Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

0201 CFGM Instal·lacions elèctriques automàtiques – LOE
Materials didàctics

Mòdul Títol Material Suport Editorial Impartició
M01- Automatismes industrials Bloc 1 Automatismes industrials Paper Oberta Publishing S2
M01- Automatismes industrials Bloc 2 Automatismes industrials Paper Oberta Publishing S1
M02 – Instal·lacions elèctriques interiors Bloc 1 Instal·lacions elèctriques interiors Paper Oberta Publishing S1
Bloc 1
M02 - Instal·lacions elèctriques interiors Bloc 2 Instal·lacions elèctriques interiors Paper Oberta Publishing S2
Bloc 2
M03 – Instal·lacions de distribució Instal·lacions de distribució Paper Oberta Publishing S1
M04 – Infraestructures comunes de Infraestructures comunes de Paper Oberta Publishing S1
telecomunicació en habitatges i edificis telecomunicació en habitatges i
edificis
M05 – Instal·lacions domòtiques Instal·lacions domòtiques Paper Oberta Publishing S1
M06 – Instal·lacions solars fotovoltaiques Instal·lacions solars fotovoltaiques Paper Oberta Publishing S2
M07- Màquines elèctriques Màquines elèctriques Paper Oberta Publishing S2
M08- Instal·lacions elèctriques especials Instal·lacions elèctriques especials Paper Oberta Publishing S2
M09- Electrònica Electrònica Paper Oberta Publishing S1-S2
M10- Electrotècnia Electrotècnia Paper Oberta Publishing S1-S2
M11- Formació i orientació laboral (grau mitjà) Formació i orientació laboral (grau Paper Oberta Publishing S1-S2
LOE mitjà) LOE
M12- Empresa i iniciativa emprenedora (grau Empresa i iniciativa emprenedora Paper Oberta Publishing S1-S2
mitjà) (grau mitjà)
M13- Anglès tècnic Anglès tècnic Paper Oberta Publishing S2
M14- Síntesi No té material en suport paper S1-S2
M15-Formació en centres de treball (FCT) No té material en suport paper S1-S2
I74 v00

1/2

Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 I74 v00 2/2 .Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Obert de Catalunya 0201 CFGM Instal·lacions elèctriques automàtiques – LOE Materials didàctics Observació: En els mòduls de dos blocs els materials es lliuren complets (Bloc 1 + Bloc 2) amb la matrícula al Bloc 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.