CAPITOLUL VIII LUCR|RILE CONTABILE DE ~NCHIDERE

A EXERCI}IULUI FIINANCIAR. ~NTOCMIREA {I
PREZENTAREA SITUA}IILOR FINANCIARE 12

MOD DE LUCRU
CURPINS

1. Delimit\ri privind lucr\rile de închidere a exerci]iului financiar
2. Stabilirea balan]ei conturilor înainte de inventariere
3. Inventarierea general\ a patrimoniului
4. Contabilitatea opera]iilor de regularizare
5. Balan]a conturilor dup\ inventariere
6. Determinarea rezultatului exerci]iului
7. Impozitarea profitului
8. Distribuirea rezultatului exerci]iului
9.Redactarea situa]iilor financiare
10.Situa]ia fluxurilor de trezorerie
11.Tabloul soldurilor intermediare de gestiune
12.Analiza rezultatului pe ac]iune. IAS 33 „Rezultatul pe ac]iune”

REZUMAT
CUVINTE CHEIE
BIBLIOGRAFIE SELECTIV|
~NTREB|RI RECAPITULATIVE

CONCEPTE

Lucr\rile de `nchidere a exerci]iului financiare
Balan]a conturilor `nainte de inventariere
Inventarierea patrimoniului
Opera]ii privind regularizarea plusurilor [i minusurilor de inventar
Opera]ii privind calculul amortiz\rilor
Opera]ii privind provizioanele pentru deprecieri
Opera]ii privind provizioanele pentru riscuri [i cheltuieli
Diferen]ele de curs valutar
Opera]ii privind delimitarea în timp a cheltuielilor [i veniturilor
Balan]a conturilor dup\ inventariere
Determinarea rezultatului exerci]iului
Impozitarea profitului
Distribuirea rezultatului
Redactarea situa]iilor financiare

12
Exemplele referitoare la Standardele Interna]ionale de Contabilitate reprezint\ prelucrare dup\ „Ghid practic de
aplicare a Standardelor Interna]ionale de Contabilitate” Partea I, autor Ministerul Finan]elor Publice, Editura
Economic\, Bucure[ti [i „Ghid pentru `n]elegerea [i aplicarea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate”, autor
Du]escu Adriana, Editat de Corpul Exper]ilor Contabili [i Contabililor Autoriza]i din Româina, Bucure[ti 2001.

MOD DE LUCRU

Manual, noti]e 1.Parcurge]i cu aten]ie, con]inutul capitolului, al
anexelor [i al informa]iilor suplimentare primite la
curs sau prin notele de curs

(1)~nv\]are 2.Localiza]i `n text, conceptele din rezumat [i
cuvintele - cheie

Rezumat [i cuvinte cheie 3.Parcurge]i bibliografia suplimenta\

(3)Conultare bibliografie suplimentar\ 4.R\spunde]i la `ntreb\rile recapitulative, sub
forma unor expuneri verbale, dar [i `n scris

(4)~ntreb\ri 5.Realiza]i testele de autoevaluare, f\r\ a apela la
r\spunsuri. Evalua]i r\spunsurile [i relua]i
documentarea pe baza manualului [i a bibliografiei
suplimentare

(5)Teste de autoevaluare 6.Rezolva]i studiile de caz [i exerci]iile,
consemnându-le `n caietul de lucr\ri pentru
seminar

(6)Studii de caz, exerci]ii 7.Completa]i caietul de seminar cu exerci]iile
rezolvate `n cadrul seminarului, cu referatul
`ntocmit de dumneavoastr\ [i cu concluziile din
dezbateri sau din referate `ntocmite de ceilal]i
colegi de grup\.

(7)Seminar

Caiet de seminar

Documenta]ie pentru examen

1. DELIMIT|RI PRIVIND LUCR|RILE DE ÎNCHIDERE
A EXERCI}IULUI FINANCIAR

Exerci]iul financiar începe la 1 ianuarie [i se încheie la 31 decembrie. În acest scop, pe baza
situa]iilor financiare se determin\ pozi]ia financiar\, performan]a [i trezoreria `ntreprinderii.
Rela]ia de principiu prin care se evalueaz\ pozi]ia financiar\ este de forma: capitalul propriu =
activul - datoriile. Performan]a se calculeaz\ prin rela]ia, rezultatul contabil = venituri - cheltuieli, iar dac\
se are în vedere varia]ia capitalului, ea devine: rezultatul contabil = capitalul propriu la închiderea
exerci]iului financiar ± aportul proprietarului în cursul exerci]iului ( + în cazul ramburs\rii de capital,- în
situa]ia aportului de capital). ~n ceea ce prive[te trezoreria `ntreprinderii, se determin\ pe baza rela]iei:
trezoreria net\ = fluxurile de `ncas\ri — fluxurile de pl\]i.
Documentele oficiale folosite pentru finalizarea încheierii exerci]iului financiar sunt situa]iile
financiare. Pe baza acestora se asigur\ o imagine fidel\, clar\ [i complet\ a patrimoniului, a situa]iei
financiare cât [i a rezultatului ob]inut.
Situa]iile financiare reprezint\ documente contabile de sintez\ prin care sunt comunicate
informa]ii comune necesare majorit\]ii utilizatorilor. A[a cum se arat\ în Cadrul general IASC, aproape
to]i utilizatorii consum\ informa]ii pentru a lua decizii economice pentru:
a) a hot\rî când s\ cumpere, s\ p\streze sau s\ vând\ o investi]ie de capital;
b) a evalua r\spunderea sau gestiunea managerial\;
c) a evalua capacitatea întreprinderii de a pl\ti [i de a oferi alte beneficii angaja]ilor s\i;
d) a evalua garan]iile pentru creditele acordate întreprinderii;
e) a determina politicile de impozitare;
f) a determina profitul [i dividendele ce pot fi distribuite;
g) a elabora [i utiliza date statistice despre venitul na]ional;
h) a reglementa activitatea întreprinderilor.
Discutate prin prisma procesului de raportare financiar\, ca parte component\ a acestuia,
situa]iile financiare sunt alc\tuite de regul\ din: bilan], contul de profit [i pierdere, situa]ia modific\rilor
pozi]iei financiare (care pot fi prezentate în diverse moduri, de exemplu ca situa]ie a fluxurilor de
trezorerie sau situa]ie a fluxurilor de fonduri), note explicative, alte situa]ii [i alte materiale suplimentare
care sunt parte integrant\ a situa]iilor financiare. Nu se includ rapoartele directorilor, declara]iile
pre[edintelui, discu]iile [i analizele conducerii [i elementele similare care pot fi incluse într-un raport
financiar anual.
Situa]iile financiare în forma]ia definit\ prin Cadrul contabil general IASC se aplic\
întreprinderilor comerciale [i industriale din sectorul public [i cel privat. Conceptual, reprezint\
întreprindere raportatoare acea entitate contabil\ pentru care exist\ utilizatori de informa]ii, iar situa]iile
financiare constituie principala surs\ de informa]ii financiare.
Dac\ se face recurs la IAS 1 „Prezentarea situa]iilor financiare”, un set complet de situa]ii
financiare anuale include:
(a) bilan]ul;
(b) contul de profit [i pierdere;
(c) o situa]ie care s\ reflecte, dup\ caz:
ƒ toate modific\rile capitalului propriu; fie
ƒ modific\rile capitalului propriu, altele decât cele care rezult\ din tranzac]iile de
capital cu proprietarii [i distribuirile c\tre proprietari;
(d) situa]ia fluxurilor de trezorerie (numerar);
(e) politicile contabile [i notele explicative.
Directiva a IV-a a UE define[te situa]iile financiare prin apela]ia de conturi anuale care cuprind:
bilan]ul, contul de profit [i pierdere [i anexa sau notele la conturile anuale. Aceste documente trebuie s\
constituie un tot unitar.
În Programul de dezvoltare a contabilit\]ii din România, situa]iile financiare anuale cuprind:
bilan]ul, contul de profit [i pierdere, situa]ia fluxurilor de trezorerie, situa]ia modific\rilor capitalului
propriu, politicile contabile [i notele explicative.

care se compun din bilan]. 2.financiari privind situa]ia patrimoniului [i rezultatele ob]inute. cea care ofer\ informa]ii de control privind înregistrarea în conturi a tuturor documentelor justificative este aceea c\ totalul rulajului debitor sau creditor din balan]\ trebuie s\ fie egal cu totalul rulajului calculat în Registrul . STABILIREA BALAN}EI CONTURILOR ÎNAINTE DE INVENTARIERE Pentru centralizarea [i controlul exactit\]ii datelor înregistrate în conturi se întocme[te balan]a de verificare înainte de inventarierea patrimoniului. dintre care unele cu caracter preliminar. politici contabile [i note explicative. Întocmirea situa]iilor financiare cu întreaga lor forma]ie de documente de sintez\ reprezint\ un proces complex de agregare a datelor în vederea construirii indicatorilor economico . raport\rile contabile anuale. . cont de profit [i pierdere. înregistrarea sintetic\ [i analitic\. Redactarea bilan]ului contabil. • Societ\]ile comerciale încadrate prin reglement\ri speciale în categoria microîntreprinderilor aplic\ reguli contabile specifice. Lucr\rile preliminare sunt denumite lucr\ri de închidere a exerci]iului. situa]ia modific\rilor capitalului propriu. O rezolvare nuan]at\ este reglementat\ prin Legea contabilit\]ii nr. se compun din: bilan]. e) diferen]ele de conversie [i diferen]ele de curs valutar. • Situa]iile financiare anuale. iar altele referitoare la redactarea sau completarea propriu-zis\ a bilan]ului. • Situa]iile financiare anuale sunt înso]ite în toate cazurile. 3. 82/1991 care adopt\ sintagma de raport\ri contabile anuale alc\tuite dup\ cum urmeaz\: • Pentru persoanele juridice care aplic\ reglement\rile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit\]ilor Economice Europene [i cu Standardele Interna]ionale de contabilitate. Derularea acestui proces se concretizeaz\ într-o suit\ de lucr\ri. b) amortiz\rile. 4.jurnal. Dintre acestea. politici contabile [i note explicative. Stabilirea balan]ei conturilor dup\ inventariere. Situa]iile financiare anuale pentru microîntreprinderi se compun di bilan] [i cont de profit [i pierdere. Contabilitatea opera]iilor de regularizare privind: a) diferen]ele de inventar. armonizate cu directivele europene. balan]a preg\te[te datele de referin]\ necesare compar\rii soldurilor din inventarul contabil [i inventarul faptic. Inventarierea general\ a patrimoniului. diviz\rii sau încet\rii potrivit legii a activit\]ii acestora. Balan]a conturilor înainte de inventariere poate fi abordat\ ca un inventar contabil. situa]ia fluxurilor de trezorerie. Entit\]ile contabile au obliga]ia s\ întocmeasc\ raport\ri contabile anuale. de raportul administratorilor. 2. 6. Determinarea rezultatului exerci]iului [i distribuirea profitului sau finan]area pierderii. denumite în contextul prezentei legi “Situa]ii financiare” . Discutat\ din acest punct de vedere. f) delimitarea în timp a cheltuielilor [i veniturilor. pentru toate celelalte persoane cu excep]ia celor men]ionate mai sus se compun din bilan] [i cont de profit [i pierdere. aprobate prin ordin al ministrului finan]elor publice. • Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglement\rilor armonizate prev\zute mai sus întocmesc situa]ii financiare anuale simplificare. 5. Stabilirea balan]ei conturilor înainte de inventariere. precum [i în situa]ia fuziunii. c) provizioane pentru deprecieri. fiind structurate astfel: 1. Rela]iile de control proprii balan]ei sunt cele dintre debitul [i creditul conturilor. d) provizioane pentru riscuri [i cheltuieli. cont de profit [i pierdere.

000 - corporale 281 Amortiz\ri . - datorate 431 Asigur\ri . - plat\ 471 Cheltuieli . - reportat 21 Imobiliz\ri 4. .000 . - 456 Decont\ri cu . 110. .facturi nesosite”.000 .000 .000 . în sensul ca acestea s\ reflecte opera]ii economice [i financiare reale consemnate în documentele justificative [i înregistrate în concordan]\ cu normele metodologice de utilizare a conturilor.000 .000.facturi de întocmit”. 419 “Clien]i -creditori”.850. 5. 447 “Fonduri speciale . 408 “Furnizori . balan]a poate fi interpretat\ [i ca un inventar contabil.000 403 Efecte de pl\tit .000 186.debitori”. Situa]ia de referin]\ a inventarului faptic o reprezint\ soldurile finale calculate în balan]\. . 5. 4.375.000.000. .000. 10.000 1.000 106 Rezerve . o aten]ie deosebit\ se acord\ conturilor: 401 “Furnizori”. . .500. 44.000 .000 - 397 Provizioane .000 privind imobiliz\rile corporale 301 Materii prime 160. .000 - . 200.000 .000 - 345 Produse finite 100.000.000 .000 . 418 “Clien]i . 76. De aceea. . 404 “Furnizori de imobiliz\ri”.000 1. - sociale 437 Ajutir de [omaj .000 .000 400.800. 186. 200.N Simbolul [i Solduri ini]iale Rulaje Solduri finale denumirea D C D C D C conturilor 0 1 2 3 4 5 6 101 Capital social . .200. .000 1.000 pentru deprecierea crean]elor clien]i 503 Ac]iuni . .000 400. 461 “Debitori diver[i”.000 200.000 320. 1. Balan]a conturilor poate fi discutat\ [i prezentat\ [i ca instrument de verificare a con]inutului soldurilor conturilor contabile.000 .000 117 Rezultatul . 1. - asocia]ii privind capitalul 457 Dividende de . . 4111 “Clien]i”.000 290.000 .000 200. 1. 150.000 .000 1. 4118 “Clien]i incer]i sau `n litigiu”. .000 324. 100. 100. 40. 310.000 - `nregistrate `n avans 491 Provizioane .000 pentru deprecierea m\rfurilor 401 Furnizori . o asemenea balan]\ se prezint\ dup\ cum urmeaz\: Balan]a provizorie a conturilor `ntocmit\ la 31. . 1. 320.000 - 421 Personal salarii . 290.000 . 200. 100.000 .000 100. .000 .000 .000 - 371 M\rfuri 200.000 . 4.150.000 . 200. 1. 150. 409 “Furnizori .000 100. Din spectrul controlului documentar de fond.375. 473 “Decont\ri din opera]ii în curs de clarificare”. Exemplificativ.000 76. clasa 6 “Conturi de cheltuieli” [i clasa 7 “Conturi de venituri”.000 . . 5. 10.000 . . .000 80.12. 100.000 . 462 “Creditori diver[i”. 100.taxe [i v\rs\minte asimilate”.150.000 411 Clien]i 50.

836. . 1. 400. cânt\rire.000 . .000 . 260.836.440. În ceea ce prive[te evaluarea elementelor patrimoniale inventariate.000 - la b\nci 519 Credite bancare .000 100.000 . 0 1 2 3 4 5 6 509 V\rs\minte de . 1. .000 8.860. Rela]ia proprie inventarului prin care se determin\ situa]ia real\ a patrimoniului la un moment dat este de forma: Patrimoniul net (Capitalul propriu) = Activul inventariat — Datoriile inventariate Constatarea existen]ei elementelor inventariate se face prin observarea direct\ (prin num\rare.000 .000 830.800.000 13.000 10.440.000 - privind asigur\rile [i protec]ia social\ 701 Venituri din . .000 vânzarea m\rfurilor 711 Varia]ia . INVENTARIEREA GENERAL| A PATRIMONIULUI Reprezint\ lucrarea preliminar\ prin care se stabile[te situa]ia real\ a patrimoniului. .170. cubare [i calcule tehnice dup\ caz) pentru bunurile corporale (materiale). 1. .000 . 200. . .000.000 1.600. pentru bunurile necorporale (nemateriale).000 - salariile personalului 645 Cheltuieli . 400. întreprinz\torul se poate orienta [i men]ine într-o economie înso]it\ de varia]ia pre]urilor [i puterii de cump\rare a banului. 1. 100. 250.000 1.170. De acea. 300. 2.000 3. situa]ia financiar\ [i rezultatele unei întreprinderi la un anumit moment [i pe o anumit\ perioad\ de timp.000 . Determinatorul real se refer\ atât la constatarea m\rimii faptice a elementelor patrimoniale cât [i la evaluarea lor la nivelul valorii actuale. . . 200. .440. - efectuat pentru investi]ii financiare pe termen scurt 512 Conturi curente 500. 830. adic\ nu se pot determina patrimoniul. în mai multe lucr\ri de specialitate se apreciaz\ c\ valoarea de inventar este egal\ cu valoarea de întrebuin]are.000 stocurilor TOTAL 5.000 . f\r\ s\ se alc\tuiasc\ în prealabil inventarul.500. 200.000 .000 - 601 Cheltuieli cu .000 . 250.000.000 8. Nu se poate concepe un bilan]. m\surare. Numai printr-un bilan] alc\tuit pe baze reale. utilitatea bunului pentru economia întreprinderii.000 pe termen scurt 531 Casa 10. 200. aceasta se face la nivelul valorii actuale. crean]e [i datorii. 260.000 1. denumit\ valoare de inventar.000 13.000 - privind m\rfurile 641 Cheltuieli cu . Valoarea de inventar ca expresie a valorii actuale este estimat\ în func]ie de pre]ul pie]ei.000 . .000 5.000 vânzarea produselor 707 Venituri din . .000 - materiile prime 607 Cheltuieli . pe baz\ de registre sau documente (extrase de cont confirmate de ter]i).000 .200. 1.600. starea [i amplasarea bunurilor.

urilor OMFP 94/2001 conform normelor de inventariere Imobiliz\ri necorporale IAS 38 Cu excep]ia cazurilor în Evaluarea imobiliz\rilor Tratamentul de baz\: care s-a înregistrat un se efectueaz\ la Cost ajustat cu valoarea provizion pentru valoarea lor r\mas\ amortiz\rilor cumulate depreciere sau o neamortizat\. amortiz\rilor cumulate `n cazul `n care se [i a oric\ror pierderi constat\ o depreciere cumulate din depreciere ireversibil\. care se vor Valoarea reevaluat\ pentru fiecare element evalua la valoarea lor stabilit\ pe baza valorii al imobiliz\rilor este actual\. alte cauze care determin\ o valoare actual\ mai sc\zut\ a mijloacelor fixe decât valoarea cu care acestea figureaz\ `n contabilitate. cu [i a oric\ror pierderi reducere a valori excep]ia celor cumulate din depreciere valoarea ce urmeaz\ s\ constatate ca fiind Tratamentul alternativ: fie înscris\ în bilan] depreciate. fie prin Tratamentul alternativ: constituirea unor Valoarea reevaluat\ provizioane `n cazul `n stabilit\ pe baza valorii care se constat\ o juste la momentul depreciere relativ\ a reevalu\rii mai pu]in acestora ca urmare a amortizarea cumulat\ [i unor cauze cum sunt: pierderile din apari]ia unei uzuri depreciere. supraeveluarea mijloacelor fixe. corectarea valorii amortizarea cumulat\ [i costul de produc]ie. valorii de inventar `nscrise `n listele de Imobiliz\ri corporale IAS 16 inventariere se face fie Tratamentul de baz\: prin `nregistrarea unei Cost ajustat cu valoarea amortiz\ri excep]ionale. . Evaluare bilan]ier\ Evaluare conform Evaluare la inventar conform IAS . juste la momentul reprezentat\ de costul ~n cazul mijloacelor reevalu\rii mai pu]in de achizi]ie sau de fixe. prin aplicarea unor coeficien]i neadecva]i cu ocazia reevalu\rii lor: lipsa de utilitate a acestora `n momentul inventarierii. contabile a acestora [i pierderile din aducerea lor la nivelul depreciere. morale de care nu s-a ]inut seama cu ocazia amortiz\rii.

`nscrie valoarea Dac\ motivele care au dus contabil\. Valoarea lor de cotare din ziua `ntreg portofoliul înscris\ trebuie s\ fie cea de 31 decembrie. stabilit ca titluri) se evalueaz\ minimul dintre cost [i diferen]\ între costul de `n cazul celor cotate valoarea de pia]\ achizi]ie [i valoarea la burs\ la valoarea determinate pentru realizabil\ net\. se va valoare s-a diminuat. titlurile de c) `n cazul ac]iunilor corespunz\tor acestei plasament. la constituii provizionului pentru depreciere. iar (alternativ\ disponibil\ diminuat\. Evaluare bilan]ier\ Evaluare conform OMFP Evaluare la inventar conform IAS . care valoarea lor de Este obligatorie inventar este mai constituirea de mic\ decât valoarea provizioane pentru cu care acestea depreciere pentru fiecare figureaz\ `n activ imobilizat a c\rui contabilitate. În situa]ia în care deprecierea este superioar\ provizionului constituit.urilor 94/2001 conform normelor de inventariere Investi]ii financiare pe Sunt `nregistrate `n În cazul diminu\rii valorii Titlurile (titlurile de termen lung bilan] la una dintre unei imobiliz\ri financiare participare. la numai pentru titlurile provizioanele astfel valoarea lor tranzac]ionabile pe constituite trebuie s\ fie probabil\ de pia]\). proceda la indiferent de durata de constituirea de utilizare a acelei provizioane pentru imobiliz\ri. . iar a celor necotate. `n listele separat în notele de inventariere se va explicative. Valoarea care deprecierea acestor trebuie înscris\ în titluri. Aceste relu\ri se vor prezenta separat în notele explicative. valoarea de vânzare iar provizioanele. ~n situa]a `n situa]iile financiare va fi care se apreciaz\ c\ diminuat\ corespunz\tor. titlurile valorile de mai jos: ce a fost înregistrat\ se va imobilizate ale a) cost. constitui un provizion activit\]ii de b) valoare reevaluat\ pentru depreciere portofoliu. astfel este superior\ valorii constituite se vor prezenta contabile. alte tranzac]ionabile la diminu\ri. prezentate separat în vânzare. atunci acel provizion se va relua corespunz\tor la venituri. au încetat s\ mai existe într-o anumit\ m\sur\.~n cazul `n notele explicative. se constituie un provizion suplimentar.

de achizi]ie sau costul de Valorile materiale se produc]ie.urilor 94/2001 conform normelor de inventariere Stocuri IAS 2 Valoarea activelor Stocurile trebuie ~n bilan] stocurile sunt circulante înregistrate în evaluate cu evaluate la cea mai contabilitate va fi egal\ cu respectarea mic\ valoare dintre cost costul de achizi]ie sau cu principiului [i valoarea realizabil\ costul de produc]ie al permanen]ei net\ acestor elemente metodelor. poate fi determinat\ prin utilizarea oric\rei dintre metodele: (a) metoda FIFO. fie ca un total general sau ca un total al fiec\rui tip de investi]ie. ~n acest caz valoarea contabil\ se calculeaz\ global pentru `ntreg portofoliul. Valoarea care trebuie înscris\ în bilan] pentru activele din categoria stocurilor [i a activelor fungibile. potrivit Dac\ valoarea realizabil\ c\ruia metodele [i net\ a unui activ circulant regulile de evaluare este mai mic\ decât costul trebuie men]inute. Investi]ii financiare pe ~nregistrarea `n bilan] se termen scurt clasificate face la una dintre ca active curente valorile: a) valoarea de pia]\ b) minimul dintre cost [i valoarera de pia]\. Evaluare bilan]ier\ Evaluare conform OMFP Evaluare la inventar conform IAS . lista de inventariere respectiv valoarea centralizatoare numai activului. . (b)metoda LIFO. recunoscut\ de reglement\rile legale în vigoare. atunci acea vor evalua la valoare realizabil\ net\ valoarea lor actual\ corespunz\toare activului care se va `nscrie `n circulant este cea care coloana trebuie prezentat\ în corespunz\toare din situa]iile financiare. deprecierilor. (c)metoda costului mediu ponderat (d)alt\ metod\ similar\. inclusiv activele financiare. mai pu]in `n cazul constat\rii provizionul constituit.

regul\ la valoarea lkor netranzac]ionate [i la respectiv de plat\.000 lei/obliga]iune) reprezint\ prima de r\scump\rare a obliga]iunilor.000 lei= 300. plus sau minus amortizarea cumulat\ a oric\rei diferen]e dintre valoarea ini]ial\ [i valoarea la scaden]\ [i minus orice trecere pe cheltuieli (direct\ sau prin utilizarea unui cont de compensare) a sc\derii sau imposibilit\]ii de `ncasare. pentru cre[terea datoriilor precum \i pentru sumele aflate `n litigiu. Eventualele diferen]e reprezentând pierderi sau câ[tiguri latente fa]\ de acest curs se reflect\ `n contabilitate cu ajutorul conturilor de cheltuieli sau venituri dup\ caz. a emis10 obliga]iuni.000 lei/obliga]iuni).000 lei/obliga]iuni. produc]ie `n curs de execu]ie.000 lei — 20. la sfâr[itul celui de al doilea an al `mprumutului. Evaluare bilan]ier\ Evaluare conform Evaluare la inventar conform IAS . care va fi amortizat\ liniar pe toat\ durata `mprumutului Dac\ presupunem c\ la sfâr[itul celui de al treilea an sunt r\scump\rate 5 obliga]iuni prin tragere la sor]i (5 obliga]iuni × 30. dup\ caz.000 lei — (20.000 lei Toate bunurile care se inventariaz\ se `nscriu `n listele de inventariere. minus ramburs\rile de capital.000 lei = 142.constituindu-se. pre] de emisiune 28. Costul amortizat al unui activ sau datorie financiar\ reprezint\ valoarea la care activul financiar sau datoria financiar\ a fost evaluat (\) la momentul recunoa[terii ini]iale. probabil\ de `ncasare valoarea just\ `n cazul sau de celor tranzac]ionate plat\.000 lei — 20. provizioane pentru deprecierea crean’elor. Exemplu. Dac\ `ntreprinderea MARTINA S. atunci valoarea `n bilan] a `mprumutului obligatar va fi de: 300.A. care pot fi distincte sau reprezint\ prima parte a registrului de inventar.000 lei — (20.urilor OMFP 94/2001 conform normelor de inventariere Crean][e [i datorii Potrivit IAS 39 costul Valoarea se stabile[te în Evaluarea crean]elor [i amortizat pentru toate func]ie de valoarea lor datoriilor se face de crean]ele [i datoriile probabil\ de încasat. Evaluarea crean]elor [i datoriilor exprimate `n devize se face la cursul de referin]\ la BNR din ziua de 31 decembrie.000 lei/obliga]iune — 28.000 lei= 10 obliga]iuni × (30. cu o valoare nominal\ de 30.000 lei/obliga]iuni. [i o perioad\ de scaden]\ de 5 ani.000 × 2 ani / 5 ani) unde 20. . Dezvolt\ri. etc). valoarea `n bilan] a datoriei financiare va fi de: 288. stocuri.000 × 3 ani / 5 ani) — 150. diferen]iate `n raport de felul [i natura activelor [i pasivelor constatate efectivpe teren (active imobilizate.

Dac\ lipsurile constatate la inventariere nu sunt din vina cuiva se deconteaz\. registrul — inventar este prezentat mai jos: Recapitula]ia inventarului Denumirea structurilor Valoarea contabil\ Valoarea de inventar Diferen]e de `nregistrat inventariate 1. reprezentând un prejudiciu pentru patrimoniu. Exemplificativ.000 *) Diferen]a este calculat\ `n listele de inventariere la nivel de sortimente depreciate.000 95. plusurile [i minusurile de inventar. În principiu. Calculul se efectueaz\ în primul rând pentru valorile materiale la care s-au constatat lipsurile. se pot admite compens\ri cantitative ale lipsurilor cu plusurile. Clien]i 100. regularizarea amortiz\rilor. `n care se `nscriu.000 - 2. CONTABILITATEA OPERA}IILOR DE REGULARIZARE 4. Crean]e 100. în cazurile în care exist\ riscul de confuzie între sorturile aceluia[i produs.000 190. în cazul compens\rii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. De asemenea.000 5. compens\rile efectuate. Diferen]a stabilit\ în minus în urma compens\rii [i aplic\rii tuturor cotelor de sc\z\minte.000 3. datoriile [i lichidit\]ile `n devize.verbal de inventariere.000 - 2. se recupereaz\ de la persoanele vinovate în conformitate cu dispozi]iile legale.1. la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferen]e.750. sc\z\mintele se calculeaz\ numai în situa]ia când cantit\]ile lips\ sunt mai mari decât cantit\]ile în plus. Produse finite 400.000 80. alte elemente specifice inventarierii. 4.000 3. A efectua aceast\ opera]ie înseamn\ a regulariza rezultatul inventarierii. Pentru bunurile materiale acceptate cu pierderi se acord\ sc\z\minte f\r\ a dep\[i valoarea constatat\ în minus. plusurile [i minusurile constatate. numai pentru aceea[i perioad\ de gestiune [i la acela[i gestionar. De asemenea.000 250.000. asupra cheltuielilor sau veniturilor întreprinderii. `n principal: perioada de gestiune inventariat\.000 400.2. Materiale 80. se procedeaz\ la înregistrarea [i decontarea lor gestionar\. pentru aceste valori. iar dac\ mai r\mân diferen]e cantitative în minus cotele de sc\z\minte se pot aplica [i pentru celelalte valori materiale admise în compensare. iar minusurile se imput\. crean]ele [i datoriile incerte [i `n litigii. `n listele de inventariere este recunoscut\ ca valoare de inventar nu valoarea actual\ ci valoarea contabil\.1. plusurile se înregistreaz\ ca intr\ri în patrimoniul întreprinderii. `n cazul activelor.000 10. conform postului din bilan]ul contabil. Opera]ii privind regularizarea plusurilor [i minusurilor de inventar Odat\ stabilite rezultatele inventarierii. constituirea [i regularizarea provizioanelor. Registrul — inventar reprezint\ o recapitula]ie a elementelor inventariate grupate `n func]ie de natura lor. listele de inventariere pot fi tratate ca [i documente distincte de registrul — inventar. Remarc\.000 670. crean]ele. A[a cum s-a anticipat.1. .000 2. de regul\.3. Compensarea se admite.000 2.000 5. Stocuri 680. Dac\ valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabil\. urmând ca prin con]inutul s\u acesta s\ fie circumscris numai la recapitula]ia elementelor inventariate.000* 3. bunurile depreciate. M\rfuri 200.000 95. Active imobilizate 4. Rezultatele inventarierii [i modul lor de regularizare se consemneaz\ `ntr-un proces .000 10. persoanele care au f\cut inventarierea. dup\ caz. f\r\ a se diminua patrimoniul unit\]ii.

taxe [i v\rs\minte TVA . 23. 26 Amortiz\ri privind imobiliz\rile Conturile de active imobilizate (pentru amortizarea aferent\) 6583 Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital z imputarea la valoarea de înlocuire la data constat\rii pagubei inclusiv TVA: 428 = 758 Alte datorii sau crean]e în leg\tur\ cu personalul Alte venituri din exploatare sau 461 4427 Debitori diver[i TVA . 35. regularizarea diferen]elor de inventar genereaz\ urm\toarele tipuri de înregistr\ri: a) plusuri de active imobilizate. se face înregistrarea: 20. înregistrarea este de forma: 33. 32. înregistr\rile sunt de sens invers cu cele prezentate în cazul plusurilor. iar în cazul activelor imobilizate tipul de înregistrare este: 28 = 20. inventariate. înregistr\rile sunt similare cu cele efectuate în cazul minusurilor neimputabile. 37 = 60 Conturi de stocuri Cheltuieli privind stocurile (pe fiecare categorie de stocuri) În cazul plusurilor de stocuri privind produsele [i produc]ia în curs de execu]ie.deductibil\ Potrivit PCG în locul conturilor debitoare de mai sus se folose[te contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite.colectat\ Pentru bunurile lips\ sau depreciate calitativ constatate pe baz\ de inventariere peste normele legale neimputabile se datoreaz\ TVA. cu excep]ia minusurilor de cas\. Apreciem c\ în acest caz trebuie înregistrat\ [i TVA corespunz\toare. formula fiind: 4426 = 4427 TVA . pentru valoarea imputat\ se face înregistrarea: . 21. 26 = 4426 Conturile de active imobilizate TVA . 23. la valoarea de inventar: 20.colectat\ [i concomitent pentru cota de TVA nedeductibil\ stabilit\ pe baz\ de decont. la societ\]ile cu capital privat: 531 = 758 Casa Alte venituri din exploatare Pentru minusurile de inventar neimputabile. 31. 21. În raport de natura structurilor de activ [i de pasiv. c) plusurile de investi]ii financiare pe termen scurt: 50 = 664 Investi]ii financiare pe termen scurt Cheltuieli privind investi]iile financiare cedate d) plusurile constatate la inventarierea casieriei. 21. Totodat\. 26 = 131 Conturile de active imobilizate Subven]ii pentru investi]ii Remarc\. 23. Opera]iunea se reflect\ în contabilitate prin înregistrarea: 635 = 4427 Cheltuieli cu alte impozite. egal\ cu costul de produc]ie. 34 = 71 Conturi de stocuri Varia]ia stocurilor Înregistr\rile de mai sus se fac la valoarea contabil\ de intrare.deductibil\ TVA . taxe [i v\rs\minte asimilate” b) plusurile de stocuri cump\rate: 30.colectat\ asimilate Dac\ minusurile de inventar de natura activelor circulante sunt imputabile. 36.

aprovizionare (+) alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune Dac\ bunurile lips\ imputabile nu pot fi cump\rate pe pia]\. 461 = 758 Debitori diver[i Alte venituri din exploatare 4427 TVA . valoarea de imputare se stabile[te de speciali[ti în domeniul respectiv. calculul costului produc]iei neterminate. persoanele care au efectuat inventarierea. 4. în cazul în care se constat\ o depreciere ireversibil\ (exemplu mijloacele fixe inutilizabile propuse pentru casare). Opera]ii privind calculul amortiz\rilor În principiu. Cu ocazia stabilirii diferen]elor de inventar se înregistreaz\ [i stocurile finale sau varia]ia stocurilor în cazul metodei inventarului intermitent. constituirea [i regularizarea provizioanelor. iar ie[irile prin calcul pe baza rela]iei: Ie[irile de stocuri = Stocul ini]ial + Intr\rile de stocuri . predarea . determinarea sc\z\mintelor [i pierderilor pentru bunurile prev\zute cu un asemenea regim.primirea de gestiuni. în cazul inventarului intermitent. format astfel: • pre]ul de cump\rare practicat pe pia]\ ( + ) taxele nerecuperabile ( + ) cheltuielile de transport . în principal. crean]ele [i datoriile incerte [i în litigii. inutilizabile temporar). A[a cum prev\d “Normele privind organizarea [i efectuarea inventarierii patrimoniului”. • lipsa de utilitate în momentul inventarierii (trecute în conservare. lichidarea [i fuzionarea întreprinderilor etc.verbal de inventariere”. Rezultatele inventarierii se consemneaz\ în “Procesul . amortizarea activelor imobilizate se calculeaz\ [i înregistreaz\ pe baza planului de amortizare sau a fi[elor mijloacelor fixe. Calitatea inventarului ca metod\ de eviden]\ [i calcul se extinde [i la determinarea unor indicatori economico .colectat\ Lipsurile imputabile se evalueaz\ la valoarea de înlocuire. valorile materiale se evalueaz\ la pre]ul de înregistrare a ultimei intr\ri în gestiune (o asemenea solu]ie este contrar\ metodelor de evaluare a stocurilor). regularizarea amortiz\rilor. • alte cauze care determin\ ca valoarea actual\ s\ fie mai mic\ decât valoarea r\mas\ de amortizat. în cazul când se constat\ o depreciere reversibil\ sau relativ\ ca urmare a unor cauze cum sunt: • apari]ia unei deprecieri de care nu s-a ]inut seama cu ocazia amortiz\rii. M\rimea stocurilor se determin\ prin inventarul fizic al acestora.Stocul final Tipurile de înregistr\ri au fost prezentate la contabilitatea opera]iilor privind stocurile. compens\rile efectuate. bunurile depreciate. . Dac\ valoarea de inventar este mai mic\ decât cea r\mas\ de amortizat. cu ocazia inventarierii generale a patrimoniului. în care se înscriu.2.financiari sau asigurarea unor date primare de intrare în contabilitate. • supraevaluarea mijloacelor fixe cu ocazia reevalu\rii anterioare. plusurile [i minusurile constatate. este normal ca valoarea de inventar s\ fie egal\ cu valoarea r\mas\ de amortizat. De exemplu. Aceasta reprezint\ costul de achizi]ie al bunului respectiv la data constat\rii pagubei. b) constituirea unor provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe. datoriile [i lichidit\]ile în devize. La închiderea exerci]iului financiar. alte elemente specifice inventarierii. perioada de gestiune inventariat\. diferen]a se regularizeaz\ astfel: a) înregistrarea unei amortiz\ri.

valoarea de inventar) este superioar\ provizionului constituit (soldul creditor al conturilor de provizioane pentru deprecieri). În acest sens pot fi re]inute pentru studiu prevederile Standardului de Contabilitate Interna]ional nr. 49. 39. provizioanele [i Amortiz\ri privind imobiliz\rile corporale ajustarea la infla]ie 4. se constituie un provizion suplimentar. Opera]ii privind provizioanele pentru deprecieri Provizioanele pentru deprecieri vizeaz\ acele elemente de activ neamortizabile a c\ror valoare de inventar la data închiderii exerci]iului este mai mic\ decât valoarea contabil\ de intrare. sau dac\ stocurile s-au deteriorat sau dac\ au devenit în totalitate sau par]ial învechite (desuete). se diminueaz\ provizionul înregistrat cu diferen]a corespunz\toare efectuându-se înregistrarea de principiu: 29. b) deprecierile sunt calculate separat pentru fiecare articol. sector de activitate sau global\ are ca rezultat compensarea pierderilor generate. 59 Cheltuieli cu amortiz\rile. d) în situa]iile financiare stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic\ dintre costul istoric [i valoarea realizabil\ net\ conform principiului pruden]ei adoptat de contabilitate. 49. iar înregistrarea de principiu este: 68 = 29. provizioanele [i Conturi de provizioane pentru deprecieri ajustarea la infla]ie Pentru deprecierea stocurilor o importan]\ deosebit\ cu implica]ii asupra m\rimii provizioanelor are structura luat\ în calcul ca unitate de observare. Aceste mic[or\ri de valoare au un caracter reversibil. 59 = 78 Conturi de provizioane pentru deprecieri Venituri din provizioane [i ajustarea la infla]ie Metoda de înregistrare prezentat\ mai sus este denumit\ metoda general\ sau relu\rii provizioanelor. În cazul aplic\rii ultimei metode. În acest scop se procedeaz\ astfel: a) în situa]ia în care deprecierea calculat\ pe baza inventarului (valoarea contabil\ . în func]ie de valoarea realizabil\ net\. 49. e) practica stabilirii deprecierii stocurilor sub costul istoric. 39. 59 = 78 Conturi de provizioane pentru deprecieri Venituri din provizioane [i ajustarea la infla]ie Pentru provizioanele constatate [i calculate pe baza inventarului se face înregistrarea de principiu: 68 = 29. 39.3. provizioanele [i Conturi de provizioane pentru deprecieri ajustarea la infla]ie b) în cazul în care deprecierea constatat\ pe baza inventarului este inferioar\ provizionului constituit. al\turi de ea fiind cunoscut\ [i metoda anul\rii provizioanelor. pentru o grup\ de articole similare. c) practica calcul\rii deprecierii stocurilor pe grupe. corespunde în principiu cu activele pe termen scurt ce nu trebuie evaluate la nivelul superior sumelor ce pot fi ob]inute. dac\ produsele finite în care ele vor fi . prin profituri nerealizate. la anularea soldului creditor al conturilor de provizioane pentru deprecieri se face înregistrarea de principiu: 29. 39. 68 = 28 Cheltuieli cu amortiz\rile. în consecin]\ sunt regularizate la închiderea conturilor. 59 Cheltuieli cu amortiz\rile. pentru o categorie întreag\ de articole în stoc (exemplu produsele finite) sau pentru produsele aferente unui sector de activitate sau dac\ acestea sunt calculate global pentru totalitatea stocurilor întreprinderii. f) stocurile normale de materii prime [i materiale consumabile de]inute pentru a fi încorporate în produc]ia de bunuri nu trebuie s\ fie evaluate sub costul istoric dat. 49. 2 : a) costul istoric al stocurilor poate s\ nu fie recuperabil dac\ pre]urile de vânzare ale acestora s- au redus.

12. Opera]ii privind provizioanele pentru riscuri [i cheltuieli A[a cum s-a ar\tat.N 31. Exemplificativ evaluarea provizioanelor privind deprecierea stocurilor se prezint\ în tabelul de mai jos Denumire cont 31.4. se analizeaz\ provizioanele constituite la finele anului precedent [i cele în cursul exerci]iului.N-1 Cost Valoare Depreciere Cost Valoare Depreciere istoric inventar istoric inventar Materia prim\ A 1 000 000 1 200 000  1 300 000 1 400 000  Materia prim\ B 1 100 000 900 000 200 000 1 400 000 1 450 000  Materia prim\ C 1 200 000 1 350 000  980 000 965 000 15 000 TOTAL 3 300 000 3 450 000 200 000 3 680 000 3 815 000 15 000 Deprecierea în exerci]iul “N” de 200.12. regularizându-se astfel: a) prin debitul conturilor de cheltuieli în cazul major\rii provizionului: 68 = 15 Cheltuieli cu amortiz\rile. Totu[i. provizioanele pentru riscuri [i cheltuieli se constituie pentru finan]area acelor cheltuieli [i pierderi a c\ror realizare sau plat\ este incert\ ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele urm\toare. provizioanele constituite efectiv se înregistreaz\ în debitul conturilor de cheltuieli [i creditul conturilor de provizioane pentru riscuri [i cheltuieli.000 lei fiind mai mare decât deprecierea de 15. În aceste condi]ii este necesar\ o reducere a pre]ului stocurilor. La închiderea exerci]iului.încorporate apar c\ ar trebui s\ fie vândute la costul istoric sau deasupra lui. costul de înlocuire fiind în acest caz baza de evaluare a valorii realizabile nete. mai pu]in TVA aferent: 531 = 707 Casa Venituri din vânzarea m\rfurilor c) costul de achizi]ie al m\rfurilor vândute depreciate: 607 = 371 Cheltuieli privind m\rfurile M\rfuri d) reluarea provizionului constituit: 397 = 7814 Provizioane pentru deprecierea m\rfurilor Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 4. provizioanele [i Provizioane pentru riscuri [i cheltuieli ajustarea la infla]ie . o sc\dere a pre]ului materiilor prime indic\ faptul c\ m\rimea costului istoric al produselor finite care vor fi fabricate va dep\[i valoarea realizabil\ net\. De asemenea.000 lei din exerci]iul “N-1” se va efectua înregistrarea: 185 000 lei 6814 = 391 185 000 lei Cheltuieli de exploatare privind Provizioane pentru provizioanele pentru deprecierea materiilor prime deprecierea activelor circulante Un caz specific de constatare a deprecierii este cel privitor la reducerile de pre] la m\rfurile lent [i greu vandabile la unit\]ile comerciale cu am\nuntul. Înregistr\rile contabile care intervin cu aceast\ ocazie sunt: a) valoarea deprecierii constatate la inventar: 6814 = 397 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele Provizioane pentru deprecierea m\rfurilor pentru deprecierea activelor circulante b) pre]ul de vânzare al m\rfurilor respectiv.

ca urmare a unei devaloriz\ri severe recente. contracteaz\ sau achit\ datorii exprimate în valut\. Diferen]ele de curs valutar O întreprindere poate desf\[ura activit\]i în str\in\tate în dou\ moduri: (1) ea poate realiza tranzac]ii în valut\ [i. cu condi]ia ca valoarea contabil\ ajustat\ s\ nu dep\[easc\ minimul dintre costul de înlocuire [i valoarea recuperabil\ prin vânzarea sau utilizarea activului. diferen]a de curs valutar recunoscut\ în fiecare exerci]iu ce intervine pân\ în momentul decont\rii. întreaga diferen]\ de curs valutar este recunoscut\ în acel exerci]iu. inclusiv tranzac]iile rezultate atunci când o întreprindere: cump\r\ sau vinde bunuri sau servicii al c\ror pre] este exprimat în valut\. Având în vedere posibilit\]ile de decontare ale tranzac]iei [i anume în cursul aceluia[i exerci]iu sau într-un exerci]iu financiar ulterior. cu excep]ia IAS 29. respectiv acesta devine total sau par]ial f\r\ obiect: 15 = 78 Provizioane pentru riscuri [i cheltuieli Venituri din provizioane [i ajustarea la infla]ie 4. Prin urmare soldurile acestor conturi existente precum [i a celor de diferen]e de conversie activ [i pasiv trebuie eliminate. (2) poate avea opera]iuni în str\in\tate. când tranzac]ia este decontat\ într-un exerci]iu financiar ulterior. b) Diferen]ele de curs valutar nu se mai pot transfera direct în conturi de rezerve. împrumut\ sau ofer\ spre împrumut fonduri. Asemenea diferen]e de curs trebuie incluse în valoarea contabil\ a activului respectiv. a) Conform IAS 21 „Efectele varia]iilor cursurilor de schimb valutar” nu se constituie provizioane pentru pierderi din diferen]e de curs valutar. Tratamentul contabil alternativ permis. c) Pentru realizarea opera]iilor prezentate mai sus se introduce un cont nou 1172 „Rezultat reportat provenind din adoptarea pentru prima dat\ a IAS. mai pu]in IAS 29” care este un cont bifunc]ional. la cursuri de schimb diferite. cu excep]ia IAS 29. b) prin creditul conturilor de venituri când provizionul trebuie diminuat sau anulat. Astfel. cu excep]ia diferen]elor de curs valutar tratate ca fiind capital propriu. cu excep]ia IAS 29. Tranzac]ia în valut\ este o tranzac]ie care este exprimat\ sau care necesit\ decontarea în valut\. conform IAS 21 „Efectele varia]iilor cursurilor de schimb valutar” se pot utiliza dou\ tratamente contabile: Tratamentul contabil de baz\. sumele ce urmeaz\ a fi încasate sau pl\tite fiind exprimate în valut\. Soldul creditor reprezint\ profitul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat\ a IAS. Diferen]a de curs valutar este diferen]a ce rezult\ din raportarea aceluia[i num\r de unit\]i ale unei valute în moneda de raportare. devine parte a unui contract de schimb valutar nerealizat. iar soldul debitor pierderea reportat\ aferent\ acesteia. diferen]ele de curs valutar vor fi recunoscute astfel: când tranzac]ia este decontat\ în cursul aceluia[i exerci]iu financiar în care ea a survenit. achizi]ioneaz\ sau înstr\ineaz\ active. debitul înregistreaz\ rezultatul nefavorabil provenit din adoptarea pentru prima dat\ a IAS. Diferen]ele de curs valutar ce apar cu ocazia decont\rii elementelor monetare sau a raport\rii elementelor monetare ale unei întreprinderi la cursuri diferite fa]\ de cele la care au fost înregistrate ini]ial pe parcursul perioadei ori fa]\ de cele la care au fost raportate în situa]iile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. Pentru recunoa[terea diferen]elor de curs valutar. Deci rezerva creat\ în anii anteriori pentru diferen]ele de curs înregistrate la reevaluarea disponibilului în valut\ în sum\ egal\ sau mai mic\ cu capitalul social v\rsat în valut\ trebuie anulat\. .5. creditul contului înregistreaz\ rezultatul favorabil provenit din adoptarea pentru prima dat\ a IAS. Diferen]ele de curs valutar pot rezulta dintr-o devalorizare sau depreciere monetar\ accentuat\. IAS 21 „Efectele varia]iilor cursurilor de schimb valutar” permite unei întreprinderi s\ includ\ diferen]ele de curs valutar din împrumuturi în valoarea contabil\ a activelor. împotriva c\reia nu se pot lua nici un fel de m\suri de acoperire a riscului [i care afecteaz\ datoriile ce nu pot fi decontate [i ce apar din achizi]ia recent\ a unui activ facturat în valut\.

d) În anul 2002 au loc decontarea tranzac]iilor la cursul de 35.G. c) În anul 2001 se efectueaz\ urm\toarele opera]ii: facturare m\rfuri 10. Provizionul a fost constituit la C. Cazul în care nu au fost create provizioane.O societate prezint\ la 31.000 lei/USD.RECUNOA{TEREA ÎN CURSRUL EXERCI}IULUI FINANCIAR 2001 A DIFEREN}ELOR DE CURS VALUTAR DIN MOMENTUL FACTUR|RII: a) recunoa[terea crean]elor: 320 000 000 lei 4111 = 707 320 000 000 lei (10 000 USD × (10 000 USD × 32 000 lei/USD) 32 000 lei/USD) b) recunoa[terea datoriilor: 660 000 000 lei 301 = 401 660 000 000 lei (20 000 USD × Materii prime Furnizori (20 000 USD × 32 000 lei/USD) 32 000 lei/USD) ETAPA 3. curs de schimb la data achizi]iei 33. Provizionul a fost constituit la nivelul pierderilor din diferen]e de conversie (476). 704/1993 în valoare de 2.000. NOT|.000 lei.000 lei. Provizionul a fost constituit la nivelul pierderii nete din diferen]e de curs valutar. curs de schimb la data factur\rii 32.000.000 lei/USD. Provizionul a fost constituit la B. achizi]ie materii prime 20. C. ÎNREGISTR|RI CONTABILE CONFORM IAS AFERENTE PRIMULUI AN DE APLICARE EFECTIV|: a) `nregistrarea diferen]elor de curs valutar rezultate din evaluarea crean]elor la sfâr[itul exerci]iului 2001: 20 000 000 lei 4111 = 765 20 000 000 lei 10 000 USD × Clien]i Venituri din diferen]e 10 000 USD × (34 000 — de curs valutar (34 000 — 32 000) 32 000) .476 [i 477: A.000 lei.000 USD.12. Diferen]e de conversie pasiv 700 000 lei. ETAPA 1.000 lei/USD. B. REGULARIZ|RI LA 31.2000: a) rezerva creat\ în anii anteriori conform IAS 21 se transfer\ la rezultatul reportat: 80 000 000 lei 1068 = 1172 80 000 000 lei Alte rezerve Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat\ a IAS.2000 urm\toarele date în bilan]: a) Rezerve create în anii anteriori pentru diferen]ele de curs înregistrate la reevaluarea disponibilului în valut\ în sum\ egal\ cu capitalul social v\rsat în valut\ 80. Cazul în care nu au fost create nivelul pierderilor din diferen]e nivelul pierderii nete din provizioane de conversie (476) diferen]e de curs valutar 1514 = 476 2 000 000 lei % = 476 2 000 000 lei 477 = 1172 700 000 lei 1514 1 300 000 lei 477 = 1172 2 000 000 lei 1172 700 000 lei 1172 = 476 700 000 lei 477 = 1172 700 000 lei ETAPA 2.Cursul de schimb la închiderea exerci]iului financiar 2001 este de 34.12. EXEMPLU .000.000 lei/USD . mai pu]in IAS 29 b) eliminarea conform IAS 21 a soldurilor conturilor 1514. b) Provizioane pentru pierderi din diferen]e de curs valutar (1514) conform PCG aprobat H. Diferen]e de conversie activ (476) 2.000 USD. Vom lua în calcul urm\toarele variante: A.

62 Cheltuieli înregistrate în avans Conturi de cheltuieli . ÎNREGISTRAREA DECONT|RILOR ÎN ANUL 2002: a) `ncasarea clien]ilor: 350 000 000 lei 5124 = 4111 350 000 000 lei 10 000 USD × Conturi la b\nci `n valut\ Clien]i 10 000 USD × 35 000 35 000 10 000 000 lei 4111 = 765 10 000 000 lei (sold 4111) Clien]i Venituri din diferen]e de curs valutar b) plata furnizorilor: 700 000 000 lei 401 = 5124 700 000 000 lei 20 000 USD × Furnizori Conturi la b\nci `n 20 000 USD × 35 000 valut\ 35 000 20 000 000 lei 665 = 401 20 000 000 lei (sold 401) Cheltuieli din diferen]e de Furnizori curs valutar 4.deductibil\ Dac\ repara]ia s-a executat cu for]e proprii. Opera]ii privind delimitarea în timp a cheltuielilor [i veniturilor Pentru a stabili corect rezultatul exerci]iului este necesar\ separarea în timp a cheltuielilor [i veniturilor înregistrate în cursul exerci]iului sau preluate ca sold din exerci]iul precedent.opera]ii privind etalarea (repartizarea) cheltuielilor pe mai multe exerci]ii. documente de plat\ neîntocmite) [i veniturilor de realizat (facturi neîntocmite pentru bunuri materiale [i presta]ii furnizate). În sfera regulariz\rii cheltuielilor [i veniturilor se cuprind: opera]iile privind înregistrarea cheltuielilor de plat\ (facturi neprimite.6. valoarea decontat\ la închiderea exerci]iului financiar ca fiind aferent\ exerci]iilor urm\toare se contabilizeaz\ prin rela]ia: 471 = 758 Cheltuieli înregistrate în avans Alte venituri din exploatare b) cheltuielile constatate la închiderea exerci]iului ca fiind aferente exerci]iului urm\tor: 471 = 60. Opera]iile de regularizare a cheltuielilor [i veniturilor înregistrate în avans genereaz\ urm\toarele tipuri de înregistr\ri contabile: a) cheltuieli privind repara]iile neprevizibile ce se repartizeaz\ pe parcursul mai multor exerci]ii: 471 = 401 Cheltuieli înregistrate în avans Furnizori 4426 TVA . În continuare se vor aborda numai ultimele dou\ categorii de opera]ii. V [i VII. primele fiind tratate la capitolele IV. opera]ii privind regularizarea cheltuielilor determinate de facturi primite f\r\ bunuri materiale [i presta]ii (la cump\r\tor) [i veniturilor pentru facturile întocmite f\r\ expedierea bunurilor materiale sau recep]ia presta]iilor (la vânz\tor). 61. opera]iile privind regularizarea cheltuielilor [i veniturilor înregistrate în avans (presta]ii care afecteaz\ dou\ exerci]ii). b) `nregistrarea diferen]elor de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor la sfâr[itul exerci]iului 2001: 20 000 000 lei 665 = 401 20 000 000 lei 20 000 USD × Cheltuieli din diferen]e de Furnizori 20 000 USD × (34 000 — curs valutar (34 000 — 33 000) 33 000) ETAPA 4.

studii tehnice ale procesului de produc]ie. A[a cum se prevede în Planul contabil general. Ea se delimiteaz\ [i ca suport informa]ional pentru închiderea conturilor de cheltuieli [i de venituri. înregistrare efectuat\ pe baza scaden]arelor: 61. Este împotriva transparen]ei informa]iei. 65. 66 = 471 Conturi de cheltuieli Cheltuieli înregistrate în avans d) cota de cheltuieli înregistrat\ în cursul exerci]iului direct în contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” [i transferate asupra cheltuielilor exerci]iului curent încheiat: 60. cheltuieli de reorganizare a uzinei. Opinând pentru o asemenea balan]\. Pentru a nuan]a problema se va face recurs la contabilitatea francez\. BALAN}A CONTURILOR DUP| INVENTARIERE Dup\ efectuarea inventarierii [i contabiliz\rii regulariz\rilor de inventar se întocme[te o nou\ balan]\ a conturilor. 76 Venituri înregistrate în avans Conturi de venituri g) venituri înregistrate în avans în conturile de venituri [i transferate la închiderea exerci]iului conturilor de regularizare: 70. c) cota scadent\ de cheltuieli preluate din exerci]iul precedent. În urma înregistr\rii opera]iilor determinate de lucr\rile de închidere a exerci]iului financiar. 76 = 472 Conturi de venituri Venituri înregistrate în avans Opera]iile privind cheltuielile de repartizat pe mai multe exerci]ii sunt rezolvate în contabilitatea din ]ara noastr\ în aceea[i categorie cu cele privind cheltuielile înregistrare în avans. implicit [i la vânz\rile viitoare. în cadrul balan]ei contabile este necesar\ redactarea conturilor de cheltuieli [i venituri. se presupune urm\toarea balan]\ a soldurilor conturilor la 31. cheltuielile de repartizat asupra mai multor exerci]ii cuprind cheltuielile ce se raporteaz\ la produc]iile viitoare. dup\ caz. formarea personalului. Balan]a se redacteaz\ înainte de stabilirea rezultatului exerci]iului [i nu dup\ determinarea acestuia. de exemplu: cheltuieli de încercare a unor preexploat\ri. Func]ia acesteia se manifest\ cu prec\dere pentru preg\tirea informa]iei necesare determin\rii rezultatului exerci]iului [i asigurarea suportului informa]ional necesar redact\rii bilan]ului contabil.XII. Delimitarea în timp a cheltuielilor de repartizat asupra mai multor exerci]ii genereaz\ înregistrarea: 4XX = 7XX Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerci]ii Transferul cheltuielilor de exploatare iar la recuperarea cheltuielilor se face înregistrarea de forma: 681X = 4XX Cheltuieli de exploatare privind cheltuieli de Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerci]ii repartizat pe mai multe exerci]ii 5. testarea ma[inilor.2002: . cheltuieli privind repara]iile capitale etc. cu soldurile debitoare [i creditoare. 62 = 471 Conturi de cheltuieli Cheltuieli înregistrate în avans e) venituri înregistrate în avans în cursul exerci]iului direct în conturile de regulariz\ri: 4111 = 472 Clien]i Venituri înregistrate în avans f) venituri înregistrate în avans la conturile de regulariz\ri [i transferate asupra exerci]iului curent: 472 = 70. 62. este de remarcat c\ în spiritul principiului divulg\rii integrale a informa]iei. 61. actuala practic\ a întocmirii balan]ei dup\ închiderea conturilor de cheltuieli [i de venituri.

39 000 117 Rezultatul reportat . 22 000 408 Furnizori . 1 500 471 Cheltuieli înregistrate în avans 400 - 472 Venituri înregistrate în avans . aparatur\ birotic\. 1 000 401 Furnizori . 80 2812 Amortizarea construc]iilor . 42100 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi [i datorii asimilate . echipamente de protec]ie a 25 000 valorilor umane [i materiale [i alte active corporale 263 Imobiliz\ri financiare sub form\ de interese de participare 6 000 2671 Sume datorate de filiale 2 000 2678 Alte crean]e imobilizate 800 2679 Dobânzi aferente altor crean]e imobilizate 150 2808 Amortizarea altor imobiliz\ri necorporale . 200 491 Provizioane pentru deprecierea crean]elor . loca]iile de gestiune [i chiriile 10 100 - . 204 000 1041 Prime de emisiune . animalelor [i . taxe [i v\rs\minte asimilate . BALAN}A CONTURILOR întocmit\ la 31. 1 100 4111 Clien]i 6 900 4424 TVA de recuperat 580 4428 TVA neexigibil\ 100 446 Alte impozite. 1 600 503 Ac]iuni 1 800 512 Conturi curente la b\nci 22 210 - 531 Casa 9 620 - 601 Cheltuieli cu materiile prime 15 000 - 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 10 000 - 607 Cheltuieli privind m\rfurile 12 000 - 611 Cheltuieli de între]inere [i repara]ii 1 100 - 612 Cheltuieli cu redeven]ele. mijloace de transport. 1 000 131 Subven]ii pentru investi]ii . 21 200 403 Efecte de pl\tit .facturi nesosite .XII. 9 000 296 Provizioane pentru deprecierea imobiliz\rilor financiare .clien]i . 30 000 167 Alte împrumuturi [i datorii asimilate . 2 300 1061 Rezerve legale . 400 4511 Decont\ri în cadrul grupului 1 000 4518 Dobânzi aferente decont\rilor în cadrul grupului 50 462 Creditori diver[i .2002 -mii lei- Specificare Solduri finale D C 0 1 2 1012 Capital subscris v\rsat . 200 301 Materii prime 42 000 345 Produse finite 91 170 371 M\rfuri 92 000 397 Provizioane pentru deprecierea m\rfurilor . 35 000 planta]iilor 2814 Amortizarea altor imobiliz\ri corporale . 900 208 Alte imobiliz\ri necorporale 2 800 212 Construc]ii 30 000 2131 Echipamente tehnologice (ma[ini. utilaje [i instala]ii de lucru) 100 000 2133 Mijloace de transport 15 000 214 Mobilier. 16 500 2813 Amortizarea instala]iilor.

amenzi [i penalit\]i 1 300 - 6583 Cheltuieli privind activele cedate 1 000 - 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz\rilor 15 580 - 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri [i 4 000 - cheltuieli 6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru 2 600 - deprecierea activelor circulante 6863 Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecierea 4 000 - imobiliz\rilor financiare 701 Venituri din vânzarea produselor finite . 300 707 Venituri din vânzarea m\rfurilor . loca]ii de gestiune [i chirii . 2 000 706 Venituri din redeven]e. taxe [i v\rs\minte asimilate 8 400 - 641 Cheltuieli cu salariile personalului 30 000 - 6451 Cheltuieli privind contribu]ia unit\]ii la asigur\ri sociale 5 000 - 6452 Cheltuieli privind contribu]ia unit\]ii pentru ajutorul de [omaj 2 500 - 654 Pierderi din crean]e [i debitori diver[i 1 000 - 664 Cheltuieli privind investi]iile financiare cedate 300 - 665 Cheltuieli din diferen]e de curs valutar 200 - 666 Cheltuieli privind dobânzile 9 800 - 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 300 - 6581 Desp\gubiri. pentru soldurile debitoare: . Rela]iile dintre conturi intervenite cu aceast\ ocazie sunt: a) închiderea conturilor de cheltuieli. 2 800 7588 Alte venituri din exploatare .pentru realizarea si lucrari executate. 350 7583 Venituri din cedarea activelor . 2 500 7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobiliz\rilor . 500 763 Venituri din crean]e imobilizate . formula general\ de calcul a rezultatului contabil înainte de impozitare este: Veniturile din livrarea bunurilor mobile. 2 000 7584 Subven]ii pentru investi]ii virate la venituri . 36 300 711 Varia]ia stocurilor .a contabil = transferat dreptul de proprietate. reclam\ [i publicitate 200 - 627 Cheltuieli cu serviciile bancare [i asimilate 1 490 - 635 Cheltuieli cu alte impozite. inclusiv din castiguri de orice natura veniturilor Din punct de vedere contabil pentru a stabili rezultatul exerci]iului se procedeaz\ la închiderea conturilor de cheltuieli [i de venituri. servicii prestate . DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCI}IULUI Principial. a Cheltuielile angajate Rezultatul bunurilor imobiliare pentru care s . 80 000 704 Venituri din lucr\ri executate [i servicii prestate . 0 1 2 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 200 - 622 Cheltuieli privind comisioanele [i onorariile 1 700 - 623 Cheltuieli de protocol. 150 768 Alte venituri financiare . 200 financiare TOTAL 587 350 587 350 6. 31 170 721 Venituri din produc]ia de imobiliz\ri necorporale .

70/1994 privind impozitul pe profit.Pierdere net\ La închiderea exerci]iului financiar contul 121 “Profit [i pierdere” încorporeaz\ cheltuielile pe luna decembrie. 82/1991 [i Legii pentru aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. De aceea.  + inainte de impozitare  realizate veniturilor realizate  si evidentiat in cursul exercitlului Folosind datele înregistrate în conturile de cheltuieli [i venituri consemnate în balan]\. Astfel. Întrucât contabilitatea este conectat\ la fiscalitate. Se precizeaz\ c\ m\rimea impozitului pe profit pe luna decembrie este egal\ cu impozitul calculat pe luna noiembrie. se poate aprecia c\ rezultatul contabil înainte de impozitare este caracterizat prin formula: Rezultatul contabil Veniturile Cheltuielile corespondente  Cheltuielile cu impozitul pe profit calculat = . loca]iile 10 100 lei de gestiune [i chiriile” 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” 200 lei 622 “Cheltuieli privind comisioanele [i 1 700 lei onorariile” . închiderea conturilor în condi]iile în care impozitarea profitului se efectueaz\ la închiderea exerci]iului. (datele sunt în mii lei): 137 770 lei 121 = 601 15 000 lei “Profit [i pierdere” “Cheltuieli cu materiile prime” 604 “Cheltuieli privind materialele 10 000 lei nestocate” 607 “Cheltuieli privind m\rfurile” 12 000 lei 611 “Cheltuieli de între]inere [i 1 100 lei repara]ii” 612 “Cheltuieli cu redeven]ele. se prezint\ astfel: a) închiderea conturilor de cheltuieli.Profit net • Sold debitor . inclusiv impozitul calculat pe luna decembrie [i veniturile realizate pe aceea[i lun\. În baza celor ar\tate mai sus. Cea de a doua lege stabile[te c\ profitul impozabil [i impozitul pe profit se calculeaz\ [i eviden]iaz\ lunar cumulat de la începutul anului fiscal. • Veniturile cumulate pân\ la 30 inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit noiembrie • Soldul creditor . la închiderea exerci]iului. în prima lege se prevede c\ în contabilitate. situa]ia în contul 121 “Profit [i pierdere” f\r\ înregistrarea cheltuielilor [i veniturilor pe luna decembrie se prezint\ astfel: 121 “Profit [i pierdere” • Cheltuielile cumulate pân\ la 30 noiembrie. În componen]a cheltuielilor corespondente veniturilor realizate se includ [i cheltuielile cu impozitul pe profit calculat [i eviden]iat (pl\tit) în cursul exerci]iului. pentru soldurile creditoare: 7xx = 121 Conturile de venituri Profit [i pierdere Procedura general\ prezentat\ mai sus se nuan]eaz\ în contabilitatea din România. calculul [i eviden]a nu se pot realiza decât prin contabilitate. Modul specific de calcul [i impozitare a profitului în România genereaz\ la închiderea exerci]iului financiar definirea în plan teoretic a rela]iei de calcul a rezultatului contabil. având în vedere prevederile Legii contabilit\]ii nr. profitul sau pierderea se stabile[te lunar. 121 = 6xx Profit [i pierdere Conturile de cheltuieli b) închiderea conturilor de venituri.

amenzi [i penalit\]i” 6583 1 000 lei “Cheltuieli privind activele cedate” 6811 15 580 lei “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz\rilor” 6812 4 000 lei “Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri [i cheltuieli” 6814 2 600 lei “Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante” 6863 4 000 lei “Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecieri” b) închiderea conturilor de venituri: . reclam\ [i 200 lei publicitate” 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare [i 1 490 lei asimilate” 635 “Cheltuieli cu alte impozite. 623 “Cheltuieli de protocol. taxe [i 8 400 lei v\rs\minte asimilate” 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” 30 000 lei 6451 5 000 lei “Cheltuieli privind contribu]ia unit\]ii la asigur\ri sociale” 6452 2 500 “Cheltuieli privind contribu]ia unit\]ii pentru ajutorul de [omaj” 654 1 000 lei “Pierderi din crean]e [i debitori diver[i” 664 300 lei “Cheltuieli privind investi]iile financiare cedate” 665 200 lei “Cheltuieli din diferen]e de curs valutar” 666 9 800 lei “Cheltuieli privind dobânzile” 667 300 lei “Cheltuieli privind sconturile acordate” 6581 1 300 lei “Desp\gubiri.

80 000 lei 701 = 121 158 270 lei “Venituri din vânzarea “Profit [i pierdere” produselor finite” 2 000 lei 704 “Venituri din lucr\ri executate [i servicii prestate” 300 lei 706 “Venituri din redeven]e. Rezultatul fiscal reprezint\ profitul impozabil sau pierderea fiscal\ a exerci]iului. De aceea. loca]ii de gestiune [i chirii” 36 300 lei 707 “Venituri din vânzarea m\rfurilor” 31 170 lei 711 “Varia]ia stocurilor” 2 800 lei 721 “Venituri din produc]ia de imobiliz\ri necorporale” 500 lei 7588 “Alte venituri din exploatare” 150 lei 763 “Venituri din crean]e imobilizate” 350 lei 768 “Alte venituri financiare” 2 000 lei 7583 “Venituri din cedarea activelor” 2 500 lei 7584 “Subven]ii pentru investi]ii virate la venituri” 200 lei 7863 “Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante” În urma nivel\rii conturilor de venituri [i cheltuieli situa]ia în contul 121 “Profit [i pierdere” se prezint\ astfel: mii lei D 121 “Profit [i pierdere” C (a) 137 770 (b) 158 270 S. IMPOZITAREA PROFITULUI Pentru impozitarea profitului.C. trebuie pornit de la realitatea c\ nu în toate cazurile principiile contabile subordonate imaginii fidele sunt convergente în totalitate cu principiile impunerii fiscale. . stabilit potrivit regulilor fiscale [i în func]ie de care se calculeaz\ volumul impozitelor exigibile (sau rambursabile). trebuie f\cut distinc]ie între rezultatul contabil [i rezultatul fiscal. Rezultatul contabil reprezint\ suma global\ a profitului sau pierderii exerci]iului financiar ce figureaz\ în contul 121 “Profit [i pierdere” înainte de impozitare. 20 500 7.

000. O structur\ component\ a calcul\rii masei profitului impozabil este cea destinat\ deducerilor fiscale cum sunt: dividendele primite de la alt\ persoan\ juridic\ român\. Impozitul datorat pentru trimestrul în curs. c) cheltuielile pentru protocol. d) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor [i provizioanelor peste limitele legale. veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea. financiare [i extraordinare .cumulat pana la sfarsitul in curs cumulat de la inceputul anului trimestrului precedent Exemplu. Potrivit normelor fiscale. Calculul impozitului pe profit se face pe baza “declara]iei privind impozitul pe profit” depus\ la organele fiscale pân\ la data men]ionat\ mai înainte acesta fiind [i termenul de plat\ a impozitului. Exemplu. pân\ la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urm\tor. implicit impozitarea profitului ce st\ la baza declara]iei de impunere se prezint\ astfel: • Venituri din exploatare.540 000 lei = 210. Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit). b) amenzile [i penalit\]ile datorate c\tre autorit\]ile române sau str\ine.. g) alte cheltuieli stabilite prin Legea nr.000 lei × 25 % = 750. 414 privind impozitul pe profit. alte elemente stabilite prin normele legale.000 lei.fiscale Dac\ se face recurs la Legea impozitului pe profit. Impozitul datorat pe trimestrul IV este de 750.000. cheltuielile sunt deductibile numai dac\ sunt aferente realiz\rii veniturilor [i cele considerate deductibile conform prevederilor legale în vigoare. din care se scad veniturile neimpozabile [i se adun\ cheltuielile nedeductibile. se determin\ pe baza rela]iei: Im pozitul datorat Impozitul pe profit calculat Impozitul aferent profitului impozabil pe trimestrul = asupra profitului impozabil . Impozitul pe profit datorat pân\ la 31 martie este de 540. f) sumele care dep\[esc limitele cheltuielilor considerate deductibile.veniturilor realizate + fiscale . impozitul aferent este de 3. Modelul de calcul a rezultatului fiscal. dintr-un an fiscal.000 lei. conform legii bugetelor anuale.000 lei. Cota general\ de impozitare este 25 % cu excep]iile prezentate prin lege. Plata impozitului pe profit se efectueaz\ trimestrial. ~n aceste condi]ii masa profitului impozabil se determin\ pe baza rela]iei: Profitul Veniturile Cheltuielile corespondente Reintegrarile Deducerile impozabil = realizate .000 lei . profitul impozabil se calculeaz\ ca diferen]\ `ntre veniturile realizate din orice surs\ [i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora.000 lei. reclam\ [i publicitate care dep\[esc limitele prev\zute de legea bugetar\ anual\. Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt: a) impozitul pe profit datorat [i impozitul pe venitul realizat din str\in\tate. Profitul impozabil stabilit potrivit prevederilor prezentate mai înainte se calculeaz\ [i se eviden]iaz\ trimestrial. contribuabilii care ob]in venituri din activit\]ile desf\[urate pe baz\ de licen]\ `n zona liber\ pl\tesc o cot\ de impozit pe profit de 5 % pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri. În sistemul de contabilitate din România. Dac\ profitul impozabil cumulat de la sfâr[itul lunii iunie este de 3. pân\ când acesta va atinge 20 % din capitalul social. 32/1994 privind sponsorizarea. financiare [i extraordinare . cumulat de la începutul anului. În cazul rezervelor legale în limita a 5 % din profitul contabil anual pân\ ce acesta va atinge 20 % din capitalul social. e) cheltuielile de sponsorizare care dep\[esc limitele cotei prev\zute în Legea nr. pân\ la 31 decembrie 2004. potrivit legisla]iei [i reglement\rilor fiscale se utilizeaz\ numai metoda impozitelor curente. sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerv\ în limita a 5 % din profitul contabil anual.

5) (2 200 000) 7. 5 % pentru profitul contribuabililor care ob]in venituri din activit\]ile desf\[urate pe az\ de licen]\ `n zona liber\ . Red\m în continuare. Cheltuieli financiare 4 700 000 6. Pierderile de recuperat din anii preceden]i = Profitul impozabil (pierderi) Impozitul pe profit = Profitul impozabil × 25 % (la contribuabilii ale c\ror venituri se impun cu cota normal\). a rezervelor peste limitele prev\zute de lege • cheltuielile de sponsorizare ce dep\[esc limita legal\ • pierderile din surse externe. Profit (pierdere) financiar (4 . pl\tit cumulat de la începutul anului (b) = Impozitul pe profit de plat\ (a-b) sau impozitul pe profit pl\tit în plus (b-a) Înregistr\rile care se fac în acest sens sunt: 691 = 441 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit [i: 441 = 512 Impozitul pe profit Conturi curente la b\nci Opera]iile de compensare sau de restituire pentru contribuabilii mici se efectueaz\ trimestru de trimestru. Alte venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal: • impozitul pe profit. din care impozitul pe venitul realizat `n str\in\tate • amenzile [i penalit\]ile datorate c\tre autorit\]i române sau str\ine • cheltuieli pentru protocol. Creditul fiscal din care: Creditul fiscal extern Impozit pe profit scutit . o declara]ie de impunere (simplificat\) care cuprinde un exemplu de calcul a profitului impozabil. Declara]ie lunar\ privind impozitul pe profit în lei 1. Venituri extraordinare 1 520 000 8. pân\ când acesta va atinge 20 % din capitalul social . Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare 4 200 000 3. care dep\[esc limitele prev\zute de legea bugetar\ anual • sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor. Venituri financiare 2 500 000 5.2) 1 300 000 4. Profit (pierdere) din exploatare (1 . cumulat de la începutul anului. Deduceri fiscale • dividendele primite de la alt\ persoan\ juridic\ român\ • sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerv\ în limita a 5 % din profitul contabil anual. Impozitul pe profit pe anul curent. veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea • alte deduceri fiscale prev\zute de lege . atunci când s-a înregistrat pierdere (luna decembrie). 50 % pentru profitul ob]inut `n baruri [i cluburi de noapte. Venituri din exploatare 5 500 000 2. calculate pe fiecare surs\ de venit • alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal = Profitul impozabil (pierderi) înainte de reportarea pierderii . reclam\ [i publicitate . Reduceri de impozit pe profit cumulate potrivit legisla]iei `n vigoare = Impozitul pe profit datorat (a) .= Total profit (pierdere) . Cheltuieli extraordinare 1 000 000 .

A[a cum reiese din cele ar\tate mai sus. Cheltuieli pentru protocol. 23 . PROFITUL IMPOZABIL (PIERDEREA) înainte de reportarea 970 000 pierderii (Rd. se constat\ un profit impozabil de 970 000 lei.22) 24. Profit (pierdere) extraordinar(7 . Credit fiscal 23. a 250 000 rezervelor peste limita prev\zut\ de Ordonan]\ 15.000 lei = 1.000 lei. situa]ia devine: a) impozitul pe profit pl\tit în plus: 307 500 lei 6911 = 121 307 500 lei Cheltuielile privind impozitul Profit [i pierdere pe profit b) situa]ia în contul 121 “Profit [i pierdere”: D 121 “Profit [i pierdere” C Sold debitor înainte de impozitare 380 000 (a) 307 500 Sold debitor final 72 500 Situa]ia întocmit\ în acest sens se prezint\ astfel: • impozite pl\tite în cursul anului 7. Pierderea de recuperat din anii preceden]i 20. Profitul impozabil (Rd 18 + 19) 21.000 lei. Amenzi [i penalit\]i 130 000 13. reclam\ [i publicitate care 120 000 dep\[esc limitele prev\zute de lege 14.000 — 7.24) 26.8) 520 000 10. exerci]iul financiar s-a încheiat cu pierderea contabil\.23) 307 500 Înregistrarea contabil\ generat\ este: 307 500 lei 441 = 691 307 500 lei Impozitul pe profit Cheltuielile privind impozitul pe profit Exemplul a fost creat cu scopul de a face distinc]ie între pierderea contabil\ [i pierderea fiscal\. Profit (pierdere) Total (3 + 6 + 9) (380 000) 11. 24 . în schimb procedând la determinarea rezultatului fiscal.500. • impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului [i înscris în declara]ia de impunere 8.000. • contul 121 “Profit [i pierdere” înainte de regularizare are un sold creditor de 13.500. Situa]ia în contul 121 “Profit [i pierdere” înainte de impozitare se prezint\ astfel: D 121 “Profit [i pierdere” C Sold debitor 380 000 Dup\ impozitare.17) 19. Impozitul pe profitul din orice surs\. Impozit pe profit pe anul curent pl\tit cumulat de la începutul anului 550 000 fiscal 25.000 lei. Cheltuieli de sponsorizare ce dep\[esc limitela legal\ 125 000 16. Impozitul pe profit datorat (Rd.500. Impozitul pe profit de plat\ (Rd. TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE 1 350 000 18.10 .000 lei. român\ sau str\in\ 550 000 12. Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea 175 000 provizioanelor nedeductibile fiscal 17.21 . Impozit pe profit pl\tit în plus (Rd. .000.500.Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor. • impozitul pe profit de plat\ 8.9. Impozitul pe profit (970 000 × 25 %) 242 500 22.

În aceast\ situa]ie se afl\ sumele pl\tite atât în ]ar\. stabilit\ prin declara]ia de impozit pe profit. cheltuielile r\mase nedeductibile se repartizeaz\ `n perioadele urm\toare. prime de asigurare. redeven]e. se recupereaz\ din profiturile impozabile ob]inute `n urm\torii 5 ani consecutivi. se fac înregistr\rile: 1 500 000 lei 691 = 441 1 500 000 lei Cheltuielile Impozitul pe privind impozitul profit pe profit [i: 1 500 000 lei 441 = 512 1 500 000 lei Impozitul pe Conturi curente la profit b\nci [i: 8 500 000 lei 121 = 691 8 500 000 lei Profit [i pierdere Cheltuielile privind impozitul pe profit Cu privire la impozitare reglement\rile elaborate în acest sens con]in [i o serie de dispozi]ii care au un caracter particular cum sunt: a) pierderea anual\. pân\ la deductibilitatea inregral\ a acestora. Înregistr\rile contabile efectuate în cursul exerci]iului sunt: 7 000 000 lei 691 = 441 7 000 000 lei Cheltuielile Impozitul pe privind impozitul profit pe profit [i: 7 000 000 lei 441 = 512 7 000 000 lei Impozitul pe Conturi curente la profit b\nci Pe baza declara]iei de impunere întocmit\ [i depus\ în luna ianuarie. b) cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile `n cazul `n care gredul de `ndatorare a capitalului ( datorii / capitalul propriu) este mai mic decât unu. Similar cheltuielilor cu dobânzile sunt tratate cheltuielile din diferen]ele de curs valutar care dep\[esc veniturile din diferen]ele de curs valutar. impozitul pe profit pl\tit la nivel de asociat în cadrul unei asocieri Remarc\ general\. În plan contabil o asemenea plat\ a impozitului pe profit genereaz\ trei etape: • în cursul exerci]iului se fac v\rs\minte anticipate care reprezint\ o cheltuial\ fiscal\: . exerci]iul urm\tor. impozit pe profit pl\tit în str\in\tate. cât [i în str\in\tate cu titlu de impozit pe dobând\. potrivit prevederilor legale `n vigoare din anul `nregistr\rii acestora. c) creditul fiscal ca form\ a deducerilor din impozitul datorat sau de compensare a unor sume din impozitele datorate. `n acelea[i condi]ii. Supunem aten]iei o variant\ de impozitare simpl\ [i eficient\ a profitului bazat\ pe determinarea anual\ [i nu lunar\ prin contabilitate a rezultatului contabil înainte de impozitare (pornind de la rezultatul contabil se determin\ rezultatul fiscal) [i plata anticipat\ a impozitului pe profit. Recuperarea se efectueaz\ `n ordinea `nregistr\rii acestora. abordat ca facilitate de plat\ a impozitelor. dividende. la fiecare termen de plat\ a impozitului pe profit. comisioane. Suma pl\tit\ este egal\ cu 1/12 din profitul impozabil din exerci]iul precedent actualizat la infla]ie pe baza indicelui de infla]ie dintre începutul anului [i luna în care se pl\te[te. Dca\ gredul de `ndatorate este peste unu (inclusiv) cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile pân\ la nivelul sumei veniturilor din dobânzi plus 10 % din celelalte venituri ale contribuabilului.

Aceste trei etape au drept consecin]\ multiplicarea cu trei a num\rului de situa]ii posibile cum sunt: a) v\rs\mintele fiscale sunt excedentare în raport cu cele datorate.9 Alte crean]e privind bugetul statului Impozitul pe profit analitic “Pl\]i în avans” b) v\rs\mintele fiscale sunt insuficiente în raport cu cele datorate. Un exemplu preluat din Instruc]iunile de aplicare a Ordonan]ei Guvernului nr. 70/1994 este semnificativ în acest sens. 959 402 - Decembrie 5 450 . aceast\ pierdere se recupereaz\ din profitul impozabil lunar ob]inut în condi]iile fiscale urm\toare. 557 Noiembrie 3 835 . pentru diferen]e se face înregistrarea: 441 = 512 Impozitul pe profit Conturi curente la b\nci c) v\rs\mintele fiscale sunt egale cu cele datorate. administra]ia fiscal\ procedeaz\ la înregistrarea în rol a impozitului.9 = 512 Impozitul pe profit Conturi curente la b\nci analitic “Pl\]i în avans” • la sfâr[itul exerci]iului se stabile[te cu exactitate cheltuiala cu impozitul pe profit pe care o suport\ rezultatul exerci]iului: 691 = 441 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit [i: 441: = 441. 750 495 - Martie 4 660 . 1 165 Iulie . Luna Profit Pierdere Impozit pe Impozit de Impozit de impozabil fiscal\ profit 25% plat\ recuperat 0 1 2 3 4 5 Ianuarie 1 020 . În acest scop pierderea se reporteaz\ lun\ de lun\ pân\ la închiderea exerci]iului când se determin\ pierderea anual\. 333 . 1 165 August 130 . . 670 .9 Impozitul pe profit Impozitul pe profit analitic “Pl\]i în avans” • în cursul exerci]iului urm\tor. 441. 243 . Un caz particular al impozit\rii profitului îl reprezint\ pierderea anual\ declarat\ de contribuabili. pentru diferen]a de recuperat se face înregistrarea: 4482 = 441. 1 363 404 - II Metoda impozitului amânat (a) Defini]ii . Potrivit legii. 1 166 Septembrie 970 . 1 165 415 - Aprilie 4 170 . 255 255 - Februarie 3 000 . 495 Iunie . 122 Mai 2 680 . . 220 . 890 Octombrie 1 330 . 210 . 1 043 . nu este generatoare de înregistrare contabil\. adic\ determin\ sarcina fiscal\ a exerci]iului precedent. f\r\ a dep\[i 36 de luni. 33 .

iar valoarea fiscal\ sau baza de impozitare este valoarea atribuit\ unui activ sau datorii în scopuri fiscale. societ\]ile asociate sau asocierile nu au repartizat în totalitate profitul ob]inut societ\]ii-mam\ sau investitorului. respectiv stins\. iar profitul impozabil se include în momentul în care este încasat numerarul. Valoarea contabil\ este o valoare net\ bilan]ier\. (b) Activele nemonetare [i datoriile sunt corectate sub inciden]a IAS 29. care nu pot da na[tere unor diferen]e temporale. . (b) Activele sunt reevaluate [i nu este f\cut\ nici o ajustare echivalent\ în scopuri fiscale. Diferen]ele temporare mai pot ap\rea [i în urm\toarele situa]ii. costurile cu împrumutul sunt deductibile la data când împrumutul a fost recunoscut prima dat\. (c) Costul unei achizi]ii de întreprinderi este alocat activelor [i datoriilor dobândite. Diferen]ele temporare impozabile sunt valori impozabile în determinarea rezultatului impozabil (profit impozabil sau pierdere fiscal\) pentru perioadele când valoarea contabil\ a activului sau datoriei este recuperat\. se disting dou\ tipuri de diferen]e — diferen]e temporare impozabile [i diferen]e temporare deductibile. toate diferen]ele temporale sunt diferen]e temporare. o obliga]ie privind impozitul amânat apare atunci când valoarea contabil\ (în sensul de bilan]ier\) a unui activ este mai mare decât valoarea impozabil\ (baza de impozitare). amortizarea fondului comercial nu este deductibil\ în determinarea profitului impozabil Diferen]ele temporare deductibile sunt diferen]ele ce nu au ca rezultat valori deductibile în determinarea masei rezultatului impozabil (profit impozabil sau pierdere fiscal\) pentru perioadele viitoare atunci când valoarea contabil\ (bilan]ier\) a activului este realizat\. În baza aceluia[i standard. Astfel. valoarea beneficiilor economice dep\[e[te valoarea permisibil\ pentru deducerea în scopuri fiscale. diferen]a temporar\ reprezint\ diferen]a dintre valoarea contabil\ a unui activ sau a unei datorii [i valoarea sa fiscal\. venitul rezultat din vânzarea bunurilor este inclus în profitul contabil atunci când bunurile sunt livrate. costurile de dezvoltare au fost recunoscute ca active imobilizate dar au fost deduse din profitul impozabil în perioada în care au fost efectuate. când valoarea contabil\ este mai mic\ decât cea impozabil\. b) Tranzac]ii care afecteaz\ bilan]ul: amortizarea nu este deductibil\ fiscal [i nici o alt\ deducere nu este disponibil\ în scopuri fiscale atunci când activul este vândut sau casat. A[a cum se desprinde din IAS 12 „Impozitul pe profit”. exist\ câteva diferen]e temporare care nu sunt diferen]e temporale. ajust\ri ale valorii juste [i reevalu\ri de terenuri [i mijloace fixe. de[i versiunea ini]ial\ a IAS 12 le-a tratat în acela[i fel în care au fost tratate tranzac]iile care creeaz\ diferen]ele temporale: (a) Filialele. Raportarea financiar\ în economiile hiperinfla]ioniste (c) Valoarea contabil\ a unui activ sau datorie la recunoa[terea ini]ial\ difer\ de baza sa ini]ial\ de impozitare. cheltuielile în avans au fost deja deduse pe baz\ de numerar în determinarea profitului impozabil al perioadei curente sau al perioadei anterioare. În cazul activelor. O asemenea metod\ se concentreaz\ asupra diferen]elor temporare. În plus. Câteva exemple de situa]ii care duc la apari]ia diferen]elor temporare impozabile: a) Tranzac]ii care afecteaz\ contul de profit [i pierdere: venitul din dobânzi încasat în avans [i este inclus în profitul contabil pe baz\ de alocare în timp. iar în cazul datoriilor. prin referire la valorile lor juste dar nici o ajustare echivalent\ nu se va face în scopuri fiscale. respectiv a datoriei este stins\. În aceste cazuri. amortizarea unui activ este diferit\ de amortizarea fiscal\. Pe m\sur\ ce întreprinderea recupereaz\ valoarea contabil\ a activului sau deconteaz\ valoarea contabil\ a datoriei. de exemplu acele diferen]e temporare ap\rute atunci când: (a) Activele nemonetare [i datoriile unei unit\]i str\ine care este integrat\ opera]iunilor întreprinderii raportoare sunt convertite la cursurile de schimb istorice. Standardul IAS 12 „Impozitul pe profit” define[te [i nuan]eaz\ rela]ia dintre diferen]ele temporare [i temporale. diferen]a temporar\ se inverseaz\ [i întreprinderea va realiza (înregistra) profit impozabil pentru care va trebui s\ pl\teasc\ impozit.

o întreprindere reevalueaz\ terenurile [i mijloacele fixe. dar acea reducere este ignorat\ în scopuri fiscale pân\ la vânzarea activului. 100 u. valoarea contabil\ a unei obliga]ii este mai mare decât baza ei de impozitare.m. costul stocurilor vândute înainte de data bilan]ului este dedus în determinarea profitului contabil când sunt livrate bunurile [i serviciile.m. reevaluat la începutul anului 2 de utilizare la valoarea de 90 u. în continuare sunt prezentate calcule ilustrative: EXERCI}IUL DE REFERIN}| N SPECIFICARE (procent Valoare Valoare Diferen]e temporale Crean]e Datorii impozitare 20 %) contabil\ fiscal\ impozit impozite (baza de e amânate impozitare) amânat e Deductibil Impozab ile 0 1 2 3 4 5 6 1. c) Grup\rile de întreprinderi [i consolidarea: valoarea contabil\ a unui activ este ridicat\ la nivelul valorii juste. este mai mic\ decât valoarea contabil\ [i prin urmare întreprinderea reduce valoarea contabil\ a activului. 100 u. 1 u. Din punct de vedere matematic. O diferen]\ temporar\ deductibil\ apare dac\ baza de impozitare a activului dep\[e[te valoarea sa contabil\.Utilajul de mai sus este 90 u. 0 .. b) Ajust\ri ale valorii juste [i reevalu\ri: investi]iile curente sau instrumentele financiare sunt raportate la valoarea just\ care este mai mare decât costul.Un mijloc fix în valoare de 80 u.Cheltuieli înregistrate în 100 u. De exemplu. dar în scopuri fiscale nu este realizat\ nici o ajustare echivalent\. 75 u. 5 u.m. o crean]\ privind impozitul amânat apare atunci când valoarea contabil\ a unui activ este mai mic\ decât baza ei de impozitare. Pentru definirea diferen]elor temporare.m. 40 u.m. dar nu sunt efectuate ajust\ri echivalente în scopuri fiscale. . avans 100 u. 20 u. costurile de cercetare (sau de organizare sau alte costuri de constituire) sunt recunoscute ca [i cheltuieli în determinarea profitului contabil dar nu sunt permise ca deducere în determinarea profitului impozabil pân\ la o perioad\ ulterioar\. în exerci]iul N pl\tite în exerci]iul N+1 când sunt deductibile fiscal . .m. dar este dedus în determinarea profitului impozabil când este colectat numerarul (not\: a[a cum s-a explicat în A 2 mai sus.m. .m. plusvaloarea din reevaluare nu este recunoscut\ fiscal 3. o subven]ie guvernamental\ care este inclus\ în bilan] ca venit amânat nu va fi impozitat\ în perioadele viitoare. etc. venitul este amânat în bilan] dar a fost deja inclus în profitul impozabil în perioadele curente sau anterioare.m. .m.m. 50 u.m. valoarea realizabil\ net\ a unui element de stoc. Câteva exemple care duc la situa]iile de diferen]e temporare deductibile sunt prezentate mai jos: a) Tranzac]ii care afecteaz\ contul de profit [i pierdere: amortizarea cumulat\ a unui activ în situa]iile financiare este mai mare decât amortizarea cumulat\ permis\ pân\ la data bilan]ului în scopuri fiscale. impozitarea se prezint\ dup\ cum urmeaz\ 2. anumite active pot fi înregistrate la valoarea just\ sau pot fi reevaluate f\r\ ca o ajustare echivalen]\ s\ fie f\cut\ în scopuri fiscale.m. 8 u.m. . este amortizabil din punct de vedere contabil în 5 ani iar din punct de vedere fiscal în 4 ani. sau valoarea recuperabil\ a unui element de terenuri [i mijloace fixe. amortizarea fondului comercial nu este deductibil\ în determinarea profitului impozabil. La sfâr[itul primului an. alte cazuri. exist\ acolo de asemenea o diferen]\ temporar\ impozabil\ asociat\ cu crean]ele comerciale corelate). iar în cazul datoriei.

0 100 u. venitul aferent lor a fost deja inclus în profitul impozabil (pierderea fiscal\) 7.m. Din punct de vedere fiscal costurile privind garan]ia produsului devin deductibile în momentul când întreprinderea onoreaz\ preten]iile privind garan]ia . impozabile în anul încas\rii 5. deduse în scopuri fiscale dup\ contabilitatea de cas\ 9.m.m. 0 .m. .m.m.m. - valoare de 100 u.Un mijloc fix a costat 100 u.m.Veniturile înregistrate în 100 u. - constatate în avans în sum\ de 100 u. 100 u. 20 u. 70 u. 100 u.m.Dobânda de încasat la 100 u. 100 u. . .m. f\r\ a fi deductibile din punct de vedere fiscal 10. încasate în exerci]iul N+1.m. .Stocurile de m\rfuri de 100 100 u.m.m.m.m. 100 u. . 30 u.m. 20 u.m.m..m. .m. 0 . Amortizarea cumulativ\ în scopuri fiscale este de 80 u.m. 6.Amenzi [i penalit\]i 100 u. 20 - recunoa[te o datorie u. avans de 100 u.m. . . . . ele au fost impozitate la încasare (baza de impozitare a venitului din dobânzi încasat în avans este nul\) 8. 0 1 2 3 4 5 6 4. au fost vândute la 100 u.m.. 6 u.m.Crean]ele comerciale au o 100 u. ..m.12.m. iar rata de impozitare este de 20 % 11.m.m..m. . 20 u. .N este de 100 u. 150 u..m.. pentru cheltuielile angajate privind garan]ia unui produs. [i are la timpul prezent o valoare contabil\ de 100 u. 0 100 u. - avans din dobânzi au o valoare contabil\ de 100 u.O întreprindere 100 u.m. . (provizion pentru riscuri [i cheltuieli) în valoare de 10 u. 100 u. 31.m. .Cheltuielile înregistrate în 100 u.m.. - u.

Fondul comercial 100 u. .N 0 0 . prezint\ astfel: 20 u.N+1 • 31.N+2 • 31. (IAS 12 nu permite recunoa[terea datoriei deoarece fondul comercial reprezint\ o valoare rezidual\ [i recunoa[terea respectivei datorii privind impozitul amânat ar duce la cre[terea valorii contabile a foncului comercial) (b) Contabilizare Folosind PCG instrumentat în ]ara noastr\ în cadrul programului de dezvoltare a contabilit\]ii. - • 31.m.XII. cota de impozit pe profit 60 u.m. 0 1 2 3 4 5 6 2.m.XII.m.m. contabilitatea opera]iilor privind impozitul amânat pe profit se realizeaz\ prin urm\toarele tipuri de înregistr\ri: a) `n cazul datoriilor din impozitul amânat: 6912 = 4412 Cheltuieli cu impozitul pe profit. amânat Venituri din impozitul pe profit. 5 u.m. iar durata de amortizare fiscal\ 4 ani. Durata de amortizare contabil\ 5 ani. 75 u. 0 .m. 25 u. 20 - cheltuieli de repartizat pe u.m.N+4 13.m.XII. 0 100 u.m. 2 u. 80 u. . 0 X 100 u.m.m.m. . . .N+3 • 31.m. 3 u. În continuare se prezint\ câteva elemente de detaliu preluate din IAS 12 Contabilitatea impozitului pe profit privind recunoa[terea activelor [i datoriilor privind impozitul curent [i impozitul amânat.m. este de 20 %. • 31. 15 u. 14.Provizion pentru 100 u. . .XII. 4 u. 1 u.m. amânat Impozitul pe profit.XII.. 50 u.m.O întreprindere a achizi]ionat la 01.m. amânat (c ) Recunoa[tere Recunoa[terea [i prezentarea impozitului amânat în contul de profit [i pierdere [i în bilan]ul contabil se efectueaz\ ca pozi]ie separat\ de impozitul curent. Calculul se 40 u.m. 10 u. - recunoscut la achizi]ie 100 u.m. .m. . amânat b) `n cazul crean]elor din impozitul amânat recunoscut: 4412 = 7912 Impozitul pe profit. mai multe exerci]ii financiare 100 u. . .m. 20 u.N un mijloc fix în valoare de 100 u. .m.01.

XII. fixeaz\ regulile care stabilesc num\rul de ani în care pierderea fiscal\ poate fi recuperat\ din profiturile impozabile.XII.XII.XII. Dac\ suma deja pl\tit\ în ceea ce prive[te perioadele curent\ [i anterioare dep\[e[te valoarea datorat\ pentru acele perioade.N • Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei (b2) Bilan]ul la 31. în situa]iile financiare recunoa[terea se prezint\ astfel: (a) Contul de profit [i pierdere la 31.N • Impozit pe profit reportat în trecut x lei x = Pierderea fiscal\ în N × % impozit (b) Bilan]ul la 31.N • Datorii: impozitul pe profit x lei (b) Cazul în care impozitul este pl\tit în cursul exerci]iului financiar: (b2) Contul de profit [i pierdere la 31. unde y reprezint\ impozitul pl\tit în cursul perioadei (c) Cazul în care impozitul în cursul perioadei este mai mare decât impozitul datorat: (c1) Contul de profit [i pierdere la 31. unde y reprezint\ impozitul pl\tit în cursul perioadei A[a cum se degaj\ din IAS 12 Contabilitatea impozitului pe profit.N • Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei (c2) Bilan]ul la 31. În acest caz.N • Active curente din impozit rambursabil y lei — x lei. (a) Contul de profit [i pierdere la 31. În recunoa[terea impozitului amânat se face distinc]ie între diferen]ele temporare impozabile [i deductibile. Analizate prin prisma bilan]ului [i contului de profit [i pierdere recunoa[terea obliga]iilor [i activelor privind impozitul curent se prezint\ astfel: (a) Cazul în care impozitul este pl\tibil în termen de 3 luni de la încheierea exerci]iului financiar: (a1) Contul de profit [i pierdere la 31.N • datorii: impozit pe profit datorat x lei — y lei.XII.XII.N • Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei (a2) Bilan]ul la 31.N • Active: Impozit pe profit de recuperat x lei Se poate folosi [i varianta potrivit c\reia pierderea fiscal\ neutilizat\ este reportat\ pentru perioadele urm\toare spre a fi compensat\ prin diminuarea profitului impozabil viitor. se poate ivi situa]ia în care o întreprindere sufer\ o pierdere fiscal\ în perioada curent\.XII.N • Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei • Cheltuieli cu impozitul amânat y lei . Se creeaz\ astfel o crean]\ privind impozitul amânat pentru recuperarea pierderilor fiscale neutilizate.XII. întreprinderea trebuie s\ recunoasc\ beneficiul din perioada fiscal\ ca un activ pe perioada pierderii fiscale. diferen]a este recunoscut\ ca un activ. aceast\ pierdere poate fi recuperat\ (transferat\) din impozitul pl\tit în perioadele contabile anterioare.XII. dac\ diferen]ele temporare sunt impozabile. Autorit\]ile fiscale din fiecare ]ar\. Astfel. unde aceast\ metod\ este permis\. În cazul impozitului curent obliga]ia este recunoscut\ în bilan] numai în m\sura în care datoria nu a fost pl\tit\.

(b) O ajustare a soldului de deschidere a profitului nedistribuit rezultat fie dintr-o modificare f\cut\ asupra politicii contabile ce este aplicat\ retrospectiv. în m\sura în care nu mai este probabil un suficient profit impozabil disponibil . Dac\ la niveluri diferite ale profitului impozabil se aplic\ rate de impozitare diferite. fie din corectarea erorilor fundamentale. Situa]ii posibile în acest sens sunt: (a) exist\ rate progresive ale impozitului pe profit [i este imposibil de determinat rata la care o component\ specific\ a profitului impozabil (a pierderii fiscale) a fost impozitat\. • valoarea contabil\ a unei crean]e din impozitul amânat trebuie revizuit\ prin reducere la fiecare dat\ a bilan]ului. În unele circumstan]e excep]ionale. impozitul curent [i cel amânat aferente unor elemente care au fost debitate sau creditate în capitalul propriu se bazeaz\ pe o repartizare propor]ional\ just\ a impozitului curent [i a celui amânat al entit\]ii în jurisdic]ia fiscal\ afectat\. acestea sunt evaluate la ratele de impozitare opozabile perioadei în care datoria este stins\ sau activul este realizat. În cazul datoriilor / activelor privind impozitul amânat. (c ) o societate stabile[te c\ un activ privind impozitul amânat trebuie recunoscut. Alte elemente de detaliu privind evaluarea [i calculul: • activele [i datoriile privind impozitul amânat nu trebuie actualizate la data întocmirii bilan]ului. este dificil a se determina valoarea impozitului curent [i a celui amânat care se refer\ la elementele creditate sau debitate în capitalul propriu.XII. în consecin]\ [i activul privind impozitul amânat devine aferent (în întregime sau doar o parte) unui element care a fost anterior debitat sau creditat în capitalul propriu. (b) Bilan]ul la 31. a[a cum arat\ IAS 12. sau pe alt\ metod\ care realizeaz\ o repartizare mai potrivit\ cu circumstan]ele date.XII. În astfel de situa]ii.N • Active: crean]e din impozit pe profit de recuperat y lei Recunoa[terea direct\ în capitalurile proprii este posibil\ dac\ impozitele curente sau amânate sunt aferente unor elemente debitate sau creditate direct în capitalul propriu. dup\ cum urmeaz\: (a) O modificare în valoarea contabil\ ap\rut\ din reevaluarea terenurilor [i a mijloacelor fixe sau investi]iilor financiare pe termen lung. (d) Evaluare Datoriile / activele privind impozitul curent pentru perioada curent\ [i pentru cele anterioare sunt evaluate la valoarea a[teptat\ a fi pl\tit\ / recuperat\ de la autorit\]ile fiscale. (b) o modificare survenit\ asupra ratei de impozitare ori alte norme de impozitare afecteaz\ un activ sau o datorie privind impozitul amânat aferente (în întregime sau doar o parte) unui element care a fost anterior debitat sau creditat în capitalul propriu.XII.N • Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei • Venituri din impozitul pe profit amânat y lei (b) Bilan]ul la 31. folosind ratele de impozitare reglementate. evaluarea se face folosind ratele medii ce se a[teapt\ a fi aplicate profitului impozabil (pierderii fiscale) aferent perioadelor în care diferen]ele temporare sunt a[teptate a se relua. (c ) Diferen]ele de curs valutar ap\rute odat\ cu conversia situa]iilor financiare ale unei entit\]i str\ine (d) Sumele ap\rute odat\ cu recunoa[terea ini]ial\ a componentei de capital propriu al instrumentelor financiare compuse. în aceea[i perioad\ sau într-o perioad\ diferit\. pe baza ratelor de impozitare reglementate.N • Datorie privind impozitul amânat y lei Cazul diferen]elor temporare deductibile: (a) Contul de profit [i pierdere la 31.

Prin recurs la IAS 12 „Contabilitatea impozitului pe profit”. Datorie (activul) reportat\ la 31. Procedând astfel se evit\ întocmirea de programe de detaliu cu privire la reluarea fiec\rei diferen]e temporare.XII.N —1 privind impozitul amânat +.v1 • • • • • • • • • • • • (m) Datoria m zm vm ∆m = zm — vm II. .TOTAL ACTIVE X Y ∆=X-Y (1) Datoria 1 z1 v1 ∆1 = z1 .RECAPITULA}IE PRIVIND EVALUARE {I CALCUL • Datorie privind impozitul amânat la 31.TOTAL DATORII Z V ∆=Z-V III.y1 • • • • • • • • • • • • (n) Activul n xn yn ∆n = xn — yn I. procesul de identificare [i clasificare a diferen]elor temporare se poate concretiza într-un bilan] în structura: SPECIFICARE VALOAREA BAZA DE DIFEREN}E CONTABIL| IMPOZITARE TEMPORARE 0 1 2 3 (1) Activul 1 x1 y1 ∆1 = x1 .pentru a permite utilizarea beneficiului unei p\r]i a crean]ei privind impozitul amânat sau a totalit\]ii acestuia.XII. Suplimentar. o societate trebuie s\ compenseze crean]ele [i datoriile.TOTAL I + II + III DIFEREN}E (sens alegere) TEMPORARE V.N . Ajust\rile la datoria ini]ial\ privind impozitul amânat rezultate din reducerea / cre[terea asupra ratei de impozitare . .N = Datorie (activ) privind impozitul amânat net +. Impozitul amânat atribuit surplusului din reevaluare (intervine în cazul în care impozitul amânat aferent este debitat direct în capitalul propriu = Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat aferent\ cre\rii [i relu\rii diferen]elor temporare Un exemplu construit potrivit IAS 12 „Impozitul pe profit” se prezint\ astfel: . Activ privind impozitul amânat la 31.CAPITAL C B ∆=C-B PROPRIU IV. De[i crean]ele [i datoriile amânate sunt evaluate [i recunoscute separat.XII. [i înc\ o prevedere. activele [i obliga]iile fiscale amânate sunt prezentate în bilan] în categoria posturilor pe termen lung [i mijlociu. • crean]ele nerecunoscute privind impozitul amânat trebuie reevaluate la fiecare dat\ a bilan]ului (e ) Prezentarea informa]iilor A[a cum se degaj\ din IAS 12 „Contabilitatea impozitului pe profit”. activele [i obliga]iile fiscale trebuie prezentate separat de alte active [i datorii în bilan]ul contabil. crean]ele [i impozitele amânate trebuie distinse de cele privind impozitul curent.

m. Active. - Profit reportat 237 020 51 705 - TOTAL DATORII/CAPITAL 556 250 257 750 PROPRIU DIFEREN}E TEMPORARE 283 500 Datorie privind impozitul amânat 25 74 625 % din 298 500 Activ privind impozitul amânat 25 % (3 750) din 15 000 Datorie privind impozitul amânat net 70 875 Mai pu]in: datoria ini]ial\ privind 45 100 impozitul amânat Ajust\rile la datoria ini]ial\ privind 0 impozitul amânat rezultat\ din reducerea ratei de impozitare Impozitul amânat atribuit surplusului (20 000) din reevaluare Cheltuiala (venitul) cu impozitul 25 100 amânat aferent\ cre\rii [i relu\rii diferen]elor temporare Prezentarea în contul de profit [i pierdere a cheltuielii (venitului) cu impozitul amânat se construie[te pe baza formulei: • Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat aferent cre\rii [i relu\rii diferen]elor temporare +. datorii [i cheltuieli privind impozitul amânat la 31/12/N în u. (15 000) Datorie pe termen lung 64 025 64 025 - Impozite pe profitul amânat 99 225 99 225 - TOTAL DATORII 196 045 181 045 (15 000) Capital social 25 000 25 000 - Surplus din reevaluare 98 185 . . . - Investi]ii 165 000 165 000 - Terenuri [i mijloace fixe 378 750 80 250 298 500 TOTAL ACTIVE 556 250 257 750 298 500 Impozite pe profitul curent de pl\tit 11 795 11 795 - Furnizori 2 500 2 500 - Amenzi de pl\tit 3 500 3 500 - Datorie pentru asigur\rile de s\n\tate 15 000 . . Valoarea contabil\ Baza de Diferen]e impozitare temporare Crean]e 2 500 2 500 - Stocuri 10 000 10 000 - Cheltuieli cu dezvoltarea produsului . cheltuiala ( venitul) cu impozitul amânat figureaz\ ca pozi]ie distinct\ în contul de profit [i pierdere (f) Prezentarea pierderilor fiscale neutilizate [i creditele fiscale neutilizate Crean]a privind impozitul amânat este recunoscut\ la valoarea reportat\ a pierderilor impozabile neutilizate [i creditelor impozabile (fiscale) neutilizate în m\sura în care este probabil c\ un profit impozabil viitor fa]\ de care se pot deduce pierderile fiscale neutilizate [i creditele fiscale neutilizate poate fi ob]inut. Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat rezultat din cre[terea / reducerea ratei de impozitare = Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat A[a cum se desprinde din IAS 12.

Tipurile de înregistr\ri contabile privind reportul pierderilor fiscale sunt urm\toarele: a) varianta înregistr\rii în exerci]iul N a crean]ei privind impozitul de restituit din anii anteriori. existen]a pierderilor fiscale neutilizate este o dovad\ concludent\ a faptului c\ s-ar putea s\ nu existe profit impozabil viitor. Venituri din reportul în viitor al pierderii fiscale x lei = Rezultat contabil net z lei c) varianta în care întreprinderea nu de]ine elemente necesare pentru estimarea de profituri viitoare. În 2000 întreprinderea a suferit pierderi fiscale de 32.000 × 25 % = 5.m.m. întreprinderea înregistrând rezultate pozitive: 44xx = 79xx x lei Crean]e din reportul în trecut al pierderii Venituri din reportul în trecut al pierderii fiscale fiscale În contul de profit. Criteriile folosite pentru recunoa[terea crean]elor privind impozitul amânat ap\rute din reportarea pierderilor fiscale [i a creditelor fiscale neutilizate sunt acelea[i cu criteriile folosite în recunoa[terea crean]elor privind impozitul amânat ap\rute din diferen]ele temporare deductibile.000 u. De aceea. când o societate are experien]a unor pierderi recente ea recunoa[te un activ privind impozitul amânat ap\rut din pierderile fiscale sau din creditele fiscale neutilizate doar dac\ societatea dispune de suficiente diferen]e temporare impozabile sau dac\ exist\ alte dovezi concludente c\ va exista suficient profit impozabil fa]\ de care s\ poat\ fi folosite pierderile fiscale sau creditele fiscale neutilizate de c\tre societate. determin\ înregistrarea impozitului amânat: 44xx = 79xx x lei Crean]e din impozite amânate Venituri din reportul în viitor al pierderii fiscale Partea terminal\ a contului de profit [i pierdere devine: • Rezultat contabil înainte de impozitare (y) lei . în partea final\ situa]ia se prezint\ astfel: • Rezultat contabil înainte de impozitare (y) lei . Totu[i.m. Venituri din reportul în trecut al pierderii fiscale x lei = Rezultat contabil net z lei Dac\ în exerci]iile anterioare nu s-au înregistrat profituri.m.m. întreprinderea X opereaz\ în condi]iile în care poate utiliza pierderile fiscale ap\rute în perioadele curente pentru a recupera impozitele pl\tite în perioadele anterioare.000 u. În astfel de circumstan]e se impune prezentarea informa]iilor referitoare la valoarea activului privind impozitul amânat [i la natura dovezii venite s\ sus]in\ recunoa[terea acestuia. De exemplu. iar rata de impozitare a fost de 25 %. rata de impozitare a fost de 30 %. înregistrat astfel: 44xx = 79xx x lei Crean]e din impozite amânate Venituri din reportul în viitor al pierderii fiscale . b) varianta înregistr\rii finan]\rii pierderii din economiile viitoare de impozit presupunând existen]a profiturilor viitoare.000 u. Impozitul pl\tit în 1999 = 20. Bilan]ul la 31 decembrie 2000 Active Impozite pe venit de recuperat 5 000 u.000 u. În 1999 întreprinderea a avut un profit impozabil de 20. crean]a este redus\ printr-un provizion pentru depreciere.. Întreprinderea poate reporta în trecut 20 000 din pierderile fiscale pe 2000 în 1999 [i recupera impozit pl\tit la 25 % = 20. Contul de profit [i pierdere pentru exerci]iul financiar încheiat la 31 decembrie 2 000 Impozitul pe profit 5 000 u.000 × 25 % = 5.m. reportul în trecut al pierderii curente nu este posibil.

70/1994. [i: 79xx = 4 9xx x lei Venituri din reportul în viitor al pierderii Provizioane pentru deprecierea crean]ei din fiscale impozite amânate 8. profitul net consemnat în bilan]ul contabil definit [i prin expresia profitul r\mas dup\ plata impozitului pe profit este definit prin formula prezentat\ mai jos. iar la societ\]ile comerciale cu capital privat. 26/1995. Legii contractului de management nr. 6 pct. 66/1993. legale reinvestit functiune dividende si alte repartizari c) constituirea fondului de participare a salaria]ilor la profit. 31/1990): 129 = 1061 Repartizarea profitului Rezerve legale b) acoperirea pierderilor din anii preceden]i pentru sumele reprezentând pierderile aferente anilor preceden]i. 484/1995. în caz contrar se aplic\ prevederile Legii nr. Hot\rârea Guvernului nr. Procentul se aplic\ la profitul net contabil diminuat cu distribu]iile la fondul de rezerv\ [i la acoperirea pierderilor: 129 = 1171 Repartizarea profitului Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat Iar dup\ aprobarea situa]iilor financiare de c\tre adunarea general\ a ac]ionarilor se face `nregistrarea: 1171 = 424 Rezultatul reportat reprezentând profitul Participarea personalului la profit nerepartizat . a) constituirea rezervelor legale. profitul net se repartizeaz\ în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/1994 ( o asemenea solu]ie confund\ pierderea net\ contabil\ cu pierderea fiscal\ sau subordoneaz\ contabilitatea fiscalit\]ii): 129 = 117 Repartizarea profitului Rezultatul reportat profitul pierderile profitul profitul rezultat profitul net supus distribuit aferente aferent reducerii din valorificari de distribuirii pentru pentru + exercitiilor + impozitului pe profit + mijloace fixe + constituirea fondului de rezervele precedente pentru profitul scoase din participare la profit. suma distribuit\ = profitul brut × procentul de constituire potrivit prevederilor art. Astfel. Totodat\ în distribuirea profitului este necesar ca acesta s\ fie abordat în mod structurat [i nu global. pentru procentul de pân\ la 10 % în cazul societ\]ilor comerciale cu capital majoritar de stat [i pân\ la 5 % la regiile autonome. iar la agen]ii economici cu capital majoritar sau integral privat. 70/1994 ( o asemenea prevedere rezerv\ numai distribu]ia deductibil\ fiscal. acoperite din profit. potrivit hot\rârilor adun\rii generale a ac]ionarilor sau asocia]ilor. se procedeaz\ la înregistrarea opera]iilor de distribuire a profituui. 15/1990 [i Ordonan]ei Guvernului nr. potrivit hot\rârii adun\rii generale a ac]ionarilor sau asocia]ilor. e din Ordonan]a Guvernului nr. DISTRIBUIREA REZULTATULUI EXERCI}IULUI Dup\ ce s-a calculat rezultatul bilan]ier. 263/1994 [i Hot\rârii Guvernului nr. 2 lit. În cazul societ\]ii comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Ca regul\ autonom\. potrivit prevederilor Ordonan]ei Guvernului nr. distribuirea profitului se efectueaz\ în conformitate cu prevederile Ordonan]ei Guvernului nr.

cu o cot\ de 10 % din suma acestora.de participare a . în contabilitate dividendul reprezint\ orice distribuire. în favoarea ac]ionarilor sau asocia]ilor. 50/1995. 5 din Ordonan]a Guvernului nr. d) surse proprii de finan]are. în limita a trei salarii. (dobând\ statutar\) reprezint\ dobânda calculat\ asupra capitalului eliberat [i nerambursat ac]ionarilor. plus minimum 50 % din profitul r\mas cu deducerea anterioar\ v\rsat la bugetul de stat sau local: 129 = 1068 Repartizarea profitului Alte rezerve e) constituirea de rezerve statutare [i alte rezerve: 129 = 1063 Repartizarea profitului Rezerve statutare 1068 Alte rezerve f) alte repartiz\ri din profit prev\zute de lege. De regul\. 2 din Legea nr. În cazul dividendelor distribuite. potrivit hot\rârii adun\rii generale a ac]ionarilor sau asocia]ilor : precum sumele rezultate din vânzarea de active [i mijloace fixe l\sate la dispozi]ia societ\]ilor comerciale (prev\zute la art. Termenul de plat\ a dividendelor este stabilit de adunarea general\ ordinar\ a ac]ionarilor sau asocia]ilor la propunerea consiliului de administra]ie sau al directorului. implicit impuse impozit\rii se determin\ pe baza rela]iei: Dividende Profiul ramas Distribuirea la fondul Cota de participare Sumele pentru de plata = dupa plata . La regiile autonome. pân\ la sfâr[itul anului în care s-a aprobat bilan]ul contabil. Primul dividend.financiar\ din ]ara noastr\ s\ prevad\. dar care nu au fost pl\tite asocia]ilor.26/1995 iar pentru agen]ii economici cu capital majoritar privat. Astfel. 58/1991) pentru finan]area activit\]ilor prev\zute [i obiectul de activitate potrivit art. O asemenea solu]ie poate fi definit\ prin contractul de societate [i statutul societ\]ii. prin re]inere la surs\. potrivit prevederilor art.. plata nu poate dep\[i nou\ luni de la închiderea exerci]iului. termenul de plat\ a impozitului pe dividende poate dep\[i data de 31 decembrie a exerci]iului respectiv. . Sumele repartizate la dividende se înregistreaz\: 129 = 1171 Repartizarea profitului Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat Iar dup\ aprobarea situa]iilor financiare de c\tre adunarea general\ a ac]ionarilor se face `nregistrarea: 1171 = 457 Rezultatul reportat reprezentând profitul Dividende de plat\ nerepartizat 446 Alte impozite. în bani sau în natur\. diferen]a r\mas\ în urma repartiz\rii profitului pân\ la 10 % pentru stimularea salaria]ilor inclusiv pentru plata managerului. F\r\ ca legisla]ia economico .constituirea rezervelor impozitului pe profit salariatilor la profit la profitul net de finantare F\r\ ca problema s\ fie explicit formulat\. acordarea dividendelor se face numai în raport cu ac]iunile subscrise [i v\rsate (deci capitalul subscris v\rsat). pe plan interna]ional în distribuirea profitului sub form\ de dividende se opereaz\ cu primul [i al doilea (noul) dividend. din profitul stabilit pe baza bilan]ului [i a contului de profit [i pierdere. propor]ional cu cota de participare la capitalul social. taxe [i v\rs\minte asimilate În leg\tur\ cu distribuirea profitului pentru dividende sunt necesare unele preciz\ri. În principiu dividendele ce urmeaz\ a fi distribuite.a managerului . pentru agen]ii economici cu capital integral sau majoritar de stat. 20 din Legea nr. dup\ caz. g) dividende în cazul societ\]ilor comerciale sau v\rs\minte la buget în cazul regiilor autonome. Dividendele sunt supuse impozit\rii.

eliberate par]ial sau în totalitate. Din cota de participare pot beneficia numai persoanele fizice c\rora li s-a recunoscut calitatea de fondatori prin contractul de societate.200.000 lei. b) pierdere din exerci]iul N -1.000 lei. d) dividende de plat\ 9. a) primul dividend = 10 000 lei × 2 % = 200 lei 5 000 ac]iuni × 10 000 lei × 2 % = 1 000 000 lei 5 000 ac]iuni × 10 000 lei × 2 % × 6/12 = 500 000 lei 1 500 000 lei b) al doilea dividend = (410 lei  200 lei) × 10 000 ac]iuni = 2 100 000 lei. dobânda statutar\ 2 %. cota de participare r\mânând aceea[i de 5 %. Profitul reportat la capitalul social reprezint\ 120.200. În cazul societ\]ilor pe ac]iuni adunarea general\ stabile[te cota de participare ce revine din profitul net fondatorilor. El se distribuie astfel: a) rezerve legale 5 % din 20.100.000. dividendul global 410 lei pe ac]iune stabilit în adunarea general\. eliberate în cursul anului la 1 iulie 2001. Profitul bilan]ier destinat repartiz\rii la închiderea exerci]iului financiar “N” este de 12. 20 % din num\rul total. profitul este de 120.000.000 lei:1.000 lei × 10 % = 100.000 lei. Revenind la exemplul de mai sus. fondatorii pot beneficia de o participare de 3. În anul al patrulea.000. În primul an profitul este de 60. valoarea nominal\ 10. Pentru cota de participare se face înregistrarea: 129 = 1171 Repartizarea profitului Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat 1171 = 457 Rezultatul reportat reprezentând profitul Dividende de plat\ nerepartizat .000 lei.000 lei. Exemplu privind distribuirea profitului.000 lei. iar cota de participare aprobat\ de adunarea constitutiv\ 5 %.000 titluri.000 lei. înregistrarea contabil\ privind distribuirea profitului f\cut\ înainte de redactarea bilan]ului contabil [i aprob\rii sale în adunarea general\ ordinar\ a asocia]ilor (rezolvare specific\ numai Noului sistem contabil din România). Al doilea dividend (noul dividend. iar capitalul de 1.000 lei. [i numai asupra profitului corespunz\tor capitalului intrat. Cota nu poate dep\iI 6 % din profitul net [i nu poate fi acordat\ pe o perioad\ mai mare de cinci ani de la data constituirii societ\]ii prin subscrip]ie public\.000 lei × 10 %.000 lei =1. Participarea fondatorilor la profit 100.000.900.000 lei. 12 000 000 lei 129 = 1061 1 000 000 lei Repartizarea Rezerve legale profitului 457 9 100 000 lei Dividende de plat\ 117 1 900 000 lei Rezultatul reportat Remarc\.000. din care aferent capitalului social 1. Toate înregistr\rile de mai sus s-au efectuat în condi]iile în care nu au existat distribu]ii de profit în cursul anului pentru constituirea rezervelor legale [i fondului de dezvoltare.000 lei. Exemplu.000 lei. e) rezultat reportat pentru noul exerci]iu financiar 1. eliberate 50 % începând cu 1 ianuarie 2001. capitalul ini]ial 1. Dividendele distribuite s-au calculat în condi]iile: num\rul de ac]iuni 10.000 lei × 5 % = 5. 0 lei. supradividend) reprezint\ suma suplimentar\ atribuit\ în func]ie de num\rul titlurilor de]inute.000 lei.

Avansuri [i imobiliz\ri necorporale în curs de execu]ie - II .Crean]e din interese de participare - 5. 8 750 1.12. m\rci.Titluri de participare de]inute la societ\]ile din cadrul 5 800 grupului 2.Titluri sub form\ de interese de participare - 4.2002 Exerci]iul financiar Precedent ~ncheiat 0 1 2 A. (b)create de societate. Aceste opera]ii necesit\ cunoa[terea posturilor din bilan]ul contabil [i din contul de rezultate care corespund conturilor din balan]\. în cazul în care a fost achizi]ionat - 5. utilaje [i mobilier 9 000 16 000 4.Imobiliz\ri corporale 64 000 109 500 1. În continuare este prezentat\ întocmirea situa]iilor financiare: BILAN} ÎNCHEIAT LA DATA DE 31. în cazul în care reglement\rile permit înscrierea acestora în active 4.Terenuri [i construc]ii 15 000 13 500 2.Concesiuni. Active imobilizate 64 230 120 970 I.Cheltuieli de dezvoltare (când reglement\rile permit - imobilizarea acestora) 3. gruparea [i însumarea soldurilor din balan]a conturilor. brevete.Crean]e asupra societ\]ilor din cadrul grupului. - III. altele decât 2 000 cele comerciale 3. prin con]inutul lor în cea mai mare parte opera]ii de prelucrare [i transcriere a datelor din situa]iile financiare precedente [i din balan]a conturilor.Fondul comercial. Imobiliz\ri necorporale 230 2 720 1. Dup\ repartizarea profitului. taxe [i v\rs\mimnte asimilate • sumele reprezentând pl\]i: 457 = 512 Dividende de plat\ Conturi curente la b\nci 9. REDACTAREA SITUA}IILOR FINANCIARE Lucr\rile de completare a situa]iilor financiare reprezint\.Cheltuieli de constituire (când reglement\rile permit - imobilizarea acestora) 2.Instala]ii tehnice [i ma[ini 40 000 80 000 3.Alte crean]e 950 .Alte instala]ii.Titluri de]inute ca imobiliz\ri - 6. stabilirea dividendelor [i a impozitului pe dividende se efectueaz\ înregistr\rile: • pentru impozitul pe dividende: 457 = 446 Dividende de plat\ Alte impozite. Imobiliz\ri financiare . drepturi [i valori 230 2 720 similare [i alte imobiliz\ri necorporale dac\ au fost: (a)achizi]ionate contra unei pl\]i. Prin structura lor opera]iile de prelucrare a datelor privind exerci]iul curent constau din selectarea. licen]e.Avansuri [i imobiliz\ri corporale în curs .

Investi]ii financiare pe termen scurt 1 000 1 800 1.Sume datorate societ\]ilor din cadrul grupului - 7.Sume datorate institu]iilor de credit 43 000 3.Materii prime [i consumabile 100 000 42 000 2. atâta timp cât nu - sunt prezentate separat ca deduceri de stocuri 4.Avansuri încasate în contul comenzilor. Active circulante 194 900 264 830 I.Ac]iuni proprii în m\sura în care legisla]ia na]ional\ - permite înscrierea acestora în bilan] (cu indicarea în note a valorii nominale) B.Sume datorate privind interesele de participare - . Datorii ce trebuie pl\tite într-o perioad\ de un an 5 800 51 650 1. în m\sura în care legisla]ia na]ional\ - permite înscrierea acestora în bilan] (cu indicarea în note a - valorii nominale) 3.Sume datorate institu]iilor de credit - 3.Alte datorii.Datorii comerciale - 5.Datorii comerciale 5 800 22 300 5. atâta timp cât nu - sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri 4.Alte crean]e 380 - 5.Crean]e privind capitalul subscris [i nev\rsat - III.Produc]ia în curs de execu]ie .Titluri de participare în societ\]ile din cadrul grupului - 2.Efecte de comer] de pl\tit 22 000 6.Sume datorate societ\]ilor din cadrul grupului - 7. Casa [i conturi la b\nci 11 320 31 830 C. prezentându-se . Total active minus datorii curente 244 200 304 350 G.Avansuri încasate în contul comenzilor.Împrumuturi din emisiunea de obliga]iuni.Sume datorate privind interesele de participare - 8. Datorii ce trebuie pl\tite într-o perioad\ mai mare de un 8 200 43 000 an 1.Ac]iuni proprii.Crean]e comerciale 2 200 5 980 2.Sume de încasat din interese de participare - 4. - separat împrumuturile în monede convertibile 2. 0 1 2 7. prezentându-se 8 200 - separat împrumuturile în monede convertibile 2.Efecte de comer] de pl\tit - 6. Stocuri 180 000 224 170 1. - 3.Sume de încasat de la societ\]ile din cadrul grupului 1 050 3. Crean]e 2 580 7 030 (Sumele ce trebuie s\ fie încasate dup\ o perioad\ mai mare de un an trebuie s\ fie prezentate separat pentru fiecare element) 1.Alte investi]ii financiare pe termen scurt 1 000 - IV. inclusiv datorii fiscale [i datorii pentru 7 350 asigur\rile sociale E. Cheltuieli în avans 870 400 D.Avansuri pentru cump\r\ri de stocuri - II. Active circulante nete respectiv datorii curente nete 179 970 183 380 F.Împrumuturi din emisiunea de obliga]iuni.Produse finite [i m\rfuri 80 000 182 170 4.

Venituri în avans 10 000 30 200 J.Venituri din interese de participare 200 150 10. 300 350 cu men]ionarea separat\ a celor generate de societ\]ile din cadrul grupului 12.Alte rezerve V. - 1. 0 1 2 . 3 300 Profitul sau pierderea din exploatare 41 500 34 400 9.Cheltuieli cu personalul 37 500 45 900 a)Salarii 30 000 30 000 b)Cheltuieli cu asigur\rile sociale. cu men]ionarea 7 500 15 900 distinct\ a celor referitoare la pensii 7. Rezerve din reevaluare - IV. Capital [i rezerve 236 000 261 350 I.2002 Exerci]iul financiar Precedent ~ncheiat 0 1 2 1. Rezultatul reportat 1 000 VI.Rezerve statutare sau contractuale 4. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul v\rsat [i 176 825 204 000 cel nev\rsat) II. 5 000 5.Rezerve legale 36 000 39 000 2.Provizioane pentru pensii [i alte obliga]ii similare - 2.Rezerve pentru ac]iuni proprii 3.Varia]ia stocurilor de produse finite [i produse în 30 000 31 170 curs de execu]ie 3. inclusiv datorii fiscale [i datorii pentru - asigur\rile sociale H.CONTUL DE PROFIT {I PIERDERE LA 31.12.a)Ajustarea valorii imobiliz\rilor corporale 21 000 19 580 [i necorporale b)Ajustarea valorii activelor circulante 2 600 8.Cifra de afaceri net\ 116 000 118 600 2. Rezerve 36 000 39 000 1.Alte datorii. Provizioane pentru riscuri [i cheltuieli . Venituri din alte investi]ii financiare [i - împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate.Produc]ia imobilizat\ 1 000 2 800 4. Rezultatul exerci]iului financiar 23 175 15 050 B. Ajustarea valorii imobiliz\rilor financiare [i a 3 800 investi]iilor financiare de]inute ca active circulante . Venituri din dobânzi [i alte venituri similare. Prime de capital 2 300 III.Alte provizioane prev\zute de IAS - I.Alte venituri din exploatare .Alte cheltuieli de exploatare . cu men]ionarea separat\ a celor generate de societ\]ile din cadrul grupului 11.a) Cheltuieli cu materiile prime [i 14 000 25 000 consumabilele b)Alte cheltuieli din afar\ 20 000 14 790 Cheltuieli privind m\rfurile 13 000 12 000 6.

0 1 2 13. . . 39 000 Rezerve pentru ac]iuni proprii. . . Profitul sau pierderea din activitatea . . Venituri extraordinare . - Sold debitor . -. . 15 050 Sold debitor D. . -. . . -. 1 000 Pierdere neacoperit\ . - extraordinar\ 18. - Rezerve legale 36 000 3 000 . . Rezultatul exerci]iului financiar 23 175 15 050 21. . . Prin Sold propriu la 1 care transfer din transfer la 31 ianuarie care decembrie 0 1 2 3 4 5 6 Capital subscris 176 825 27 175 . . 2 300 . . - Rezultatul reportat . . . . Cheltuieli cu dobânzile [i alte cheltuieli 11 100 10 600 similare. Cheltuieli extraordinare . - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Rezultatul exerci]iului financiar- Sold creditor 23 175 . . -. . din Prin Total. . . . . -. Impozitul pe profit 7 725 5 450 19. . - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale Sold creditor . . - contractuale Alte rezerve . . - 16. . 204 000 Prime de capital . Alte impozite ce nu apar în elementele de mai - sus 20. . 2 300 Rezerve din reevaluare .mii lei- Cre[teri Reduceri Element al capitalului Sold Total. . 1 000 . . . . .NOTELE EXPLICATIVE NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE . - Sold debitor . . - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat\ a IAS Sold creditor . - Sold debitor . 1000 1000 Profit nerepartizat . . - Rezultatul reportat provenit din modific\rile politicilor contabile Sold creditor . - Rezerve statutare sau .Rezultatul pe ac]iune - • de baz\ - • diluat - SITUA}IA MODIFIC|RILOR CAPITALULUI PROPRIU Încheiat\ la data de 31 decembrie 2002. . . . 8 125 . . . cu men]ionarea separat\ a celor ce privesc societ\]ile din cadrul grupului 14. . Profitul sau pierderea din activitatea curent\ 30 900 20 500 15. . . . . - 17. . .

Cifra de afaceri net\ 116 000 118 600 2.Cheltuielile de desfacere - 8.Cheltuielile activit\]ilor auxiliare - 5.ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE Indicatorul Exerci]iul precedent Exerci]iul curent 0 1 2 1.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 7.Cheltuielile indirecte de produc]ie - 6. 100 000 27 000 utilaje [i instala]ii de lucru Mijloace de 15 000 8 000 transport Unelte.Cheltuieli generale de administra]ie - 9.REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9) 34 400 . PROVIZOANELE PENTRU RISCURI {I CHELTUIELI {I ALTE PROVIZIOANE Transferuri*) Denumirea Sold la 1 ianuarie În cont Din cont Sold la 31 provizionului decembrie NOTA 3. 31 de- active*) rie cembrie rie registrat\ \ri cembrie în cursul exerci]iu- lui Alte 2 800 80 imobiliz\ri necorporale Cl\diri 30 000 16 500 Ma[ini. 31 de.Reduceri Sold la ri de 1 ianua. mobilier [i aparatur\ birotica Titluri de 6 000 200 participare NOTA 2.Cheltuielile activit\]ii de baz\ 4.Alte venituri din exploatare 41 500 10. Valoarea contabil\ brut\**) Deprecieri ***) (amortizare [i provizioane Elemente Sold la Cre[teri Reduce Sold la Sold la Depreci. instrumente. sau relu. REPARTIZAREA PROFITULUI Destina]ia Suma PROFIT NET DE REPARTIZAT 15 050 -Rezerva legal\ 1 025 -Acoperirea pierderii contabile - -Dividende 12 025 PROFIT NEREPARTIZAT 2 000 NOTA 4.Costul bunurilor vândute [i serviciilor prestate (3+4+5) 3. 1 anua. 25 000 9 000 dispozitive. erea în.

AC}IUNI {I OBLIGA}IUNI Se prezint\ urm\toarele informa]ii: • capital social subscris. valoarea nominal\ total\ [i valoarea încasat\ la distribuire. obliga]iuni emise de întreprindere. con]inutul. a rezultatului [i pozi]iei financiare. taxe 400 400 [i v\rs\minte asimilate Alte împrumuturi [i 42 100 42 100 datorii asimilate Dobânzi aferente 800 800 altor împrumuturi [i datorii asimilate NOTA 6. pre]ul pl\tit pentru ac]iunile distribuite. valoarea înregistrat\ în momentul pl\]ii. • Tratamentele contabile alternative. men]ionându-se: elementele afectate [i valoarea acestora la costul istoric. drepturi legate de distribu]ie: num\r. • obliga]iuni emise: tipul obliga]iunilor emise. caracterul obligatoriu sau nu al r\scump\r\rii. ajust\rile efectuate în vederea aplic\rii tratamentului contabil alternativ. motivele. de]inute de o persoan\ nominalizat\ sau împuternicit\ de aceasta: valoarea nominal\. perioada de exercitare a drepturilor. num\rul de ac]iuni emise. PRINCIPII. 2 +3) Sub 1 an Peste 1 an 0 1 2 3 Clien]i 5 300 5 300 TVA de recuperat 580 580 DATORII*) Sold la 31 Termen de exigibilitate decembrie (col. . evaluarea efectului asupra patrimoniului. POLITICI {I METODE CONTABILE Se prezint\: • Abaterile de la principiile contabile [i schimbarea metodelor de evaluare. men]ionându-se: natura. NOTA 5. • ac]iuni r\scump\rabile: data cea mai apropiat\ [i data limit\ de r\scump\rare. 2+3) Sub 1 an 1 -5 ani Peste 5 ani 0 1 2 3 4 Furnizori 21 200 21 200 Efecte de pl\tit 22 000 22 000 Furnizori-facturi 1 100 1 100 nesosite Alte impozite. valoarea eventualei prime de r\scump\rare. • ac]iuni emise în timpul exerci]iului financiar: tipul de ac]iuni. • num\rul [i valoarea total\ a fiec\rui tip de ac]iuni emise. influen]a asupra rezultatului. limitele [i modalit\]ile de aplicare. baza de evaluare adoptat\. • Suma dobânzilor incluse în costul de produc]ie al activelor imobilizate [i circulante cu ciclu lung de produc]ie NOTA 7. descriere [i valoarea de ac]iuni corespunz\toare. SITUA}IA CREAN}ELOR {I DATORIILOR CREAN]E Sold la 31 decembrie Termen de lichiditate (col. valoarea emis\ [i suma primit\ pentru fiecare tip de obliga]iuni.

• Viteza de rota]ie a stocurilor (rulajul stocurilor) — aproximeaz\ de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerci]iului financiar: . num\r mediu (fiecare categorie). INFORMA}II PRIVIND SALARIA}II.EXEMPLE DE CALCUL {I ANALIZ| A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO — FINANCIARI 1. Ofer\ garan]ia acoperirii datoriilor curente din active curente. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) — furnizeaz\ informa]ii cu privire la: • Viteza de intrare sau de ie[ire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii. Cu cât valoarea indicatorului este mai mic\. suma rambursat\ pân\ la acea dat\. • valoarea avansurilor [i creditelor acordate directorilor [i administratorilor în timpul exerci]iului: rata dobânzii. directori [i administratori: obliga]iile contractuale cu privire la plata pensiilor c\tre fo[tii directori [i administratori: obliga]ia total\ pentru fiecare categorie.Stocuri (Indicatorul test acid) = Datorii curente 2. cheltuieli cu asigur\rile sociale. • salaria]i: num\r mediu aferent exerci]iului. Indicatori de risc • Indicatorul Capital împrumutat Capital împrumutat gradului de îndatorare = Capital propriu × 100 sau Capital angajat × 100 unde: Capital împrumutat = Credite peste 1 an Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu • Indicatorul privind acoperirea dobânzilor — determin\ de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. • Indicatorul lichiditatii imediate Active curente . NOTA 9. cu atât pozi]ia societ\]ii este considerat\ mai riscant\. ADMINISTRATORII {I DIRECTORII Se fac men]iunile cu privire la: • salarizare. NOTA 8. salarii pl\tite sau de pl\tit aferente exerci]iului. alte cheltuieli cu contribu]iile pentru pensii. principalele clauze ale creditului. • Capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant [i activit\]ile comerciale de baz\ ale întreprinderii. obliga]ii viitoare de genul garan]iilor asumate de întreprindere în numele acestora.Indicatori de lichiditate • Indicatorul lichiditatii curente Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = Datorii curente Valoare recomandabil\ acceptabil\ — în jurul valorii de 2. Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe pofit = Numar de ori Cheltuieli cu dobânda 3.

atât de c\tre ac]ionari. În acest scop se calculeaz\ num\rul de zile pân\ la data la care debitorii î[i achit\ datoriile c\tre întreprindere. • Marja brut\ din vânz\ri.indic\ num\rul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate. Costul vanzarilor = Număr de ori Stocul mediu • Num\r de zile de stocare . cât [i de creditorii pe termen lung [i include capitalul propriu [i datoriile pe termen lung sau activele totale minus datoriile curente. Stoc mediu × 365 zile Costul vanzarilor • Viteza de rota]ie a debitelor — clien]i: dezv\luie eficacitatea întreprinderii în colectarea crean]elor sale. În mod ideal ar trebui s\ includ\ doar creditorii comerciali. • Rentabilitatea capitalului angajat — reprezint\ profitul pe care-l ob]ine întreprinderea din banii investi]i în afacere: Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe pofit Capitalul angajat unde capitalul angajat se refer\ la banii investi]i în întreprindere. Indicatori ai profitabilit\]ii — indic\ eficien]a întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile. Sold mediu clienti × 365 zile Cifra de afaceri O cre[tere în valoare a indicatorului poate indica probleme cu controlul creditului acordat clien]ilor [i. • Viteza de rota]ie a creditelor — furnizor: aproximeaz\ num\rul de zile de creditare pe care întreprinderea îl poate ob]ine de la furnizorii s\i. crean]e mai greu de încasat (clien]i r\u platnici). în consecin]\. • Viteza de rota]ie a activelor imobilizate — evalueaz\ eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumit\ cantitate de active imobilizate: •Viteza de rotatie Cifra de afaceri a activelor imobilizate = Active imobilizate •Viteza de rotatie Cifra de afaceri a activelor totale = Total active 4. . Sold mediu furnizori × 365 zile Achizitii de bunuri fara servicii unde pentru aproximarea achizi]iilor se poate utiliza costul vânz\rilor sau cifra de afaceri.

iar echivalentele de numerar sunt investi]iile financiare pe termen scurt [i extrem de lichide care sunt u[or convertibile în sume cunoscute de numerar [i al c\ror risc de schimbare a valorii este insignifiant. a veniturilor [i cheltuielilor exprimate ini]ial într-o moned\ str\in\. numerarul cuprinde disponibilit\]ile b\ne[ti [i depozitele la vedere.analiz\ calculat fiind fluxul net de trezorerie privind exploatarea. opera]iile de numerar sunt grupate pe trei activit\]i. b) Informa]ii privind rela]iile întreprinderii cu filialele. • Raportul dintre pre]ul de pia]\ al ac]iunii [i rezultatul pe ac]iune. Activit\]ile de exploatare Fluxurile provenite din activit\]ile de exploatare sunt generate de principala activitate produc\toare de venituri ale întreprinderii. NOTA 10. a[a cum este prezentat în declara]ia de impozit. f) Cheltuielile cu chiriile [i ratele achitate în cadrul unui contract de leasing opera]ional. Formula de principiu de calcul a acestui indicator este: venituri încasate . societ\]i asociate sau alte întreprinderi în care se de]in titluri de participare strategice: numele întreprinderilor.cheltuieli pl\tite. reconcilierea dintre rezultatul exerci]iului [i rezultatul fiscal. ALTE INFORMA]II a) Informa]ii cu privire la prezentarea întreprinderii: sediul [i forma juridic\ a întreprinderii. oferind o baz\ de evaluare capacit\]ii întreprinderii de a genera numerar [i a nevoilor sale pentru utilizarea fluxurilor de numerar respective. exploatare. ]ara de înfiin]are. indicatorul . A[a cum sunt definite în IAS 7 „Situa]ia fluxurilor de trezorerie”. g) Onorariile pl\tite auditorilor. 10. ]ara de înfiin]are. se determin\ fluxurile de numerar ce intr\ sau ies. adresa sediului oficial etc. 5. precum [i alte activit\]i care nu sunt activit\]i de finan]are sau de investi]ie. c) Modalitatea folosit\ pentru exprimarea în moned\ na]ional\ a elementelor patrimoniale. Informa]iile privind fluxurile de numerar sunt folositoare utilizatorilor situa]iilor financiare. e) Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe sectoare economice [i tipuri de pie]e de desfacere. În cadrul tabloului. Pentru fiecare func]ie pornind de la analiza comparativ\ încas\ri [i pl\]i. Indicatori privind rezultatul pe ac]iune — se determin\ în conformitate cu prevederile IAS 33 [i au în vedere: •Rezultatul pe ac]iune: indic\ profit net atribuibil ac]iunilor comune: num\r de ac]iuni luate în calcul. investi]ie [i finan]are. Profitul brut din vanzari × 100 Cifra de afaceri O sc\dere a procentului poate scoate în eviden]\ faptul c\ societatea nu este capabil\ s\-[i controleze costurile de produc]ie sau s\ ob]in\ pre]ul de vânzare optim. I.SITUA}IA FLUXURILOR DE TREZORERIE IAS 7 „Situa]ia fluxurilor de trezorerie” stabile[te cerin]e privind prezentarea situa]iilor fluxurilor de numerar [i informa]iile pe care trebuie s\ le con]in\. Câteva exemple vin în sprijinul delimit\rii fluxurilor de numerar provenite din activit\]i de exploatare: . d) Informa]ii referitoare la impozitul pe profit: propor]ia între activitatea curent\ [i extraordinar\. adresa etc. [i echivalentele de numerar.

(g) avansurile în numerar [i creditele acordate sunt. (c) avansurile în numerar [i împrumuturile efectuate c\tre p\r]i. (b) încas\rile în numerar din vânzarea de active imobilizate. forward de op]iuni [i swap. De exemplu. inclusiv titlurile financiare imobilizate. pentru activit\]ile de exploatare formula de calcul se prezint\ astfel: • Încas\ri de la clien]i . din redeven]e. Activit\]ile de finan]are Vizeaz\ constituirea [i rambursarea resurselor de finan]are pe termen lung sau stabile. onorarii. activit\]i de exploatare.. (a) încas\ri de numerar din vânzarea de bunuri materiale. se pot folosi dou\ metode: direct\ [i indirect\. a împrumuturilor. comisioane [i alte venituri. Pl\]i c\tre furnizori [i angaja]i = Numerar generat din exploatare . obliga]iunilor. de regul\. (d) încas\ri [i pl\]i în numerar aferente contractelor futures. Activit\]ile de investi]ii Constau în achizi]ionarea [i cedarea de active imobilizate [i de alte investi]ii. prestarea de servicii. ipotecilor [i a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung.. datoriilor neasigurate. (e) încas\rile [i pl\]ile în numerar provenite din contractele încheiate în scopuri de plasament sau tranzac]ionare. Încas\ri / pl\]i din elemente extraordinare = Fluxul de numerar net din activit\]ile de exploatare Metoda indirect\ se bazeaz\ pe corectarea profitului net sau pierderii nete cu efectele tranzac]iilor nonmonetare. (c) încas\rile în numerar provenite din emisiunea titlurilor de crean]\. Metoda direct\ se bazeaz\ pe delimitarea fluxurilor de încas\ri — pl\]i proprii fiec\rei activit\]i. (d) ramburs\rile în numerar ale unor sume împrumutate [i pl\]ile în numerar pentru reducerea obliga]iilor aferente unui contract de leasing financiar. inclusiv titlurile financiare imobilizate. amân\rile sau angajamentele de pl\]i sau încas\ri în numerar din exploatare . (b) pl\]ile în numerar efectuate c\tre proprietari pentru a achizi]iona sau r\scump\ra ac]iunile întreprinderii. (b) pl\]ile în numerar efectuate c\tre furnizorii de bunuri [i prestatorii de servicii. (f) pl\]ile [i încas\rile generate de cump\rarea [i vânzarea titlurilor de tranzac]ionare [i plasament. Impozitul pe profit = Fluxul de numerar înainte de elementele extraordinare +. (d) `ncas\rile în numerar din rambursarea avansurilor [i împrumuturilor efectuate c\tre alte p\r]i. care nu sunt incluse în echivalentele de numerar cum sunt: (a) pl\]ile în numerar pentru achizi]ionarea de active imobilizate. Alte încas\ri — pl\]i privind cheltuielile [i veniturile . Dobânzi pl\tite + Dividende încasate +. II. (d) pl\]ile în numerar de impozite [i taxe. III. (c) pl\]ile în numerar efectuate c\tre [i în numele angaja]ilor. Fluxurile de numerar [i echivalente generate pot avea ca obiect: (a) încas\ri de numerar din emisiuni de ac]iuni sau alte instrumente de capital. Pentru întocmirea [i prezentarea situa]iei financiare a fluxurilor de numerar prin recurs la IAS 7 „Situa]iile fluxurilor de numerar”.

[i elementele de venituri [i cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investi]ii sau finan]\ri. Veniturile înregistrate în avans = Fluxul de numerar generat de exploatare . de forward. Pl\]ile pentru achizi]ia de titluri financiare de]inute ca instrumente de capital propriu [i de crean]e ale altor întreprinderi [i interesele în asociere în participa]ie (altele decât pl\]ile pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea p\strate în scopuri de plasament [i de tranzac]ionare) + Încas\ri din rambursarea avansurilor [i împrumuturilor acordate altor p\r]i (altele decât avansurile [i împrumuturile unei investi]ii financiare) . Venituri din amortiz\ri [i provizioane + Pierderi din diferen]e de curs valutar . Câ[tiguri din diferen]e de curs valutar + Cheltuielile cu dobânzile . Pl\]ile în numerar pentru contractele de futures.. Dobânzi [i dividende pl\tite + Dobânzi [i dividende încasate . de op]iuni [i de swap în afara cazului în care contractele sunt de]inute în scopuri de plasament sau de tranzac]ionare sau când pl\]ile sunt tratate drept activit\]i de finan]are = Fluxul de numerar folosit în activitatea de investi]ii (B) .trecute sau viitoare. Venituri din plasamente = Rezultatul din exploatare înainte de modific\rile capitalului circulant (varia]ia necesarului în fond de rulment) +.+ Cre[teri/mic[or\ri de stocuri -. Ajust\ri din elementele nonnumerar + Cheltuieli cu amortiz\rile [i provizioanele . Formula de calcul se prezint\ astfel: „ FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE • Rezultatul înaintea impozit\rii [i elementelor extraordinare +. Achizi]ia de filiale diminuat\ cu numerarul pl\tit ..+ Cheltuielile înregistrate în avans +.+ Cre[teri/mic[or\ri de crean]e din exploatare -. necorporale [i alte asemenea active pe termen lung (inclusiv costurile de dezvoltare capitalizate [i construc]iile din resurse proprii de terenuri [i mijloace fixe) + Încas\rile din vânzarea titlurilor financiare de]inute ca instrumente de capital propriu [i de crean]a altor întreprinderi [i interesele în asocierile în participa]ie (altele decât încas\rile pentru acele instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau acelea p\strate în scopuri de plasament [i tranzac]ionare) . Impozitul pe profit pl\tit = Fluxul de numerar înaintea elementelor extraordinare + Încasarea asigur\rii = Fluxul net de numerar provenit din activitatea de exploatare (A) „ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTI}II • Încas\ri din vânzarea de imobiliz\ri corporale. Cre[teri/mic[or\ri de datorii comerciale [i alte datorii din exploatare +. Pl\]i privind avansurile în numerar [i împrumuturile acordate altor p\r]i (altele decât avansurile [i împrumuturile efectuate de o investi]ie financiar\) + Dobânzi [i dividende încasate + Încas\rile în numerar din conturile de futures. de op]iuni sau de swap în afara cazului când contractele sunt de]inute în scopuri de plasament sau de tranzac]ionare sau când încas\rile sunt tratate drept activit\]i de finan]are) . Varia]ia capitalului circulant (necesarului în fond de rulment) -... de forward.

fluxurile de numerar în raport de sensul lor încas\ri [i pl\]i sunt prezentate în mod separat la nivelul m\rimii lor brute. formula de calcul folosit\ în acest sens este: . cele trei elemente pot fi clasificate drept fluxuri de numerar [i respectiv din investi]ii deoarece se constituie în costuri ale atragerii resurselor de finan]are sau remuner\ri ale investi]iilor. ale acelor fluxuri de numerar care au fost raportate la cursul de schimb de la sfâr[itul perioadei. dac\ exist\. Aceast\ valoare este prezentat\ separat în fluxurile de numerar din activit\]i de exploatare.Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerci]ii = Fluxul numerar provenit din opera]ii de investi]ie (sau afectat opera]iilor de investi]ie) În cazul activit\]ilor de finan]are. (2) încas\rile [i pl\]ile în numerar pentru elementele pentru care sumele sunt mari. finan]are [i include diferen]ele. (c ) Diferen]ele favorabile [i nefavorabile ce provin din varia]ia cursurilor de schimb nu sunt fluxuri de numerar. IAS 7 admite dou\ excep]ii: (1) încas\rile [i pl\]ile în contul clien]ilor. iar termenul de scaden]\ este scurt. Dividende pl\tite = Fluxul de numerar net folosit în activitatea de finan]are ( C ) I CRE{TEREA / MIC{ORAREA DE NUMERAR {I ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (± A ± B ± C) II NUMERAR {I ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI III NUMERAR {I ECHIVALENTE DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI Se precizeaz\ c\ suma în sens algebric a celor trei fluxuri de trezorerie trebuie s\ fie egal\ cu varia]ia de trezorerie calculat\ ca diferen]\ între trezoreria la închiderea exerci]iului [i trezoreria la deschiderea exerci]iului. atunci când fluxurile de trezorerie nu decurg din activit\]ile întreprinderii ci din cele de trezorerie. Alternativ. (d) Prezentarea unor fluxuri de numerar în m\rime net\.Pl\]i provenind din achizi]ionarea imobiliz\rilor financiare .„ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINAN}ARE • Venituri în numerar din emisiunea capitalului social . efectul varia]iei cursului de schimb asupra numerarului [i echivalentelor acestuia de]inute sau datorate într-o moned\ str\in\ este raportat în situa]ia fluxului de numerar pentru a reconcilia numerarul [i echivalentele acestuia la începutul [i sfâr[itul perioadei. investi]ie [i finan]are pentru a da posibilitatea utilizatorilor s\ în]eleag\ natura lor [i efectul asupra fluxurilor de numerar prezente [i viitoare ale întreprinderii. Totu[i. obliga]iuni. ipoteci [i alte împrumuturi pe termen lung sau scurt . Pl\]i privind ramburs\rile de împrumuturi . În delimitarea [i ierarhizarea fluxurilor de numerar pot interveni unele cazuri particulare dup\ cum urmeaz\: (a) Dobânda pl\tit\. Plata obliga]iilor în leasing financiar . (b) Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare sunt prezentate separat în situa]ia fluxului de numerar ca provenind din activit\]i de exploatare. dobânda [i dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din exploatare deoarece intr\ în determinarea profitului sau pierderii. În principiu.Pl\]i provenind din achizi]ionarea de imobiliz\ri necorporale [i financiare . Totu[i. Pentru activit\]ile de investi]ii formula de calcul se prezint\ astfel: • Încas\ri rezultate din cesiunea imobiliz\rilor necorporale [i corporale + Încas\ri rezultate din cesiunea imobiliz\rilor financiare + Rambursarea ob]inut\ din crean]e imobilizate . investi]ie. Pl\]ile în numerar c\tre ac]ionari pentru achizi]ia sau r\scump\rarea ac]iunilor proprii + Încas\ri din emisiunea de bonuri de tezaur. credite.

• Încas\ri din cre[teri de capitaluri proprii
+ Cre[terile de datorii financiare
- Pl\]i privind reduceri de capitaluri proprii
- Ramburs\ri de datorii financiare
- Dividende v\rsate asocia]ilor
- Avansuri pe termen lung primite de la ter]i
= Fluxul de numerar provenit din opera]ii de finan]are (sau afectat opera]iilor de
finan]are)
În continuare este prezentat un exemplu folosit ca suport informa]ional contul de profit [i
pierdere [i bilan]ul societ\]ii comerciale ALFA S.A. la 31.XII.N

Contul de profit [i pierdere la 31.XII.N — lei-
• Cifra de afaceri 360 000
- Costul vânz\rilor 306 000
= Marja asupra vânz\rilor 54 000
- Amortizare 4 500
- Cheltuieli generale de administra]ie 5 400
- Cheltuieli de desfacere 1 800
- Cheltuieli cu dobânzile 5 400
+ Venituri din investi]ii financiare pe termen scurt 8 100
= Profit înainte de impozitare 45 000
- Impozit pe profit 10 800
= Profit net 34 200

Bilan]ul la 31.XII.N — lei-
I. ACTIVE N-1
• Terenuri [i mijloace fixe la valoarea brut\ 51 930
- Amortizarea cumulat\ 12 600
= Terenuri [i mijloace fixe la valoarea contabil\ 39 330
net\
+ Investi]ii financiare pe termen scurt 36 000
+ Stocuri 16 650 23 850
+ Crean]e 27 000 17 100
+ Numerar [i echivalente de numerar 11 250 6 300
= Total active 130 230

II. DATORII
• Furnizori 3 600 21 150
+ Dobânzi de pl\tit 630 1 800
+ Impozit pe profit pl\tit 4 500 10 800
+ Datorii pe termen lung 22 500 12 600
= TOTAL DATORII 31 230 46 350

III. CAPITAL PROPRIU
• Capital social 40 500 27 000
+ Rezultatul reportat 24 300 24 300
+ Rezultat curent 34 200
= TOTAL CAPITAL PROPRIU 99 000

Situa]ia fluxurilor de trezorerie prin metoda indirect\ - lei
A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
• Profitul înainte de impozitare 45 000
+ Amortiz\ri 4 500

- Venituri din investi]ii financiare 8 100
+ Cheltuieli cu dobânzile 5 400
= Profitul din exploatare înainte de modific\rile capitalului cumulat 46 800
- Cre[teri ale crean]elor comerciale [i ale altor crean]e 9 900
+ Descre[teri în valoarea stocurilor 7 200
- Descre[teri în valoarea furnizorilor 17 550
= Numerar generat de activitatea de exploatare 26 550
- Dobânzi pl\tite 6 570
- Impozit pe profit pl\tit 17 100
= Numerar net din activitatea de exploatare 2 880
B. ACTIVITATEA DE INVESTI}II
• Achizi]ionarea de terenuri [i mijloace fixe (29 430)
+ Dobânda încasat\ 8 100
= Numerar net din activitatea de investi]ii (21 330)
C. ACTIVITATEA DE FINAN}ARE
• Încas\ri din emisiunea de ac]iuni 13 500
+ Încas\ri din împrumuturile pe termen lung 9 900
= Numerar net din activitatea de finan]are 23 400
D. CRE{TEREA NET| ÎN VALOAREA NUMERARULUI 4 950
(2 880 — 21 330 + 23 400)
Câteva elemente pentru explica]ie:
1. Amortizarea terenurilor [i mijloacelor fixe: Mi[carea general\ înregistrat\ în imobiliz\ri în
valoare de 24.930 lei se compune din cheltuiala cu achizi]ionarea [i amortizarea imobiliz\rilor. A[a cum
s-a men]ionat mai sus, amortizarea este adunat\, deoarece ea nu reprezint\ o ie[ire real\ de numerar. Ea
reprezint\ o ajustare contabil\ menit\ s\ reflecte utilizarea de c\tre entitate a imobiliz\rilor acesteia.
Deoarece intr\rile de imobiliz\ri au fost pl\tite în întregime, atunci valoarea total\ a pl\]ii intr\ în situa]ia
fluxurilor de numerar la capitolul activit\]i de investi]ii.
2. Venitul din investi]ii: acesta trebuie întâi ad\ugat (prin adunare) [i apoi ajustat pentru a
reflecta venitul real din investi]ii încasat în cursul perioadei. În exemplul de mai sus cifra ad\ugat\ [i cea
nou introdus\ pentru venitul din investi]ii încasat este aceea[i deoarece nu exist\ nici un venit din
investi]ii pl\tit în avans sau acumulat la sfâr[itul nici unuia din exerci]iile financiare.
3. Dobânzile pl\tite: în acela[i fel în care venitul din investi]ii este ajustat la valoarea real\
încasat\ în cursul anului, dobânda pl\tit\ trebuie ajustat\ cu scopul de a reflecta valoarea real\ pl\tit\.
Pentru a se ajunge la aceast\ cifr\ din exemplul de mai sus, s-au efectuat urm\toarele calcule:
- lei
• Dobânda pl\tit\ din contul de profit [i pierdere 5 400
+ Dobânda ini]ial\ de pl\tit 1 800
- Dobânda final\ de pl\tit 630
= Dobânda real\ pl\tit\ 6 570
4. Ajustarea impozitului pe profit este efectuat\ din acelea[i ra]iuni pentru care este f\cut\
ajustarea dobânzii pl\tite. Cheltuiala din contul de profit [i pierdere este alc\tuit\ din soldul angajat
ini]ial, valoarea pl\tit\ în cursul anului [i soldul angajat final.
Ajustarea poate fi calculat\ relativ simplu prin însumarea cifrelor corespunz\toare cheltuielii cu
impozitul pe profit [i mi[carea survenit\ în soldurile finale ale fiec\rei închidere de exerci]iu.
Prin urmare, pentru calculele din tabelul de mai sus, ajustarea este egal\ cu 10.800 lei
reprezentând cheltuiala anual\ din contul de profit [i pierdere plus 6.300 lei reprezentând mi[carea
survenit\ în acumularea final\ în cursul anului.
5. Cre[terea (descre[terea) net\ din valoarea numerarului [i a echivalentelor de numerar: aceasta
este reprezentat\ de diferen]a dintre valoarea ini]ial\ [i cea final\ a numerarului [i a echivalentelor de
numerar. În exemplul de mai sus aceast\ cre[tere sau descre[tere reprezint\ pur [i simplu diferen]a dintre
soldurile ini]iale [i finale ale conturilor de numerar. Totu[i, ea mai poate include investi]ii pe termen scurt
care pot fi u[or convertite în numerar la o valoare cunoscut\.

11.TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

Modelul de regrupare [i restructurare a pozi]iilor din contul de “Profit [i pierdere” pentru
analiza rezultatelor denumit “Tabloul soldurilor intermediare de gestiune” (TSIG) se prezint\ în tabelul
de mai jos.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiunela 31.12.2002 (`n lei)
VENITURI CHELTUIELI SOLDURI INTERMEDIARE
SPECIFICARE EXERCI}IUL SPECIFICARE EXERCI}IUL SPECIFICARE EXERCI}IUL
N N-1 N N-1 N N-1
• Vânz\ri de 36300 35000 •Costul de 12000 13000 •Marja 24300 22000
m\rfuri cump\rare al comercial\
m\rfurilor
vândute
•Vânz\ri de 82000 81000
produse, lucr\ri [i
servicii
•Produse anexe 300 -
•Produc]ie 31170 30000 •Produc]ia 116270 112000
stocat\ exerci]iului
•Produc]ie 2800 1000
imobilizat\
TOTAL C 116270 112000
•Marja 23400 22000 •Cheltuieli cu 25000 14000
comercial\ materii prime
[i materiale
•Produc]ia 116270 112000 •Cheltuieli cu 14790 20000
exerci]iului lucr\rile [i •Valoarea 100780 100000
serviciile ad\ugat\
primite de la (D-E)
ter]i
TOTAL D 140570 134000 TOTAL E 39790 34000
•Valoarea 100780 100000 •Impozite, 8400 -
ad\ugat\ taxe [i
v\rs\minte
asimilate
•Subven]ii de - - •Cheltuieli cu 37500 37500 •Excedentul
exploatare personalul brut de 54880 62500
exploatare
(F-G)
TOTAL F 100780 100000 TOTAL G 45900 37500
•Excedentul brut 54880 62500 •Alte 3300 -
de exploatare cheltuieli
curente
•Alte venituri din 5000 - •Amortiz\ri [i 22810 21000
exploatare provizioane
privind
exploatarea
•Alte venituri din - - •Rezultatul
amortiz\ri [i exploat\rii 34400 41500
provizioane (H-I)
privind
exploatarea
TOTAL H 59880 62500 TOTAL I 25480 21000
•Rezultatul din 34400 41500 •Cheltuieli 14600 11100
exploatare financiare

VENITURI CHELTUIELI SOLDURI INTERMEDIARE SPECIFICARE EXERCI}IUL SPECIFICA. Rela]iile delimitate în acest sens sunt: Marja Venituri din Costul marfurilor a) comerciala = vanzari de marfuri . •Rezultatul . . EXERCI}IUL SPECIFICA. .financiare Rezultatul Venituri Cheltuieli g) extraordinar = extraordinare . •Impozitul pe . provenit de la terti din care: Valoarea Valoarea Amortizari de adaugata neta = adaugata . - extraordinar TOTAL N 15050 23175 •Rezultatul exerci]iului 15050 23175 (N) Structura contului relev\ metodologia de calcul [i analiz\ a rezultatului exerci]iului.vandute Productia Venituri din Variatia Productia de b) exercitiului = vanzarea productiei ± productiei stocate + imobilizari Valoarea Productia Marja Consumul exercitiului c) adaugata = exercitiului + comerciala . - extraordinare profitul extraordinar activit\]ii extraordinare TOTAL L . .extraordinare .de personal alte varsaminte e) Rezultatul Excedentul brut Alte venituri Cheltuieli de exploatare cu Alte cheltuieli exploatarii = de exploatare + din exploatare - amortizarile si provizioanele . (L-M) - •Rezultatul 15050 23175 activit\]ii curente •Rezultatul . EXERCI}IUL RE RE N N-1 N N-1 N N-1 •Venituri financiare 700 500 •Impozitul pe 5450 7725 •Rezultatul profitul activit\]ii 15050 23175 activit\]ii curente curente (J-K) TOTAL J 35100 42000 TOTAL K 20050 18825 •Venituri . TOTAL M . taxe si Cheltuieli d) de exploatare = adaugata + de exploatare .exploatare Excedentul brut Valoarea Subventii Impozite. - extraordinare extraordinare •Cheltuieli .din exploatare Rezultatul curent Rezultatul Venituri Cheltuieli f) ina int e de impozitare = exploatarii + financiare . . •Cheltuieli . .

Semnifica]ia fiec\rei marje se prezint\ astfel: 1. Capitaluri proprii = Valoarea ad\ugat\ 4. Marja comercial\ exprim\ performan]a activit\]ii de cump\rare pentru vânzare sub forma diferen]ei dintre pre]ul de vânzare [i costul de cump\rare al m\rfurilor vândute. Rezultatul Rezultatul curent Rzeultatul Impozitul pe h) exercitiului = inainte de impozitare ± extraordinar - profit A[a cum rezult\ din schema de mai sus. Investitorii + Rezultatul exerci]iului …………………………………. Personalul + Impozitele [i taxele …………………………………. Rezultatul exerci]iului exprim\ profitul sau pierderea net\ a întreprinderii luat\ în totalitatea sa. Dac\ rezultatul este negativ poart\ denumirea de insuficien]\ brut\ de exploatare (IBE). produc]iei de imobiliz\ri [i produc]iei stocate. 2. 5. impozitele. 8. Statul + Dobânzile …………………………………. 3. Admi]ând c\ amortizarea [i provizioanele sunt doar cheltuieli calculate [i nu pl\tite. remuner\rii capitalurilor utilizate [i a statului. Bancherii + Amortismentul …………………………………. Produc]ia exerci]iului dezv\luie performan]a activit\]ii de produc]ie sub forma produc]iei vândute. Excedentul brut de exploatare exprim\ resursa sau acumularea brut\ rezultat\ din activitatea de exploatare destinat\ men]inerii [i dezvolt\rii poten]ialului productiv al întreprinderii. taxele [i v\rs\mintele asimilate. Fiecare sold intermediar reflect\ rezultatul gestiunii financiare la treapta respectiv\ de acumulare. materiale [i servicii furnizate de ter]i. Rezultatul curent al exerci]iului este marja care define[te rentabilitatea activit\]ii normale [i curente (exploatare [i financiar\ a întreprinderii). respectiv: z Salarii [i alte cheltuieli sociale …………………………………. indicatorii TSIG mai sunt codifica]i [i prin denumirea de marje de acumulare. 7. dup\ cum urmeaz\: a) metoda produc]iei: Valoarea Productia Marja Consumul exercitiului adaugata = exercitiului + comerciala . De aceea. Rezultatul extraordinar sintetizeaz\ rezultatul sub form\ de profit sau pierdere degajat de activitatea cu caracter de excep]ie a întreprinderii. EBE se determin\ plecând de la valoarea ad\ugat\ c\reia i se adaug\ subven]iile de exploatare [i se scad cheltuielile cu personalul. excedentul brut de exploatare este surplusul monetar poten]ial degajat de activitatea de exploatare deci implicit capacitatea poten]ial\ de autofinan]are a investi]iilor (din amortiz\ri. în cadrul tabloului soldurilor intermediare de gestiune se calculeaz\ în cascad\ o serie de indicatori valorici privind volumul [i rentabilitatea activit\]ii întreprinderii. Rezultatul din exploatare evalueaz\ rentabilitatea economic\ a unei întreprinderi [i corespunde activit\]ii normale [i de baz\ privind “produc]ia “ de acumulare. Valoarea ad\ugat\ se poate determina prin dou\ procedee. A[a cum se desprinde din TSIG. . 6. Valoarea ad\ugat\ define[te cre[terea sau crearea de valoare rezultat\ din utilizarea factorilor de produc]ie (munc\ [i capital) peste valoarea consumurilor de materii prime. provizioane [i profituri).provenit de la terti b) metoda distribuirii sau adi]ional\: Valoarea ad\ugat\ = suma remunera]iilor tuturor factorilor de produc]ie inclusiv statul O asemenea formul\ dezv\luie faptul c\ valoarea ad\ugat\ reprezint\ o surs\ de acumul\ri din care se face remunerarea participan]ilor direc]i [i indirec]i la activitatea economic\.

În cazul în care sunt emise în mod gratuit ac]iuni comune. În majoritatea cazurilor. de bun\voie. dedus\ din profitul net este: a) valoarea oric\ror dividende preferen]iale aferente ac]iunilor preferen]iale noncumulative declarate în exerci]iul respectiv. în timp ce ac]iunilor comune le sunt aferente dividende fluctuante în func]ie de rezultatul exerci]iului. Num\rul de ac]iuni comune r\scump\rate Numarul de luni in care actiunile s .preferentiale actiunilor comune Pierderea neta corespunzatoare Pierderea neta Dividende = a exercitiului + preferentiale actiunilor comune • Num\rul de ac]iuni comune aflate în circula]ie la începutul exerci]iului . Valoarea just\ este suma la care poate fi tranzac]ionat un activ sau decontat\ o datorie. între p\r]i aflate în cuno[tin]\ de cauz\. Profitul sau pierderea neta aferenta exercitiului corespunzatoare actiunilor comune (A) RAB = Media ponderata a actiunilor comune in circulatie in exercitiul respectiv (B) Profitul net corespunzator Profitul net Dividende = al exercitiului .ANALIZA REZULTATULUI PE AC}IUNE. Instrumentul financiar este orice contract care genereaz\ un activ financiar în conturile unei societ\]i [i o obliga]ie financiar\ sau un instrument de capital în conturile altei societ\]i. IAS 33 „REZULTATUL PE AC}IUNE” Ac]iunea comun\ este un instrument de capital. subordonat tuturor celorlalte clase de instrumente de capital. Warrant-urile sau op]iunile sunt instrumente financiare care acord\ de]in\torului lor dreptul la ac]iuni comune. ca [i când opera]iunea ar fi avut loc la începutul primului exerci]iu reportat . Rezultatul pe ac]iune de baz\ (RAB).au aflat in circulatie × 12 = Media ponderat\ a ac]iunilor comune în circula]ie în exerci]iul respectiv Ac]iunile preferen]iale se deosebesc de ac]iunile comune prin faptul c\. Emisiuni de ac]iuni gratuite. aceste emisiuni cresc num\rul de ac]iuni comune în circula]ie. Num\rul ac]iunilor comune în circula]ie se ajusteaz\. Valoarea dividendelor preferen]iale. dar nu m\resc resursele existente. dup\ ce s-au dedus toate datoriile. în cadrul unei tranzac]ii în care pre]ul este determinat obiectiv. indiferent dac\ asemenea dividende au fost declarate sau nu. 12. ac]iunile comune sunt luate în calculul mediei ponderate a num\rului de ac]iuni comune de la data din care contravaloarea acestora se înregistreaz\ drept crean]\ (de obicei data când au fost emise).au aflat in circulatie × 12 + Num\rul de ac]iuni comune emise Numarul de luni in care actiunile s . pentru a reflecta varia]ia num\rului acestora. b) întreaga valoare a dividendelor preferen]iale cumulative. Instrumentul de capital const\ în orice contract care determin\ un interes rezidual în activele unei societ\]i. ac]iunilor preferen]iale le sunt aferente dividende fixe indiferent de rezultat. Ac]iunea comun\ poten]ial\ este un instrument financiar sau un alt contract care poate s\ acorde de]in\torului acesteia dreptul la ac]iuni comune.

Noile ac]iuni comune vor participa la profitul net corespunz\tor ac]ionarilor comuni. dobând\. care modific\ rezultatul pe ac]iune .de baz\. recunoscut\ în exerci]iu1 respectiv. valoarea profitului net sau a pierderii nete aferente exerci]iului. care au fost deduse pentru ob]inerea profitului net corespunz\tor ac]ionarilor comuni. nu se mai înregistreaz\ dividende.diluat. înso]it de rezultatul pe ac]iune . se m\re[te cu valoarea dup\ impozitare a dividendelor [i a dobânzii recunoscute în acel exerci]iu. Ac]iunile comune poten]iale trebuie tratate ca diluante numai atunci când conversia lor în ac]iuni comune va duce la o sc\dere a profitului net pe ac]iune rezultat din activit\]ile în curs de desf\[urare. corespunz\tor ac]iunilor comune. (b) dobânda aferent\ ac]iunilor comune poten]iale diluante.diluat. Necesitatea calcul\rii [i prezent\rii acestui indicator.diluat. num\rul de ac]iuni comune trebuie s\ fie egal cu media ponderat\ a num\rului de ac]iuni comune în circula]ie plus media ponderat\ a num\rului de ac]iuni comune care s-ar emite cu ocazia conversiei în ac]iuni comune a tuturor ac]iunilor comune . în acela[i timp influen]a tuturor ac]iunilor comune poten]iale diluante aflate în circula]ie în exerci]iul respectiv. În scopul calcul\rii rezultatului pe ac]iune . profitul net corespunz\tor ac]ionarilor comuni [i media ponderat\ a ac]iunilor în circula]ie se ajusteaz\ cu influen]ele tuturor ac]iunilor comune poten]iale diluante. Pentru calcularea rezultatului pe ac]iune . Ac]iunile comune poten]iale diluante se consider\ a fi convertite în ac]iuni comune la începutul perioadei sau la data emisiunii ac]iunilor comune poten]iale. Dup\ ce ac]iunile comune poten]iale au fost transformate în ac]iuni comune. Emisiuni de drepturi. b) media ponderat\ a ac]iunilor comune în circula]ie se m\re[te cu media ponderat\ a ac]iunilor comune suplimentare care s-ar fî aflat în circula]ie în cazul conversiei tuturor ac]iunilor comune poten]iale diluante.diluat.diluat se calculeaz\ în concordan]\ cu metoda de calcul al rezultatului pe ac]iune . luându-se în calcul. este generat\ de faptul c\ societ\]ile intr\ uneori în angajamente de emisiune de ac]iuni în viitor. ulterior cheltuielii cu impozitul pe profit: ( a) orice dividende aferente ac]iunilor comune diluante. În scopul calcul\rii rezultatului pe ac]iune . corespunz\toare ac]iunilor comune. Rezultatul pe ac]iune . Num\rul de ac]iuni comune ce trebuie utilizat pentru toate perioadele anterioare emisiunii de drepturi este: Numar actiuni Numarul de actiuni comune recalculat = in circulatie inainte de emisiune × Factor unde: Valoarea justa pe actiune inaintea exercitarii drepturilor Factor = Valoarea teoretica pe actiune dupa exercitarea drepturilor Iar valoarea teoretic\ pe ac]iune se calculeaz\ astfel: Valoarea justa a actiunilor in circulatie Suma totala primita + Valoarea teoretica pe actiune inainte de exercitarea drepturilor dupa exercitarea drepturilor = dupa exercitarea drepturilor Numarul de actiuni in circulatie Numarul de actiuni emise inainte de exercitarea drepturilor + dupa exercitarea drepturilor Rezultatul pe ac]iune diluat (RAD). alte venituri sau alte cheltuieli asociate ac]iunilor comune poten]iale. [i (c) orice alte modific\ri ale veniturilor [i cheltuielilor determinate de conversia ac]iunilor comune poten]ia1e diluante.de baz\.de baz\. trebuie ajustat\ cu efectul elementelor de mai jos. aferent\ ac]iunilor comune poten]iale diluante [i ajustat\ în func]ie de orice alte modific\ri ale veniturilor sau cheltuielilor determinate de conversia ac]iunilor comune poten]iale diluante. Rezultatul . [i anume: a) profitul net aferent exerci]iului.

Efectele ac]iunilor comune poten]iale antidiluante nu se iau în considerare în calculul rezultatului pe ac]iune-diluat. Aceste ac]iuni sunt diluante deoarece nu genereaz\ nici un fel de sume [i nici nu au efect asupra profitului net.000. o societate trebuie s\ ia în considerare exercitarea op]iunilor diluante [i a altor ac]iuni comune poten]iale diluante ale societ\]ii.000.06. Eviden]a în timp a ac]iunilor este redat\ în tabelul de mai jos: 01. Când se analizeaz\ dac\ ac]iunile comune poten]iale sunt diluante sau antidiluante. cât [i în ce diluat.000 lei.08. dac\ aceasta este ulterioar\. anul 1 este de 13. Exemplul 1. a c\ror emisiune depinde de apari]ia anumitor evenimente.poten]iale diluante. [i un contract de emisiune a restului de ac]iuni comune.anul 2 — 9. Sumele estimate din aceste emisiuni se consider\ c\ ar fi fost primite din emisiunea de ac]iuni la valoarea just\. anul 3 — 35. pentru calculul rezultatului pe ac]iune . O societate comercial\ raporteaz\ urm\toarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31.000 lei. anul 1 — 20. 01.diluat. fiecare emisiune de ac]iuni comune poten]ia1e se ia în considerare separat [i nu în totalitatea lor. Ac]iunile comune poten]iale sunt antidiluante când prin conversia lor în ac]iuni comune se m\re[te rezultatul pe ac]iune din activit\]ile obi[nuite sau se diminueaz\ pierderea pe ac]iune din activit\]ile obi[nuite.000 ac]iuni. Anul 2: la 31. Ac]iunile comune poten]iale se pondereaz\ cu perioada de timp în care s-au aflat în circula]ie. 12. fie la data emisiunii de ac]iuni comune poten]iale. un asemenea contract se consider\ c\ este compus dintr.000. anul 3 Sold ini]ial ac]iuni 13 000 000 ac]iuni 01. ac]iunile comune astfel ob]inute se includ atât în rezultatul pe ac]iune-de baz\.un contract de emisiune a unui num\r de ac]iuni comune la valoarea lor just\ medie în acel exerci]iu. Ordinea în care se examineaz\ ac]iunile comune poten]iale poate influen]a calitatea lor de a fi diluante sau antidiluante.07. se consider\ în circula]ie [i se includ în calculul rezultatului pe ac]iune diluat dac\ s-au îndeplinit respectivele condi]ii.de baz\. Ac]iunile comune poten]iale care au fost anulate sau l\sate s\ expire în cursul exerci]iului financiar se includ în calculul rezultatului pe ac]iune-diluat numai pe perioada în care s-au aflat în circula]ie. f\r\ plat\. În scopul calcul\rii rezultatului pe ac]iune . de la cele mai diluante la cele mai pu]in diluante. Ac]iunile comune poten]iale se trateaz\ ca diluante numai atunci când conversia lor în ac]iuni comune ar determina diminuarea profitului net pe ac]iune din activit\]ile obi[nuite. 12.000 lei. considerându-se c\ sunt evaluate just.000. fiecare emisiune sau serie de ac]iuni comune poten]ia1e se ia în considerare în ordinea. anul 3 R\scump\rare 300 000 ac]iuni 01. De aceea. ac]iunile comune. 12. de la data conversiei. Ca [i în cazul calculului rezultatului pe ac]iune . Valoarea dilu\rii const\ în va1oarea just\ minus pre]ul de emisiune. Ac]iunile comune poten]iale diluante se consider\ a fi transformate în ac]iuni comune fie la începutul exerci]iului.diluat. valoarea just\ se calculeaz\ pe baza pre]ului mediu al ac]iunilor comune din exerci]iul respectiv. Anul 3: la 31. — TARTAMENT DE BAZ| — CALCULUL REZULTATULUI PE AC}IUNE DE BAZ|. Ac]iunile comune poten]iale care au fost transformate în ac]iuni comune în cursul exerci]iului se includ în calculul rezultatului pe ac]iune-diluat de la începutul exerci]iului pân\ la data conversiei. anul 3 Emisiune ac]iuni 1 000 000 ac]iuni . Num\rul de ac]iuni comune emise la 01. Diferen]a dintre num\rul de ac]iuni emise [i num\rul de ac]iuni care ar fi fost emise la valoarea just\ se trateaz\ ca o emisiune de ac]iuni comune f\r\ plat\. Op]iunile [i alte contracte de cump\rare de ac]iuni sunt diluante când determin\ o emisiune de ac]iuni comune cu un pre] mai mic decât valoarea just\. Ele nu se iau în considerare în calculul rezultatului pe ac]iune .diluat. Astfel. Pentru maximizarea dilu\rii rezultatului pe ac]iune de baz\.

12. aug.000 ac]iuni.14) = 1.000 lei/ (13.200.• Num\rul de ac]iuni comune aflate în circula]ie la 13 000 000 începutul exerci]iului .000.750. sept. Anul 2: la 31.14 d) RAB 1 recalculat = 20. Emisiunea ac]iunilor are loc astfel: 2 ac]iuni noi pentru fiecare 5 ac]iuni aflate în circula]ie adic\ 5. Num\rul de ac]iuni comune în circula]ie se ajusteaz\ pentru a reflecta varia]ia num\rului acestora. anul 2 este de 2. Anul 3: la 31.000.000 ac]iuni . dar nu m\resc resursele existente.000 lei. ca [i cum opera]iunea ar fi avut loc la începutul primului exerci]iu reportat.000 lei / 13.000.000.000.000) ac]iuni = 0. RAB 3 recalculat = 35.5 lei/ac]iune.92 lei/ ac]iune . anul 3.000 = 18. oct.53 lei/ac]iune Eexemplul 3 — TARTAMENT DE BAZ| — CALCULUL REZULTATULUI PE AC}IUNE DE BAZ| ÎN CONDI}IILE EMISIUNII DE DS-uri O societate comercial\ raporteaz\ urm\toarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31. aug.57 lei/ac]iune 9 3 (13 000 000 × 1.000.000. Ac]iuni r\scump\rate 300 000 × 7/12 (iul.325.anul 3 — 35. 12.000.5 × 13 000 000) + (1. nov.08.000. anul 3: 13.000 + 9. nov.200.000 ×1.000. O societate comercial\ raporteaz\ urm\toarele rezultate (profit net):Anul 1: la 31. dec) Media ponderat\ 13 325 000 RAB 1 = 20.000 ac]iuni=2.34 lei/ac]iune 9 000 000 RAB 2 recalculat = = 0. anul 1 — 20. valoarea just\ a unei ac]iuni comune exact înainte de exercitarea la 01.000 + 9.000.000 + 9. dec. pre]ul de exercitare 1. Num\rul de ac]iuni comune aflate în circula]ie dup\ emisiune = 3 actiuni comune emise gratuit × 13 000 000 actiuni aflate in circulatie = 9. aceste emisiuni cresc num\rul de ac]iuni comune în circula]ie.000 ac]iuni 4 actiuni comune din circulatie RAB 1 = 20. anul 2 — 9.000) ac]iuni = 0. .000.14 × ) + (18 200 000 × ) 12 12 Unde 3 = nr de luni dup\ exercitarea drepturilor respectiv oct. Emisiunea gratuit\ de ac]iuni are loc la 01.000 lei/ (13.10.000 ac]iuni.000. nov.000 lei/ (13. sept. anul 1 — 20.5/2. 12. dec) + Ac]iuni emise 1 000 000 × 6/12 (iun. oct.000.69 lei/ ac]iune RAB 3 = 35.000) ac]iuni= 1.4 lei/ac]iune comun\.000 + 5. anul 3 astfel: câte 3 ac]iuni comune pentru fiecare 4 ac]iuni comune în circula]ie la 30.000.18 13 000 000 + 5 200 000 c) factor de ajustare = 2.53 lei/ac]iune RAB 2 = 9.39 lei/ac]iune RAB 3 = 35.18 = 1. anul 3 — 35.TARTAMENT DE BAZ| — CALCULUL REZULTATULUI PE AC]IUNE DE BAZ| ÎN CONDI}IILE EMISIUNII DE AC}IUNI GRATUITE.000.750.000 lei.000.000.000 lei / 18. `n cazul în care sunt emise în mod gratuit ac]iuni comune. 12.000.750.000 ac]iuni comune aflate în circula]ie (2.000.000 ac]iuni = 1. 12.000 lei / 13. 09.000 lei.750.000 lei.000 / (13. Anul 3: la 31.000 ac]iuni = 1.000 ac]iuni = 0. iul.62 lei/ ac]iune Exemplul 2.000lei / 13. 08. anul 2 — 9. Ac]iuni comune aflate în circula]ie pân\ la 30. Anul 2: la 31.000.87 lei / ac]iune RAB 2 = 9.000.000.4 × 5 200 000) b) valoarea teoretic\ pe ac]iune = = 2.000 lei. Ac]iuni comune aflate în circula]ie pân\ înainte de emiterea DS 13. a) Num\rul total de ac]iuni comune aflate în circula]ie = 13. 12. Conform IAS 33.200.200.000 lei.

pre]ul de exercitare a ac]iunii comune cu op]iune ata[at\ în anul 3 este 1 leu /ac]iune • Ac]iuni cu op]iune ata[at\ 5 000 000 ac]iuni . 08. ac]iuni preferen]iale convertibile în num\r de 1.000 ac]iuni.000. . `n anul 2 nu s-au convertit ac]iuni.— TARTAMENT ALTERNATIV — CALCULUL REZULTATULUI PE AC}IUNE DILUAT ÎN CONDI}IILE OBLIGA}IUNILOR CONVERTIBILE.75 lei / ac]iune ETAPA 2. ac]iuni poten]iale din contracte de ac]iuni în circula]ie 4.000.000.000 — 5. pre]ul mediu al ac]iunii comune 5.5 lei / ac]iune.69 lei/ac]iune • Obliga]iuni convertibile = 70 000 000 lei / 1 000 lei 70 000 obliga]iuni • Cheltuieli cu dobânda = 70 000 000 lei × 10 % = 7 000 000 lei 7 000 000 lei • Impozitul pe profit aferent cheltuielii cu dobânda = 1 750 000 lei 7 000 000 lei × 25 % • Profit net ajustat = 35 000 000 lei + 7 000 000 lei — 1 750 000 lei 40 250 000 lei • Num\rul de ac]iuni rezultat din conversie 7 000 000 ac]iuni 70 000 obliga]iuni × 100 lei • Num\rul de ac]iuni totale în circula]ie 20 000 000 ac]iuni în 13 000 000 ac]iuni + 7 000 000 ac]iuni circula]ie RAD = 40.01 lei/ ac]iune Exemplul 5 — TARTAMENT ALTERNATIV — CALCULUL REZULTATULUI PE AC}IUNE DILUAT — EFECTUL OP}IUNILOR.000.000 lei pl\tibile în 10 ani.000 ce dau drept la un dividend preferen]ial de 5 lei/ac]iune comun\ convertibil\.000 lei. profitul net general 30.000.18 lei/ac]iune Exemplul 6 — DETERMINAREA ORDINII ÎN CARE TREBUIE INCLUSE TITLURILE DILUANTE ÎN CALCULUL MEDIEI PONDERATE A AC}IUNILOR.000.000.000 ac]iuni.000. media ponderat\ a ac]iunilor comune în circula]ie 13.25 lei/ac]iune (20. valoarea just\ medie a unei ac]iuni comune în anul 3.000. obliga]iuni convertibile cu 15 % dobând\ pe an la o valoare de 8.000.000 ac]iuni. Conversia tuturor ac]iunilor are loc la 01. Exemplul 4.000 lei) / 4.000 lei.000.000 lei.000 — 5.2. a) Efectul asupra RPA: • Ac]iunile preferen]iale diminueaz\ profitul net cu 1. O societate prezint\ urm\toarele date: profitul net 35.000.000 ac]iuni = 6.000. num\rul de ac]iuni emise la 01.000 ac]iuni.000 lei / 16.000 ac]iuni= 3.000 ac]iuni cu un pre] de exercitare de 2. anul 3. Ac]iuni ce ar fi fost emise la valoarea just\ 5 000 000 × 1 / 2.000 lei.000.000.5 2 000 000 ac]iuni + Media ponderat\ a ac]iunilor aflate în circula]ie ini]ial 13 000 000 ac]iuni = Media ponderat\ a ac]iunilor recalculat\ 16 000 000 ac]iuni RAD = 35.000.000 ac]iuni × 5 lei = 5.000 lei / 20.000 lei.000 lei este convertibil\ la cererea ac]ionarului în 100 de ac]iuni comune.000.000 ac]iuni = 2. ETAPA 1.000 ac]iuni = 2.250.000 lei.000. O societate prezint\ urm\toarele date: profitul net 35. anul 1 13. • Op]iunile nu au nici un efect asupra profitului. O societate prezint\ urm\toarele date: profitul net din activitatea de exploatare 20. fiecare obliga]iune de 1. Conversia are loc la raportul de 1 ac]iune preferen]ial\ / 5 ac]iuni comune.000 lei. media ponderat\ a ac]iunilor cu op]iune ata[at\ în anul 35.000. ac]iuni în circula]ie 4.000.000 lei. CALCULUL RAB: (30.000. • Profit net 35 000 000 lei • Ac]iuni comune în circula]ie 13 000 000 ac]iuni • RAB 3 =(35 000 000 lei/ 13 000 000 ac]iuni) 2. 08.000) lei/ 4.000.000 lei ce vor fi convertibile în ac]iuni pentru fiecare 10.000. DETERMINAREA DILU|RII PENTRU FIECARE TIP DE AC}IUNE. societatea are emise obliga]iuni cu dobând\ de 10 % convertibile cu suma principalului de 70.

000. DETERMINAREA RPAD: Tip Profit net Num\r de ac]iuni RPAD Rezultatul net/ac]iune 25 000 000 4 000 000 6.25 Op]iuni 0 + 2 400 000 Ac]iuni preferen]iale + 5 000 000 + 5 000 000 30 000 000 11 400 000 2. ETAPA 4.200.63 .000 lei Profitul net cre[te cu 1.000 lei — 300.34 6 400 000 Ac]iuni preferen]iale 15 000 000 + 6 400 000+ 20000000/11400000 5 000 000 = 5 000 000 = = 1.200.1 600 000 ac]iuni (4 000 000 × 2 000 / 5 000) 2 400 000 Obliga]iuni 8 000 000 lei / 10 000 lei 800 c) Efectul RPA /ac]iuni suplimentare emise: ac]iuni preferen]iale 5.200. • Obliga]iunile m\resc profitul net cu valoarea dobânzii — impozitul pe profit Dobânda = 8.75 20 000 000 11 400 000 Obliga]iuni 20 000 000+ 11 400 000+ 20900000/11400800 convertibile 900 000 = 800 = = 1.000 lei × 15 % = 1.000 lei = 900.000 lei Impozitul pe profit aferent = 1.000 lei × 25 % = 300. de la cele mai diluante la cele mai pu]in diluante.000.000. astfel: (1)op]iuni =0. Ordinea în care se iau în considerare aceste titluri este cea descresc\toare dilu\rii asupra RPA .000 lei / 5. (3)obliga]iuni convertibile = 1.12 lei/ac]iune.000 lei/ 800 ac]iuni comune = 1.Ac]iuni ce s-ar fi emis . op]iuni = 0. obliga]iuni = 900. (2)ac]iuni preferen]iale = 1.000 lei b) Ac]iuni comune ce vor fi emise: Tip Calcul Ac]iuni comune Ac]iuni (1000000 ac]iuni preferen]iale×5 ac]iuni comune)/1 ac]iune preferen]ial\ 5 000 000 preferen]iale Op]iuni Ac]iuni comune în circula]ie 4 000 000 ac]iuni .000 ac]iuni comune= 1lei / ac]iune.83 20 900 000 11 400 800 Deoarece obliga]iunile convertibile cresc valoarea profitului net din activitatea de exploatare /ac]iune nu se iau în calculul rezultatului pe ac]iune diluat.12 ETAPA 3 EFECTUL ASUPRA NUM|RULUI DE CONTROL AL FIEC|REI CATEGORII DE AC}IUNI ANALIZAT ÎN ORDINEA DILU|RII: Tip Profit net din Num\r de ac]iuni RPA exploatare Profit net din 15 000 000 4 000 000 3.75 exploatare Op]iuni 0 4 000 000 + 15000000/6400000 2 400 000 = = 2.

rezultatul contabil = venituri  cheltuieli. 4. 6. situa]ia financiar\ [i rezultatul ob]inut. ea devine: rezultatul contabil = capitalul propriu la închiderea exerci]iului financiar ± aportul proprietarului în cursul exerci]iului ( + în cazul ramburs\rii de capital. acesta se calculeaz\ prin rela]ia. e) diferen]ele de conversie [i diferen]ele de curs valutar. Determinarea rezultatului exerci]iului [i distribuirea profitului sau finan]area pierderii. În ceea ce prive[te rezultatul. f) delimitarea în timp a cheltuielilor [i veniturilor. Contabilitatea opera]iilor de regularizare privind: a) diferen]ele de inventar. politicile contabile [i notele explicative. REZUMAT Exerci]iul financiar începe la 1 ianuarie [i se încheie la 31 decembrie. clar\ [i complet\ a patrimoniului. d) provizioane pentru riscuri [i cheltuieli. Lucr\rile preliminare sunt denumite lucr\ri de închidere a exerci]iului. Inventarierea general\ a patrimoniului. În Programul de dezvoltare a contabilit\]ii din România. Documentele oficiale folosite pentru finalizarea încheierii exerci]iului financiar sunt situa]iile financiare. fiind structurate astfel: 1. În acest scop. . Redactarea bilan]ului contabil. Stabilirea balan]ei conturilor înainte de inventariere. 3. b) amortiz\rile. situa]ia modific\rilor capitalului propriu. 5. Rela]ia de principiu prin care se evalueaz\ situa]ia patrimoniului este de forma: situa]ia net\ a patrimoniului (capitalul propriu) = activul patrimoniului  datoriile. Pe baza acestora se asigur\ o imagine fidel\. pe baza bilan]ului contabil se determin\ siuta]ia patrimoniului. c) provizioane pentru deprecieri. 2. contul de profit [i pierdere. situa]ia fluxurilor de trezorerie. situa]iile financiare anuale cuprind: bilan]ul. Situa]ia financiar\ se dezv\luie pe baza rela]iei.  în situa]ia aportului de capital). Stabilirea balan]ei conturilor dup\ inventariere. a situa]iei financiare cât [i a rezultatului ob]inut. trezorerie = fond de rulment  necesarul în fond de rulment. iar dac\ se are în vedere varia]ia capitalului.

CUVINTE CHEIE z situa]ii financiare z conturi anuale z lucr\ri de `nchidere a exerci]iului z balan]a conturilor `nainte de inventariere z valoarea de inventar z regularizarea rezultatului inventarierii z valoarea de `nlocuire z diferen]e de curs valutar z delimitarea `n timp a cheltuielilor [i veniturilor z balan]a conturilor dup\ inventariere z rezultat contabile z rezultat fiscal z diferen]e permanente z diferen]e temporare z impozit exigibil z impozit amânat z primul dividend z al doilea dividend .

Anderson. Partea I. 4.. Ghid practic de aplicare a Standardelor Interna]ionale de Contabilitate. 1999. Bucureşti 1998 8. Iona[cu. Bucure[ti. Editura Arc.Feleag\.Du]escu A. Standardele Interna]ionale de Contabilitate. Henry R. 3. Bucureşti 2000. Bucureşti. Normalizarea contabilit\]ii — baz\ [i alternativ — Editura Tribuna Economic\. Editor Tribuna economic\. Bucure[i 2002 . 2. Bucureşti 2001. James C. traducere din limba englez\. Bucure[ti.Ristea M. I. Principiile de baz\ ale contabilit\]ii. Tratat de contabilitate. vol I reeditat.Ristea M.Ristea M. 10. Belverd E. editura M\rg\ritar.. Editat de Corpul Exper]ilor Contabili şi Contabililor Autoriza]i din România.Ristea M. Caldwell. Op]iuni şi metode contabile de întreprindere. Editura Tribuna Economic\. 1998 [i vol II.IASC. Ghid pentru în]elegerea şi aplicarea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate. Needles Jr. Editura Economic\. Bucure[ti. 7. Contabilitatea rezultatului întreprinderii. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTAR| 1. 6. 2001. Contabilitatea `ntreprinderii. Contabilitatea între fiscal şi gestionar. Editura Economic\. Editura tribuna Economic\. Bucureşti 2001. Editura Economic\. Edi]ia a cincea.Ristea M. Metode şi politici contabile de întreprindere.Ministerul Finan]elor. Editura Economic\. vol I. 9. Bucureşti 2001. 2000. Editor Tribuna Economic\. N. 5. 1997. Bucureşti 2001. 11.Ristea M.

Care sunt rela]iile de control proprii balan]ei conturilor ? 6. ~NTREB|RI RECAPITULATIVE 1. Ce reprezint\ rezultatul contabil ? dar rezultatul fiscal ? 11. Ce este balan]a conturilor ? 5. Ce cuprinde un set de situa]ii financiare conform IAS 1 ? Dar conform Directivei a IV-a ? Dar `n contabilitatea din ]ara noastr\ care este componen]a situa]iilor financiare ? 3. Pe ce destina]ii se distribuie profitul net ? 14. Care sunt metodele de impozitare a rezultatului ? 13. Ce reprezint\ diferen]ele permanente ? dar cele temporare ? 12. Ce reprezint\ dividendul ? 15. Cum se evalueaz\ lipsurile imputabile ? 10. Ce reprezint\ situa]iile financiare ? 2. Ce reprezint\ inventarierea general\ a patrimoniului ? 7. Care este diferen]a dintre primul dividend [i al doilea dividend ? . Cum se define[te valoarea de inventar ? 8. Care sunt lucr\rile de `nchidere a exerci]iului ? 4. Ce reprezint\ regularizarea rezultatului inventarierii ? 9.

Related Interests