Jurnal Sains Insani e-ISSN: [0127-7871

]

Artikel Asli

Implikasi Kemasukan Pekerja Asing Di Malaysia: Suatu Tinjauan
Awal
Intan Suria Hamzah1, Sity Daud1
1
Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi. Selangor. Malaysia.

Progres Artikel Abstract: Malaysia experienced a number of the entry of foreigners in
Diterima: 16 Jun 2016 the world, mainly as low-skilled workers. Malaysia has been
Disemak: 30 Jun 2016 experiencing shortage of workers in main sectors such as construction,
Diterbit: 14 Julai 2016 agriculture, industrial and service. Foreign workers are workers came
from other countries who come to work in Malaysia for a certain
*Corresponding Author: Intan Suria period, they are also known as economic’s workers. The study found
Hamzah, Pusat Pengajian Sejarah, that foreign workers give benefits for country development process in
Politik dan Strategi, Fakulti Sains variuos sectors but with their numbers growing and reaching millions
Sosial & Kemanusiaan, UKM Bangi. of peoples were disturbing economy and local communities.
Email:intansuria.hamzah@gmail.com
Keywords: Foreign worker, demand, economy, PATI, crime, security

Abstrak: Malaysia mengalami jumlah kemasukan warga asing yang
besar di dunia, terutamanya sebagai buruh berkemahiran rendah.
Malaysia telah mengalami masalah kekurangan buruh dalam sektor-
sektor utama negara seperti pembinaan, perladangan, perindustrian
dan perkhidmatan. Pekerja asing atau buruh asing merupakan pekerja
yang berasal dari negara luar yang datang bekerja di Malaysia bagi
sesuatu tempoh tertentu, ianya juga dikenali sebagai buruh ekonomi.
Hasil kajian, mendapati pekerja asing telah membawa manfaat dalam
proses pembangunan negara Malaysia dalam pelbagai sektor namun
begitu dengan jumlah mereka yang semakin meningkat dan mencecah
jutaan orang telah mengganggu-gugat ekonomi dan masyarakat
tempatan.

Kata kunci: Pekerja asing, permintaan, ekonomi, PATI, jenayah,
keselamatan.

Pengenalan sumber, tingkat pengeluaran serta akses kepada
kewangan dalam kalangan penduduk dunia dan
Globalisasi telah mewujudkan satu fenomena baru dan selanjutnya menyumbang kepada agihan pendapatan
memberi impak yang berbeza-beza ke atas pembangunan global yang tidak seimbang. Ketidakserataan ekonomi
ekonomi antara negara terutama negara maju dan negara antarabangsa akan berterusan ekoran daripada corak
membangun. Namun kebanyakan negara membangun perkembangan arus globalisasi. Antara impak penting
cenderung tinggal terkebelakang dalam arus globalisasi globalisasi ke atas pertumbuhan ekonomi dunia adalah
berbanding negara maju. Ketidaksamaan keupayaan seperti berlakunya perbezaan jurang pendapatan, jurang
dalam menghadapi arus globalisasi menyebabkan pelaburan langsung asing, jurang perkembangan ICT,
pencapaian kearah pembangunan ekonomi antara negara migrasi antarabangsa samaada pendatang asing atau
berbeza-beza. Proses globalisasi telah menyebabkan pelarian, globalisasi ekonomi, isu alam sekitar serta
ketidakseimbangan yang luas dari segi teknologi, agihan implikasi terhadap dasar dalam sesebuah negara (Aini &

© 2016 Intan Suria & Sity Daud

atas barang-barang dan perkhidmatan juga akan jatuh.93 7. 1997 di mana kadar pertumbuhan ekonomi yang berada dalam kedudukan positif pada tahun 1997 iaitu 70 .25 Jepun. istilah ini dikaitkan dengan keselamatan negara iaitu idea asalnya dicetuskan oleh Brunei 1.60 peratus pada tahun data sekunder juga dikumpul melalui data atas talian 1997. ini akan menjejaskan permintaan ke negara. tenaga kerja menjadi pilihan pendatang asing sama ada secara sah didefinisikan sebagai mereka yang berada dalam atau tidak sah.77 10.48 2.14 -7. kestabilan.14 3.36 6.83 3. Thailand.71 6.67 5.45 4. Malaysia dan Arab Saudi antara negara-negara yang Dalam ekonomi buruh. pengajian politik. pertumbuhan ekonomi sebanyak 3. lingkungan umur 15-64 tahun sama ada bekerja atau Justeru dengan kemasukan pendatang asing ini mengangggur.55 0.92 13.13 musuh dan ketenteraan asing supaya negara terus aman Laos dan berdaulat. Sains Insani 2016. pekerjaan.37 10. Keselamatan membawa erti (Thirunaukarasu 2006). data primer Jadual 1 juga memperlihatkan dua keadaan dijalankan melalui temubual intensif dengan informan sebelum dan selepas krisis ekonomi Asia 1997.91 PDR Krisis ekonomi Asia merupakan era Malaysia 10. Negara Indonesia adalah kepustakaan menerusi tesis. Data statistik juga telah diterima daripada ekonomi.99 peratus (1998). Negara Brunei misalnya mempunyai kadar Imigresen Putrajaya melalui mel elektronik.76 -8. tiada pekerjaan dan tidak mahu bekerja dalam negara destinasi.78 7.54 4. sosial dan kumpulan umur yang sama yang dilaporkan sebagai keselamatan negara mahupun masyarakat telah timbul tidak bekerja. keselamatan negara disini bermaksud mempertahankan sempadan negara daripada ancaman - Indonesia 7.00 7. Vol.83 4. ianya turut berlaku di negara-negara sedang kejatuhan dalam tingkat pendapatan serta penganggguran membangun dan negara maju yang mempunyai pelbagai meningkat.04 kesan dari krisis ekonomi ini telah berjaya mengancam ASEAN 7.38 4.41 4.94 5. Kesan globalisasi akan dirasai Keputusan & Perbincangan oleh semua negara dan masyarakat dunia samaada kesan baik seperti kemajuan teknologi yang mempercepatkan Ketika ekonomi berada dalam pengembangan.32 4. Thailand 5.79 4. permintaan ke atas buruh juga akan kehadiran pekerja asing sama ada secara sah atau tidak meningkat.00 3.56 2.01 3. telah mengalami kejatuhan dalam ekonominya seperti website badan penguatkuasa negara serta kajian kepada -3.29 3.81 5. - asia timur dan asia tenggara seperti Korea Selatan.82 4. Singapura dan Thailand Sumber: diolah daripada Thirunaukarasu (2006) Metodologi Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif.51 4.99 7.90 5.74 5. Daripada yang terlibat dalam mengendalikan pekerja asing dan jadual tersebut jelas bahawa kebanyakan negara asia PATI di Malaysia seperti anggota Polis. Dalam Jadual 1 KDNK (%) Negara-Negara Asia Tenggara Negara 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 kajian keselamatan. keamanan serta untuk mendapatkan Ini seterusnya akan mengurangkan permintaan ke atas perlindungan. istilah ini boleh merujuk kepada keselamatan ekonomi dan keselamatan politik.65 1.93 2. Indonesia dan Malaysia. buruh.76 6. Negara Amerika. Maka akan mengakibatkan permintaan ke faktor daya tarikan seperti peluang ekonomi. Kertas ini akan membincangkan kesan Lantaran itu.48 Oleh demikian.91 3.11 5.25 1997/1998 telah menjejaskan ekonomi negara-negara 2. artikel jurnal dan akhbar negara paling teruk terjejas akibat krisis ekonomi asia bagi mendapatkan isu semasa. KDN dan tenggara telah mengalami kejatuhan dalam pertumbuhan APMM.92 3.90 1. Jadual 1 dibawah menunjukkan bebas daripada ancaman manakala dalam disiplin perbezaan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).30 4.44 5.51 -0. Salah satu Vietnam 9.70 0. *meliputi Indonesia.32 -7.43 keselamatan insan dan memaksa masyarakat negara ASEAN* 7.00 kebanyakan dari mereka ini kehilangan punca rezeki.19 4.21 Amerika Syarikat selepas tamatnya Perang Dunia ke-2.23 3.60 4. Kanada.85 3. Filipina. jika sesebuah ekonomi berada sah di Malaysia terhadap masyarakat setempat dan dalam kemelesetan. Isu rentas sempadan pendatang asing merupakan atas barang-barang dan perkhidmatan kerana terjadinya isu global.14 8. Filipina 5. perhubungan atau kesan buruk seperti kemasukan permintaan ke atas barang-barang dan perkhidmatan pendatang asing tanpa izin dan aktiviti jenayah akan meningkat kerana terjadinya peningkatan dalam terancang.12 penghijrahan berskala besar masyarakat dunia kerana Myanmar 6.28 5.19 -0.70 10.58 5.85 5.99 2.66 13.76 5. Kemboja 4.34 8.52 4.37 .43 diberhentikan kerja dan muflis.70 9. 6. Krisis ekonomi Singapura 7. Sebaliknya. 01: 69-77 DOI: Koon 2009: 166-169).Intan Suria Hamzah et al.86 6.42 9.60 -3.15 berhijrah mencari peluang ekonomi.41 - 2. Ini tidak termasuk orang-orang dalam pelbagai masalah dari aspek ekonomi. pendapatan serta kejatuhan dalam pengangguran.15 5. Malaysia. Australia.59 3.71 8. Selain itu.03 5.44 3.89 6.

Justeru Negara asia tenggara lain yang turut terjejas akibat krisis bagi negara-negara yang terjejas teruk telah ekonomi asia 1997 ialah Thailand di mana kadar mengakibatkan berlakunya migrasi masyarakat bandar pertumbuhan ekonomi Thailand telah jatuh daripada ke negara lain bagi mencari peluang ekonomi. 01: 69-77 DOI: sebanyak 4. Lao PDR telah mengalami kemerosotan negara lain seperti Mongolia. terjejas akibat krisis ekonomi asia 1997. Sebaliknya. dalam pertumbuhan ekonomi dari 6. pengangguran pula government atau pemerintahan dunia bayangan yang akan bertambah (Thirunaukarasu 2006: 111 & 113). contohnya. mengawal dan mengatur negara anggotannya seperti Keadaan inilah yang berlaku di Malaysia kerana negara negara Indonesia. pengemasan daripada krisis ekonomi 1997. Kesan utama krisis adalah dasar nasional. Vietnam. China. pekerja asing tanpa ditunjukkan oleh pertumbuhan Keluaran Dalam Negara izin. isu pendemokrasian kejatuhan dalam KDNK kerana ianya memberi impak dan hak asasi manusia. Filipina. Vietnam juga telah menjadi negara pengeksport tenaga kerja dunia untuk mengalami kejatuhan dalam kadar pertumbuhan keperluan ekonomi.51 peratus (1998). Kejatuhan ini memberi beberapa implikasi dalam sektor tidak formal dan begitu juga selepas krisis kepada ekonomi Indonesia dan implikasi yang sangat berlaku. Situasi ini turut melanda negara ekonomi dari 8. peranan IMF dalam Pertumbuhan ekonomi adalah sangat penting kerana ia menangani krisis kewangan yang melanda negara-negara mampu menunujukkan sama ada ekonomi sesebuah asia tenggara serta negara asia timur seperti Korea negara itu mempunyai pengangguran yang tinggi atau Selatan dan begitu juga Russia.Intan Suria Hamzah et al. Keadaan diatas merupakan kesan besar kepada guna tenaga yang semakin berkurangan dari arus globalisasi yang membesarkan kuasa organisasi dalam sektor pembuatan dan akibatnya kadar antarabangsa. Menurut Hugo (2008: 8). autonomi daerah. institusi-institusi antarabangsa ini cenderung banyak peluang pekerjaan akan diwujudkan. (Rahman Embong 2000). Pada masa krisis Rakyat asing yang bekerja di Malaysia terdiri kewangan asia 1997 juga terjadi peningkatan dalam daripada dua jenis utama. Indonesia. Peru dan Columbia kepada 3. Sains Insani 2016. golongan imigran atau bukan warganegara negara yang Ekonomi Myanmar telah bertumbuh daripada datang berhijrah atau melarikan diri ke Malaysia 5. urusan sesebuah negara. Sekiranya KDNK meningkat maka perdagangan yang semakin global membuatkan peranan ekonomi itu dikatakan telah mengalami pertumbuhan organisasi dan institusi antarabangsa semakin signifikan ekonomi. telah merasai kesan krisis ekonomi Taipei. rendah. ekonomi yang positif dan tidak terjejas pada jangka masa Pekerja asing di Malaysia merujuk kepada krisis ekonomi asia 1997. harus diambil atas saranan dan keputusan IMF. Pemulihan ekonomi setiap negara adalah nyata ialah peningkatan dalam kadar pengangguran. memposisikan dirinya sebagai shadow world jika terjadi kemelesetan ekonomi. profesisonal dan 71 . hampir semua negara asia tenggara menerima kesan Misalnya. Dari sudut politik. seperti Malaysia.74 peratus (1997) kepada 5. Mexico. ini menyebabkan negara-negara maju dan sedang Negara-negara ekonomi transisi tidak begitu membangun menjadi tumpuan pendatang asing. Sebaliknya. pekerja ekspatriat sektor tidak formal di negara-negara Asia Tenggara yang secara rasminya dirujuk sebagai pegawai dagang. Vol.29 peratus (1997) kepada 3. penstrukturan semula perbankan. Bagi negara di rantau Asia Tenggara iaitu asia 1997 apabila kadar pertumbuhan ekonomi negara itu Malaysia dan Thailand juga menghadapi masalah telah jatuh daripada 4. Selain itu. ketiga. berkemahiran menyediakan pelbagai bantuan kewangan untuk tinggi dalam bidang teknikal. Japan.91 peratus (1997) Vietnam. pelarian dan pemohon suaka politik. Chili. berbeza dan pengangguran semakin melebar. pelbagai langkah dan dasar pemerintah Secara rumusan untuk krisis ekonomi Asia. Pertama.99 peratus (1998). Kemboja dan Laos sungguhpun mengalami kejatuhan Australia. Kanada dan New Zealand mencatatkan jumlah dalam petumbuhan ekonomi namun kadar pertumbuhan kedatangan migrasi tertinggi di dunia yang datang dari ekonomi di negara-negara tersebut masih kekal positif.70 peratus telah menjadi -13. Amerika Syarikat. Sekiranya pertumbuhan ekonomi adalah tinggi. Singapura dan Kemboja misalnya. Bagi peratus (1998). negara Hong Kong. Thailand dan Indonesia telah Ciri-ciri mereka adalah seperti berikut. Hal ini dapat dilihat betapa berada dalam keadaan ekonomi berkembang dan pesat dominannya institusi ini sehinggakan boleh mencampuri membangun serta mempunyai banyak peluang pekerjaan masalah ekonomi dan pembangunan negara-negara dunia seperti di sektor pembinaan dan perkhidmatan.77 peratus (1998).70 signifikan kerana mempunyai outflow dan inflow. China. Korea.83 peratus Malaysia sejak tahun 1970an dengan jumlah yang kecil (1998). Antara ekonomi transisi asia tenggara ini hanya namun ianya telah menunjukkan pertambahan bilangan Myanmar sahaja telah menunjukkan pertumbuhan yang mendadak sehingga hari ini. pengangguran semakin meningkat. Keadaan 5.13 peratus pada membangunkan usahawan kecil-kecilan yang terlibat tahun 1998. jika KDNK mengalami kejatuhan peranannya termasuk membuat campur tangan dalam ekonomi maka dikatakan mengalami kemelesetan.91 peratus (1996) kepada -10. Era liberalisasi Kasar (KDNK). Mereka ini boleh terdiri Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara boleh daripada pekerja asing dengan izin.15 peratus (1997) kepada 5.

Kedua. rel keretapi dan pas penggajian. masalah pencemaran. KLIA dan menara berkembar Petronas. perkembangan ekonomi dan aktiviti pembangunan yang Myanmar dan India. Perkara Sumber: Imigresen Malaysia (2014). mempunyai jumlah tertinggi oleh Imigresen dan polis Zarina & Nor Azizan Idris (2015). Carta dibawah menunjukkan jumlah Justeru negara telah mengubah istilah tersebut kepada pekerja asing aktif di Malaysia mengikut negara dari PATI iaitu pendatang asing tanpa izin. pembuatan dan pembantu rumah. masak. Justeru tidak hairan mengapa negara negara-negara jiran marah dengan penggunaan istilah membawa masuk buruh asing ke dalam negara dalam tersebut dan menganggap ianya tidak sopan dan kasar. jumlah serta komposisi menjadi bualan hangat namun tidak dinafikan sumber migrasi yang wujud memberikan impak kepada tahap pekerja asing inilah yang membantu pembangunan pembangunan sosioekonomi maka permintaan tenaga 72 . tiada pekerja asing ini diakui amat penting buat negara dan dokumen dan menggunakan saluran tidak sah. masalah sosial di penempatan warga asing. pertanian. peningkatan jumlah kes dan masalah jenayah serta kebanjiran warga asing di ibu kota dikala hujung minggu dimana hari berikut adalah waktu yang sama untuk warga tempatan bersiar-siar bersama keluarga. pembancuh air dan kerja-kerja pembersihan. 01: 69-77 DOI: pengurusan. Keadaan ini sememangnya menganggu gugat keharmonian dan mencetus kembimbangan masyarakat setempat. Keadaan ini telah mengubah struktur India mereka aktif di dalam sektor perkhidmatan iaitu pasaran tenaga buruh secara signifikan. Diikuti pula. walaupun isu ekonomi sesebuah negara. Dahulu tenaga mereka merupakan keperluan dalam sektor-sektor negara menggunakan istilah pendatang haram namun kritikal di Malaysia. Dasar migrasi bagi kedua-dua pendatang asing atau pekerja asing di Malaysia ini negara penerima dan penghantar. negara Nepal. peningkatan kemasukan secara terancang dan haram. iaitu legal merujuk kepada pekerja sah dan berdokumen. pembukaan penempatan tempat tinggal. Bangladesh dan berkembang pesat di Malaysia meyebabkan berlakunya Myanmar kebanyakannya terlibat dalam sektor migrasi global kerana wujud permintaan tinggi terhadap pembuatan iaitu sebagai pekerja kilang. Pendatang asing ini mula masuk ke Malaysia dengan jumlah yang besar pada tahun 1990an. Perkaitan antara sebagai pelayan di kedai makan misalnya restauran 24 aspek pembangunan di sesebuah negara dengan proses jam atau lebih dikenali sebagai restauran mamak. Antara projek mega Malaysia ialah KLCC. perladangan. Justeru kerajaan mengalu-alukan kedatangan pekerja asing masuk secara sah dan menerima jumlah yang ramai pekerja asing ini terutamanya dari negara Indonesia. persekitaran rumah kerana warga asing ini berada dalam Keberadaan pekerja asing dari Indonesia diakui kumpulan besar dan boleh dilihat dimana-mana sahaja. juruwang kedai serbanika dan pekerja satu daripada enam sektor yang ditentukan oleh pihak pembersihan. tukang migrasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. ini diakui sendiri oleh warganegara Malaysia bahawa mereka berasa takut apabila berjumpa atau bertembung Negara Indonesia sememangnya menjadi dengan warga asing di tempat-tempat awam dan pelopor bagi sektor-sektor kritikal pekerjaan di Malaysia. Bangladesh. Diraja Malaysia. projek mega negara kerja sekurang-kurangnya dua tahun dan mereka diberi seperti pembinaan infrastruktur awam. Vol. menerima gaji yang tinggi dan gaji negara dalam membina bangunan-bangunan pejabat. Peranan Manakala illegal adalah pekerja tidak sah. minimum mereka adalah lima ribu sebulan dan kontrak kilang-kilang di tapak perindustrian. Antara isu yang menjadi masalah negara adalah aspek pengurusan pekerja asing. tahun 2006-2013. jumlah yang ramai.Intan Suria Hamzah et al. Sains Insani 2016. Perubahan pengaliran migrasi bergantung pada struktur Menurut Mustafa (2014). Warga Nepal. pekerja asing berkemahiran berkhidmat dalam bidang perkhidmatan (service) yang rendah direkrut bagi pekerja bawahan dalam hierarki melibatkan orang awam atau pengguna contoh pengawal pekerjaan di Malaysia dan mereka terlibat dalam salah keselamatan. Bermula dari projek mega dan kemasukan pekerja asing yang semakin meningkat menyebabkan isu keselamatan mula timbul. apabila negara melakukan pembinaan projek mega serta ekonomi Malaysia ketika itu sedang berkembang pesat sehingga 70% setahun. Bagi warga tenaga buruh asing. Pekerja asing ini terbahagi kepada dua kerajaan seperti pembinaan. perkhidmatan.

Myanmar. Vietnam. dan penyediaan rel keretapi seperti LRT. rumah apartment kawasan bandar Seterusnya pekerja dari negara Nepal. Selain itu. Dari aspek lebih ditadbir oleh dua bahagian yang berasingan di Jabatan terjamin merujuk kepada ketetapan dari aspek Imigresen Malaysia. Malaysia antara sepuluh negara tertinggi teratas Pakistan. Pekerja asing menjadi plihan utama pihak Pas Lawatan Kerja Sementera (PLKS) apabila bekerja pemaju dan majikan kerana mereka ini lebih terjamin. Indonesia. misalnya datang sebagai negara penerima. komitmen tinggi kumpulan pekerja asing di Malaysia iaitu golongan dan mempunyai sumber tenaga yang meluas untuk ekspatriat dan pekerja asing berkemahiran rendah membantu sektor pembangunan negara. Sains Insani 2016. Terdapat dua kos efektif (berbaloi & untung). Polis Diraja Malaysia mengesahkan bahawa ditangkap bila-bila masa oleh pegawai penguatkuasa dan Malaysia telah menjadi negara destinasi dan negara diusir pulang kecuali jika dia melaporkan diri sebagai transit bagi pendatang asing tanpa izin dari negara- mangsa pemerdagangan orang dan penyeludupan negara-negara sumber tersebut terdiri dari negara migran. bersunguh-sungguh bekerja secara tidak sah lazimnya akan dirujuk sebagai dalam bekerja dan sanggup melakukan tugas-tugas berat Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI). pengedaran dadah. monopoli perniagaan. Filipina. Jika mereka mempunyai semangat yang cekal. kehadiran pendatang asing 1. Mereka juga tertakluk kepada syarat kedatangan kerja iaitu taat bila bekerja. Pekerja asing di Malaysia kebanyakannya seramai 2 juta pendatang asing sah berada di Malaysia. tiada pekerjaan. terdiri daripada warganegara dari negara Indonesia yang Pekerja asing berada dalam pelbagai sektor kritikal dan memonopoli jumlah populasi tertinggi pekerja asing di media juga sering memaparkan isu ini (Zaini 2014). Malaysia mempunyai cabaran- pekerjaan yang ditetapkan. Pada tahun 2008 sebagainya. kerosakan harta benda. rajin. Potensi Ancaman Pekerja Asing dan Isu Semasa 5. Ahli akademik telah pekerja asing boleh berubah-ubah dari semasa ke menyatakan bahawa musuh nombor dua negara kini semasa. Melalui temubual yang kepada undang-undang tetapi PATI tidak. Thailand. 01: 69-77 DOI: kerja meningkat. Salah satu Negara Malaysia sememangnya memerlukan pekerja faktor ianya terjadi adalah faktor geografi kerana paling asing dalam sektor-sektor utama dan kritikal seperti hampir dengan Malaysia. Myanmar dan India. bunuh. India. tidak diperbaharui dan PATI bertukar menjadi pekerja Mereka ini datang dan pulang secara sah ataupun tidak sah selepas proses legalisasi atau memperbaharui sah serta kedatangan mereka semakin meningkat.Intan Suria Hamzah et al. Datang secara sah dan tinggal lebih masa dan perkembangan ekonomi berdasarkan rancangan bekerja tanpa PLKS. Vol. Kedua-dua kategori pekerja asing ini bekerja di hari minggu. Malaysia sama ada secara sah atau tidak sah. menunjukkan keamanan masyarakat telah di ganggu 73 . Misalnya. MRT dan Bangladesh. mereka ini diberikan monorel. India. terma dan syarat kontrak kerja dan mempunyai akses pergaulan bebas dan sebagainya. Laos dan yang menggaji pekerja asing di dunia. Namun Malaysia dalam bilangan yang ramai dan kini negara begitu. tanggungjawab kerajaan terhadap mereka. cabaran baru dalam mengekalkan keamanan kehidupan (Azizah 2012) masyarakat dan keselamatan negara dengan kemasukan pendatang asing tanpa izin. pengkategorian ini penting dari segi undang- sedang menghadapi cabaran dalam menangani isu dan undang untuk menentukan hak dan tanggungjawab masalah yang ditimbulkan oleh mereka ini seperti mereka sebagai pekerja dan residen di negara ini serta pergaduhan. secara sah di Malaysia (Imigresen 2013). Golongan ini setempat dan kawasan bandar. Memasuki Malaysia secara menyeludup dan di Malaysia jelas menggugat keamanan masyarakat tiada dokumen perjalanan sah. Hal ini menyebabkan ada yang Ketiga-tiga kumpulan ini mempunyai pelbagai masalah mengatakan pengkategorian pekerja asing kepada dan cabaran buat negara kerana mereka ini datang ke pekerja sah dan PATI adalah satu usaha sia-sia. perlu ditegaskan bahawa status seseorang sebagai pekerja dan pelarian. Melarikan diri daripada majikan dan sektor Melunsuri abad 21. bekerja tanpa cuti atau pegawai dagang. dokumen PLKS. Rakyat asing boleh asalkan di bayar gaji. pendatang asing dengan izin Demikian itu. pekerja asing ada hak untuk bekerja tertakluk kepada pembukaan penempatan haram. pecah rumah. tidak selalu cuti dan terma penggajian yang berbeza dan memihak kepada dan sanggup bekerja lebih masa. 4. Menyalahgunakan pas. Peningkatan ini bergantung pada 2. pembinaan bangunan. Sri Lanka. pekerja asing ini mungkin bekerja secara sah atau tidak sah. menjadi PATI jika melakukan perkara-perkara berikut: Dari sudut jenayah. pembangunan nasional yang dilakukan oleh kerajaan di 3. Datang dan bekerja secara sah tetapi tidak memperbaharui permit kerja. pelajar tetapi melibatkan diri dalam pekerjaan. Contohnya kawasan merangkumi juga pencari suaka politik dan sekitar Selangor dan bandaraya Kuala Lumpur orang pelarian. Nepal. PATI boleh dijalankan. Pekerja sah menjadi tidak sah apabila PLKS adalah pendatang asing yang datang ke Malaysia.

Dalam daripada pekerja asing iaitu keuntungan. isu pasport palsu. bergaduh. Wanita-wanita ini sanggup memberikan bagi memasarkan mereka dan meraih keuntungan. Kebiasaanya untuk perkhidmatan. Thailand dan Sri Lanka di internet dan Awang hitam semakin aktif dengan merupakan negara yang aktif dalam membangunkan jenayah penyamaran penipuan di internet. Filipina. air dan pendatang asing. 74 . Vol. Sains Insani 2016. Selain itu Malaysia.Intan Suria Hamzah et al. cepat dan selamat sampai ke penempatan (saluran haram). laptop tukaran mata wang asing secara langsung menjana dan kamus bahasa melayu mudah. kerana wujudnya perbezaan serantau yang besar dan didapati kes-kes seperti jenayah kekerasan dan jenayah persamaan serantau berkurangan berikutan berlakunya harta benda jelas menunjukkan peningkatan dari tahun trend penghijrahan. penghijrahan peringkat makro berlaku yang diperolehi mulai tahun 2001 hingga tahun 2006. penduduk perkembangan ekonomi sesebuah negara semakin besar tempatan juga ada yang melibatkan diri dalam menjadi keperluan terhadap tenaga kerja asing. Hanya selepas polis mengadakan memasuki sempadan Malaysia secara tidak sah akan beberapa operasi dan bertindak tegas terhadap pendatang dikenakan bayaran sekitar RM 100-500 ringgit asing yang terbabit dalam jenayah barulah kegiatan (agen/orang tempatan) di pintu masuk negara. Pihak polis terpaksa menambah darat. mereka ini pembangunan ekonomi negara. bagi negara miskin dengan lebih rapat (Suffian 2011). dalam peningkatan jenayah dan masalah sosial serta menafikan peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia. mereka ini juga menggangu kemiskinan. tenaga buruh meningkat teruk dan pasaran buruh menyatakan buruh asing telah dipersalahkan di Malaysia tempatan gagal memenuhi permintaan secukupnya. mereka beroperasi dari dalam atau membangunakan taraf ekonomi rakyat dan mendapatkan luar negara dengan bermodalkan ayat-ayat manis. menolak peranan penting kerajaan dalam keputusan Manakala kes-kes yang melibatkan warga penghijrahan. gempa bumi. pertumbuhan ekonomi yang pesat ‘Asia ini untuk masuk ke Malaysia secara haram (PDRM 2014 tiger economies’ di Singapura. ketenteraman awam kerana suka mabuk. misalnya tiruan di sekitar ibu kota. melepak secara berkumpulan. China. pemandu teksi mendapat keuntungan bentuk perniagaan kelompok yang terlibat seperti melalui caj bayaran manakala pendatang asing akan keuntungan kepada agen dan saluran bawah tanah mudah. faktor penolak utama ke negara asing adalah disebabkan Selain itu. 01: 69-77 DOI: gugat (Hasbullah 2014. menjual jam kerajaan dalam mendorong penghijrahan. bencana alam (wabak penyakit. Turut dikesan pemandu teksi juga terlibat pekerja asing adalah meliputi isu politik. peribadi) dan begitu juga dengan membuat bising. negara-negara asing. Sehubungan itu. Manakala pecah rumah berkurangan. Menurut Ahsan agen. Dari data Hasilnya. Kadar pengangguran yang tinggi di ke tahun yang melibatkan warga asing. Ini adalah dasar mengeksport buruh lebihan. Kedatangan pendatang tidak hanya Afrika atau lebh dikenali sebagai Awang Hitam pula bertindak balas sendiri ianya juga melibatkan peranan berbentuk penipuan seperti Black Money. Contohnya sempadan negara yang Keadaan ini dianggap sebagai satu bentuk perniagaan terbuka luas. isu antara sebagai pengantara dan pembawa pendatang asing ke negara dan isu keselamatan negara dalam konteks destinasi dengan mengenakan bayaran yang lebih tinggi. Myanmar. sejumlah wang tanpa pernah berjumpa atau mengenali Menurut Sofian (2014). suka permintaan dari negara asing itu sendiri bagi mengisi membuang sampah merata-rata dan keadaan ini amatlah keperluan dalam sektor-sektor negara pengimport seperti mengganggu kawasan kejiranan tempatan. banjir. Manakala agensi-agensi memperdayakan wanita dan anak gadis Malaysia dengan dalam negara seperti agen pekerja asing telah mengambil pelbagai janji manis sehingga mereka ini jatuh cinta dan inisiatif untuk melatih pekerja-pekerja yang berpotensi tertipu. Jalan darat iaitu melibatkan sempadan darat antara peruntukan bagi meningkatkan kawalan dan negara seperti Malaysia-Thailand. antarabangsa untuk peluang pekerjaan. Justeru keadaan-keadaan ini meransang peningkatan kes-kes pecah rumah turut menggusarkan penghijrahan yang menjanjikan keuntungan mahupun penduduk sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Warganegara Bangladesh dan Myanmar misalnya mendorong Indonesia mencatatkan jumlah tertinggi dalam penyeludupan pendatang berpotensi kepada pasaran penglibatan jenayah diikuti oleh Bangladesh. Dianggarkan hampir 6 juta pendatang seluruh negara dan kebanyakannya adalah angkara asing datang ke Malaysia melalui jalan udara. & APMM 2013) Hong Kong dan Malaysia menyebabkan kekurangan Manakala Weatherbee (2005: 181-183). Keadaan ini tidak Pakistan. di jeti laut dan terminal pula berlaku aktiviti sindiket Menurut pandangan Shamsul Amri (2014). Malaysia negara berdaya saing dalam ekonomi tahun lalu kegiatan pecah rumah berlaku hampir di dan pembangunan. ianya suatu erti kata sebenar. Semakin besar pembangunan dan sementara (Hussin 2014). menawarkan skim cepat kaya Bangladesh. pemandu dan pemudah cara bagi pendatang asing (2010: 5-7). Korea Selatan. Filipina dan lain-lain bangsa. Dimensi ekonomi memudahkan laluan dan urusan masing-masing. Zahid Hamidi 2013). beberapa kebaikan. Ini adalah usaha untuk jenayah trend terbaru. movement of labour berlaku dalam antara pemandu teksi dengan pendatang asing bagi kalangan negara-negara ASEAN. Taiwan.

sindiket rentas sempadan menunjukkan bahawa bilangan orang yang mengalami menyediakan persekitaran ideal untuk kumpulan batuk kering meningkat di Malaysia dan terdapat penjenayah menjalankan aktiviti jenayah antarabangsa. pendatang haram telah di kesan pembawa HIV dan virus Pantai yang panjang dan kurang dijaga. Sindiket jenayah penyeludupan rasa tidak puas hati terhadap orang-orang tempatan antarabangsa dan titik transit di Indonesia menjadi kerana mereka ini tiada permit. sempadan Thailand-Malaysia juga telah membuatkan Kamal (2009). wang. politik dan penindasan pelampau adalah ciri-ciri yang Kesimpulan membolehkan aktiviti jenayah antarabangsa ini Pekerja asing di Malaysia dilihat saban tahun berkembang dan beroperasi dengan mudah. Sebaliknya. masalah iklim. dan masa yang sia-sia dalam menjadi tegang. perkhidmatan dan domestik. itu sendiri seperti melemahkan pentadbiran dan badan Kesihatan mereka adalah kurang terjamin. undang-undang yang lemah dan gejala rasuah. aktiviti jenayah yang proses penghantaran balik. hubungan seksual mereka dengan kerajaan yang tidak efisyen. Keadaan persekitaran yang Kemboja turut mengalami masalah yang sama iaitu tidak bersih dan sistem tidak teratur akan mengakibatkan penguatkuasaan kerajaan yang lemah dan menyebabkan penyakit berjangkit akan disebarkan secara meluas. Untuk menunjukkan peningkatan dalam jumlah menangani isu-isu jenayah rentas sempadan dengan pengambilannya untuk memenuhi sektor-sektor berkesan. dan sebagainya. Diakui yang dinyatakan dalam satu kajian Australia. batuk kering. lebih mengawasi dan mengetatkan undang-undang Sebahagian daripada mereka yang bekerja di negara ini negara berkenaan kerana negara tersebut telah menjadi telah dikenali mengambil peluang-peluang perniagaan lalu rentas sempadan bagi pergerakan pendatang asing dari orang-orang tempatan. Sains Insani 2016. kes rogol dan keadaan tidak bersih semasa dipantau oleh kerajaan. Selain mengukuhkan kawalan sempadan wujud pelbagai masalah di kedutaan pekerja asing dan meluaskan rondaan tentera. telah mengenalpasti antara hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dan Bangkok masalah yang menjadi bebanan kepada Malaysia ialah menjadi keroh. Jakarta dan tengara dan timur tengah serta banyak yang beroperasi di Manila menyatakan kemarahan dengan dakwaan berlaku luar saluran kewangan yang biasa dan tidak mudah kekejaman. pantauan hepatitis. pendatang asing sah mahupun PATI mempunyai peranan sempadan yang rapuh dan secara amnya kawalan besar kepada negara Malaysia. Pergerakan pendatang asing meluas di rantau ini dan seterusnya memudahkan tanpa izin dari Bangladesh dan Myanmar pula merentasi pergerakan pengganas. Keadaan ini akan meruntuhkan daripada mereka mengalami AIDS. menggunakan efisyen dan menyeluruh. kawasan Malaysia telah masing-masing kerana kedutaan tidak mahu bekerjasama dipagar di beberapa bahagian sempadan dengan sepenuhnya. menghantar anak- menyukarkan pihak kerajaan untuk memantau secara anak mereka ke sekolah kerajaan. pembangunan dan sistem negara. Ketiga. Ramai daripada mereka datang sistem domestik bagi melemahkan sistem politik negara dari kawasan luar bandar di negara asal mereka. pembangunan dan memenuhi 75 . Vol. jangkitan AIDS. konflik agama. pelacur tempatan dan asing juga akan mempercepat penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Statistik telah Selain itu. Keadaan ini membuatkan banyak membuatkan hubungan dua hala Indonesia-Australia usaha. Antara masalah yang timbul adalah seperti Thailand. 01: 69-77 DOI: Tindakan keras Malaysia terhadap pendatang haram ditumbangkan oleh rasuah. Pertama. struktur penguatkuasaan masalah kebersihan kawasan premis dan perniagaan. kedutaan asing enggan mengeluarkan dokumen Pergerakan melalui kepulauan dengan perjalanan sementara kepada rakyat supaya mereka menggunakan bot yang datang dari asia barat dan timur boleh dihantar kembali dan enggan membiayai kos tengah untuk mencari perlindungan di Australia telah penghantaran pulang. Kedua. mengganggu peniaga berleluasa kerana kurangnya kawalan kuasa pusat dan tempatan yang mempunyai lesen perniagaan dan kawalan yang tidak mencukupi. Sehubungan itu. tenaga. Sebahagian kehakiman. Pekerja asing dengan izin akan tertakluk kepada negara yang lemah akan bertambah lemah dengan pemeriksaan perubatan. Mereka ini jentera imigresen lemah dengan halangan pentadbiran yang pembinaan infrastruktur. Keadaan Akhirnya lebih ramai pekerja asing dan pendatang asing muka bumi Indonesia yang besar dan luas sememangnya membuka kampung mereka sendiri. negara-negara Asia tenggara perlu bergelut dengan sekurang-kurangnya tiga halangan utama seperti pembangunan. Selain itu. ekonomi negara- membawa kepada kemerosotan dalam hubungan antara negara Asia selatan dan perdagangan berpaut antara asia Malaysia dan Indonesia serta Filipina. bagi keadaan perkhidmatan kesihatan kerajaan dan mewujudkan di negara Myanmar dan sebahagian kecilnya Laos dan kawasan setinggan baru. peluang dan aktiviti jenayah terus berlaku. Keadaan ini menimbulkan tanpa izin ke Australia. kesusahan ekonomi.Intan Suria Hamzah et al. pendatang tanpa izin berlakunya rasuah dan wujudnya perjuangan kawalan tidak berbuat demikian. persengketaan kaum. penyakit kelamin. Negara. Australia telah menggesa Indonesia agar mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin.

pergaduhan. Nor Aini & buruh binaan bangunan tinggi. Mereka ini dibayar Aini & Lea Koon 2009: 166-169 Nor Aini & Goh Lea upah yang murah. Putrajaya. 76 . Unit Antarabangsa dan ada tanda-tanda yang menunjukkan strategi ini adalah Statistik. skop kerja. kerajaan IshakYussof. Kesan globalisasi terhadap keberanian bekerja dalam situasi bahaya seperti menjadi kemiskinan. pendatang asing yang bekerja di Malaysia juga telah keselamatan negara: isu pekerja asing dan menimbulkan pelbagai masalah dan jenayah setempat cabaran semasa. Mat Taib Yasin. Putrajaya.2014. mengurangkan jumlah pekerja asing dan PATI ke satu Masalah pekerja asing. praktikal seperti dari aspek gaji. 2014.Intan Suria Hamzah et al. 1992. perladangan dan perkilangan tidak Laporan Ekonomi 1991/1992: 230 & 1993/1994: 23. 4 Ogos. Hulu Langat. Kita tidak mahu Malaysia. 2009. isu pekerja asing dan cabaran semasa. 2013. percambahan populasi PATI mesti dikaji semula kerana Imigeresen Malaysia. latihan dan Kuala Lumpur: Maritime institute of Malaysia. Vol. tahan lasak. imej Malaysia di persada antarabangsa. Azizah Kassim. Sesi perbincangan meja bulat. dasar perlu mencari kaedah baru kerana strategi yang ada Hussain dan rakan-rakan. Beserta pegawai pengiring dan laskar-laskar mendengar berulang kali alasan kerajaan menyatakan laut. sebagianya serta menyumbang kepada ancaman Majlis Profesor Negara (MPN) & Northern keselamatan insan masyarakat. Paper Citizens : How Illegal Punca kehadiran PATI mesti dikenal pasti dan pembuat Immigrants Acquire Citizenship in dasar perlu juga perlu berusaha mencari formula terbaik Developing Countries. intentif yang berpatutan serta melatih tenaga tempatan Mohammad Mustafa Ishak. Myanmar. taat bekerja. Terbaru (2016). mempunyai Koon. Pelarian Rohingya sekarang jelas tidak berkesan. Sudah sampai masanya Laporan Ekonomi 1991/1992. seterusnya membantu penempatan warga tempatan Ketua Penguatkuasa Maritim Wilayah Selatan dalam proses mendapatkan pekerjaan. Dasar pekerja asing di Malaysia. 1. Universiti Utara Malaysia (UUM). Sains Insani 2016. Putrajaya: Palm Garden Hotel. Proses pemutihan. Palm Garden Hotel. Ahmad Zahid Hamidi (menteri KDN). 01: 69-77 DOI: keperluan syarikat-syarikat tempatan. 2006. Putrajaya: Kementerian kerajaan memberi penekanan kepada warga tempatan Kewangan Malaysia. Data statistik pekerja asing aktif. ragut dan Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa.Ekonomi Malaysia ke arah pembangunan seimbang. Bahagian Pas Pekerja Asing. England: Ashgate publishing limited. 2009. lantas memburukkan Corridor Research Center (NCRC). Anjuran: Kluster Politik. pytg. 2014. usaha gigih mesti diambil untuk Dato' Seri Dr. Putrajaya: Bahagian Komunikasi “counter-productive” iaitu ia menggalakkan Korporat. Bangi: Penerbit Universiti Malaysia telah mengumumkan pemohonan pendaftaran Kebangsaan Malaysia. 2000. Negara. Kerajaan dan para pembuat September 2013. membangun dan sektor-sektor yang tidak mendapat Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaaan Malaysia. sambutan daripada warga tempatan. Demikian itu. Temubual Januari.5 juta warga Bangladesh untuk bekerja di Malaysia. 23 tahap yang mudah diurus. Temubual. Sesi perbincangan meja bulat. Pekerja Asing dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Akm Ahsan Ullah. diminati oleh warga tempatan maka sebab itu peluang ini Malaysia. Seminar Pekerja Asing. 2012. Rationalizing Migration Angka ini menjadi bualan hangat dan kemarahan semasa Decisions: Labour Migrants in East and South- namun bagi kerajaan mereka ini amat diperlukan dalam East Asia. 2014. pembunuhan. sektor pembianaan. Kluster politik. New York: Oxford bagi membendung pertambahan jumlah mereka University Press. Abdul Rahman Embong. diberikan kepada warga asing. industri-industri Malaysia yang sedang pesat Azizah Kassim. Kamal Sadiq. Temubual. keselamatan negara: sehingga mahir dan berminat dalam sesuatu sektor. Dlm. Rujukan keselamatan negara: isu pekerja asing dan cabaran semasa. keselamatan dan hal ehwal antarabangsa. 2015. Keselamatan Negara. Sehubungan itu. Zulkefli Salleh & Kamarulnizam Pemodenan Malaysia. seperti rompakan. Laksamana Pertama Maritim Hj Adon Hj Shalan. Threats to Malaysia from the dengan penyelesaian melalui dasar-dasar yang lebih western maritime frontier: issues and options. 2010. Pasaran dan Mohd Sofian. perkembangan PATI dan bukan mengurangkannya. Bangi: Penerbit Abdullah. pengampunan dan pengusiran sebagai cara membendung Jabatan Imigresen Malaysia.

Dlm. 2005.utusan.asp?y=2011&dt=1207&pub=Utusan_ Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01. Sains Insani 2016. Thirunaukarasu.192211 [26 Februari 2016]. 2014.Online. 2006. Asia Tenggara Kontemporari.com. D. Dewan Bahasa & Pustaka. Universiti Utara Malaysia (UUM). Weatherbee.com. Anjuran: Kluster Politik.htm [6 Januari 2016].M. Muhammed Hasbullah Ali A.http://www.my/berita/politik/ kemasukan-1-5-juta-pekerja-bangladesh-ke- malaysia-tidak-benar-1.my/utu san/info.utusan. Implikasi Krisis Ekonomi Asia 1997 ke atas Pasaran Buruh di Negara-negara Asia Tenggara. Kuala Lumpur. Majlis Profesor Negara (MPN) & Northern Corridor Research Center (NCRC). Selangor: Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak. 19 Februari 2016. 77 .http://ww1. Jenayah warga asing.M. United State of America: Rowman & Littlefield Publishers Inc. International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy.5 Juta Pekerja Bangladesh Ke Malaysia Tidak Benar. Suffian Abu Bakar. Putrajaya: Palm Garden Hotel. Supt. 2014. Kesan kebanjiran 'Awang Hitam'. 2014. Migrasi dan Keselamatan. Sesi perbincangan meja bulat. ARKIB. Vol. Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak. keselamatan negara: isu pekerja asing dan cabaran semasa. Zarina Othman & Nor Azizan Idris.E. Pekerja asing keperluan atau kehendak?.C. Putrajaya: Palm Garden Hotel. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. S. Sofian Baharom.Intan Suria Hamzah et al. Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa.PA. Kemasukan 1. 01: 69-77 DOI: Shamsul Amri Baharuddin. 2015. 07 Disember 2011. Utusan Malaysia. Zaini Hassan & Wan Shahabudin. Seminar Pekerja Asing.

Related Interests