CHCĘ Z TOBĄ BYĆ

muz. Janusz Strobel
Swing q =140 sł. Jonasz Kofta

b 4 ™™ œ œ œ
B¨ma7 G7(#5) Cm9 F7 B¨ma7 G7(#5)

œ œ œ œ œ œ œœ ˙
3
b
& 4 œ œ Œ Œ Ó
Chcę z to - bą być chcę al - bo wszy - stko al - bo nic

Œ™ j œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ bœ œ
4
b Cm9 F7 B¨ma7 G7(#5) EØ A7

&b Ó œ
U - tra - cić cię znow bo słów mi za - bra - kło

œG7 œ
7
b Dm7 Cm9
˙
F7(#5) B¨ma7 G7(#5)
&b Ó #œ Œ nœ œ œ œ œ Œ
to za ła - two Chcę z to - bą być

Ó™
10
b Cm9
œ
F7 B¨ma7
˙
G7(#5) Cm9 F7
3

&b Œ œ œ œ œ œ œ œ Ó œ
chcę by go - dzi - ny trwa - ły dni U -

œ œEØ œ bœ œ ™
˙Dm7
13 B¨ma7 G7(#5) A7 G7
b
œ œ œ œ ‰ œj
nœ œ
&b
wie - rzyć chcę w to nim noc krót - ka mi - nie bę - dziesz

#œ ™
16
b
Cm7 A7
j œDm7
j œEØœ nœ œ œ 3œ bœ
A7

&b ˙ œ œ œ Œ ‰ œ
przy - mnie Nic wię - cej chcę w rę - ce dziś u- chwy - cić swój

Dm7 EØ A7 Dm7 G7 Cm7 F7 U
Ó™
19
b œ œ œ ˙ 3
œ œ
&b ˙ Ó œ œ œ
los I mó - wię ci to jak naj - pro - ściej

rit.

czny deszcz i z .o .sień i œ œ œ œ œ œ œ EØ A7 Dm7 A7 Dm7 A7 b œ nœ œ ˙ j œ œ 26 b ‰ œ nœ #œ œ n 3 & wie .czna tę .stko już o mnie wiesz Wciąż je .sne świa .ku Te .bło .raz wszy .ków ja .czu 29 b Dm7 œ G7 ˙ Cm7 F7 B¨ma7 Gm7 Cm7 G7 #œ œ œ œ œ ˙ &b Œ ˙ Œ œ œ œ œ œ 3 za .ta U ™™ œ ˙ Dm7 A7 Dm7 G7 Cm7 F7 œ œ œ œ œ ˙ 36 b #œ œ &b ˙ sło .bły .skich o .raz wszy .sło w mro .be .ta zo .sień i nie .tło twych o . sta .ne .stko już o mnie wiesz B¨ma7 Gm7 EØ A7 Dm7 A7 œ nœ œ ˙ &b Œ™ j œ 3œ œ œ œ 33 b œ Œ œ nœ #œ œ 3 nœ wciąż je .cność twa zło .skno .ni .2 Ballada Œ™ B¨ma7 Gm7 Cm7 F7 B¨ma7 Gm7 j œ œ3 œ 23 b œ œ œ œ œ œ œ bœ ˙ 3 &b Œ œ Te .nie ze mną .my dom Nie .