JOB DESCRIPTION

1. Drejtor i Logjistikes
 Koordinimi dhe menaxhimi i vartesve, lehtesimi i komunikimit ne te
5 qendrat e hemodializes dhe shperndarja e detyrave dhe resurseve
sipas nevojave.

 Mbledhja dhe shperndarja e informacionit, zgjidhja e paqartesive
dhe vendimmarrje per rekomandime strategjike.

 Angazhimi dhe bashkepunimi me inxhinjeret te cileve u kerkohet
pune teknike efektive dhe ne kohe te shkurter.

 Menaxhimi dhe vendosja e prioriteteve per disa detyra ne te njejten
kohe.

 Berja e analizave te vazhdueshme dhe vleresimi strategjik i
informacioneve (te ardhurat, shpenzimet e mallrave, etj.)

 Paraqitja e raporteve ne menyre efektive dhe ne kohe te shkurter
per Drejtorin Operacional.

 Menaxhimi i operacioneve ditore te blerjeve, magazinimit, stokut, si
dhe marrjen/dergimin e produkteve bashke me transportin.

Related Interests