Parlamentul României - Lege nr.

85/2014 din 25 iunie 2014

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

În vigoare de la 28 iunie 2014

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25 iunie 2014. Nu există modificări până la 26 iunie 2014.

TITLUL PRELIMINAR

CAPITOLUL I
Domeniul de reglementare

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.
Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului,
cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.
Art. 3. - (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3
alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se
prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor.

(Art. 3 din Codul Civil:
(2) Sunt consideraţi profesionişti toti cei care exploatează o întreprindere.
(3): Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică de către una sau mai multe persoane, a
unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de
servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ).

(2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome.
(3) Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ
preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Definiţii

SECŢIUNEA 1
Principii

Art. 4. - Prevederile prezentei legi se bazează pe următoarele principii:
1. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor;
2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin intermediul
procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare judiciară;
3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a
procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri;
4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang;
5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură;
6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la
bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;
7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate prin
recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a
insolvenţei unui cocontractant, având ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între părţi
sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii financiare;
8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, în perioada de
observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanţe;
9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui
tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii
a majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari decât ar primi în faliment;
10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a
încheierii unui concordat preventiv;
11. valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor;

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pag.: 1

c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente. conform obiectului de activitate. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor întocmite succesiv în procedură. creanţe salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi asimilate între debitor şi angajaţii acestuia. împuternicită să le reprezinte interesele în procedură şi. în numele şi pe contul acestuia. 10. SECŢIUNEA a 2-a Definiţii Art. denumit în continuare BPI. lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. 3.: 2 . b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora. salariaţii debitorului. care are drept scop publicarea citaţiilor.În înţelesul prezentei legi. omologat de judecătorul-sindic. concordat preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară. trebuie publicate. convocărilor. precum şi prin închiderea procedurii. 13. fără a depune personal declaraţiile de creanţă. creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. 7. 12. pe de altă parte. 6. Buletinul procedurilor de insolvenţă. În cazul în care debitorul este terţ garant. notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti. 2. Prin creanţă certă. actele de administrare necesare. cum ar fi: a) continuarea activităţilor contractate şi încheierea de noi contracte. potrivit legii. şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pag. 4.347 din Codul civil. creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. coordonarea procedurilor de insolvenţă. inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei. termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii: 1. să efectueze. taxe. şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului. comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni financiare. Îşi păstrează această natură şi creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către practicieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată. în scopul abordării integrate a acestora. pe de o parte. administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil. emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. pentru partea de creanţă neacoperită. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale. care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei. ipotecilor sau a gajurilor deţinute. creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de creanţă asupra averii debitorului. Creditorii vor putea solicita deschiderea Legea nr. 5. 5. care pot face obiectul executării silite potrivit Codului de procedură civilă. în cazul grupului de societăţi. precum şi a altor acte care. 8. 9. indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. este publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. dacă prin lege specială nu se prevede altfel. se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte. în sensul prezentei legi. amenzi şi alte venituri bugetare. 2. potrivit art. activităţi curente reprezintă acele activităţi de producţie. propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare. administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/ membrilor debitorului. creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă. chiar neautentice. în urma admiterii căreia acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii. precum şi accesoriile acestora. în cursul normal al activităţii sale. contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori. contribuţii. atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea. iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află. . au calitatea de creditor. creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii.

debitor în dificultate financiară este debitorul care. mandat ad-hoc este o procedură confidenţială. a intrării în faliment. prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate. astfel: a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta. născute în timpul procedurii de insolvenţă. lichide şi exigibile. prevăzută la art. procedura simplificată reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută de prezenta lege. (2) lit. perioada de observaţie este perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei şi data confirmării planului de reorganizare sau. procedura colectivă este procedura în care creditorii participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor. pe propria răspundere şi în mod independent. 21. în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află. prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. (1). prin care un mandatar ad-hoc. numai în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului. Caracteristice pentru aceste profesii sunt: existenţa unui cod de etică. 19. nu a plătit datoria sa faţă de creditor.: 3 . după caz. procedura generală reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută de prezenta lege. c) şi d). insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe. concursuală. data deschiderii procedurii reprezintă: a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii. procedura falimentului este procedura de insolvenţă. implicând activităţi de natură intelectuală în interesul clientului şi servind interesul public. prevăzută la art. după perioada de observaţie. în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului sau. data pronunţării sentinţei judecătorului-sindic. Legea nr. debitor este persoana fizică sau juridică care poate fi subiect al unei proceduri prevăzute de prezenta lege. declanşată la cererea debitorului în dificultate financiară. b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii. 38 alin. 71. după 60 de zile de la scadenţă. ale căror creanţe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor. chiar dacă aceasta nu are caracter definitiv. şi care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanţa. lichide şi exigibile. 17. profesia liberală este profesia exercitată în baza unei calificări profesionale. creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu beneficiază de o cauză de preferinţă. Sunt creditori chirografari şi creditorii care beneficiază de cauze de preferinţă. ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pag. fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei. 22. separat. suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. (2) intră direct în procedura falimentului. (2). 38 alin. intră. pentru partea de creanţă neacoperită. 38 alin. în modalităţile prevăzute de prezenta lege. momentul la care hotărârea de deschidere a procedurii produce efecte. cu titlu personal. 14. negociază cu creditorii în scopul realizării unei înţelegeri între unul sau mai mulţi dintre aceştia şi debitor. 38 alin. data pronunţării încheierii judecătorului-sindic. pregătirea profesională continuă şi confidenţialitatea relaţiilor cu clientul. 13. 72. c) în cazul insolvenţei transfrontaliere. 23. 72. conform documentelor din care rezultă. deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile. creditor cu creanţe curente sau creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe certe. perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. fără a le îndeplini simultan şi pe cele de la art. are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat.procedurii insolvenţei doar în cazul în care. urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. 20. prezumţia este relativă. 11. 18. a ipotecilor sau a gajurilor deţinute. 16. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unei creanţe nu determină transformarea acesteia în creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă. 12. de orice natură. succesiv. desemnat de instanţă. după compensarea datoriilor reciproce. colectivă şi egalitară. fie după o perioadă de observaţie de maximum 20 de zile. 15. cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

din care se vor deduce sumele achitate pe parcursul derulării planului de reorganizare. chiar dacă hotărârile organului de conducere respectiv sunt adoptate potrivit directivelor transmise de membri. supraveghere şi gestiune a activităţii statutare a persoanei juridice. tabel definitiv de creanţe este tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii. c) restrângerea activităţii prin lichidarea parţială sau totală a activului din averea debitorului. care poate să prevadă. tabelul definitiv de creanţe cuprinde. pe lângă creanţele născute anterior deschiderii procedurii. societate înseamnă orice entitate de drept privat constituită în temeiul Legii societăţilor nr. în vederea achitării datoriilor acestuia. 31/1990. precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. cât şi pentru debitor. implementarea şi respectarea unui plan. 159 şi 161. tabelul definitiv consolidat va cuprinde: totalitatea creanţelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe. inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. În acest tabel se arată suma solicitată. într-un mod verificabil de către terţi. cu modificările şi completările ulterioare. conducerea activităţii economice ori a exercitării profesiei independente a persoanei fizice. 34. 27. născute înainte de data deschiderii procedurii. 32. societate-mamă este societatea care exercită controlul sau influenţa dominantă asupra celorlalte societăţi din grup. cele din tabelul suplimentar necontestate. o activitate economică sau o profesie independentă. 25. suma admisă şi rangul de prioritate al creanţei potrivit prevederilor art. b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social.: 4 . valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei. precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor sau cele admise provizoriu de către judecătorul-sindic. cât şi suma acceptată şi rangul de prioritate. 29.000 lei atât pentru creditori. sediul principal este. 26. acceptate de către lichidatorul judiciar în urma verificării acestora. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. reorganizare judiciară este procedura ce se aplică debitorului în insolvenţă. aprobarea. iar în situaţia creditorului aflat în procedura insolvenţei se va arăta şi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. 31/1990. În cazul procedurii simplificate. republicată. tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului. în acest tabel se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment.24. confirmarea. cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. 33. acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. împreună sau separat: a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului. ce au fost admise la masa credală. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea. tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente. în situaţia procedurii de insolvenţă cu element de extraneitate. nelimitativ. sediul profesional este locul în care funcţionează. acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii. În situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. cu modificările şi completările ulterioare. sub condiţie sau în litigiu. 28. şi creanţele născute în perioada de observaţie. Legea nr. cu mijloace umane şi materiale şi cu caracter netranzitoriu. sediul este orice punct de lucru în care debitorul exercită. pentru creanţe de altă natură decât cele salariale. 31. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pag. conform programului de plată a creanţelor. 30. locul în care se află. acţionari sau asociaţi din alte state. centrul principal de conducere. iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor. numit plan de reorganizare. Valoarea-prag este de 40. republicată. pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. într-un mod verificabil de către terţi. persoană juridică. tabelul definitiv consolidat de creanţe cuprinde totalitatea creanţelor care figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate. În cazul procedurii simplificate.

23407/3 2013 --. 62031/3 2011 --.4165 2014-02- 02-25 Bucureşti a Civilă 28 6 Tabel definitiv consolidat rectificat --. 2013. 2013.deschiderea procedurii 6 falimentului în forma generala 06-06 Bucureşti a Civilă 08 generale de faliment 1 Tabel definitiv rectificat / completat al --. 62031/3 2011 --.10620 2013-06- 2 06-10 Bucureşti a Civilă 14 2 Raport de activitate 712 2013.: 5 . Tribunalul Secţia a VII. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII.12989 2013-07- 7 creantelor 07-30 Bucureşti a Civilă 30 1 Tabel preliminar rectificat / completat --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII.13383 2013-08. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --.5356 2014-03- 03-17 Bucureşti a Civilă 18 5 Convocare adunare creditori 253 2014. 2013.17089 2013-10- 09-18 Bucureşti a Civilă 18 1 Sentinta civila 6851 2013. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII.13383 2013-08- 5 06-27 Bucureşti a Civilă 08 1 Sentinta de deschidere a procedurii 5616 2013.17089 2013-10- 0 09-05 Bucureşti a Civilă 18 1 Tabel definitiv consolidat al creantelor --. 62031/3 2011 --. 2014. Tribunalul Secţia a VII. 2013. Tribunalul Secţia a VII. 62031/3 2011 --. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pag. dosar Nr. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII.3936 2014-02- 02-25 Bucureşti a Civilă 26 7 Raport final --.13650 2013-08- 4 07-01 Bucureşti a Civilă 16 1 Comunicare sentinta --. dosar An nou Nr. Tribunalul Secţia a VII. Data Denumire act act Data act nou dosar vechi Instanta Sectie buletin buletin Tipul procedurii 1 Comunicare sentinta --.10668 2014-06. Tribunalul Secţia a VII.9731 2013-06- 4 dus la aparitia starii de insolventa 05-31 Bucureşti a Civilă 03 Legea nr. Tribunalul Secţia a VII.15607 2013-09- 1 Bucureşti a Civilă 26 1 Tabel suplimentar rectificat / completat --. 62031/3 2011 --.12399 2013-07- 8 07-17 Bucureşti a Civilă 18 1 Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor 854 2013.3887 2014-02- 02-25 Bucureşti a Civilă 25 8 Raport de activitate 4 --. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII.5429 2014-03- 03-17 Bucureşti a Civilă 18 4 Raport de activitate 5 2014. 23407/3 2013 --. 2013.închiderea procedurii cu 03-20 Bucureşti a Civilă 04 radiere 3 Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor 336 2014. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII.19411 2013-11- Bucureşti a Civilă 19 9 Comunicare sentinta --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. --. Tribunalul Secţia a VII.11689 2013-07- 9 06-27 Bucureşti a Civilă 05 2 Convocare adunare creditori 823 2013. Tribunalul Secţia a VII. 2014.14139 2013-08- 2 08-29 Bucureşti a Civilă 30 1 Tabel suplimentar al creantelor --. Tribunalul Secţia a VII. 2013. Tribunalul Secţia a VII. 2014.10690 2013-06- 0 06-14 Bucureşti a Civilă 17 2 Notificare privind deschiderea procedurii de 762 2013.10689 2013-06. 2013. Tribunalul Secţia a VII. Servicii online BPI BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ  o Formulare online publicare BPI o Formulare online furnizare informa ții BPI o Buletinul Procedurilor de Insolven ță online o Persoane publicate în BPI o Sumar număr BPI o Statistici o Formulare offline BPI ONRCPortal BUTURUGA & ASOCIATII SPCJ SRL Județ Bucureşti CUI 17870240 Cod registru J40/12603/2008 Numar Nr.10224 2013-06- 3 06-05 Bucureşti a Civilă 10 2 Raport privind cauzele si împrejurarile care au 702 2013. Tribunalul Secţia a VII.14006 2013-08- 3 08-27 Bucureşti a Civilă 27 1 Citatie --.10668 2014-06- 04-30 Bucureşti a Civilă 04 2 Sentinta de închidere a procedurii 3120 2014.deschiderea procedurii 1 faliment prin procedura generala 06-10 Bucureşti a Civilă 17 generale de faliment 2 Convocare adunare creditori 798 2013. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII. 23407/3 2013 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII.

2.17432 2012-12- 9 11-28 Bucureşti a Civilă 03 3 Tabel definitiv al creantelor --. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII. 3. în condiţiile stabilite diferenţiat pe categorii de debitori. obţinerea fondurilor băneşti pentru plata datoriilor debitorului aflat în insolvenţă faţă de creditorii săi. fie că este generală.15495 2012-11- 7 10-24 Bucureşti a Civilă 02 3 Convocare adunare asociati/actionari/membri 1458 2012. Caracterul colectiv si concursual Caracterul colectiv constă în faptul că.15604 2012-11- 6 07-27 Bucureşti a Civilă 05 3 Proces verbal 1516 2012.15604 2012-11- 4 06-28 Bucureşti a Civilă 05 3 Sentinta de deschidere a procedurii 8089 2012. 62031/3 2011 --. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pag. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --.18482 2012-12- 7 12-12 Bucureşti a Civilă 19 2 Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor 1743 2012.BUTURUGA & ASOCIATII SPCJ SRL Județ Bucureşti 2 Raport de activitate --. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII.11185 2012-08. Caracterul judiciar Întreaga procedură se desfăşoară sub controlul direct sau indirect al instanţei judecătoreşti.15604 2012-11. --. CARACTERELE PROCEDURII: 1. 2012. fie simplificată. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --.17347 2012-11- 0 Bucureşti a Civilă 29 3 Tabel preliminar al creantelor --. Caracterul concursual al procedurii insolvenţei semnifică acea trăsătură specifică acestei proceduri potrivit căreia interesele patrimoniale ale creditorilor vor fi satisfăcute nu în mod individual. prin reorganizare judiciară bazată pe plan de reorganizare sau prin faliment.749 2013-01- 6 01-08 Bucureşti a Civilă 15 2 Convocare adunare creditori 1745 2012. Tribunalul Secţia a VII.: 6 .16028 2012-11- 2 11-08 Bucureşti a Civilă 09 3 Raport al administratorului judiciar privind 1581 2012. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII. ea nemaiputând continua. fie la cererea oricărei alte persoane sau instituţii prevăzute de lege. --.15870 2012-11- 3 propunerea de intrare în procedura 11-01 Bucureşti a Civilă 08 simplificata 3 Încheiere de amânare --. prin care se urmăreşte.deschiderea procedurii 0 insolventa prin procedura generala 07-27 Bucureşti a Civilă 10 generale de insolventa PROCEDURA INSOLVENŢEI = un ansamblu de norme juridice. 2012. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII. 62031/3 2011 --. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII.13864 2012-10- 8 09-28 Bucureşti a Civilă 09 3 Convocare adunare asociati/actionari/membri 1405 2012. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII.18150 2012-12- 8 12-12 Bucureşti a Civilă 14 2 Convocare adunare creditori 1698 2012. fie la solicitarea creditorilor. conform ordinii stabilite de lege. fie la iniţiativa debitorului. Tribunalul Secţia a VII. 62031/3 2011 --. ci proporţional.deschiderea procedurii 5 insolventei în forma generala 07-12 Bucureşti a Civilă 05 generale de insolventa 3 Comunicare sentinta --. 62031/3 2011 --. orice urmărire silită încetează.12728 2012-09- 9 09-13 Bucureşti a Civilă 18 4 Notificare privind deschiderea procedurii de 1189 2012. 62031/3 2011 --. Tribunalul Secţia a VII. Tribunalul Secţia a VII. creditorii venind în concurs în cadrul aceleiaşi proceduri. la care vor Legea nr.4907 2013-03- 5 Bucureşti a Civilă 20 2 Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor 11 2013. Tribunalul Secţia a VII. procedura insolvenţei este colectivă. Caracterul unitar şi general Caracterul unitar constă în faptul că subiectul pasiv al procedurii de insolvenţă va fi supus unei singure proceduri reglementate de Codul insolvenţei. prin judecătorul-sindic desemnat să gestioneze respectivul dosar. Tribunalul Secţia a VII. Altfel spus. în urma deschiderii procedurii. Tribunalul Secţia a VII. 2012.16042 2012-11- 1 11-08 Bucureşti a Civilă 09 3 Raport de activitate 1 2012. pentru că îi obligă pe toţi creditorii debitorului faţă de care s-a dispus deschiderea acestei proceduri să se reunească într-o singură procedură comună.

Legea nr. CREANŢĂ CERTĂ. care are ca obiect unul sau mai multe bunuri din patrimonial urmăritului. 4. Nu au caracter lichid datoriile al căror cuantum urmează să fie stabilit de instanţa de judecată. procedura insolvenţei se aplică “averii debitorului” şi se diferenţiază de procedura execuţională de drept comun.000 lei). CREANŢĂ LICHIDĂ = creanţa este lichidă în cazul în care cuantumul ei este determinat (datoriile care au ca obiect sume de bani. adică executarea silită a bunurilor ce compun averea falitului prin intermediul forţei coercitive a statului. după caz. înscrisuri sub semnătură privată ori acte contabile ale debitorului necontestate). Caracterul general constă în faptul că. de executare silită. CREANŢĂ EXIGIBILĂ = creanţa este exigibilă când a ajuns la scadenţă. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pag. în ordinea de prioritate stabilită de lege. DEBITORUL SE AFLĂ ÎN INSOLVENŢĂ DACĂ DATORIILE SALE BĂNEŞTI CERTE. 5. constituindu-se în masa credală. LICHIDĂ ŞI EXIGIBILĂ CREANŢĂ CERTĂ = creanţa este certă. fie prin procedura reorganizării judiciare. Caracterul egalitar Toţi creditorii interesaţi participă la procedura reglementată de lege. LICHIDE ŞI EXIGIBILE DEPĂŞESC VALOAREA-PRAG STABILITĂ DE LEGE (40.veni în concurs toţi creditorii săi care şi-au manifestat această dorinţă în condiţiile prescrise de lege. în sensul că legea pune la îndemâna creditorilor un instrument eficace pentru a-şi putea recupera creanţele deţinute faţă de debitorul aflat în stare de insolvenţă. Caracterul de remediu sau de executare silită Procedura insolvenţei are caracter de remediu sau. sunt totdeauna lichide).: 7 . fie prin procedura falimentului. urmând ca ei să fie satisfăcuţi deodată şi proporţional cu mărimea creanţelor deţinute. putându-se cere executarea ei de îndată. când existenţa ei este neîndoielnică (este constatată prin titlu executoriu (hotărâre judecătorească). excepţie făcând salariaţii debitorului.

Related Interests