం). కరాశీర్మురమగు  డడససెసంబరర 17 . పరానగలలుల.గసంగరానదదపసెపై పతయయాణసం.రరాజజా మహలలు  ఏపసితల 1 . గరాజీపపూరర  డడససెసంబరర 28 . తలవరారరా  ససెపప సంసె బరర 8 .ససికకసందనాతబభాదను. పసెసంటపలల . మమూసంగరరర (మయాసంఘఘీరర). మగుసలమడడుగగు  జూన 21 . బికత్కనసూరరపపేట. కరామయారరడపపే డడ్డి ట. చనర్నమసందద. వవేమగులవరాడ.నరర్ముదనావదద దనాటడసం. గణపపురసం. యియేదనులయాబభాదను (పసినర్నగసంగ దనాటడసం). విచరోచడనా.ససిదశ దేర స్వారసం ఘయాటట. గరోలలత్కసండ  జూలలెపై 20 . జజాస్వాలయా మగుఖ. రరామనపపేట  జూలలెపై 31 . షరాపపురసం  జూన 29 .గయకలు పతయయాణసం. చరోళీపపురసం. మననోజీపపేట.పతయయాగ (అలహాబభాదను)  అకకోప బరర 23 . యయాదలవరాయి. ఆరరర్మురర.రఠమయా  ససెపప సంసె బరర 29 .నివవృతస్త ససంగమసం (కవృషష దనాటడసం).వవడసూ డ్డి రర.జబబ్బల పపూరర  ససెపప సంసె బరర 13 . వనపరరస్త.రరామటటసంకక  ససెపప సంసె బరర 6 .పపున:పపునన నదద.ననాగపపూరర  ఆగషత ప 21 . జూన 20 .మిరరజజాపపూరర  అకకోప బరర 9 . జగనసంపలలెల.(గరోదనావరర దనాటడసం). నీమయా నదనామయా  జనవరర 4 .హహద హై రరాబభాద (బబేగసం బజజారర)  జూలలెపై 8 .

ఇచనాచ్ఛాపపురసం. అనకరాపలల . గసంజజాసం మరరయగు విజయనగరసం తనాలలకరాలలలని అగగహారరాలలు.విజయనగరసం. కళళేళపలల  ఆగషత ప 19 . బభాపటల . గమూడసూరర. నకత్కపలల . దదవయల. తతని. కటకసం(కటక). భటటపపప త లలు. గరరరవరాడడపరాళళసం.రరాజజానగరమగు  జూలలెపై 21 . గగుమర్ముడడపపూడడ  ససెపప సంసె బరర 1 . నీలపలల . కరరడడు. రరావపులవలస  జూలలెపై 7 . కకడవలలరర సతతసం  ఆగషత ప 14 .మచలీ బసందరర  కకతస్త పరాళళసం . మయాదయ పరాళళమగు. చలకలపపూడడ రరామసరాస్వామి సతతసం. సనుళళరరపపేట.మహానదద దనాటడసం.ననాయగుడడపపేట. పలయాస. కరాకకననాడ.నరససిసంగగరాటట  జూన 28 . శిసంగవవృక్షమగు.పసిననాకకనీ నదదని దనాటడసం. బభాతహర్ముణపపుదసూరర. రరాల (రరాయల). కసంచరల . కససంకకోట. భదతకరాళ. ఛతతపపురసం. యియేలలరరపరాడడు. ఆచసంట. ననెలల లరర  ఆగషత ప 27 . మననార్నరర పప లలరర (కకోటపప లలరర). వవేటపరాళళసం. వపుపరాలడనా  జూలలెపై 20 . మహాసస లయాలలు  జూలలెపై 10 .చలల పలల .వనెజర్జుపపురసం. వపుపమయాకరా.పసిఠరాపపురమగు.తరరవటట ప రర . జువపుస్వాలదదననెర్న. బరసంపపురసం  జూలలెపై 3 . గసంజజాసం జిలయాలలలని రరవపులలు. చనగసంజజాసం. పసిపసిలల  జూన 21 . భదనాతదదత. రఘగుననాధపపురసం. రరాణణీసరరాయి  జూన 18 .గరోదనావరర దనాటడసం. దదొ రవరారర కకోనవేరర. నరసనర్నపపేట. వనెలగపపూడడ సతతమగు. ననాగలయాపలల . ననాయగుడడుపపేట. హరరశచసందతపపురసం. తతమర్ముడడ  ఆగషత ప 2 . పసెదబ నాపపురమగు  జూలలెపై 21 .జగననార్నధమగు (భగువనవేశస్వారసం)  జూన 27 .పపొ నవేర్నరర. ఆకలులలల ల రర.వపుడడుబడడయయా.రరాజమహహసందతవరమగు. శీగకలరర్ముమగు  జూలలెపై 9 .కవృషరాషనదదని దనాటడసం. బబ సండనాడ . వరాడపలల . విచసూచరర  ససెపప సంసె బరర 2 . చలక సమగుదతసం  జూన 30 . కకతస్త సతతమగు. కలదసండడ.మయాణణికయపటప ణసం. కకోనసపమ. ససిసంహాస్వాచలమగు.గసంజజాసం (ఋషసికలులయ నదద)  జూలలెపై 1 . చసందవవోలలు. యలమసంచల. పసంటలల ల రర. ధవిళళేశస్వారసం.కలకతనాస్త  జూన 3 . కకోరసంగర  జూలలెపై 28 . లసంజదదబబ్బ.మననుబబో లలు. అమర్మునబబో లలు.శీగకరాకలుళమగు. కనగరాల. యిసంజరమగు. ఏపసితల 9 . యయాననాసం. సబబ్బవరసం. ఆలమసంద.

నవేనను సస్వాసస లమగునను వదల మళీళ చదేరరన కరాలమగు ౧౫ మయాసరాలలు ౧౫ దదననాలలు ౧౦ నిమగుషరాలలు. మమూల పతతలల ఉనర్న తతెలలుగగు అసంకరలలు సరాసనవే పతసస్త నుతసం అధదకసంగరా వినియోగసంలల ఉనర్న ఇసంగఠలషత అసంకరలలు వరాడనాడడు. (తరరవరాత చతెనర్నపటర్నసం చరరతత గగురరసంచ వరాతసరాడడు రచయిత) మమూలయాలక . మమూల పతతలల కకసంత భభాగరానిర్న (మగుఖయసంగరా ఉతస్త రరాదద పతయయాణసంలల భభాగరానిర్న) వదలవవేససి. కకాశీయయాతత చరరితత రచన పకాతమగుఖయత . వరాటట ఫపొ టటోలలు ఇచనాచడడు. 1941 లల ఇదద దదగవలల వవేసంకటశివరరావపు ససంపరాదకతస్వాసంలల ఏససియన ఎడడుయకరషనల సరఠస్వాససెస. తకకత్కన భభాగరానిర్న మయాతతసం పతచనురరసంచనాడడు. నసూయఢడలీల మరరయగు మదనాతసను వరారరచదే మగుదదతసంపబడడసందద. ననా సస్వాసస లమగు వదల దసూర దదేశమగునను ససంచరరసంచ మళీళ వచచనటటప ననాకలు ననా పరరవరారరానికకనిర్న తతపచదేయక వవకరరకక కరాలలల మగులలుల గమూడనా ననాటటనటటప తతపచదేయకలుసండనా తవృణనానికక తకలుత్కవ అయిన నననుర్న రరాజఠఠవిగరానవే సస లమగు చదేరరచననాడడు గననుక అవరాయజమగుగరా ఈశస్వారరడడు తవృణనానిర్న మమరరవపు చదేసస్త రాడనవే మయాట సతయసం సతయసం పపుననసతయమని ననా సహహో దరరలలెపైన లలకలులలు నమర్మువలససినదద. వనరరలక కరాశీయయాతత చరరతత మొదటటసరారర మగుదదతసంపబడడనపపుడడు దనానికక కకోమలలేశస్వారసం శీగనివరాసపసిళళళ వరాతససిన పపఠరక వీరరాసరాస్వామయయ గగురరసంచ తతెలలుసనుకకోవడనానికక మగుఖయమమమైన ఆధనారసం. కరాలసం గగురరసంచ సనుదదీరర్ఘమమమైన వరాయససం ససంపరాదకకీయసం వరాతశరాడడు. ఇసందనులల పరాత పపుసస్త కసంలల ఉనర్న విషయయాలలు ఆధనారసంగరా ససంపరాదకలుడడు మగుకరస్తవి లక్షర్ముణరరావపు వీరరాసరాస్వామయయ జీవితసం. . ఇపపులడడు ఆ పపుసస్త కసం రరసండడు మగుదతణలలల లభయమవపుతతనర్నదద. 1831 ససెపప సెకబరర 3 . హహద హై రరాబభాదను వరారరచదే పతచనురరసంపబడడసందద.  కకాశీయయాతతత చరరితత . 1941 లల విజయవరాడ ననుసండడ మగుదదతసంపబడడసందద.ఇదద 1992 లల మగుకరస్తవి లక్షర్ముణరరావపు చదే ససంకడపకరర పస్త సంపబడడన మగుదతణ. వీరరాసరాస్వామయయకలు మధయ నడచన ఉతస్త ర పతతతయతస్త రరాలలు. బబతన దదొ రకలు.ఏననుగగుల వీరకాసకాస్వామయయ . 1838 ననాటట పపుసస్త కసం ననుసండడ తీసనుకకనర్న బబ మర్ముకలు ఆసంధతజజయతవరారర కకగతస్త బభాలకలు చదేససి ఇచనాచరర... ఈ మమూడవ మగుదతణలల దదగవలల వవేసంకటశివరరావపు గగసంథకరస్త గగురరసంచ. ..చతెనర్నపటప ణమగు చవరర అధనాయయసంలల కకనిర్న వరాకరాయలలు: ౩వ తదేదదీ సరాయసంకరాలమగు ౫ గసంటలకలు బయలలువనెళళ యిషత ప లతత గమూడనా చతెనర్నపటప ణమగునకలు అరకకోశశెడడు దసూరమగులల తసండయయారరవవేడడులల ఉసండదే ననాతతటయిలలుల ఆరర గసంటలకలు చదేరరననానను. 1992 లల తతెలలుగగు విశస్వావిదనాయలయసం. ఏననుగగుల వీరరాసరాస్వామయయ గరారర మితతతల గగురరసంచ కలడనా ససంపరాదకలుడడు వివరమమమైన వరాయససం వరాతశరాడడు. మరరయగు గగసంథసంలల వీరరాసరాస్వామయయ సమయోచతసంగరా చతెపసిలన కకదదబ పరాటట సస్వావిషయయాలలు గమనిసంచవచనుచనను.  ఏననుగగుల వీరకాసకాస్వామయయ కకాశీయయాతత చరరితత -మొదట 1838 లల మదనాతసను ననుసండడ పతచనురరసంపబడడన ఈ పపుసస్త కసం 1869 లల మరల మదనాతసనుననుసండడ.. ఆకరాలసంలల దదేశ పరరసత సిస తల గగురరసంచ వివరసంగరా వరాతశరాడడు. ఈ వరాయససంలల వీరరాసరాస్వామయయ గగురరసంచన విశశేషరాలలు పసెపై రరసండడు పపుసస్త కరాలననుసండడ సపేకరరసంపబడడ్డి వి.

వనరరలక  తతెలలుగగు ససంగతతలలు. కరాబటటప కకసంత భభాగసం ససంసరాసననాలలల రరాజు ల కకగసంద ఉసండదేదద.  పపుపరాలడ లలని బబసస్తలలు పపుటటపనపలటట ననుసంచ చచదేచదనాకరా ఎలయా అపపులలపరాలలెపైననారరో వివరరసంచనాడడు. 2003. .  కకనిర్న పతదదేశరాలలల కలుల. లసంచగగసండడతనసం. బమూదరరాజు రరాధనాకవృషష . యయాతతకలుడడు.యయాతతత కకమక .  విలయసం బబసంటటసంగ రరాజపతతనిధనులలు ఎనిర్న విధనాల. మీడడయయా హదౌస పబిల కరషనత్స. దద పసిడడ దదొ సంగల పతభభావసం ఎసంత తీవతసంగరా ఉసందద . దదేశసంలల జమిసందనారరల. హహహైదరరాబభాదను. విశశేషకాలక  అపలటటకక (1831-1832) బితటటషత వరారర ఇసంకరా మొతస్త సం భభారతదదేశరానిర్న ఆకగమిసంచనుకకోలలేదను. ఇసంగఠలషత రరాజయభభాగరాలలల.  అపలటట ససంసరాసననాలలల. అవినీత ఉననార్నయో దనాపరరకసం లలేకలుసండనా వరాతశరాడడు. ఏననుగగుల వీరకాసకాస్వామయయ ఏననుగగుల వీరకాసకాస్వామయయ (1780 . మగుదతణలక  చనారరలస ఫసిలప బబతన సలహాలలు ఉతస్త రరాల దనాస్వారరా పపొ సందదన వీరరాసరాస్వామి యయాతనాత చరరతతనను ఆయన మితతతడడు కకోమలలేశస్వారపపురసం శీగనివరాస పసిళళళ మొదటటసరారరగరా 1838 లల మగుదదతసంచనాడడు.1836) తతెలలుగగు రచయిత. తన బలహఘీనతలనసూ నిరరస్వాకరారసంగరా వరాతయగలగరాడడు. ఏషసియన ఎడడుయకరషనల సరఠస్వాససెస వరారర బబజవరాడలల తరరగర మగుదదతసంచనారర. మమూలయాలక . పరాతసంత భబేదనాలలు ఎనిర్న అనరరారలలు తతెచచపసెడడుతతననార్నయో. ఇతడడు కరాశీయయాతత చరరతత విశశేషరాలలు పపుసస్త కరరపసంగరా వనెలలువరరసంచన వయకకస్తగరా సనుపతససిదర నుడడు.  ఈ గగసంథసం 1941 లల దదగవలల వవేసంకట శివరరావపు అనవేక వివరణలతత పతచనురరసంచనాడడు. భినర్న పరాతసంతనాలలల ఆరరరక పరరసతతలలె సిస లయా ఉననార్నయో చతీతకరరసంచనాడడు. తన పప షకలుల వసంచననాశిలయాలనిర్న. మత.  ఆననాటట వరాడడుకభభాషలల సమకరాలీన జీవిత దదౌరరార్భాగరాయలనను. సరామయానయ పతజలలు ఎనిర్న ఇబబ్బసందనులకలు గగురరౌతతననార్నరరో మొహమయాటసం లలేకలుసండనా వరాతశరాడడు. పపౌరరోహహితయసంలల ఎనిర్న విధనాల మోససం. ఎనిర్న కలుమయారరాగ్గలలల సస్వాదదేశీ ససంసరాసననాలనను కగమసంగరా ఆకగమిసంచనుకకసంటటననార్నరరో.  ఈ గగసంథసం 1869 లల దదస్వాతీయ మగుదతణ పపొ సందదసందద .

మగుకరస్తవి లక్షర్ముణరరావపు ససంపరాదకతస్వాసంలల వనెలలువడడన కరాశీయయాతత చరరతత గగసంథనాలలలని పపఠరకల దనాస్వారరా వీరరాసరాస్వామయయ జీవిత విశశేషరాలలు తతెలలుసనుస్తననార్నయి. తన రచనలల ససందరరార్భాననుసరారసంగరా వీరరాసరాస్వామయయ పపేరగత్కనర్న విషయయాల వలన. వరారర కలుటటసంబసం కకనిర్న తరరాలలుగరా మదనాతసనులల ఉసండదేదద. . 9 వ యియేటనవే వీరరాసరాస్వామయయ తసండడత గతసంచనాడడు.కరాశీయయాతత చరరతత మొదటటసరారర అచనుచ అయినపపుడడు కకోమలలేశస్వారసం శీగనివరాసపసిళళళ వరాతససిన మగుసందనుమయాట వలన. తసండడత పపేరర సరామయమసంతత. దదగవలల వవేసంకటశివరరావపు. బబాలయక ఏననుగగుల వీరరాసరాస్వామయయ తతెలలుగగు నియోగర బభాతహర్ముణ కలుటటసంబసంలల శీగవతత్స గరోతతసంలల 1780 పరాతసంతసంలల జనిర్ముసంచనాడడు.

అపలటటలల ఇసంగఠలషత నవేరరచకకనర్నవరారర అధదకసంగరా వరాలసంటటీరర గరానవే చదేరర. రరసండడు ససంవతత్సరరాల తరరవరాత వీరరాసరాస్వామయయ చతెనర్నపటర్నసం చదేరర. తతెలలుగగు. బగుక కకీపసిసంగ .ఉదద యగక 12 యియేళళకర వీరరాసరాస్వామయయ ఆసంగల సం ధనారరాళసంగరా చదవడసం నవేరరచకకననార్నడడు. అపలటటోల కలలెకపరర చనాలయా చనాలయా పసెదబ ఉదద యగసం. 13 వ యియేట తరరనలలేస్వాల జిలయాల కలలెకపరర ఆఫపసనులల దదస్వాభభాషసి గరా ఉదద యగసంలల కలుదదరరాడడు. తమిళ. ఆ వయసనులలనవే "బబో రడ్డి ఆఫ టటతడ"లల "వరాలసంటటీరర"గరా ఉదద యగసంలల కలుదదరరాడడు. ఇసంగఠలషత భభాషలలల కలడనా అతనను మసంచ పతతభ సరాధదసంచ ఉసండవచనుచనను. తమ శకరాస్తక్త్యాననుసరారసం పసెపై ఉదద యగరాలకలు ఎదదగరవరారర. అసంత చనర్నవయసనులల కలలెకపరర ఆఫపసనులల చదేరగలగడసం వీరరాసరాస్వామయయ పతతభకలు తనారరాత్కణసం. అనవేక వరాయపరార ససంసస లలల పనిచదేససి. అత చనర్న వయసనులలనవే అతని పతతభ చసూససి పసెపై అధదకరారరలలు అతనిని తమ వదబ పనిచదేయిసంచనుకకోవరాలని పప టటీ పడదేవరారట.

ఈ సమయసంలలనవే ససంసత్కవృతసంలలనను. సతయశశోధన పటల నిబదర తనను తతెలయజరసస్త రాయి. నిశచయమమమైన పతమయాణనాలనను. అతని తనారరత్కక లక్షణనానిర్న. 19 వ శతనాబిబ ఉతస్త రరారస సంలల తీవతమన మమై కరరవపు కరాటకరాలలు వచనాచయి.) అచనుచ పపుసస్త కరాలలు లలేని ఆ కరాలసంలల వీరరాసరాస్వామయయ ససంపరాదదసంచన పరాసండడతయసం ఆశచరయకరసంగరా ఉసంటటసందద. . సపౌరమయాన. మదనాతసనులల విశస్వావిదనాయలయసం సరాసపసిసంచనాలనవే భభావనకలు ఈ చరయ పపుననాదద వవేససిసందద. జజయతషయసం. ఆ పసండడత సభలల సనుదదీరర్ఘమమమైన ఉపననాయససం ఇచచ. నవేననెరగ ర రనసంతలల గవరర్నమమసంటటవరారర విశశేష కవృపకలు యియ పపురరషతడడు పరాతతతడతెపైనటట ల హహిసందను పసెదబమననుషతలలల ఎవరరననుర్న ఎకలుత్కవనెపైనవరారర లలేరని ననాకలు తతచయగునర్నదనినిర్న వరాతయబడడయగునర్నదద. పరాశరాచతయ విజజాజ్ఞాననాల అవసరసం వీరరాసరాస్వామయయ బభాగరా గగురరస్తసంచనాడడు.లయాసంటట అనవేక విదయలలల నిపపుణగుడయయాయడడు. సర్మువృతతలలు. ఇతర పరాలకలుల పరాతసంతనాలలల జరరగర అరరాచకరాలకలు మధయ భబేదనానిర్న వీరరాసరాస్వామయయ యయాతనాత చరరతతలల సలషప సంగరా గమనిసంచవచనుచనను. అపలటటలల బితటషత పరాలనలల ఉనర్న పరాతసంతనాలలలని బలమమమైన చటభాపల వలన ననెలకకనర్న ససిస రతనాస్వానికక. పపురరాణనాలలు వసంటట అనవేక విషయయాలలల పసండడతతడతెపైనటట ల ననార్నడడు. అపలటటకక కవృషరాష గరోదనావరర నదనులపసెపై ఆనకటప లలు కటప లలేదను. అసలషప తకలు కరారణనాలనను వివరరసంచనాడడు. ఈ విషయసంపసెపై ఉనర్న భిననార్నభిపరాతయయాలనను. ఆయన తన గగపల ఉదద యగపపు పననులనను మికకత్కల నమర్ముకమగుగరా జరరపసిసంచతెననినిర్న. అలయాసంటట గసంజిదదొ డల దగగ్గ ర ఒక తపససిస్వాలయా తన బభాధయత నిరస్వాహహిసంచ వీరరాసరాస్వామయయ వీలయినసంతమసందదకక సహాయపడనాడ్డిడడు. (ఇదసంతనా లయారడ్డి మమకరాలలేకలు చనాలయా మగుసందనుకరాలసం. ఖగరోళసం. అతని పతతభనను గగురరస్తసంచ మదనాతసను సనుపపతసం కకోరపరవరారర అతనికక "హహడ ఇసంటరరరర్ప్రిటర" ఉదద యగరానిర్న ఇచనాచరర. బబో రడ్డి ఆఫ టటతడ లల ఎకరౌసంటటసంట్గరా పని చదేశరాడడు. సర్మువృతతలపసెపై అతని జజాజ్ఞాననానిర్న. అలసట లలేక బహహ ననెమర్ముదదతత పననులలు గడడుపపుచను వచతెచననినిర్న. అతనను పతత విషయయానీర్న క్షుణష సంగరా పరరశీలసంచదేవరాడడు. చనాసందతమయాన విధనాననాలలల అధదక. పరాశరాచతయ చటభాపలనను. ఆయనకలు వరాతససి యిచచన టటషప మో సి నియల అనవే యోగయతనా పతతకలల . ససందరరార్భాననుసరారసంగరా తన రచనలల అతనను ఉదనాహరరసంచన విషయయాలలు శవృత. చదేసంబరరలల ననుననుర్న. ఇదద చనాలయా గగపల ఉదద యగసంగరా భభావిసంపబడదేదద. పసండడతతలలు రతర్నహారరానిర్న బహహూకరరసంచనారర. మరరనిర్న పతజల మమలలు కకోరర సర్మువృతచసందదతక మొదలలెపైన పపుసస్త కమగులకలు అననువరాదమగు చదేససెననినిర్న. సరాసనిక ధరర్ము సరాసంపతదనాయయాలనను. అపలటటకక విశస్వావిదనాయలయయాలలు లలేవపు. కకదదబ పరాటట కళయశరాలలలు కలడనా లలేవపు. ఆచనారరాలనను సమనస్వాయపరరససూ స్త విచనారణ జరపడనానికక బితటటషత జడడర్జు లకలు దదస్వాభభాషపలలు సహాయపడదేవరారర.అయన కకోరపరలల ననుననుర్న. సర్మువృతతలలు. క్షయ మయాసరాల గగురరసంచ అతని ఉపననాయసరానిర్న ఖగరోళ శరాసస్త స విషయయాల గగురరసంచన పసండడత సభలల హరరరసంచ. పకాకడడతయక ఆసంగల విదయ. పతజల ఆకల తీరచడనానికక "గసంజిదదొ డల డు" (ఆహార సహాయ కరసందనాతలలు) ఏరరాలటట చదేశరారర. కకగతస్త ఉదద యగసంలల చదేరమ ర గుసందను పరాత ససంసస వరారర అతనికక ఘనమమన మై వీడద త్కలలు ఇససూ స్త బసంగరారపపు నశయపపు డబభాబ్బనను బహహూకరరసంచనారర. 15 యియేళళ బభాలలుడడు బభాధయత గల ఉదద యగసంలల పసెపై అధదకరారరల మమపపులనను పపొ సందనుతత అసంత శరాసస్త వి స జజాజ్ఞానసం ససంపరాదదసంచడసం ఆశచరయకరసం. శవృతతలలు ఎనిర్న అనర్న విషయసంపసెపై ధరర్ము నిరష యసం చదేయవలససినదని అతని యయాతనాత సమయసంలల గయలల ఒక జడడర్జు అతనిని కకోరరాడడు. ఆ కరాలసంలలనవే తన పలలుకలుబడడతత "హహిసందసూ లటరరఠ సపొ ససెపైటటీ" సరాసపసిసంచ వీరరాసరాస్వామయయ ఆధనునిక విదయకలు బభాట వవేశరాడడు. సర రరాలలుల ఫరాలర్మురర దదొ ర.

దనారరలల తన పరరజననానికక ఆయనవే వనెపైదనుయడడు కలడనానను. ఉనర్నత ఉదద యగసంలల తనకలునర్న విశశేష సరాసయిని అతనను ఎపపులడసూ చతెపపులకకోలలేదను. అయితదే అతనిని క్షమిసంచమని వీరరాసరాస్వామయయ కకోరరాడడు. ససందరరార్భాననుసరారసంగరా మయాతతమమ మనసం గగహహిసంచనాల. కరర్ములలు అనిర్నసంటటనీ చదేయిసంచనాడడు. తనకరవరరరైననా కకసంచతెమమమైననా సహాయపడడతదే అదద మరచ పప కలుసండనా గగురరస్తసంచనుకకని అసంతకలు ఎననోర్నరరటల సహాయసం చదేసపేవరాడడు. తన యయాతనాత ఫలయానిర్న తనకకకడడకర పరరమితసం చదేసనుకకోలలేదను. దనాన గగుణనానికక వీరరాసరాస్వామి పసెటప సంట దద పపేరర. సస్వాయసంకవృషసితత ఉనర్నత సరాసననానికక ఎదదగరన వీరరాసరాస్వామి పసండడతతడడు. అయిననా ఆ జలసం రవరాణనాకలు ఏమయిననా అసంతరరాయసం కలలుగగుతతసందదేమోనని మరగక ఎనిమిదద బిసందతెల తనవనెసంట రరసండడు బసండల లల తీసనుకకని వచనాచడడు. తన యయాతత ఆరసంభసంలల అపలటట విధనానసం పతకరారసం వీరరాసరాస్వామయయ మదనాతసను దదొ రలననుసండడ "కరాయరకపరల ర" (ఇతర సస లయాలలల ఉసండదే అధదకరారరలకలు తనగగురరసంచన పరరచయ పతనాతలలు కరావచనుచనను) తీసనుకకని వనెళయళడడు.వయకకసతస్వాక . ఆఖరరకక సరాసనికసంగరా తతెచనుచకకనర్న తనాతనాత్కలక కలలీకక జస్వారమొసపేస్త అతనిని మోసనుకరళళడనానికక మరరో నలలుగగురర కలలీలనను నియమిసంచనాడడు. గవరర్నరర లయాసంటట హహో దనా ఉదద యగగులలు కలడనా అతనిని మనిర్నసంచనారర. తన యయాతత తనకకకత్కడడకర పపుణయవసంతసం కరావరాలని అతనను కకోరరకకనలలేదను. దనారరలల అసస్వాసస తకలు గగురరరైన ననౌకరరల కలడనా యయాతతనను పపూరరస్త చదేయయాలని సరాసనికక కలలీల దనాస్వారరా డద లీలలు ఏరరాలటట చదేయిసంచనాడడు. అలయాసంటట సదనుపరాయసం వీరరాసరాస్వామి పరరవరారరానికక కలలుగజరశరారర. సమసస్త జజాతతలవరారరకక భభోజననాలలు ఏరరాలటట చదేసన సె ను. దదేశమసంతటభా దదొ రలలు. నసూరర మసందదకక పసెపైగరా ఉనర్న తన పరరజనసం చదేత యయాతనాత ఫలససిదకక దర కరావలససిన విధనులలు. తన కలతతరర వివరాహానికక. ససంపతదనాయసం పటల తన భభావరాలనను నిరర్భాయసంగరా పతకటటసంచదేవరాడడు. గసంగనను దనాటట మగుసందను వీరరాసరాస్వామయయ సరామయాననులనను తనిఖ చదేయయాలని పటటప బటటపన కసప మత్స ఉదద యగరని ఆపపే కమిషనర వనెసంటనవే డడససిర్ముస చదేశరాడడు. హహో దత కషరాపలలు పడడ. తన శకకస్తకక మిసంచన దదేవరాలయ పపునరరదర రణ కరారయకగమయాలనను తలకరతస్త తకకని విజయవసంతసంగరా పపూరరస్త చదేశరాడడు. అయిననా వరారర అభిమయాననానిర్న అతనను నిలలుపపుకకననార్నడడు. ఇసంగఠలషత దదొ రలవదబ ఉదద యగసం చదేసస్త సూ వరారర అభిమయాననానిర్న చసూరగగననార్నగరాని తన మతసం. అవి చసూససి. ఆ పపుణయ తీరరారనిర్న మదనాతసనులల ఇసంటటసంటటకక పసంచనాడడు. బసంధనువపుల ఆకరపణనను లక్షయపసెటప టసండనా. ఆ కరాలసంలల ససంసరాసననాధదీశులకలు మయాతతమమ వరారర పరరవరారసం ఆయగుధనాలలు ధరరసంచడనాని అననుమత ఉసండదేదద. నసూననెలలు కకని ఇచనాచడడు. కరాశీలల చలకరాలసంలల రక్షణ కకోససం అసందరరకకీ తగగు వసరాస్తస్త్రాలలు. ఎసంత పసెదబ దదొ రతతననెపైననా వరాదనానికక దదగర భినర్న మతతతనాస్వాలకలు సమనస్వాయసం కలుదదరరచ పతయతర్నసం చదేసపేవరాడడు. చనర్నదనాని పప షణ నిమితస్త మగు దతవయమగునను మననుషరాయధదీనమగుగరా ననుసంచనుటకలు బదనులలుగరా ఈశస్వారరని చదేతలల భదతసంగరా ఉసంచనుతతననార్నని చతెపరాలడడు వీరరాసరాస్వామయయ. నలభబపై బిసందతెల గసంగరా జలయానిర్న పదద బభాడడుగ గగురరాగలమీద చతెనర్నపటర్నసం పసంపసిసంచదే ఏరరాలటట చదేయిసంచనాడడు. . ఇసంత ఖరరచ చదేసపేబదనులలు పసిలలదనానికక కకసంత ఆససిస్త ఏరలరరచవచనుచననుగదనా అని బసంధనువపులలు పతశిర్నసంచనారర. వివవేకవసంతతడదే కరాక వినయశీల. ససంసరాసననాధదీశులలు వీరరాసరాస్వామయయనను విశశేషసంగరా మనిర్నసంచ అతని అవసరరాలనీర్న సమకలరరాచరర.