นางสาวนันทิวา ใจนวน 58191020235

สาขาภาษาอังกฤษ 5/2 หมู่ 2

เรียงความเรือ่ ง แม่ของฉัน
ในตอนเด็กๆ ใครล่ะ ทีเป็ นคนให้กาเนิดฉัน ใครละทีอ ่ ุม
้ ท้องฉันมาตัง้
9 เดือน ใครล่ะ ทีย่ อมลาบากไม่รเู ้ ท่าไหร่เพือ ่ ฉัน
ใครล่ะทีย่ อมเสียสละเพือ ่ ฉัน จะเป็ นใครล่ะ ถ้าไม่ใช่แม่ของฉัน
เมือ
่ ตอนเด็กๆ ฉันไม่เข้าใจความรักทีแ ่ ม่ของฉันมีให้เลย
แม่ของฉันเป็ นคนทีค ่ อ่ นข้างเข้มงวด
ทาให้ฉน ั ถูกแม่ตด ี ว้ ยไม้แขวนเสื้ออยูบ ่ อ่ ยๆ ฉันโกรธและไม่พอใจแม่
นึกว่าแม่ไม่รกั ฉัน เด็กก็คด ิ ได้แค่นี้แหละ ไม่ได้มองลึกลงไปข้างใน
ถึงความรักทีแ ่ ม่มีให้เลย
เมือ่ ก่อน แม่ใช้อะไรฉันก็ไม่ทา แถมยังนึกว่าแม่ในใจว่าแม่ขเี้ กียจ
เอาแต่ใช้ เมือ ่ ก่อน แม่ซื้อขนมมาให้ แม่ขอกินแค่คาเดียว ฉันก็โกรธ
ไม่ยอมให้แม่กน ิ เมือ ่ ก่อน แม่บน ่ ฉัน แม่ตฉ ี น ั
ฉันโกรธและไม่ฟงั อะไรทัง้ นัน ้ เคยได้ยน ิ มัย้ คะ ว่าพอเราโตขี้น
อาจจะเข้าใจความรักมากขึน ้ และ เข้าใจสิง่ ดีๆ มากขึน ้
ตอนนี้ฉน ั อายุ 14 แล้ว ความคิดฉันเริม ่ เปลีย่ นไป เดีย๋ วนี้
เมือ่ แม่ไหว้วานอะไร ฉันก็เต็มใจทา เพราะนึกแค่วา่
แม่หาเงินมากมายเพือ ่ ฉัน แม่ทานู่นทานี่ให้ฉน ั ลาบากหลายๆ อย่างเพือ ่ ฉัน
หาความสุขให้ฉน ั แล้วทาไมฉันจะทาแค่นี้เพือ ่ แม่บา้ งไม่ได้ละ่ เดีย๋ วนี้
ถ้าแม่ซื้อขนมให้ฉน ั อีก ฉันก็จะให้แม่ทานเท่าทีอ ่ ยากทานได้
เพราะมันเป็ นเงินของแม่ ทีห ่ าซื้อความสุขมาให้ฉน ั
ทาไมแม่จะกินไม่ได้ เดีย๋ วนี้ ถ้าแม่บน ่ ฉัน แม่ตฉ ี นั
ฉันจะลองพิจารณาตัวเองว่าผิดใช้หรือเปล่า สุดท้ายฉันก็ตอ ้ งร้องไห้อยูเ่ สมอ
ทีท
่ าให้แม่เสียใจ
ในตอนนี้ฉน ั กับแม่ไม่ได้อาศัยอยูบ ่ า้ นเดียวกัน แต่แม่ก็แวะมาหาฉันอยูเ่ สมอ
ทุกครัง้ ทีแ ่ ม่แวะมาหาฉันจะดีใจมาก อยากกอดแม่ อยากหอมแก้มแม่
อยากอยูก ่ บั แม่
ไม่อยากให้แม่ไปไหนเลย อยากบอกแม่ทุกวันด้วยคาว่ารัก บางทีแม่มาหาในข
ณะทีแ ่ ม่ไม่สบาย ตัวร้อน ยุงกัดขาเต็มไปหมด แม่ของฉันทางานขายของ
ฉันรูว้ า่ แม่ทางานเหนื่อยมาก จนบางครัง้ แม่ตอ ้ งไม่สบาย
แต่ทุกอย่างทีแ ่ ม่ทาเพือ
่ ฉันและน้องๆ
ฉันไม่อยากให้แม่เหนื่อยไปมากกว่านี้ อีกแล้ว
ไม่อยากเลยจริงๆ ในชีวต ิ นี้ฉน
ั รักแม่ทส ี่ ุด
ไม่รกั ใครมากเท่าแม่เลยจริงๆ คาว่าแม่ อาจเป็ นคาสัน ้ ๆ
แต่มน ั คือคาทีย่ งิ่ ใหญ่และสาคัญทีส ่ ุดในชีวต ิ ของฉันหนูรกั แม่คะ่