BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Dalam rangka memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat maka
Keluarga besar SMK Negeri 1 Sesenapadang juga melaksanakan kegiatan Natal di
sekolah.

Kegiatan Natal merupakan bagian dari Program Kerja Sekolah SMK Negeri I
Sesenapadang yang dilaksanakan setiap bulan Desember, sebagai wujud nyata keimanan
dan ketaqwaan serta pendidikan moral keagamaan kepada seluruh anak didik di SMK
Negeri 1 Sesenapadang.

Natal tahun ini juga melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh
agama, dan pemerintah setempat.

B. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Natal yang dilaksakan SMK Negeri I Sesenapadang adalah
sebagai berikut :

 Sebagai wujud nyata Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Memberikan pendidikan Keagamaan kepada seluruh anak didik
 Sebagai pembelajaran dalam hal kerja sama diantara pendidik dan anak didik
yang diaplikasikan dalam kepanitiaan.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan Natal di SMK Negeri I Sesenapadang adalah seluruh siswa
– siswi pada semua jurusan yaitu :
1. JurusanPertanian
2. JurusanPerikanan
3. JurusanBisnisManajemen
4. JurusanPariwisata

Serta para guru dan staf administrasi di SMK Negeri I Sesenapadang.