Πόσα τελικὰ

χρωστᾶ ἡ Γερμανία;
Τὸ σημερινὸ Δημόσιο Χρέος μπορεῖ νὰ καλυφθῆ
κατὰ 97% ἀπὸ τὰ ὀφειλόμενα τῆς Γερμανίας πρὸς
τὴν Ἑλλάδα μόνο ἀπὸ τὰ κατοχικὰ δάνεια!
Ἕνας «χριστουγεννιάτικος μποναμᾶς»
γιὰ τὴν Μέρκελ...
Τοῦ Γιώργου Λεκάκη
Συγγραφέως - Ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ - www.lekakis.gr


πειδή πολλὰ «νούμερα» ἀκούγονται, τώρα τελευταῖα,
περὶ τῶν ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅσον
ἀφορᾶ τὰ κατοχικὰ δάνεια (πληθυντικός, γιατί δὲν εἶναι
ἕνα μόνο), πολλοὶ βγαίνουν καὶ ὑποτιμοῦν τὰ νούμε-
ρα, παίζοντας
τὸ δικό τους
παιχνίδι, ἐνῶ
ἐκκρεμεῖ καὶ
μιὰ ἀπόφαση
ἀπὸ τὸ Νομ.
Συμβούλιο τοῦ
Κράτους, ἐξα-
σφάλισα ἕνα
μικρὸ μόνο
κεφάλαιο ἀπὸ
τὴν ἀνέκδοτη
μελέτη τοῦ φί-
λου μου, καὶ
πλέον ἔγκυρου κατ’ ἐμὲ μελετητῆ τοῦ θέματος, τοῦ Τζ. Γκούσκου. Καὶ
σᾶς τὴν παρουσιάζω, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ ἐκδοθῆ σύντομα τὸ βιβλίο του:
«Ὡς πρὸς τὴν μεθοδολογία ἀποτίμησης καὶ προκειμένου νὰ μὴ παρα-
καμφθῆ ἡ πρακτικὴ ποὺ ἐφαρμόσθηκε ἱστορικά, χρησιμοποιήθηκε κατ’

39

σύμφω- να μὲ τὶς νέες ἰσοτιμίες τῆς παλαιᾶς (πληθωριστικῆς) δραχμῆς πρὸς τὴν νέα δραχμὴ (1945).040.201 δολ.530 τετρ. Στὴν βάση αὐτὴ καὶ προκειμένου νὰ ὁριστικοποιηθῆ ἡ σημερινὴ ἀξία τῶν ΚΑΔ θὰ χρησιμοποιήσουμε τρεῖς μεθόδους κεφαλαιοποίησης. 44) τὸ ποσὸ ἀνέρχεται στὰ 227. λίρες.5 τετρ. ὅπου μὲ βάση τὴν ὑφι- στάμενη ἰσοτιμία δολαρίου πρὸς δραχμὴ (1/149.75..584. ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 3. δρχ.706.670. ποὺ ἀναλογοῦν σὲ 835. Κατ’ ἐπέκταση. 963.Μάϊος .033 ἑκατ. ποὺ ἀναλογοῦν σὲ 3. ἑκατ. Στὴν βάση τῶν ἐκτιμήσεων αὐτῶν.610 χρυσὲς λί- ρες καὶ στὴν Ἰταλία.λ.. Σὲ συμπληρωματικὴ ἐκτίμηση ποὺ θὰ κάνη ἡ ΤτΕ τὸ 1947. 157. ἐκ τῶν ὁποίων ἀναλογοῦν στὴν Γερ- μανία $215.940. Κατὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς ΤτΕ (1945) προκύπτει ὅτι καταβλή- θηκαν στὴν Γερμανία συνολικὲς πιστώσεις ὕψους 1.662. σύμφωνα μὲ τὴν μεθοδολογία τῆς ΤτΕ.610 χρ.530. ἑκατ.724 δολάρια. ὕψους 1. Ὡς ἀποτέλεσμα.. ἀρχικὰ προσαρμό- ζει τὸ δραχμικὸ ποσὸ τοῦ 1. δρχ.040 καὶ στὴν Ἰταλία $12. ἡ σχέση μετατρεψιμότητας “ἰσοδυναμί- ας” δολαρίου καὶ χρυσῆς λίρας (1944) εἶναι 1/58.. δρχ. δρχ. σὲ τιμαριθ- μικὴ βάση καὶ στὴν συνέχεια τὸ ἀποπληθωρίζει.053 δισ.278. δρχ. οἱ ὁποῖες ἐμπεριέχουν ἰσχυρὰ κριτήρια ἀποδοχῆς στὴν διεθνῆ πρακτική: 40 ..505.616 χρ. Νοέμβρ.09 ἑκατ. ἡ ΤτΕ καταλήγει στὰ 33 δισ.662. ἀναλογοῦν 5. ἀναλογοῦν $215.Ἰούνιος 2014 ἀναλογίαν.161. Σύμφωνα μὲ τὸ παραπάνω καὶ τὴν ἴδια ἰσοτιμία μετατρεψιμότητας (1£=$58. ἡ μέθοδος ἀποτίμησης ποὺ ἐφάρ- μοσε ἡ ΤτΕ.75). γιὰ ἀντίστοιχο ποσὸ 93. ἐπὶ χορηγηθεισῶν πιστώσεων πρὸς τὴν Γερμανία.144 £ (1945).670.

.552. κατὰ τὴν ἴδια πρακτικὴ καὶ ἀπόδοση (6% κατὰ μ.$322. τῶν 240. ἀποφασίζουν κάτω ἀπὸ “συνθῆκες βεβαιότητας” δηλ. 20ετοῦς διάρκειας. Προφανῶς.Μεγέθη Ἀρχικὸ Κεφάλαιο .ὅ. μὲ ἐπιτόκιο 6% κατὰ τὴν ἴδια λογικὴ ὅτι καὶ τὰ ΚΑΔ ἦσαν διακρατικὰ δάνεια (…μᾶς δανείζανε ἀπ’ τὰ δικά μας τὰ λεφτὰ ποὺ λέει ὁ Δ. προσδοκᾶ κά- ποιο ὄφελος καὶ στὴν βάση τῆς προσδοκίας αὐτῆς εἶναι καὶ ἡ ἀπόδοση τοῦ κεφαλαίου. δεδομένου ὅτι ἐκλαμβάνει ὡς βασικὴ παραδοχή.2013) .255.$5. Σύμφωνα μὲ τὴν μέθοδο αὐτὴ προκύπτουν τὰ ἑξῆς: Τρέχουσα ἀποτίμηση (2013) . μάρ- κων.340.1.240. ἔχουν τὴν διακριτικὴ εὐχέρεια πρόβλεψης καὶ ἐπιλογῆς ἀνάμεσα σὲ ἐναλλα- 41 .6% Διάρκεια Δανείου (1944 -2013) ἔτη . εὐρώ.724 Ἐπιτόκιο (*) . ἂν τὰ ΚΑΔ θεωρηθοῦν κεφάλαια ὑπὸ τύπον 10ετῶν ὁμολό- γων.5 δισεκ. κατ’ ἀναλογίαν καὶ ὁ δανει- ζόμενος. τὸ κέρδος ποὺ ἐπιδιώκει (IRR.34 Ποσὸ ὀφειλῆς . Ἡ ἐκτίμηση αὐτή. ἂν εἶναι ἐπένδυση ἢ ἐπιτόκιο ἂν εἶναι δάνειο).70 Ποσὸ ὀφειλῆς . ὅπως γνωρίζουμε. Μπάτσης). συνθῆκες.). ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ 1η Μέθοδος ὑπολογισμοῦ «ἁπλὸς ἀνατοκισμὸς» Γιὰ τὴν κεφαλαιοποίηση τῶν ΚΑΔ χρησιμοποιεῖται ἡ συνήθης μέθο- δος ἀνατοκισμοῦ: Τελικὴ Ἀξία Κεφαλαίου (ΤΑΚ) = Ἀρχικὴ Ἀξία Κε- φαλαίου (ΑΚ)* (1 + ἐπιτόκιο-ε)t [t= χρονικὴ περίοδος ἀνατοκισμοῦ].429. ὅταν κάποιος ἐπενδύη ἢ δανείζη κάτω ἀπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες.584. εἶναι ἀνάλογη μὲ τὸν κίν- δυνο (“ρίσκο”) ποὺ ἀναλαμβάνει καὶ ὅσο μεγαλύτερο τὸ ρίσκο τόσο μεγαλύτερη εἶναι καὶ ἡ ἀπόδοση δηλ. ὅπως αὐτῶν τῶν 10ετῶν ὁμολόγων τῶν ΗΠΑ. κατὰ τὸ δυνατόν. ὅπου ὁ ἐπενδυτὴς ἢ ὁ δανειστής.297 Ἰσοτιμία εὐρὼ /δολαρίου (11.326 € (*) Ἐπιτόκιο ἀντίστοιχο μ’ αὐτὸ ποὺ ἐφαρμόσθηκε μεταξὺ τοῦ δια- κρατικοῦ δανείου Γερμανίας–Ἑλλαδας (1958).505. Αὐτὰ ἰσχύουν στὶς περι- πτώσεις. τὴν ὑπόθεση ἑνὸς δανείου κάτω ἀπὸ φυσιολογικές. 2η Μέθοδος ὑπολογισμοῦ «θετικὴ καὶ ἀποθετικὴ ζημία στὴν Ἑλλη- νικὴ οἰκονομία» Ἡ ἐκτίμηση τῶν ΚΑΔ μὲ βάση τὴν μέθοδο τοῦ ἁπλοῦ ἀνατοκισμοῦ. κινεῖται πρακτικὰ στὰ ἴδια ἐπίπεδα. ὕψους 200 ἑκατ. ἂν καὶ θεωρητικὰ ἀποτυπώνη τὴν τρέχουσα ὀνομαστική τους ἀξία. ἡ ὁποία. ὡστόσο ὑπολείπεται τῆς πραγματικῆς τους ὑπόστασης.

Σίγουρα ἡ Ἑλλὰς θὰ πρέπη νὰ ἀπαιτήση τὴν ἀπόδοση ἐπὶ τῶν κε- φαλαίων “δανείων” ποὺ χορήγησε. ἐλλείψει τῶν κεφαλαίων αὐτῶν.Μάϊος . Ὅσον ἀφορᾶ στὸ σημεῖο αὐτό. τὸ 1958. ὁ Ἀ. Πέραν αὐτοῦ.507. δικαι- οῦνται ἐπιτόκια τουλάχιστο 6%. τὸ ἴδιο πρέπει νὰ ἰσχύη καὶ στὴν 2η περίπτωση λόγῳ τῶν ἐπιπτώσεων τοῦ “ἀναγκαστικοῦ χαρακτῆρα” τοῦ δανείου. δηλ. ἰσο- δυναμεῖ μὲ τὴν ζημιὰ ποὺ ὑπέστη ἡ οἰκονομία ἐξ αἰτίας τοῦ πληθωρι- σμοῦ στὴν περίοδο ἀναφορᾶς (1941–44). ἂν θεωρήσουμε ὅτι ἡ ἀποζημίωση τῆς 1ης περίπτωσης (δανείου) καλύπτεται μὲ τὴν ἐπι- στροφὴ τοῦ καταβληθέντος κεφαλαίου καὶ τῶν τόκων (θετικὴ ζημία). ἀλλὰ καὶ τῆς ζημιᾶς ποὺ ὑπέστη ἕνεκα τοῦ ἀναγκαστικοῦ δανεισμοῦ.262£). τὰ ὁποῖα ὡς ὑψηλοῦ ρίσκου. Ἑπο- μένως. Τί γίνεται ὅμως στὴν πε- ρίπτωση ὅπου τὰ “δάνεια” ἔχουν ἀναγκαστικὸ χα- ρακτῆρα γιὰ τὸν δανειστὴ ὅπως τὰ ΚΑΔ.406 χρ. Ἑπομένως. ἡ Γερμανία δάνεισε στὴν Ἑλλάδα 200 ἑκατ. κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὴν ἐπιβίωση ἢ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας ἂν ὁ δανειστὴς εἶναι χώρα. τί ἀπόδοση ἢ ἐπιτόκιο θὰ πρέπη νὰ ἀπαιτήση ἡ Ἑλλὰς ἀπ’ τὴν Γερμανία στὴν περίπτωση τῶν ΚΑΔ. Ἑπομέ- νως. Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι τὰ ΚΑΔ ἐκτὸς τοῦ ὅτι χορηγήθη- καν στὴν Γερμανία “ἄτοκα” ὁ ὅρος «νὰ ἐπιστρέφωνται μετὰ τὴν 3ετία. ἀναγκάζεται στὴν συνέχεια ὁ δανειστὴς νὰ δανείζεται μὲ πολὺ δυσμενέστερους ὅρους ἀπ’ αὐτοὺς ποῦ δάνεισε. ἡ ὁποία.262 χρ. ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ζημιά. δὲν ἐκπληρώθηκε ποτέ. σὲ μηνιαῖες δόσεις». προσθέσουμε καὶ τὸ ποσὸν τῆς ζη- μίας ἕνεκα τοῦ πληθωρισμοῦ (27. ποσὸ ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ $7.320 42 . μὲ ἀποτέλε- σμα ν’ ἀποστεροῦν τὴν ἐπιβίωσή του ἢ τὴν ἐξέλιξή του.706.452.144£). ἀναφερόμενος στὴν ζημιὰ ποὺ προκλήθηκε στὴν οἰκονομία ἀπ’ τὸν πληθωρισμὸ ἕως τὸν Ὀκτώβριο ’44 ἐκτιμᾶ ὅτι ἀνῆλθε στὶς 27. λιρῶν. λίρες.Ἰούνιος 2014 κτικὲς δυνατότητες ἢ εὐκαι- ρίες συνδιαλλαγῆς “χρημα- τοδότησης” μὲ γνώμονα τὸ κέρδος. τὸ ὁποῖο ἐμπεριέχει ἀμοιβαιότητα γιὰ ὅλους.118.158. στὴν περίπτωση τῶν ΚΑΔ. μάρκα μὲ 6% ἐπιτόκιο. Καὶ ὅπου. καταλήγουμε στὸ ποσὸν τῶν 121. ἐὰν στὸ ποσὸ τῶν κατοχικῶν δανείων (θετικὴ ζημία) ποὺ ἀναφερ- θήκαμε παραπάνω (93. τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ προκλήθηκαν στὴν οἰκονομία ἕνεκα τῆς ἐνέργειας αὐτῆς (νομικά: ἀποθεματικὴ ζημία-indirect loss of damage). Ἀγγελόπουλος.452.

δηλαδὴ μεταβίβασιν ἀξιῶν ἐκ μιᾶς Οἰκονομίας ὑπὸ κατοχὴν πρὸς ἑτέραν ξένην Οἰκονομίαν ἔχομεν τότε τὰ γνωρίσματα τοῦ ἐξωτερικοῦ δημοσίου δανείου. κατὰ τὴν ἴδια μεθ­ οδολογία τῆς 1ης μεθόδου ὑπολογισμῶν (ἀνατοκισμοῦ). εἶναι σὰν νὰ λέμε.2013) -1.436.773.70 Ποσὸ ὀφειλῆς . ἕνεκα τῶν πόρων ποὺ ἀπέσπασε ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα μέσῳ τῶν κατοχικῶν δανείων. Πρὸς ἐπιβεβαίωση τῆς συμβολῆς τῶν κατοχικῶν δανείων στὸ ΑΕΠ τῆς Γερμανίας. ἐκφράσθηκε ἀπὸ τὸν Γερμανὸ ἱστορικὸ καὶ ἀναλυτὴ Albrecht Ritschl καὶ προτείνει νὰ ἐκτιμηθοῦν κατ’ ἀναλογίαν καὶ ὡς μέρισμα (ἀνταπόδοση) ἔναντι αὐτοῦ. οἰονεὶ ἀναγκαστικῶς ὅμως συναπτομένου». μποροῦμε νὰ καταλήξουμε στὰ ἐλάχιστα παραδεκτὰ συμπε- ράσματα αὐτῆς τῆς ἀναγωγῆς. προερχόμενη ἀπ’ τὰ ΚΑΔ καθὼς καὶ τῆς ζημίας ποὺ ὑπέστη ἡ οἰκονομία λόγῳ τῆς ἀναγκαστικῆς καταβολῆς αὐτῶν κατὰ τὴν περίοδο 1941-44. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι ἕνα μέγεθος συγ­ κρίσιμο.42) τοῦ Χέρμαν Νοϊμπά- χερ.507. 2125/16.75/ 1945). Τὴν ἀναφορὰ (ἔγγραφο ἄρ. Δερτιλῆ «…Ἂν ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἐν προκει- μένῳ ἔχομεν μεταβίβασιν ἀξιῶν εἰς ἀγαθὰ ἢ εἰς μετρητὰ εἰς τὰς κα- τεχούσας Δυνάμεις ἀπὸ τὴν κατεχόμενην Χώραν.6% Διάρκεια Δανείου (1944 -2013) ἔτη .11. 3η Μέθοδος ὑπολογισμοῦ «συμβολὴ τῶν Κατοχικῶν δανείων στὸ ΑΕΠ τῆς Γερμανίας» Ἡ μέθοδος ὑπολογισμῶν τῆς σημερινῆς ἀξίας τῶν κατοχικῶν δανεί- ων. Δηλ.$7.853 € Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω. ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ (σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια μέθοδο τιμαριθμοποίησης καὶ ἀποπληθωρισμοῦ ποὺ ἐφάρμοσε ἡ ΤτΕ. εἰδικοῦ ἐντεταλμένου τοῦ Γ΄ Ράϊχ στὴν Ἑλλάδα γιὰ δημοσιονομικὰ 43 . 2. σὲ σχέση μὲ τὴν συνεισφορά τους στὸ ΑΕΠ Γερμανίας. Ἑπομένως.952. στὸ βαθμὸ ποὺ ὠφελήθηκε ἡ Γερμανία μέχρι σήμερα. Τὴν ἄποψη τοῦ Π.34 Ποσὸ ὀφειλῆς -311. στὸν ἴδιο βαθμὸ εἶναι καὶ ἡ ὑποχρέωση τῆς Γερμανίας ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. καταλήγουμε στὰ ἑξῆς : Τρέχουσα ἀποτίμηση (2013) -Μεγέθη Ἀρχικὸ Κεφάλαιο .024. εὐρώ. θὰ ἐπικαλεσθοῦμε: 1.118.$416. ἀνέρχεται σύμφωνα μὲ τὴν μέθοδο ὑπολογισμῶν «θετικῆς καὶ ἀποθετικῆς ζημίας» στὰ 311 δισεκ.823 Ἰσοτιμία εὐρὼ /δολαρίου (11.320 Ἐπιτόκιο . 1£=$58. ἡ ἀπαίτηση τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῆς Γερ- μανίας.

3. Εἶναι προφανὴς ἡ συνεισφορὰ τῶν κατοχικῶν δανείων στὸ ΑΕΠ τῆς Γερμανίας καὶ ὀφείλουμε νὰ ἑστιάσουμε στὴν ὠφέλεια ποὺ προέκυψε ἀπ’ αὐτὰ στὴν γερμανικὴ οἰκονομία. Ritschl ἀναφερόμενος στὰ ΚΑΔ ποὺ ἔλαβε ἡ Γερμανία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (1941–44). προκύπτουν τὰ ἑξῆς : Α/Α -Ἀναφορὲς . δὲν ἀπεικονίζει οὐδὲ κατὰ προσέγγισιν τὴν πραγματικότητα. μπο- ροῦμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν συμβολή τους στὸ ΑΕΠ τῆς Γερμανίας. τὴν ἔκθεση τῆς ΤτΕ (1947.Ἰούνιος 2014 θέματα: «τὸ εἰσπραττόμενο ὑπερτίμημα ἐπὶ τῶν ἐκ Γερμανίας εἰσαγο- μένων ἐμπορευμάτων. Οὕτω δέον νὰ ἀναγνωρισθῶσι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος : […] Ἐνεργητικὸν 929. β/ πρὸς μείωσιν τῶν τιμῶν τῶν εἰς Γερμανίαν ἐξαγωγῶν». Οἰκονομικῶν.45 Ἀποφάσε- ως ὑπ. ὅτι οὐδεμία ἀναλογία ὑφίστατο εἰς τὰς τιμὰς τῶν ἀνταλλασσομένων ἐμπορευμάτων ἐν σχέσει πρὸς τὰς τιμὰς τῆς προπολεμικῆς περιόδου. 69884 τῆς 17. Ζολώτας): «Κατὰ πληροφορίας τῆς Ἐπιτροπῆς συσταθείσης διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. ἀντιπαραβάλλοντας τὰ ἀντίστοιχα μεγέθη τῶν ΚΑΔ ποὺ καταλήξαμε. συμφώνως πρὸς τὰς ὑπὸ τῆς τριμελοῦς γερμα- νο–ιταλο–ελληνικῆς ἐπιτροπῆς κατευθύνσεις.4. σὲ τρέχουσες ἀξίες (2012). θὰ διατίθεται διὰ τοὺς ἀκόλουθους σκοπούς: α/ πρὸς κάλυψιν μέρους τῶν εἰς τὸν γερμανικὸν στρατὸν ἀναγκαιούν­ των ἐξόδων κατοχῆς. Ritschl. τὸ ἀνωτέρω παθητικὸν ὑπόλοιπον ποὺ προκύπτει ἐκ τῆς λογιστικῆς κινήσεως τοῦ κλήριγκ. προτείνει καὶ τὸν τρόπο ὑπολο- γισμοῦ τους καθὼς καὶ τοῦ διακανονισμοῦ αὐτῶν «…νὰ ὑπολογισθῆ σὲ τί ποσοστὸ τοῦ ΑΕΠ τοῦ γερμανικοῦ Ράϊχ ἀνέρχονταν τὰ δάνεια τὸ 1944.328. Ξ. ὅτι μέγα μέρος ἑλληνικῶν ἐμπορευμάτων ἐξήχθη ἄνευ τῆς μεσολαβήσεως τοῦ κλήριγκ. στηρίχθηκε πρόσφατα Ἕλληνας ἀναλυτὴς (ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α΄) καὶ μὲ βάση τὴν μεθ­ οδολογία ποὺ διετύπωσε. ὅταν ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὰ εἰσαγό- μενα ἐμπορεύματα ἠναλίσκοντο κατὰ μέγα μέρος παρὰ τῶν γερμανικῶν στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.Μάϊος .391 RM». Πάνω στὴν ἄποψη αὐτή. ἡ ὁποία ἐμπεριέχει χαρακτηριστικὰ “ρεαλισμοῦ” ἀλλὰ καὶ “ἀμοιβαιότητας”. Ὁ A.Ἐκτίμηση Α (*) . ἐκτὸς τῶν ἄλλων. συσχετίζοντας τὰ ἀντίστοι- χα μεγέθη τῶν ΚΑΔ καὶ τὰ μεγέθη τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας. Μετὰ νὰ ὑπολογισθῆ τὸ ἴδιο ποσοστὸ στὸ σημερινὸ ἐθνικὸ προϊὸν τῆς ἑνωμένης Γερμανίας καὶ αὐτὸ νὰ ἀποτελέση τὴν σημερινὴ ἀξία τοῦ κατοχικοῦ δανείου καὶ στὴν βάση αὐτὴ νὰ γίνη τὸ κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους». Σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση τοῦ A.Ἐκτίμηση Β(**) 44 .

000.701.) στὴν μεταπολεμικὴ οἰκονομική της ἀνάπτυξη. “ἀπότοκα” τῆς “γερμανικῆς φυλῆς”. εὐρώ.$374.664 € .453. πρέπει νὰ ἀνταποδώση τὸ μερίδιο τοῦ ΑΕΠ ποὺ ὀφείλει στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀναλάβη ἔναντι αὐτοῦ τὸ “κούρεμα” τοῦ ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέους κατὰ 292 δισεκ.λπ. ΗΠΑ τιμὲς 1944 . δολ. προκύ- πτει ὅτι τὰ ΚΑΔ ἔχουν συνεισφέρει 292 δισεκ.645..000 € (7)=(5)*(6) .$1. προϊόντων κ.. εἶναι συνολικὰ γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Ἰταλία.161 (4) .000.000. τὰ 228 ἑκατ.000 .454% .ΚΑΔ σὲ δολ.ΚΑΔ ὡς στα- θερὸ μερίδιο τοῦ Γερμανικοῦ ΑΕΠ 2012(***) . ποὺ ἀναφέρεται.000 (5)=(3)/(4) . ΗΠΑ τιμὲς 1990 .000.492.Γερμανικὸ ΑΕΠ 1939 σὲ δολ.584. σύμφωνα μὲ τὰ ἴδια κριτήρια.746.$5. τὰ μεγέθη προσ­ αρμόζονται στὰ 292 δισεκ. ἀμφισβητῶντας τὴν συνεισφορὰ τῶν ἑλληνικῶν πόρων (δανείων.2.000€ - 2.λπ.577. δολ. ΗΠΑ. Στὴν βάση αὐτή. στὸ βιβλίο του «ΑΓΟΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΝ».10. στηριζόμενοι στὴν πρόταση ποὺ διατυπώνει ὁ A. Ritschl (τρόπος ὑπολογισμοῦ τῶν ΚΑΔ καὶ ἀντίστοιχη μείωση “κούρε- μα” τοῦ ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέους εἰς βάρος τῆς Γερμανίας).000. ὡστόσο ὡς τεχνικὴ δὲν ἀλλάζει). δεδομένου ὅτι ἡ 45 . (***) Ἂν παραμετροποιήσουμε τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα στὸ τρέχον ἔτος (2013).ἔχει λάθος.170 € (*) Ἀφορᾶ στὴν προσέγγιση ποὺ ἔκανε πρόσφατα (2013) ὁ Ν.ΚΑΔ σὲ δολ.12.Δείκτης Τιμῶν ΗΠΑ 1944 μὲ βάση 1990=1 . ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ (1) .724 (2) . δολ.290. Χριστοδουλάκης. Ἐν κατακλεῖδι.0. θὰ ἐπικαλεσθῆ ὅτι αὐτὴ ὀφείλεται στὴν μεθοδικότητα. εὐρώ.505.$228. ποὺ διατυπώθηκε παραπάνω. δολ.000.123. Προ- φανῶς ἡ Γερμανία.577.Τὸ ΚΑΔ ὡς μερίδιο τοῦ Γερμανικοῦ ΑΕΠ 1939 - 0.$374.0. οἱ ἀπόψεις αὐτὲς ἀναιροῦνται ἀπ’ τὴν πραγματικότητα.645. (ἐπικαλεῖται τὰ στοιχεῖα τῆς ΤτΕ 1944 .537 - $41.505.086.000 .014. τιμὲς 1990 .Γερμανικὸ ΑΕΠ 2012 . εὐρὼ στὸ ΑΕΠ Γερμα- νίας.969% (6) .7%. ἡ Γερμανία. Στὴν Γερμανία ἀναλογοῦν 215. ξε- κινῶντας μὲ βάση τὰ 228 ἑκατ.709. ἐργατικότητα κ.62 ἑκατ.134 .000. μὲ ὑψηλότερο ΑΕΠ Γερμανίας κατὰ 0.134 (3) =(1)/(2) . Ὡστόσο. (**) Ἀφορᾶ στὴν προσέγγιση μὲ βάση τὰ 5.58 ἑκατ.

Ἀποκλειστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ οἰκονομολόγου. ἰδιαίτερα ἀπ’ τὴν Ἀμερική. ἤτοι στὸ 81. εὐρώ. Στὴν 1η περίπτωση τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος θὰ μειωθῆ περίπου στὰ 10 δισεκ. εὐρὼ προκειμένου νὰ ἐξαγοράση ἑλληνικὰ ὁμόλογα ὀνομαστικῆς ἀξίας 240–292 δισεκ. σύμφωνα μὲ τὴν 2η καὶ 3η προσέγγιση. καὶ στὴν 2η στὰ 28 δισεκ. τῆς δόθηκε ἀκόμα ἡ εὐκαιρία.λπ. Αὐτὸ ἀναλογεῖ σὲ χρέος 6% καὶ 9% ἀντίστοιχα ἐπὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ΑΕΠ. εὐρὼ ἀντίστοιχα.645 δισεκ. “ἄρνηση καταβολῆς χρέους” χωρὶς δική της ὑπαιτιότητα. εὐρώ. κατὰ τὸ ὑπόδειγμα ποὺ ἐφαρμόσθηκε στὸ Eurogroup (PSI 26/11/2012). ἡ ἀπόσβεση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους θὰ ἐπιβαρύνη τὴν σχέση χρέους πρὸς ΑΕΠ ποὺ ἔχει μὲ 4.5% περίπου.7% ἐπὶ τοῦ ΑΕΠ. ἀνερχόμενου ἀπὸ τὸ 81. (2102). στὸ 35% τῆς ἀξίας τους). Ἑπομένως.2% ΑΕΠ. 46 . καὶ δὲν δημιουργεῖ κανέ- να πρόβλημα στὴν γερμανικὴ οἰκονομία. Τὸ ΑΕΠ τῆς Γερμανίας (2012). ἱστορικοῦ ἀναλυτὴ κ. Τὸ μέγεθος αὐτὸ εἶναι ἀνεκτὸ στὰ πλαίσια τῶν δι-εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν Μάαστριχτ κ. εὐρώ. ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ καλέση ἄμεσα τὴν Γερμανία νὰ ἀναλάβη τὶς ὑποχρεώσεις της. μείωση “κού- ρεμα” χρέους ἀπὸ 311–292 δισεκ.166 δισεκ.7 (2103) ποὺ παρουσιάζει ἡ Γερμανία. ν’ ἀναστείλη τὶς ὅποιες ἀποζημιώσεις (Συμφωνία Λονδίνου ’53) ποὺ ὤφειλε νὰ καταβάλη στὶς χῶρες ποὺ λεηλάτησε. Τὸ σημερινὸ Δημόσιο Χρέος ἀνέρχεται στὰ 320. τὸ 1ο 3μηνο/2103 μειώθηκε στὰ 2. Τὸ χρέος τῆς Γερμανίας. ἐνῶ. τὸ ἴδιο ποὺ λένε καὶ αὐτοὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.148 δισεκ. μπορεῖ νὰ καλυφθῆ ἀπὸ 97-91% ἀπὸ τὰ ὀφειλόμενα τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα ΚΑΔ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Γερμανία μπορεῖ νὰ δαπανήση ἄμεσα ἀπὸ 109–102 δισεκ. ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ ἐξαγορὰ ἑλληνικῶν ὁμολόγων (περὶ τὰ 62 δισεκ. ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κεφάλαια ποὺ καὶ τῆς χορηγήθηκαν γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς οἰκονομίας της (σχέδιο Μάρσαλ). Αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει τὴν Ἑλλάδα “νὰ θέση τὸν δάκτυλον ἐπὶ τῶν τύπων τῶν ἥλων”.2% στὸ 85. Μὲ ρυθμὸ ἀνάπτυξης 0. ἰδιαίτερα στὴν Ἑλλάδα. εὐρώ. στὰ πλαίσια τῆς διεθνοῦς νομιμότητος.4 δισεκ. δηλ. λόγῳ τοῦ “ψυχροῦ πολέμου”. ἀνῆλθε στὰ 2. (81. ἀντίστοι- χα 311 καὶ 292 δισεκ. ἀπὸ τὸ ὑπὸ ἔκδοσιν βιβλίο του «Τὸ χρέος καὶ τὸ Χρέος μας». Ἡ ἀπόσβεσή του. Τζανῆ Γκούσκου.Ἰούνιος 2014 Γερμανία ὠφελήθηκε μεταπολεμικὰ ὅσο καμμία ἄλλη χώρα ἀπὸ τοὺς Συμμάχους.Μάϊος . εὐρώ. Ἐὰν ἡ Γερμανία ἀρνηθῆ. εὐρώ.9% ΑΕΠ). ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὸ ἠθικὸ ἄλλοθι νὰ πράξη τὸ ἴδιο. ἀνῆλθε στὰ 2.