ΔΛΛ 314

ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΥΑΙΑ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΣΔΥΝΗ΢

ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015-2016
-----------------------------------------------------------------
1Η ΔΝΟΣΗΣΑ
Η ΣΔΥΝΗ ΣΗ΢ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΢ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΑΣΑ ΣΗ 2Η ΥΙΛΙΔΣΙΑ Π.Υ.

ΟΓΗΓΟ΢ ΜΔΛΔΣΗ΢ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΩΝ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ΢ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ΢

S. HOOD, Η τέχνη στην προϊστορική Ελλάδα, Αθήνα 1987, σελ. 56-106
(κευάλαιο 3-ζωγραυική)

-Νσπνγξαθία - ηνηρνγξαθία, δσγξάθνη, νη ζρέζεηο ηεο ηνηρνγξαθίαο κε ηηο
άιιεο ηέρλεο (αγγεηνγξαθία, ζθξαγηδνγιπθία) ζει. 56-57.
- Φξνλνιόγεζε ησλ ηνηρνγξαθηώλ ζει. 57.

ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΚΛΑΓΔ΢ (ζει. 57-92).
- Η ρξήζε ηνπ αζβεζηνθνληάκαηνο ζηελ 3ε ρηιηεηία π.Φ. θαη ζηελ
Παιαηναλαθηνξηθή επνρή (πξσηνκηλσηθή-κεζνκηλσηθή πεξίνδνο) ζει. 57-58.
- Η ηνηρνγξαθία ηνπ θξνθνζπιιέθηε πηζήθνπ (πηζαλώο ε πξσηκόηεξε
εηθνληζηηθή ηνηρνγξαθία) ζει. 58-60.
- Σπαξάγκαηα Μεζνκηλσηθώλ ΙΙΙΒ ηνηρνγξαθηώλ κε θεθαιή ηαύξνπ, ‘ζεαηέο’
(ίζσο ε πξσηκόηεξε κηθξνγξαθηθή ηνηρνγξαθία) θαη πξνζόςεηο νηθεκάησλ
ζει. 60-61.
- Η Οηθία ησλ ηνηρνγξαθηώλ ζηελ Κλσζό ζει. 62-63.
- Τνηρνγξαθία ‘ηεξνύ άιζνπο’ ζηελ έπαπιε ηεο Αγ. Τξηάδαο ζει. 63-64.
- Τνηρνγξαθίεο από ηε Φπιαθσπή ηεο Μήινπ (ρειηδνλόςαξα θαη γπλαηθεία
κνξθή βι. αθόκα ζει. 68, 92) θαη αλάγιπθε ηνηρνγξαθία από ηελ Χείξα
ζει. 64 (θαη ζει. 68, 92).
- Οη ηνηρνγξαθίεο ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο ζει. 64-67.

.) ζει. ε ηζηνξία ηνπο ζει. 92-100) . . 79-80. 68-70. 68. 67. . 85-92. 80-84. 84-85. Η ηνηρνγξαθία ηνπ θνζκήκαηνο ζει. Θέζεηο όπνπ βξέζεθαλ ηνηρνγξαθίεο ζει. Η ηνηρνγξαθία ηνπ βαζηιηά-ηεξέα ή πξίγθηπα κε ηα θξίλα ζει. 70. Τνηρνγξαθία ιηνληαξηνύ κε ζήξακα ζει. 78. Έμεξγα αλάγιπθα από ηελ αλαηνιηθή αίζνπζα ζει. . 85 Ανάγλσφες τοιτογραφίες ζει. . 74 . Γηαθνζκεκέλα δάπεδα θαη νξνθέο από αζβεζηνθνλίακα ζει. Η θπζηνθξαηία ζηηο κηλσηθέο ηνηρνγξαθίεο ζει. π. 46) θαη ‘ηεξνύ ρνξνύ’ ζει. Ο όξνο κηθξνγξαθηθή ηνηρνγξαθία ζει. Τνηρνγξαθία ζύιιεςεο ηαύξνπ ζει. 86 . Μικρογραφικές τοιτογραφίες ζει. Η ζαξθνθάγνο ηεο Αγ. 85 . . Τη είλαη νη αλάγιπθεο ηνηρνγξαθίεο. 74-75. . Οη κεηαγελέζηεξεο ηνηρνγξαθίεο (13νο αη. Τνηρνγξαθία ηξηκεξνύο ηεξνύ (εηθ. Οη Κπαλέο Κπξίεο ζει. 90-92 . . . Η ηνηρνγξαθία ζην Καξαβάλ Σεξάη ηεο Κλσζνύ ζει. Η ηνηρνγξαθία ηνπ δίθξνπ ζει. Η ηέρλε ηεο ηνηρνγξαθίαο κεηά ηηο θαηαζηξνθέο ηεο Υζηεξνκηλσηθή ΙΒ ζει. Η κηθξνγξαθηθή ηνηρνγξαθία ηνπ ζηόινπ ζηε Γπηηθή Οηθία ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο ζει. Η ηνηρνγξαθία ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ ηεο Κλσζνύ ζει. 92 Η ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ (ζει. Πξώηκεο κπθελατθέο ηνηρνγξαθίεο ζει. . 92-93 . Αλάγιπθεο δηαθνζκεηηθέο ηνηρνγξαθίεο ζει. 93-94 . 88 . 77-78.Φ. Τξηάδαο ζει. 88-90 .. . . 80 . Η ηνηρνγξαθία ησλ ηαπξνκαρηώλ ζει. 74-85. Η ηνηρνγξαθία ηνπ θνξείνπ ζει. Τν θξπζηάιιηλν πιαθίδην κε ηνλ ηαύξν ζει. 78-79. . Ο ‘αμησκαηηθόο’ ησλ καύξσλ ζει. 86-88 . 70-74. Η ηνηρνγξαθία ηεο πνκπήο ζει. 94-95. 90 . .

103 . \ . . 104-105. 225 . 221-223) .Δηθνλνγξαθηθέο ζπκβάζεηο ησλ ηνηρνγξαθηώλ ζει. 223 Η ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΑ ΢ΣΗ ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ ΔΛΛΑΓΑ (ζει. 224- 225 . 96-97 . 103-104 . 220-249 (ενότητα «τοιτογραυίες») . Οη ηνηρνγξαθίεο ζην κέγαξν ησλ Μπθελώλ ζει. 105 . 98-99 . ηάθνη) ζει. 220-221 Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ (ζει. Αθήνα 1995. Η ηερληθή ηεο ηνηρνγξαθίαο ζει. Τν βάζνο ησλ ηνηρνγξαθηώλ ζει. Τερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηνηρνγξαθηώλ ζει.Τα ρξώκαηα ζει. Πνκπέο ζει. 105-106. Άιιεο ρξήζεηο ηεο ηνηρνγξαθίαο (δάπεδα. Οη ζπκβάζεηο ηεο ηνηρνγξαθηθήο ηέρλεο ζει. Οη κπθελατθέο ηνηρνγξαθίεο ππό ηελ επίδξαζε ησλ κηλσηθώλ ζει. 10-106) . Τα ηερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπθελατθώλ ηνηρνγξαθηώλ ζει. σελ. Ν. Γξαπηά δάπεδα από αζβεζηνθνλίακα ζει. κηα πξσηόηππε. 95-96 . Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζει. Τν κέγεζνο ησλ παξαζηάζεσλ ζει. αλαθηνξηθή ηέρλε ζει. 97 . 100-101 . Τν πιαίζην ησλ εηθνληζηηθώλ ηνηρνγξαθηώλ ζει. Φξνλνιόγεζε θαη ρώξνη όπνπ απαληνύλ ηνηρνγξαθίεο ζει.Η δηαδηθαζία ηνηρνγξάθεζεο ζει. 222 . νξνθέο. 99100. ΣΔΥΝΙΚΗ (ζει. 222-223 . 221-223 . Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Πύινπ ζει. 223 . 223-224 .Η νξγάλσζε ηνπ ηνηρνγξαθεκέλνπ ρώξνπ ζει. Τν ζεκαηνιόγην ζει. 221-22 . Οη ηνηρνγξαθίεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο άιιεο ηέρλεο – ε ηνηρνγξαθία. 223-27) . Ο μσκηναϊκός πολιτισμός. 101-103 . Βασιλικού.Η δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηα εξγαιεία ζει.

228 . ζει. ηεξά ζύκβνια (ηειεηνπξγηθά δξώκελα) ζει.. 229-239 . Κπλήγηα ζει. 229-249) . 227 . Οη ηνηρνγξαθίεο σο κέζν πξνβνιήο κελπκάησλ ζει. 226 ΓΙΑΚΟ΢ΜΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ (ζει 227-229) . 227-228 . 228-229 - ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (ζει. Υπήξρε εηθνλνγξαθηθό πξόγξακκα γηα ηελ ηνηρνγξάθεζε ησλ αλαθηόξσλ. 241-249. Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπθελαίσλ δσγξάθσλ θαη ηεο κπθελατθήο μεγάλης ζωγραφικής ζει. Οη ηνηρνγξαθίεο ηεο Πύινπ ζει. Πνκπέο. Σύγθξηζε κηλσηθώλ θαη κπθελατθώλ ηνηρνγξαθηώλ ζει. ζετθέο κνξθέο. 239-241 . Ο δηαθνζκεηηθόο ξόινο ησλ ηνηρνγξαθηώλ ζει. Μπθελατθό ζεκαηνιόγην ηνηρνγξαθηώλ ζει. 225-226 . .

Related Interests