LEMBAR PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI

MASA AWAL BIMBINGAN MAHASISWA BARU (MABIM)

FAKULTAS KEDOKTERAN UNSWAGATI TAHUN 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Orang tua/wali : ............................................................................................

Pekerjaan : ............................................................................................

No. Telepon/Hp : ............................................................................................

Alamat : ............................................................................................

............................................................................................

Dengan ini menyetujui anak kami untuk mengikuti acara MABIM Fakultas Kedokteran
UNSWAGATI Tahun 2016 selama 2 hari, yaitu :

Nama : ............................................................................................

No. Telepon/Hp : ............................................................................................

Alamat Sekarang : ............................................................................................

Demikian surat ini kami buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

……………., ………… 2016

Orang Tua/Wali

Related Interests