Cetakan Terhad

Kementerian Pendidikan Malaysia

PANDUAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
BERASASKAN
INKUIRI

Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

PANDUAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BERASASKAN
INKUIRI

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Edisi Pertama
Februari 2016
Terbitan 2016
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam sebarang bentuk dan dengan cara
apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks
Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya,
MALAYSIA.

ISBN 976-967-420-XXX-X
PDP/ CIP

Diterbit oleh
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya.

II
KANDUNGAN
RUKUN NEGARA V

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN VI

KATA PENGANTAR VII
PENGENALAN 1
DEFINISI INKUIRI 2
MENGAPA INKUIRI 3

KONSEP UMUM INKUIRI 3
CIRI-CIRI INKUIRI 4

MODEL INKUIRI 8
PERANAN GURU DAN MURID DALAM INKUIRI

TEKNIK PENYOALAN MODEL 5E 10

JENIS-JENIS INKUIRI
Inkuiri Pengesahan 12
Inkuiri Berstruktur 12
Inkuiri Terbimbing 12
Inkuiri Terbuka 13

PENDEKATAN INKUIRI 14
Pembelajaran Berasaskan Projek 14

 Langkah-langkah pelaksanaan 15

Pembelajaran Berasaskan Masalah 16

 Objektif Pembelajaran Berasaskan Masalah 16
LANGKAH PELAKSANAAN INKUIRI 17
REFLEKSI KENDIRI DALAM INKUIRI 18
Senarai Semak Pelaksanaan Inkuiri oleh Guru 18

INKUIRI DALAM MATA PELAJARAN 19
Inkuiri dalam Bahasa 19
Inkuiri dalam Sains dan Matematik 20
Inkuiri dalam Pendidikan Islam 20
Inkuiri dalam Sains Sosial 20

Inkuiri dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) 21

Inkuiri dalam Kesenian 21
Inkuiri dalam Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 22
III
Inkuiri dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi 22
KANDUNGAN

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 23
Contoh RPH Mata Pelajaran Teknologi Maklumat Komunikasi KSSR Tahun 4 24
Contoh RPH Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 4 27
Contoh RPH Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani KSSM Tingkatan 1 30
Contoh RPH Mata Pelajaran Sains KSSR Tahun 5 33
Contoh RPH Mata Pelajaran Sains KSSM Tingkatan 2 36
Contoh RPH Mata Pelajaran Pendidikan Moral KSSR Tahun 4 39
Contoh RPH Mata Pelajaran Pendidikan Muzik KSSR Tahun 4 46
Contoh RPH Mata Pelajaran Pendidikan Muzik KSSM TIngkatan 1 49
Contoh RPH Mata Pelajaran Sejarah KSSR Tahun 4 52
Contoh RPH Mata Pelajaran Sejarah KSSM Tingkatan 1 56
Contoh RPH Mata Pelajaran Pendidikan Islam KSSR Tahun 4 60
Contoh RPH Mata Pelajaran Matematik (Sekolah Menengah) 64

RUJUKAN 70

SIDANG PENERBITAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INKUIRI 71

IV
RUKUN NEGARA

V
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

VI
PENGENALAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

Pengajaran dan pembelajaran (p&p) berasaskan Inkuiri (Inkuiri) merupakan satu
pendekatan di mana murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui
penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada. Pelaksanaan
pendekatan ini adalah melalui pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berasaskan
projek, penyiasatan saintifik, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran
kolaboratif bagi melahirkan murid yang berilmu dan berkemahiran berfikir aras tinggi.
Proses p&p Inkuiri berfokus kepada Learning by doing yang melibatkan murid,
melaksanakan aktiviti penerokaan, penyiasatan, penyoalan, berfikir secara reflektif dan
penemuan ilmu baharu.

Kemahiran inkuiri adalah antara kemahiran belajar yang diberi penekanan dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025. Setiap murid perlu
membina kemahiran ini untuk menguasai pengetahuan sepanjang hayat bagi
membolehkan mereka menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan. Inkuiri membantu
pemerolehan pelbagai kemahiran berfikir aras tinggi seperti kemahiran saintifik,
kemahiran insaniah, kemahiran teknologi maklumat, kemahiran menyelesaikan masalah
dan kemahiran membuat keputusan. Penguasaan kemahiran ini mampu menyediakan
murid menjadi pemain global abad ke-21.

1
DEFINISI INKUIRI

Terdapat pelbagai definisi Inkuiri. Antara definisi tersebut ialah:

 Inkuiri merupakan proses mencari dan menyiasat masalah, membina
hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat
kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. (Shulman,1968)

 Pembelajaran secara tidak langsung melibatkan aktiviti penerokaan dan
penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat
melalui penyoalan dan penyelesaian masalah dalam p&p.
(Carin & Sund,1971)

 Satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan melibatkan
aktiviti hands-on. (Colburn, 2000)

 Satu proses yang dinamik yang melibatkan pertanyaan dan rasa ingin tahu
(wonder and puzzlements) untuk mengetahui dan memahami dunia.
(Galileo, 2004)

Inkuiri adalah satu kaedah pembelajaran yang melibatkan pertanyaan ,
mencari jawapan melalui pemerhatian, pengukuran, hipotesis, mengumpul
data, menterjemah dan membina rumusan/refleksi. Ia juga merupakan satu
proses p&p yang berpusatkan murid dan melibatkan penyiasatan masalah,
penerokaan dan penemuan yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat
melalui pertanyaan dan perasaan ingin tahu berpusatkan murid.
(BPK, 2016)

2
MENGAPA INKUIRI
Melalui Inkuiri murid dapat:
1. Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara berfikrah semasa
meneroka ilmu.
2. Mengaplikasi kemahiran meneroka, menganalisis, menilai, menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan.
3. Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi.
4. Meningkatkan kemahiran komunikasi seperti membina soalan beraras tinggi untuk
mendapatkan jawapan dalam menyelesaikan masalah semasa menjalankan aktiviti.
5. Mengamalkan Inkuiri dalam kehidupan seharian.
6. Meningkatkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran seterusnya dapat
membudayakan pembelajaran sepanjang hayat.

KONSEP UMUM INKUIRI

Pendekatan Inkuiri membolehkan murid mengalami proses penerokaan yang
melibatkan pertanyaan soalan, penyiasatan dan pengumpulan maklumat menggunakan
deria dan kognisi. Secara umumnya, Inkuiri mementingkan „mengapa‟ dan „bagaimana‟
berbanding dengan „apa‟ terhadap sesuatu perkara atau kejadian. Melalui proses Inkuiri,
murid menjadi penyelesai masalah dan penyelidik dan juga sebagai pembina ilmu.

Inkuiri melibatkan murid dengan aktiviti mengenal pasti masalah, membuat
andaian, membuat hipotesis, merancang penyiasatan, membuat inferens, mengumpul
evidens, menganalisis data dan membuat rumusan, keputusan atau kesimpulan. Inkuiri
juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif murid serta
menggalakkan pembelajaran terarah kendiri. Inkuiri dapat menimbulkan rasa ingin tahu
dan menggalakkan murid untuk bertanya. Dalam masa yang sama murid akan membuat
refleksi sepanjang proses pembelajaran.

3
CIRI-CIRI INKUIRI

1 Berpusatkan murid

a. Murid melakukan operasi intelektual semasa melakukan aktiviti.
b. Murid melakukan aktiviti meneroka, mengenal pasti, mencari dan menguji
pengetahuan.
c. Murid menggunakan akal fikiran/idea yang munasabah terhadap sesuatu isu,
masalah atau pengetahuan dengan keadaan masa kini.
d. Menggalakkan penglibatan murid secara aktif. Murid bertindak memainkan
peranan sebagai perancang dan pelaku dalam proses pembelajaran.

2 Merangsang minat dan sikap ingin
tahu

Merangsang minat dan sikap ingin tahu murid bagi meroka, mencari maklumat, menyoal
dan menyiasat situasi atau masalah yang berlaku dari situasi yang diwujudkan oleh guru

Mengemukakan soalan dan membuat
3 inferens dalam proses pencarian
maklumat.

Mementingkan soalan yang mencabar pemikiran murid.

4
Melibatkan proses kognitif, afektif dan
psikomotor 4
a. Bermula dengan pemerhatian, penerokaan, pengumpulan dan interpretasi data,
menerangkan serta refleksi.
b. Berorientasikan teknik, prosedur dan cara-cara melihat masalah serta
menyelesaikan masalah dalam pembelajaran.
c. Proses mental berkembang semasa melakukan aktiviti dalam penyelesaian
masalah, membuat pemerhatian, membuat andaian/membina hipotesis, menguji
hipotesis, mengumpul data dan akhirnya membuat kesimpulan berdasarkan
pelbagai maklumat yang dapat dibuktikan.

5
MODEL INKUIRI

Inkuiri boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) dengan
menggunakan pelbagai model mengikut kesesuaian mata pelajaran yang
berkaitan. Namun begitu Model Pembelajaran 5E adalah model umum yang
sesuai untuk diadaptasi dengan semua mata pelajaran dalam kurikulum
kebangsaan.

Model Pembelajaran 5E
Model Pembelajaran 5E merupakan model yang sering digunakan dalam
melaksanakan Inkuiri. Model pembelajaran 5E merupakan adaptasi model
Biological Sciences Curricullum Study (BSCS) 5E Instructional Model [New
Designs for Elementary School Science and Health (BSCS,1989)]. 5E
merujuk kepada lima fasa pembelajaran iaitu Pelibatan (Engagement),
Penerokaan (Exploration), Penerangan (Explanation), Pengembangan
(Elaboration) dan Penilaian (Evaluation) .

Pelibatan
(Engagement)

Penerokaan
(Exploration)

Penerangan
(Explanation)

Pengembangan
(Elaboration)

Penilaian
(Evaluation)

Rajah 1: Adaptasi Model Pembelajaran 5E BSCS (Biological Sciences
6
Curricullum Study,1989)
Model Pembelajaran 5E mengandungi aktiviti-aktiviti berfokuskan murid. Murid akan
melibatkan diri, meneroka, menerang, mengembangkan dan membuat penilaian seperti
yang diterangkan dalam Jadual 1.

Jadual 1: Penerangan Model Pembelajaran 5E

Fasa Penerangan
 Guru merangsang minda murid untuk menimbulkan rasa ingin tahu
Pelibatan
murid.
(Engagement)
 Guru memperkenalkan konteks
 Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid

 Murid membina pemahaman konsep berdasarkan aktiviti hands–on
 Murid menjalankan penyiasatan secara terbimbing atau terbuka bagi
Penerokaan
menjawab persoalan yang telah timbul
(Exploration)
 Murid mencari maklumat/data menggunakan pelbagai sumber.
 Murid menjalankan penyiasatan untuk menjana idea baharu atau me-
nyelesai masalah
 Murid mereka bentuk dan melaksanakan penyiasatan

 Murid membina penerangan dan idea lanjutan melalui refleksi tentang
Penerangan
penyiasatan yang telah dilaksanakan.
(Explanation)
 Guru memberi input bagi menyemak pemahaman konsep yang telah
dibentuk oleh murid

Pengembangan
.
(Elaboration)
 Murid mengembangkan pemahaman konsep melalui pengakplikasian
dalam situasi baharu

Penilaian
(Evaluation)  Penilaian berlaku di setiap fasa bagi mentaksir perkembangan murid
 Menggalakkan murid untuk menilai pemahaman dan kebolehan mereka.

*Penilaian boleh berlaku serentak dalam fasa-fasa yang lain

7
PERANAN GURU DAN MURID
DALAM INKUIRI

Dalam melaksanakan Inkuiri, peranan guru dan murid penting dalam menen-
tukan aktiviti berlangsung seperti yang dirancang. Berikut adalah peranan guru
dan murid dalam Inkuiri.

Jadual 2: Peranan Guru dan Murid dalam Inkuiri

Fasa Tindakan Guru Peranan Murid

 Mewujudkan persekitaran
pembelajaran untuk menarik minat  Menunjukkan minat dalam topik terse-
dan perhatian murid. but.
 Merangsang perasaan ingin tahu  Bertanya soalan seperti:
Pelibatan
murid.  “Mengapa ini berlaku?”
(Engagement)
 Menimbulkan soalan.  "Apa yang saya sudah tahu ten-
 Mendapatkan maklum balas yang tang perkara ini?"
mendedahkan apa yang murid  "Apa yang boleh saya ketahui
tahu atau fikirkan tentang sesuatu tentang perkara ini?"
konsep atau topik

 Menggalakkan murid untuk
 Berfikir secara terbuka dalam ruang
bekerjasama tanpa arahan
lingkup persoalan yang disiasat.
daripada guru.
 Menguji ramalan dan hipotesis.
 Memerhati dan mendengar murid
 Membentuk ramalan dan hipotesis
semasa mereka berinteraksi.
baharu.
 Membimbing murid dengan soalan
Penerokaan  Meneroka dan membincangkan alter-
dari semasa ke semasa untuk
(Exploration) natif lain
membantu penyiasatan.
 Merekod pemerhatian dan idea.
 Memberi ruang kepada murid
 Bertanyakan soalan yang berkaitan.
untuk memikirkan tentang
persoalan .  Menangguhkan keputusan sehingga
 Bertindak sebagai pakar rujuk. memperolehi data sokongan yang
mencukupi
 Meningkatkan semangat ingin
tahu murid.

 Menggalakkan murid untuk men-
erang dan mendefinisikan konsep  Menerangkan cadangan penyelesaian
menggunakan perkataan sendiri. dan jawapan
 Meminta justifikasi (evidens) dan  Mendengar penerangan murid lain
penjelasan daripada murid. secara kritikal
Penerangan  Menjelaskan definisi,  Menyoal penerangan murid lain.
(Explanation) penerangan dan pelabelan  Mendengar dan cuba memahami pen-
baharu sekiranya perlu. erangan guru.
 Menggunakan pengalaman  Merujuk kepada aktiviti terdahulu.
sedia ada murid sebagai asas  Menyediakan penerangan
untuk menerangkan konsep. menggunakan maklumat pemerhatian
 Mentaksir peningkatan pema-  Menilai kefahaman sendiri.
haman murid.

8
Fasa Peranan Guru Peranan Murid

 Memastikan murid
menggunakan definisi dan  Mengaplikasi definisi, penjelasan
penjelasan yang telah diberikan. dan kemahiran dalam situasi yang
 Menggalakkan murid untuk men- baharu yang hampir sama.
gaplikasikan konsep dan kema-  Menggunakan pengetahuan sedia
hiran di dalam situasi yang ba- ada untuk menyoal,
Pengembangan haru. mencadangkan penyelesaian,
(Elaboration)  Mengingatkan murid kepada membuat keputusan dan mereka
penerangan alternatif. bentuk penyiasatan.
 Murid diminta untuk merujuk  Membuat kesimpulan munasabah
data dan evidens dan bertanya berdasarkan evidens.
soalan berikut:.  Merekod pemerhatian dan
 “Apa yang telah anda tahu?” penerangan.
 “Kenapa anda berfikir  Menyemak kefahaman murid lain.
sedemikian?”

 Memerhati murid apabila mere-
ka mengaplikasikan konsep dan
kemahiran baharu.
 Mentaksir pengetahuan dan
kemahiran murid.  Menjawab soalan terbuka
menggunakan pemerhatian,
 Memerhatikan evidens yang
eviden dan penjelasan yang
menunjukkan perubahan tingkah
telah diterima.
laku dan pemikiran murid.
 Mempamerkan kefahaman/
Penilaian  Membenarkan murid mentaksir
pengetahuan tentang suatu kon-
(Evaluation) pembelajaran kendiri.
sep atau kemahiran.
 Mengajukan soalan terbuka
 Menilai kemajuan dan
seperti berikut:
pengetahuan kendiri.
 “Mengapa anda berfikir
 Mengajukan soalan untuk
sedemikian?”
menggalakkan penyiasatan
 “Apakah evidens yang me-
selanjutnya.
nyokong dapatan anda?”
 “Apa anda tahu tentang x?”
 “Bagaimana anda
menerangkan x?”

Adaptasi Peranan Guru dan Murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran Inkuiri
(Bybee, 2006)

9
TEKNIK PENYOALAN MODEL PEMBELAJARAN 5E

Teknik penyoalan kendiri dapat merangsang diri murid untuk menggalakkan mereka menjana
pemikiran kreatif dan kritis semasa inkuiri. Penyoalan kendiri digunakan :
 Menilai pengetahuan sedia ada
 Menimbulkan minat
 Membina pemahaman yang mendalam
 Memantapkan pembelajaran
 Merangsang pemikiran kritis
 Mentaksir pembelajaran dan kemajuan
 Meneroka pandangan alternatif

PENGLIBATAN PENEROKAAN PENERANGAN PENGEMBANGAN PENILAIAN
(ENGAGE) (EXPLORE) (EXPLAIN) (ELABORATE) (EVALUATE)

Kemukakan Mencari Interpretasi Kemukakan Refleksi
Soalan Sebenar Sumber Maklumat Soalan Sebenar

Apakah yang Apakah sumber Adakah data Apa fakta utama Apa yang saya
saya ingin tahu? yang membantu? relevan? saya? pelajari?

Apa yang saya Bahagian mana Siapakah sasaran Apakah yang
Dimanakah
sudah tahu? yang menyokong saya? telah saya
sumber boleh
data? lakukan?
diperolehi?

Adakah yang
Bagaimana saya Adakah sumber Data mana yang Apa lagi yang saya lakukan itu
tahu? itu sah? tidak penting? betul?
menyokong?

Apakah cadangan
Apakah Adakah terdapat Adakah teknik Bagaimana saya dan
Jawapannya? sumber lain? penyoalan betul? melaporkan? implikasinya?

10
JENIS-JENIS INKUIRI

Inkuiri terbahagi kepada empat jenis. Jenis Inkuiri tersebut adalah Inkuiri Pengesahan,
Inkuiri Berstruktur, Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Terbuka. Guru boleh mengguna pakai
mana-mana jenis Inkuiri yang bersesuaian mengikut bidang dan keupayaan murid.
Pemilihan jenis Inkuiri juga hendaklah merujuk kepada objektif p&p yang hendak
dicapai. Walau bagaimanapun, guru perlu menggunakan Inkuiri Terbuka untuk
memberi peluang kepada murid secara terarah kendiri menghasilkan sesuatu yang
kreatif dan inovatif.

INKUIRI PENGESAHAN

Murid mengesahkan prinsip/konsep tertentu berdasarkan
keputusan penyelidikan terdahulu.

INKUIRI BERSTRUKTUR

Murid melakukan penyelidikan berdasarkan persoalan dan
langkah-langkah yang ditentukan oleh guru.

INKUIRI TERBIMBING

Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan
yang disediakan oleh guru dan pemilihan langkah-langkah
penerokaan ditentukan sendiri oleh murid.

INKUIRI TERBUKA

Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan
langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh
mereka berdasarkan topik tertentu.

Adaptasi Jenis Inkuiri (Herron,1971)
Rajah 3: Jenis Inkuiri
11
Ciri-ciri Inkuiri Pengesahan
 Guru menyediakan soalan dan prosedur penyelidikan.
 Hasil yang perlu dicapai sudah diketahui.
 Murid mengikut prosedur yang diberikan untuk mengesahkan hasil atau konsep
yang telah diketahui.
 Sesuai digunakan untuk mengukuhkan idea atau konsep yang dipelajari untuk
memberi pengalaman menjalankan penyelidikan.
 Sebagai latihan untuk memperoleh kemahiran tertentu seperti merekod dan
menganalisis data.
 Guru menyediakan prosedur penyelidikan yang melibatkan hands-on, namun
pemikiran murid perlu juga dirangsang bagi memastikan minds-on.
 Merupakan Inkuiri tahap rendah tetapi membantu murid meningkatkan kemahiran
secara beransur-ansur ke tahap inkuiri terbuka.

Ciri-ciri Inkuiri Berstruktur
 Guru menyediakan persoalan dan prosedur penyelidikan.
 Hasil yang perlu dicapai belum diketahui murid.
 Murid melaksanakan penyelidikan mengikut arahan guru.
 Murid mendapatkan hasil dapatan dan membuat kesimpulan daripada
data/evidens yang dikumpul.

Ciri-ciri Inkuiri Terbimbing

 Guru mencetuskan persoalan untuk merangsang murid supaya
terus membuat penerokaan.
 Murid mereka bentuk dan menyediakan prosedur penyelidikan.
 Murid melaksanakan penyelidikan mengikut prosedur dan soalan
yang disediakan.
 Murid mengurus dan merekod data.
 Murid berkongsi dapatan penyelidikan dengan rakan-rakan.

12
Ciri-ciri Inkuiri Terbuka
 Persoalan dicetuskan oleh murid secara individu atau berkumpulan.
 Murid merancang, mereka bentuk dan melaksanakan penyelidikan.
 Memerlukan penaakulan dan tuntutan kognitif yang tinggi sepanjang proses
inkuiri.
 Guru mencabar minda murid dengan mengemukakan soalan bagi memastikan
penyelidikan mereka bermakna.
 Mencerminkan proses kerja sebenar kerana murid berpeluang untuk menjadi
penyelidik.
 Murid merekod menggunakan pelbagai bentuk perwakilan data, menganalisis
data, dan membuat kesimpulan berasaskan data/evidens yang diperoleh dengan
mengaplikasikan sikap penyelidikan dan nilai murni.
 Sesuai dilaksanakan bagi murid yang telah menunjukkan kebolehan merancang
dan melaksanakan penyelidikan apabila persoalan ditimbulkan.

13
PENDEKATAN INKUIRI

Terdapat pelbagai pendekatan untuk melaksanakan Inkuiri, contohnya eksperimen,
kajian lapangan dan carian maklumat. Namun begitu buku panduan ini memberi fokus
kepada pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan masalah
yang menggalakkan pembelajaran secara mendalam.

Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) merupakan p&p yang mengaplikasi dan
menggabung jalin pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari daripada pelbagai
disiplin ilmu secara bersepadu untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi.
PBP merupakan aktiviti secara individu/kumpulan yang dekat dengan dunia sebenar
murid untuk menyelesaikan isu/masalah dan menghasilkan sesuatu produk/
keputusan.

Pelaksanaan PBP boleh meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, dan murid
terlibat dalam proses inkuiri secara berterusan serta membina kemahiran abad ke 21.
Melalui PBP murid belajar secara kolaboratif dan terlibat dalam aktiviti penyelesaian
masalah seperti menyelidik, menyiasat, mereka bentuk, menilai dan membuat refleksi
serta menyediakan laporan. yang berfokuskan persoalan dan masalah yang kompleks
dan sebenar.

14
Langkah-langkah Pelaksanaan

(Sumber: Project-Based Learning Model, Relevant Learning for the 21st Century-Baker E.
et.al 2011)

15
Pembelajaran Berasaskan Masalah
Pembelajaran Berasaskan Masalah merupakan satu pendekatan pembelajaran
ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. Pendekatan yang digunakan adalah
berdasarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh guru
kepada murid. Permasalahan akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu
sebelum diberikan kepada murid agar setiap strategi yang diambil oleh murid
untuk menyelesaikan masalah tersebut meliputi keseluruhan kurikulum yang
ada. Pembelajaran Berasaskan Masalah disokong oleh konsep pembelajaran
secara kendiri bagi memudahkan murid melalui proses pembelajaran yang lebih
berkesan dan efektif.

Objektif Pembelajaran Berasaskan Masalah
 Mengukuhkan kemahiran murid untuk mempelajari sesuatu prinsip, konsep
dan belajar.
 Menggunakan maklumat dalam pelbagai situasi.
 Memperkembangkan kemahiran murid untuk memberi hujah dan pendapat,
berfikiran kritis serta kemahiran membuat keputusan.
 Memperkembangkan kemahiran murid mengintegrasikan pengetahuan
dalam pelbagai disiplin ilmu dan kefahaman yang baik tentang peranan
sikap kemanusiaan terhadap kemajuan professionalisme.
 Menyediakan murid kepada konsep pembelajaran sepanjang hayat.
 Menggalakkan pembelajaran kumpulan kecil, keperluan kepada
keberkesanan kerja berpasukan dan pembelajaran secara kolaboratif.

Pembelajaran Berasaskan Masalah merangkumi cabaran kepada keadaan
penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan, melibatkan
penggunaan akal dan fikiran yang kritikal dan sepenuhnya, kemahiran-
menyelesaikan pemasalahan yang berkaitan, memenuhi keperluan dan disiplin
kerja atau tugasan, pembelajaran yang kendiri, gerak kerja berpasukan dan
menguasai kemahiran komunikasi, serta bertanggungjawab dan gigih dalam
menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan.

Kesimpulannya, kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah banyak
menekankan dan menitikberatkan cara murid menganalisis masalah dan
menyelesaikannya. Kemahiran ini adalah penting bagi melahirkan dan mendidik
individu yang berkeyakinan dalam menyelesaikan masalah dan mampu untuk
16
membuat keputusan yang tepat dan adil.
LANGKAH PELAKSANAAN INKUIRI
Pelaksanaan Inkuiri secara umumnya boleh dilakukan mengikut langkah-

Sebelum p&p
a. Mengenal pasti topik/isu/persoalan, jenis Inkuiri dan sumber maklumat
yang boleh dijadikan bahan rujukan.
b. Menyesuaikan jenis Inkuiri dengan topik yang akan diajar.

c. Mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid.

d. Merancang masa yang diperlukan.
e. Menentukan alat bantu mengajar, set induksi dan objektif serta hasil
pembelajaran
f. Mereka bentuk aktiviti Inkuiri dan merangka pentaksiran.

Semasa p&p
a. Guru mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif untuk
membangkitkan rasa ingin tahu.
b. Melaksanakan aktiviti untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan
produk.
c. Mengumpul dan merekod data/maklumat yang diperolehi.

d. Menganalisis dan mentafsir data/maklumat.

e. Berkongsi dapatan dalam pelbagai bentuk media dan berupaya membuat
justifikasi tentang dapatan mereka.

f. Bersedia menerima pandangan dari orang lain terhadap dapatan yang
diperolehi.
g. Berupaya mempertahankan idea dan dapatan masing-masing secara
berhemah.
h. Membuat rumusan.
i. Menambah baik penyelidikan.

j. Melaksanakan pentaksiran secaran berterusan

Selepas p&p

Guru mentaksir hasil kerja penyelidikan dalam bentuk laporan, portfolio atau
tugasan lain.

17
REFLEKSI KENDIRI DALAM INKUIRI
Refleksi kendiri dalam Inkuiri adalah penilaian yang dijalankan oleh guru bagi
mengesan sama ada aktiviti Inkuiri dilaksanakan atau tidak dalam p&p. Guru
bertindak sebagai fasilitator dan memotivasikan murid ke arah pembelajaran
Inkuiri semasa pengajaran dan mengesan aktiviti yang dijalankan oleh murid. Di
samping itu guru dapat menilai prestasi sendiri berasaskan hasil pencapaian
murid.

Refleksi Pelaksanaan Inkuiri oleh Guru
Senarai semak ini digunakan oleh guru untuk mengesan inkuiri dalam pengajaran
dan pembelajaran dari semasa ke semasa.Senarai semak berikut akan membantu
guru untuk memperbaiki prestasi pengajaran guru terutamnya p&p dengan
pendekatan inkuiri.

Bil Guru Ya/Tidak

1 Guru memberikan situasi/masalah yang boleh merangsang murid untuk
menyoal

2 Guru membantu murid memahami konsep melalui teknik penyoalan
(prompting)

3 Guru menerima semua pendapat dan idea murid untuk dibincangkan

4 Guru menggunakan teknik penyoalan yang sesuai

Bil Murid Ya/Tidak

1 Murid memberi situasi atau masalah yang memerlukan penyiasatan atau
penyelesaian

2 Murid membina idea tentang konsep melalui penyoalan dan pemberian
pandangan atau pendapat

3 Murid mengambil kira semua idea dan pendapat rakan sebelum membu-
at rumusan
4 Murid membuat justifikasi tentang dapatan dan penyiasatan yang dijalan-
kan
5 Murid boleh mengemukakan persoalan baharu berdasarkan penyiasatan
18 yang telah dijalankan
INKUIRI DALAM MATA PELAJARAN

P&p Inkuiri merupakan strategi p&p yang sesuai dijalankan kerana ciri-cirinya sesuai
untuk dilaksanakan dalam semua bidang mata pelajaran. Hasrat Inkuiri dalam
bidang mata pelajaran adalah seperti berikut:

Inkuiri dalam Bahasa
Tujuan asas Inkuiri dalam p&p bahasa adalah untuk merancang aktiviti
pembelajaran berpusatkan murid yang strategik berasaskan penerokaan. Inkuiri
menyumbang ke arah peningkatan kebolehan berbahasa dengan membolehkan
murid terlibat secara aktif sepanjang proses p&p bahasa. Pelaksanaannya mampu
menjamin keberkesanan p&p bahasa dan memberi ruang kepada pemupukan
pemikiran aras tinggi murid. Pendekatan pengajaran bahasa ini bersifat dinamik dan
interaktif untuk menimbulkan minat, membangkitkan rasa ingin tahu, membentuk
sikap belajar yang proaktif, serta memupuk daya kritis dan kreatif dalam kalangan
murid menerusi strategi pembelajaran yang berkesan dan bermakna.

Murid bukan sahaja dilatih untuk mengajukan soalan, memberi pendapat dan
cadangan, mengumpul dan menyusunkan maklumat malah menyelesaikan
masalah, membuat keputusan dan mengaplikasikan isi pelajaran kepada suatu
situasi baharu serta membuat refleksi berlandaskan sesuatu masalah dan tugasan.
Manakala soalan-soalan yang dikemukakan guru memerlukan murid berfikir secara
logik, kritis dan kreatif, dan memberi tindak balas yang sewajarnya serta dapat
menguji dan menilai apa yang diajar.

Selain teknik penyoalan, Inkuiri boleh dibangunkan melalui teknik dan kaedah
bahasa yang lain. Ini termasuklah soal selidik, sumbang saran, tunjuk cara, simulasi,
main peranan, pengajaran kumpulan, perbincangan, bercerita, permainan bahasa,
perbahasan, drama, forum, dialog, soal selidik, laporan dan projek. Misalnya, Inkuiri
boleh dilaksanakan melalui proses menulis dan menyediakan laporan serta projek
yang memerlukan murid menangani sesuatu masalah, mengumpul maklumat,
menganalisis dan membuat rumusan. Menerusi cara ini penguasaan kemahiran
berbahasa iaitu bertutur, mendengar, membaca dan menulis dapat digabungjalinkan
dan diperkembang secara menyeluruh.

19
INKUIRI DALAM SAINS DAN MATEMATIK
Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik memerlukan pendekatan yang
membantu murid memahami konsep atau prinsip Sains dan Matematik dengan baik.
Selain itu, murid juga haruslah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran
proses matematik. Murid akan mendapat pemahaman yang lebih baik dan berupaya
menguasai kemahiran proses sains dan matematik tersebut melalui pendekatan inkuiri.
Pendekatan inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik boleh
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah seperti eksperimen, projek, penerokaan dan
pencarian maklumat, penyelesaian masalah, simulasi, penggunaan teknologi, lawatan
dan penggunaan sumber luar. Melalui pendekatan inkuiri, murid bukan sahaja dapat
memahami konsep, aplikasi dan kemahiran proses Sains dan Matematik dengan lebih
baik, malah mereka juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir, berkomunikasi,
berkolaboratif, kreativiti, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Inkuiri dalam Pendidikan Islam
Inkuiri dalam Pendidikan Islam memerlukan darjah interaksi yang tinggi antara murid,
guru, isi kandungan, bahan dan persekitaran. Ianya melibatkan pemerhatian,
pengkelasan, menggunakan hubungan ruang dan masa, meramalkan, menyimpulkan,
mendefinisikan kaedah, menyatakan hipotesis, mengulas data, membuat eksperimen
dan berkomunikasi perkongsian pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri dalam
Pendidikan Islam menggunakan model pendidikan Ibnu Khaldun. Model pendidikan ini
menggunakan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman dan akan mengabungkan
fakta dan konsep menjadi pengetahuan baharu. Murid akan berkongsi pengalaman
untuk digunakan dalam kehidupan harian berpandukan wahyu sebagai bimbingan untuk
pengesahan dan penemuan.

Inkuiri dalam Sains Sosial
Inkuiri dikenali sebagai kaedah tinjau siasat dalam Sains Sosial. Dalam disiplin ilmu
sains sosial, Inkuiri digunakan bagi mencari penyelesaian masalah berdasarkan kepada
isu, persoalan atau permasalahan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Kaedah ini
boleh digunakan untuk mengkaji perkara yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan
dan kemanusiaan seperti kerja lapangan, kajian kes, dan pembelajaran khidmat
masyarakat. Inkuiri boleh dilaksanakan melalui interaksi sosial seperti aktiviti
pemerhatian, temu bual atau soal selidik. Selain itu, Inkuiri juga melatih murid mencari
jawapan kepada permasalahan dengan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi.
20
Inkuiri dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV)
Matlamat utama PTV ialah menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran
untuk kerjaya yang khusus, sesuai dengan minat dan keupayaan mereka. Ini bertujuan
untuk memenuhi keperluan tenaga kerja negara dalam pelbagai bidang termasuk
bidang perniagaan. Penggubalan kurikulum PTV adalah berasaskan kompetensi melalui
p&p yang berbentuk hands-on, di samping pengetahuan serta sikap dan nilai yang perlu
bagi melahirkan pekerja yang cemerlang. Inkuiri berupaya menghasilkan murid PTV
yang lebih terbuka mindanya untuk meninjau lebih banyak peluang kerjaya yang bakal
diceburi setelah tamat pengajian. Hampir keseluruhan proses p&p bagi mata pelajaran
PTV disampaikan melalui pembelajaran dan latihan yang berasaskan penghasilan
produk atau projek. Sehubungan itu, melalui Inkuiri, guru dapat membimbing dan
menggalakkan murid untuk meneroka, mencari maklumat, menganalisis dan membuat
penilaian untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Murid juga berpeluang mengamalkan
sikap kerja sepasukan untuk menyelesaikan masalah dan dalam membuat keputusan
semasa melaksanakan projek atau penghasilan produk.

Inkuiri dalam Kesenian
Inkuiri dalam disiplin kesenian diterjemahkan melalui komponen persepsi, eksplorasi,
ekspresi serta apresiasi seni. Penekanan kepada Inkuiri bertujuan membina
pemahaman, pengalaman, kemahiran, dan meningkatkan penghayatan murid terhadap
bidang kesenian. Aktiviti berkaitan Inkuiri adalah pelbagai seperti melibatkan pencarian
maklumat secara rujukan, soal jawab atau diskusi, penerokaan kendiri secara
berstruktur atau bebas, membuat percubaan atau mencari penemuan terhadap pelbagai
teknik, proses, bahan atau alat penghasilan karya seni. Murid digalakkan membuat
hubung kait secara bermakna terhadap hasil aktiviti tersebut dengan karya seni yang
hendak dihasilkan. Pengalaman yang diperoleh melalui Inkuiri memperkukuh
pengetahuan kesenian dan mempertingkat keupayaan mengaplikasi konsep serta
kaedah dalam menghasil, mempersembah, atau mengapresiasi karya seni ke tahap
yang lebih mendalam. Keupayaan ini boleh dimanfaatkan dalam membimbing murid
secara lebih jelas untuk merealisasi daya imaginasi atau idea seni mereka.

21
Inkuiri dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dan Sains Sukan

Pendekatan berasaskan inkuiri dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
serta Sains Sukan adalah pembelajaran yang berpusatkan murid. Pembelajaran
berasaskan inkuiri membolehkan murid mengaplikasi kemahiran berfikir seperti
mengingat, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, membuat ramalan dan menilai
sesuatu perkara atau tugas. Pendekatan ini mengembangkan kemahiran berfikir secara
kritis dan kreatif serta meningkatkan kefahaman tentang sesuatu konsep dan kemahiran
semasa mempelajari mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dan
Sains Sukan.Melalui pembelajaran berasaskan inkuiri murid diberi pendedahan dan
pengetahuan tentang kemahiran membuat keputusan, memantau keupayaan
menggunakan sesuatu strategi, membuat refleksi, dan membuat penambahbaikan serta
tindakan susulan terhadap sesuatu tugasan.
Bagi p&p Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Sains Sukan, guru
menggunakan pembelajaran berasaskan inkuiri untuk menyelesaikan satu tugasan atau
projek. Guru akan mengemukakan soalan yang menjurus kepada tugasan. Soalan-
soalan adalah berbentuk fakta dan konsep yang merangsang kemahiran berfikir aras
tinggi.Bagi p&p Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Sains Sukan,
penggunaan pembelajaran berasaskan inkuiri memberi peluang kepada murid untuk
mempraktikkan kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat keputusan.

Inkuiri dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Inkuiri merupakan pendekatan berpusatkan murid. Pendekatan ini merangsang sifat
ingin tahu dalam diri murid sehingga membawa naluri ingin menyiasat bagi mencari
jawapan atau penyelesaian sesuatu persoalan.
TMK merupakan mata Pelajaran berorientasikan projek. Pengetahuan, kemahiran
dan nilai TMK dapat diperlihatkan melalui aktiviti projek. Sebagai contoh dalam projek
multimedia sekolah rendah, murid perlu berdepan dengan pelbagai format fail bagi
audio, grafik juga video. Melalui pengetahuan tentang saiz fail dan kesesuaian aplikasi
yang digunakan murid perlu meneroka untuk mencari jawapan bagi pilihan terbaik.
Manakala dalam mata Pelajaran Sains Komputer sekolah menengah, murid perlu
menzahirkan algoritma bagi setiap atur cara yang dibangunkan. Pengetahuan dalam
kemahiran pemikiran komputasional sebagai contoh kemahiran logik dapat membantu
murid untuk meneroka dan mencuba pelbagai penyelesaian bagi menghasilkan algorit-
ma penyelesaian yang cekap dan berkesan.

22
CONTOH
RANCANGAN
PELAJARAN
HARIAN
(RPH)

23
Contoh RPH Mata Pelajaran
Teknologi Maklumat Komunikasi KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran & TMK Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 4 AMANAH
Tema/Topik/Modul: Eksplorasi Multimedia
Masa: 60 MINIT
Standard 3.3 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tidak
Pembelajaran: linear.
Objektif Di akhir pembelajaran murid dapat menghasilkan papan cerita untuk bahan multimedia.
Pembelajaran:
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Kreativiti
Kerjasama
Bahan Bantu Belajar: 1. Kertas saiz A4
2. Pen Marker
3. Template Storyboard *computing without computer
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Pengenalan- a. Murid menulis cerita yang ingin mereka sampaikan Murid hanya menulis isi penting cerita
Engagement dalam bentuk nota ringkas. mereka
(10 minit) b. Murid menukar cerita tersebut (nota) ke dalam bentuk
grafik dan simbol. Cerita tersebut dilakar dalam satu
c. Murid berkongsi cerita dengan rakan di dalam kertas
kumpulan masing-masing.

Penerokaan- Permainan Cara permaianan:
Explore 1. Murid pertama menulis satu
(20 minit) a. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. perkataan sahaja di dalam kertas
b. Murid pertama diberi sehelai kertas kosong. 1. Murid kedua dan seterusnya
c. Murid diterangkan cara permainan: Setiap orang memilih satu perkataan juga untuk
diminta menulis satu patah perkataan bagi ditulis bagi menyambung dan
melengkapkan cerita. membentuk ayat lengkap
a. Masa yang diberi ialah 5 minit 2. Dalam masa yang ditetapkan
b. Murid diminta menilai kembali cerita yang telah murid harus berlumba
lengkap direka berdasarkan permainan ini. melengkapkan cerita dengan
kreatif
Papan Cerita

a. Murid diberi satu contoh papan cerita kosong dan satu
contoh papan cerita yang telah diisi. Papan cerita contoh adalah papan
b. Murid diminta berbincang dalam kumpulan mengenai cerita yang telah lengkap semua
contoh papan cerita yang diberi dan diminta untuk elemen wajib bagi sesebuah papan
cuba menghasilkan satu papan cerita berdasarkan cerita
contoh diberi.
c. Murid bersoal jawab dengan guru dan membuat
penambahbaikan terhadap papan cerita yang
dihasilkan (satu sahaja).

24
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

a. Murid mempersembahkan papan cerita yang lengkap Satu template papan cerita kumpulan
Penerangan- di hadapan kelas. telah berjaya dihasilkan
Explain b. Murid memberi justifikasi latar, watak dan fitur-fitur
(15 minit) yang dipilih.

Pengembangan/ a. Murid berkongsi pengalaman semasa proses Sekurang-kurangnya 5 papan cerita
Aplikasi- pembinaan papan cerita. berjaya dihasilkan bagi melengkap-
Elaborate a. Berdasarkan template kumpulan, setiap murid kan cerita
(10 minit) membina papan cerita berdasarkan segmen cerita
yang dibahagikan kepada ahli.

Pentaksiran- a. Papan cerita yang dihasilkan oleh murid dinilai oleh Murid menilai murid
Evaluate guru berdasarkan standard pembelajaran. Guru menilai murid
(5 minit) b. Murid diminta untuk memberi cadangan
penambahbaikan terhadap papan cerita rakan-rakan
yang lain.

Tajuk Cerita:…………………………………………………………………. Babak :……/……..

25
Rajah 1: Contoh Papan Cerita Murid

26
Contoh RPH Mata Pelajaran
Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran & PENDIDIKAN JASMANI Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 4 AMANAH
Tema/Topik/Modul: Gimnastik Asas - Kawalan Badan dan Sokongan
Masa: 30 MINIT dalam 2 sesi
Standard 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di
Pembelajaran: atas bangku gimnastik.
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
Objektif Murid boleh melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan
Pembelajaran: kecil di atas bangku gimnastik.
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Kreativiti dan inovasi dan sikap keusahawanan
Bahan Bantu Belajar: Bangku gimnastik
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Memahami 1. Guru memberi tugasan kepada murid dalam kumpulan  Murid dibimbing oleh guru
kecil. melalui soalan.
(Pelibatan &
Tugasan: Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak
Penerokaan)
sokongan dalam kumpulan kecil atas bangku
gimnastik.  Murid mengenal pasti tugasan
yang diberi oleh guru.
(Masa 5 minit)
2. Murid meneroka bahagian badan yang
boleh dijadikan tapak sokongan.
Guru mengemukakan soalan::  Murid mengenal pasti
Anggota badan manakah yang boleh digunakan untuk kemahiran gimnastik yang
dijadikan tapak sokongan? perlu dikuasai.

3.Murid meneroka prinsip luas tapak sokongan dan
kawalan badan. Guru mengemukakan soalan berikut:
Adakah luas tapak sokongan memberi kesan
terhadap kestabilan? Mengapa?
Bagaimanakah cara kamu mengekalkan imbangan?

4. Murid juga bertanya pada diri sendiri atau guru dengan
soalan berikut:
Bagaimana saya mengawal imbangan di atas bangku
gimnastik?
Apakah tapak sokongan yang boleh digunakan?
Bagaimana saya melakukan aktiviti tersebut dengan
selamat?

27
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Merancang 1. Murid dalam kumpulan kecil.  Murid menganalisis dan
menilai maklumat.
(Pengembangan
2. Murid dalam kumpulan berbincang bagi merancang
& Penerangan)
tugasan yang diberi berdasarkan soalan-soalan  Murid menentukan imbangan,
berikut: tapak sokongan, dan susun
Apakah imbangan yang boleh kamu lakukan? atur bangku yang akan
(Masa: 10 minit)
Berapa tapak sokongan yang kamu boleh lakukan? digunakan.
Apakah imbangan yang paling stabil dilakukan di atas
bangku gimnastik secara berkumpulan?
Berapakah bilangan bangku gimnastik yang akan  Murid merancang aktiviti
digunakan? berdasarkan keputusan
perbincangan.
3. Berdasarkan hasil perbincangan, murid menganalisis
dan mengenal pasti kemahiran imbangan yang sesuai
dan boleh dilakukan dalam kumpulan berpandukan  Mencuba melakukan imbangan di
soalan berikut: atas lantai dan bangku gimnastik
secara berkumpulan.
Apakah imbangan dengan pelbagai tapak sokongan
yang sesuai dilakukan secara berkumpulan?
Bagaimanakah cara kamu menentukan kedudukan
setiap ahli kumpulan dalam melakukan imbangan
pelbagai tapak sokongan secara berkumpulan di
atas bangku gimnastik?
Apakah cara kamu mengatasi masalah ahli kumpulan
yang tidak boleh mengawal imbangan ditempat
tinggi?
Bagaimakah susunan bangku gimnastik untuk
melakukan imbangan kumpulan?

4. Murid mencuba dan meneroka imbangan yang telah
dirancang di atas lantai dan bangku gimnastik secara
berkumpulan.

5. Guru mengemukakan soalanberikut semasa murid
meneroka:
Apakah faktor yang menyebabkan kumpulan kamu
gagal mengawal imbangan?
Apakah alternatif bagi mengatasi masalah yang kamu
hadapi?

Fasa 3 1. Murid dalam kumpulan melakukan persembahan.  Melakukan persembahan yang
telah dirancang.
Melakukan
2. Setiap kumpulan mempersembahkan imbangan yang
(Pengembangan telah dirancang di atas bangku gimnastik secara
& Penilaian) berkumpulan dalam masa yang ditetapkan.  Murid menilai persembahan
kumpulan.
3. Setiap kumpulan akan membuat penilaian terhadap
(Masa: 10 minit) kumpulan yang melakukan persembahan secara
bergilir-gilir.

28
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Membuat 1. Guru membimbing murid membuat refleksi dan  Murid dibimbing oleh guru
Refleksi penambahbaikan dalam merancang aktiviti. untuk membuat justifikasi yang
betul.
2. Semasa membimbing, guru mengemukakan soalan-
(Masa: 5 minit) soalan:
Apakah peranan setiap ahli kumpulan semasa  Murid membuat
melakukan aktiviti? penambahbaikan berdasarkan
Apakah kekuatan dan kelemahan kumpulan yang persembahan kumpulan.
kamu nilai?
Apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan?  Membincangkan implikasi
Apakah kesan aktiviti yang dipelajari menyumbang ke aktiviti ini kepada kecergasan
arah amalan gaya hidup sihat? dan kesihatan diri.

3. Murid mengemukakan soalan berikut semasa
membuat refleksi:
Apakah yang membantu saya untuk melakukan
imbangan di atas bangku gimnastik.
Apakah kemahiran yang telah saya kuasai dan
pelajari dalam sesi p&p pada hari ini?
Apakah peranan setiap rakan saya semasa melakukan
persembahan dalam kumpulan?

29
Contoh RPH Mata Pelajaran
Pendidikan Jasmani KSSM Tingkatan 1

Mata Pelajaran & PENDIDIKAN JASMANI Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TINGKATAN 1 AKTIF
Tema/Topik/Modul: Rekreasi dan Kesengggangan - Kemahiran Aktiviti Tali Aras Rendah
Masa: 60 MINIT
Standard 1.8.1 Melakukan aktiviti tali aras rendah (low element course) seperti spider-web,
Pembelajaran: alligator swamp, dan giant finger secara berkumpulan.
2.8.1 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan semasa melakukan aktiviti tali aras
rendah.
5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produktif dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti
fizikal.
Objektif Murid boleh melakukan aktiviti tali aras rendah (low element course) seperti spider-web,
Pembelajaran: alligator swamp, dan giant finger secara berkumpulan berdasarkan strategi yang telah
dirancang.
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Kreativiti dan inovasi serta semangat keusahawanan (berusaha hingga berjaya)
Bahan Bantu Belajar: Tiang kayu, tali, kayu sepanjang 6 kaki (kayu 3”x 2”), gelung, dan kayu atau rotan
sepanjang 1”.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Memahami 1. Guru memberi tugasan kepada murid dalam kumpulan  Murid mengenal pasti tugasan
(Pelibatan & kecil. yang diberi oleh guru.
Penerokaan) Tugasan: Melakukan aktiviti tali aras rendah (low
(5 minit) element course) seperti spider-web, alligator  Murid mendapatkan maklumat
swamp dan giant finger secara berkumpulan. mengenai halangan yang ber-
bentuk spider-web, alligator
2. Murid meneroka dan mengenal pasti halangan di swamp, dan giant finger melalui
setiap stesen seperti berikut: penerokaan.
a) Stesen 1 spider-web,
b) Stesen 2 alligator swamp, dan  Murid mencatat apa yang telah
c) Stesen 3 giant finger. diperolehi melalui penerokaan.

3. Semasa murid meneroka guru mengemukakan soalan  Murid dibimbing oleh guru melalui
berikut: soalan inkuiri.
a) Namakan halangan tali aras rendah yang telah
kamu temui?
b) Apakah kemahiran yang membolehkan kamu untuk
melepasi halangan tersebut?
c) Bahagian anggota badan manakah yang akan
digunakan terlebih dahulu untuk melepasi
halangan?
d) Bagaimanakah kumpulan kamu bergerak
menggunakan 2 batang kayu yang disediakan?

30
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran
Merancang 1. Murid dalam kumpulan kecil.  Murid menganalisis dan menilai
(Pengembangan) maklumat.
(10 minit) 2. Murid dalam kumpulan berbincang bagi
menyelesaikan tugasan yang diberi berdasarkan  Murid menentukan strategi yang
soalan-soalan berikut: akan digunakan berdasarkan
a. Siapakah yang akan melepasi halangan spider web keputusan perbincangan.
terlebih dahulu? Mengapa?
b. Bagaimakah kamu membantu rakan yang tidak  Murid merancang strategi
berjaya melepasi spider web? melepasi halangan spider-web,
c. Bagaimakah kamu bekerjasama melakukan aktiviti alligator swamp, dan giant finger
alligator swamp? berdasarkan keputusan
d. Apakah strategi kumpulan kamu untuk melepasi perbincangan kumpulan.
setiap halangan aktiviti tali aras rendah?
e. Apakah peranan setiap ahli kumpulan semasa
melaksanakan tugasan di setiap stesen?

3. Murid bertanya pada diri sendiri dengan soalan-soalan
berikut:
a. Lubang manakah yang saya boleh lalui pada
halangan spider web berdasarkan saiz fizikal saya?
b. Bolehkan saya menjadi orang yang pertama atau
terakhir di atas batang kayu dalam halangan
alligator swamp?

4. Berdasarkan hasil perbincangan, murid bekerjasama
dalam kumpulan untuk menganalisis dan mengenal
pasti kemahiran yang sesuai bagi menyelesaikan
tugasan.
Melakukan 1. Murid dalam kumpulan melakukan aktiviti kemahiran  Melakukan aktiviti berhalangan
(Pengembangan tali aras rendah. berdasarkan strategi yang
dan Penilaian) dirancang.
(40 minit) 2. Setiap kumpulan perlu melepasi halangan mengikut
syarat yang ditetapkan di ketiga-tiga stesen.  Peraturan-peraturan aktiviti di-
paparkan di setiap stesen.
3. Kumpulan yang berjaya melepasi halangan dalam ma-
sa yang singkat dikira sebagai pemenang.  Guru menilai aktiviti kumpulan.
Membuat 1. Murid dibimbing untuk membuat refleksi dan penam-  Murid dibimbing oleh guru untuk
Refleksi bahbaikan bagi mencari penyelesaian untuk melepasi membuat justifikasi.
(5 minit) halangan.
 Murid membuat penambahbaikan
2. Semasa membimbing, guru mengemukakan soalan- strategi yang telah dirancang.
soalan berikut:
a. Mengapakah kumpulan kamu mengambil masa  Membincangkan implikasi aktiviti
yang lama untuk melepasi halangan? ini kepada kecergasan dan
b. Apakah kekuatan dan kelemahan kumpulan kamu kesihatan diri.
semasa melakukan aktiviti ini?
c. Apakah penambahbaikan strategi melepasi
halangan di setiap stesen?
d. Apakah kesan aktiviti terhadap amalan gaya hidup
sihat?

3. Murid mengemukakan soalan berikut semasa
membuat refleksi
a. Adakah saya telah memainkan peranan yang betul
semasa melakukan aktiviti di setiap stesen?
b. Apakah yang perlu saya tambahbaik bagi mem-
bolehkan kumpulan melakukan aktiviti dengan lebih
pantas?
c. Apakah kesan aktiviti ini terhadap diri saya dan
kumpulan?
31
32
Contoh RPH Mata Pelajaran
Sains KSSR Tahun 5

Mata Pelajaran & SAINS Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 5
Tema/Topik/Modul:
Masa: 60 MINIT
Standard Memahami kepentingan keseimbangan
Pembelajaran:
Objektif 3.3.1 Menyatakan kemandirian spesies ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan
Pembelajaran: spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan.
3.3.2 Mengenal pasti cara haiwan yang bertelur memastikan kemandirian spesiesnya
seperti:
 Menyembunyikan telur contoh penyu;
 Bertelur banyak contoh ikan, nyamuk, penyu;
 Telur diselaputi lendir contoh katak;
 Mengeram telur contoh ayam, penguin, burung;
 Menjaga telur contoh ular, burung, buaya.
Aktiviti P&P: Set induksi menggunakan kaedah penyoalan berdasarkan situasi yang diberikan.
Pembelajaran menggunakan aktiviti inkuiri berstruktur. (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Semangat keusahawanan
Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu Belajar: Rakaman video atau gambar-gambar sesuai dengan objektif 3.3.2.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran
PENGENALAN
(Engagement) 1. Guru menunjukkan tayangan video atau mengemuka- Respon yang dijangkakan:
(10 minit) kan dua keping gambar berkenaan:
a. penyu sedang menimbus telurnya.  Penyu timbus telur supaya telur
b. ayam sedang mengeram telurnya. tidak diambil oleh manusia.
c. (atau situasi lain yang berkaitan dengan objektif
3.3.2)  Ayam mengeram telur supaya
telurnya menetas.
2. Murid menjana idea tentang situasi yang mereka lihat.
 Telur penyu akan diambil oleh
3. Guru bersoal jawab bersama murid tentang keperluan manusia.
haiwan memastikan kemandirian spesiesnya.
Soalan guru:
a. Mengapakah penyu menimbuskan telurnya?
b. Mengapakah ayam mengeramkan telurnya?
c. Cuba ramalkan apa yang akan berlaku jika penyu
tidak menimbuskan telurnya?

33
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

PENEROKAAN 1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Perkara 4:
(30 minit) Boleh menggunakan internet jika ada
2. Setiap kumpulan akan menjalankan aktiviti kemudahan. Cara lain: penerokaan
berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. melalui pembacaan di pusat sumber,
3. Setiap kumpulan diberikan 3 jenis haiwan. temu bual dengan guru atau orang
yang lebih berpengetahuan, atau
4. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mencari maklumat cara-cara lain yang sesuai.
tentang cara haiwan tersebut memastikan kemandirian
spesiesnya.

PENERANGAN Setiap kumpulan berkongsi maklumat yang diperoleh:
(20 minit) 1. Membentangkan cara-cara haiwan tersebut
memastikan kemandirian spesiesnya.
2. Menjawab soalan yang dikemukakan oleh rakan.
3. Berhujah atau mempertahankan dapatan mereka.

PENTAKSIRAN 1. Murid dibimbing untuk menjelaskan keperluan haiwan
(Penilaian) memastikan kemandirian spesiesnya.
(15 minit)
2. Murid menyiapkan lembaran kerja yang disediakan
(Lampiran).

PENUTUP Murid dibimbing untuk membuat kesimpulan terhadap
(5 minit) keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya
supaya sentiasa terus hidup.

34
35
Contoh RPH Mata Pelajaran
Sains KSSM Tingkatan 2

Mata Pelajaran & SAINS Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TINGKATAN 2
Tema/Topik/Modul: Kestabilan
Masa: 60 MINIT
Standard Memahami kepentingan keseimbangan.
Pembelajaran:
Objektif 1. Mencadangkan kaedah untuk meningkatkan keseimbangan objek
Pembelajaran: 2. Menerangkan dengan contoh tentang aplikasi keseimbangan dalam kehidupan
Aktiviti P&P: Set induksi menggunakan kaedah simulasi. Pembelajaran menggunakan aktiviti
hands-on. (Rujuk jadual di bawah)
EMK: 1. Keusahawanan
2. Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu Belajar: Pita salefon, gunting, pembaris meter, kertas A4, landasan terpampas geseran, kertas
surat khabar.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Pengenalan 1. Murid yang sama jantina diminta untuk berdiri
(10 minit) berhadapan antara satu sama lain. Mereka dinamakan
Murid A dan Murid B.

2. Murid A berdiri dengan keadaan kedua-dua kaki rapat.

3. Murid B diminta menolak Murid A dengan
perlahan.

4. Murid A diminta untuk memilih kedudukan atau cara
berdiri supaya dia berada lebih stabil apabila ditolak.

5. Murid B menolak Murid A lagi.

6. Beberapa pasangan murid dipilih lagi untuk
menunjukkan kesan cara berdiri yang baharu itu ke
atas kestabilan.

7. Murid kemudian diminta menukar peranan.

Soalan:
a) Apa yang boleh kamu katakan tentang aktiviti ini? Murid dibimbing oleh guru melalui
b) Apa yang dapat kamu katakan tentang cara berdiri soalan.
yang baharu bagi Murid A tadi?

36
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran
Penerokaan 1. Murid bekerja dalam kumpulan berempat.
(30 minit)
2. Murid diminta membina menara yang paling tinggi
menggunakan bahan dan peralatan yang disediakan
dalam masa 30 minit.
3. Pada 5 minit yang pertama, murid diminta mereka ben-
tuk menara terbaik yang mereka fikirkan boleh dibina.
Menara yang telah dibina akan diuji kestabilannya di
akhir pembelajaran nanti.
4. Setiap kumpulan dibekalkan dengan 10 helai kertas
surat khabar, tep selofen, gunting dan lembaran kertas
yang mengandungi arahan aktiviti.
Penerangan 1. Di akhir minit ke-30, setiap kumpulan diminta Pertandingan.
(20 minit) menamakan menara, mengukur ketinggian dan Pemenang akan diberi hadiah.
menerangkan dengan ringkas tentang menara Cadangan:
tersebut. - kumpulan yang paling bekerjasama
- pembentang terbaik
2. Kemudian, setiap kumpulan akan menguji kestabilan - lakaran terbaik
menara mereka secara bergilir-gilir. Ujian dilakukan
dengan meletakkan menara tersebut di atas papan
kayu yang satu hujungnya diletak atas meja dan
hujung yang satu lagi ditinggikan 20o dari atas meja.
Jika menara boleh berdiri teguh selama 20 saat,
menara itu dikatakan stabil.
3. Murid melengkap jadual untuk mengumpul data seperti
berikut:

Nama menara Tinggi (cm) Kestabilan
(Ya/Tidak)

Murid dibimbing oleh guru untuk
membuat justifikasi yang betul.

4. Kumpulan yang berjaya membina menara yang paling
stabil perlu berkongsi maklumat dan memberi
justifikasi tentang binaannya.
Pentaksiran 1. Setiap murid diberi lembaran kerja dan diminta Lembaran kerja (Lampiran 1)
(Penilaian) menamakan objek-objek yang stabil di sekeliling Memuat turun video klip “pemegang
(15 minit) mereka. Murid juga diminta memberi justifikasi ke atas botol yang seimbang”.
pilihan mereka itu.
2. Murid berbincang tentang jawapan mereka dan
membuat kesimpulan tentang kepentingan kestabilan
dalam kehidupan.
3. Tayangan video boleh ditunjukkan untuk meningkat-
kan rasa ingin tahu murid tentang aplikasi kestabilan
dan memberi kesedaran kepada murid tentang inovasi
dan kreativiti.
Penutup Murid diminta mencari tiga contoh lain aplikasi kestabilan
(5 minit) dalam kehidupan dan membuat pembentang.

37
Lampiran 1

38
Contoh RPH Mata Pelajaran
Pendidikan Moral KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran & PENDIDIKAN MORAL Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 4 KREATIF
Tema/Topik/Modul: HEMAH TINGGI
SAYA DAN JIRAN
Mengamalkan Adab dalam Pergaulan dengan Jiran
Masa: 60 MINIT
Standard 5.1.1 Menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan jiran.
Pembelajaran: 5.1.2 Menghuraikan kepentingan adab dalam pergaulan dengan jiran.
5.1.3 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan beradab dalam
pergaulan dengan jiran.
5.1.4 Mengamalkan perlakuan beradab dengan jiran.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Pembelajaran: i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga adab dalam pergaulan dengan jiran.
ii. Merumuskan kepentingan beradab dalam pergaulan dengan jiran
iii. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 perasaan apabila mengamalkan adab dalam
pergaulan dengan jiran.
Iv. Menunjukkan perlakuan yang beradab dengan jiran dalam pelbagai situasi.
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Kreativiti dan Inovasi
Bahan Bantu Belajar: Puppet badak, katak, rusa dan burung merpati
Kad situasi; Cerita “Si Badak dan jiran-jirannya” dan lirik lagu “Hidup Berjiran”.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Pelibatan 1. Murid ditunjukkan sebuah kotak dan diminta untuk  Aktiviti 3 & 4 dijalankan serentak
(ENGAGEMENT) meneka gambar binatang yang terdapat di dalam (Guru bercerita sambil menyoal)
kotak dengan memberikan beberapa pembayang
tentang fizikal binatang tersebut.

2. Murid ditunjukkan „puppet‟ badak, katak, rusa dan
burung merpati yang terdapat di dalam kotak
(Lampiran 1).

3. Murid mendengar cerita tentang “Si Badak dan jiran-
jirannya” dengan menggunakan „puppet‟ yang
terdapat dalam kotak tersebut (Lampiran 2)

4. Murid disoal dengan contoh soalan berikut:
a. Apakah watak yang dipilih oleh kamu?
b. Apakah nilai yang boleh kita contohi daripada
watak tersebut?
c. Mengapakah kamu memilih watak ini?
d. Bagaimanakah kamu dapat menerapkan nilai
watak ini dalam kehidupan seharian?
e. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh Si Badak dalam
cerita tersebut?
f. Mengapakah Si Badak berasa gembira walaupun
tidak dapat memancing seekor ikan? Rumuskan.

39
Perkembangan
Aktiviti PdP Catatan/Nota
Pembelajaran

Penerokaan 1. Murid diberikan sekeping kad situasi setiap seorang  KEMAHIRAN PEMIKIRAN
(EXPLORATION) (Lampiran 3). KRITIKAL
2. Murid dalam kumpulan bertiga memahami dan
menilai sama ada perlakuan yang dinyatakan

SITUASI

BERADAB

ALASAN
BERADAB
KURANG
dalam kad situasi tersebut beradab atau
sebaliknya. Murid digalakkan berbincang dalam
kumpulan masing-masing dengan memberikan
alasan.
3. Murid bergilir menampalkan kad situasi sama ada 1
di ruangan BERADAB atau KURANG BERADAB
di papan tulis seperti dalam catatan.
4. Murid berkongsi hasil jawapan dengan kumpulan
lain.
5. Guru menggalakkan murid berfikir berdasarkan
soalan-soalan berikut:
a. Mengapakah kamu menyatakan perlakuan ini
sebagai kurang beradab?
b. Bagaimanakah perlakuan ini boleh diubah
menjadi perlakuan yang beradab?

Penerangan 1. Murid dalam kumpulan yang sama diminta untuk  KEMAHIRAN KREATIVITI
(EXPLANATION) melakonkan situasi yang menunjukkan nilai hemah
tinggi yang biasa mereka lakukan dengan jiran.
Contohnya, adab bersalaman dengan jiran selepas
menziarahi jiran.

2. Murid dalam kumpulan itu menyatakan pendapat
tentang perasaan mereka setelah dapat melakukan
adab tersebut dengan betul.

3. Murid dalam kumpulan lain menerangkan dengan
lebih mendalam mengapa lakonan ini dikatakan
mempunyai nilai hemah tinggi.

Pengembangan 1. Murid masih dalam kumpulan yang sama di minta  PERPADUAN
(ELABORATE) untuk memikirkan dan menjelaskan kepentingan atau
impak bersikap hemah tinggi dalam hidup berjiran
untuk membentuk sesebuah masyarakat yang bersatu
 KEMAHIRAN PEMIKIRAN
KRITIKAL
padu dan harmonis.

2. Murid memikir dan menerangkan cara menerapkan
nilai hemah tinggi sesama jiran dalam kehidupan
seharian.

3. Murid mencipta sebuah lagu berkenaan hemah tinggi
dalam hidup berjiran.
Contoh: Lagu „Hidup Berjiran‟(Rujuk lampiran 4).

4. Murid menyanyikan lagu tersebut mengikut kreativiti
masing-masing.

40
Perkembangan
Aktiviti PdP Catatan/Nota
Pembelajaran

Penilaian Murid diberi lembaran kerja untuk mencungkil kefahaman  AKTIVITI PENILAIAN
(EVALUATION) murid mengikut tahap. (Lampiran 5)

 AKTIVITI PEMULIHAN
(Lampiran 6)

 AKTIVITI PENGAYAAN
(Lampiran 7)

41
42
mukul
Saya me
rmain kucing jira
n
Saya be
i awan di masuki
berada d dengan k mah yang me
Semasa , saya ru
n hadapan sedang kawasan
rumah jira k ke n g
k m a s u jiran ya rumah sa
ya.
tida kan
ik n ya d engan mengada
bil a ra
h a ti. upac
sesuka mian.
pengebu

Saya enyapa
alkan Saya m
k menangg lum g baru
Saya tida nga kasut se
be jiran yan
bu h.
mem e tik e
masuk k . berpinda
n p a n
jiran ta rumah ra
ji
LAMPIRAN 3 me m in ta
n
kebenara a.
a n y
daripad

Saya pergi ke Saya tidak Saya memarahi
rumah jiran Memanggil jiran kerana
dengan jiran saya tidak menjaga Saya menghormati
berpakaian dengan nama anjingnya cara pemakanan Saya tidak
tidur. yang lucu. dengan baik. jiran saya Ah Seng mengejek jiran
yang memakan nasi yang mempunyai
menggunakan kayu kekurangan
penyepit dan fizikal.
mangkuk.

Saya tidak Saya
Saya memasang
membuang mentertawakan
radio dengan
sampah ke anak jiran yang
bunyi yang kuat
dalam kawasan jatuh ke dalam
pada lewat
longkang. Saya sengaja
rumah jiran. malam. Saya membantu
makan di jiran dengan
hadapan jiran harapan
yang sedang mendapatkan
berpuasa. pujian.

43
44
45
Contoh RPH Mata Pelajaran
Pendidikan Muzik KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran & PENDIDIKAN MUZIK Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 4 CEMERLANG
Tema/Topik/Modul: Penghasilan Muzik
Masa: 120 MINIT
Standard Kandungan/ 2.1 Menghasilkan Idea Muzikal
Pembelajaran: 2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi.
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan kesan bunyi yang sesuai untuk
Pembelajaran: mengiringi cerita yang diberi.
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Kreativiti dan Inovasi
Bahan Bantu Belajar: 1. Alat Muzik Perkusi. Contoh: Tamborin, Kayu Tik Tok, Loceng dan kastenet.
2. Perkusi Badan. Contoh: tepuk tangan, tepuk peha, bunyi mulut dan petik jari.
3. Bahan kitar semula. Contoh: kotak, botol plastik,
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Pengenalan 1. Guru meminta murid menghasilkan bunyi Murid meneroka suara mereka untuk
(Engagement) menggunakan suara mereka. menghasilkan bunyi.
(30 minit) Contoh:
 bunyi orang berjalan
 bunyi haiwan
2. Guru bertanya soalan, “Bagaimanakah cara kamu
menghasilkan bunyi orang berjalan?”
3. Guru bertanya soalan, “Selain daripada suara, apakah
cara lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan
bunyi?”
Contoh jawapan murid:
 tepuk tangan
4. Guru bertanya soalan:
 “Apakah bunyi yang sesuai untuk menggambarkan Murid menghasilkan bunyi yang
suasana waktu pagi?” sesuai untuk menggambarkan sua-
 “Bagaimanakah caranya untuk kita menghasilkan sana waktu pagi.
bunyi tersebut.
5. Guru memperdengarkan cerita Pak Abu dan Beruknya.

46
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Penerokaan dan 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diberikan Murid diberikan tugasan.
Penciptaan teks cerita Pak Abu dan Beruknya. Murid diberi (Lampiran 1)
(Explore & tugasan untuk mencipta kesan bunyi yang sesuai
Creating) untuk mengiringi cerita.
(30 minit)
2. Murid di dalam kumpulan membaca dan memahami Murid berbincang dan merancang
teks cerita yang diberi. kesan-kesan bunyi yang sesuai.
Guru merangsang murid untuk menimbulkan
persoalan bagi menyelesaikan masalah dengan
soalan-soalan.
Contoh soalan untuk menggalakkan murid berfikir. Murid meneroka bunyi yang hendak
 Macamana bunyi seekor beruk? dihasilkan dan bagaimanakah
 Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi caranya untuk menghasilkan bunyi
seekor beruk. tersebut.
 Macamana bunyi burung-burung yang sedang
terbang?
 Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi
burung-burung yang sedang terbang?
 Macamana bunyi orang berjalan?
 Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi
orang berjalan?
 Macamana bunyi buah kelapa jatuh?
 Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi
buah kelapa jatuh?

Penciptaan 1. Murid dalam kumpulan berbincang, merancang dan Keputusan perbincangan
(30 minit) menetapkan: aktiviti 1 dicatatkan. (Lampiran 2).
a. ton bunyi yang sesuai untuk mengiringi cerita ber-
dasarkan penerokaan yang telah dibuat.
b. kesudahan cerita ini.

2. Untuk sesi latihan, murid di dalam kumpulan Keputusan perbincangan
merancang tugasan setiap ahli kumpulan: aktiviti 2 dicatatkan. (Lampiran 3).
a. Pencerita
b. Pemuzik untuk menghasilkan kesan bunyi
c. Pelakon bagi watak-watak yang sesuai dalam cerita

Persembahan Setiap kumpulan mempersembahkan karya kumpulan
(20 minit) masing-masing.

PENUTUP Berbincang tentang apa yang telah dipelajari menerusi
(Reflection/ aktiviti yang telah dijalankan.
Assesment)
(10 minit) Contoh soalan:
Mengapakah kesan bunyi penting dalam sesuatu cerita.

47
Lampiran 1

Lampiran 2

n3
pira
Lam

48
Contoh RPH Mata Pelajaran
Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 1

Mata Pelajaran & PENDIDIKAN MUZIK Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TINGKATAN 1 ZAMRUD
Tema/Topik/Modul: Apresiasi Muzik
Masa: 60 MINIT
Standard Kandungan/ 4.1 Menghayati Muzik daripada pelbagai genre
Pembelajaran: 4.1.1 Memberi ulasan tentang Muzik Malaysia yang didengar atau ditonton dari
aspek:
 genre muzik
 alat muzik
 fungsi muzik
 cara persembahan
 latar belakang muzik
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan secara ringkas satu genre muzik
Pembelajaran: Malaysia dari aspek alat muzik, fungsi muzik, cara persembahan dan latar belakang
muzik tersebut.
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK:
Bahan Bantu Belajar: Audio lagu, video, lembaran kerja, bahan pada stesen A, B dan C, pen marker dan
kertas mahjung.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran
Pengenalan Murid mendengar 2 buah lagu dan dikehendaki BBB
(Engagement) mengecam genre muzik tersebut. Audio
(5 minit)  Lagu Tradisional Pasir Roboh
Soalan:
 Lagu Popular
 Adakah genre muzik yang kamu dengar tadi, lagu
tradisional atau bukan tradisional?
 Mengapa kamu mengatakan demikian?
Penerokaan 1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan setiap Guru menyediakan 3 stesen A,B dan
(Explore) kumpulan akan menerima tugasan mereka. (Lampiran C yang mengandungi maklumat
(15 minit) 1 dan 2) berikut:

Contoh Soalan: Stesen A:
Kumpulan anda dikehendaki membuat kajian berkaitan Video persembahan
Muzik Malaysia dan membentangkan hasil kajian Nama ensembel
tersebut. Genre muzik
Setiap kumpulan akan membuat kajian ensembel muzik
yang berbeza. Stesen B:
Contoh: Dondang Sayang, Ghazal, Cak Lempong Sejarah latar belakang
Fungsi ensembel
2. Murid dalam setiap kumpulan akan merancang
bagaimana untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Stesen C:
Alat-alat muzik
3. Untuk mendapatkan maklumat, setiap kumpulan perlu Pengklasifikasian alat berdasarkan
bergerak dari stesen ke stesen. Murid boleh memu- Sach-Hombostel
lakan pencarian maklumat dari mana-mana stesen A,
B atau C.

49
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Penerangan 1. Murid dalam setiap kumpulan akan berbincang dan Video persembahan ensembel yang
(Explain) merumuskan hasil kajian mereka. dikaji.
(20 minit)
2. Murid membentangkan dapatan yang mereka telah
diperolehi.

Pentaksiran Murid dikehendaki: Guru membantu murid untuk menam-
(Evaluate) bahkan kefahaman tentang genre
(15 minit) a. Menyenaraikan alat-alat muzik dalam yang terdapat Muzik Malaysia dengan mengemuka-
dalam ensembel Dondang Sayang, Ghazal dan Cak kan latihan.
Lempong.
b. Menyatakan fungsi muzik, latar belakang muzik dan
cara persembahan sesuatu ensembel serta mengapa
ianya dipersembahkan sedemikian.

Penutup Kumpulan diminta menjalankan satu kajian ringkas dan
(5 minit) membentangkan kajian tersebut.

Contoh soalan:
Kumpulan anda dikehendaki membuat kajian dan mem-
bentangkan satu genre Muzik Malaysia. Kajian adalah
dari aspek alat muzik, fungsi muzik, cara persembahan
dan latar belakang muzik tersebut. Anda juga
dikehendakki mengenal pasti identiti utama muzik terse-
but serta mengaitkannya dalam konteks budaya dan
masyarakat.

Lampiran 1

50
Lampiran 2

51
Contoh RPH Mata Pelajaran
Sejarah KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran & SEJARAH Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 4 EXORA
Tema/Topik/Modul: Zaman Prasejarah: Sejarah Awal Negara / Zaman Prasejarah
Masa: 60 MINIT
Standard Kandungan/ 3.1 Kehidupan Manusia Prasejarah.
Pembelajaran: 3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat Prasejarah.
K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
Pembelajaran: 1. Menyenaraikan tiga alatan yang dicipta oleh manusia Prasejarah.
2. Menerangkan dua kegunaan bagi tiga alatan yang dicipta oleh manusia Prasejarah.
3. Merumuskan sikap manusia dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan.
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Nilai:
Perkongsian Sejarah
 Berbangga dengan asal usul negara
 Memelihara warisan negara
Kemahiran Pemikiran Sejarah
Memahami Kronologi
 Susunan masa
Meneroka Bukti
 Signifikan bukti
 Kreativiti & Inovasi
 Keusahawanan
Bahan Bantu Belajar: Gunting, tukul besi, pemetik api, gambar alatan manusia Prasejarah, gambar dan kad
manila.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Pengenalan 1. Murid ditunjukkan alatan yang digunakan pada masa Langkah 1
Engagement kini dan bersoal jawab dengan guru. Murid dibimbing oleh guru untuk
(5 minit) Membina hipotesis
2. Murid diberi permasalahan tentang alatan pada masa
kini yang dikatakan mengalami evolusi daripada alatan EMK - (Keusahawanan)
zaman Prasejarah dan diminta membuktikan permasa-
lahan tersebut. Murid dibimbing guru melalui soalan

Contoh Soalan:
a) Apa yang boleh kamu terangkan tentang alatan ini?
b) Mengapakah alatan ini digunakan dalam kehidupan
manusia prasejarah?
c) Bagaimana manusia prasejarah mencipta peralatan
ini?

52
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran
Penerokaan 1. Murid mencari gambar alatan zaman Prasejarah me- Langkah 2
(Exploration) lalui kajian perpustakaan, internet atau rujukan buku  Menguji hipotesis
(25 minit) teks.
(kerja rumah telah dimaklumkan oleh guru)  Dimensi Kewarganegaraan
 Berbangga dengan asal usul
2. Murid bekerja dalam kumpulan berenam. negara
3. Murid diminta mengunting gambar yang dibawa.  KPS
4. Murid diminta menamakan alatan yang digunakan  Meneroka Bukti (Signifikan
oleh manusia zaman Prasejarah dan kegunaannya bukti)
dan menampalkan lembaran kerja yang disediakan.  KBAT - (Mengaplikasi)
Contoh Soalan
 EMK - (Kreativiti dan Inovasi)
a) Mengapa anda memilih fosil ini?
b) Bagaimana anda boleh membuktikan peralatan
dapat membantu manusia Prasejarah menjalankan
kelangsungan hidup?
c) Benarkah peralatan ini wujud pada zaman Prase-
jarah?

Penerangan 1. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja.  Dimensi Kewarganegaraan
(Explanation)  Memelihara warisan negara
(20 minit) 2. Kumpulan yang berjaya melengkapkan jawapan
dengan tepat perlu berkongsi maklumat kepada kum-  KBAT - (Menganalisa)
pulan lain.
 Cadangan:
3. Kumpulan lain mengumpul maklumat dari kumpulan  kumpulan yang berjaya
yang berjaya memberi jawapan dengan tepat. melengkapkan jawapan
dengan tepat akan diberi
hadiah.

Pengembangan 1. Murid merumus tentang bukti alatan yang digunakan  Dimensi Kewarganegaraan
(Elaboration) pada zaman kini yang dikatakan mengalami evolusi  Berbangga dengan asal usul
(15 minit) daripada alatan yang digunakan pada zaman negara
Prasejarah.
 KPS
2. Tayangan video boleh ditunjukkan untuk meningkat-  (membanding beza)
kan kefahaman murid tentang alatan masa dahulu se-
hingga kini yang mengalami evolusi.  KBAT - (Menilai)
Contoh Soalan:  EMK - (Kreativiti dan Inovasi)
a) Apakah yang anda tahu tentang perkembangan
evolusi peralatan?  Memuat turun video
b) Mengapakah anda fikir evolusi ini berlaku? klip.”Masterchef survival “
c) Ramalkan peralatan yang anda lihat pada 50 tahun
akan datang.

Penilaian Murid diminta merumus tentang bukti alatan yang
(Evaluation) digunakan pada zaman kini yang dikatakan mengalami
(5 minit) evolusi daripada alatan yang digunakan pada zaman
Prasejarah

Contoh soalan:
a) Mengapa anda fikir peralatan ini mengalami evolusi?
b) Apakah kesannya pada manusia apabila evolusi ini
berlaku?
c) Apakah bukti yang menjadi ukuran evolusi ini memba-
wa kesan dalam kehidupan manusia?

53
54
55
Contoh RPH Mata Pelajaran
Sejarah KSSM Tingkatan 1

Mata Pelajaran & SEJARAH Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TINGKATAN 1 AZALEA
Tema/Topik/Modul: Pengenalan Ilmu Sejarah
Masa: 60 MINIT
Standard Kandungan/ 1.1 Pengenalan Ilmu Sejarah
Pembelajaran: 1.1.4 Membincangkan sumber sejarah
1.1.5 Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah
K1.1.10 Menjana idea cara memelihara warisan negara kita
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
Pembelajaran: 1. Menyenaraikan dua sumber sejarah.
2. Menghuraikan tiga kaedah penyelidikan sejarah.
3. Mengemukakan pendapat tentang cara memelihara warisan negara kita.
Aktiviti P&P: (Rujuk jadual di bawah)
EMK: Nilai:
 Perkongsian Sejarah (Memelihara warisan negara)
 Perkongsian Masa Depan (Mengekalkan warisan negara)

 Kemahiran Pemikiran Sejarah
 Memahami Kronologi (Elemen asas sejarah)
 Meneroka Bukti (Signifikan bukti, Mencari sumber)
 Kemahiran Interpretasi (Perbandingan masa lalu)

 Kreativiti & Inovasi
 TMK
Bahan Bantu Belajar: Capaian internet, komputer, projektor LCD, kertas sebak dan buku nota (buku catatan)
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran

Pengenalan 1. Murid menonton sedutan filem The Mummy : Tomb of Langkah 1
Engagement The Dragon Emperor. Menentukan masalah
(5 minit)
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan sedutan Langkah 2
filem tersebut. Membina hipotesis

3. Murid mengaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran KPS
dengan bimbingan guru.  Memahami Kronologi (Elemen
asas sejarah)
Soalan:
 Apakah yang kamu tahu tentang filem ini? EMK - (Keusahawanan, TMK)
 Di negara manakah yang menjadi lokasi dalam filem
ini? Memuat turut video klip The Mummy :
 Apakah bahan-bahan sejarah yang anda lihat dalam Tomb of The Dragon Emperor.
filem ini?

56
Perkembangan
Aktiviti p&p Catatan/Nota
Pembelajaran
Penerokaan 1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Langkah 3
(Exploration) Menguji hipotesis
(25 minit) 2. Murid mencari maklumat melalui kajian perpustakaan,
kajian internet atau rujukan buku teks tentang sumber KPS
sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah.  Meneroka Bukti (Signifikan bukti,
3. Murid menganalisis maklumat yang diperoleh dan mencari sumber)
menterjemah hasil dapatan ke dalam bentuk peta
pemikiran i-Think. KBAT (Menganalisis)

Contoh soalan:
a) Apakah yang dikatakan sumber pertama dan sumber
kedua?
b) Apakah kaedah penyelidikan sejarah?
c) Bagaimanakan untuk membezakan sumber pertama
dan sumber kedua?
d) Apakah kepentingan sumber dalam penyelidikan se-
jarah?

Penerangan 1. Murid secara berkumpulan membuat pembentangan Langkah 3
(Explanation) tentang sumber sejarah dan kaedah penyelidikan se- Menguji hipotesis
(20 minit) jarah.
Dimensi Kewarganegaraan
2. Murid daripada kumpulan lain memberi perhatian dan  Perkongsian Masa Depan
membuat catatan. (Mengekalkan warisan negara)
3. Murid dari kumpulan yang lain bersoal jawab dengan
kumpulan yang membentang. KPS - Memahami Kronologi (Elemen
asas sejarah)
4. Murid diberi lembaran kerja tentang cara memelihara
warisan negara KBAT (mengaplikasi)

ENT (Keusahawanan)
Pengembangan 1. Murid diberi lembaran kerja tentang cara memelihara KPS
(Elaboration) warisan negara  Kemahiran Interpretasi
(15 minit) (Perbandingan masa lalu)
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai aktiviti
yang telah dilaksanakan. KBAT - (Menganalisis)
3. Murid mendengar ulasan guru tentang aktiviti pada
hari ini. EMK - (Keusahawanan)

Contoh soalan:
a) Apakah cadangan atau pandangan anda dalam me-
melihara sumber sejarah sebagai warisan negara?
b) Sebagai generasi muda, mengapa kita perlu menga-
malkan sikap ambil tahu dan menghargai warisan
negara?
c) Apakah yang akan terjadi sekiranya warisan ini terbiar
dan pupus?

Penilaian Murid diminta merumus kepentingan sumber dan kaedah Dimensi Kewarganegaraan
(Evaluation) penyelidikan dalam disiplin ilmu sejarah  Berbangga dengan warisan
(5 minit) negara
Contoh soalan:
a) Mengapa anda fikir kesahihan dan ketepatan sumber KPS - (membanding beza)
sejarah penting apabila membuat kaijan?
b) Apakah yang boleh dibuktikan melalui kaedah KBAT (Menilai)
penyelidikan sejarah?
c) Apakah kesan bila sumber sejarah disalahguna? EMK - (Kreativiti dan Inovasi)

57
58
59
Contoh RPH Mata Pelajaran
Pendidikan Islam KSSR Tahun 4

60
Mata Pelajaran & PENDIDIKAN ISLAM Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 4 BESTARI
Tema/Topik/Modul: Adab Berjiran (1)
Masa: 60 MINIT
Standard Kandungan/ 6.2 Memahami dan mengamalkan konsep asas adab berjiran.
Pembelajaran: 6.2.1 Menerangkan erti jiran.
6.2.2 Melakukan simulasi adab berjiran.
6.2.5 Mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
Pembelajaran: 1. Menerangkan erti jiran.
2. Menyatakan hukum mengamalkan adab berjiran.
3. Mengumpul data dan maklumat tentang adab-adab berjiran yang kerap
dilaksanakan melalui contoh-contoh adab yang diamalkan.
4. Mengaplikasi adab berjiran berdasarkan situasi.
5. Menganalisis adab-adab berjiran yang diamalkan dalam kehidupan.
Aktiviti P&P: 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk sesi perbincangan dan
pembentangan.
2. Murid menganalisis dan berbincang berdasarkan paparan dalil adab berjiran.
3. Mengumpul data dan maklumat tentang adab-adab berjiran yang kerap
dilaksanakan melalui contoh-contoh adab yang diamalkan.
4. Permainan Fan & Pick untuk simulasi dan aplikasi adab berjiran mengikut situasi.
EMK:
Bahan Bantu Belajar: 1. Paparan slaid : Dalil adab berjiran.
2. Bahan untuk membina kad arahan permainan Fan & Pick.
3. Lembaran kerja.
4. Lampiran pengumpulan data.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

Mata Pelajaran & PENDIDIKAN ISLAM Kelas:
Bilangan Murid: 30 orang TAHUN 4 BESTARI
Tema/Topik/Modul: Adab Berjiran (2)
Masa: 60 MINIT
Standard Kandungan/ 6.2 Memahami dan mengamalkan konsep asas adab berjiran.
Pembelajaran: 6.2.2 Menerangkan erti jiran.
6.2.3 Menganalisis hikmah beradab dengan jiran.
6.2.4 Menganalisis akibat mengabaikan adab berjiran.
6.2.5 Mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
Pembelajaran: 1. Menyenaraikan 4 adab-adab berjiran dengan betul.
2. Menganalisis 3 akibat mengabaikan adab berjiran.
3. Mencadangkan 3 tindakan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kesan buruk
pengabaian adab berjiran.
4. Menghuraikan 3 kepentingan beradab dengan jiran.
5. Mencadangkan 3 tindakan untuk mengekalkan perpaduan dan keamanan dalam
kehidupan berjiran.
Aktiviti P&P: 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk sesi perbincangan dan
pembentangan.
2. Setiap kumpulan menganalisis dan berbincang berdasarkan situasi yang diberikan
oleh guru.
3. Menyediakan kad resolusi pengamalan adab berjiran untuk perpaduan dan
keamanan.
EMK:
Bahan Bantu Belajar: 1. Lembaran kerja.
2. Lampiran pelabagai situasi.
3. Peralatan kad resolusi adab.
Penilaian: (Diisi selepas p&p)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)

61
Contoh Modul Pembelajaran Berasaskan Inkuri
dalam mata pelajaran Pendidikan Islam KSSR Tahun 4

62
63
Contoh RPH Mata Pelajaran
Matematik (Sekolah Menengah)

Matematik: Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) - Minuman Kegemaranku

Inkuiri Terbimbing: Isu ditentukan oleh guru. Murid menentukan kaedah penerokaan dan
memerlukan bimbingan guru.

Catatan/
Fasa Cadangan Prosedur Menjalankan PBM
Nota

Pelibatan  Bentukkan kumpulan yang terdiri daripada 4 – 6 murid.
(Engagement)
Cadangan masa:  Edarkan lembaran “Murid” kepada setiap murid.
(guna waktu  Murid baca dan cuba fahamkan masalah yang diberi.

Model Inkuiri 5E – Penglibatan & Penilaian
P&P):
1 jam/2 waktu  Murid diminta mengulas tentang pemahaman mereka selepas membaca
masalah tersebut.
 Berdasarkan ulasan murid, guru membincangkan kandungan matematik, proses/
pemikiran dan kemahiran yang terlibat serta sumber yang boleh digunakan.
 Akhir sekali, setiap kumpulan mengisi lajur pertama pada templat pembelajaran
masing-masing.
 Guru semak dan memastikan pengisian lajur pertama betul dan dapat membantu
murid menyelesaikan masalah.
 Maklumkan murid bahawa tempoh 7 hari bermula selepas lajur pertama diisi.
Jadual seperti Gantt Chart boleh diperkenalkan untuk membantu murid
menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan.

 Nasihatkan setiap kumpulan supaya membincang dan melengkapkan lajur
kedua, ketiga dan keempat pada templat pembelajaran dengan secepat yang
mungkin dan hantar untuk dibincangkan bersama guru sebelum tindakan
diambil.
Penerokaan & Penilaian

Penerokaan  Setiap kumpulan mula melaksanakan tugasan (misalnya mengumpul maklumat/
(Exploration) data, mereka bentuk pembungkus, menyediakan kertas kerja/PowerPoint dan
Model Inkuiri 5E –

Masa: 7 hari menyiapkan model) berdasarkan templat pembelajaran yang telah disediakan.
Nota: Murid digalakkan mendapat bimbingan guru, jika perlu, semasa
melaksanakan perancangan mereka dalam templat pembelajaran. Bimbingan guru
boleh berlaku semasa atau di luar waktu p&p matematik. Keseluruhan fasa ini perlu
dilengkapkan dalam tempoh 7 hari persekolahan seperti yang dinyatakan dalam
masalah.
– Penerangan &
Model Inkuiri 5E

Penerangan  Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja masing-masing.
Penilaian

(Explanation)  Peruntukkan masa untuk sesi soal jawab/perbincangan (antara guru dan murid
Cadangan masa dengan kumpulan yang membentang)
P&P:
1½ jam/2 waktu

64
Catatan/
Fasa Cadangan Prosedur Menjalankan PBM
Nota

Pengembangan &
Model Inkuiri 5E –
Pengembangan  Bincangkan cara menentukan luas bentangan minimum dan kepentingan

Penilaian
(Elaboration) pengetahuan ini dalam kehidupan harian seperti menjimatkan kos. Di samping
Cadangan masa ini, guru boleh juga membincangkan bahan yang digunakan untuk pembungkus
P&P: seperti kertas atau plastik dari aspek mesra alam.
1 jam/1 waktu

Penilaian Penilaian berlaku di semua fasa, iaitu Penglibatan, Penerokaan, Penerangan dan

Model Inkuiri 5E –
(Evaluation) Pengembangan.

Penilaian
Nota: Gunakan borang penilaian yang disediakan.
i. Guru menilai hasil kerja setiap kumpulan
ii. Guru menilai setiap murid dalam kumpulan
iii. Setiap kumpulan menilai kumpulan lain
iv. Setiap murid menilai diri sendiri dan ahli kumpulan

65
66
67
68
69
RUJUKAN

Alberta Learning.(2004).Focus on Inquiry. A Teacher‟s Guideto
Implementing Inquiry-based Learning

Baker E. et.al (2011). Project-Based Learning Model, Relevant Learning for
the 21st Century

Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J.C.,
Westbrook, A. & Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model:
Origin and Effectiveness

Carin, A.A. & Sund, R.B. (1971). Developing question techniques: A self
concept approaches. Columbus, OH: Charles E. Merrils.

Colburn, A. (2000). An Inquiry Primer. Science Scope. March: 42-44

Galileo Educational Network. (2004) What is Inquiry? Inquiry & ICT.

Herron, M.D. (1971). The Nature of Scientific Inquiry, School review, 79 (2),
m.s. 171-212.

New Designs for Elementary School Science and Health (BSCS,1989)

Shulman, L. S. (1968). Psychological Controversies in Teaching of
Science and Mathematics. The Science Teacher.35(1):34-39

70
SIDANG PENERBITAN PANDUAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
INKUIRI
PENASIHAT
Dr. Sariah binti Abd Jalil
Penasihat :
Pengarah BPK
Datin Dr. Ng Soo Boon
Pengerusi :
Timbalan Pengarah (STEM)
Dr. A‟Azmi bin Shahri
Penyelaras :
Ketua Sektor Dasar dan Penyelidikan
Baharin bin Yahaya
Ketua Editor :
Sektor Dasar dan Penyelidikan
Editor : Mohamad Zulfadli Mohamad Isa @ Azmi
Siti Bahijah Bakhtiar
Sektor Dasar dan Penyelidikan
Susun Atur & Grafik : Mior Syazril Mohamed Sapawi
Sektor Pendidikan Islam
AHLI PANEL
1 Nor „Aidah Nordin Sektor Sains dan Matematik
2 Wong Sui Yong Sektor Sains dan Matematik
3 Lanita Md Yusof Sektor Sains dan Matematik
4 Nor Azza Ibrahim Sektor Pendidikan Islam
5 Arni Suharti Mohamed Yassin Sektor Pendidikan Islam
6 Muhammad Nasir Darman Sektor Kesenian dan Kesihatan
7 Kamariah Mohd Yassin Sektor Kesenian dan Kesihatan
8 Faridah Ramly Sektor Kesenian dan Kesihatan
9 Rahayu Jaapar Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional
10 Abdul Hamid Mohd Yunus Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional
11 Adam Othman Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional
12 Arni Zainir Sektor Bahasa dan Kesusasteraan
13 Dr. Quek Weng Kim Sektor Bahasa dan Kesusasteraan
14 Mohamad Shuhaimi Sabarudin Sektor Bahasa dan Kesusasteraan
15 Mash Manjawani Mat Sektor Inovasi dan Teknologi Maklumat Komunikasi
16 Abd Rahman Ismail Sektor Inovasi dan Teknologi Maklumat Komunikasi
17 Umi Salmah Abd Manaf Sektor Sains Sosial
18 Mohd Kamal Hj. Abdullah Sektor Sains Sosial
19 Azmarina Abdul Samad Sektor Sains Sosial
20 Velusamy a/l Kuppusamy Sektor Sains Sosial
21 Wan Maziani Wan Mohamad Sektor Pendidikan Khas
22 Oliza Omar Sektor Pendidikan Khas
24 Mohd Rafi Abd. Latif Sektor Pendidikan Khas
24 Tajul Effandy Hassan Sektor Prasekolah 71
26 Harulnizam Abd Rahman Sektor Dasar dan Penyelidikan

Related Interests