Verslag snuffelstage

1. De school

De schakel – Hoboken

2. OKAN klas

2.1 Welke groepen krijgen OKAN? Hoe zijn deze groepen ingedeeld? Uit welke landen komen ze?
Hoeveel uur krijgen ze ongv. les per week in de OKAN klas? Zijn er soms kinderen die ook weer
weggaan in de loop van het jaar?

- De OKAN klas heeft AN-leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot en met het 5 de leerjaar. Ze
verschillen daarom zowel op vlak van leeftijd als op vlak van niveau (sociaal-cognitief)
- De leerlingen komen uit Marokko, Spanje, Italië, Albanië, Noorwegen, Palestina, Bulgarije.
- De klas is in 3 groepen verdeeld.
Groep 1: de leerlingen uit Palestina (3) en uit Noorwegen (1)
Groep 2: de leerlingen uit Spanje (4), Italië (1), Albanië (2)
Groep 3: de kleuters (6), leerling uit Bulgarije (1 ste lj – vooral zwak op socio-emotioneel vlak),
leerling uit Palestina (2de lj – ook zwak op socio – emotioneel vlak + heeft geen schoolse
houding)
- De AN-leerlingen krijgen ongeveer 6 uur per week les in de AN-klas (groep 1 en 2).
De anderstalige kleuters worden 2 uur per week begeleid aangezien ze ook veel SES krijgen.
(groep 3).

2.2 Hoe ziet de klas er uit? Wat hangt er aan de wanden/aan het bord?
- Woordkaartjes met prenten, het alfabet in schrijfletters (normschrift), de dagen van de week,
de maanden van het jaar, een schoolkalender, het weer, een klok, letter d, letter b, tekeningen
van de leerlingen, prenten zoet – zuur en gezond – ongezond, een klok enz.

2.4 Met welke materialen wordt er gewerkt?

- Veilig Leren Lezen, Horen Zien en Schrijven, Matti en Mona 1, Matti en Mona 2, Zien is
Snappen, Leespraat, G4ty!

2.5 Wordt er in thema’s gewerkt? Zoja, welke thema’s komen aan bod?

- Ja. De thema’s: de school, de klas, het huis, de buurt, spelen, dieren, vriendschap, emoties, …
Elke les geef ik de leerlingen de kans om te vragen wat ze willen leren. Ik speel hier dan op in,
ook al had ik een andere les voorbereid. Bv. als ze een spreekbeurt hebben, oefenen we
daarop. De bedoeling is dat ze zo snel mogelijk zich thuis voelen op de school/in de klasgroep
en kunnen meedraaien in hun eigen klas.

2.6 Wordt er ook gewerkt rond sociale vaardigheden? Hoe?

- Ja, altijd, elke les! De ochtend start met een kringgesprek (groep 2-3): de leerlingen kunnen
dan hun verhaal kwijt, de dagen van de week en de maanden van het jaar worden overlopen,
de datum, ze spelen groepssfeerbevorderende spelletjes, enz. Ook de leerlingen mogen een
spel voorstellen. Soms past de lk deze ter plaatse een beetje aan, zodat ze de doelen kan
afwerken. De afspraken werden in begin van het schooljaar besproken. Deze worden
consequent bewaakt door de lk. De meeste leerlingen respecteren de klasafspraken. De lk
heeft verschillende vormingen gevolgd rond sociale vaardigheden: traumapedagogie, sociale
en emotionele vaardigheden trainen a.d.h.v. spellen, gedragsproblemen enz. Dankzij deze
cursussen weet ze op welke manier ik kan werken rond de socio-emotionele vaardigheden.
Niet alleen tijdens de kringmomenten, maar ook tijdens de gewone lessen in de AN-klas last
de lk vaak spelletjes in.
In het begin werkte de lk voornamelijk aan de socio-emotionele vaardigheden
(zelfvertrouwen, …). Heel veel kinderen hadden problemen op dit vlak.
2.7 Wat zijn de voornaamste moeilijkheden die u ondervindt?

- In het begin is het moeilijk om de beginsituatie in te schatten, omdat ze vaak teruggetrokken
zijn en zich amper kwetsbaar opstellen. Hun vertrouwen winnen en ervoor zorgen dat ze zich
zowel op de school als in de klas goed voelen, is zeer belangrijk.
Verder vond ik het in het begin moeilijk om een boodschap over te brengen, aangezien ze
helemaal geen Nederlands begrepen. Stap voor stap met handen en voeten uitleggen vergt
veel tijd, energie en geduld.

2.8 Wat is zo fijn aan deze job/functie? Welke kwaliteiten moet een lk hebben voor deze functie?

- Ik zou hierover een boek kunnen schrijven! Er is zo veel fijn aan deze functie: de liefde die je
terugkrijgt, de dankbaarheid van de ouders en de leerlingen, het groeiproces van de
leerlingen (zowel op taalvlak als op socio-emotioneel vlak) meemaken en weten dat jij als
leerkracht het verschil hebt kunnen maken bij hen, is waardevol en noem maar op.
- Welke kwaliteiten? Veel geduld hebben, onvoorwaardelijk geloven in het groeiproces van elk
kind, empathisch zijn, de kinderen liefdevol behandelen, goed kunnen luisteren, niet forceren
(sommige leerlingen hebben trauma’s), te vertrouwen zijn, het gevoel geven dat je er altijd
voor hen bent, de zelfstandigheid bevorderen, boodschap overbrengen vanuit de ik-
boodschap, communicatief sterk zijn (open communiceren), de situaties en de leerlingen ook
objectief kunnen benaderen, structuur hebben en bieden, goede afspraken maken en deze
consequent bewaken, zich voortdurend willen professionaliseren door navormingen te volgen,
initiatief nemen om te zoeken naar vernieuwingen, humor hebben!  enz.

2.9 Hoe verloopt het contact met de ouders?

- Zeer goed! Ik heb zeer betrokken ouders. Ze komen steeds opdagen wanneer het ouderavond
is. Ook heb ik soms contact met hen op de speelplaats, in de ochtend of wanneer de school uit
is. De ouders zijn betrokken omdat de leerlingen betrokken zijn en de leerlingen zijn betrokken
omdat ze zien dat ik er echt ben voor hen en mijn best doe dat ze vorderingen maken. Dit
hebben verschillende ouders onder woorden gebracht. De ouders worden in de eerste plaats
heel warm ontvangen door onze school.

2.10 Krijgt u ondersteuning van de zoco, directie, andere lk? Zoja, hoe?

- Ja, van een ervaren leerkracht die vroeger lesgegeven heeft aan anderstalige nieuwkomers
(collegiale visitatie en een gesprek), de zoco’s (stellen vormingen en beschikbaar materiaal)
en de directie (wijzingen van AN-planning bespreken).